TORNACI SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TORNACI SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 11UMS0160-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03.11.2011-28104 (MÜKERRER)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

TORNACI

Seviye:

41

Referans Kodu:

11UMS0160-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

19.10.2011 Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

03.11.2011-28104 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

EL BREYZİ: Bir elektrik motoru miline bağlı mandrene takılı matkap ucu ile delik delmeye yarayan
aleti,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

FIRDÖNDÜ: İki punta
arasında tornalama yapabilmek için iş parçası üzerine takılan parçayı,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

GEZER PUNTA: Torna tezgâhı üzerinde hareket
ettirilerek uzun parçaların tezgâha bağlanmasında kullanılan yardımcı
aparatı,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi,
kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İLERLEME HIZI:
Kesici takımın iş parçasının kendi ekseni etrafında bir tam devrinde almış
olduğu yolu,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KATER: Kesici takım uçlarının takım tezgâhına
bağlanmasında kullanılan gereci,

KESİCİ TAKIM: Talaşlı imalat işlemleri
sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme işlemlerini gerçekleştiren
gereci,

KESME HIZI: Kesici takımın iş parçasının
çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı

yolu,

KILAVUZ ÇEKME (DİŞ AÇMA): İş parçası
üzerindeki önceden açılmış deliklerde, vida ve cıvataların ihtiyaç duydukları
dişlerin oluşturulması işlemini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı
korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi
bir cihaz, alet ya da malzemeyi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKOMPARATÖR: İş parçalarının ölçülerinin
toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye
yarayan, analog ve
dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

MANDREN: Torna tezgahına
kesici takımlarının takıldığı, kuvvetli sıkma için tasarlanmış makine
parçasını,

MARKALAMA:
Teknik çizimlerde belirlenmiş olan kesme, delme, birleştirme yerlerinin iş
parçası üzerine işaretlenmesi işlemini,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun
olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

PAFTA ÇEKME: Silindirik parçaların dış
kısmına vida dişi oluşturma işlemini,

PASİMETRE: Geçerlik-geçmezlik
ilkesine dayalı hassas ölçüm aletini,

PASO: Talaşlı üretimde her bir işlem
geçişinde iş parçasından alınan talaşın kalınlığını veya miktarını,

PUNTA MATKABI: Torna tezgâhında puntaya alınarak işlenecek parçaların alın yüzeyine punta deliği açmak için kullanılan aleti,

RAYBALAMA: İş parçası üzerindeki önceden
açılmış deliklerin, iyileştirilmesi ve hassas yüzey elde edilmesi işlemini,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA: Ölçüm sonucu ile gerçek değer
arasındaki farkı,

SOĞUTMA SIVISI: İşlem görecek iş parçasında,
iş parçası ve kesici uç arasında sürtünme yoluyla ortaya çıkan ısının
giderilmesi amacıyla kullanılan sıvıyı,

TAKIM TAŞIYICI: Tornalamada kesici takımın
üzerine sabitlendiği ve uygun miktarlarda paso verilmesini sağlayan, bir
kızak üzerinde kontrollü şekilde hareket edebilen aparatı,

TALAŞ KALDIRMA: Çeşitli tezgâh veya makineler
kullanarak ya da kesici, delici, aşındırıcı takımlar ile iş parçası üzerinden
istenilen ölçüler içinde malzeme kaldırma işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TORNA AYNASI: Torna tezgâhlarında işlenecek
olan parçanın güvenli ve sıkı şekilde bağlanmasını sağlayan aparatı,

TORNA TEZGÂHI: Kendi ekseni etrafında
döndürülen iş parçası üzerinden kesici takım aracılığıyla talaş kaldırılan takım
tezgâhını

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat …………………………………………………………………………………………………………  8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 23

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 27©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Tornacı (Seviye 4) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Tornacı
(Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Tornacı (Seviye 4), torna tezgâhına bağlanan
ve kendi ekseni etrafında döndürülen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve
alaşım türü malzemelerden hassas iş parçalarını teknik resim, kroki veya
numuneye göre istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, gerekli ayar ve
kumandaları yaparak ve talimatlara uygun kesici takım kullanarak işleyen
kişidir. Bu işlemler sırasında, işlemlere ve işlenecek parçanın özelliklerine
uygun kesici takımların seçilmesi, gerekli ayarların belirlenerek yapılması,
parçaların hassas toleranslar içinde işlenerek talimatlarda belirtilen
ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun hale getirilmesi, makinelerin ve
tezgâhların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli
bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

İş parçalarının ölçülerinin alet ve
mastarlarla doğru şekilde ölçülmesi ve spesifikasyonlara
veya teknik resme uygunluğunun kontrol edilmesi, tezgâhın işe hazırlanması,
yeni kurulmuş tezgahlara yol verilmesi, gerektiğinde
takımların bilenmesi, hassas tornalama işlemleri sırasında gerekli gözlem ve
kontrollerin yapılarak uygunsuzlukların giderilmesi ve işlem görmüş olan
parçaların uygun şekilde temizlenerek istiflenmesi, tornacının mesleki
yetkinliğini gerektirir.

Tornacı (Seviye 4), genel nezaret altında
gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğrulu­ğundan, zamanlamasından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızalan ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan
malzemelerin istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve
kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan
diğer kişilerin emniyetinin sağlanması tornacının sorumlulukları arasında yer
alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 7223 (Metal
işleri takım tezgâh kurucuları ve operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Noİşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tornalama işlemleri, atölye, fabrika veya
benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının
olumsuz koşulları arasında, toz, yağlı ortam, titreşim, rahatsız edici
seviyede ses gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren kaza ve
yaralanma riskleri bulunmaktadır. Tornacı, işlemler sırasında uygun kişisel
koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Tornacının, çalıştığı sektöre bağlı olarak
“Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene
Formu” raporuna sahip olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin
düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumlann
eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımı kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur.

 

 

 

ait
kuralları uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin
değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

kurallarını
uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik
çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok
etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine
ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara
bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri
ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik
çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel
etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları
edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre
etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için
gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel
koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun
donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket
etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir
şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı
için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara
göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama
tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını
doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında
tutmak

C.3.2

Tezgâh ve makineler üzerinde yapılan ayarların
uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere
uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenleri belirler ve
ortadan kaldırır.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür
ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre
düzeni sağlar.

D.1.4

Uygun
olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya
hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma
için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin
İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanı
iş bitiminde kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili
operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik
düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak
denetler.

 

 

 

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını
denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve
kaliteye ilişkin uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.

 

 

E.1

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve
arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.1.5

Çalışma
sırasında araç, gereç ve donanımın sorunsuz şekilde çalıştığını denetler.

 

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı
bakımlarını

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak
üzere gerekli bakım aşama­larını uygular.

E

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

 

sağlamak

aşamalarını
uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri
temin eder ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile
ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için
araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili
kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı
geldiğinde, değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapılacak işler ve üretim programıyla ilgili
bilgileri, teknik resimleri, krokileri, numuneleri, talimatları ve diğer
dokümanları amirlerinden alır.

 

 

 

 

F.1.2

Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak
işlemleri ve sıralamasını belirler.

 

 

F.1

İş programı yapmak

F.1.3

Yapılacak işlerle ilgili dokümanları birlikte
çalışacağı kişilere ulaştırır ve ilgili hazırlıkların yapılmasını sağlar.

 

 

F.1.4

İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini
tespit eder.

 

 

 

 

F.1.5

Yapılacak işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere ilişkin formları doldurur.

 

 

 

 

F.1.6

İşlemlere
başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirlerine onaylatır.

 

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

(devamı var)

 

 

F.2.1

Kullanılacak
alet, araç, gereç ve malzemeleri talimatlara uygun şekilde belirler.

F

F.2

Kullanılacak
alet, araç, gereç

F.2.2

Belirlenen alet, araç, gereç ve malzemelerin çalışma
sahasına getirilmelerini sağlar.

 

 

ve
malzemeleri hazırlamak

F.2.3

Teslim
alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.

 

 

 

 

F.2.4

Malzemeleri
belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.

 

 

 

 

F.3.1

Kesici takım uçlarındaki aşınma ve yıpranmaları
tespit eder.

 

 

 

 

F.3.2

Aşınmış veya yıpranmış kesici takım uçlarını
gerektiğinde talimatlara göre biler veya değiştirir.

 

 

F.3

Kesici
takımları hazırlamak

F.3.3

Bileme işlemi biten veya değiştirilen kesici uçları
kontrol eder.

 

 

 

 

F.3.4

Kesici takım uçlarının tornalama işlemleri için
gerekli referans değerine uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

F.3.5

Takım değişimi veya aşınması nedeniyle takım
boyutlarında oluşan farklılıkları tespit eder ve ayarlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

İlk yol verme işlemlerini yapmak

F.4.1

Yeni kurulan tezgâhların ilk kontrol ve denetle
işlemlerini yapar.

 

 

F.4

F.4.2

Tezgâha ilk yol verme işlemini yapar ve numune
parçalar işleyerek tezgâhın çalışmasını kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.3

Rutin kullanıma geçirilecek tezgâh üzerinde gerekli
ayar ve kontrol işlemlerini teknik talimatlara göre yapar.

 

 

 

 

F.5.1

İşlenecek parçaların özelliklerini inceler.

 

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

 

 

F.5.2

Parçaların üretim miktarı ve zamanlamasıyla ilgili
bilgileri inceler.

F

F.5

İşlenecek
parçaları hazırlamak

F.5.3

Parçaların teknik talimatlarda belirtilenlerle aynı
olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

F.5.4

Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi
uygunsuzlukları gözle muayene veya kontrol ederek üretime hazır olduklarından
emin olur.

 

 

 

 

F.5.5

Kusurlu parçalar ile ilgili kayıtları tutarak bunları
amirlerine bildirir.

 

 

 

 

F.6.1

İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme
aletlerini seçer.

 

 

F.6

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.6.2

Ölçme aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol
eder.

 

 

 

 

F.6.3

Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirlerine bildirerek
bunların kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Yağ, kesme sıvısı ve diğer akışkanların seviyelerini
kontrol ederek azalmışsa ekleme yapar veya tamamen değiştirir.

 

 

 

 

G.1.2

Soğutma sistemi, toz filtreleri, kablo kanalları gibi
parçaları temizler.

 

 

G.1

Torna tezgâhını hazırlamak

G.1.3

Tezgâh üzerindeki hareketli kısımları talimatlara
göre yağlar.

 

 

G.1.4

Tezgâh, tabla ve makineler üzerindeki talaş ve
çapakları temizler.

 

 

 

 

G.1.5

Yapılacak işleme ve işlenecek malzemenin
özelliklerine göre ilerleme hızı, kesme hızı, devir sayısı ve paso miktarı
gibi ayarları yapar.

 

 

 

 

G.1.6

Tezgâhta
meydana gelen uygunsuzlukları tespit eder ve giderilmelerini sağlar.

G

Tezgâh, takım ve iş parçasını üretime hazır

 

 

G.2.1

Yapılacak
işlemlere ve işlenecek parçaların türüne uygun kesici takım seçer.

hale
getirmek

(devamı var)

 

 

G.2.2

Takımın boyutlarını ölçer ve gerekli ayarları yapar.

 

 

 

 

G.2.3

Yapılacak
işleme göre takımların tezgâh üzerinde takılacağı bölgeyi belirler.

 

 

G.2

Takımları tezgâha bağlamak

G.2.4

Mors veya silindirik taşıyıcı, pens, mandren, açılı kama, malafa, kater
ya da diğer özel aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.

 

 

G.2.5

Kılavuzları kılavuz tutturucusu ile bağlar.

 

 

 

 

G.2.6

Raybayı tezgâha bağlar.

 

 

 

 

G.2.7

Takımların işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak
şekilde bağlanıp bağlanma­dığını kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.8

Yapılacak işleme ve işlenecek malzemenin
özelliklerine göre takım ayarlarını yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini belirler.

 

 

 

 

G.3.2

Belirlenen yönteme göre uygun bağlama aparatını
hazırlar.

 

 

 

 

G.3.3

Mengene, ayna, bağlama pabucu, mıknatıslı tabla ya da
diğer uygun bağlama aparatı ile iş parçasını tezgâha bağlar.

G

Tezgâh, takım ve iş parçasını üretime hazır hale
getirmek

G.3

İş
parçasını tezgâha bağlamak

G.3.4

Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre belirler.

G.3.5

İş
parçasının işlenecek kısmının boyunu bağlama aparatı üzerinde ayarlar.

 

 

 

 

G.3.6

İş
parçasının boyutuna göre, parçayı uygun yöntem ile bağlar ve emniyete alır.

 

 

 

 

G.3.7

İş parçasının hassas kısımlarını koruyucu malzeme
kullanarak bağlar.

 

 

 

 

G.3.8

İş parçasının dönüp dönmediğini ve sağlam olarak
bağlandığını kontrol ederek gerektiğinde düzeltir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Markalama işleminin düzgün olması için parçanın
yüzeyini temizler.

 

 

H.1

Markalama yapmak

H.1.2

Teknik
çizimleri inceler ve çeşitli ölçü aletleri ile gerekli hesaplamaları yapar.

 

 

 

 

H.1.3

Markalama aletleri kullanarak parça üzerinde
yapılacak işleme göre gerekli işaretlemeleri yapar.

 

 

 

 

H.2.1

Tezgâh ana şalterini açar.

 

 

H.2

Tezgâhı
çalıştırmak, durdurmak

H.2.2

Acil
durdurma tuşunu kontrol ederek, basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır.

 

 

H.2.3

Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji
verir.

 

Tornalama işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

H.2.4

Acil durumlarda tezgahı,
ilgili tuşu kullanarak durdurur.

H

 

 

H.3.1

Parçayı
işlemek için tezgâhın kumanda kollarını ve ölçü tamburlarını kullanır.

 

 

 

 

H.3.2

Teknik dokümantasyona göre, parçaya kademeli
tornalama, kanal açma, delik delme ve delik tornalama, profil
tornalama ve eksantrik tornalama gibi işlemler uygular.

 

 

 

 

H.3.3

Teknik dokümantasyona göre, parçaya silindirik
tornalama, konik tornalama, alın tornalama, vida açma, rayba çekme, kılavuz
ve pafta çekme gibi işlemler uygular.

 

 

H.3

İş parçasını işlemek

H.3.4

Parçanın işlenmesi sırasında titreşimleri veya kontrolsüz
şekilde hareket etmesini engellemek için gerekli ayarları kontrol eder ve
gerektiğinde değiştirir.

 

 

 

 

H.3.5

İşlemlerin
düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadıklarını sürekli kontrol eder.

 

 

 

 

H.3.6

Tezgâhta baskı seviyesi, çapak miktarı gibi durumları
gözlemler ve kontrol altında tutar.

 

 

 

 

H.3.7

Yapılan işleme ve malzemenin türüne göre ilerleme
hızı, kesme hızı, devir sayısı ve paso miktarı gibi ayarları değiştirerek
torna işlemlerine devam eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Tornalama işlemlerini gerçekleştirmek

H.4

Uygunsuzlukları gidermek

H.4.1

Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek,
aşınma, kırılma gibi durumları tespit eder.

H.4.2

Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya
bilenmesini sağlar.

H.4.3

Parçaları
gözlemleyerek bozulan veya kırılan parçaları tespit eder, ayırır.

H.4.4

İşlemi tamamlanan parçaları kontrol eder.

H.4.5

Yetkisi dahilinde olmayan
arızalan ilgili kişilere bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle kontrol
bölgesine alır.

 

 

I.1

İş parçasını temizlemek

I.1.2

Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları
temizler.

 

 

 

 

I.1.3

Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

 

 

 

 

I.2.1

Parçanın elle ve gözle ilk muayenesini yaparak
çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

 

Kontrol ve raporlama

işlemlerini

gerçekleştirmek

 

 

I.2.2

Her parçanın özelliğine uygun olarak, talimatlarda
belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemlerini uygular.

I

 

 

I.2.3

Parçanın
uzunluğu, iç/dış çapı, kanal genişliği/derinliği/açısını kontrol eder.

 

(devamı var)

I.2

İş parçasını kontrol etmek

I.2.4

Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen
standartlara uygunluğunu kontrol eder.

 

 

I.2.5

Eğe, zımpara gibi alet, araç ve gereçler kullanarak
parçalar üzerinde gerekli rötuş işlemlerini uygular.

 

 

 

 

I.2.6

Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini
belirler.

 

 

 

 

I.2.7

Kusur derecesine göre parçaları hurda veya yeniden
işlem görecek parça olarak ayırır.

 

 

 

 

I.2.8

Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer
ve talimatlara göre ambalajlar veya istifler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.3.1

Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken düzeltme
işlemlerini tespit eder.

 

 

I.3

Kusurlu
parçaları düzeltmek

I.3.2

Düzeltme için tezgâh ve takımlar üzerinde gerekli
ayarları yapar.

 

 

I.3.3

Düzeltme için gerekli torna işlemlerini uygular.

 

 

 

 

I.3.4

Talimatlara uygun olarak işlemleri tamamlanan
parçaları kontrol eder ve istifler.

I

Kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

I.4.1

İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

 

 

 

 

I.4.2

Hata, aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla
ilgili kayıtları tutar.

 

 

I.4

Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

I.4.3

Parça veya ambalaj üzerinde gerekli etiketleme
işlemlerini yapar.

 

 

 

 

I.4.4

Oluşan arızalar ve iyileştirme önerileriyle ilgili
raporları hazırlar.

 

 

 

 

I.4.5

Parçaların bir sonraki sürece iletilmesi için gerekli
iletişimi kurar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Tornacı
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Bireysel mesleki gelişimi

J.1.1

Makine, tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile
ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

J

Mesleki gelişim

konusunda çalışmalar
yapmak

J.1.2

Torna tezgâhlarıyla ilgili yeni teknolojileri ve
gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerine
katılmak

J.2

Astlarına
ve diğer çalışanlara

J.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

 

 

mesleki
eğitimler vermek

J.2.2

Torna işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Açılı kamalar

2.

Açıölçer

3.

Bağlama aparatları

4.

Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)

5.

Çelik profiller

6.

Çeşitli anahtar takımları

7.

Çeşitli borular

8.

Çeşitli mastarlar

9.

Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir, şeritmetre, çelik
cetvel)

10.

Çeşitli şablonlar

11.

Çeşitli temizlik malzemeleri

12.

Çeşitli testereler

13.

Çeşitli türde torna tezgâhları

14.

El breyzi

15.

Fırdöndü

16.

Fırdöndü aynası

17.

Gezer ve sabit punta

18.

Katerler

19.

Kesici uçlar

20.

Kesme sıvıları ve yağları

21.

Kılavuz takımları

22.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)

23.

Komparatör

24.

Kontrol, hata/fire formları

25.

Kumpas

26.

Malzeme katalogları

27.

Mandren

28.

Markalama araçları

29.

Mengene çeşitleri

30.

Mıknatıslı tabla

31.

Mikrometre

32.

Modelleme araçları

33.

Pafta takımları

34.

Pasimetre

35.

Pleyt

36.

Punta matkabı

37.

Rayba takımları

38.

Sesli haberleşme cihazı

39.

Su terazisi

40.

Tabla çeşitleri

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Tornacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı41.
Takım, boy ve çap ölçme cihazları

42.
Takoz çeşitleri

43.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

44.
Teknik resimler

45.
Temel el aletleri

46.
Torna aynaları

47.
Uyarı levhaları

48.
Vida tarağı

49.
Yağdanlık

50.
Zımpara çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Analitik düşünme yeteneği

4.
Bağlama aparatları bilgisi

5.
Basit kalibrasyon bilgisi

6.
Beraber çalıştığı kişileri yönlendirme becerisi

7.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

8.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

9.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

10.
Ekip içinde çalışma yeteneği

11.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

12.
El becerisi

13.
El-göz koordinasyonunu sağlayama becerisi

14.
Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı kullanım becerisi

15.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

16.
Hassas ölçüm yapabilme becerisi

17.
Hassas tornalama işlemleri yapabilme becerisi

18.
İş parçasını tezgâha bağlama yöntemleri bilgi ve
becerisi

19.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

20.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

21.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

22.
Kalite kontrol metotları bilgisi

23.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

24.
Kesme hızı ve ilerleme hızını etkileyen faktörler
bilgisi

25.
Kesme sıvı ve yağlarını hazırlama ve kullanma bilgisi

26.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

27.
Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

28.
Meslek matematiği bilgisi

29.
Mesleki terim bilgisi

30.
Muayene ve test teknikleri bilgisi

31.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No32.

Ölçme, değerlendirme bilgisi

33.

Raybalama teknikleri bilgisi

34.

Risk analizi bilgi ve becerisi

35.

Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

36.

Standart ölçüler bilgisi

37.

Tabla ve mengene bağlama bilgisi

38.

Takım ayarı yapabilme becerisi

39.

Takım bağlama yöntemleri bilgi ve becerisi

40.

Takım bileme ve değiştirme bilgi ve becerisi

41.

Takım çeşitleri bilgisi

42.

Talaş kaldırma kuvveti hesaplayabilme bilgi
ve becerisi

43.

Talaşlı üretim tezgâhları temel bilgisi

44.

Tehlikeli atık bilgisi

45.

Teknik resim okuma ve yorumlama bilgisi

46.

Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

47.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

48.

Temel malzeme bilgisi

49.

Temel mekanik bilgisi

50.

Temel metal bilgisi

51.

Tezgâh, takım, aparat ve tertibatı
birbirlerine bağıntılı olarak kullanabilme becerisi

52.

Torna tezgâhı ayarlarını yapabilme bilgi ve
becerisi

53.

Torna tezgâhı çeşitleri bilgisi

54.

Torna tezgâhına ait elemanlar bilgisi

55.

Torna tezgâhları kullanımı bilgisi

56.

Tornalama türleri bilgisi

57.

Üretim süreçleri bilgisi

58.

Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

59.

Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.

Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu
dikkatle denetlemek

5.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanmak

6.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.

Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.

Detaylara özen göstermek

9.

Dikkatli ve titiz olmak

10.

Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

11.

Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

13.

Gerekli ve acil durumlarda donanım
çalışmasını durdurmak

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

Tornacı
(Seviye 4)                                                                                             11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No14.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

15.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

16.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

17.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

18.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

19.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

20.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

21.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

22.
Planlı ve organize olmak

23.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

24.
Süreç kalitesine özen göstermek

25.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

26.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

27.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

28.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

29.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

30.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

31.
Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

32.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
26

Tornacı
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No11UMS0160-4
/ 19.10.2011 / 004.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Tornacı (Seviye 4) meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Incoming search terms:

  • tornacı maaşı (102)
  • tornaci nedir (57)
  • tornacı maaşları ne kadar (26)
  • meslek kuruluşları tornacı maaşları 2013 (12)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir