ÜNİTE-6.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZETİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ÜNİTE 6 İNDİRME LİNKİ

A. TEMEL ANALİZ YÖNTEMLERİ
Danışanın kendi hakkındaki bilgileri değerlendirdiği ve bu kendisi hakkındaki sonuçları doğruladığı yöntemlerden birisi de SWOT analizidir.
SWOT analizi öncelikli olarak veri toplamak için kullanılır.

S. W.O.T. Analizinin Tanımı: SWOT analizi herhangi bir kuruluş, örgüt, kamu kurumu ya da özel sektör firmasının içsel durumunu ve onu
çevreleyen dışsal faktörleri tahlil etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Stratejik kararların verilmesinde bir bilgi toplama ve tasnif etme
aracıdır. Mevcut durumun tüm yönleri ile iç ve dış dinamiklerin göz önünde bulundurulmasıyla fotoğrafının çekilmesidir. SWOT analizi
bireylerin kendilerini değerlendirmeleri amacıyla da kullanılmaktadır. SWOT analizi; “Strengths”, “Weaknesses”, “Opportunities”, “Threats”
sözcüklerinin baş harfleri kullanılarak isimlendirilmiştir; S – Güçlü yanlar, W – Zayıf yanlar, O – Fırsatlar, T – Tehditler.

SWOT Analizinin Amacı: SWOT analizi bir bakıma bireyin fotoğrafını çekmektir. SWOT analizinin bir başka amacı da yönetim açısından
bireyin kaynak ve becerileri ile çevre şartlarının arasında uygunluk sağlamaktır
SWOT analizi ile bireyin mevcut performansı ve sorunlarını da dikkate alarak potansiyelleri belirlenir. Bunun yanı sıra; bireyin, mevcut ve
gelecekteki  amaçlarını  gerçekleştirebilmek  için  stratejik  yönelimlerini  tanımlamak  ve  bunların  uygulamasını  sağlamak  amacıyla  da
gerçekleştirilebilmektedir. SWOT analizinin diğer amaçları ise, sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında, bireye ilişkin durum
saptaması yapmak, ortaya çıkan durumun ve bunun amaçlarıyla ne kadar örtüştüğünün belirlenmesinden sonra bireyin geliştirilmesinin
sağlanmasına yönelik çalışmaları planlamak olarak sıralanabilir.

SWOT Analizi Oluşturma: SWOT analizi oluşturma işleminde öncelikle iç analiz yapılır. İç analizde güçlü yönler belirlenirken şu sorulara
yanıt aranır. Sahip olduğum olanaklarım nelerdir? Avantajlarım ve üstünlüklerim nelerdir? Neleri iyi yapabiliyorum? Hangi kaynaklara kolay
ulaşabiliyorum? Dışarıdan gözleyenler ve bakanlar hangi yönümü kuvvetli olarak görüyorlar? Eğitim ve teknik bilgi düzeyim nedir? Olumlu
özelliklerim nelerdir?
Zayıf yönlerin belirlenmesinde ise; Neleri kötü yapıyorum? Yetersiz ve gereksiz olarak yaptıklarım nelerdir?Nelerin yeniden düzenlenmesi
gerekir? Engellerim nelerdir? Nelerden kaçınmalıyım? Bilgi ve iletişim akışı engellerim nelerdir? Başkalarının gördüğü zayıf yönlerim
nelerdir? Olumsuz özelliklerim nelerdir? Geliştirilmesi gereken yönlerim nelerdir?Sorularına yanıt aranır.
İkinci  aşamada  ise  dış  analiz  yapılır.  Dış  analiz,  SWOT  analizinin  bireyin  fırsatlarını  ve  tehditlerini,  bu  gün  ve  gelecek  açısından
değerlendirmeyi ele alan ikinci aşamasıdır.
Fırsatların Saptanmasında; Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor? Önümde duran fırsatlar neler? Fırsat yaratan
kaynaklar nelerdir? Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler nelerdir? Hükümet politikalarındaki değişiklikler nelerdir?  Sosyo-kültürel
yapıdaki değişimler nelerdir?
Yerel olaylar ne gibi fırsatlara kapı açabilir? Sorularına yanıt aranırken,
Tehditlerin Saptanmasında; Önümde ne gibi engeller var? Rakiplerim ne durumdalar? İş, ürün veya hizmet standartlarında her hangi bir
değişim söz konusu mu?  Değişen teknoloji her hangi bir şekilde beni tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarım var mı, yoksa hangi durumlarda
çıkabilir? Sorularına yanıt aranır. SWOT analizinde içsel (güçlü, zayıf)ve dışsal (fırsat, tehdit)analiz tamamlandıktan sonra elde edilen veriler
değerlendirilir. Veriler, amaç dışı olan bilgilerin ayıklanmasından sonra güçlü ve zayıf yanların, fırsat ve tehditlerin analizinde benzer ifadeler
birleştirilerek yorumlanır.

SWOT Analizinin Yararları: SWOT analizinin bireylerin var olan ve gelecekteki durumlarına ilişkin kestirimlerde bulunmak için yapıldığı
söylenebilir. SWOT analizi ile bireyin olumlu ve olumsuz iş akışı ya da performansının belirlenmesi o bireye „kendisini bilmesi gibi önemli bir
edinim ve bilgi sağlar.
Anlama ve algılamayı kolaylaştırır. Mevcut durumunu en gerçekçi bir şekilde belirlemesine yardımcı olarak strateji geliştirmesine yarar
sağlar.Karar almayı kolaylaştırır. Bireyin amaçlarına uygun kararların alınmasında da büyük faydalar sunabilir

——————————B. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ———————–
Bireyi Tanıma : Bireyi tanıma ile problem nerede, neler yapılabilir, başarılı olabilmek için o bireye özgü teknikler neler olabilir, bireyin
potansiyelleri nelerdir, gelişmesi için neler yapılmalıdır? vb. sorularına cevap aranır.

Bireyi Tanımanın Amacı:  Bireyi tanımanın amaçları şu şekilde özetleyebiliriz; Bireyin kendisini tanımasına ve gerçekçi bir benlik
geliştirmesine yardım etmek, Herhangi bir konuda karar vermek için gerekli temel bilgilerin toplanmasını sağlamak,  Yetenek ve ilgileri
doğrultusunda bireyleri akademik programlara ve mesleklere yönlendirmek,  Genelde ve okulda düzenlenecek eğitim programları için
uygun olacak bireyleri ayırma ve sınıflandırma yapabilmek,  İş verimi artırmak için bireylerin ve işin niteliklerine uygun kişileri seçmek ve
yerleştirmek,  Evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak,
Bir kurumun özel amaçları için en uygun kişileri seçmek,  Bireyin problemlerine uygun yardım ve tedavi hizmetini kararlaştırmak ve teşhis
koymak, Bireylerin belirli konularda gelecekteki başarılarını yordamak, tahminlerde bulunmak.

Bireyin Tanınması Gereken Yönleri: Bireyi tanıma hizmetleri kapsamında, bireylerin, beden yapısı, sağlığı gibi fiziksel ve biyolojik
özellikleri; genel ve özel yetenekleri, ilgileri, güdüleri, akademik geçmişi, başarısı, tutum ve değerleri, tercih ve beklentileri, benlik tasarımı,
duygusal ve sosyal uyumu gibi davranışsal özellikleri; aile yapısı, eğitimi, ebeveyn tutumları, ekonomik durumu, sosyal imkanları gibi sosyo-kültürel ve ekonomik koşulları açısından tanınmaları gerekmektedir. Başka bir ifadeyle bireylerin her yönüyle tanınması gereklidir. Can ise
bireylerin tanınması gereken yönlerini şu şekilde sınıflandırmıştır: Beden gelişimi ,Bireyin çevresi,Sağlık durumu, Yetenekleri, İlgileri,
Başarısı, Kişilik özellikleri, Benlik algısı,Sosyal destek sistemi.

Bireyi  Tanımada Temel İlke ve Anlayışlar: Bireyi tanımanın asıl amacı onun kendisini tanımasına yardımcı olmaktır, Meslek
danışmanlığında bireyi tanıma hizmetleri tüm bireylere yönelik olmalı ve tüm bireyleri kapsamalıdır, Bireyi tanıma hizmetleri mutlaka takım
halinde birlikte çalışmayı gerektirir,  Bireyi tanıma hizmeti süreklidir, Tanıma hizmetleri ile bireyler hakkında toplanan bilgiler geçerli ve
güvenilir olmalıdır, Bireyi tanıma hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde edilen sonuçları çok dikkatli kullanmak gerekir,
Kurumlarda danışanlar hakkında çeşitli teknik ve araçlardan parça parça toplanan bilgiler, bir bütünlük halinde sınıflandırılmalı, özetlenmeli,
danışanlarla paylaşılmak ve gerektiğinde diğer ilgililere sunulmak üzere dosyalanmalıdır, Kurumlarda danışanlar hakkında toplanan özel ve
2
gizli olmayan genel bilgilerden, danışanların yanı sıra ilgili diğer danışmanların ve yöneticilerin yararlanması sağlanmalıdır, Bireyi tanıma
hizmetleri sürdürülürken mesleki etik kurallarına mutlaka uyulmalıdır, Tanıma hizmetlerinde bireylerin bütün yönleri ile tanınması bir ilke
olarak benimsenmelidir.

Bireyi Tanımada Kullanılan Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler: Meslek danışmanlarının, bireyi tanımada kullanılan
ölçme araçlarını seçerken bazı kriterlere dikkat etmesi gerekmektedir. Gysbers, Heppner ve Johnston (1998, s. 193) bu kriterleri şu şekilde
sıralamışlardır: (a) geçerlik, (b) güvenirlik, (c) maliyet, (d) uygulama zamanı, (e) ölçme aracına danışanın vereceği tepki, (f) puanlama için
gerekli olan eğitim, (g) puanlama zorluğu, (h) normlar, (ı) yorumlama için gerekli olan eğitim ve son olarak belki en önemlisi (i)ölçme
aracının danışana yararlılığı. Güler ise bireyi tanımada kullanılan ölçme araçlarında bulunması gereken bu nitelikleri üç temel başlık altında
toplamıştır: kullanışlılık, güvenirlik ve geçerlik
1.Kullanışlılık: Ölçme aracının hazırlanmasının, uygulanmasının ve puanlanmasının, ekonomik ve pratik olmasının derecesidir.
2.Güvenirlik: Aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır; ölçülmek istenen belli bir şeyin sürekli olarak aynı sembolleri almasıdır;
aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır. Güvenirlik; ölçme sonuçlarının tesadüfî hatalardan
arınık olma derecesidir.
Ölçme Aracının Güvenirliğini Arttırmanın Yolları:Soru sayısını arttırmak(makul ölçüde), Soruları açık, anlaşılır ve net ifadelerle hazırlamak,
Bireyin teste motivasyonunu (güdülenmişliğini) arttırmak, Testi uygulayan yapan kişi(ler)in tutumları, Test süresini az ya da çok fazla
olmayacak şekilde ayarlamak,Tesadüfi hata kaynaklarını olabildiğince azaltmak.
3. Geçerlik: Ölçme aracının amacına hizmet etme derecesidir. Ölçme aracının ölçmesi istenilen özelliği başka özellikleri karıştırmadan
ölçebilmesinin derecesidir. Ölçme aracının geçerli olabilmesi için güvenilir olması şarttır ancak yeterli değildir. Güvenilir olan her ölçme aracı
geçerli olmayabilir. Bir ölçme aracının geçerliği varsa mutlaka güvenilirdir.
Geçerliği Arttırmanın Yolları:Testteki soruların güçlük düzeyleri danışanların düzeylerine ve testin amacına uygun olarak hazırlanmalıdır.Her
yıl aynı sorular kullanılmamalıdır. Testten önce sorular açıklanmamalı, testte ipucu verilmemelidir. Sorular belirli bir kaynaktan aynen
alınmamalıdır. Güvenirliği arttırmak için yapılacaklar aynı zamanda geçerliği arttırmanın da bir yoludur.

Test Sonuçlarının Yorumlanması:Meslek danışmanlığında kullanılacak testlerin geçerli, güvenilir ve kullanışlı olması son derece
önemlidir. Ancak bununla birlikte kullanılacak testin seçilmesi ve uygulanmasından daha da önemlisi test sonuçlarının doğru olarak
yorumlanmasıdır. Testin sonuçları doğru olarak yorumlanmadığı ve bireylere ya da öğrencilere ulaştırılmadığı takdirde doğru olarak
seçilmesinin ve uygulanmasının da bir işlevi kalmayacaktır. Hangi durumlarda hangi istatistiksel tekniklerin kullanılması gerektiği amaçlara
ve duruma göre uzmanlar tarafından belirlenmeli ve gerektiğinde yetkili uzmanlardan yardım alınmalıdır. Bunun yanı sıra test sonuçları
yorumlanırken, başka teknikler kullanılarak birey hakkında elde edilmiş bilgilerin de göz önünde bulundurulması da daha sağlıklı bir
yorumlama yapabilmede yardımcı olacaktır. Son olarak test sonuçları ilgili bireylerle paylaşılırken bireyi seçim yapma ve karar verme gibi
konularda zorlamak etik değildir.

Test Puanlarını Etkileyen Bazı Faktörler
Testin verildiği ortam:Oda ne büyük ne de küçük olmalıdır. İyi ışıklandırılmış olmalı ve perde ve pencereler kapalı tutulmalıdır
Testi uygulayan kişiye yönelik faktörler:Test ile ilgili açıklamalar uygun ses tonu ile danışana aktarılmalıdır. Danışman, testi alan
danışanlara karşı uyumlu ve dostça bir ilişki kurmalı danışana güven vermelidir
Testi alan kişiye ilişkin faktörler:Testi alan bireyin sağlık durumu, motivasyonu, test kaygısı, testler üzerinde daha önceden pratik
yapmış olması, bilerek yanlış cevap vermesi, kopya çekmesi cevapların kalıplaşması, toto oynama ve toplumsal, kültürel önyargılar test
puanlarını etkileyen faktörler arasında sayılabilir.
Uygulanan psikolojik teste ilişkin faktörler:Test maddelerinin yazımı, düzeni, testin genel düzeni, açıklama ve testlerde kullanılan
materyaller test puanlarını etkileyen faktörler arasında sayılabilir.

Testlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Bazı Etik Kurallar: Meslek danışmanlığına başlamak için mutlaka bazı testlere sahip
olmak ve bireylere test uygulamak gerekmez. Test sonuçları birey hakkında toplanan diğer bilgilerle bir arada kullanılmalıdır. Her
danışmanın kendi ehillik sınırını aşan testleri seçme, uygulama, puanlama ve yorumlama işinden kesinlikle kaçınmalıdır. Danışmanlar test
kullanmak istediklerinde amaçlarının ne olduğunu açık ve seçik olarak belirlemelidir. Seçilen testler yeterli düzeyde geçerli, güvenilir ve
kullanışlı olmalıdır.Testler, hazırlanışlarında saptanmış olan belirli ortam ve koşullar altında uygulamalıdır. Testler, testlerin amaçları ve
uygulamaları gibi konularda bireylere veya kamuya herhangi bir bilgi verirken, bu bilgilerin doğru olmasına ve yanlış anlamaya neden
olmamasına özen gösterilmelidir. Test sonuçlarının kimlerle paylaşılabileceği ve bu sonuçları kimlerin kullanabileceği testi alan birey ile
kararlaştırılmalıdır. Testin yazarı ya da yayın hakkına sahip olan kuruluştan, yazılı izin almadan bir testin tamamı veya baz kısımları üzerinde
bir değişiklik yapılmamalı; test yeniden basılmamalı; başka kaynaklara aktarılmamalı, ticari amaçla kullanılmamalı ve asla bir başkasına mal
edilmemelidir. Uzmanlar ya da testleri kullanan kişiler ellerindeki testin gizliliğini ve güvenirliğini korumak zorundadırlar.

Testlerin Uygulanmasında Bilgisayar Kullanımı:Bireyi tanımada kullanılan testlerde bilgisayar kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir:
Testin danışana bilgisayar aracılığıyla verilmesi veya testten alınan puanların bilgisayar aracılığıyla değerlendirilmesi.

———————————————-C.TESTLER———————————-
Testler sınıflandırılırken genel olarak altı ölçüte göre gruplandırılma yapılmaktadır. Bu boyut ya da ölçütler şu şekilde sıralanabilir  1.
Standart Testler- Öğretmen Yapımı Testler 2. Bireysel Testler- Grup Testleri 3. Hız Testleri- Güç Testleri 4. Performans Testleri-Kâğıt, kalem
Testleri 5. Objektif Testler-Sübjektif Testler 6. Maksimum Performans Testleri-Tipik Performans Testleri
Meslek danışmanlığında kullanılabilecek testler ise ölçtüğü nitelik ve amacına göre genel olarak beş ana başlık altında toplanabilir: 1.
Yetenek Testleri 2. Başarı Testleri 3. İlgi Envanterleri 4. Kişilik Testleri 5. Tutum Ölçekleri

1.Yetenek Testleri: Mesleki rehberlik alanında bireye gereken yardımların en iyi şekilde yapılabilmesi için, onun bilinmesi gereken en
önemli yönünü yetenekleri oluşturmaktadır. Bu nedenle de yetenek testleri mesleki rehberlik hizmetlerinde en yoğun olarak kullanılan
testlerdir. Yetenek testleri bireylerin zihinsel, akademik ve özel yetenekleri hakkında bilgi edinmek amacıyla geliştirilmiş ölçüm araçlarıdır.
yetenek testleri bireyin ne yaptığını değil, en iyi neleri yapabileceğini gösterir. “genel yetenek” ve “özel yetenek” olmak üzere iki temel
faktöre ilişkin iki ayrı kategori olarak incelenmektedir.
3
1.A. Özel Yetenek Testleri: Genel yetenek testleri, bireyin  her çeşit performans ve  davranışı için gerekli genel bir güç olarak
nitelendirilmektedir. Genel yetenek testleri ile, zihinsel sürecin çeşitli boyutları, sözlü ya da yazılı anlatımı kolayca kavrama, sayısal işlemleri
doğru ve hızlı yapabilme, nesneler arasındaki ilişkiyi görebilme (yer, uzay ve zaman ilişkileri), genel akıl yürütme, mantıksal düşünme gibi
bireyin çok çeşitli yönleri ölçülebilmektedir.
1.B. Özel Yetenek Testleri: Özel yetenek, “herhangi bir beceri alanında bir şeyler öğrenme olanağı verildiği zaman insanın bundan
yararlanma gücü” olarak tanımlanmaktadır. özel yetenek testleri ile bireylerin özel yetenek isteyen mesleklere yöneltilmesi ya da seçilmesi
sağlanmaktadır. Bilindiği üzere bazı meslekler genel yeteneğin yanı sıra belirli özel yeteneklere sahip olmayı da gerektirmektedir. Örneğin
beden eğitimi öğretmeni ya da sporcu olmak isteyen bir öğrencinin sportif yeteneklere, ressam olmak isteyen öğrencinin resim, sanat,
görsellik vb yeteneklere sahip olması gerekmektedir.
Yetenek Testlerinin Sıklıkla Kullanıldığı Durumlar: Öğrencilerin, bir mesleği ve öğrenim dalını seçmesinde ve yöneltilmesinde genel
yetenek ve daha sınırlı olarak da özel yetenek testlerinden yararlanılır. Özel eğitim programları için üstün ve düşük zeka seviyelerine sahip
olan öğrencilerin seçimi ve sınıflandırılmasında yetenek testlerinden (genel yetenek testleri) faydalanılır. Öğretmenlerin ve danışmanların
öğrencileri  tanıma  amaçlarına  dönük  olarak  yetenek  testlerinden  (genel  yetenek)  faydalanılmaktadır.  İş  potansiyelini  belirleme  ve
yeteneklerin ölçülmesinde de kullanılır.

2. Başarı Testleri: Genel yetenek kavramı, bireyin öğrenme gücü olarak, eğitim ve çevre olanakları ile ne derece öğrenebileceğinin ve ne
derecede bilgi ve beceri kazanabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Başarı ise, gerek hayatta, gerek iş yaşamında gerekse
okulda belirli bir ders veya akademik programdan bireyin ne derece yararlanabileceğinin bir ölçüsüdür. Başarı testleri, eğitim süreci
içerisinde, öğrencilerin belirli bilgi, ünite ya da ders alanlarında öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanmış testlerdir. Başarı testleri
genel olarak “Standart Başarı Testleri” ve “Öğretmen Yapısı Başarı Testleri” olmak üzere iki grup altında değerlendirilir.
2.A. Standart Başarı Testleri: Bu testler, belirli bir konu, ünite veya konu alanını esas alarak hazırlanmış, bireyin öğrenme çevresini ve
içinde bulunduğu koşulları dikkate alamayan, hazırlandığı alanda genel olarak kullanılabilen standart ölçme araçlarıdır. Standart başarı
testleri, test uzmanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir, yapılan uygulama ve değerlendirmeler de standarttır. “Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi” tarafından yapılan, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Orta Öğretim Kurumları Sınavı (OKS), Kamu Personel Seçme
Sınavı (KPSS)…
2.B. Öğretmen Yapısı Başarı Testleri: Bu testler, öğrenme çevresini, öğrencileri ve öğretilen kadarını dikkate alarak öğretmenlerin,
öğrettikleri konuların öğrenilme derecesini ölçmek amacıyla hazırladıkları testlerdir.

3. İlgi Envanterleri: İlgi envanterleri bireylerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları yönlerini daha iyi tanıyarak, ileride doyum sağlayacağı
alanları seçmelerine yardımcı olan ölçme araçlarıdır. Bu nedenle de ilgi envanterleri, meslek danışmanlığında daha çok eğitsel ve mesleki
rehberlik faaliyetlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Benzer ya da farklı nitelikte pek çok ilgi envanterinde az çok birbirine benzeyen ilgilere yer
verildiği bilinmektedir. Örneğin, Thurstone İlgi Envanteri ile 9 çeşit ilgi ölçülmektedir. Bunlar ; “Aritmetik İşler”, “Biyoloji Bilimleri”, “Dil”,
“Fizik Bilimleri”, “Hesap İşleri”, “Yönetim İşleri”, “Müzik”, “Ticaret”, ve “Yardım İşleri” alanlarından oluşmaktadır.
Sık Kullanılan İlgi Envanterleri: Kuder İlgi Alanları Tercihi Envanteri, Kendini Değerlendirme Envanteri (Y. Kuzgun), Thurstone İlgi
Envanteri, Mesleki Yönelim Envanteri (M. Kepçeoğlu)
İlgi Envanterleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:  İlgiler  zamanla  ve  yaşla  birlikte  durağanlık  ve  süreklilik
kazanır.Bireyin bir alana karşı ilgi duyması, onun o alanda başarılı ve yetenekli olacağı anlamına gelmemektedir.
Öğrencilerin ve bireylerin ilgi alanlarını belirlerken farklı ilgi alanlarını ölçen ilgi envanterleri kullanılmasında yarar vardır. İlgi envanterlerinin
sonuçları, bireyler hakkında toplanan diğer bilgilerle karşılaştırılıp, yorumlanmalıdır. Rasyonel yaklaşımla geliştirilen ilgi envanterlerinde her
zaman için bir yanılma payı olabileceği ihtimali unutulmamalı ve testle ilgili açıklama yapılırken, bireyin kendini gerçekçi olarak anlatmasının
önemi vurgulanmalıdır.

4. Kişilik Testleri ve Envanterleri: Kişilik, kişinin bütün bedensel, zihinsel, özelliklerinin, duygusal ve sosyal gelişiminin, ilgilerinin,
yeteneklerinin,  alışkanlıklarının,  tutumlarının,  içgüdülerinin,  dürtülerinin,  eğilimlerinin,  kazanılmış  deneyimlerinin  ve  yaşantısının  bir
bütünüdür. Dolayısıyla kişilik bireyin tüm özelliklerini kapsamaktadır. Meslek danışmanlığında bireylerin kişilik özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak, oldukça önemlidir. Kişilik test ve envanterleri, kendini anlatma (self-report) tekniğinden yararlanarak bireylerin kişilik
özelliklerini, psikolojik ihtiyaç ve değerlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış ölçüm araçlarıdır. Özgüven‟e  göre bir bireyin “neyi ne kadar
yaptığı” onun başarısını , “neyi ne kadar yapabileceği” onun yeteneğini gösterirken, “neyi ne kadar yapmak istediği” ise onun ilgisini
göstermektedir. Kişilik testleri ise daha çok bireyin ne yaptığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Kişilik envanterleri, projektif kişilik testleri ve
objektif kişilik envanterleri olarak iki grup altında ele alınmaktadır.
4.A. Projektif Kişilik Testleri: Kişiliğin değerlendirilmesinde kullanılan “projektif teknikler” açık seçik olmayan uyarıcılara karşı bireylerin
gösterdiği kişisel ve öznel tepkilere dayanan yöntemlerdir. “Projektif teknikler kişiliğin iç yapısını yansıtan ve kişiliği ortaya çıkarmaya çalışan
tekniklerdir. “Projektif” kelimesi “yansıtma” anlamına gelmektedir. Projektif testlerde uyarıcı olarak resimlerden, mürekkep lekelerinden,
tamamlanmamış cümlelerden yararlanılmaktadır. Sıklıkla kullanılan projektif testlerin bazıları aşağıda açıklanmıştır
Rorschach Mürekkep Lekesi Testi: Daha çok farklı ruh hastalıklarının (şizofren, manik, histerik ve diğer klinik gruplar) teşhisinde
kullanılmaktadır. Bu test, 20×26 cm büyüklüğünde mürekkep lekelerinden oluşan on kartın kullanılmasıyla uygulanır Uygulamada 10
mürekkep lekesinin her biri gösterilirken, test olan bireyden, bu lekelerde ne gördüğünü söylemesi istenir. Test olan kişiden, 10 mürekkep
lekesini tekrar dikkatle gözden geçirmesi istenir ve her lekenin hangi parçasının belirli yanıtlara yol açtığını belirtmesi istenir.
Tematik Algı Testi (T.A.T.): T.A.T‟da amaç bireyin kişilinde hakim olan dürtü, duygu, karmaşa ve çatışmaları ortaya çıkarmaktır. Murray
(1943) bireyin farkında olmadığı için ifade edemediği eğilimlerinin ortaya çıkarılmasında bu testin yararlı olacağını düşünmektedir. T.A.T 30
tane resimli ve bir boş beyaz karttan oluşmaktadır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve
önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır
Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi: Psikoterapi ve psikanalizde kompleksin saptanması, hastalığın saptanması amacı ile daha çok
çocuklara uygulanan bir testtir. Denekler tarafından tamamlanacak 10 küçük hikaye bulunmaktadır. Bu hikayeler; kuş, evlilik yıldönümü,
kuzu, cenaze töreni, korku, fil, imal edilmiş obje, anne ve baba ile gezinti, havadis ve fena rüya başlıklarını taşımaktadır. Çocuktan yarım
olarak anlatılan hikayeyi tamamlanması istenir.
Beier Cümle Tamamlama Testi: Test bireyin tavır ve duygularını yansıtır. Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir.
Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu işi ve konulara karşı duygusal tutumunu inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde
kullanılmaktadır.
4
4.B. Objektif Kişilik Envanterleri: Objektif kişilik envanterleri; bireylerin psikolojik ihtiyaç ve değerlerini ortaya çıkarmaya yarayan ve
bireylerin gerek kişisel gerekse toplumsal uyumlarının objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan envanterlerdir. Sıklıkla kullanılan kişilik
test ve envanterlerinin bazıları aşağıda açıklanmıştır.
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ruh sağlığı açısından normal ve normal olmayan
bireyleri ve bireylerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerini belirleme amacıyla geliştirilmiş bir envanter olup, daha çok klinik psikoloji alanında
kullanılmaktadır. 16 yaşın üzerindeki normal zekâ seviyesine sahip kişilere uygulanmaktadır. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde
cevaplandırılan 550 maddeden oluşan bu envanter temel 10 alt ölçek ve geçerliği sınamak amacıyla 3 geçerlik alt testinden oluşmaktadır.
Edwards Kişisel Tercih Envanteri (EPPS): İnsan gereksinimlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli mesleklerde çalışan bireylerin en
belirgin psikolojik ihtiyaçlarını belirleme amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bireyin mesleğe yönelme sorunlarını belirlemede, meslek
seçiminde  bireyin  ihtiyaçlarının  bilincine  varmasına  ve  kararlarında  ihtiyaçlarını  dikkate  almasında  uyarıcı  olarak  da  kullanıldığı
görülmektedir.
Hacettepe Kişilik Envanteri: Özgüven (1976) tarafından, bireylerin kişilik özellikleri, kişilikle ilgili problemleri, kişisel ve sosyal uyum
düzeyleri toplamları ile genel uyum düzeyleriyle ilgili bilgiler elde etmek amacıyla deneme formu olarak geliştirilmiştir. “Kişisel Uyum” ve
“Sosyal Uyum” olmak üzere iki temel bölümden oluşan envanter; bireylerin kişisel sosyal uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vakaları
teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla kullanılmaktadır.
16 Kişilik Faktörü Envanteri: Cattell insan niteliklerini betimleyici 171 sıfat ile oluşturduğu liste üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde
16 kişilik faktörü belirlemiştir. 16PF Kişilik Faktörü Envanteri, normal kişilik özelliklerinin geniş ve güvenilir bir ölçümünü sağlamaktadır.
Envanterin en çok kullanıldığı alanlar; işe alım, yönetim geliştirme, takım oluşturma ve geliştirme, kariyer gelişimi danışmanlığı, bireysel ve
çift/aile danışmanlığı, değişik hedeflere yönelik danışmanlık süreçleri ve araştırma alanlarıdır.
Beck Depresyon Envanteri: Beck ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilen Beck Depresyon Envanteri ve depresyon belirti düzeyini
ölçmede yaygın olarak kullanılan bir ölçek olup depresyonun şiddetiyle ilgili bilgi vermektedir. Envanterde depresif belirti ve tutumları ölçen
toplam 21 madde bulunmaktadır

5. Tutum Envanterleri: Tutum, “bireylerin belirli bir objeyi, kişiyi, grubu, kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde
gözlenen, duygusal bir hazır oluş hali ya da eğilimi olarak” tanımlanmaktadır. Tutumların düşünce duygu ve davranış olmak üzere üç öğesi
bulunmaktadır. Bir öğrencinin zayıf not almaya karşı ilişki tüm bilgi ve görüşleri, bu konudaki tutumunun düşünce öğesini; zayıf not
aldığında mutsuz olması duygu öğesini oluşturmaktadır. Zayıf not almamak için derslerini takip ederek düzenli çalışması ise davranış öğesini
göstermektedir. Tutum envanterlerinin kulanım amacı; birey ya da grupların belirli durumlarda karşılaştığı zaman neler yapabileceğini
kestirebilmektir. Ülkemizde genellikle “kesinlikle katılıyorum”dan “kesinlikle katılmıyorum”a kadar uzanan derecelendirmeyi model alan
likert tipi tutum ölçekleri kullanılmaktadır.
yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları: Thurstone Aralıklı Ölçeği, Thurstone Ayırma Ölçeği, Likert Ölçeği, Osgood Ölçeği,Q tipi
Ölçek.( ayrıntı için bkz sayfa 449)

———————-D.VERİ-BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ———–
Araştırma: Elde edilen, derlenen veya analiz edilen bilgilerin doğru olabilmesi için, araştırmacının objektif olması gerekir. Bilimsel
araştırma yöntemleri genellikle şu aşamalardan oluşur: Araştırma probleminin teşhis ve tanımlanması, Problemle ilgili mevcut literatürün
taranması, Araştırma soru yada hipotezlerinin ifade edilmesi, Araştırma sorularını cevaplandırmak veya hipotezleri test etmek üzere
araştırma yönteminin (araştırma deseni) geliştirilmesi, Verilerin toplanması, Verilerin analizi, Bulguların değerlendirilmesi, sonuçların
çıkarılması ve raporlanması.

Veri :Bir araştırmada, konu ve yöntem belirlendikten sonra sıra veri toplamaya gelir. Gerçekte kullanılacak veriler büyük ölçüde
araştırmanın yöntemine bağlıdır. Bir araştırma veri olmadan yürütülemez. Veri, araştırmayı sonuca götürmeye yarayan her türlü bilgi, belge
kayıt veya istatistiklerdir. Veriler, bir anlamda işlenmemiş kanıtlardır.

Veri Türleri: Bilimsel araştırmalarda kullanılan veriler “olgusal” ve “yargısal” olmak üzere iki grupta toplanabilir: Olgusal veri, olgulara
(gerçeklere) dayalı, kişisel yargı ve yanlılıktan uzak, yorum gerektirmeyen ve değişme olasılıkları zayıf (zamana ve koşullara bağlı olarak
mümkün) verilerdir. İnsanların demografik özellikleri, cinsiyet, yaş, boy gibi nitelikleri bu tür verilerdir. Yargısal veri ise, insanların düşünce
ve tutumlarına dayalı olarak oluşan ve gelişen karar niteliğindeki bilgilerdir. Başarı,  yetenek, kişilik, ilgi, görüş ve tutum gibi birçok psikolojik
ve sosyolojik özellikler, bu tür verilerle belirlenir.
Bir başka sınıflandırmaya göre ise veriler, birincil veri ve ikincil veri olmak üzere ikiye ayrılır: Birincil veriler, kaynağın araştırılan konuya
fiziksel olarak en yakın olduğu durumlarda elde edilirler. Bu tür verilerde, kaynakla araştırmacı arasında aracı ya da aracılar yoktur. İkincil
veriler ise, birincil veri kaynaklarındaki bilgilerden faydalanılarak oluşturulmuş bilgilerdir.

Veri Toplama Teknikleri

1.Yazılı Kaynaklar: Konu hakkında diğer kişi ve kurumlar tarafından yazılmış ve hazırlanmış çeşitli yazılı belge, yapım veya kalıntının
toplanması ve incelenmesidir. Yazılı kaynaklar da kendi aralarında çeşitli şekilde gruplandırılabilir:Kitaplar, dergiler, çeşitli istatistiki
kaynaklar, resmi rapor ve yazışmalar, kurum kayıtları, Vaka çalışmalarına ilişkin kayıtlar, Kişisel belgeler, Dolaylı belgeler.

2. Gözlem: Gözlem tekniği genellikle doğa ile uğraşan bilim adamlarının uyguladığı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Gözlem, doğal
olay veya davranışların seçilmesi, kaydedilmesi ve kurallaştırılmasına yönelik sistematik bir faaliyettir. Gözlemin bilimsel bir nitelik taşıması
için veri toplama işlemi sistematik bir biçimde yapılmalıdır. gözlemin sıradan bir faaliyet olmaktan çıkıp bilimsel bir nitelik kazanabilmesi için
bazı koşullar gerekir. Bunlar şöyle sıralanabilir: Gözlem belirli bir araştırma amacına hizmet etmelidir, Araştırmacı tarafından önceden
planlanmış bir faaliyet olmalıdır,Gözlem sonuçları sistematik olarak kaydedilmelidir, Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları
kanıtlanabilmelidir.
Gözlem sonuçları kayda geçirilmelidir. Bunun için de sonuçlar ölçülebilir nitelikte olmalıdır. Basit ve sistematik olmak üzere iki grupta
incelenir.
2.A.Basit Gözlem: Standart bir tekniğe dayanmayan, tekrarlanması rastlantılara bağlı olan gözlemdir. Basit gözlem, katılımlı ve katılımsız
olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilir.
5
-Katılımlı gözlem: Bu gözlem biçiminde gözlemci, herhangi bir gözlem aracı kullanmadan olaya doğrudan katılır. Gözlemci olayın içinde
grubun bir üyesi gibi yer aldığından gerçek kimliğini gizlemek durumundadır. Bu tekniğin en olumlu yanı, katılımcıların gözleyenin gerçek
kimliğini bilmediğinden daha doğal ve net davranışlar sergilemesidir. Gözlemci için olumlu yanı ise diğer tekniklerle elde edemeyeceği bazı
bilgilere bu yöntemle daha rahat ulaşabilmesidir. Bu yöntemin olumsuz yanları:
Gözlemci, amacının bilincinde olduğu için olaya tam katılımı mümkün olamaz. Gözlemcinin olaylara katılım ölçüsü, gözlenen olaylar
açısından araştırmacının görüşünü sınırlamaktadır.  Gözlemcinin grup üyeleri ile bütünleşmesi tarafsızlığını yitirmesine neden olmaktadır.
Aynı grup ve aynı koşullarda farklı gözlemcilerin katılımı sonucu elde edilen veriler ya da sonuçlar belli ölçülerde öznel bir takım yargıları da
içereceğinden ortak sonuçların alınması zordur.
-Katılımsız gözlem: Gözlemcinin gözlenen olayın içerisinde doğrudan bulunmadığı gözlem türüdür. Dışarıdan bakan gözlemci, içeride olup
bitenleri gördüğü halde, gözlenen kişinin veya grubun bundan haberi olamaz. Gözlemcinin varlığı ile gözleneni etkileme tehlikesi en düşük
düzeydedir.
2.B.  Sistematik  gözlem:  Sistematik  gözlemde  gözlenen  olay  veya  olguda  belirli  bir  kalıbın  gözlemci  tarafından  göz  önünde
bulundurulması söz konusudur. Bu da verileri denetleme olanağı ile basit gözlemde doğabilecek bazı sakıncaların ortadan kalkmasını sağlar.

3.İçerik Çözümlemesi: İçerik çözümlemeleri; yazılı, görsel ve işitsel alanlardaki yayınların irdelenmesini amaçlamaktadır ve iletişim
alanında oldukça yoğun olarak kullanılır. Amaca yönelik olarak yapılan çözümlemenin üç farklı uygulamasından söz edilebilir.
– Pragmatik (faydacı) çözümleme: İletilerin verildiği zamanlardaki sıklığın sayılarak nasıl bir etkisi olacağını ortaya çıkarmak (Örneğin
TV‟de reklamların verilme sıklığı).
-Anlambilimsel çözümleme: İletide ya da içerik analizi yapılan görsel, işitsel veya yazısal olayların metinlerindeki sözcük, terim ve
kavramların yinelenme sayıları ortaya çıkarılır.
-İşaret aracı olarak çözümleme: İletinin içeriğinin özelliklerine göre sıklığının sayılması

4. Görüşme (Mülakat-Interview): Herhangi bir konuda geniş bilgi edinilmek istendiğinde başvurulan bir yöntem olan görüşme,
toplumbilimcilerin sık sık başvurdukları bir tekniktir. Görüşülen her kişiye aynı sorular yöneltilir. Yüz yüze bir ilişkiye dayanması, verilerin
elde edilmesinde açıklık ve kesinlik kazandırır. Konuyu daha fazla aydınlatmak için yeni sorular sorma olanağı vardır. Bununla birlikte
kendisiyle görüşülen kişinin inanç, düşünce ve yargıları dolayısıyla sonuçlarda bir sapma olasılığı ortaya çıkabilir.

5. Soru kağıdı (anket) :Toplumu ilgilendiren konularda objektif ve homojen bilgi toplamak için kullanılır. Anket, farklı şekillerde
adlandırılabilir. Bu tanımlamalarda anketin kullanım şekli büyük ölçüde belirleyici olmaktadır

Anket Yöntemi
Anket, bilgi alınacak kişilerin doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları bir soru listesinin hazırlanması şeklinde yapılan gözlemdir.
Anketler, sosyal bilimlerde gözlemleri standartlaştırmak amacıyla başvurulan araçlardan birisidir. Anket yapan kişi, veri toplarken kaynak
kişilerle yüz yüze değil, hazırladığı soru listesi ile ilişkiye girer. Bu yüzden de arzu edilen bilgileri elde etmek için soru listeleri herkes
tarafından aynı biçimde anlaşılmaya ve amaca  uygun olarak cevaplamaya elverişli nitelikte olması gereklidir. Bu amaçla soruların
standartlaştırılması ve istenen cevapları alabilmek üzere uygun seçeneklerin sunulması gereklidir.

Anket Yapma Yöntemleri: Yüz yüze anket yapma, Posta aracılığı ile anket yapma, Telefonla anket yapma, Gözlem altında anket yapma,
İnternet sitesi üzerinden anket yapma.
Toplanacak verinin kalitesi, “toplam araştırma hatası (total survey error)” adı verilen birtakım yanlışlık ve önyargılar nedeniyle düşebilir. Bu
hatalar, rassal veya sistematik hatalar olabilir. Örneklem seçimi hataları en sık karşılaşılan hatalardandır. Örneklem-dışı hatalar arasında ise
kapsam hatası, cevap alınmama hatası ve ölçme hatası olmak üzere üç tür hata yer almaktadır.
-Kapsam hatası (coverage error, örneklem çerçevesi hatası): Popülasyonun tüm üyelerinin örneklemde eşit şekilde temsil edilme
şansına sahip olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Örneklemin seçileceği listelerin mümkün olduğunca kapsamlı hazırlanması ile bu hata
azaltılabilir.
-Cevap alınmama hatası(non-response error): Nüfusun farklı alt-gruplarında farklı cevaplama oranlarına neden olan örneklemde
mevcut bir yanlılığı ifade eder. Cevap alınma oranı anket yöntemine göre değişmekle birlikte, bu tür hata oranı yüz yüze yapılan anketlerde
en düşüktür.
-Ölçme hatası (measurement error): Anketlerde verilen cevaplarda rastlanılan yanlı tutumlardan kaynaklanan hatadır. Bunun temelde
iki kaynağı vardır: Sorular ve aktörler.

Anket Sorularının Hazırlanması: Sorular, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak biçimde kısa, açık ve kesin olmalıdır. Edilmeye
çalışılan her bilgi ankette bir soru şeklinde ifade edilmelidir. Anket sorularını hazırlamada geçerli iki ana ilke vardır. Bunlardan birisi,
sorulacak her sorunun araştırmanın ana konusu veya hipotezi ile doğrudan ilişkili olması, ikincisi ise soru cetvelinin bir iç bütünlüğe sahip
bulunmasıdır. Anketlerde yer alan sorular, içeriklerine veya yapı biçimlerine göre dört sınıfta toplanabilir.
-Olgusal Sorular: Kaynak kişilerin doğum yeri, yaşı, öğrenim durumu, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, medeni hali, cinsiyeti ve mesleğine ilişkin
bilgiler gibi gözlenebilen ve kolaylıkla kontrol edilebilen kişisel özellikleri belirleyen sorulardır.
-Davranış Soruları: Kişilerin davranışlarına, kişisel ve toplumsal etkinliklerine ilişkin soruları kapsar. Bu sorular, kişilerin kişisel ve
toplumsal etkinlikleri yapıp yapmamaları ile ilgilidir. Okuma, eğlence, kültür, tüketim, tasarruf gibi bireysel alışkanlıklarla (okunan gazete,
izlenen film, tercih edilen tasarruf şekli vs) aile ve çevre ile ilişkileri belirleyen bilgilere (hangi partiye oy verdikleri gibi) bu tür sorularla
ulaşılır.
-Tutum, İnanç, Kanı ve Görüş Soruları: İnanç, kanı ve görüş soruları, bir kimsenin belli bir anda ve belli bir konuda ne düşündüğünü ya
da ne hissettiğini saptamaya yönelik sorulardır. Tutum soruları ise, kişilerin uzun süreli hayat tecrübeleri ve yetişme süreçleri içinde
kazandıkları temel kişilik eğilimlerini yakalama amacındadır. Her iki tür sorular da soyut konuları içerir.
-Bilgi Soruları: Kişilerin belli bir konuda ne bildikleri, bunu ne ölçüde bildikleri, bu bilgileri hangi kanaldan ve ilk kez ne zaman öğrendikleri
gibi bilgileri ortaya çıkarabilmek amacıyla hazırlanan sorulardır. ”Türkiye‟nin en önemli ekonomik sorunu sizce nedir?” sorusu, bu tür
sorulara verilebilecek bir örnektir.
Anket soruları, amacına göre de şöyle gruplandırılır:
-Eleme Sorusu: Kişinin sorulacak konuyu bilip bilmediğinin araştırılması amacına yöneliktir.
6
-Sondaj Sorusu: Kişinin davranış, tutum ve görüşlerinin kökenine iner, neden ve niçinlerini araştırır.
-Sınama Sorusu: Daha önceki cevapları alınan soruların doğru olup olmadığını açığa çıkartmak amacıyla sorulur.

Cevap Kategorileri: Alınmak ya da ölçülmek istenen bilgi veya tepkinin kapsamına ve niteliğine göre, anket soruları iki türlü olabilir:
“Kapalı-uçlu” sorular ve “açık-uçlu” sorular.
-Kapalı-uçlu  sorular:  Eğer  sorulan  soruya  verilecek  cevap  seçenekleri  tam  olarak  belirlenmişse,  başka  bir  deyişle,  sorular
sistemleştirilmişse bunlara kapalı-uçlu sorular denir.
-Açık-uçlu sorular: Bu tür sorularda deneğe, soruları serbestçe cevaplama ve cevapları kendi ifadesiyle dile getirme olanağı verilmiş
olmaktadır.
Her iki soru türünün avantaj ve dezavantajları vardır. Açık-uçlu sorular, kişilere kendi cevaplarını yazma imkanı verdiğinden, diğer türe göre
kişileri daha çok güdüler. Herhangi bir tutuma göre tüm tepki seçeneklerinin bilinmediği veya eksik bilgi bulunduğu durumlarda, açık uçlu-sorular avantaj sağlar. Fakat bu tür sorulara benliğe karşı, anlaşılmaz ve ilgisiz cevaplar alınabilir. Çünkü açık uçlu tepkiler, insanların tutum
pozisyonu yanına, tutumun yoğunluğu, objeye karşı bilgileri, eğitimleri, genel sözel yetenekleri, iletişim stilleri gibi faktörlerin sonucu
olmaktadır. Bu yüzden bunların kodlamaları da zor hatta bazen imkansızdır. Kapalı-uçlu sorularda ise kategorilerin önceden sağlanması, aynı
zamanda sorunun içeriğinin denek tarafından açıkça görülmesine de yardımcı olur. Örneğin, bir seçimde adayların adları denek tarafından
hatırlanamayabilir, o zaman açık uçlu soru uygun olur; ancak “hangi ilde doğdun?” gibi cevabı bilinen bir soruyu açık uçlu yapmaya gerek
yoktur.
Anket sorularına verilecek cevaplara göre oluşacak değişkenler üç grupta incelenebilir: sınıflamalı, sıralamalı ve aralıklı değişkenler.
-Sınıflamalı değişkenler: Bunlar, bir değişkenin çeşitli kategorilerine ilişkin ve birbirinden bağımsız seçenekler arasından bir yada
birkaçının seçilmesini isteyerek, cevapları bu seçeneklere göre kategorilere ayıran sistemli sorulardır. Örnek:
Uygun seçeneğin yanındaki boşluğa X işareti koyunuz:
Cinsiyetiniz: Kadın … Erkek …
-Sıralamalı değişkenler:Anketleri birçoğu görüş veya tutumları ölçerler. Bu tür soruların cevapları da genellikle sıralamalı değişkenlerdir.
Bu kategoriler öznel nitelikte olup, araştırmacı tarafından tanımlanır. Örnekler:
Çocuğunuzun okuldan kaçması sizce ne derece önemlidir?
( ) Çok önemli( ) Oldukça önemli ( ) Önemli değil( ) Hiç önemli değil
Kendinizle ilgili konularda karar verirken başkalarına danışır mısınız?
( ) Her zaman( ) Çoğunlukla ( ) Bazen ( ) Nadiren ( ) Hiçbir zaman
-Aralıklı değişkenler: Bu ölçeklerde gerçek değerler yerine yaklaşık değerler veya dilimler alınır.
Aylık geliriniz ne kadardır?
( ) 1000 TL ve altı ( ) 1001 TL – 2000 TL ( ) 2001 TL – 3000 TL ( ) 3001 TL -4000 TL ( ) 4001 TL – 5000 TL ( ) 5000 TL ve üstü

Anketin Uygulanması: Uygun bir anket yapma yöntemi seçilmesi, anketin geri dönüş oranını yükseltir. Genellikle anketin ilk sayfasında
kaynak kişinin niteliklerine yönelik yaş, doğum yeri, ikamet yeri, gelir ve benzeri betimsel sorular yer alır, ardından yapılandırılan sorulara
geçilir. İyi bir anket hazırlayabilmek için konunun, amacın, evren ve bunu temsil edecek örneklemin çok iyi bilinmesi; anketi cevaplandıracak
kişilerin  eğitim,  ekonomik,  sosyal  ve  politik  özelliklerinin  iyice  kavranması  gerekmektedir.  Soruların  cevaplayıcıların  özellikleriyle,
inanışlarıyla, şahsiyeti ve çalıştığı yer ile zıt düşmemesi ayrıca anlayış, kavrayış ve ilgi seviyelerine uygun olması gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar: Sorular sade olmalı, cümleler  uzun olmamalı, cevaplayıcının eğitim  düzeyine uygun  bir dil
kullanılmalı, bu bağlamda yöresel terimler kullanılmamalı, sorular cevap vereni herhangi bir şekilde etkilememeli, soruların kapsamı tek
konuya yönelik olmalı, soruların arkasından kontrol edici (süzgeç) sorular sorulmalı, Anketteki sorular özelliklerine göre gruplanmalı, aynı
konudaki sorular bir araya getirilmeli,Olumlu ilişkiler kurulmalı,Araştırmayı bitirdikten sonra teşekkür etmeli, Araştırmacı daha çok bilgi
toplamak amacıyla uzun anketler hazırlama yoluna gitmemeli, başka kaynaklardan örneğin, kitap ve ansiklopedilerden bulunabilecek
bilgiler, anket sorusu olarak sorulmamalı, Daha genel anlamdaki sorular öne alınmalı, detaylı ve özel sorular bunları izlemeli,anket kolay
sorularla başlamalı,
Sorulardan elde edilecek her bilginin nerede kullanılacağı belirlenmeli, Sorularda kısaltma, yabancı deyim ve argo kullanılmamalı, Genel
anlam taşıyan sorular yerine özel ve sınırları belirli sorular sorulmalı (örneğin, “geçen yıl” yerine, “1999 yılı içerisinde” ya da “son 12 ay
içerisinde”  deyiminin  kullanılması),Her  sorunun  ve  yanıt  şıklarının  başına  numara  ya  da  harf  koyulmalı,  diğer  işaretlerden
kaçınılmalı,Soruların arasına katılımcının ilgisini çekebilecek cümleler koyulmalı.

Anketin Avantaj ve Dezavantajları: Bilgi ve veri toplamada anket uygulamasının avantajları şöyle özetlenebilir:Geniş kitlelere kısa
sürede uygulanabilir. Büyük gruplar üzerinde bir anda uygulama imkanı verir. Anket tekniği maliyet,  zaman ve enerji bakımından
araştırmacıya tasarruf sağlar.İsim ve imza kullanılmadan yapılabileceğinden, kişi cevapları hiç çekinmeden yazar.Fazla araç ve gerece ihtiyaç
olmadan hazırlanır ve uygulanır.Anket sorularının yazılı olması cevaplayıcıların onları tekrar tekrar incelemesine imkân verir.
Bilgi ve veri toplamada anket uygulamasının dezavantajları ise şöyle özetlenebilir:Sorulara ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilmesi anketin bir
dezavantajıdır.Yazılanların geçerliliği şüphelidir.Açık uçlu sorularda verilen cevapların anlaşılması güç olabilir. Anketin esneklikten uzak
olduğu söylenebilir. Çünkü anketi uygularken araştırmacı cevaplayıcıyla yüz yüze bulunmaz. Bu yüzden de soruları yeniden dile getirme
imkanı yoktur.Anket sadece okuryazarlara verilebilmektedir.
Anketle derinlemesine bilgi edinme imkânı yoktur.

—————————————————————————————–
http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/
————————-İyi çalışmalar, Hüseyin SALUR——————————-

Etiketlenmiş .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>