TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 10UMS0097-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 01.12.2010-27772©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ

Seviye:

41

Referans Kodu:

10UMS0097-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

02.11.2010 Tarih ve 2010/64 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

01.12.2010-27772

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AMPERMETRE: Bir iletkenden geçen
elektrik akımının şiddetini ölçen aleti,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin
görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda,
çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı
atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

EKSENLEME: Taşlamada, takımın
dönme ekseninin uygun şekilde ayarlanması işlemini,

ELLEÇLEME: Yüklerin araçlara
yüklenmesini, indirilmesini, boşaltılmasını,

FIRDÖNDÜ: Silindirik yüzeylerin
taşlanmasında kullanılan ve taşlama yapacak takımların yüzey üzerinde işlem
yapmasını sağlayan düzeneği,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri
doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili
süreçleri yönetmeyi,

HİDROLİK: Basınç altındaki
sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili
teknolojiyi,

HONLAMA: Toz haline getirilmiş
aşındırıcı taneciklerden oluşan özel taşların, iş parçasının yüzeyine temas ettirilmesiyle,
düzgün yüzey kalitesi ve ölçü tamlığı elde edilmesi amacıyla, düşük hızda
yapılan talaş kaldırma işlemini,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin
olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan
emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını
raporlama işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPARATÖR: İş parçalarının
ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre
belirlemeye yarayan, analog ve
dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

KURS BOYU: Talaşlı üretim yapan
takım tezgâhlarında talaş kaldırmanın yapıldığı açıklığın ölçü değerini,

LEPLEME: Yuvarlanma veya kayma
hareketi yaptırılan aşındırıcı sivri uçlu taneciklerle, hassas talaş kaldırma
işlemini,

MASTAR: İşlenen parçanın
ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan
ölçü gerecini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00MİKROMETRİK BİLEZİK: Talaşlı
üretim tezgâhlarında, paso verme sırasında kullanılan ve iş parçasını
eksenler boyunca hassas konumlandırmaya ve hareket ettirmeye yarayan gereci,

PASİMETRE: Seri ölçüm için
kullanılan, geçerlik-geçmezlik ilkesine dayalı
hassas ölçüm aletini,

PASO: Talaşlı üretimde her bir
işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın kalınlığını veya miktarını,

RİSK: Tehlikeli bir olayın
meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SİLİNDİRIK TAŞLAMA: Silindirik parçaların
taşlanması işlemini,

TAŞ BİLEME: Taşlama işleminde
keskinliğini yitiren bölgelerin bir elmas bileme parçası ile temizlenerek,
keskin yüzeylerin yeniden ortaya çıkarılmasını,

TAŞLAMA İŞLEMİ: Taşlama taşı ile
aşındırma işlemini,

TAŞLAMA PROGRAMI: Taşlanacak
parçanın boyut ve özellikleri ile son ürünün boyut ve özelliklerine göre
belli bir sıra dahilinde hazırlanarak uygulanan
işlem sırasını,

TAŞLAMA SIVISI: Taşlanacak iş
parçasında aşındırmayı kolaylaştırıcı, iş parçası ve aşındırıcı taşlama
taşının soğutulması amacıyla kullanılan sıvıyı,

TAŞLAMA TAŞI: Aşındırıcı
parçacıkların özel yöntemlerle bir araya getirilmesi ile üretilen
aşındırıcıyı,

TAŞLAMA TEZGÂHI: Taşlama işlemi
yapabilen konvansiyonel türden veya CNC esaslı makinaları,

TEHLİKE: İnsanların yaralanması,
hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar
görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel
kaynak veya durumu,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat
aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz
tamamlanmamış ürünüifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………. 7

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler
………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat
………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………..
8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………..
8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri
………………………………………………………………. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman
…………………………………………………………………. 21

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………
22

3.4.
Tutum ve
Davranışlar
……………………………………………………………………………………. 23

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
VE BELGELENDİRME
……………………………………………….. 25©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4), çeşitli taşlama takımları ile,
verilen teknik resim, kroki veya numuneye göre, çeşitli şekil ve özellikteki
malzemeleri istenilen biçim ve yüzey kalitelerine getirmek için yüksek
hassasiyetteki taşlama tezgâhları ile honlama ve lepleme donanımlarına kumanda ederek işleyen kişidir.
Taşlama işlemleri sırasında hassas toleranslarla çalışma, malzemenin ve
taşlama tezgâhının zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin
güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Taşlamada işlem sırasının saptanması, işlenecek parçanın
özelliklerine göre uygun taş seçimi­nin yapılması, tezgâhlar üzerinde doğru
ayarların yapılması, parça veya malzemenin tezgâha uygun yöntemle bağlanması,
tezgâh devrinin işleme uygun şekilde ayarlanması, çeşitli açılarda paso
verilmesi ve parça veya malzeme ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru
şekilde ölçülmesi, taşlama tezgâh işçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin
doğrulu­ğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde
tamamlanmasından sorum­ludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun
çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili
kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan parça veya
malzemelerin teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması, işlemi
biten parça veya malzemelerin temizlenip istiflenmesi, çalışılan yerin ve
kullanılan donanımın otonom bakım ve temizliğinin yapılması, gerekli aparat
ve takımların temini için önerilerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer
kişilerin emniyetinin sağlanması, Taşlama Tezgâh İşçisinin sorumlulukları
arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08 : 7224
(Metal parlatıcılar, taşlamacılar ve alet
bileyiciler)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKatı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Taşlama
işlemleri, atölye, fabrika veya kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak
yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşuları arasında, gürültü, gaz, nem, toz,
yağlı ortam, rahatsız edici seviyede ışık ve ses, sıcaklık gibi iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerini gerektiren olumsuzluklar sayılabilir. Taşlama tezgâh
işçisi, taşlama işlemleri sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak
çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik
bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4/
02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri
dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ait kuralları
uygulamak

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini
sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların
azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını
saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda
bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makinaya ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre
korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların
önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri
kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı
hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makina,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

 

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Tezgâh
üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi
tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan
hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır.

 

 

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri
uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Uygun
olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli
makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan
makina ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve
temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş güvenliğine
zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve
belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımlarının
durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde
periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma
sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan
bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımların
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını
uygular.

 

Çalışma alet
ve

E.2

Çalışma
donanımlarına bakım

E.2.2

Otonom bakım
ve temizlik işlemlerini uygular.

E

donanımlarının koruyucu ve
talimatlı bakımlarını sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde
depolar.

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının periyodik
yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
aktarır.

 

 

 

ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Üretim
programıyla ilgili bilgileri temin eder.

 

 

F.1

İş
organizasyonunu

F.1.2

Yapılacak
işlerle ilgili talimat, resim ve iş emirlerini amirinden alarak gerekli
hazırlıkları yapar.

 

 

gerçekleştirmek

F.1.3

İlgili
parçanın önceki imalat aşamaları hakkında bilgi alır, teknik resmini okur.

 

 

 

 

F.1.4

Resim ve
şemaları inceleyerek, çalışma aşamalarını planlar.

 

 

 

 

F.2.1

Trigonometri
ve dişli hesaplarını yapar.

 

 

F.2

Taşlama ile
ilgili hesaplamaları yapmak

F.2.2

Boyutları, koniklikleri, kesme hızı, toleranslar ve diğer gerekli
bilgileri el kitapları, cetveller ve formüller kullanarak tespit eder.

 

 

 

 

F.2.3

Taş çapını
ölçerek, kesme hızına göre verilecek devir sayısını hesaplar.

 

 

 

 

F.3.1

İşleme uygun
olan ölçüm aletini seçer.

 

Taşlama
işlemi için gerekli hazırlıkları yapmak

F.3

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.3.2

Ölçme
aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.

F

 

 

F.3.3

Doğru ölçüm
yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını
yaptırır.

 

(devamı
var)

 

 

F.4.1

Tezgâhın
güvenli çalışması için gerekli kontrolleri yapar ve tezgâha enerji verir.

 

 

 

 

F.4.2

Yapılacak
işin ve işlenen parçaların özelliklerine göre taşları ve kesicileri seçer ve
biler.

 

 

 

 

F.4.3

Tezgâhtaki
yağların basınç ve seviye göstergeleri ile soğutma sıvısını kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.4

İşlenecek
parçaya göre tezgâhı üzerinde hassas boyutsal ayarları yapar.

 

 

F.4

Taşlama
tezgâhını hazırlamak

F.4.5

Tezgâhın
yatak, bombe, içbükeylik ve paso miktarı ayarlarını
yapar.

 

 

 

 

F.4.6

Taşlama
tezgâhını boş çalıştırır.

 

 

 

 

F.4.7

Tezgâhtaki pasimetre ve ampermetrenin çalışıp çalışmadığını kontrol
eder.

 

 

 

 

F.4.8

Taş
başlığını indiren kol üzerindeki mikrometrik
bileziğin ilerleme miktarını

 

 

 

 

öğrenir.

 

 

 

 

F.4.9

Hidrolik
sistem basıncının, uygun taşlama için istenilen ilerlemeyi sağlama durumunu
kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.5.1

Manyetik
tablayı temizler.

 

 

 

 

F.5.2

Tablanın
paralellik kontrolünü yapar.

 

 

F.5

Taşlama
tablasını hazırlamak

F.5.3

Tabla
paralel değilse tablayı mıknatısla taşlar.

 

 

 

 

F.5.4

Tablanın
kurs boyunu ayarlar ve yön değiştirme mandallarını sıkar.

 

 

 

 

F.5.5

Tablayı elle
ilerleterek dayamaların yerlerini ayarlar.

 

 

 

 

F.6.1

Taşlanacak
malzeme türüne göre taşlama takımı seçimini yapar.

 

 

 

 

F.6.2

Taşlama
takımının tınlama testi ile statik ve dinamik balans ayarlarını yapar.

 

 

 

 

F.6.3

Taşlama
takımını tezgâha takar ve sabitler.

 

 

F.6

Taşlama
takımları ile ilgili hazırlıkları yapmak

F.6.4

Tezgâha
bağlanan taşlama takımının en yüksek devirde kısa bir süre boşta çalıştırır.

 

 

 

F.6.5

Taşlama
takımının sağlamlığını kontrol eder.

F

Taşlama
işlemi için gerekli hazırlıkları yapmak

 

 

F.6.6

Taşlama
takımının bilenmesi gerekip gerekmediğini kontrol ederek, gerektiğinde biler.

 

 

 

F.6.7

Taşlama
takımını, iş parçası yüzeyine uygun aralık kalıncaya kadar yaklaştırır.

 

 

 

 

F.7.1

İşlenecek
parçaların sıcaklık kontrolünü yapar ve ortam sıcaklığının üzerinde kalanları
ayırır.

 

 

 

 

F.7.2

Gözle veya
ilgili testlerle malzeme üzerinde çatlak veya hata olup olmadığı kontrol
eder.

 

 

 

 

F.7.3

Parçayı
bağlama pabuçları ile tezgâha bağlayarak istenilen tolerans ve koniklik ayarlarını yapar.

 

 

F.7

İşlem
görecek malzeme ile

F.7.4

Silindirik
parça işlemleri için uygun fırdöndüyü seçer ve yerine bağlar.

 

 

ilgili
hazırlıkları yapmak

F.7.5

İş
parçasının güvenli bir şekilde bağlanma durumunu denetler.

 

 

 

 

F.7.6

İş parçası
kademeli ise taşın yan yüzeylere değmesini önlemek için kademe diplerine
fatura açar.

 

 

 

 

F.7.7

İş parçası
ısıl işlem görmüşse, tavlama ile gerilmelerini alır.

 

 

 

 

F.7.8

İş parçası
üzerinde kama kanalı veya delikler varsa bunları uygun malzemeyle doldurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

İşlenecek
parçayı tezgâhlara sabitlemek için ilave aparatlar, yataklar ve tespit
gereçleri yapar veya bunları temin eder.

 

 

 

 

G.1.2

Eksenleme işlemini
yapar, malzemenin tezgâha bağlantısını kontrol eder.

 

 

 

 

G.1.3

Makinanın
hidrolik sistemini çalıştırır ve basıncın 8-10 bar arasında olmasına dikkat
eder.

 

 

 

 

G.1.4

Soğutma
sıvısının sıçramasını önleyen siperleri kontrol eder ve sıvı devresini açar.

G

Taşlama
işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı
var)

G.1

Taşlama
işlemini başlatmak

G.1.5

Tezgâhlarda
yeterli işlemeyi sağlamak için dönme ve ilerleme hızlarını ayarlar.

 

 

 

 

G.1.6

Malzemenin
üzerinden kalkacak paso miktarını belirler.

 

 

 

 

G.1.7

Silindirik
taşlama işlemi için taşlama takımını işe yaklaştırarak mikrometrik
bileziği sıfırlar.

 

 

 

 

G.1.8

Taşlama
takımını düşük hızda ilerleterek işlenecek parçaya değdirir.

 

 

 

 

G.1.9

Uygun akım
değerine ulaşıldığında takım arabasına yol verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.2.1

Parçanın
diğer ucunda aynı akım değerinin olmasını sağlayarak yatakların ayar
kontrolünü yapar.

 

 

 

 

G.2.2

Parçadaki
aşınmaları giderinceye kadar paso almaya devam eder.

 

 

 

 

G.2.3

Malzemelere
göre taşlama paso ayarlarında gerekli değişiklikleri yapar.

 

 

 

 

G.2.4

Taşlanacak
malzemenin koniklik toleransını ampermetreye
bakarak kontrol eder ve buna göre baskı ayarlarını yapar.

 

 

G.2

Taşlama
işlemini yapmak

G.2.5

Malzemenin
yüzeyini ölçme cihazlarıyla veya gözle kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.6

Uygunsuzluklara
göre taşlama devir hızları ile ilerleme ve talaş derinliğini ayarlar

 

 

 

 

G.2.7

Taşlanacak
yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçasını birkaç defa ters çevirerek
taşlar.

G

Taşlama
işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

G.2.8

Kaba taşlama
işlemini bitirdikten sonra silindiriklik, eksenlik, kalınlık vb. ölçümleri yapar.

 

 

 

G.2.9

Malzemeye
son yüzey kalitesini vermek için uygun ayna devir ve araba hızını ayarlayarak
hassas taşlama yapar.

 

 

 

 

G.3.1

Uygun honlama ve lepleme takımlarını
ve soğutma sıvılarını işlenecek parçaya göre seçer

 

 

G.3

Honlama ve lepleme işlemlerini yapmak

G.3.2

Parçadaki
yüzey pürüzlerini giderinceye kadar paso almaya devam eder.

 

 

G.3.3

Parçanın
yüzeyini ölçme cihazlarıyla veya gözle kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.4

Parçaya son
yüzey kalitesini vermek için gerekli devir ve ilerleme hızını seçerek hassas
işlemlere devam eder.

 

 

 

 

G.4.1

Taşlama
işleminden sonra tezgâhın çalışmasını bir süre kontrollü devam ettirir.

 

 

G.4

Taşlama işlemini
sonlandırmak

G.4.2

İşlemden
sonra soğutma sıvısı pompasını belirli bir süre kontrollü çalıştırır.

 

 

 

 

G.4.3

Tezgâhı,
durdurma tuşuna basarak durdurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

İşlemi biten
malzemenin soğutma sıvısını temizler.

 

 

H.1

Taşlama
işlemi biten malzemeleri kontrole

H.1.2

İşlenen
parçanın uygun aparat ile tezgâhtan alınarak servis sehpasına konulmasını
sağlar.

 

 

hazırlamak

H.1.3

Malzeme
üzerine koruyucu yağ sürer.

 

 

 

 

H.1.4

Malzemeyi
koruma ambalajı ile sarar.

 

 

 

 

H.2.1

Çeşitli
ölçme aletlerini kullanarak çok hassas toleranslarla ölçme yapar.

 

 

 

 

H.2.2

Parça bombe
ölçme semerini kullanarak profili ve bombesini
kontrol eder.

 

 

 

 

H.2.3

Parçanın
sertlik durumunu ilgili talimatlara göre kontrol eder.

H

Tezgâhve işlenen
malzemeleri kontrol etmek

 

 

H.2.4

Parçanın
yüzey pürüzlülüğünü ilgili talimatlara göre kontrol eder.

ve bakımını
yapmak

H.2

Üretim
programı kapsamındaki işi kontrol etmek

H.2.5

Parçanın
yüzey çatlak kontrolünü ilgili talimatlara göre yapar.

 

 

 

 

H.2.6

Malzemenin ölçülmesi
istenilen boyutlarını uygun ölçme aletleriyle kontrol eder.

 

 

 

 

H.2.7

Yapılan
bütün işlerin formlara uygun şekilde kayıtlarının yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

H.2.8

Üretim
imalat programı ile biten işleri karşılaştırır.

 

 

 

 

H.2.9

Tespit
ettiği uygunsuzlukları amirlerine iletir.

 

 

 

 

H.3.1

Kullandığı ekipmanların otonom bakım ve temizliklerini yapar.

 

 

H.3

Tezgâhların
bakımını yapmak

H.3.2

Tezgâhların
otonom bakım ve tamirlerini yapar.

 

 

 

 

H.3.3

Tezgâhları
ayarlar ve yağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Taşlanan
malzemeleri sevk etmek ve raporlamak

I.1

Sevke hazır
olan malzemeleri kontrol etmek

I.1.1

Belirlenmiş
yerlere sipariş numaralarını yazar.

I.1.2

Tamamlanan
işleri etiketler.

I.1.3

Parçanın
üzerine ve/veya ilgili yerlere çap, sertlik, pürüzlülük ve profil
değerlerini yazar.

I.1.4

İşlenen
parçayı stok sahasına göndermeden önce yüzey paslanmasına karşı önlem alır.

I.2

Malzemeleri
ilgili birimlere göndermek

I.2.1

İşlenen
parçaları stok sahasına alır.

I.2.2

Stok
sahasına alınan malzemelerin sevk edilmesi için amirine bilgi verir.

I.3

Gerekli
raporlamaları yapmak

I.3.1

Üretim
miktarı, gecikmeler ve tolerans harici olan malzemeler ile ilgili üretim
bilgilerini rapor haline getirir.

I.3.2

Periyodik
bakım taleplerini/raporlarını hazırlayarak amirine verir.

I.3.3

Taşlama
bölgesinin ekipman durumunu kontrol eder ve gerekli
raporlara işler.

I.3.4

Tespit
ettiği bakım ihtiyaçlarını amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Bireysel
mesleki gelişimi

J.1.1

Makina,
tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve
aldığı belgeleri muhafaza eder.

J

Mesleki
gelişim

konusunda çalışmalar
yapmak

J.1.2

Mesleği ile
ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerine katılmak

J.2

Astlarına ve
diğer çalışanlara

J.2.1

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

J.2.2

Taşlama
işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirmeyi ve işletme tarafından
yetkilendirildiği konulardaki eğitimleri yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.   Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Ambalaj naylonu

2.
Ampermetre

3.
Anahtarlar

4.
Bağlama pabucu ve cıvata

5.
Bıçak

6.
Bilgisayar

7.
Blok kütük veya çeşitli kesitte haddeler

8.
Çap kumpası

9.
Çelik kum

10.  Çeşitli
el aletleri

11.  Çeşitli
takım tezgâhları

12.  Çeşitli
taşlama grupları ve yardımcı donanımları

13.  Dielektrik yağ

14.  Düzeltme
elması

15.  Düzlem
yüzey taşlama tezgâhı

16.  El
breyzi

17.  Elektrot

18.  Elleçleme aletleri ve çevirici

19.  Fırdöndü
ve aynası

20.
Fire/Hata formları

21.
Genel silindirik parçalar

22.
Hidrolik kumanda aletleri

23.
Honlama takımları

24.
Honlama tezgâhı

25.
Kesme kalemleri

26.
Kesme yağları

27.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

28.
Komparatör

29.
Kumanda şalterleri

30.
Kumanda tablosu

31.
Kumpas

32.
Lepleme takımları

33.
Lepleme tezgâhı

34.
Malafa ve mastarlar

35.
Manyetik Tabla

36.
Mengene

37.
Merdane

38.
Merdane tornası

39.
Mikrometre

40.
Mikrometrik bilezik10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı41.

Pasimetre

42.

Rektifiye
kalemleri

43.

Sertlik
ölçme aletleri

44.

Sesli
haberleşme cihazı

45.

Silindirik
taşlama tezgâhı

46.

Soğutma
sıvıları

47.

Süreç
kontrol ve saha bilgisayarları

48.

Taşlama
taşları

49.

Taşlama
tezgâhları

50.

Tavan
vinci

51.

Temizleme
sıvıları

52.

Tesviye
takımları

53.

Ultrasonik test cihazı

54.

Yüzey
koruma yağı

55.

Yüzey
pürüzlülük ölçme cihazı

56.

Zımpara
taşı

3.3.   Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Analitik düşünme yeteneği

4.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

5.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

6.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

7.
Ekip içinde çalışma yeteneği

8.
Ekipman ve araçların kullanımı bilgisi

9.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

10.  El
becerisi

11.  El
göz koordinasyonu sağlayabilme becerisi

12.  Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanım
becerisi

13.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

14.  Hassas
ölçüm yapabilme becerisi

15.  Honlama takımları kullanım bilgisi

16.  Honlama tezgâhı kullanım bilgi ve becerisi

17.
İletişim yeteneği

18.
İlkyardım bilgisi

19.
İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

20.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

21.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

22.
Kalite kontrol metotları bilgisi

23.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

24.
Kendini ifade etme yeteneği

25.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No26.   Kullanılan
malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi

27.   Kurs
boyu ayarlama bilgi ve becerisi

28.   Kusur
belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

29.   Lepleme takımları kullanım bilgisi

30.   Lepleme tezgâhı kullanım bilgi ve becerisi

31.   Meslek
matematiği bilgisi

32.   Mesleki
terim bilgisi

33.   Motor
yenileştirme bilgi ve becerisi

34.   Muayene
ve test teknikleri bilgisi

35.   Ovallik/koniklik ölçme bilgi ve becerisi

36.   Öğrendiğini
aktarabilme yeteneği

37.   Öğrenme
ve geliştirme yeteneği

38.   Ölçme
ve değerlendirme bilgisi

39.   Takım
bileme bilgi ve becerisi

40.    Taşlama
bilgi ve becerisi

41.    Tavan
vinci kullanımı bilgi ve becerisi

42.    Tehlikeli
atık bilgisi

43.    Teknik
resim okuma ve çizme bilgisi

44.    Teknik
spesifikasyonlar bilgisi

45.    Temel
alaşım bilgisi

46.
Temel bilgisayar bilgisi

47.    Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

48.    Temel
kalibrasyon bilgisi

49.    Temel
malzeme bilgisi

50.   Temel
mekanik bilgisi

51.   Temel
risk analizi bilgi ve becerisi

52.   Yangın
önleme ve yangınla mücadele bilgisi

53.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.    Tutum
ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Arıza tespitinde deneme ve uygulama yapmak

4.
Beraber çalıştığı kişileri yönlendirebilmek

5.
Bilgi tecrübe ve yetkisi dahilinde
karar vermek

6.
Çalışma donanımları ve makinaların durumunu dikkatle
denetlemek

7.
Çalışma zamanını iş emirlerine uygun şekilde etkili
ve verimli kullanmak

8.
Çalıştığı alanı temiz tutmak

9.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

10.   Çevre,
kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

11.  Deneyimlerini
iş arkadaşlarına aktarmak

12.  Dikkatli
ve titiz olmak

13.  Doğal
kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No14.  Eğitmeye
ve öğretmeye istekli olmak

15.  Ekip
içinde uyumlu çalışabilmek

16.   Gerekli
ve acil durumlarda donanım çalışmasını durdurmak

17.   Görevi
ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

18.   Hassas
taşlama ve honlama işlemlerinin kalite
gerekliliklerini benimsemek

19.   İş
devirlerinde doğru ve yeterli bilgi aktarmak

20.   İşyeri
hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

21.   İşyerine
ait araç gereç ve ekipmanın kullanımına özen
göstermek

22.   Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

23.   Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

24.   Korunması
gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

25.   Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

26.   Mesleki
gelişim için araştırmaya istekli olmak

27.    Olumsuz
çevresel etkileri belirleyebilmek

28.   Risk
faktörlerini tespit edebilmek ve ortadan kaldırabilmek

29.    Son
kontrolleri dikkatle uygulamak

30.    Sorumluluklarını
bilmek ve zamanında yerine getirmek

31.    Süreç
kalitesine özen göstermek

32.   Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

33.   Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

34.   Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

35.   Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

36.   Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

37.   Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

38.   Verilen
eğitimlere katılmak ve istekli olmak

39.   Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.  Meslek Standardı
Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr.
Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, MESS

End. Y. Müh. Aytek DURAK – Eğitim Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzman Yardımcısı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.   Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoZir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.   Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Mak. Müh. Katip AKINCI – Sıcak Haddehane Hadde Atelyeleri Başmüh., EREĞLİ DEMİR ÇELİK Mak. Müh.
Cengiz AKKOR – Makine Atelyesi Başmühendisi, EREĞLİ
DEMİR ÇELİK Ramazan ALBAYRAK – Taşlama Operatörü/Vardiya Sorumlusu, ASSAN
ALÜMİNYUM Mak. ve End. Müh. Cem ALUÇ – Atölye
ve Teknik Büro Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM End. Müh. Ahmet AMANVERMEZ – İnsan Kaynakları Uzmanı, ASSAN
ALÜMİNYUM Mak. Müh. Kemal BAŞARAN – Mekanik Bakım
Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. Müh. Çağlar ÇELİK –
Mekanik Bakım Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM End. Müh. Tuncay GÜMÜŞ – İş Değerlendirme ve Organizasyon Şefi,
EREĞLİ DEMİR ÇELİK Mak. Müh. Süleyman ÖZGEN – Bakım
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. Müh. Ahmet SEÇKİN –
Soğuk Haddehane Hadde Atelyeleri Başmüh., EREĞLİ DEMİR ÇELİK
Erdal ÜNLÜER – Taşlama Operatörü/Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Gökhan YAğSAğAN – İnsan
Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Çelik İş Sendikası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEge
Bölgesi Sanayi Odası

Fırat
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gazi
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü

Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İskenderun
Demir ve Çelik A.Ş,

İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret
Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü

Kardemir
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş,

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği
Bölümü

ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme
ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
28

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C. M.E.B Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Eğitim
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürlüğü

TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
29

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-4
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU,
Mehmet SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                             Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,                    Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,          Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                         Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOĞLU,                            Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
30 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir