ÜNİTE-4.DANIŞAN PSİKOLOJİSİ ÖZETİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ÜNİTE-4.DANIŞAN PSİKOLOJİSİ İNDİRME LİNKİ


A. İNSAN VE İŞSİZ PSİKOLOJİSİ
ALGILAMA
Algılamanın Tanımı: Algı, bir olayla ilgili gerçeği değil bireysel yorumu ifade etmektedir. Algılama, bireyin deneyimleri doğrultusunda
çevresel uyarıları seçili olarak kavraması ve düzenlemesidir.

Algılama Süreci ve Aşamaları
1.Duyumsama: Herhangi bir bilginin işlenebilmesi için öncelikle duyu organları ile alınması yani duyumsanması gerekmektedir. Duyum,
duyu organları yoluyla insana ulaşan çevredeki uyarıcıların&bilgilerin içeri alma süreci olarak adlandırılmaktadır.
1.1.Algı eşikleri: Mutlak Eşik( Uyarılma için gerekli asgari enerji miktarıdır.), Fark Eşiği( İki uyarıcı arasındaki fark edilebilir asgari farktır),.
Algısal Savunma( Görmek/duymak istenilmeyen uyarıcılara karşı eşiğin yükselmesidir.),Algısal Duyarlılık( Görmenin/duymanın çok arzu
edildiği durumlarda eşiğin düşmesidir.), Bilinçaltı Algı( Kişinin uyarıcıyı algıladığını fark etmemesi durumudur.), Kanal Kapasitesi( Aynı anda
çevreden alınıp işlenebilecek uyarıcı/bilgi sayısıdır.).
1.2.Dikkat (Algıda seçicilik): önemli görülen uyaranların seçilmesi ve diğerlerinin göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Algıda
seçiciliği etkileyen faktörler dış ve iç faktörler olmak üzere 2‟ye ayrılmaktadır. Dış Faktörler: Herhangi bir uyarıcının göze çarpıcı olması
algılanma şansını artırmaktadır(Şiddeti fazla veya yoğun olan uyarıcılar,Büyük ,Hareketli ,Diğerleriyle zıt düşen,Olağandışı). İç Faktörler:
Algılayan kişinin özellikleri, uyarılara karşı yöneltici olup, kişinin dikkatini belli bazı uyarıcılara çevirmektedir(Aşinalık , Kazanılmış bilgi ve
deneyimler ,İhtiyaçlar, istekler, duygular )

2. Düzenleme  :Algılama  sürecinin  ikinci  aşaması  düzenlemedir.  Kişinin  çevresindeki  uyaranları  duyumsaması,  iç  ve  dış  faktörler
doğrultusunda seçmesi sonunda tüm girdiler değerlendirilmekte, bir yapbozun parçaları gibi düzenlenmekte ve anlam kazanmaktadır.
Düzenleme aşamasında şu süreçler algılamayı kolaylaştırmaktadır:
-Şekil – Zemin Algısı: algısal anlamda dikkat edilen şey şekil, onun ardında kalanlarsa zemin olarak algılanmaktadır.
-Gruplama: Uyarıcıların anlamlı bir şekilde bir araya toplanarak gruplanmasıdır. Gruplama bazı kurallara göre yapılmaktadır. Bunlar şu
şekilde sıralanabilir: Tamamlama (Tamamlanmamış şeyleri tamamlayarak algılama eğilimidir ),Devamlılık(Korna çalarak birbirini takip eden
araçların, bir konvoy olarak algılanmasıdır ) ,
Yakınlık( Birbirine yakın olan nesne ya da insanların bir grup olarak algılanmasıdır ), Benzerlik( Benzer parçaların bir araya getirilmesi
eğilimidir)
– Değişmezlik: Karmaşık olan ve devamlı olarak değişen bir çevrede kişinin dengeyi korumasını sağlamaktadır.
Renk Değişmezliği( Kırmızı bir gülün gece ve gündüz kırmızı görülmesidir. ),Büyüklük Değişmezliği( Arkadaşının boyunu her mesafede kişinin
sabit olarak algılamasıdır. ),Şekil Değişmezliği( Uygun boyda vida seçmeye çalışan bir işçinin, farklı mesafelerde duran vidalardan istediğini
seçmesidir.)

3. Yorumlama: Kişinin seçtiği ve düzenlediği uyarıcılara anlam vermeye başladığı, değerlendirme yaptığı aşamadır. Yorumlamanın belirgin
özellikleri şunlardır: Sübjektiflik(Kişi bilgileri alıp yorumlarken, hislerine, düşüncelerine ve sahip olduğu ruh haline göre yorumlamayı
kişiselleştirebilir.),Yargılayıcı(  Kişi  alıp  değerlendirdiklerini  doğru-yanlış,  iyi-kötü,  güzel-çirkin  olarak  yargılayabilir.  ),Karışıklık(  Kişinin
algıladıkları kendisinde bir düşünsel birikim oluşturur.)

Algılamayı Etkileyen Faktörler: Algılayan(Algılayanın deneyim, ihtiyaç ve duyguları algılama sürecini doğrudan etkilemektedir.),Hedef(
Algılama, hedefin yorumlanmasını içermektedir. Farklı veya belirsiz hedeflerin yorumlanması farklıdır.),Ortam(Kişinin içinde bulunduğu
ortam ve durum algılamayı etkileyebilmektedir.)

Atıf Teorisi
Kişinin sahip olduğu sosyal değerler, inançlar, sosyal roller, alışkanlıklar, duyguları, beklentileri bir atıf çerçevesi oluşturmaktadır. Atıf
çerçevesi, kişinin olaylara hangi yönden bakacağını ve hangi kıstaslara göre değerlendirme yapacağını belirlemektedir. Atıf teorisini
geliştiren Heider (1958), davranışların algılanan içsel ve dışsal faktörlerin bir birleşimi olarak ortaya çıktığını savunmaktadır.İçsel faktörler:
Beceri, yetenek, kişinin sergilediği çaba veya bireyin yorgunluk derecesi gibi kişisel özellikleri ifade etmektedir. Dışsal faktörler: Örgüt
kuralları, politikalar, yöneticilerin durumu, hava, fiziksel koşullar gibi çevresel şartları içermektedir.
Kelly (1973), atıf yaparken ve seçilen içsel ya da dışsal faktörlerin belirlenmesinde 3 temel kriterin etkili olduğunu ileri sürmektedir. Farklılık(
Sergilenen davranış ne derece farklı?), Mutabakat( Sergilenen davranış benzer bir durumda diğer insanlardan tarafından sergilenenlerle ne
derece benzerlik gösteriyor?), Tutarlılık( Sergilenen davranış, bireyin kişiliği ya da karakteri ile ilişkili midir?).
İçsel faktörlere atıf yapan kişiler, yetenekleri, becerileri veya çabaları sonucu performanslarını etkileyebileceklerine inanırlar. Dışsal
faktörlere atıf yapan kişiler ise performanslarının kendi etkileri dışında daha çok dış faktörlerden etkilendiğini düşünürler.
Weiner’in atıf modeli: Weiner’a göre, kişinin davranışlarını içe veya dışa yüklemesi kendisi ile ilgili algısını ve kendini değerlendiriş biçimini
etkilemektedir. Kişinin kendisi hakkında oluşturduğu algı, atıfta bulunduğu sebeplerin önemine göre kişiyi ya şevklendirecektir ya da
hevesini kaçıracaktır. İnsanlar başarılarını iç sebeplere yükledikleri zaman başarı arzusu fazlalaşmakta, iş tatmini artmakta ve benlik değeri
yükselmektedir. Oysa kişiler başarısızlıklarını yeteneksizliklerine yüklediklerinde her şeyden vazgeçmekte, ilerisi için düşük beklentiler
geliştirmekte, özsaygı ve özgüvenleri azalmaktadır.

Algılama Hataları
1.Stereotype (Kategorize etme): Olumlu ya da olumsuz özellikleri, genel bir kategori ya da benzer özellikler doğrultusunda bir kişiye
atfetme eğilimidir. Bu eğilim bir tür tipleme ya da rol yapışması olarak tanımlanabilir. Stereotyping, algılama ve diğer insanlar hakkında
yargıda bulunma sürecini çok daha karmaşık verilerle uğraşmak yerine basitleştirmeyi sağlamaktadır.
2. Hale etkisi: Bir kişiye ait algının tek bir olumlu ya da olumsuz özellik üzerinden formüle edilmesidir. Bir işgören adayının zamanında
randevusuna gelmesi, şık giyinmesi ve samimi davranması, seçme-yerleştirme uzmanını etkileyebilir. Bunun sonucunda uzman, adayın
teknik becerileri, nitelikleri ve deneyimini yeteri kadar değerlendirmeyebilir.
3. Algısal savunma: Bireyin rahatsız edici ya da tehdit olarak algıladığı verilerden sakınması ya da göz ardı etmesi eğilimine algısal
savunma denir. İnsanlar bilgileri seçerken, kendi bakış açılarını destekleyen bilgileri tercih etme ve karşıt görüşleri değerlendirmeme eğilimi
taşımaktadırlar. Örneğin, bir yönetici çalışanlardan birinin terfisine karar verdiğinde, tüm uyaranlar (veri havuzundan) olumlu verileri
seçmekte ve kararını desteklemeyen bilgileri farkında olmadan göz ardı edebilmektedir.
2
4. Yansıtma ve tahminde bulunma: Bireyin kendi duygu, motif ve özelliklerini başkalarına yansıtması, çevresindekilerle ilgili algısının
çarpıtılmasına neden olabilir. Algılayan, kendisi ile çok sayıda ortak özellik taşıyan kişileri daha olumlu algılayıp, daha hızlı tanıyabilir. Öte
yandan, kendisi ile ortak özellikler taşımayan ve bu nedenle tanımlayamadığı kişilerin olumsuz bulduğu özelliklerini abartma eğilimi
gösterebilir.
5. Kendine yontma: Bireyin bir durumun olumlu sonuçlarını kendi ile özelliklere, olumsuz sonuçları ise dışsal faktörlere atfetmesidir.
6. Oyuncu – seyirci etkisi: Benzer iki durumu kendileri ve başkaları açısından farklı değerlendirebilmektedirler. Örneğin, yolda düşen
birini  gördüğünde,  durumu  kişinin  dikkatsizliği  ile  açıklayan  biri,  kendisi  düştüğünde  yolun  da  bozuk  olmasını  sebep  olarak
gösterebilmektedir.
PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
1.Davranışçı Yaklaşım: Davranışçılık, gözlemlenebilir davranışların öğrenilme ve şekillenme biçimlerini araştıran psikolojik yaklaşımdır.
Davranışçı Psikolojinin ortaya çıkmasında Rusya’da Ivan Pavlov’un, ABD’de ise Edward Thorndike’ın yaptığı hayvan deneyleri etkili olmuştur.
Pavlov ve Thorndike‟ın araştırmalarıyla beraber John B. Watson, 1913‟te yayınladığı “Davranışçıların Gözünden Psikoloji” adlı kitabıyla
davranışçı akımı başlatan isim olmuştur. Watson dışında Guthrie, Hull ve Skinner önemli davranışçılardır. Davranışçı Psikoloji, uyarıcı ile
davranış arasında bağ kurulması sonucunda öğrenmenin geliştiğini, olumlu ya da olumsuz pekiştireçler sonucunda davranışların
değiştirilebileceğini kabul etmektedir. Davranışçı Psikolojinin ortaya çıkışına zemin hazırlayan isimlerden Pavlov, laboratuarda köpeğin salgı
sistemi üzerine çalışırken, köpeğin yiyeceği kendisine getiren kişiyi gördüğünde de salya akıttığını fark etmiştir. Bunun üzerine yaptığı
deneyler sonucunda geliştirdiği Klasik Koşullanma, Davranışçı Akımın en çok bilinen öğrenme kuramı olmuştur. Guthrie’ye göre öğrenme,
tepkinin uyarana karşı ilk gösterilişinde sağlandığından, ödül veya pekiştirmeye gerek yoktur. Thorndike, ödül ya da başarının,
ödüllendirilmiş davranışın öğrenilmesini arttıracağını; öte yandan ceza ve başarısızlığın, ilgili davranışı yineleme eğilimini azaltacağını
belirtmiştir. Watson, doğru ortam koşullarını sağlayarak, ebeveynlerin çocuklarının kişiliğini belirleyebileceğini öne sürmüştür. Locke,
insanın doğduğunda zihninin boş bir levha ya da temiz bir kağıt parçası gibi olduğunu, yaşanan deneyimlerin boş levhayı doldurarak
karakteristik özellikleri oluşturduğunu belirtmiştir. Skinner (1971) ise, bir kişinin dünyaya göre davranmadığını, dünyanın kişiye göre hareket
ettiğini ekleyerek, davranışçı yaklaşımın temel aldığı “adil ve mutlu bir çevre, adil ve mutlu bireylerin oluşmasına yardımcı olur” kabulünü
desteklemişti.
Davranışçılara göre çevre davranışı öğrenme yoluyla şekillendirmektedir. Watson içgüdüler ve kalıtımla gelen yeteneklerin olmadığını ileri
sürmüş ve yetişkinliğin çocukluk koşullanmalarının bir ürünü olduğunu elirtmiştir.

2. Psikanalitik Yaklaşım: Yirminci yüzyılın en etkili psikologlarından Sigmund Freud , psikanalizin kurucusudur. Freud ve arkadaşları,
psikanalizi bilimsel psikoloji akımının dışında, tıbbi amaçla terapi gören hasta vakalarından yararlanarak geliştirmişlerdir. Psikanalitik
yaklaşımın temel çalışma konusunu normal dışı davranışlar oluşturmuştur. Freud, bilinçaltı konusunda çeşitli felsefi görüşler ortaya atan
Fechner‟in görüşlerinden etkilenmiştir. Psikanalitik ekol, davranışçı yaklaşımın karşı çıktığı bilinç ve bilinçaltı kavramları çerçevesinde
gelişme göstermiştir.
Psikanalitik görüşün temelinde Freud‟un motivasyon teorisi yatmaktadır. Motivasyon teorisi ise 4 prensipten oluşmaktadır: Determinizm(
Dış güçlerin, kişinin davranış ve deneyimlerini belirlemesi “determinizm” olarak tanımlanmaktadır.), Güdü(Freud, en önemli dürtüleri ise
cinsellik ve saldırganlık olarak tanımlamıştır.), Çatışma( Davranış ve deneyimlerimizi belirleyen güçler arasında daimi bir çatışma
yaşanmaktadır ve bu durum anksiyeteye neden olmaktadır.) Bilinçaltı( Kişinin davranış ve deneyimlerini belirleyen aynı zamanda
anksiyeteyi başlatan güçler, kişinin kendisi tarafından bilinememektedir. Bireyin yaşamındaki en önemli belirleyiciler ve çatışma kaynakları,
kişinin bilinci dışındadır.).
Freud, içgüdü ve dürtüleri ikili şekilde gruplandırmıştır: 1. Cinsellik ve diğer tüm yaşamsal dürtüler 2. Saldırganlık ve diğer ölümle ilgili
dürtüler . Psikanaliz, normal dışı davranışları çeşitli vakalar üzerinden incelerken, birtakım yöntemlerden yararlanmıştır. En sık başvurulan
yöntemlerden biri olan serbest çağrışım tekniği; saçmalığı, ayıplığı, yasak oluşu sorgulanmadan, açık ve içten şekilde hastanın konuşmasının
teşvik edilmesini içermektedir. Bu yöntemle anormal davranışların olası sebepleri olduğu düşünülen bastırılmış hatıra ve düşüncelerin,
tekrar bilince getirilmesi ve farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan Freud, rüya yorumlamayı bir analiz yöntemi olarak
kullanmıştır. Freud, insan kişiliğinin bilinç, bilinçaltı ve bilinç dışı olmak üzere üç bölümden oluştuğunu belirtmiştir. Freud, insan kişiliğinin id
(alt benlik), ego (benlik) ve süperego (üst benlik) olarak adlandırdığı üç temel birimden oluştuğunu iddia etmiştir. İd, kişiliğin en ilkel, bencil,
kalıtımsal dürtü ve arzuları içeren kısmıdır. Ego ise id‟i kontrol altında tutmaya çalışan, kişiliğin aklı temsil eden yönüdür.
Savunma Mekanizmaları: Bilinçaltının yöneldiği cinsel içerikli ya da saldırgan davranışlar, bilinç düzeyine çıkamayacak kadar kişiyi
rahatsız edici boyutlarda olabilir. Böyle durumlarda egonun sıkıştırılması nedeniyle anksiyete (kaygı) ortaya çıkmaktadır. Ego, bu düşünce ve
istekleri bilinçaltına iterek kaygıyı azaltmaya çalışmaktadır. Egonun bu tür durumlarla başa çıkabilmek için geliştirdiği yöntemlere savunma
mekanizmaları denir.Bunlar;Bastırma(Kişinin kendisini tehdit eden herhangi bir uyaranı, hayatına giren ve ona travmatik deneyimler
yaşatan herhangi birini hatırlamamasıdır.), Yer Değiştirme(Kişinin dürtülerini tehdit edici kişi ya da nesneden, daha az tehdit edici bir
başkasına yöneltmesidir. İşvereni tarafından eleştirilen bireyin, eve geldiğinde önemsiz bir konudan dolayı eşiyle tartışmaya başlaması.),
Yansıtma(Kişinin kendi dürtü, tutum, davranışlarını veya bunların sonuçlarını bir başka kişiye ya da dış faktörlere atfetmesidir. Örneğin;
kişinin iş bulamama nedeni olarak deneyimsizliğini değil referansı olmamasını ileri sürmesidir.), Yüceltme(Bireyin isteklerini toplum
tarafından kabul edilebilir düşünce ya da eylemlere dönüştürmesidir. Örneğin; kişi saldırganlık dürtülerini futbol gibi oyunlarla yüceltebilir.),
Mantığa Bürüme(Mantığa bürüme, istenmeyen istek, davranış ya da sonuçların farklı ve mantıklı gerekçelerle açıklanmaya çalışılmasıdır .
Örneğin; işten çıkarılan kişinin, “maaşı azdı”, “ulaşım çok zordu”, “terfi imkanı yoktu” gibi gerekçelerle durumu açıklamasıdır.), Karşıt Tepki
Geliştirme(Kişinin, rahatsızlık duyduğu duygu ve düşünceleri sadece reddetmeyip aynı zamanda bu duygu ve düşüncelerin aksi yönünde
tutum ve davranışlar geliştirmesidir. Cinsel isteklerinden rahatsız olan bir kişinin, pornografinin engellenmesine yönelik eylemlere öncülük
etmesi bu tür savunma mekanizmasına örnek olabilir.), Reddetme(Reddetmede kişi, gerçeğe dair herhangi bir bilince sahip olsa da kaygı
yaratan uyaranın varlığını reddederek yok saymaktadır . Örneğin; sınav sonuçları açıklandı ve kötü bir not alındı. Bu kötü notun alınmış
olmadığını varsayarak, öğretmenin puanları toplarken bir yanlışlık yapmış olduğunu düşünme reddetme davranışıdır.), Gerileme(Anksiyete
karşısında kişinin geçmişte kendisini daha güvende hissettiği bir gelişimsel döneme çoğunlukla çocukluk dönemine geri dönmesidir.
Yetişkinlerde sıkça rastlanabilen bazı gerileme örnekleri şunlardır: aşırı öfkelenmek, dudak bükmek, surat asmak, otoriteye asilik etmek,
hızlı araç kullanmak, eşyalara zarar vermek).
Yeni Freud’cu Kuramcılar: Yeni Freud‟cu kuramcılar, genel psikanalitik yaklaşımı farklı bir bakış açısıyla ele almaları nedeniyle bu şekilde
adlandırılmaktadır. Freud‟dan farklı olarak erken çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerin yetişkin kişiliğini etkilediğini kabul etmekte
ancak daha geç dönemlerde yaşanan deneyimlerin de etkisi olduğunu ileri sürmektedirler. Carl Jung, Freud‟un cinsellik dürtülerin kaynağı
olarak gösterdiği libidoyu genelleştirerek, hayat enerjisi olarak açıklamıştır. Libido, cinsellik dışında birey için önemli olan her tür faaliyette
3
enerji sağlamaktadır. Ayrıca Jung, kişilik gelişiminde geleceğe yönelik hedef ve ümitlerin de etkili olduğunu savunmuştur. Alfred Adler,
davranışın geçmiş yaşantılardan etkilendiğini söyleyen Freud‟un aksine geleceğe yönelmiştir.. Karen Horney, Freud‟un kişilik gelişiminde
önemli bir payda verdiği içgüdülere karşı çıkmıştır. Horney, Freud‟u reddetmemekle birlikte temel psikanalitik görüşü değiştiren bir
yaklaşım ortaya koymuştur. İnsan davranışını güdüleyen temel faktörler olarak güvenlik ihtiyacı, emniyet ve korkudan emin olmayı ele
almıştır. Erich Fromm, çoğu insanın kişisel özgürlük bilincinden ve bireyselliklerinden kaçmak üzere motive edildiğini ileri sürmüştür.

3.Hümanistik Yaklaşım: Davranışçı yaklaşımın insan doğasını dar, yapay ve yalıtılmış olarak yorumlamalarına karşı çıkmıştır. Sadece
gözlemlenebilir davranışlar üzerinde durulmasının, insanı hayvan ve makine düzeyine indirgediğini savunmuştur.
Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Maslow insan ihtiyaçlarını 5 sınıfa ayırmıştır; Fizyolojik( Yemek, içmek, uyumak gibi temel ve biyolojik
ihtiyaçlardır. ),Güvenlik(Fiziksel ve psikolojik açıdan güvende olma ihtiyacını ifade etmektedir.),Ait olma( Bir insana ya da bir gruba ait olma,
sevme  ve  sevilme  ihtiyacıdır.),Saygı(  Kendini  yeterli  ve  başarılı  algılama,  başkaları  tarafından  da  değerli  ve  saygı  değer  bulunma
gereksinimidir.),Kendini gerçekleştirme(Potansiyelini kullanabilme, kapasitesini geliştirme ve ifade  etme ihtiyacıdır.). Maslow‟a göre
ihtiyaçlar hiyerarşik şekilde en alt basamaktan başlayarak giderilmektedir.
Carl Rogers ve Danışan Merkezli Terapi: Rogers‟ın insanın iyi oluşuna, her bireyin başarma ve mutluluk potansiyeli bulunduğuna ilişkin
görüşleri, psikolojik kuramlara farklı bir boyut katmıştır. Rogers, kişinin kendilik algısıyla çelişki bir durumun ortaya çıktığı durumlarda kaygı
yaşamaya başladığını belirtmiştir. Rogers, tüm davranışları ateşleyen ve yönlendiren tek bir güdünün var olduğunu iddia etmiştir: kendini
gerçekleştirme.

4. Bilişsel Psikoloji: Kuramın öncüsü George Miller, insan zihninin işleyişi ile bilgisayarların çalışma tarzı arasındaki  benzerlikten
etkilenmiştir. Bir başka bilişsel kuramcı Neisser, 1967‟de Bilişsel Psikoloji kitabını yazmıştır. Bilişsel psikoloji; duyum, algı, hayal kurma,
hafıza, problem çözme, düşünme ve diğer tüm zihinsel faaliyetler üzerine odaklanmıştır.

5. Ayırıcı Özellik Yaklaşımı: Ayırıcı özellik yaklaşımının kurucusu Allport, kişiliği bireyin karakteristik davranışlarını ve düşüncelerini
belirleyen dinamik psikofiziksel sistemler olarak görmektedir. Bu sistemde kişiliği anlayabilmeyi sağlayan en geçerli birim özelliktir. Özellik,
çeşitli uyarıcılara benzer tarzda cevap verebilmeyi sağlayan yatkınlıktır. Bu sayede kişinin zamana ve değişik şartlara karşı davranışlarında
tutarlılık sağlanmaktadır.

6. Biyolojik Yaklaşım: İnsan davranışı ve kişilik gelişiminde, biyolojik faktörlerin etkili olduğu biyolojik yaklaşım kuramcıları tarafından
savunulmuştur. Bu görüşü desteklemek amacıyla biyolojik yaklaşım araştırmacıları, beyin elektrik etkinliği ve beyin asimetrisi üzerine çeşitli
çalışmalarda bulunmuşlardır.
BİREYSEL FARKLILIKLAR
1.Cinsiyet: dört grup insan vardır: erkeksiler (erkeksi rolü yüksek, kadınsı düşük), kadınsılar (kadınsı rolü yüksek, erkeksi düşük),
cinsiyetsizler (her iki rol de düşük) ve androjenler (her iki rol de yüksek). Cinsiyet rollerine ilişkin kabuller, çoğu zaman hatalı algılamalara
neden olabilmektedir. Kadınlarla ilgili en sık yapılan kategorizasyon, kadınların biyolojik ve doğurgan yönleri ile tanımlanmasıdır. Bu nedenle
kadınlarla ilgili düşünceler iş yaşamından çok ev yaşamına odaklanmaktadır.
İş Yaşamında Kadın: İş yaşamında kadınların karşı karşıya kaldığı çok sayıda stres faktörü bulunmaktadır. Ancak bunlardan bazıları
doğrudan “kadın olmak”tan kaynaklanan faktörler de olabilir. Yönetim pozisyonlarındaki birçok kadın kendi içinde çatışma
yaşayabilmektedir. Çünkü küçük yaşlardan itibaren öğrenilen ve pekiştirilen cinsiyet rolleri, kadınların tutum ve davranışlarını
etkilemektedir. Bazı kadınlar, başarıdan korkmakta hatta sosyal açıdan onaylanan bir durumda olabilmek için başarılı olmaktan
kaçınmaktadır. Kadınların bir erkeğe dayanıp güvenmelerinin beklenilmesi ve teşvik edilmesi, kadınları daha etkiye açık ve daha az özerk
hale getirmektedir. Hem kadının cinsiyet rolüne bağlı olarak gelişen hem de süregelen birtakım örgütsel uygulamalar, kadınlarda strese
neden olmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
Rol beklentileri, Erkek çalışma arkadaşları, Engellenmiş teşvikler, Harika kadın sendromu( Çalışan kadınlar, “harika kadın” olabilmek için aile
içinde de yerine getirilmesi zor birtakım sorumlulukları yüklenerek fiziksel ve ruhsal sağlıklarını ihmal edebilmektedirler).

2. Yaş: Yaş, bireysel farklılıklardan biri olarak bireyin psikolojik özelliklerinden çevresini algılama şekline, motivasyon faktörlerinden
öğrenme biçimine kadar pek çok konuda etkili olabilmektedir.

3. Zeka: Zeka “zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği “ olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, zeki insan öğrendiğini değerlendiren, yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kişidir. Spearman‟a
göre, bütün zihinsel etkinliklerde rol oynayan genel bir zeka vardır ve buna “g” faktörü (genel faktör) denmektedir. Belirli bir zihinsel
etkinliğin gösterilebilmesi için genel zihinsel yeteneğin dışında gerek duyulan zihin gücüne “s” faktörü (özel faktör) denmektedir.
Thorndike‟a göre zeka; soyut zeka, mekanik zeka ve sosyal (toplumsal) zeka olmak üzere 3 faktörden oluşmaktadır. Mekanik zeka, insanın
el ve alet kullanma becerisini; toplumsal zeka, diğer insanları anlama ve kişiler arası ilişkiler kurma, soyut zeka ise, semboller ve kavramlarla
düşünebilme yeteneğini temsil etmektedir.  Sternberg, ilk defa zekayı bilişsel süreçler üzerinden tanımlayarak üç farklı zeka türünden söz
etmiştir. Analitik zeka, geleneksel zeka testleri ile ölçülen akademik açıdan problem çözme becerilerini içermektedir. Pratik zeka, günlük
ihtiyaçlarla başa çıkmayı, kendini ve çevresindekileri yönetmeyi sağlayan becerilerden oluşmaktadır. Yaratıcı zeka ise yeni durumlara adapte
olmak ve yeni problemlere çözüm geliştirmek için gerekli zihinsel becerileri içermektedir.
a. Çoklu Zeka: Gardner insanlarda tek bir zekanın bulunmadığını, IQ ve zeka testlerinin ise sadece sözel ve mantıksal-matematiksel
yetenekleri ölçtüğünü iddia etmiştir. Bu doğrultuda bireylerde birbirinden farklı yetenek alanları olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar şu şekilde
sıralanabilir: Bedensel Zeka(Sporcular, oyuncular, askerler), Dilsel Zeka(Yazarlar, şairler, TV sunucuları, şov adamları), Görsel Zeka(Mimarlık,
haritacılık, resim, grafik gibi alanlarda başarılı kişiler), Mantıksal-Matematiksel Zeka(bilgisayar programları hazırlama, neden-sonuç ilişkileri
kurmayı gerektiren işlerde), Müziksel Zeka, Kişilerarası Zeka(Psikologlar, öğretmenler, din görevlileri, siyaset liderleri), İçsel Zeka(İnsanın
kendi güçlü ve zayıf özelliklerini, duygularını, ihtiyaçlarını anlama ve ifade etme yeteneğini ifade etmektedir. Bu kişiler, çevrelerindeki
kişilerin duygu ve düşüncelerini anlama, insanların davranışlarının arkasında yatan nedenleri algılama konusunda başarılıdırlar), Doğa
Zekası(Zoolog, meteorolog)
b. Duygusal Zeka: Mayer ve Salovey’e göre, duygusal zeka, “başkalarının duygularını doğru şekilde anlama ve bu duygulara uygun şekilde
cevap verme, kendini motive edebilme, kendi duygularının farkında olma, duygusal tepkilerini düzenleme ve kontrol etme” yeteneğidir .
Mayer ve Salovey duygusal zekayı 4 boyutta tanımlamıştır; Duyguları algılama,Görüşlerini anlatmak için duygulardan yararlanma,Duyguları
4
anlama,Duyguları yönetme. Goleman ise, Thorndike’ın sosyal zeka adını verdiği zeka üzerinde durarak öz-disiplin, kararlılık ve empati gibi
yeterliklerin “EQ” adını verdiği duygusal zekanın bileşkeleri olduğunu ileri sürmüştür. Goleman, EQ‟nun yaşamdaki başarıyı IQ (zeka
katsayısı)’dan daha çok belirlediğini savunmuştur.
c. İş Performansı Açısından Zeka: Araştırmalara göre zeki bireyler, daha karmaşık işlerde çalışmakta ve işlerinde daha iyi performans
sergilemektedirler.
d. Kalıtım ve Çevrenin Zekaya Etkisi: Çevre, genetik faktörlerin kendini nasıl ifade edeceğini etkilerken, genetik faktörler de çevreye
bağlı etmenlere etki etmektedir.

4. Kişilik: Kişilik, bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış kalıpları ve kişilik içi süreçler olarak tanımlanmaktadır.

5. Bilişsel Stil: Bilişsel stil, bilgi ve deneyimlerin düzenlenmesi ve işlenmesinde devamlı olarak tercih edilen, kişilik özelliklerine uygun
olarak gelişmiş, bireylere özgü yöntem farklılıklarıdır. Bir grup araştırmacı bilişsel stili, “bireylerin algılama, düşünme, problem çözme,
öğrenme ve başka şeylerle ilintilendirmede kendilerine özgü sürekli kullandıkları yöntem farklılıkları” olarak tanımlamaktadır. Bilişsel stile
ait 4 karakteristik vardır;
Öğrenmenin içeriğinden çok şekliyle ilgilidir, Etkili yönlerdir ve bu yüzden sözlü olmayan yöntemlerle de ölçülebilmektedir,Zamanla
değişiklik göstermemektedir,İki kutupludur.
Bilişsel Stil Modelleri :Bilişsel stil, insan beynini oluşturan iki ayrı yarım kürenin farklı fonksiyonlar üstlenmesinden doğmaktadır. Beynin sağ
ve sol tarafı belirli fonksiyonları yerine getirmektedir. Sağ yarım kürenin sentez yapma yeteneği, duyu organları yoluyla elde edilen farklı
pek çok bilginin eşzamanlı olarak birleştirilmesi, yeni durum ve ortamlara uyum sağlama, obje ve resimlerin tanınması ve ayrıntılı bir
biçimde anlaşılması gibi işlevleri vardır. Beynin sol yarım küresi ise bilginin doğrusal bir yapı içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılması
işlevini yerine getirmektedir. Özellikle matematiksel ve sözel işlevlerin yerine getirilmesi, mantıklı düşünmenin sağlanması gibi görevlerin
yerine getirildiği taraftır.
a. Uyarlamacı – Yenilikçi: Kirton tarafından 1976-1977 yıllarında geliştirilen bu model, değişimde, yaratıcılıkta, problem çözmede ve
karar vermede bireylerin tercih ettikleri ve izledikleri yolları tanımlamaktadır. Geliştirilen ölçüm aracında iki uç nokta vardır ve bireyin bu iki
nokta arasındaki pozisyonu belirlenmektedir.
Uyarlamacılar, dürüst, güvenilir, etkili, disiplinli ve uyumlu olarak tanımlanabilirler. Sorunlara çözüm ararken daha önce denenmiş, bilinen
yani geleneksel yöntemlere başvururlar. Dıştan gelen olumsuz etkenlere kulak asmayan, detaylı ve güç, uzun süreli işlerde, ilerleyen zamana
rağmen, iş disiplinini ve işin gereklerini tam olarak yerine getirme başarısı gösteren bireyleri tanımlar. Yenilikçiler ise, sorunlara ve
sorumluluklara alışılmış kabul gören yaklaşımlar yerine, alışılmış yaklaşımları göz ardı eden ve uç çözümler getiren, sorunları yeniden
yapılandırmayı tercih eden, disiplinsiz düşünme eğilimi gösteren kişileri tanımlamaktadır. Grup içerisinde ise, süreci hızlandırıcı bir yapıda,
özellikle uyarlamacılar tarafından algılandığı şekliyle, konunun özünü anlamayan, pratik yapıcı çözümlerden kaçınan davranışlar sergilerler.
Uzun süren, detaylı çalışma gerektiren sorumluluklar karşısında yeterli olmazlar.
b. Bütüncül – Analitik: Riding tarafından geliştirilmiştir. Analitik stile sahip bireyler, bilgiyi küçük parçalara ayırarak işlemeyi tercih
ederken, bütüncül olanlar bilgiye genel bir yaklaşım ya da bütünsel bir açıdan yaklaşma eğilimindedirler. Bütüncüller açısından, bir
problemin değişik parçaları arasındaki durumlardan veya konulardan kaynaklanan farkların, bulanıklaşması ya da yeterince net bir biçimde
görülememesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Analitik olanlar için ise, bütün içerisinde problemin sadece bir yönüne yani bir
parçasına odaklanıp, durumun ya da konunun önemli yanlarını görememe veya kısıtlı bir yanının öneminin abartılarak sorunun tamamına
genellenmesi eğilimi bir tehlike oluşturabilir.
c. Analitik – Sezgisel: Hayes ve Allinson tarafından geliştirilmiştir. Beynin sağ tarafının başlıca fonksiyonları, sezgisellik, ani kararlar
verebilme, çabuk kavrama, kuvvetli hayal gücü ve atılganlık olarak tanımlanmaktadır. Bu özellikleri taşıyan bir yönetici tanımlandığında,
yüksek oranda risk almaktan kaçınmayan, proaktif, yenilikleri çabuk kavrayan ve uyum sağlayan, kurallara, rutin işlere ve bürokrasiye direnç
gösteren bir kişilik ortaya çıkacaktır. Beynin sol yarım küresinin fonksiyonları ise, doğru ve tam olarak tanımlanmış amaçlar doğrultusunda
olayları ve çevreyi planlama ve koordine etme şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bir tür proje yönetimi tipi de olarak da adlandırılmaktadır.
Jung Bilişsel Stil Modeli: Jung bilişsel stil modelinde analitik-sezgisel ve düşünsel-hissi olmak üzere iki ayrı boyut vardır.

6. İnanç, Değer ve Tutumlar
a. İnanç: Bilgi, kanaat ve imanı kapsayan psikolojik bir olgudur. Zihnin bir sonucu kabullenmesi olan inanç, kuşkunun tam tersidir.
İnançların ortaya çıkışında etkili olan faktörler, gözlem ve deneyim, zeka, duygu ve sosyal yaşam olarak sınıflandırılabilir.
b. Değerler: Kültüre ilişkin iyi/kötü, güzel/çirkin vb. şekilde değerlendirilen fikirler, o kültüre ait değerleri oluşturmaktadır. Bu nedenle,
insanlık tarihi boyunca her toplumun çeşitli değerleri benimsediği görülmektedir. Örgütler açısından değer tanımı incelendiğinde, başarı için
önemli olduğuna inanılan performans standartları, müşteri ve çalışanlara davranma biçimi gibi uygulamalara ilişkin örgütsel inançlar olarak
açıklanmaktadır.
c. Tutum: Tutum, belli/tanımlanmış hedef ya da objelere karşı bireyin belli bir yönde düşünme, hissetme ve davranma eğilimi olarak
tanımlanmaktadır. Tutumun üç temel bileşeni bulunmaktadır: Bilişsel Bileşen( Tutum konuları ile ilgili gerçeklere dayanan bilgi ve inançları
içermektedir),Duygusal Bileşen(tutum konusu hakkında kişinin ne hissettiği ile ilgilidir ve kişinin psikolojik tepkilerinden (Ör, kan basıncı)
etkilenmektedir. Bilişsel bileşene göre daha basit yapıdadır ve kişinin değerler sistemi ile ilişkilidir),Davranışsal Bileşen(Tutumun konusuna
yönelik belirli bir davranış eğilimidir. Duygusal ve bilişsel bileşenlere uygun olarak hareket etme eğilimini yansıtır)
Tutum araştırmalarında sıkça ele alınan bir başka konu bilişsel çelişki kuramıdır. Bu kuram, bireyin kendi iç dünyasında tutarsızlıklardan
hoşlanmadığı ve bilişleri, duyguları ve davranışları arasında tutarlılık sağlamaya çabaladığı görüşüne dayanmaktadır. Bilişsel unsur, bireyin
çevresi, kendisi ya da davranışları hakkındaki bilgi, inanç ve kanılarıdır. Bireyin  bilişleri arasında çelişki olduğunda, kişi çelişkiyi azaltmak için
şu yollardan birine başvurur; Davranış değiştirir(Sigarayı bırakmak), Davranışı ile ilgili bilişi değiştirir(Az içtiğini düşünmek), Çelişkili
unsurlardan birini desteklemek için yeni bilişler ekler( Sigaranın zararlarına ait kesin araştırma sonuçları olmadığını düşünmek), Bilişlerden
birinin daha az önemli olduğuna karar verir( Sigaranın zararının önemli olmadığını düşünmek).

———————————B.KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TİPLERİ—————————————————————–
Kişiliğin Tanımı:  Cüceloğlu, kişiliğin bireyin çevresiyle kurduğu etkileşimdeki önemini vurgular biçimde; kişiliği, bireyin hem dış çevresiyle
hem de iç dünyası ile kurduğu ilişki biçimi olarak tanımlamış ve kişiliğin ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış özellikler taşıdığını eklemiştir.kişilik
tanımlarıyla ilgili olarak araştırmacıların görüş birliği sağladığı üç ortak nokta olduğu söylenebilir. Birincisi, her insanın farklı olduğu
konusundadır. İkincisi, kişilik tutarlı özelliklerin kaynağıdır. Yani farklı durumlarda bireyin genel tutumları tutarlılık gösterecektir. Üçüncüsü
ise kişiliğe bağlı olarak bireyin davranışlarını tahmin etmek mümkündür
5

Kişilik İle İlişkili Kavramlar
1.Karakter: Karakter, insanın kişiliğinde doğuştan var olan ve çevrenin etkisi ile ortaya çıkan eğilimlerin tümüdür. Karakter, değişmez ve
süreklidir. Köknel  karakteri, kişinin kendine özgü davranışlarına ve eylemlerine, çevresinin verdiği değer olarak aktarmaktadır. Bireyin, ilgi,
beceri, tutum ve yatkınlıkları, davranışın belirleyicisi haline gelmişse bunlar karakter olarak tanımlanabilmektedir.
2. Mizaç: Psikologlar, kişilerin belirli davranış türlerine karşı oldukça geniş eğilimlerle dünyaya geldiğini savunmakta ve bu genel davranış
eğilimlerine mizaç (huy) adını vermektedir. Allport‟a göre, mizaç bireyin kendine özgü duygusal doğaya sahip olma olgusudur. Psikologlar
mizacın  büyük  oranda  kalıtsal  olduğunu,  bu  kalıtsal  eğilimlerin  deneyimlerle  etkileşerek  yetişkin  kişilik  özelliklerini  oluşturduğunu
savunmaktadır.
Araştırmacılar  3  mizaç  boyutundan  söz  etmektedirler;Duygusallık(duygusal  tepkilerin  yoğunluğu),Etkinlik(kişinin  genel  enerji
düzeyi),Sosyallik(kişinin başkalarıyla yakınlık kurma ve etkileşime girme eğilimi).
3. Benlik: Benlik, insanın kendi kişiliğine ilişkin yargılarının toplamı, kendini tanıma ve değerlendirme biçimidir.

Kişilik Oluşumunu Etkileyen Faktörler: Kişilik araştırmaları, kalıtım ve çevrenin kişilik üzerindeki etkileri çevresinde yoğunlaşmaktadır.
Kalıtımı  savunan  araştırmacılar,  kişiliğin  değişmediğini  savunurken,  çevrenin  etkisini  iddia  edenler,  çevre  koşullarının  kişiliği  nasıl
şekillendirdiğine ilişkin teoriler geliştirmişlerdir. Kişilik kuramlarından biyolojik kuram,  kişiliğin fizyolojik özelliklerle ilişkili olduğunu
savunması nedeniyle, kalıtım etkisini en fazla savunan yaklaşım durumundadır. Kişilik özelliklerinin doğuştan geldiğini düşünen bir diğer
yaklaşım ayırıcı özellikler yaklaşımıdır. Davranışçı kuram, bireyin doğduğu andaki kişiliğini boş bir zemine benzetmekte ve kişiliğin tamamen
çevresel etkilerle oluştuğunu savunmaktadır. Hümanistik yaklaşım ile bilişsel yaklaşım, kişilik üzerindeki etkili faktörlere çok fazla vurgu
yapmamışlardır. Psikanalitik yaklaşım ise bilinçaltının kişiliğin en büyük belirleyici olduğunu savunarak bir taraftan kalıtsal ihtiyaçlara dikkat
çekmiş, diğer taraftan ise ebeveyn davranışlarının çocukluğun ilk yıllarındaki olumsuz etkilerini irdelemiştir. Sonuç olarak, hem genetik
özelliklerin hem de çevresel faktörlerin kişilik üzerinde etkili olduğunu ve insan yaşamı boyunca kişiliğin gelişim gösterdiğini söylemek uygun
olacaktır.

Kişilik Kuramları
A.Kişilik Kuramlarının Kişilik Gelişimine Yaklaşımları
1. Davranışçı Yaklaşım: Davranışçı yaklaşım, kişiliğin çevresel etkilerle geliştiğine inanmaktadır. Bireyin, sergilediği davranışlara aldığı
tepkiler, davranışları sonucunda ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması, sonraki davranışları için belirleyici olmaktadır.
2. Psikanalitik Yaklaşım: Freud‟cu kişilik kuramı topografik ve yapısal olmak üzere iki modelden oluşur. Bunun yanında Freud, insan
yaşamını oral, anal, fallik, gizil ve genital dönem olmak üzere beş ayrı psikoseksüel sürece ayırmıştır. İlk olarak Freud‟un bilinç, bilinç öncesi
ve bilinçaltı olmak üzere kişiliği üç boyutta tanımladığı model topografik model olarak ifade edilmektedir (Burger, 2006).
-Bilinç: Kişinin farkında olduğu düşünceleri içeren ve yeni düşüncelerle değişen gelişen yapıdır. Ancak kişinin aklında tuttuğu bilgilerin çok
azı bilinç düzeyindedir.
-Bilinç öncesi: Kişinin günlük hayatında çok sık gerekmediği için aklında tutma ihtiyacı duymadığı ancak istediği zaman hatırına getirebildiği
sayısız bilginin bulunduğu bölüm bilinç öncesidir.
-Bilinçaltı: Kişinin düşüncelerinin en büyük bölümünü oluşturan, istediği zaman bilinç düzeyine getiremediği ancak bireyin davranışlarında
en fazla etkiye sahip kısım, bilinçaltı olarak adlandırılmıştır.
Freud, insan kişiliğini daha iyi açıklayabilmek için yapısal modeli geliştirmiştir. Bir bakıma bilinçaltının daha detaylı tanımlaması olarak kabul
edilebilecek yapısal modelde, kişilik id (alt benlik), ego (benlik) ve süperego (üst benlik) bölümlerinden oluşan bir yapı olarak tarif edilmiştir.
-İd (alt benlik): İlkel ve doğuştan gelen dürtüleri içermektedir. Bedensel ihtiyaçların, cinsel arzuların ve saldırgan tepkilerin kaynağı olarak
kabul edilmektedir. İdin arzu ve istekleri tamamen bilinçdışıdır.
-Ego (benlik): İdin dürtülerini uygun koşulları oluşana kadar kontrol altında tutan yapıdır. Temel görevi dürtüleri bilinçaltında tutmak olan
egonun, kimi işlevleri bilinçli, kimileri ise bilinçsizdir.
-Süperego (üst benlik): Toplumsal normları, ahlaki kuralları ve değer yargılarını temsil eden süperego, idin arzu ve isteklerini sürekli baskı
altında tutmaya çalışır.
Freud‟un Psikoseksüel Gelişim Süreçleri: Freud a göre kişiliğin oluşmasında 4 ana evrensel süreç vardır; oral, anal, fallik ve genital.
Fallik dönem ile genital dönem arasındaki geçiş sürecini ifade eden gizil dönem ise gelişimi açıklayan bir süreç olmadığından bu
sınıflandırmada değerlendirilmemektedir.
-Oral Dönem: Oral dönem hayatın ilk yılıyla başlayan süreçtir., annenin göğsü ya da biberon birincil haz kaynaklarıdır ve bu hazzı gidermede
birincil görev alan organ ağızdır.
-Anal Dönem: İki ve üç yaşlarında başlayan bu dönemde libidinal enerji ağızdan anal bölgeye geçiş yapar.
-Fallik Dönem: Dört-beş yaşlarında başlayan bu dönemde libidinal enerji tekrar yer değiştirerek anal bölgeden genital bölgeye geçiş yapar.
Bu dönemde yaşanan en büyük karmaşa Oedipus Kompleksidir. Oedipus kompleksi erkek çocuğun annesine sahip olma isteği ve babasını
rakip olarak görmesidir. Çocuğun bilinçaltında taşıdığı karşı cinse sahip olma ve kendiyle aynı cinsi bertaraf etme dürtüleri nedeniyle erkek
çocuk annesini babasından kıskanır. Bunun kız çocuklarında görülen şekline Elektra kompleksi denmektedir.
-Gizil Dönemi: Altı-yedi yaş itibarıyla başlayıp ergenliğe kadar olan süreçte çocuk zihinsel aktivitelere, arkadaşlık ilişkilerine ve spor gibi
aktivitelere  yönelir.  Bu  dönem,  gelecek  olan  bir  sonraki  dönemde  gerçekleşecek  olan  büyük  gelişime  hazırlık  süreci  olarak
değerlendirilebilir.
-Genital Dönem: Genital dönem ergenlikle başlayıp ölüme kadar süren dönemdir. Bu dönemin başında vücutta biyokimyasal ve fizyolojik
değişimler görülür.
Yeni Freud‟cu Psikanalitik Yaklaşım: Bu kuramcıların ortak özelliği, Freud‟un kişiliğin belli bir yaştan sonra değişmediği iddiasına karşı
çıkmaları, egoyu idin hizmetçisi değil yöneten bir yapı olarak tanımlamaları ve sosyal faktörlere vurgu yapmalarıydı. Bir diğer psikanalitik
yaklaşımcı olan Jung, kişilik oluşumunda bireysel bilinçaltı dışında kolektif bilinçaltının da etkili olduğunu iddia etmiştir. Buna göre her
bireyin davranışlarını etkileyen, doğrudan ulaşılamayan, yüzyıllar boyunca genetik olarak aktarılarak gelen ortak bir bilinçaltı bulunmaktadır.
Adler (2004), insanda doğuştan birtakım eksikliklerin bulunduğunu ve buna bağlı olarak aşağılık duygusu geliştiğini belirtmiştir. Her birey bu
duyguyu yenmek için üstünlük kurma çabası içinde bulunmaktadır. Erik Erickson, Freud‟un karamsar kişilik tanımlamasının aksine benliğin
olumlu işlevlerini vurgulamıştır. Erickson‟a göre benliğin en önemli işlevlerinden biri, kimlik duygusu geliştirmesi ve korumasıdır. Horney,
Freud‟un geliştirdiği kişilik sistemini büyük ölçüde reddetmiştir. Horney, nevrotik olarak 3 farklı kişilik tipi tanımlamıştır. Bu kişilerden
birincisi, sosyal etkinliklere sık katılan, insanlara bol bol iltifat eden ancak bir süre sonra çevresindekilere ilgisi bir talebe dönen, yalnız
6
kalmaya dayanamayan bir kimsedir. İkincisi ise kimse tarafından sevilmeyen, küçümseyici, herkesten nefretle bahseden, başarılı olmasına
rağmen son derece acımasız biridir. Harry Stack Sullivan, her bireyin kendisi ve başkaları için zihinsel imgeler oluşturduğunu, iyi-ben, kötü-ben ve ben-değil şeklinde kişileştirmelerde bulunduğunu belirtmiştir. Sullivan ayıca Freud‟un aksine, yaşamın ilk birkaç yılından sonra kişilik
gelişiminin devam ettiği görüşü ile bu aşamaları tanımlamış ve ergenlik dönemi üzerinde durmuştur.
3. Hümanistik Yaklaşım: Hümanistik psikolojiye göre insan özünde iyi ve saygı duyulması gereken bir varlıktır. Hümanistik yaklaşımın
temel kabullerinden bazıları; İnsan genetik faktörlerin veya çevresel uyaranların ürünü değildir. Her insan kendi kaderi üzerinde söz
sahibidir ve kaderini kendi oluşturur. İnsan davranışı neden-sonuç ilişkisine bağlı değildir. Bu nedenle her birey seçme özgürlüğüne sahiptir
ve tek başına kendi varlığından sorumludur. İnsan deneyimleyen, karar veren ve özgürce eylemlerini seçebilen bilinçli bir varlıktır. İnsan
statik bir varlık değildir, sürekli bir gelişme ve değişim içerisindedir.
Hümanistik psikoloji yaklaşımında 4 temel öğe kurama temel oluşturmaktadır. Bunlar;
Kişisel Sorumluluk,ġimdi ve Burada(Bireylerin, yaşamlarını olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmedikçe, asla potansiyelini tam kullanan kişiler
olamayacakları belirtilmektedir.),Bireyin Fenomolojisi (Hümanistik psikologlara göre, kimse bireyi kendisinden daha iyi tanıyamaz.),Kişisel
Gelişim(İnsanlar sadece temel gereksinimleri karşılandığında mutlu olmazlar; gelişimlerini olumlu bir yönde sürdürmeye güdülenmişlerdir).
Hümanistik ekolün kurucularından Maslow, özünde iyi olan insanın ulaşabileceği en büyük başarıları anlamak istemiş; psikolojik açıdan „iyi‟
halleriyle tanınan küçük  bir grup insanla çalışmıştır. Maslow, kendini gerçekleştirme kavramını  ortaya atarak, her insanın kendini
gerçekleştirmeye yönelik doğuştan gelen bir eğilimi olduğunu belirtmiştir. Hümanistik kuramın bir başka öncü ismi Carl Rogers‟dır. Rogers,
bireyi motive eden temel faktörün kendini gerçekleştirme olduğunu savunmuştur.
4. Bilişsel Yaklaşım: Bilişsel ya da sosyo-bilişsel psikoloji, insanın sosyal bir çevrede çalışan kompleks bilgi işlem sistemleri olduğu
yaklaşımı ile ortaya çıkmıştır. İnsan hayatındaki en önemli girdileri, algılar ve başkalarına ilişkin izlenimler oluşturmaktadır. Bilişsel
psikolojinin kişilik üzerinde odaklandığı temel soru, insanların kendileri ve başkalarına ilişkin zihinsel temsilleri nasıl oluşturduğu ve
kullandığı ile bu temsillerin davranışın oluşmasına nasıl etki ettiğidir. İnsanın oluşturduğu imajlar, kavramlar, inançlar, değerler, planlar ve
beklentiler davranış üzerinde etkili iken, sergilenen davranışlar da sözü geçen zihinsel temsilleri etkilemektedir. Yani bilişsel süreç ile
davranış arasında çift yönlü bir etkileşim söz konusudur .Tüm bunlara bağlı olarak insanların bilgi işleme süreçlerindeki farklılıklar, kişilik
farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bilişsel psikolojinin kurucularından George Kelly, insanların karşılaştıkları kişi, nesne ya da olayları daha
rahat yorumlayabilmek ve mümkün olduğunca belirsizlikleri azaltmak için çeşitli şablonlardan yararlandığını belirtmiştir. Kelly, olayları
yorumlamak ve kestirmek için kullanılan bilişsel yapıları kişisel yapılar olarak adlandırmıştır. Bilişsel yaklaşım, kişilik gelişiminde hem kalıtsal
özelliklerin hem de çevre etkisi üzerinde durmuştur.
5. Ayırıcı Özellik Yaklaşımı: Ayırıcı özellik yaklaşımına göre kişiliği, zamana ve duruma göre değişmeyen, kararlı bireysel davranış
özellikleri oluşturmaktadır. Bu özellikler bir süreklilik üzerinde tanımlanmakta ve kişilik farklılıkları, insanların bu süreklilikte farklı noktalarda
yer almaları ile açıklanmaktadır. Ayırıcı özellik yaklaşımını ortaya koyan ilk kişi Gordon Allport‟tur. Allport‟a göre, bireyi kişilik özellikleri
bakımından ölçmek, onu belli bir kültür grubuna ait insanların ortak özelliklerine göre değerlendirmek anlamına gelmektedir. Ancak bütün
ortak özelliklere rağmen tekil bir varlık olarak her insanın başkalarıyla karşılaştırılamayacak kadar kendine özgü özellikler taşıdığını
eklemektedir. Ayırıcı özellik, bir insanın belirli bir kişilik özelliğini gösterme derecesine göre kişileri sınıflandırmayı sağlayan bir kişilik
boyutudur. Ayırıcı özellik yaklaşımının benimsediği iki temel varsayım bulunmaktadır. Birincisi, kişilik özelliklerinin zaman içinde değişmez
olduğu konusundadır. İkinci varsayım ise bu özelliklerin farklı durumlarda da kararlılık gösterdiği yönündedir.
Ayırıcı Özellik Yaklaşımının diğer kuramlara göre en güçlü yönü nesnel yöntemlerden yararlanmış olmasıdır. Ayırıcı Özellik Yaklaşımı, diğer
psikolojik kuramlardan farklı olarak davranışların nedenlerini incelememiştir.
6. Biyolojik Yaklaşım: Biyolojik yaklaşım, kişilik özelliklerinin kalıtsal olarak aktarıldığını savunmaktadır. Kişiliği ilk biyolojik temelde
açıklayan  isim  Hans  Eysenck‟tir.  Eysenck,  bireysel  farklılıkların  fizyolojik  farklılıklarla  ilişkili  olduğunu  savunmuştur.  Eysenck  bütün
özelliklerin üç temel boyutta ele alınabileceğini ileri sürmüştür. Bu özellikler; dışa dönüklük-içe dönüklük, nevrotiklik ve psikotikliktir.
Nevrotiklik boyutu yüksek kişiler, duygusal ve kararsız davranmaya yatkındırlar ve küçük sorunlar karşısında dahi güçlü duygusal tepkiler
verirler. Üçüncü boyut olan psikotiklik, bireyin bencil, saldırgan, başkalarının haklarını rahatlıkla çiğneyebilen ya da göz ardı eden, anlayışsız
olmasını ifade etmektedir.

B. Kişilik Kuramlarının Bireysel Farklılıklara Yaklaşımları:  Kişilik  kuramlarının  bireysel  farklılıkları  ele  alış  biçimleri  aşağıda
anlatılmaktadır:
-Davranışçı yaklaşım: Davranışların oluşmasını, çevresel koşulların temel belirleyici olduğu öğrenme süreci ile açıklamaktadır. Bireysel
farklılık, kişilerin nasıl koşullandıkları ve ne tür beklentilere sahip oldukları ile ilgilidir.
-Psikanalitik yaklaşım: İnsanların davranışlarının kaynağını bilinçaltı olarak kabul etmekte ve kişilik farklılıklarını bilinçaltı süreçlerin farklılığı
ile açıklamaktadır.
-Hümanistik yaklaşım: Kişilik farklılıklarını, kendini gerçekleştirme motivasyonu ve alınan sorumluluklar ile açıklamaktadır.
-Bilişsel yaklaşım: Bilgiyi elde etme ve işleme yöntemini, bireysel farklılıkların kaynağı olarak görmektedir.
-Ayırıcı özellik yaklaşımı: Her bireyin ayırt edici özelliklerden bir bölümünü taşıması nedeniyle kişiliğin farklılaştığını savunmaktadır.
-Biyolojik yaklaşım: Kalıtsal eğilimler ve fizyolojik farklılıkların, kişilik özellikleri üzerinde etkili olduğunu ileri sürmektedir.

Kişilik Tipleri: Her birey kendine özgü ve tek olduğu için, kendini başkalarından ayıran kişilik özelliklerine sahiptir. Jung, insanları kişilik
özellikleri bakımından içe dönük ve dışa dönük olmak üzere iki kısma ayırmıştır.
Adler (2004, s. 184-185), insanları yaşadıkları güçlükler karşısındaki tutumlarına göre iyimser ve kötümser olarak ikiye ayırmaktadır. Ayrıca
Adler‟in  insanları “saldırgan” ve “saldırıya uğrayan” tipler olmak üzere daha farklı bir şekilde değerlendirdiği de bilinmektedir. Freud psiko-seksüel kuramında, yapısal olarak obsesif, narsist ve tutkulu olmak üzere üç temel tipten bahsetmektedir. Üst benin baskın etkisinin
görüldüğü obsesif bireylerin, davranışlarını içinde yaşadıkları toplum belirlemektedir. Narsist birey, kendisiyle ilgili görkemli bir benlik
algısına sahip, kendini başkalarından üstün gören, kişiler arası ilişkilerinde sömürücü ve hak iddia eden bir kimsedir. Tutkulu tip ise libidinal
isteklerinin hemen yerine gelmesi için egoya sürekli baskı yapmaktadır. Maslow ise kişiliği, kendini gerçekleştirme çerçevesinde ele alarak
insanları  “kendini  gerçekleştiren”  ya  da  “henüz  kendini  gerçekleştiremediği  için  eksikliğe  güdülenmiş”  olarak  tanımlamaktadır.
Araştırmalarda en sık kullanılan kişilik teorilerinden Büyük Beşli; ayırıcı özellik kuramcılarından Cattel‟in geliştirdiği kişilik sınıflandırmasıdır.
Büyük Beşli; nevrotiklik, dışadönüklük, açıklık, uyumluluk ve özdisiplin boyutlarından oluşmaktadır.
Faktör    :    Özellikler (Büyük Beşli Faktörleri)
Nevrotiklik : Kaygılı Saldırgan Depresif Aşırı duyarlı Kırılgan
Dışadönüklük  :  Sıcakkanlı Iddialı Aktif Heyecan arayan Olumlu
7
Açıklık :  Fantezi Estetik Değer arayan Yeni fikirlere açık
Uyumluluk: Güvenilir Yardımsever Dürüst Alçakgönüllü Yumuşak huylu
Özdisiplin  : Yetkin Düzenli Başarı odaklı Temkinli Sorumluluk sahibi
Nevrotiklik düzeyi yüksek kişiler, duyguları sık sık değişen ve duygularını yönetmekte zorluk yaşadıkları için duygusal açıdan sıkıntılı
kimselerdir.  Bu  kimseler,  günlük  hayatta  daha  fazla  stres  yaşamakta,  olumsuz  durumlar  karşısında  daha  çabuk  kendilerini  kötü
hissetmektedir. Dışadönüklük, kişilerin sosyal, girişken, enerjik ve iyimser olmaları gibi birtakım özelliklerle tanımlanmaktadır. Dışadönük
kişiler, başkaları ile kurdukları etkileşimle motive olan, enerjilerini sosyal ilişkilerinden alan, olaylara daha hızlı müdahale eden kimselerdir.
Dışadönüklük özelliğinin eksi ucunda yer alan içedönük kişiler ise çekingen, bağımsız ve ağır adımlı kimseler olarak betimlenmektedir.
Açıklık, yeni deneyimler için istekli ve hazır olmayı ifade etmektedir. Açıklık düzeyi yüksek kişiler, hayal gücü gelişmiş, bağımsız ve çok yönlü
düşünen, yeni görüşlere açık, gelenek dışı olana yönelme eğiliminde kimselerdir. Aksine bu boyutta gelişmemiş kişiler, geleneksel, yeni
yerine bilineni tercih etmeye isteklidirler. Uyumluluk boyutunda, bir uçta şefkatli ve işbirliğine açık kişiler yer alırken, diğer uçta düşmanca
ve kaygılı kimseler bulunmaktadır. özdisiplin boyutu, kişilerin disiplin ve kendilerini kontrol derecesini ifade etmektedir. Özdisiplinli kişiler,
dikkatli, görevlerini adım adım yerine getiren, planlı hareket eden ve bir işi tamamlamak konusunda kararlı kimselerdir.

Kişilik Araştırmaları:  Özsaygı,  iyimserlik-kötümserlik  ve  yalnızlık-tekbaşınalık,  her  bireyin  sahip  olduğu  temel  özellikler  arasında
değerlendirilmektedir.
Özsaygı: Kendilik kavramı, bireyin nasıl bir insan olduğuna dair düşünceleridir. Özsaygı ise kendilik kavramının nasıl değerlendirildiğine
bağlıdır. Araştırmalar yüksek özsaygılı insanların benliğini güçlendirme, düşük özsaygılı insanların ise kendini koruma güdüsüyle hareket
ettiğini göstermektedir.
İyimserlik ve Kötümserlik:  Her  insanın  yaşamda  zorluklara  nasıl  yaklaşacağını  belirleyen  tutarlı  bir  iyimserlik  derecesi  vardır.
Araştırmacılar, iyimserlik eğilimi yüksek ve düşük insanları karşılaştırdıklarında, iyimserliğin birçok yararını görmüşlerdir. Bunlar şu şekilde
sıralanabilir: İyimserler, kendilerine yüksek hedefler  belirlemekte ve bu hedeflerine ulaşabileceklerini  düşünmektedirler. İyimserler,
engellerin  ve  geçici  başarısızlıkların  morallerini  bozmasına  izin  vermemektedirler.  İyimserler  genellikle  tersliklerle  daha  iyi  başa
çıkmaktadırlar. Bunun nedeni kötümserlere göre daha çok doğrudan ve aktif başa çıkma stratejisi kullanıyor olmalarıdır. Kötümserler ise bir
sorunla karşılaştıklarında dikkatlerini başka bir yöne çevirmekte veya sorunu inkar etmektedirler.
Yalnızlık ve Tek Başınalık: Yalnızlık, gerçekte yaşanan sosyal ilişki düzey ve niteliğinin, kişinin istediği sosyal ilişki düzey ve niteliğini
karşılamaması şeklinde tanımlanmaktadır. Yalnızlık ölçümlerinde alınan yüksek sonuçlar sosyal kaygı, çekingenlik ve düşük düzeyde kendine
saygı ve girişkenlikle ilgili görülmektedir. Tek başınalık kavramı incelendiğinde ise, Maslow psikolojik açıdan sağlıklı insanların hepsinin, tek
başınalık tercihinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Tek başınalık tercihi yüksek kişiler, kendi başlarına kalmaktan hoşlanır; ancak başkalarıyla
zaman geçirmekten de aynı düzeyde zevk almaktadırlar. Bu yönüyle tek başınalık, yalnızlıktan farklılaşmaktadır

——————————————–C. KİŞİSEL GELİŞİMDE ÖĞRENME—————————————————
Öğrenme, eğitim ve deneyim yoluyla davranışta meydana gelen kalıcı değişim olarak tanımlanmaktadır.

Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar: Yaşantı, Davranış, Tepki(Uyarıcıların etkisiyle organizmanın gösterdiği her türlü davranıştır),
Performans(Edim, Öğrenilenlerin gözlenebilir hale dönüşmesi olarak tanımlanabilir), Karşılık( Organizmanın herhangi bir uyarana yönelik
çevreye verdiği tepki).

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
1.Öğrenen ile İlgili Faktörler
-Biyolojik (Türe Özgü) Hazır Oluş: Bireyin istenilen davranışı göstermesi için gerekli biyolojik alt yapıya sahip olmasıdır.
-Olgunlaşma: Davranışların öğrenilebilmesi için, bireyin çevre yaşantılardan bağımsız olarak belli bir gelişimsel düzeye ulaşması gereklidir.
– Genel Uyarılmışlık Hali: Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, bireyin çevrede bulunan uyarıcıları algılamak ve değerlendirebilmek üzere
zihinsel uyanıklık düzeyinde bulunmasıdır.
– Güdü: Kişiyi belli bir davranışa yöneltmesi veya davranışın sürdürülmesini sağlaması nedeniyle, bireyin güdüleri öğrenme sürecinde
etkilidir.
– Önceki Yaşantılar: Yeni bir öğrenme oluşurken, eski (önceki) öğrenmelerden etkilenme olur ve her yeni öğrenme öncekinin etkisi üzerine
kurulur.
– İleriye Ket Vurma (Engelleme-Bozma-Unutma): Önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi karıştırması ve zorlaştırmasına ileri ket vurma
denmektedir. F tipi klavye kullanan bir kişinin Q klavye kullanmaya başladığında, ilk kez bilgisayar kullanan kişiye göre daha fazla zorlanması
ve sık sık hata yapmasıdır.
– Geriye Ket Vurma (Engelleme-Bozma-Unutma): Yeni öğrenmenin önceki öğrenmeyi karıştırması ve zorlaştırmasıdır. Örneğin, okuma
yazma öğrenen bir kişi, b harfini öğrenirken bir zorluk yaşamamasına rağmen, d harfini öğrendikten sonra b harfini karıştırabilmektedir. Bu
durum geriye ket vurma olarak adlandırılmaktadır.
-Dikkat: Zihinsel enerjinin belirli bir uyarıcıya yoğunlaştırılması durumudur.
-Yaş: Yaş, bir davranışın sergilenebilmesi için biyolojik alt yapının uygun olduğu zaman dilimini gösterir.
-Zekâ: Zekâ düzeyi yükseldikçe, öğrenmenin etkisi ve hızı artmaktadır
2. Öğrenme Yöntemi ile İlgili Faktörler
-Konunun Yapısı: Konuların bütün olarak ya da parçalara bölünerek öğretilmesi öğrenmede fark oluşturmaktadır.
-Öğrenmeye Ayrılan Zaman: Öğrenmeye ayrılan zaman bağlamında, aralıklı çalışma (konunun belli aralıklarla sistematik olarak tekrar
edilmesi), toplu çalışmaya (derse sadece sınav zamanında tekrar edilecek çalışma) göre daha etkilidir.
-Geri Bildirim: Olumlu ve yapıcı geri bildirim, öğrenme etkinliğini arttırırken, olumsuz performansın yapıcı olmayan ifadelerle paylaşılması,
öğrenmeyi zorlaştırabilmektedir.
-Öğrenci Aktivitesi: En etkili öğrenme biçimi, tüm duyu organlarının öğrenme sürecine katılımının sağlanması ve bireyin aktif rol oynaması
sonucunda gerçekleşmektedir.
3. Öğrenme Malzemesi ile İlgili Faktörler
-Algısal Ayırt Edilebilirlik: Çevreden gelen uyaranların seçilme ve anlamlandırma sürecinde, öğrenme malzemesinin çevredeki uyarıcılardan
ayırt edilmesi önemlidir.
-Kavram  Ağı:  Konunun  bireyin  zihninde  diğer  olgu,  durum  ya  da  olayları  hatırlatabilmesi,  çağrışım  yapabilmesi  öğrenmeyi
kolaylaştırmaktadır.
8
-Kavram Haritaları: Kavram haritası, geniş bir kavramın ilişki içinde bulunduğu diğer kavramlar ile beraber, bir şema içersinde somut ve
görsel bir şekilde ifade edilmesidir.

Öğrenme Kuramları: Öğrenme kuramları, öğrenmenin hangi koşullar altında gerçekleşeceğini açıklamaktadır.

1.Davranışçı Kuramlar
1.A. Klasik şartlanma kuramı: Öğrenme, bireyin  çevresindeki farklı uyaranların etkisi ile ortaya çıkan bir durum  olarak kabul
edilmektedir. Klasik şartlanmanın kurucusu Pavlov, yaptığı deneysel çalışmalarda temel reflekslere dış uyaranların etki edip edemeyeceğini
araştırmıştır. Deney süresince zil sesinin ardından köpeklere yiyecek vermiş ve bir süre sonra henüz yiyeceği almadan köpeklerin salya
salgılamaya başladığını gözlemlemiştir. Normal şartlarda yiyecek şartsız uyaran ve salya salgılama şartsız tepkidir. Pavlov, zil sesini bir
uyaran haline getirerek, zil sesi duyulduğunda salya salgılamaya köpekleri koşullandırmıştır. Bir başka ifade ile zil sesinin şartlı uyaran ve
salyanın şartlı tepki olduğu bir öğrenme sağlamıştır.
Klasik şartlanmada dikkat edilmesi gereken bazı konular şunlardır: Klasik şartlanma genellikle basit tepkiler üzerinde durmaktadır. Okulun
ilk gününde öğretmeninden azar işiten bir çocuk, okula karşı olumsuz tutum geliştirebilir. Çünkü okulun kendisi çocuğa öğretmeninden
işittiği azarı çağrıştırdığı için şartlı uyarıcı haline gelebilmektedir. Klasik şartlanma davranışçı bir kuram olması nedeniyle bilişsel süreçlerle
ilgilenmemektedir.
Klasik koşullanma ilkeleri ve ilişkili kavramlar: Bitişiklik( ġartlanma sürecinde, şartlı ve şartsız uyarıcıların verilme zamanının birbirine
yakın olması önem taşımaktadır.),
Habercilik( Habercilik şartlı uyaranın kendisinden sonra şartsız uyaranın geleceğini organizmaya “bildirme”sidir.),  Pekiştirme (Klasik
şartlanmada iki tür pekiştireç bulunmaktadır. Birincil pekiştireçler, doğal olan uyarıcılar olup, şartsız uyarıcılar (yiyecek) birincil pekiştireçtir.
İkincil pekiştireçler, organizmaya birincil pekiştireçleri çağrıştıran uyarıcılardır. İkincil pekiştireçler, öğrenilmiştir ve şartlı uyarıcılarla arasında
paralellik bulunmaktadır.), Sönme(ġartlı uyarıcı (zil sesi) ve şartsız uyarıcıdan (yiyecek) herhangi birinin bir diğeri olmadan tekrar tekrar
sunulması sonucu şartlı tepkinin (salya salgılama) şiddetinin azalması ya da ortadan kalkmasıdır), Kendiliğinden Geri Gelme( Sönme
gerçekleştikten  sonra  şartsız  uyarıcı  ve  şartlı  uyarıcının  birkaç  kez  birlikte  verilmesi  durumunda,  şartlı  tepkinin  yeniden  ortaya
çıkmasıdır.),Genelleme( Organizmanın şartlı uyarıcıya benzeyen başka uyarıcılara da tepki vermesidir. Bir köpek tarafından ısırılan bir
çocuğun tüm köpeklerden korkmaya başlaması,  Pavlov deneyinde  köpeğin zil sesine  benzeyen başka seslere  de  tepki göstermesi
verilebilecek örnekler arasındadır), Ayırt etme(Organizmanın sadece şartlı bir uyarıcıya tepki vermesidir. Genel olarak önce genelleme sonra
ayırt etme ortaya çıkmaktadır.), Üst düzey koşullanma( Belli bir hiyerarşi dahilinde şartlı uyarıcı ile şartsız uyarıcı arasına yeni uyarıcıların
eklenmesidir.),Gölgeleme( Klasik şartlanma sürecinde iki nötr uyarıcı aynı süreç içerisinde verilirse; ama içlerinden biri daha dikkat çekiciyse
dikkat çekici olan diğerini gölgede bırakmaktadır. Zayıf bir zil sesi ile güçlü ışık verildiği durumda ışık zil sesini gölgeler.),Öğrenilmiş çaresizlik(
Organizma bir problem durumunda tüm çabalarının ve denemelerinin etkisiz kaldığını görerek durumu kabullenir ve yeni çözüm yolları
aramaktan vazgeçer.).
Klasik şartlanma yoluyla öğrenilen davranışları ortadan kaldırma: Alışma (Eşik)(Organizma şartlı tepkiyi ortaya çıkaran şartlı
uyarıcıyla sürekli karşılaştıkça, bir süre sonra şartlı tepkiyi göstermeyi bırakmaktadır), Sönmeyi Bekleme( Davranışlar birincil pekiştireç olan
şartsız  uyarıcının  ya  da  şartlı  uyarının  verilmesi  bırakıldığında  ortadan  kalkmakta  ve  sönme  gerçekleşmektedir),  Karşıt  Koşullama(
İstenmeyen bir davranışa neden olan uyarıcıları, bu davranışla uyuşmayan davranışlara koşullayarak, şartlı uyarıcının zayıflatılması ve şartlı
tepkinin tersi olan davranışın ortaya çıkarılmasıdır. Örneğin alkol bağımlısı bir kişiye alkol ile birlikte kendisini kötü hissetmesine neden
olacak bir ilaç verilir. Kişi kendisini iyi hissetmek için alkol alma yerine alkol almama davranışına koşullandırılmış olmaktadır), Sistematik
Duyarsızlaştırma( Duyarsızlaştırma, yapılan aşamalı etkinlikler ile organizmanın olumsuz bir uyaran ile karşılaşması sonucunda, giderek o
uyarana tepkide bulunmamasıdır. Örneğin, köpekten korkan bir çocuğa, önce oyuncak bir köpek almak, köpekle oynayan çocukları
izletmektir), Karşı Karşıya Getirme (Yüzleştirme): Koşullu tepkinin sönmesi için korkulan (şartlı) uyarıcı ile organizma uzun süreli olarak bir
arada tutulur.
1.B. Bitişiklik kuramı: Bitişiklik kuramları Watson ve Guthrie adlı davranışçı psikologlar tarafından ortaya atılmıştır.Watson bir uyarıcıya
verilecek  tepkinin,  o  uyarıcıya  karşı  en  son  yapılmış  ve  en  sık  tekrarlanmış  tepki  olacağını  savunmuştur.  Watson,  öğrenme  için
ödüllendirmenin gerekli olmadığını ileri sürmüştür. Guthrie için ise tek geçerli kural bitişikliktir. Öğrenmenin kurulan ilk uyaran-tepki
ilişkisinden  ibaret  olduğunu  ve  tekrarın  sadece  sönmeyi  engellediğini  belirtmiştir.  Guthrie  de  Watson  gibi  öğrenmede  ödül  veya
pekiştirmeyi gerekli görmemiştir.
1.C. Bağlaşımcılık (Bağ) kuramı: Thorndike uyarıcı ve davranışın sinirsel bir bağla bağlandığını savunmuştur. Thorndike‟a göre,
öğrenmenin en temel formu deneme-yanılma öğrenmesidir. Thorndike, öğrenme ve davranışla ilgili birtakım hayvan deneyleri yapmıştır.
Bunlardan birinde aç bir kediyi, kapağı kapalı ve dışarıda yiyecek olan bir kafese koymuştur. Kedinin kafesten çıkıp yemeği yiyebilmesi için
kafesin kapağına bağlı ipi çekmesi gerekmektedir. Kedi başlarda başarısız denemelerde bulunmasına karşın, ipi çekip kapağı açarak dışarıya
çıkmayı  başarmıştır.  Bu  deney  deneme-yanılma  öğrenmesinin  temeli  kabul  edilmektedir.  Deneme-yanılmalarda  zihinsel  bir  süreç
bulunmamaktadır ve yaparak, yaşayarak öğrenme söz konusudur.
Bağlaşımcılık kuramının temel ilkeleri: Hazır Bulunuşluk İlkesi(İlgi, istek, motivasyon ve gerekli ise ön bilgi edinmiş olmak, hazır
bulunuşluk olarak tanımlanmaktadır), Tekrar (Alıştırma) İlkesİ( Tekrar, uyarıcı-tepki arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlamaktadır),  Etki
ilkesi( Etki yasasına göre, uyarıcının yol açtığı tepki, organizmayı hoşnut ederse, uyarıcı ile tepki arasındaki bağ güçlenmektedir. Eğer tepki
cezalandırılır yani rahatsız edici bir sonuçla karşılaşır ise, uyarıcı – tepki bağı zayıflamaktadır),Tepki Çeşitliliği Ilkesi( Öğrenmenin süresi
yapılan denemelerin sayısı arttıkça azalacaktır), Transferde Benzer Öğeler Ilkesi( Organizma öğrenmelerini başka bir duruma uyarlarken
benzerliklerden hareket etmektedir), Çağrışımsal Geçiş( Sonucu olumlu tepkilerin, çağrışımsal bir bağla bir durumdan başka bir duruma
geçmesidir. Örneğin, Thorndike önce bir parça balığı aç bir kediye yukarıdan göstermiş ve aynı anda kediye “ayağa kalk” komutu vermiştir.
Balığı görünce doğal olarak ayağa kalkan kedi, yapılan tekrarlardan sonra balığın gösterilmediği durumlarda da ayağa kalk komutu ile ayağa
kalkmıştır).
1.D. Edimsel şartlanma kuramı: Skinner tarafından yürütülen çok sayıda deney sonucunda kavramsallaştırılan edimsel şartlanma, bir
davranışın, kendisinin ortaya çıkardığı sonuçlara bağlı olarak öğrenilmesidir. Edimsel şartlanmada, birey davranışı farklı nedenlere bağlı
olarak kendisi başlatır ve davranış sonucunda aldığı ödül ya da cezaya göre davranışı tekrar etmeye başlar. Edimsel şartlanmanın klasik
şartlanmadan en temel farkı, edimsel davranışın başlatılması için herhangi bir uyarana ihtiyaç duyulmamasıdır. Klasik şartlanmada davranış
öncesinde bir uyarana ihtiyaç duyulurken, edimsel şartlanmada davranış sonrasında ödül ya da ceza olarak algılanabilecek uyaranlar
gerekmektedir. Skinner tepkisel ve edimsel olmak üzere iki tür davranış tanımlamıştır. Tepkisel davranış, uyarıcıya gösterilen davranışı ifade
etmekte olup, bu nedenle bazı kaynaklarda klasik şartlanma, tepkisel şartlanma olarak da belirtilmektedir. Edimsel (araçsal) davranış ise,
organizma tarafından kendiliğinden, rastgele sergilenen davranışlardır. Örneğin, etrafa bakınmak, ilginç bulduğu bir şeyi koklamak, yeni bir
yazıcının üzerinde açıklama olmadığı halde tuşlarına basmaktır. Bu nedenle, edimsel davranışlar sonuçları tarafından kontrol edilmektedir.
9
Pekiştirme, sönme ve ceza: Bir davranışın tekrarlanmasını ya da davranış sıklığının artmasını sağlayan sonuç pekiştirme olarak
tanımlanmaktadır. Belli bir davranışla ilgili pekiştiricinin ortadan kalkması sonucu davranışın unutulmasına sönme adı verilmektedir. Belli bir
davranışın ardından, olumsuz bir uyarıcı verilmesine ceza denir. Ceza sönmenin aksine, davranışı bastırmakta ve ceza kalktığı zaman
davranış yine aynı kuvvetle ortaya çıkmaktadır. Cezalandırılan kişi hem ceza verenden ve hem de cezadan uzak durma eğilimi geliştirecektir.
Cezanın bu tür olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı konular şunlardır: İnsanlar değil, davranışlar
cezalandırılmalıdır. Ceza ile bozulan sosyal ilişki, sadece cezalandırılan davranışın kapsamında kalmalıdır. Ceza, başkalarının yanında
verilmemelidir.
1.E. Sistematik davranışçı kuram: Hull‟a göre dışsal uyarıcının etkisi, uyarıcı yok olduktan sonra devam etmektedir. Buna bağlı olarak
geleneksel Uyarıcı – Tepki sıralaması Hull tarafından Uyarıcı – Uyarıcı kalıntısı – Tepki olarak değiştirilmiştir. Hull, uyarıcının davranışın
oluşmasını sağladığını ve davranışın ihtiyacı karşıladığı durumda uyarıcı-tepki ilişkisi oluştuğunu belirtmiştir. Diğer davranışçı yaklaşımdaki
pekiştirme kavramından farklı olarak Hull, ihtiyaçların alışkanlıkların ve öğrenmenin oluşmasında belirleyici olduğunu savunmuştur.

2. Bilişsel Kuramlar
2.A. İşaret öğrenme kuramı (Amaçlı davranışçılık): Tolman, davranışçıların, davranışı çok küçük birimlere bölüp, analiz ederken,
bütünü gözden kaçırdıklarını ve davranışın anlamını yitirdiğini savunmuştur. Tolman öğrenmeyi çevreyi tanıma ve keşfetme süreci olarak
tanımlamıştır. Organizma, araştırma yoluyla bir işaretin diğer  bir işarete götürdüğünü keşfetmekte ve  bunları kullanarak amacına
ulaşmaktadır. Organizmanın kendisini en kısa biçimde hedefe ulaştıran yöntemi seçmesine en az çaba ilkesi adı verilmektedir. Tolman,
kişinin öğrenme amacı olmadan, farkında olmadan ya da istemeden gerçekleşen öğrenmeye gizil (örtük) öğrenme adı vermektedir.
Araştırmalara göre, gizil öğrenmede bilgiler bilişsel harita olarak depolanmakta, organizma ihtiyaç duyduğunda kullanılmaktadır. Bu
nedenle, öğrenme performansa dönüşünceye kadar saklanmaktadır. Tolman, öğrenme sürecini etkilediğini düşündüğü faktörleri şu şekilde
sınıflandırmıştır: Çevresel değişkenler, Bireysel değişkenler , Ara değişkenler.
2.B. Sosyal bilişsel öğrenme kuramı: İnsanların herhangi bir şartlanmaya maruz bırakılmadan, kişilerin davranışlarını gözlemleyerek
öğrenmeleri sosyal öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme başkalarına dayandığı için sosyal öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Sosyal
Bilişsel Öğrenme Modeline göre; davranışlar pekiştirme sonucu değişebileceği gibi pekiştirme yokluğunda da değişebilmektedir. Modelin
kurucusu Bandura, her zaman kişinin kendi kendini pekiştirmesi gerekmediğini, başka insanların davranışlarını ve sonuçlarını gözlemleyerek
de (dolaylı pekiştirme) öğrenmenin gerçekleşebileceğini belirtmiştir.
Bandura, davranışı etkileyen modellerin nitelikleri hakkında geniş çaplı araştırmalar yapmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda şu
sonuçlara ulaşılmıştır: Birey, en fazla aynı yaşta ve cinsiyette olan insanların davranışlarından etkilenmektedir. Statüsü ve prestiji yüksek
modellerden daha fazla etkilenilmektedir. Basit davranışlar kompleks davranışlara göre daha fazla taklit edilmektedir. Düşmanca ve
saldırgan davranışlar özellikle çocuklar tarafından daha çok taklit edilmektedir.
Sosyal bilişsel teorinin ilkeleri: Karşılıklı Belirleyicilik( Bireysel ve çevresel faktörler ile bireyin davranışı karşılıklı olarak birbirlerini
etkileyerek,  sonraki  davranışlarını  şekillendirmektedir.),  Sembolleştirme(İnsanlar  yaşantılarını  semboller  aracılığıyla
anlamlandırmaktadırlar), Öngörü Kapasitesi( Bilişsel kuramlarda, bilişsel süreçler, davranışsal süreçlerden önce gelmektedir. Bu çerçevede,
bireyin geleceği planlama yani öngörü kapasitesi, daha sonra sergileyeceği davranışlar için belirleyici olabilmektedir), Öz Düzenleme
Kapasitesi( Bireyin kendi davranışlarını kontrol edebilme düzeyidir), Öz Yargılama Kapasitesi( Bireyin kendisini değerleme, yargıda bulunma
ve sorgulama becerisidir), Dolaylı (gözlem yoluyla) öğrenme(Bireyin bir başkasının davranışlarını ve sonuçlarını gözlemlemesi yoluyla
öğrenmesidir. Bandura‟ya göre gözlemleyerek öğrenmenin ve bunu gerçekleştirmenin birbirine bağlı 4 aşaması bulunmaktadır;Dikkat,
Hatırda Tutmak,Davranışı Sergileme,Motivasyon), Öz yeterlilik algısı(kişinin görevlerini yerine getirmek ve üretebilmek için eylemlerini
organize  etme  ve  yürütme  kapasitesine  sahip  olduğuna  inanmasıdır.  öz  yeterlilik  inancını  etkileyen  dört  temel  psikososyal  süreç
bulunmaktadır;  1.Bilişsel  Süreç:Bireyler  hedeflerini,  başarı  hikayelerini  ve  beklentilerini  düzenleyerek  sonraki  eylemlerine  karar
vermektedirler, 2. Motivasyon, 3. Duygulanım süreci: Bireylerin stres durumları ile nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri, öz yeterlilik inancını
güçlendirmektedir,  4.Seçilen süreç:İnsanlar seçimleri yoluyla çevrelerindeki insanları, içinde yer alacakları aktiviteleri belirlemektedirler.
2.C. Gestalt öğrenme kuramı: Gestalt, bir bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından başka bir şey ifade etmesidir. Kuramın
öncüleri Wertheimer, Koffka ve Köhler‟dir. Gestalt yaklaşımı öğrenmeyi bir bütün olarak ele almakta ve davranışçıların büyük resmi gözden
kaçırdığını iddia etmektedir. Gestalt kuramına göre yaşantılar bireyin beyninde bir bellek süreci başlatarak iz bırakmakta böylelikle bellek
izleri ortaya çıkmaktadır. Bu süreç bilgisayarın verileri bir CD‟nin üzerine iz bırakarak yazmasına benzetilmektedir. Kaydedilen CD‟nin
üzerine içinde ne olduğunu, daha sonra kolayca bulabilmek için, yazılmazsa bilgi kaydedilmiş olduğu halde bulunamaz. Bireyin belleğine
yerleştirdiği bilgiyi hatırlaması için ipuçları eksik olursa unutma gerçekleşmiş olur. Unutmaya yönelik bir diğer açıklama ise zihindeki izlerin
üzerine zamanla yazılan yeni veriler nedeniyle silinmesidir.
2.D. İç Görüsel (kavrayış yoluyla/sezgisel) öğrenme kuramı: Köhler tarafından ortaya atılan içgörüsel öğrenme, bir bilişsel öğrenme
şeklidir. Bu yaklaşıma göre birey, başarısız öğrenmeler sonrasında çözüm bulmak için düşünmeye başlamaktadır. Daha sonra “birdenbire”
çözümü  bularak  öğrenmesini  (içgörüsünü)  bir  davranışa  dönüştürür.  İçgörüsel  öğrenmede  üç  aşama  bulunmaktadır:  Ön  çözüm
dönemi(Birey  zihinsel  deneme-yanılmalar  yaparak  olası  çözüm  yollarını  düşünür,  gözden  geçirir,  ipuçlarını  inceler,  gerekirse  eski
öğrenmelerini kullanarak karşılaştırmalar yapar), Hah! Anı(Bu noktada ipuçları ve problemi oluşturan öğeler arasındaki fark birdenbire fark
edilir, sorunun nasıl çözüleceği anlaşılır),Çözüm dönemi(Bulunan çözüm davranışa dönüştürülerek sorun ortadan kaldırılır).
Wertheimer, yaptığı çalışmalar sonucunda iki tip öğrenme tanımlamıştır: Birinci tip öğrenmeler içgörüsel öğrenmelerdir. Bu tip öğrenmeye
göre çözüme ulaşan birey, problemin ve problemle ilgili olguların özünü kavrar ve içselleştirir. Bu öğrenme, transfer edilebilir. İkinci tip
öğrenmelerde içselleştirme söz konusu değildir. Yalnızca bilgilerin ezberlenmesi söz konusudur. Bu bilgiler kalıcı değildir ve transfer
edilemez.
2.E. Bilgiyi işleme kuramı: Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenme olayı, bilgisayarların çalışmasına benzetilerek, girdilerin işlenip, çıktılara
dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, bilgi depolarına benzetilen bellek türleri tanımlanmıştır. Bunlar Duyusal Kayıt(
Çevredeki uyarıcılar, duyu organları ile kişi tarafından duyusal kayıt sistemine alınmaktadır.), Kısa Süreli Bellek( Sınırlı bir zaman içinde bilgiyi
geçici olarak depolamakta ve zihinsel işlemleri yapmaktadır. Duyusal kayıttan aktarılan bilgileri yeniden düzenleyip kodlayarak, uzun süreli
belleğe göndermektedir), Uzun Süreli Bellek(Uzun süreli bellek, öğrenilen bilginin sürekli olarak depolandığı yerdir).
Bilişsel süreçler :Öğrenme; dikkat, algı, kodlama ve anlamlandırmadan oluşan dört süreç içerisinde gerçekleşmektedir.
Öğrenme sonucu olarak performans: Performans, öğrenme ve başka faktörlerin (bireysel faktörler gibi) etkileşimi sonucu, doğrudan
gözlenebilen davranışlardır. Performansın ortaya çıkabilmesi için, halihazırda kısa süreli bellekte bulunan bilgilerin ya da uzun süreli
bellekteki kalıcı bilgilerin kısa süreli belleğe iletilmesi gerekmektedir. Kısa süreli bellekteki bilgiler önce tepki üreticilere, sinirsel mesajlara
dönüştürülerek verilere iletilmekte ve kaslar harekete geçmektedir. Sonuç olarak öğrenme sonucu performans elde edilmektedir.

10
——————————-D.MOTİVASYON YÖNETİMİ———————————
Motivasyonun Tanımı: Motivasyon, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hedeflerine ulaşmak üzere davranışta bulunmalarını sağlayan
süreçtir. Davranışların altındaki faktörleri uyararak bireyleri harekete geçirmek ve onların belirli yönlerde enerjilerini yoğunlaştırmak
motivasyon vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bireylerin bir davranışta bulunmalarının yani harekete geçmelerinin arkasında daima ihtiyaçlar
bulunmaktadır. Bu nedenle, ihtiyaçlar motivasyon sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. İhtiyaç, fizyolojik ve psikolojik düzenin bozulması
yani fizyolojik&psikolojik gerekliliklerin eksikliği ya da yokluğu durumunda ortaya çıkmaktadır. İhtiyaç belirdiği anda organizma belli bir
hedefe doğru harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Organizmayı söz konusu hedefe doğru davranmaya sevk eden itici güce dürtü denir.
Güdü, bireyin bir hedefe yönelmesi için enerji veren, harekete geçiren ve davranışı yönlendiren itici güçtür. Bu nedenle güdü, ihtiyaç ve
dürtünün oluştuğu ilk aşamayı içine almaktadır. Güdüler, temel, öğrenilmiş ve sosyal güdü olmak üzere 3 çeşittir. Motivasyon sürecinde üç
temel yapı bulunmaktadır: dürtü ya da güdü, davranış ve hedef.

Güdü Teorileri
1.Kapsam Teorileri:Kapsam teorileri, motivasyonun ihtiyaç teorileri başlığı altında da gruplandırılabilmektedir. Kapsam teorileri, her
bireyin kendisini mutlu eden bir yığın güdüyü içinde barındırdığını kabul etmektedir. Odaklandığı nokta ise davranışı ortaya çıkaran ve enerji
sağlayan faktördür.
1.A. İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Maslow teorisine göre, insanı motive eden ihtiyaçlar bir hiyerarşi içindedir. Piramidin tabanında en temel
ihtiyaçlar yer almaktadır ve birey üst basamaklara çıkmak için yoğun bir çaba içerisindedir. Maslow‟a göre bir ihtiyaç giderildikten sonra bir
üst basamaktaki ihtiyaç açığa çıkmaktadır. İhtiyaçlar, temel fizyolojik (yiyecek, hava, su), güvenlik, ait olma (sevgi, aidiyet, kimlik duygusu),
saygı ve kendini gerçekleştirmedir. Maslow güdüleri ise yetersizlik ve gelişme güdüleri olarak ikiye ayırmaktadır. Yetersizlik güdüsü, bireyin
fiziksel ve psikolojik dengesinin sağlanmasına yöneliktir. Gelişme güdüleri ise insanın, yaptığının ve yapmış olduklarının daha da iyisini
yapmaya çalışarak mükemmelleşmek istemesi ile ilgili güdülerdir.
1.B. ERG teorisi: Alderfer de Maslow gibi güdülenmeye neden olan faktörleri belirlemeye ve sınıflandırmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, 3
ihtiyaç kategorisinden oluşan bir hiyerarşi tanımlamıştır: Var olma( Maslow‟un fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarına karşılık gelmektedir),
İlişki Kurma, Gelişme .
1.C. İki Faktör teorisi: Herzberg 1981 yılında Pennsylvania‟daki şirketlerde çalışan 2000 muhasebeci ve mühendis üzerinde yaptığı
inceleme sonucu bu teoriyi oluşturmuştur. Araştırmaya katılan kişilere, işlerinde onları şevklendiren ve memnuniyet duydukları anlar ile
kendilerini kötü hissettikleri durumlar sorulmuştur. Verilen yanıtlar sınıflandırıldığında, kişiler kendilerini kötü hissettiren durumları,
çevresel koşullardaki eksiklik ve olumsuzluklara bağlamışlardır. Bu faktörleri hijyen faktörleri olarak tanımlayan Herzberg kişinin işinden
tatmin olmasını sağlayan işin içeriği, kişiye verilen pozisyon, statü gibi faktörleri güdüleyiciler olarak adlandırmıştır. Hijyen faktörleri
doyumsuzluğu önlemekte, fakat doyum sağlamamaktadır.
Hijyen faktörleri: ġirket politikası ve yönetimi,Denetleme biçimi,Ücret,İnsanlar arası ilişkiler,Çalışma şartları.
Güdüleyiciler:İşin kendisi,Başarma,Sorumluluk,İlerleme, gelişme,Fark edilme, takdir edilme.
1.D. Başarma motivasyonu : McClelland tarafından geliştirilen teori, güdülenmeyi sağlayan üç temel ihtiyaç tanımlanmaktadır. Ancak
diğer kapsam teorilerinden farklı olarak ihtiyaçların doğuştan değil de, öğrenme sonucu önem kazanmaya başladığını ileri sürmektedir.
McCllelland‟ın tanımladığı ihtiyaçlar, başarı, ait olma ve güçlü olmadır. McClelland, kişilerin ihtiyaçlarının derecesi ile iş yapma tarzları
arasında ilişki kurmuştur. Buna göre, ait olma ihtiyacı yüksek kişilerin, önderlik etmektense önderi takip etmeyi tercih edeceklerini öne
sürmüştür. Başarı ihtiyacı yüksek olanlar ise üst düzey yöneticiliğe uygun değilken, orta düzey yöneticilik için uygun adaylar olarak kabul
edilmiştir. Bununla birlikte üst düzey yöneticilerin orta derecede güç, çok az ait olma ihtiyacına sahip olmaları gerektiğini belirtmiştir.

2. Süreç Teorileri: Süreç temelli güdülenme yaklaşımları, güdülenmenin nasıl ortaya çıktığını yani, güdülenmenin ortaya çıkmasını
hazırlayan süreci temel alır ve bu süreci aydınlatmaya çalışır. Bu yaklaşımlar, bireyin ihtiyacını gidermesine yardımcı olacak davranışı nasıl
seçtiğini, hangi süreçler sonunda bu davranışı yapmayı kararlaştırdığını göstermekle uğraşır.
2.A. Beklenti teorisi: Beklenti teorisi 1964‟de Vroom tarafından geliştirilmiş ve yaygın biçimde kabul görmüştür. Bu kuram “bireyin akılcı
davrandığını ve kendisine sunulan seçenekler arasından, amaçlarına ulaşma olasılığını arttıracağını düşündüğü davranış tarzını seçeceğini
varsaymaktadır”. Beklenti teorisi bazı değişkenler üzerinden işlemektedir. Bunlar değerlik, beklenti ve sonuçtur. Değerlik, bir davranış
sonrası ortaya çıkan sonuçtan, kişinin umduğu doyum seviyesidir. Bir başka tanıma göre bir sonucun birey açısından çekicilik derecesidir.
Beklenti, kişinin bir davranışı göstermek için sergileyeceği performans ile ortaya çıkacak sonuçlar arasında kurduğu ilişkiyi ifade etmektedir.
Sonuç, kişinin davranışı sonrası ortaya çıkan durumu ifade etmektedir.
2.B. Eşitlik (Hakkaniyet) teorisi : Sosyal karşılaştırma ve bilişsel çelişki teorilerinin kaynağını oluşturduğu eşitlik teorisi Adams (1963)
tarafından çalışma davranışının güdülenmesi açısından ele alınarak geliştirilmiştir. Eşitlik teorisine göre, insanlar yaptıkları iş sonucunda elde
ettikleri ile o işi yapabilmek için ortaya koydukları yatırımlar arasında bir oran kurmaktadırlar. Adams‟a göre kişiler kendi çalışmalarındaki
oranlamayı, benzer işlerde çalışanların veya benzer pozisyonlarda olanların sonuç ve yatırım oranlarıyla kıyaslamaktadırlar. Birey bu
değerlendirme sırasında sonuçların adaletli olup olmadığına ilişkin bir yargıya varır. Bireyin yaptığı bu değerlendirmelerin sonucu üç farklı
yargı oluşabilir: sistemin adaletli işlediği, düşük ödüllendirildiği veya fazla ödüllendirildiği duygularından birini yaşayabilir ve buna göre
tutumunu belirler.
2.C. Hedef tayini teorisi: Edwin Locke tarafından geliştirilen teori, hedeflerin ve çalışandan beklenilen sonuçların güdülenmede önemli
olduğunu ve zor ama makul hedeflerle iş performansı arasında ilişki bulunduğunu öne sürmektedir. Araştırma sonucunda açık ve belirgin
hedeflerin tayin edilmesinin, kişiden en üst düzeyde performans beklendiğini ifade eden sözlerden daha güdüleyici olduğu görülmüştür.
Üstün talimatı yerine çalışan grubun katılımıyla belirlenen hedefler, üretimde daha fazla artış sağlamaktadır. Son olarak performansları
hakkında geri bildirimde bulunulan çalışanlar, daha fazla motive olmaktadırlar.

Güdülenmeyi Artırma Yolları
Davranış Değiştirme: Örgütsel çevrelerde destek kuramlarının kullandığı bir tekniktir. Beş aşamadan oluşmaktadır. Yönetici davranışları,
artırılacak olanlar ve azaltılacak olanlar olarak ikiye ayırır. Artırılacak ve azaltılacak davranışların örgütteki görülme oranları ölçülür. Yönetici
en büyük değere sahip ödülleri belirlemek ve hedef davranışlarla en uygun ödülleri bağdaştırmak için durumu analiz eder. Destek planları
çerçevesinde eylem planı ve stratejileri hazırlanır ve arzu edilen davranışların olumlu sonuçları ile arzu edilmeyen davranışların olumsuz
sonuçları plana konur. Son olarak, hedef davranışlar tekrar ölçülür ve daha önce belirlenen davranış ana hatlarıyla karşılaştırılır.
11
Haftalık Çalışma Zamanlarını Değiştirmek: Bu uygulama klasik 09.00-17.00 saatleri arasındaki çalışma düzeninde farklılıklar yapmaya
dayanmaktadır. Bu uygulamada birey haftanın beş günü tam çalışmak yerine aynı çalışma süresini dört günde tamamlayıp bir gününü boşa
çıkarabilmektedir
İşin Yeniden Düzenlenmesi: Bireyin yaptığı işin doğasında değişiklikler yapmak da sık kullanılan güdülenme tekniklerindendir. İş
rotasyonu; yani aynı işi firmanın farklı şubelerinde, birimlerinde yapmak; işi genişletmek, işi zenginleştirmek yapılabilecek düzenlemeler
arasındadır. Güdülenmeye dayalı yaklaşımlar, devamsızlık, iş bırakma ve düşük performans gibi memnuniyetsizliğin işareti olan olumsuz
davranışlar yerine, çalışanların iş doyumu, içsel güdülenmesi gibi duygusal ve tutumsal tepkilerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu konuda üç
teknik kullanılmaktadır: iş alanını genişletme, İş Devri(İş devri, çalışanın uzmanlık gerektiren bir işten bir diğerine geçmesine dayalı bir
yöntemdir), İş Zenginleştirme.

Stres: Stres kimi zaman çevreden gelen bir uyarıcıya verilen tepki, kimi zaman uyarıcının kendisi, kimi zaman ise hem uyarıcı hem de
uyarıcıya verilen tepkinin karışımı olarak tanımlanır.

Stresin Nedenleri: Stres belirli bir seviyeye kadar olduğu müddetçe hayatı anlaşılır kılan bir faktördür. Örneğin hayatına heyecan katması
beklenilen bir olay karşısında kişi istenilen düzeyde heyecan yaşıyorsa, bu yeniliğin ona yaşattığı olağan ve makul olan strestir. ġayet stres
kabul edilebilir düzeyin üzerindeyse kişide olumsuz etki yaratır. Stresi yaratan sebepler fiziksel, duygusal ve örgütsel olmak üzere 3 grup
altında toplanabilir.
1.Fiziksel nedenler: Fiziksel stres faktörleri kişiyi fiziksel olarak etkileyen dış faktörlerdir. yaşanılan yerin ya da çalışılan mekanın aşırı sıcak
veya soğuk olması, dışsal sebeplerden ötürü hasta olmak ve hastalığın kişi üzerinde yarattığı olumsuz etki vs. stresin fiziksel faktörlerine
örnek olarak gösterilebilir.
2. Duygusal nedenler: Duygusal stres faktörleri ise dış etkenlere bağlı olmaksızın, kişinin beynindeki bazı kimyasal süreçler nedeniyle
oluşan düşünce ve endişelerdir. hiçbir sebep yokken kişinin onu kimsenin sevmediğini düşünmesi, patronunun onu işten çıkaracağını
düşünmesi, eşinin vefat edeceği düşüncesi vs. kişiyi olumsuz yönde etkileyen duygusal stres faktörleridir. Kişilerde duygusal gerilime sebep
olan faktörler 4 grup altında toplanabilir: Zaman  Baskısı(Yapmak istediklerini planladıkları zamanda yapamayan insanlar için zamanı verimli
kullanamamak strese yol açan bir faktördür.), Sezgiler(Kişinin olacağına dair bir belirti olmadığı halde, olumsuz bir olayın olacağına
inanması, ya da yaklaşan bir olayı yanlış algılaması nedeniyle oluşan stres sezgi kaynaklı strestir), Durumsal  Belirsizlik (Geleceğin
bilinmemesi, bir sonraki zaman zarfında kişinin neler yaşayacağını kestirememesi stres kaynağı olarak tanımlanır), Etkileşim(Genellikle
yalnızlıktan hoşlanan insanlar, etraflarında birçok insanın bulunduğu ortamlara girdikleri zaman kendilerini stres altında hissedebilirler).
3. Örgütsel nedenler: Örgütsel stres faktörleri örgüt içi ve örgüt dışı nedenler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Örgüt Dışı;
Kişinin dış çevresinde yaşadığı olumsuzluklar, iş yaşamında da stres yaşamasına sebep olabilir. Örgüt İçi; Örgüt içi strese neden olabilecek
faktörlerden ilki işin kendisi ve iş ortamıyla ilgilidir.

Stresin Etkileri: Makul bir noktaya  kadar  olan stres, insan  hayatını anlamlı kıldığı gibi, yapılan işte de  başarıyı arttırır. Yapılan
araştırmalarda stresin 5 belirgin belirtisi olduğu görülmüştür: uyuyamama, karın ağrısı, baş ağrısı, kendini hasta hissetme ve huzursuzluk.
Kişilerin  bu tür  stres kaynaklı sorunlarla başa çıkabilmesinde ve iş stresinde etkili bazı faktörler şunlardır: Algılama(Kişinin çevresini
algılama biçimi, iş ortamında yaşadığı stresin onu ne yönde etkileyeceğiyle ilişkilidir), Deneyimler(Kişinin yaşadığı olumsuz deneyimler,
ilerideki yaşantısında aynı olumsuz deneyimi tekrarlamamasında, dolayısıyla kişinin stres seviyesini korumasında yardımcı olmaktadır),
Kişilerarası İlişki(yalnız çalışmaktan hoşlananlar, kendi başarılarını veya başarısızlıklarını diğer insanlarınkiyle kıyasladıkları için, diğerleri
onlardan başarılı oldukları zaman stresleri artar). Bireysel Farklılıklar(Kişinin bireysel özellikleri yaptığı işe uygun değilse, kişinin başarısız
olma ihtimali yüksektir, bu da kişide strese yol açan bir etkendir)

Stres Yönetimi: Stres yönetimi, stresin olumsuz yanlarını kontrol altına alabilmek ve olumlu yanlarını sürdürebilmektir. Stres yönetiminin
nasıl olacağı stresin kaynağıyla alakalıdır. Örneğin stres dışsal faktörler nedeniyle oluşuyorsa kişi bu faktörlerden kaçınır ya da etkilerini en
aza indirgemeye çalışır. Aynı şekilde stres kişinin olaylara olan tepkisinden kaynaklanıyorsa, kişi stresini olaylara olan tepkisini değiştirerek
yönetmektedir. Stres yönetiminde bireysel ve örgütsel olmak üzere iki yöntem vardır:
1.Bireysel yöntemler: İnsanların kendileri için bir şeyler yapması, bedenlerine iyi gelecek aktivitelerde bulunmaları, stresle başa çıkmada
etkili olabilecek bireysel yöntemlerdir. Fiziksel egzersiz hareketleri, derin nefes alma yöntemleri, olumlu hayal kurma, iletişim kurma, kişinin
davranışlarını kontrol etmesi, yeme – içme alışkanlıklarına dikkat etme, meditasyon ve hobi edinme kişinin stresini yönetmesinde etkili
olabilecek yöntemlere örnektir.
2. Örgütsel yöntemler: örgüt yönetimi işçiler için destekleyici bir organizasyon yapısı düzenlemelidir. İşletme organizasyonu kişide strese
yol açan merkeziyetçi, aşırı bürokratik, kişiler arası etkileşimi desteklemeyen bir yapı olmaktan ziyade, kişiler arası ve ast üst arasındaki
iletişimi olumlu yönde destekleyen bir yapı olmalıdır.
—————————————————————————————–
http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/
————————-İyi çalışmalar, Hüseyin SALUR——————————-

Incoming search terms:

  • algılamayı yapan kişinin algılama konusu olan olay nesne veya kişiyi kendi ihtiyaçları değerleri ve beklentileri doğrultusundaki yönlerini dikkate alması nedir? (67)
  • algılamayı yapan kişinin algılama konusu olan olay (1)
  • memnuniyetsizliğin sonucu davranış (1)
  • öğrenme psikolojisi (1)
Etiketlenmiş .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>