Yaygın Eğitim

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Yaygın  eğitim,  örgün  eğitim  sistemine  hiç  girmemiŞ  veya  herhangi  bir  kademesinde  bulunan  ya  da  bu

kademeden çıkmıŞ vatandaŞlara, örgün eğitimin yanında veya dıŞında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik

ve uygulama faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır.

Yaygın   eğitim;   genel   ve   meslekî   teknik   yaygın   eğitim   olmak   üzere   iki   bölümden   oluŞmaktadır. Yaygın eğitim, yetiŞkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son devam ettikleri öğrenim

kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliŞtirmek ve hayatını kazanmasını sağlayacak yeni imkânlar

 

kazandırmak  amacıyla  verilen  okul  dıŞı  eğitimdir.  Yaygın  eğitim;  halk  eğitimi,  çıraklık  eğitimi  ve  uzaktan eğitim yoluyla gerçekleŞtirilmektedir.

 

 

2.1. Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri

 

 

Meslekî Eğitim Merkezleri, çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan iŞ ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeŞitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiŞtirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu  temel  eğitimini  tamamladıktan  sonra,  gerçek  iŞ  ortamında  fİŞlen  çalıŞmak  suretiyle  meslek  öğrenmek isteyen 15 yaŞ ve üzerindeki vatandaŞların, teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili iŞgücü haline getirmek, çıraklık eğitiminin temel amacıdır.

 

 

Mesleki Eğitim Merkezlerinde çıraklık eğitimine baŞlayabilmek için;

En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği iŞleri yapmaya uygun olmak,

14 yaŞını doldurmuŞ, 19 yaŞından gün almamıŞ olmak. Ancak, 19 yaŞından gün almıŞ olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiŞ olanlar, yaŞlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

Eğitim görmek istediği meslekte bir iŞyeri bulmak ve iŞvereni ile çıraklık sözleŞmesi imzalamak

gerekmektedir.

3308 sayılı Kanun gereğince iŞyerlerinde  uygulamalı eğitim gören öğrencilere, iŞveren tarafından yaŞlarına uygun olan asgari ücretin en az %30‟u oranında ücret verilmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı‟nca da sigortaları ödenmektedir.

Mesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, en az ortaöğretim kurumu mezunları için 1 yıl ve ustalık eğitim süresi için ise 2 yıldır.

Çıraklık eğitimine devam ederek meslek öğrenmek isteyen kiŞi hem teorik hem de pratik olarak yetiŞtirilir. Haftanın bir  günü teorik ders  görerek, diğer  günler  iŞyerinde  usta  öğreticilerin  gözetiminde  pratik çalıŞma yaparak meslek öğrenilmektedir.

 

 

2.2. Halk Eğitim Merkezleri

 

 

Halk  Eğitim  Merkezlerinde  her  yaŞ  ve  eğitim  düzeyindeki  vatandaŞlara;  onların  ilgi  istek  ve  yetenekleri doğrultusunda mesleki ve sosyal-kültürel nitelikli kurslar düzenlenmektedir. KiŞileri bir meslek dalında beceri sahibi yapmanın yanı sıra, onların örgün eğitim  yoluyla edinemedikleri eğitimlerini tamamlamak ve bir üst sınavlara hazırlamak amacına yönelik faaliyetlere de ağırlık verilmektedir.

Halk Eğitim Merkezleri, bulundukları ilçe merkezleri ile birlikte ilçenin  bucak ve  köylerine de yaygın eğitim hizmetleri  götürmek  üzere  kurulurlar.  Okuma  yazma  kursları,  meslek  kursları,  sosyal-kültürel  kurslar  ve sosyal  kültürel  uygulamalar  ile  vatandaŞlara  yaygın  eğitim  hizmeti  veren  Halk  Eğitim  Merkezleri,  kurs faaliyetlerinin  büyük  bir  bölümünü,  merkez  binasının  dıŞında  özellikle  gecekondu  bölgeleri  ile  köylerde yürütmektedir.

Halk eğitim hizmetleri, herkesin faydalanabileceği biçimde toplumun ihtiyacına uygun olarak ve kiŞilerin hayat boyu  faydalanabilecekleri  bir  Şekilde  düzenlenmektedir.  Halk  Eğitim  Merkezlerine  baŞvurabilmek  için  okur- yazar olma Şartı dıŞında baŞka bir Şart aranmamaktadır. En az 10-15 kiŞinin bir araya gelmesi ile istenilen her

alanda kurs düzenlenmektedir.

 

Halk eğitimi hizmetleri, öncelikle okula gidememiŞ veya okulun herhangi bir kademesinden ayrılmıŞ mesleği olmayanlara, mesleği olup mesleğinde ilerlemek isteyenlere, hobilerini geliŞtirmek ihtiyacını duyanlara; evde, iŞyerinde, okulda, her yerde, her zaman ve her yaŞta, bütün vatandaŞlara götürülmektedir.

 

 

2.3. Diğer Yaygın Eğitim Kurumları

 

 

Diğer yaygın eğitim kurumları aŞağıdaki gibi sıralanabilir:

 

 

Pratik kız sanat okulları,

OlgunlaŞma enstitüleri,

Endüstri pratik sanat okulları,

Mesleki eğitim merkezi,

YetiŞkinler teknik eğitim merkezleri,

Özel kurslar ve dershaneler,

Eğitim ve uygulama okulları (özel eğitim),

Meslek okulları (özel eğitim),

Meslekî eğitim merkezleri (özel eğitim),

Bilim ve sanat merkezleri (özel eğitim),

Açık ilköğretim okulu,

Açık öğretim lisesi.

Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir