TORNACI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TORNACI SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS160-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03.11.2011-28104 (MÜKERRER)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

TORNACI

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0160-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

19.10.2011 Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

03.11.2011-28104 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

EL BREYZİ: Bir elektrik motoru miline bağlı mandrene takılı matkap ucu ile delik delmeye yarayan
aleti,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

FIRDÖNDÜ: İki punta
arasında tornalama yapabilmek için iş parçası üzerine takılan parçayı,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

GEZER PUNTA: Torna tezgâhı üzerinde hareket
ettirilerek uzun parçaların tezgâha bağlanmasında kullanılan yardımcı
aparatı,

HİDROLİK:
Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili
teknolojiyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İLERLEME HIZI: Kesici takımın iş parçasının
kendi ekseni etrafında bir tam devrinde almış olduğu yolu,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KATER: Kesici takım uçlarının takım tezgâhına
bağlanmasında kullanılan gereci,

KESİCİ TAKIM: Talaşlı imalat işlemleri
sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme işlemlerini gerçekleştiren
gereci,

KESME HIZI: Kesici takımın iş parçasının
çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı

yolu,

KILAVUZ ÇEKME (DİŞ AÇMA): İş parçası
üzerindeki önceden açılmış deliklerde, vida ve cıvataların ihtiyaç duydukları
dişlerin oluşturulması işlemini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı
korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi
bir cihaz, alet ya da malzemeyi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKOMPARATÖR: İş parçasının ölçülerinin
toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye
yarayan, analog ve
dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

MANDREN: Torna tezgâhına kesici takımlarının
takıldığı, kuvvetli sıkma için tasarlanmış makine parçasını,

MARKALAMA: Teknik çizimlerde belirlenmiş
olan kesme, delme, birleştir me
yerlerinin iş parçası üzerine işaretlenmesi işlemini,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun
olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

PAFTA ÇEKME: Silindirik parçaların dış
kısmına vida dişi oluşturma işlemini,

PASİMETRE: Geçerlik-geçmezlik
ilkesine dayalı hassas ölçüm aletini,

PASO: Talaşlı üretimde her bir işlem
geçişinde iş parçasından alınan talaşın kalınlığını veya miktarını,

PUNTA MATKABI: Torna tezgâhında puntaya alınarak işlenecek parçaların alın yüzeyine punta deliği açmak için kullanılan aleti,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA: Ölçüm sonucu ile gerçek değer
arasındaki farkı,

SOĞUTMA SIVISI: İşlem görecek iş parçasında,
iş parçası ve kesici uç arasında sürtünme yoluyla ortaya çıkan ısının
giderilmesi amacıyla kullanılan sıvıyı,

TAKIM TAŞIYICI: Tornalamada kesici takımın
üzerine sabitlendiği ve uygun miktarlarda paso verilmesini sağlayan, bir
kızak üzerinde kontrollü şekilde hareket edebilen aparatı,

TALAŞ KALDIRMA: Çeşitli tezgâh veya
makineler kullanarak ya da kesici, delici, aşındırıcı takımlar ile iş parçası
üzerinden istenilen ölçüler içinde malzeme kaldırma işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TORNA AYNASI: Torna tezgâhlarında işlenecek
olan parçanın güvenli ve sıkı şekilde bağlanmasını sağlayan aparatı,

TORNA TEZGÂHI: Kendi ekseni etrafında
döndürülen iş parçası üzerinden kesici takım aracılığıyla talaş kaldırılan
takım tezgâhını,

ifade
eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Tornacı
(Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat …………………………………………………………………………………………………………  8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 23

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 27©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Tornacı
(Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Tornacı (Seviye 3) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Tornacı
(Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Tornacı
(Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Tornacı (Seviye 3), torna tezgâhına bağlanan
ve kendi ekseni etrafında döndürülen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve
alaşım türü malzemelerden iş parçalarını teknik resim, kroki veya numuneye
göre istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, danışarak gerekli ayar ve
kumandaları yapan ve talimatlara uygun kesici takım kullanarak işleyen
kişidir. Bu işlemler sırasında, işlemlere ve işlenecek parçanın özelliklerine
uygun kesici takımların seçilmesi, gerekli ayarların danışarak yapılması,
parçaların verilen toleranslar içinde işlenerek talimatlarda belirtilen
ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun hale getirilmesi, makinelerin ve
tezgâhların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli
bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

İş parçasının ölçülerinin alet ve
mastarlarla doğru şekilde ölçülmesi ve spesifikasyonlara
veya teknik resme uygunluğunun kontrol edilmesi, tezgâhın işe hazırlanması,
gerektiğinde takımların bilenmesi, basit tornalama işlemleri sırasında
gerekli gözlem ve kontrollerin yapılarak uygunsuzlukların giderilmesi ve
işlem görmüş olan parçaların uygun şekilde temizlenerek istiflenmesi,
tornacının mesleki yetkinliğini gerektirir.

Tornacı (Seviye 3), kısmi nezaret altında
gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğrulu­ğundan, zamanlamasından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızalan ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan
malzemelerin istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve
kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan
diğer kişilerin emniyetinin sağlanması tornacının sorumlulukları arasında yer
alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 7223 (Metal
işleri takım tezgâh kurucuları ve operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Tornacı
(Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKatı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tornalama işlemleri, atölye, fabrika veya
benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında, toz, yağlı ortam, titreşim, rahatsız edici seviyede ses
gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren kaza ve yaralanma
riskleri bulunmaktadır. Tornacı, işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu
donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Tornacının, çalıştığı sektöre bağlı olarak
“Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene
Formu” raporuna sahip olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin
düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumlann
eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımı kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur.

 

 

 

ait kuralları uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin
değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

kurallarını
uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik
çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok
etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makineye ve yapılan işleme özel acil durum
prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri
ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik
çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel
etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmaları hakkında bilgi edinir.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları
edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre
etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için
gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun
donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket
etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir
şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı
için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara
göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama
tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik
prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını
doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında
tutmak

C.3.2

Tezgâh ve makineler üzerinde yapılan ayarların
uygunluğunu kontrol etme çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi
tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine
ve ortadan kaldırılmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, belirlenmiş çalışma noktalarına uygun çalışır.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre
düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol
altında tutar ve düzenini sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya
hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve
donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve
gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır
ve temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili
operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik
düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak
denetleme çalışmalarına katılır.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve
kaliteye ilişkin uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı
için ilgili kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve
arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak
üzere gerekli bakım aşama­larının uygulanmasına talimatlara uyarak katkıda
bulunur.

E

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

talimatlı bakımlarını sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak
malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının periyodik yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımdaki yıpranmaları ve
bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile
ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için
araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili
kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı
geldiğinde, değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapılacak işler ve üretim programıyla ilgili
bilgileri, teknik resimleri, krokileri, talimatları ve diğer dokümanları
amirlerinden alır.

 

 

F.1

İş programı yapmak

F.1.2

Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak
işlemleri ve sıralamasını danışarak belirler.

 

 

F.1.3

Yapılacak işlemler, vardiya değişimi ve diğer
prosedürlere ilişkin formları doldurur.

 

 

 

 

F.1.4

İşlemlere
başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirlerine onaylatır.

 

 

 

 

F.2.1

Kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri
talimatlara uygun şekilde danışarak belirler.

F

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

(devamı var)

F.2

Kullanılacak
alet, araç, gereç

F.2.2

Belirlenen alet, araç, gereç ve malzemelerin çalışma
sahasına getirilmelerini sağlar.

ve
malzemeleri hazırlamak

F.2.3

Teslim
alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.

 

 

 

 

F.2.4

Malzemeleri
belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.

 

 

 

 

F.3.1

Kesici takım uçlarındaki aşınma ve yıpranmaları
tespit eder.

 

 

F.3

Kesici
takımları hazırlamak

F.3.2

Aşınmış veya yıpranmış kesici takım uçlarını
gerektiğinde biler veya talimatlara göre danışarak değiştirir.

 

 

F.3.3

Bileme işlemi biten veya değiştirilen kesici uçları
kontrol eder.

 

 

 

 

F.3.4

Kesici takım uçlarının tornalama işlemleri için
gerekli referans değerinde olduğunu amirlerine onaylatır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.4.1

İşlenecek parçaların özelliklerini inceler.

 

 

F.4

İşlenecek
parçaları hazırlamak

F.4.2

Parçaların
teknik talimatlarda belirtilenlerle aynı olup olmadığını kontrol eder.

 

 

F.4.3

Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi
uygunsuzlukları gözle muayene veya kontrol ederek üretime hazır olduklarından
emin olur.

F

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

 

 

F.4.4

Kusurlu parçalar ile ilgili kayıtları tutarak bunları
amirlerine bildirir.

 

 

 

 

F.5.1

İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme
aletlerini danışarak seçer.

 

 

F.5

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.5.2

Ölçme aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol
eder.

 

 

 

 

F.5.3

Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirlerine bildirerek
bunların kalibrasyonlarının yaptırılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Tezgâh, takım ve iş parçasını üretime hazır hale getirmek

(devamı var)

G.1

Torna tezgâhını hazırlamak

G.1.1

Yağ, kesme sıvısı ve diğer akışkanların seviyelerini
kontrol ederek azalmışsa ekleme yapar veya danışarak tamamen değiştirir.

G.1.2

Soğutma sistemi, toz filtreleri, kablo kanalları gibi
parçaları temizler.

G.1.3

Tezgâh üzerindeki hareketli kısımları talimatlara
göre yağlar.

G.1.4

Tezgâh, tabla ve makineler üzerindeki talaş ve
çapakları temizler.

G.1.5

Yapılacak işleme ve işlenecek malzemenin
özelliklerine göre ilerleme hızı, kesme hızı, devir sayısı ve paso miktarı
gibi ayarları danışarak yapar.

G.1.6

Tezgâhta meydana gelen uygunsuzlukları tespit ederek
amirlerine bildirir.

G.2

Takımları tezgâha bağlamak

G.2.1

Yapılacak işlemlere ve işlenecek parçaların türüne uygun
kesici takımı danışarak seçer.

G.2.2

Takımın boyutlarını ölçer ve gerekli ayarları yapar.

G.2.3

Yapılacak
işleme göre takımların tezgâh üzerinde takılacağı bölgeyi belirler.

G.2.4

Mors veya silindirik taşıyıcı, pens, mandren, açılı kama, malafa, kater
ya da diğer özel aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.

G.2.5

Kılavuzları kılavuz tutturucusu ile bağlar.

G.2.6

Takımların işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak
şekilde bağlandıklarından emin olur.

G.2.7

Yapılacak işleme ve işlenecek malzemenin
özelliklerine göre takım ayarlarını danışarak yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

Belirlenmiş bağlama yöntemine uygun bağlama aparatını
hazırlar.

G

Tezgâh, takım ve iş parçasını üretime hazır hale
getirmek

G.3

İş
parçasını tezgâha bağlamak

G.3.2

Mengene, ayna, bağlama pabucu, mıknatıslı tabla ya da
diğer uygun bağlama aparatı ile iş parçasını tezgâha bağlar.

G.3.3

İş
parçasının boyutuna göre, parçayı uygun yöntem ile bağlar ve emniyete alır.

 

 

 

 

G.3.4

İş parçasının talimatlara uygun şekilde bağlandığını
kontrol ederek amirlerinden onay alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Markalama işleminin düzgün olması için iş parçasının
yüzeyini temizler.

 

 

H.1

Markalama yapmak

H.1.2

Teknik çizimleri inceler ve çeşitli ölçü aletleri ile
gerekli hesaplamaları yapar.

 

 

 

 

H.1.3

Markalama aletleri kullanarak iş parçası üzerinde
yapılacak işleme göre gerekli işaretlemeleri yapar.

 

 

 

 

H.2.1

Tezgâh ana şalterini açar.

 

 

H.2

Tezgâhı çalıştırmak,

H.2.2

Acil durdurma tuşunu kontrol ederek, basılıysa tekrar
basarak devre dışı bırakır.

 

 

durdurmak

H.2.3

Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji
verir.

H

Tornalama işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

H.2.4

Acil durumlarda tezgahı, ilgili tuşu kullanarak
durdurur.

 

(devamı var)

 

 

H.3.1

İş parçasını işlemek için tezgâhın kumanda kollarını
ve ölçü tamburlarını kullanır.

 

 

 

 

H.3.2

Teknik dokümantasyona göre delik delme ve delik
tornalama işlemlerini uygular.

 

 

H.3

İş parçasını işlemek

H.3.3

Teknik dokümantasyona göre, parçaya silindirik
tornalama, konik tornalama, alın tornalama, vida açma, kademeli tornalama,
kanal açma, kılavuz ve pafta çekme gibi işlemlerde kaba tornalama yapar.

 

 

 

H.3.4

İşlemlerin
düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadıklarını sürekli kontrol eder.

 

 

 

 

H.3.5

Tezgâhta baskı seviyesi, çapak miktarı gibi durumları
gözlemler ve kontrol altında tutar.

 

 

 

 

H.3.6

Yapılan işleme ve malzemenin türüne göre ilerleme
hızı, kesme hızı, devir sayısı ve paso miktarı gibi ayarları danışarak
değiştirir ve tornalama işlemlerine devam eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.4.1

Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek,
aşınma, kırılma gibi durumları tespit eder.

 

Tornalama işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

H.4.2

Aşınan veya kırılan takım uçlarını danışarak
değiştirir veya bilenmesini sağlar.

H

H.4

Uygunsuzlukları gidermek

H.4.3

Parçaları gözlemleyerek bozulan veya kırılan
parçaları tespit eder, ayırır.

 

 

 

 

H.4.4

İşlemi tamamlanan parçaları kontrol eder.

 

 

 

 

H.4.5

Yetkisi dahilinde olmayan arızalan ilgili kişilere
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle kontrol
bölgesine alır.

 

 

I.1

İş parçasını temizlemek

I.1.2

Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları
temizler.

 

 

 

 

I.1.3

Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

 

 

 

 

I.2.1

Parçanın elle ve gözle ilk muayenesini yaparak
çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

 

 

 

 

I.2.2

Her parçanın özelliğine uygun olarak, talimatlarda
belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemlerini uygular.

 

Kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı var)

 

 

I.2.3

Parçanın uzunluğu, iç/dış çapı, kanal
genişliği/derinliği/açısını kontrol eder.

I

I.2

İş parçasını kontrol etmek

I.2.4

Üretilen
parçaların talimatlarda belirtilen standartlara uygunluğunu kontrol eder

 

 

 

I.2.5

Eğe, zımpara gibi alet, araç ve gereçler kullanarak
parçalar üzerinde gerekli rötuş işlemlerini uygular.

 

 

 

 

I.2.6

Tespit ettiği kusurlu parçaları amirlerine bildirir.

 

 

 

 

I.2.7

Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer
ve talimatlara göre ambalajlar veya istifler.

 

 

 

 

I.3.1

Düzeltme için tezgâh ve takımlar üzerinde gerekli
ayarları danışarak yapar.

 

 

I.3

Kusurlu parçaları düzeltmek

I.3.2

Düzeltme için gerekli tornalama işlemlerini uygular.

 

 

 

 

I.3.3

Talimatlara
uygun olarak işlemleri tamamlanan parçaları kontrol eder ve istifler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.4.1

İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

 

 

 

Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

I.4.2

Hata, aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla
ilgili kayıtları tutar.

I

Kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

I.4

I.4.3

Parça veya ambalaj üzerinde gerekli etiketleme
işlemlerini yapar.

 

 

 

 

I.4.4

Oluşan arızalar ve iyileştirme önerileriyle ilgili
raporları hazırlar.

 

 

 

 

I.4.5

Parçaların bir sonraki sürece iletilmesi için gerekli
iletişimi kurar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.1

Makine, tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile
ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

J.1.2

Torna tezgâhlarıyla ilgili yeni teknolojileri ve
gelişmeleri takip eder.

J.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Açılı kamalar

2.

Açıölçer

3.

Bağlama aparatları

4.

Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)

5.

Çelik profiller

6.

Çeşitli anahtar takımları

7.

Çeşitli borular

8.

Çeşitli mastarlar

9.

Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir, şeritmetre, çelik
cetvel)

10.

Çeşitli şablonlar

11.

Çeşitli temizlik malzemeleri

12.

Çeşitli testereler

13.

Çeşitli türde torna tezgâhları

14.

El breyzi

15.

Fırdöndü

16.

Fırdöndü aynası

17.

Gezer ve sabit punta

18.

Katerler

19.

Kesici uçlar

20.

Kesme sıvıları ve yağları

21.

Kılavuz takımları

22.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)

23.

Komparatör

24.

Kontrol, hata/fire formları

25.

Kumpas

26.

Malzeme katalogları

27.

Markalama araçları

28.

Mengene çeşitleri

29.

Mıknatıslı tabla

30.

Mikrometre

31.

Modelleme araçları

32.

Pafta takımları

33.

Pasimetre

34.

Pleyt

35.

Punta matkabı

36.

Sesli haberleşme cihazı

37.

Su terazisi

38.

Tabla çeşitleri

39.

Takım, boy ve çap ölçme cihazları

40.

Takoz çeşitleri

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı41.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

42.
Teknik resimler43.

Temel el aletleri

44.

Torna aynaları

45.

Uyarı levhaları

46.

Vida tarağı

47.

Yağdanlık

48.

Zımpara çeşitleri

3.3.

, Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.

Analitik düşünme yeteneği

4.

Bağlama aparatları bilgisi

5.

Basit kalibrasyon bilgisi

6.

Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

7.

Çevre koruma yöntemleri bilgisi

8.

Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve
becerisi

9.

Ekip içinde çalışma yeteneği

10.

El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

11.

El becerisi

12.

El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

13.

Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

14.

Geri dönüşümlü atık bilgisi

15.

İş parçasını tezgâha bağlama yöntemleri
bilgi ve becerisi

16.

İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

17.

İşlem sembolleri bilgisi

18.

İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

19.

Kaba tornalama işlemleri yapabilme becerisi

20.

Kalite güvence sistemleri bilgisi

21.

Kalite kontrol metotları bilgisi

22.

Kayıt tutma ve raporlama becerisi

23.

Kesme hızı ve ilerleme hızını etkileyen
faktörler bilgisi

24.

Kesme sıvı ve yağlarını hazırlama ve
kullanma bilgisi

25.

Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve
becerisi

26.

Kusur belirleme ve giderme yöntemleri
bilgisi

27.

Meslek matematiği bilgisi

28.

Mesleki terim bilgisi

29.

Muayene ve test teknikleri bilgisi

30.

Ölçme bilgisi

31.

Risk analizi bilgi ve becerisi

32.

Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

33.

Standart ölçüler bilgisi

11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Tornacı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı34.
Takım ayarı yapabilme becerisi

35.
Takım bağlama yöntemleri bilgi ve becerisi

36.
Takım bileme ve değiştirme bilgi ve becerisi

37.
Takım çeşitleri bilgisi

38.
Talaşlı üretim tezgâhları temel bilgisi

39.
Tehlikeli atık bilgisi

40.
Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

41.
Teknik resim okuma bilgisi

42.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

43.
Temel malzeme bilgisi

44.
Temel mekanik bilgisi

45.
Tezgâh, takım, aparat ve tertibatı birbirlerine bağlantılı
olarak kullanabilme becerisi

46.
Torna tezgâhı çeşitleri bilgisi

47.
Torna tezgâhına ait elemanlar bilgisi

48.
Torna tezgâhları kullanımı bilgisi

49.
Tornalama türleri bilgisi

50.
Üretim süreçleri bilgisi

51.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

52.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.   Tutum
ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

4.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

5.
Detaylara özen göstermek

6.
Dikkatli ve titiz olmak

7.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

8.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

10.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

11.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

12.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına
özen göstermek

13.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

14.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

15.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

16.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

17.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

18.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

19.
Süreç kalitesine özen göstermek

20.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

21.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

22.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0160-3
/19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No23.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

26.
Verilen eğitimlere katılmaya istekli olmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
26

Tornacı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No11UMS0160-3
/19.10.2011 / 004.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Tornacı (Seviye 3) meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir