YÜKSEK FIRIN KUMANDA OPERATÖRÜ SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

YÜKSEK FIRIN KUMANDA OPERATÖRÜ SEVİYE 5

REFERANS
KODU / 11UMS0168-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20.12.2011/28148©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

YÜKSEK FIRIN KUMANDA OPERATÖRÜ

Seviye:

51

Referans Kodu:

11UMS0168-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

23.11.2011 Tarih ve 2011/76 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

20.12.2011/28148

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (5)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ANA
KANAL: Sıvı metal ve cürufun yüksek fırından beraber aktığı ve sonrasında
yoğunluk farkından dolayı fiziksel olarak ayrıldığı kanalı,

BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

CÜRUF
KANALI: Sıvı cürufu potaya yada granüle havuza
akıtmaya yarayan kanalı,

CÜRUF
POTASI: Çelik dökümden yapılmış astarsız sıcak cürufun taşındığı kabı,

ÇAMUR
TABANCASI (TOPU): Haznesindeki çamuru (katran bazlı
veya reçineli) bir piston vasıtasıyla
belirli bir basınçla döküm deliğine kapayan ekipmanı,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DÖKÜM
DELİĞİ MATKABI: Pnömatik ya da hidrolik olarak
çalışan ve döküm deliğini açmada kullanılan ekipmanı,

DÖKÜM
DELİĞİ: Yüksek fırın haznesindeki sıvı metal ve cürufun tahliye edildiği
deliği, GRANÜLE CÜRUF: Sıcak cürufun basınçlı su ile ani soğutulması sonucu
oluşan cürufu, ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine
karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOK
GAZI: Kok üretimi sırasında çıkan ve yüksek fırın sobalarında yakıt olarak
kullanılan ayrıca sıvı metal kanallarının kurutulmasında kullanılan yan
ürünü,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SICAK
CÜRUF: Üretilecek ham demir için yüksek fırına şarj edilen cevherlerin
içerisinde bulunan veya ilave edilen cüruf yapıcı malzemelerin fırında
ergimesi ile oluşan akıcı oksit bileşiği,

SIVI
HAM DEMİR: Yüksek fırında demir cevherinin kok ile indirgenmesi ile oluşan ve
içerisinde karbon başta olmak üzere Si, Mn, S ve P gibi elementlerin
bulunduğu metali,

SIVI
METAL KANALI: Ana kanaldan gelen sıvı metali potalara aktarmaya yarayan
kanalı,

SIVI
METAL POTASI: Sıcağa dayanıklı refrakter tuğlalarla
astarlanmış minimum 50 ton kapasiteli kabı,

SKAL:
İçerisinde metal ihtiva eden atık malzemeyi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TÜYER: Su soğutmalı fırın içerisine sıcak
hava üflemeye yarayan saf bakırdan yapılmış tertibatı,

YÜKSEK
FIRIN GAZI: Yüksek fırında yan ürün olarak ortaya çıkan ve sobalarda yakıt
olarak kullanılan gazı,

YÜKSEK
FIRIN: Ham demirin üretildiği fırını ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 6

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………….. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………….. 8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………….. 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………….. 19

3.3.
Bilgi ve
Beceriler…………………………………………………………………………………………… 19

3.4.
Tutum ve
Davranışlar………………………………………………………………………………………. 20

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………….. 22©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.       GİRİŞ

Yüksek Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Hak-İş Konfederasyonu koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası
tarafından hazırlanmıştır.

Yüksek Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.       MESLEK
TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun
olarak çalışan, yüksek fırında üretimin gerçekleşmesi için tüm süreci kontrol
odasından takip eden ve fırının sürekli ve verimli çalışmasını sağlayan
nitelikli kişidir. Şarj harmanının fırına yüklenmesinden, sürekli şarjın
yapılmasından, planlı ya da plansız yapılan duruşların organize edilmesinden,
duruş işleminin bizzat yürütülmesinden, duruş bitiminde gerekli güvenliği sağlayıp
fırının tekrar çalıştırılmasından, fırının açılıp kapanmasından sorumludur.
Ayrıca tesisin tamamını ekipman bazında takip ederek
ilgili bakım üniteleri ile bakım işlemlerini organize etmekle ve yüksek fırın
personelinin iş sağlığı ve güvenliği için gerekli teknik donanım ve ortamı
sağlayarak kullandırmakla yükümlüdür.

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5), amirleri tarafından verilen talimatları
harfiyen yerine getirmek ve çalışma süresi içindeki olumsuzlukları derhal
amirlerine iletmekle yükümlüdür.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 3135 (Metal Üretim Proses Kontrolörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMakine
Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)’ün çalışma alanı yüksek fırın kumanda
odaları esas olmak üzere tüm tesistir. Kumanda odasında fırın parametreleri
takip edilirken, fırın önü (döküm holü), sobalar, şarj sistemi ve gaz
temizleme sistemi sürekli takip alanıdır. Yüksek Fırın Kumanda Operatörü
(Seviye 5)’ün sıcak ve tehlikeli ortamdan kaynaklanan riskler ve taşıdığı
sorumluluk nedeniyle soğukkanlı ve reflekslerinin güçlü olması, yüksek
sıcaklığa karşı vücudunun dirençli olması gerekmektedir. Yüksek Fırın Kumanda
Operatörü, çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu
donanımı kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)’ün, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde
Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip
olması gerekir©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin veya işyeri
dışındaki kurumlann eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı
ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır ve kullandırır.

 

 

A.1

konusundaki yasal ve
işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin
güvenliğini sağlar.

 

 

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin
belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk
faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

 

 

A.3.1

Tehlike
durumlarım saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına
katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

 

A.3.3

Makineye ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular/uygulatır.

 

 

 

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular/uygulatır.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır/katılımı sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı
yapar/yaptırır.

B

Çevre koruma
mevzuatına

 

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar/yaptırır.

uygun çalışmak

B.2

B.2.3

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri
kullanır veya diğer personele kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı
hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullandırır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır/katılımı sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular/uygulatır.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular/uygulatır.

 

 

 

 

C.1.3

Makine, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular/uygulatır.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

 

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan
hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular/uygulatır.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanının uygunluğunu tespit
eder.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz
özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma
alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar/hazırlatır.

 

 

D.2

Gerekli
makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarının ve cihazlarının çalışmaya hazır
hale getirilmesini sağlar.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımı çalışmaya
hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken ve yaptırırken iş güvenliği şartlarına uygun hareket eder.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan
makine ve ekipmanın iş bitiminde kaldırılmasını ve
temizlenmesini sağlar.

 

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında
uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı
durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­larını
uygular.

E

Çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.2

Çalışma
donanımının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular/uygulatır.

 

 

 

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde
depolar.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımın arızalarını belirler, bozulma ve yıpranmaları zamanında
fark eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar/yaptırır.

 

 

 

 

E.3.4

Üretim ve
işletme malzemelerinin ve aparatlarının çalışma sürelerini takip eder, zamanı
geldiğinde değiştirilmesini ilgililerden talep eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Döküm açma
zamanı ile ilgili talimatı verir.

 

 

 

Döküm öncesi
hazırlık

F.1.2

Döküm açma
zamanından önce sıvı ham metal, torpido ve cüruf potalarını temin eder.

 

 

F.1

yapmak

F.1.3

Granüle
cüruf havuzunun boşaltılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.1.4

Döküm
hölünün ve döküm hölündeki ekipman (çamur tabancası
(topu) ve döküm deliği matkabı) ve kanalların döküm alınacak şekle
getirildiğini kontrol ve takip eder.

 

 

 

 

F.2.1

Döküm için
gerekli ekipmanın hazırlanmasından sonra, dökümün açılması,
akması ve kapanması esnasında fırın önü personeline nezaret eder.

F

Döküm
işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 

 

F.2.2

Döküm
açma-akma-kapama sürecinde oluşan ya da oluşabilecek herhangi bir
düzensizliğe anında müdahale eder/edilmesini sağlar.

 

 

 

F.2.3

Döküm
kapandıktan sonra ilgili kişilere haber vererek sıvı ham demir, tor pido potalarının çelikhaneye sevkini sağlar.

 

 

F.2

Döküm
açma-kapama

F.2.4

Metal ve
cüruf numunelerinin laboratuvara zamanında gönderilmesini sağlayarak, gerekli
değerlendirmeleri yapar ve sonuçları amirine düzenli olarak raporlar.

 

 

işlemlerini yapmak

F.2.5

Hurda, cüruf
ve skal artıklarını stoklatıp,
ilgili yerlere zamanında gönderilmesini sağlar.

 

 

 

 

F.2.6

Fırın
çalışma parametrelerinde girdi ve çıktıların düzenli kayıt altında
tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

F.2.7

Toz tutucu
ve toz toplama sisteminin günlük toz alma işlemini n yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.2.8

Cüruf
granüle sisteminin sürekli-düzenli çalışmasını sağlar ve malzeme sevkiyatını
kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

G.1

Yüksek fırın
sobalarını

G.1.1

Yüksek fırın
sobalarını göstergelerden kontrol ederek sıcak ve hazır tutar.

G

Yüksek fırın
sobalarının işletmede tutulmasını sağlamak

ısıtmak

G.1.2

Hava-gaz
oranı ve/veya baca gazı oksijen oranını kontrol ederek mevcut her bir sobanın
ısıtılması için yakma işlemini gerçekleştirir.

G.2

Sobayı fırın
devresine almak

G.2.1

Yüksek fırın
için gerekli olan yüksek sıcaklıktaki havanın ısıtılmış olan soba vasıtasıyla
fırın devresine alınmasını sağlar.

 

 

G.2.2

Fırın devresinde
olan sobanın istenen sıcaklıktaki havayı verememesi durumunda mevcut olan bir
diğer soba ile değişimini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Şarj
sisteminin işletilmesini sağlamak

H.1

Şarjı fırına
almak

H.1.1

Amirler
tarafından belirlenen şarj harmanının fırına verilmesini sağlar.

H.1.2

İlgili birim
ile (Şarj Tesisi) sürekli görüşerek sarfiyat miktarlarını bildirir, sürekli
malzeme teminini/takviyesini sağlar.

H.1.3

Şarjı
aksatmayacak şekilde ilgili birim ile görüşerek kısa bakımların yapılmasını
sağlar.

H.1.4

Belirlenmiş
olan fırın şarj seviyesini gözeterek şarjın yapılmasını sağlar.

H.2

Şarjı
durdurmak

H.2.1

Duruş öncesi
ya da sırasında fırına şarj yapmayı bilgisayar kontrollü durdurur.

H.2.2

Şarjın
durdurulduğunu ilgili kişilere bildirerek bakım ya da arıza işlerinin
yapılmasını sağlar ve takip eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Yüksek
fırını işletmek

I.1

Yüksek
fırını durdurmak

I.1.1

Yüksek
fırının planlı ya da plansız-arıza duruşlarını organize ederek duruş işlemini
gerçekleştirir.

I.1.2

Fırın
boşaltılması için duruş öncesi son dökümü açtırır.

I.1.3

Fırın
haznesindeki sıvı ham metal ve cürufun bitmesinden sonra duruş hazırlıklarına
başlar.

I.1.4

Döküm
sonrası duruş yapılacağını ilgili tüm birimlere bildirir.

I.1.4

Yüksek fırın
şarjını durdurur.

I.1.6

Kontrollü
bir şekilde yüksek fırın havasını azaltır, bu esnada fırın tüyerlerini takip eder/edilmesini sağlar.

I.1.7

Turbo körük
operatörü ile irtibata geçerek havanın minimuma indirilmesini ister ve duruş esnasında
devrede olan sobanın devre dışı bırakılarak havanın (yüksek fırına üflenen)
sıfırlanmasını sağlar.

I.1.8

Havanın
azaltılması esnasında ilgili birim ile görüşerek Yüksek Fırın Gaz sisteminden
fırının ayrılmasını sağlar.

I.1.9

Duruşun gerçekleşmesinden
sonra fırın önü ve ilgili bakım ekibine bilgi verir.

I.2

Yüksek
fırını çalıştırmak

I.2.1

Yüksek
fırına yol verilme işini organize eder.

I.2.2

Bütün
işlerin bittiğini ilgili birimler ile görüşerek teyit eder ve fırına yol verileceğini
ilgili tüm birimlere haber verir.

I.2.3

Son
kontrollerini yaptıktan sonra herhangi bir sobaya hava verir.

I.2.4

Fırın duruş
süresine bağlı olarak hava miktarını arttırır.

I.2.5

Fırın duruş
süresine bağlı olarak belirli bir süre sonra fırını Yüksek Fırın Gaz
sistemine bağlar.

I.2.6

Yüksek
fırına şarjı başlatarak gerekli görünen zamanda fırını şarja alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Yüksek
Fırın KumandaOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki
gelişim faaliyetlerini yürütmek

J.1

Eğitim
planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

J.1.1

Eğitim
ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir.

J.1.2

Periyodik ve
bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından değerlendirir.

J.2

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.2.1

Mesleki ve kişisel
gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

J.2.2

Yüksek fırın
ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

J.3

Astlarına ve
diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

J.3.1

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

J.3.2

Yüksek fırın
işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Bilgisayar

2.
Yazıcı

3.
Gaz dedektörleri

4.
Kişisel Koruyucu Donanım ( baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

5.
Koruyucu malzeme

6.
Sesli haberleşme cihazı

7.
Telefon

8.
Telsiz

3.3.Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Ana kanalın döküme hazırlanması bilgi ve becerisi

4.
Analiz ve muhakeme etme yeteneği

5.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

6.
Çansız tepe sistemine
malzeme alımı ve fırına boşaltma bilgisi

7.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

8.
Çözüm odaklı karar alma becerisi

9.
Ekip yönetim becerisi

10.  El
becerisi

11.  El, göz ve zihin
koordinasyonu yeteneği

12.  Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım bilgisi

13.  Fırın
hazne-gövde soğutma sistemi bilgisi

14.  Fırın
şaıj-matris-külahların uyumunu sağlama bilgi ve
becerisi

15.  Fırın
tüyer soğutma sistemi bilgisi

16.  Fırının
durdurulması ve devreye alınması bilgi ve becerisi

17.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

18.  Hammadde
ve refrakter bilgisi

19.  Harman
hesabı yapabilme bilgi ve becerisi

20.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

21.
İşlem dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar bilgisi

22.
İşyeri düzenleme bilgisi

23.
İşyerine özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri
bilgisi

24.
Kalite güvence/yönetim sistemleri bilgisi

25.
Kalite kontrol metotları bilgisi

26.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

27.
Kullanılan malzeme ve gereçlerin özellikleri bilgisi

28.
Makine ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi

29.
Malzeme ve süreç tanımlama kodları bilgisi

30.
Meslek matematiği bilgisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)                              11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No31.   Mesleki
terim bilgisi

32.   Öğrenme
ve kendini geliştirme yeteneği

33.   Ölçme
ve kontrol bilgisi

34.   Ölçme
ve muayene araçları kullanımı bilgisi

35.    Sözlü
ve yazılı iletişim yeteneği

36.    Süreç
bilgisi

37.   Tehlikeli
atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

38.   Temel
bilgisayar kullanımı bilgi ve becerisi

39.   Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

40.   Ulusal
kalite yönetmelikleri-teknik standartlar bilgisi

41.   Ürün
bilgisi

42.   Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

43.   Yüksek
fırın sobaları işletme bilgi ve becerisi

44.   Yüksek
fırınlar şarj sistemi işletme bilgi ve becerisi

45.   Zamanı
iyi kullanma becerisi

46.
Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4.    Tutum
ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.
Çalışma donanımı ve makinelerinin durumunu dikkatle
denetlemek

5.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

9.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

10.   İşlemler
sırasında oluşabilecek değişiklikler konusunda duyarlı olmak

11.   İşletme
kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

12.   İşyeri
hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

13.  Kendisinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

14.  Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

15.   Olumsuz
çevresel etkileri belirlemek

16.  Planlı
ve organize olmak

17.  Risk
faktörleri konusunda duyarlı olmak

18.   Son
kontrolleri dikkatle uygulamak

19.   Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

20.    Süreç
kalitesine özen göstermek

21.    Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

22.    Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

23.    Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.    Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

25.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No26.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

27.
Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

28.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek

29.
Zaman, para ve insan gücü açısından maliyeti
yükselten verimsiz süreçlere yönelik iyileştirme önerileri getirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No11UMS0168-5
/ 23.11.2011 / 004.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Yüksek
Fırın Kumanda Operatörü (Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir