YÜKSEK FIRIN İŞÇİSİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

YÜKSEK FIRIN İŞÇİSİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0167-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Yüksek
Fınn İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

YÜKSEK FIRIN İŞÇİSİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0167-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

23.11.2011 Tarih ve 2011/76 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

20.12.201 l/28148(Mükerrer)

Revizyon No:

00

‘Mesleğin
yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak
belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Yüksek Fırın İşçisi (Seviye 3)                                                                                     11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ANA
KANAL: Sıvı metal ve cürufun yüksek fırından beraber aktığı ve sonrasında
yoğunluk farkından dolayı fiziksel olarak ayrıldığı kanalı,

BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

BEŞİK
OLUK: Akan sıvı metalin bir potadan başka bir potaya yönlenmesini sağlayan
hareketli kanalı,

CÜRUF
KANALI: Sıvı cürufu potaya yada granüle havuza
akıtmaya yarayan kanalı,

CÜRUF
POTASI: Çelik dökümden yapılmış astarsız sıcak cürufun taşındığı kabı,

ÇAMUR
TABANCASI (TOPU): Haznesindeki çamuru (katran bazlı
veya reçineli) bir piston vasıtasıyla belirli bir basınçla döküm deliğine
kapayan ekipmanı,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DÖKÜM
DELİĞİ MATKABI: Pnömatik ya da hidrolik olarak
çalışan ve döküm deliğini açmada kullanılan ekipmanı,

DÖKÜM
DELİĞİ: Yüksek fırın haznesindeki sıvı metal ve cürufun tahliye edildiği
deliği, GRANÜLE CÜRUF: Sıcak cürufun basınçlı su ile ani soğutulması sonucu
oluşan cürufu, ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine
karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOK
GAZI: Kok üretimi sırasında çıkan ve yüksek fırın sobalarında yakıt olarak
kullanılan ayrıca sıvı metal kanallarının kurutulmasında kullanılan yan
ürünü,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SICAK
CÜRUF: Üretilecek ham demir için yüksek fırına şarj edilen cevherlerin
içerisinde bulunan veya ilave edilen cüruf yapıcı malzemelerin fırında
ergimesi ile oluşan akıcı oksit bileşiği,

SIVI
HAM DEMİR: Yüksek fırında demir cevherinin kok
ile indirgenmesi ile oluşan ve içerisinde karbon başta olmak üzere Si, Mn, S
ve P gibi elementlerin bulunduğu metali,

SIVI
METAL KANALI: Ana kanaldan gelen sıvı metali potalara aktarmaya yarayan kanalı,

SIVI
METAL POTASI: Sıcağa dayanıklı refrakter tuğlalarla
astarlanmış minimum 50 ton kapasiteli kabı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Yüksek Fırın İşçisi (Seviye 3)                                                                                     11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoSKAL: İçerisinde metal ihtiva eden atık
malzemeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TÜYER: Su soğutmalı fırın içerisine sıcak
hava üflemeye yarayan saf bakırdan yapılmış tertibatı,

YÜKSEK
FIRIN GAZI: Yüksek fırında yan ürün olarak ortaya çıkan ve sobalarda yakıt
olarak kullanılan gazı,

YÜKSEK
FIRIN: Ham demirin üretildiği fırını ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………. 6

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları………………………………………………………………………………… 8

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………….. 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………… 22

3.3.
Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………….. 22

3.4.
Tutum ve Davranışlar ………………………………………………………………………………………  23

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………… 25©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Yüksek Fırın İşçisi (Seviye 3)                                                                                     11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Yüksek Fırın İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Hak-İş Konfederasyonu koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası
tarafından hazırlanmıştır.

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Yüksek Fırın İşçisi (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi
dokümanlarına uygun olarak çalışan, yüksek fırından sıcak metal alınabilmesi
için döküm deliğini matkap ile açan, sıvı ham metal akışı sırasındaki
işlemleri yürüten ve dökümden hava geldikten sonra çamur tabancası (topu)
vasıtasıyla deliği sağlıklı şekilde kapatan kişidir.
Dökümden sonra
cüruf ve metal kanallarını temizler, bozulan kanalları yeni döküm için
hazırlar. Yoğunluk farkıyla ayrılan cüruf ve sıvı metalin karışmaması ve
kanallardan taşmamasını sağlar. Bu işlemler sırasında çevreye zarar
verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde
yapılması esastır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 8121 (Metal İşleme
Tesisi Operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3) sıvı metal alma işlemi, döküm holünde beden gücünün
kullanılmasıyla genelde ayakta çalışarak yapar. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında yüksek sıcaklık, gürültü, toz, gaz, yüksek fırın granüle
cüruf havuz buharı, çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma ve zorlamalı vücut
pozisyonları ile sıvı metal ve cüruf sıçramaları sayılabilir. Yüksek Fırın
İşçisinin sıcak ve tehlikeli ortamdan kaynaklanan riskler nedeniyle
soğukkanlı ve reflekslerinin güçlü olması, yüksek sıcaklığa karşı vücudunun
dirençli olması gerekmektedir. Yüksek Fırın İşçisi, çalışma alanında
faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin
icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve
yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)’ün, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe
Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği
eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı
ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve KKD’leri kullanır.

 

 

A.1

konusundaki yasal ve
işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini
sağlar.

 

 

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin
belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk
faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

 

 

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

 

A.3.3

Makineye ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına

 

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

uygun çalışmak

B.2

B.2.3

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD’leri ve
malzemeleri kullanır veya diğer personele kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı
hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

 

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan
veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanının uygunluğunu tespit
eder.

 

 

 

Çalışma
alanının özelliklerini belirlemek

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

D.1

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma
alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.1.5

Dökümlerden
çıkan hurdaları ve atık cürufları stok yapar, biriktiğinde ilgili yerlere
gönderir.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2

Gerekli
makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını hazırlar.

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarına uyar.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş

D.3.3

Kullanılan
makine ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve
temizler.

 

 

alanı temizliğini
yapmak

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma
sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­larını
uygular.

E

Çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.2

Çalışma
donanımının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

 

 

 

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde
depolar.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımın arızalarını belirler, bozulma ve yıpranmaları zamanında
fark eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının
bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Üretim ve
işletme malzemelerinin ve aparatlarının çalışma sürelerini takip eder, zamanı
geldiğinde değiştirilmesini ilgililerden talep eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yüksek fırın
döküm deliği açma zamanı ile ilgili yetkililerden bilgi alır.

 

 

 

 

F.1.2

Döküm ve
cüruf deliklerinin durumunu, soğutucuların, soğutucu sularının ısılarını ve
görünümünü, cüruf ve ham demir yollarını, cüruf ve ham demir hareketli
oluklarını kontrol eder.

 

 

 

 

F.1.3

Cüruf ve ham
demir iticisini kontrol ve kumanda eder.

 

 

F.1

Ön hazırlık
yapmak

F.1.4

Cüruf ve ham
demir potalarının yerlerine iyi yerleştirilip yerleştirilmediğini ve
potaların iç durumlarını kontrol eder.

 

 

 

 

F.1.5

Sıvı metal
ve cüruf potalarının gelip gelmediğini kontrol eder.

F

Döküme
hazırlık yapmak

 

 

F.1.6

Kırıcı
makinesini kullanarak döküm deliği ve döküm kanalında biriken skalları temizler.

 

 

 

F.1.7

Döküm holünü
döküm alınacak şekle getirir.

 

 

 

 

F.2.1

Sıvı metal
ve cüruf kanallarının temizliğini yapar.

 

 

F.2

Metal ve
cüruf kanallarını sıvı ham demiri almaya hazırlamak

F.2.2

Gerekli
yerlere maça kumu kullanarak emniyetli şekilde set hazırlar.

 

 

 

F.2.3

Sıcak metal
akıntı oluklarının kontrolünü yaparak gerekiyorsa bakımlarını yapar.

 

 

 

 

F.3.1

Çamur
tabancası (topu) memesi (nozulunu)ve çamur
haznesinin temizliğini kontrol eder.

 

 

F.3

Çamur
tabancasını (topu) hazırlamak

F.3.2

Çamur
haznesini yeterli miktarda tabanca (top) çamuru ile doldurur.

 

 

 

 

F.3.3

Çamur tabancasının
(topu) sıvı ham metal çıkma deliğine ayarlı olmasını kontrol ve temin eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Döküm deliği
matkabının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 

 

G.1

Döküm deliği
matkabını hazırlamak

G.1.2

Delik
durumuna göre kullanılacak matkap ucunu belirler.

 

 

 

 

G.1.3

Döküm deliği
matkabının sıvı ham metal çıkma deliğine ayarlı olmasını kontrol eder ve
temin eder.

G

Döküm
deliğini açmak

 

 

G.2.1

Pnömatik döküm
deliği matkaplarında, hava vanasından havayı açar, hava gelince matkap
çalışır çalışmazsa hemen müdahale eder.

 

 

G.2

Döküm deliği
matkabını çalıştırmak

G.2.2

Hidrolik
döküm deliği matkaplarında hidrolik motorları çalıştırır ve sistemin
basıncını kontrol eder.

 

 

 

G.2.3

Deliği delme
işine başlar ve matkap deliği delerken kıvılcım geldiğinde ya da mil bir boy
içeri gittikten sonra delme işini durdurur ve döküm deliği matkabını geri
çeker.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Sıvı ham
metal akışı esnasındaki işlemleri yürütmek
(Devamı
Var)

H.1

Metali
potaya akıtmak

H.1.1

Metal
potalarının dolup dolmadığını kontrol eder.

H.1.2

Akan sıvı
metali dolan potadan boş potaya yönlenmesi için beşik oluğu hareket ettirir.

H.1.3

Çamur
tabancasının (topu) metal deliğini iyi kapatabilmesi için, hava gelmeden önce
metal kanalının ağzına yakın kısımlardaki skalları
yanlara çeker.

H.1.4

Dolan pota
üzerine kok tozu atılmasını temin eder ve sevkiyatının yapılması için
amirlerine bilgi verir.

H.2

Cürufu
potaya akıtarak granüle etmek

H.2.1

Sıvı
cürufun, akışkanlığı ve sıcaklığı düşük ise potaya ya da katı cüruf sahasına akıtılmasını
sağlar.

H.2.2

Cürufun
sıcaklığı ve akışkanlığı yeterli ise granüle edilmesi için havuza
yönlendirir.

H.2.3

Cüruf
potalarının dolup dolmadığını kontrol eder.

H.3

Sıvı ham
demir numunesi almak

H.3.1

Numune
kabını temizleyerek kanalın kenarına koyar.

H.3.2

Numune alma
kepçesini temizler ve metal sarmaması için kireç kovasında kireçler.

H.3.3

Amirinin
talimatıyla kanaldan sıcak metali kepçe ile alarak numune kabına boşaltır.

H.3.4

Numune
kalıpta bir süre soğuduktan sonra dikkatli bir şekilde numuneyi kalıptan
çıkartır.

H.3.5

Numune
çevresindeki çapakları dikkatlice kırar.

H.3.6

Numuneyi
kartuşuna koyarak, pnömatik hattan laboratuvara
gönderir. Boş kartuşun gelip gelmediğini kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Sıvı ham
metal akışı esnasındaki işlemleri yürütmek

H.4

Cüruf
numunesi almak

H.4.1

Numune
kabını temizler.

H.4.2

Numune alma
kepçesini temizler.

H.4.3

Cüruf
akarken amirinin talimatıyla kanaldan kepçe ile cürufu kalıba döker.

H.4.4

Numune soğuduktan
sonra parçalara ayırır ve parçalardan bir kısmını kartuşa koyar.

H.4.5

Kartuşu pnömatik hattan laboratuvara gönderir, boş kartuşun geri
gelip gelmediğini kontrol eder.

H.5

Sıvı metal
sıcaklığını ölçmek

H.5.1

Amirinin
talimatıyla sıcaklık ölçme cihazına probu
yerleştirir.

H.5.2

Sifon
çıkışından sıvı metal kanalının içine probu
daldırarak ölçüm yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Haznedeki
cüruf ve metal tamamen boşaldıktan sonra, sıvı metal deliğinden hava
geldiğinde, çamur tabancasını (topu) sıvı metal deliğini kapatmak için
hazırlar.

 

 

 

 

I.1.2

Çamur
tabancasını (topu) temizler.

 

 

I.1

Çamur
tabancasını (topu) hazırlamak

I.1.3

Tabanca
(top) haznesini çamurla doldurur.

I

Sıvı ham
metal akış deliğini kapatmak

 

 

I.1.4

Tabancayı
(topu), döküm deliğine göre ayarlar.

 

 

I.1.5

Çamur
tabancası (topu) ile sıvı ham metal akış deliğini kapatır.

 

 

 

 

I.2.1

Metal ve
cüruf kanallarını bir sonraki döküm için temizler.

 

 

I.2

Kapatma
sonrası işlemleri yapmak

I.2.2

Tamiratını
yapar, kumları tokmakla döverek sıkıştırır ve kanalı kurutur.

 

 

 

 

I.2.3

Kanal kumu,
kok tozu, oksijen borusu gibi yardımcı malzemeleri fırın önüne alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.1.1

Kanal
içindeki sıvı metali ve cürufu tahliye yerinden boşaltıp tahliye yerini
kapatarak su ile doldurur. Kanal yeteri derecede soğuyunca suyu tahliye eder.

 

 

 

 

J.1.2

Havalı beton
kırma tabancaları, manivela, kürek v.b. gereçlerle
kanal sökümünü yapar, hava ile kanalı iyice temizler.

 

 

 

 

J.1.3

Kanalın
tabanını kanal malzemesi ile havalı tokmaklarla döverek yapar.

 

 

 

 

J.1.4

Kanalın
taban yapımı bittikten sonra kanalın içine kalıpları ölçülü şekilde
yerleştirir ve yan duvarları tokmakla döver.

 

 

J.1

Ana metal
kanalı hazırlamak

J.1.5

Yan
duvarların yapımı bittikten sonra kalıbı söker.

 

Sıvı ham
metal kanallarını hazırlamak

 

 

J.1.6

Kanalın
kurutulması esnasında malzeme içerisinde oluşan gazların dışarı kolay
çıkabilmesi için, kanal yan duvarlarını matkapla şişler.

J

 

 

J.1.7

Sıvı metal
deliğinin önüne, çamur tabancasının (topu) sıvı metal deliğine düzgün
oturması ve memenin sıvı metalle temasını önlemek için yastık yapar.

 

 

 

 

J.1.8

Kanalın
içine kurutma amacıyla kok gazı borusunu yerleştirir ve gazı ya kar.

 

 

 

 

J.1.9

Kanalı
kurutma işi bittikten sonra iç kısmını deniz kumu ile kaplar.

 

 

 

 

J.2.1

Havalı beton
kırma tabancası, manivela v.b gereçlerle kanalı
tabandaki yaprak tuğlaya kadar söker.

 

 

J.2

Tali
kanalları hazırlamak

J.2.2

Kanala
çamurunu döker, çamur dövme tabancası ile gerekli eğimi dikkate alarak kanalı
döver.

 

 

 

 

J.2.3

Kanal dövme
işi bitince kurutmak için kok gazı borusunu kanala yerleştirir ve yakar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

K.1.1

Değiştirilecek
tüyerin bağlı olduğu deveboynu çektirmesi
çıkartılarak üfleme borusunu yerinden alır. Deveboynunu geri çekerek rahat
çalışmasını sağlar.

 

 

 

 

K.1.2

Tüyere çektirme takarak,
yerinden çıkartır. Çektirme ile çıkarılamıyorsa oksijenle keserek çıkartır.

 

 

K.1

Tüyeri değiştirmek

K.1.3

Tüyerin yerini ve
ön kısmını tamamen temizler ve temizlenen kısma yaş çamur koyar.

K

Soğutucuyu
değiştirmek

 

 

K.1.4

Yeni tüyerin boru bağlantı yerlerini, çapını ve tüyerde çatlak olup olmadığını kontrol ederek tüyeri yerine yerleştirerek tamponla sıkıştırır.

 

 

K.1.5

Üfleme
borusunu, tüyer ve deveboynunun oturan kısımlarına tam denk gelecek şekilde
ayarlar ve deveboynu çektirmesi ile sıkıştırır. Deveboynu kamalarını
sıkıştırır.

 

 

 

 

K.2.1

Tüyeri
çıkarttıktan sonra önce ara soğutucu sonra büyük soğutucuyu çektirme ile
çıkartır.

 

 

K.2

Ara ve büyük
soğutucu değiştirmek

K.2.2

Büyük
soğutucu çektirme ile çıkmazsa oksijenle keser ve yerini temizler.

 

 

 

 

K.2.3

Soğutucuların
yenisini yerine koyarak tamponla sıkıştırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

L

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

L.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

L.1.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

L.1.2

Yüksek fırın
ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

L.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Yüksek Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Caraskal vinç

2.
Çamur püskürtme makinesi

3.
Çamur tabancası (topu)

4.
Çamur ve kum kovası

5.
Döküm deliği matkabı

6.
El arabası

7.
Gaz dedektörleri

8.
Kanal çamuru

9.
Kanal dövme tokmağı

10.
Kanal kırma tabancası

11.
Kırıcı uç

12.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

13.
Koruyucu malzeme

14.
Manievela

15.
Monki soğutucu

16.
Numune kepçesi

17.
Oksijen borusu

18.
Sapan

19.
Sesli haberleşme cihazı

20.
Sıvı metal deliği

21.
Sıvı metal sıcaklığını ölçme cihazı

22.
Sıvı metal ve cüruf kanalları

23.
Sıvı metal ve cüruf potası

24.
Süngülük demir

25.
Tabanca (top) çamuru

26.
Tampon

27.
Tavan vinci

28.
Temel el aletleri

29.
Tüyer

30.
Tüyer çektirmesi

31.
Üfleme borusu

32.
Yarım ay

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Ana kanalın döküme hazırlanması bilgi ve becerisi

4.
Cüruf granüle sistemi bilgi ve becerisi

5.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

6.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi11UMS0167-3
/ 23.11.2011/ 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No7.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

8.
Ekip içinde çalışma yeteneği

9.
El becerisi

10.
El, göz
ve zihin koordinasyonu yeteneği

11.
Elektrikli ve pnömatik
kırıcı kullanma bilgi ve becerisi

12.
Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı kullanım bilgisi

13.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

14.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

15.
İşlem dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar bilgisi

16.
İşyeri düzenleme bilgisi

17.
İşyerine özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri
bilgisi

18.
İtici, beşik oluk ve hareketli oluklar bilgi ve
becerisi

19.
Kalite kontrol metotları bilgisi

20.
Kanal, beşik oluk ve ham demir deliği yapımı bilgi ve
becerisi

21.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

22.
Kullanılan malzeme ve gereçlerin özellikleri bilgisi

23.
Makine ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi

24.
Malzeme ve süreç tanımlama kodları bilgisi

25.
Meslek matematiği bilgisi

26.
Mesleki terim bilgisi

27.
Oksijenle skal kesme bilgi
ve becerisi

28.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

29.
Ölçme bilgi ve becerisi

30.
Ölçme ve muayene araçları kullanımı bilgisi

31.
Sıcak ve sıcaktan korunma bilgisi

32.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

33.
Tehlikeli atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma
becerisi

34.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

35.
Tüyer üfleme borusu ve tüyer ara soğutucu değiştirme
bilgi ve becerisi

36.
Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

37.
Zamanı iyi kullanma becerisi

38.
Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Çalışma donanımları ve makinelerin durumunu dikkatle
denetlemek

4.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

5.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

6.
Detaylara özen göstermek

7.
Dikkatli ve titiz olmak

8.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

9.
Ekip içinde uyumlu çalışmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No10.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

11.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

12.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

13.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

14.
Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

15.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle
yapmak

16.
Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

17.
Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

18.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

19.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

20.
Süreç kalitesine özen göstermek

21.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

22.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

23.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

25.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

26.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0167-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Yüksek
Fırın İşçisi (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Incoming search terms:

  • yüksek fırınlarda risk çalışmalarının incelenmesi (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>