TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 10UMS0097-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 01.12.2010-27772©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0097-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

02.11.2010 Tarih ve 2010/64 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

01.12.2010-27772

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

AMPERMETRE: Bir iletkenden geçen
elektrik akımının şiddetini ölçen aleti,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin
görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda,
çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı
atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

EKSENLEME: Taşlamada, takımın
dönme ekseninin uygun şekilde ayarlanması işlemini,

ELLEÇLEME: Yüklerin araçlara
yüklenmesini, indirilmesini, boşaltılmasını,

FIRDÖNDÜ: Silindirik yüzeylerin
taşlanmasında kullanılan ve taşlama yapacak takımların yüzey üzerinde işlem
yapmasını sağlayan düzeneği,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri
doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili
süreçleri yönetmeyi,

HİDROLİK: Basınç altındaki
sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili
teknolojiyi,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin
olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan
emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını
raporlama işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPARATÖR: İş parçalarının
ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre
belirlemeye yarayan, analog ve
dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

KURS BOYU: Talaşlı üretim yapan
takım tezgâhlarında talaş kaldırmanın yapıldığı açıklığın ölçü değerini,

MASTAR: İşlenen parçanın
ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan
ölçü gerecini,

MİKROMETRİK BİLEZİK: Talaşlı
üretim tezgâhlarında, paso verme sırasında kullanılan ve iş parçasını
eksenler boyunca hassas konumlandırmaya ve hareket ettirmeye yarayan gereci,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00PASİMETRE: Seri ölçüm için
kullanılan, geçerlik-geçmezlik ilkesine dayalı hassas ölçüm aletini,

PASO: Talaşlı üretimde her bir
işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın kalınlığını veya miktarını,

RİSK: Tehlikeli bir olayın
meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SİLİNDİRİK TAŞLAMA: Silindirik
parçaların taşlanması işlemini,

TAŞ BİLEME: Taşlama işleminde
keskinliğini yitiren bölgelerin bir elmas bileme parçası ile temizlenerek,
keskin yüzeylerin yeniden ortaya çıkarılmasını,

TAŞLAMA İŞLEMİ: Taşlama taşı ile
aşındırma işlemini,

TAŞLAMA PROGRAMI: Taşlanacak
parçanın boyut ve özellikleri ile son ürünün boyut ve özelliklerine göre
belli bir sıra dahilinde hazırlanarak uygulanan işlem sırasını,

TAŞLAMA SIVISI: Taşlanacak iş
parçasında aşındırmayı kolaylaştırıcı, iş parçası ve aşındırıcı taşlama
taşının soğutulması amacıyla kullanılan sıvıyı,

TAŞLAMA TAŞI: Aşındırıcı
parçacıkların özel yöntemlerle bir araya getirilmesi ile üretilen
aşındırıcıyı,

TAŞLAMA TEZGÂHI: Taşlama işlemi
yapabilen konvansiyonel türden veya CNC esaslı makinaları,

TEHLİKE: İnsanların yaralanması,
hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar
görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel
kaynak veya durumu,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat
aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz
tamamlanmamış ürünüifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………. 7

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler
………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat
………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………..
8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………..
8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri
………………………………………………………………. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman
…………………………………………………………………. 21

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………
22

3.4.
Tutum ve
Davranışlar
……………………………………………………………………………………. 23

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
……………………………………………….. 24©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal
Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3), çeşitli taşlama takımları ile, verilen basit teknik
resim, kroki veya numuneye göre, çeşitli şekil ve özellikteki malzemeleri
istenilen biçim ve yüzey kalitelerine getirmek için taşlama tezgâhlarına
kumanda ederek işleyen kişidir. Taşlama işlemleri sırasında malzemenin ve
taşlama tezgâhının zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin
güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Taşlamada
işlem sırasının saptanması, işlenecek parçanın özelliklerine göre uygun taş
seçiminin danışarak yapılması, tezgâhlar üzerinde doğru ayarların yapılması,
parça veya malzemenin tezgâha uygun yöntemle bağlanması, tezgâh devrinin
işleme uygun şekilde ayarlanması, çeşitli açılarda paso verilmesi ve parça
veya malzeme ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi,
taşlama tezgâh işçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3), yakın nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin
doğrulu­ğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde
tamamlanmasından sorum­ludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun
çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili
kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan parça veya malzemelerin teknik
talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması, işlemi biten parça veya
malzemelerin temizlenip istiflenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın
otonom bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması, Taşlama Tezgâh İşçisinin sorumlulukları arasında yer
alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08:          7224
(Metal parlatıcılar, taşlamacılar ve alet bileyiciler)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmelik­lere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Taşlama işlemleri, atölye, fabrika veya kapalı alanlarda
genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşuları
arasında, gürültü, gaz, nem, toz, yağlı ortam, rahatsız edici seviyede ışık
ve ses, sıcaklık gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren
olumsuzluklar sayılabilir. Taşlama tezgâh işçisi, taşlama işlemleri sırasında
uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe
ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Taşlama
Tezgâhİşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri
dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ait
kuralları uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya
ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve
çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

A.2.2

Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların
azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek
türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda
işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makinaya ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

Acil çıkış
prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre
korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri
kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında
görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makina,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel
kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

 

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Tezgâh
üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu denetleme çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi tamamlanan
malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetleme çalışmalarında görev
alır.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Uygun
olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli
makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan
makina ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara
uygun şekilde periyodik olarak denetleme çalışmalarına katılır.

 

 

E.1

Çalışma
donanımlarının çalışabilirlik durumlarını

E.1.2

Çalışma
sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan
bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı
donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımların
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­larının
uygulanmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

Çalışma alet
ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.2

Çalışma
donanımlarına bakım

E.2.2

Otonom bakım
ve temizlik işlemlerini uygular.

E

aşamalarını
uygulamak

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde
depolar.

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının periyodik yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
aktarır.

 

 

 

ilgili
bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Üretim
programıyla ilgili bilgileri temin eder.

 

 

F.1

İşle ilgili
ön işlemleri gerçekleştirmek

F.1.2

Yapılacak
işlerle ilgili talimat, resim ve iş emirlerini amirinden alarak gerekli
hazırlıkları yapar.

 

 

 

 

F.1.3

İlgili
parçanın önceki imalat aşamaları hakkında bilgi alır, teknik resmini okur.

 

 

 

Taşlama ile
ilgili hesaplamaları temin etmek

F.2.1

Basit
trigonometri ve dişli hesaplarını amiri ile birlikte yapar.

 

 

F.2

F.2.2

Boyutları,
koniklikleri, kesme hızı, kesme hızına göre verilecek devir sayısı,
toleranslar ve diğer gerekli bilgileri temin eder.

 

 

 

 

F.3.1

İşleme uygun
olan ölçüm aletini seçer.

 

 

F.3

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.3.2

Ölçme
aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.

 

Taşlama
işlemi için gerekli

 

 

F.3.3

Doğru ölçüm
yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını yaptırır.

F

hazırlıkları yapmak

(devamı
var)

 

 

F.4.1

Tezgâhın
güvenli çalışması için gerekli kontrolleri yapar ve tezgâha enerji verir.

 

 

 

F.4.2

Yapılacak
işin ve işlenen parçaların özelliklerine göre seçilmiş taşları ve kesicileri
temin eder ve danışarak biler.

 

 

 

 

F.4.3

Tezgâhtaki
yağların basınç ve seviye göstergeleri ile soğutma sıvısını kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.4

İşlenecek
parçaya göre tezgâhı üzerinde boyutsal ayarları yapar.

 

 

F.4

Taşlama
tezgâhını hazırlamak

F.4.5

Tezgâhın
yatak, bombe, içbükeylik ve paso miktarı ayarlarını danışarak yapar.

 

 

 

 

F.4.6

Taşlama
tezgâhını boş çalıştırır.

 

 

 

 

F.4.7

Tezgâhtaki
pasimetre ve ampermetrenin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.8

Taş
başlığını indiren kol üzerindeki mikrometrik bileziğin ilerleme miktarını
öğrenir.

 

 

 

 

F.4.9

Hidrolik
sistem basıncının, uygun taşlama için istenilen ilerlemeyi sağlama durumunu
kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.5.1

Manyetik
tablayı temizler.

 

 

 

 

F.5.2

Tablanın
paralellik kontrolünü yapar.

 

 

F.5

Taşlama
tablasını hazırlamak

F.5.3

Tabla
paralel değilse tablayı mıknatısla taşlar.

 

 

 

 

F.5.4

Tablanın kurs
boyunu ayarlar ve yön değiştirme mandallarını sıkar.

 

 

 

 

F.5.5

Tablayı elle
ilerleterek dayamaların yerlerini ayarlar.

 

 

 

 

F.6.1

Taşlanacak
malzeme türüne göre taşlama takımı seçimini yapar.

 

 

 

 

F.6.2

Taşlama
takımının tınlama testi ile statik ve dinamik balans ayarlarını danışarak
yapar.

 

 

 

Taşlama
takımları ile ilgili hazırlıkları yapmak

F.6.3

Taşlama
takımını tezgâha takar ve sabitler.

 

 

F.6

F.6.4

Tezgâha
bağlanan taşlama takımını en yüksek devirde kısa bir süre boşta çalıştırır.

 

 

 

F.6.5

Taşlama
takımının sağlamlığını kontrol eder.

F

Taşlama
işlemi için gerekli hazırlıkları yapmak

 

 

F.6.6

Taşlama
takımının bilenmesi gerekip gerekmediğini kontrol ederek, gerektiğinde biler.

 

 

 

F.6.7

Taşlama
takımını, iş parçası yüzeyine uygun aralık kalıncaya kadar yaklaştırır.

 

 

 

 

F.7.1

İşlenecek
parçaların sıcaklık kontrolünü yapar ve ortam sıcaklığının üzerinde kalanları
ayırır.

 

 

 

 

F.7.2

Gözle veya
ilgili testlerle malzeme üzerinde çatlak veya hata olup olmadığı kontrol
eder.

 

 

 

 

F.7.3

Parçayı bağlama
pabuçları ile tezgâha bağlar.

 

 

F.7

İşlem
görecek malzeme ile

F.7.4

Silindirik
parça işlemleri için uygun fırdöndüyü seçer ve yerine bağlar.

 

 

ilgili
hazırlıkları yapmak

F.7.5

İş
parçasının güvenli bir şekilde bağlanma durumunu denetler.

 

 

 

 

F.7.6

İş parçası
kademeli ise taşın yan yüzeylere değmesini önlemek için kademe diplerine
fatura açar.

 

 

 

 

F.7.7

İş parçası
ısıl işlem görmüşse, tavlama ile gerilmelerini alır.

 

 

 

 

F.7.8

İş parçası
üzerinde kama kanalı veya delikler varsa bunları uygun malzemeyle doldurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Eksenleme
işlemini yapar, malzemenin tezgâha bağlantısını kontrol eder.

 

 

 

 

G.1.2

Makinanın
hidrolik sistemini çalıştırır ve basıncın 8-10 bar arasında olmasına dikkat
eder.

 

 

 

 

G.1.3

Soğutma
sıvısının sıçramasını önleyen siperleri kontrol eder ve sıvı devresini açar.

G

Taşlama
işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı
var)

G.1

Taşlama
işlemini başlatmak

G.1.4

Tezgâhlarda
yeterli işlemeyi sağlamak için dönme ve ilerleme hızlarını danışarak ayarlar.

G.1.5

Malzemenin üzerinden
kalkacak paso miktarını belirler.

 

 

 

 

G.1.6

Silindirik
taşlama işlemi için taşlama takımını işe yaklaştırarak mikrometrik bileziği
sıfırlar.

 

 

 

 

G.1.7

Taşlama
takımını düşük hızda ilerleterek işlenecek parçaya değdirir.

 

 

 

 

G.1.8

Uygun akım değerine
ulaşıldığında takım arabasına yol verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.2.1

Parçanın
diğer ucunda aynı akım değerinin olmasını sağlayarak yatakların ayar
kontrolünü yapar.

 

 

 

 

G.2.2

Parçadaki
aşınmaları giderinceye kadar paso almaya devam eder.

 

 

 

 

G.2.3

Verilen
talimatlara göre taşlama paso ayarlarında gerekli değişiklikleri danışarak
yapar.

 

 

 

 

G.2.4

Taşlanacak
malzemenin koniklik toleransını ampermetreye bakarak kontrol eder.

 

 

G.2

Taşlama
işlemini yapmak

G.2.5

Malzemenin
yüzeyini ölçme cihazlarıyla veya gözle kontrol eder.

G

Taşlama
işlemlerini

 

 

G.2.6

Uygunsuzluklara
göre taşlama devir hızları ile ilerleme ve talaş derinliğini ayarlarını
danışarak yapar.

gerçekleştirmek

 

 

G.2.7

Taşlanacak
yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçasını birkaç defa ters çevirerek
taşlar.

 

 

 

 

G.2.8

Kaba taşlama
işlemini bitirdikten sonra silindiriklik, eksenlik, kalınlık vb. ölçümleri
yapar.

 

 

 

 

G.2.9

Parametreleri
takip ederek taşlama süresince işlemin gidişatını kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.1

Taşlama
işleminden sonra tezgâhın çalışmasını bir süre kontrollü devam ettirir.

 

 

G.3

Taşlama
işlemini sonlandırmak

G.3.2

İşlemden
sonra soğutma sıvısı pompasını belirli bir süre kontrollü çalıştırır.

 

 

 

 

G.3.3

Tezgâhın
çalışmasını, durdurma tuşuna basarak durdurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Tezgâh ve
işlenen malzemeleri kontrol etmek ve bakımını yapmak

H.1

Taşlama
işlemi biten malzemeleri kontrole hazırlamak

H.1.1

İşlemi biten
malzemenin soğutma sıvısını temizler.

H.1.2

İşlenen
parçanın uygun aparat ile tezgâhtan alınarak servis sehpasına konulmasını
sağlar.

H.1.3

Malzeme
üzerine koruyucu yağ sürer.

H.1.4

Malzemeyi
koruma ambalajı ile sarar.

H.2

Üretim
programı kapsamındaki işi kontrol etmek

H.2.1

Çeşitli
ölçme aletlerini kullanarak tolerans ölçümü yapar.

H.2.2

Parça bombe
ölçme semerini kullanarak profili ve bombesini kontrol eder.

H.2.3

Malzemenin
ölçülmesi istenilen boyutlarını uygun ölçme aletleriyle kontrol eder.

H.2.4

Yapılan
bütün işlerin formlara uygun şekilde kayıtlarının yapılmasını sağlar.

H.2.5

Tespit
ettiği uygunsuzlukları amirlerine iletir.

H.3

Tezgâhların
bakımını yapmak

H.3.1

Kullandığı
ekipmanların otonom bakım ve temizliklerini danışarak yapar.

H.3.2

Tezgâhların
otonom bakım ve tamirlerini danışarak yapar.

H.3.3

Tezgâhları
danışarak ayarlar ve yağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Taşlanan
malzemeleri sevk etmek ve raporlamak

I.1

Sevke hazır
olan malzemeleri kontrol etmek

I.1.1

Belirlenmiş
yerlere sipariş numaralarını yazar.

I.1.2

Tamamlanan
işleri etiketler.

I.1.3

Parçanın
üzerine ve/veya ilgili yerlere çap, sertlik, pürüzlülük ve profil değerlerini
yazar.

I.1.4

İşlenen
parçayı stok sahasına göndermeden önce yüzey paslanmasına karşı önlem alır.

I.2

Malzemeleri
ilgili birimlere göndermek

I.2.1

İşlenen parçaları
stok sahasına alır.

I.2.2

Stok
sahasına alınan malzemelerin sevk edilmesi için amirine bilgi verir.

I.3

Gerekli
raporlamaları yapmak

I.3.1

Üretim
miktarı, gecikmeler ve tolerans harici olan malzemeler ile ilgili üretim
bilgilerinin rapor haline getirilmesine katkıda bulunur.

I.3.2

Periyodik
bakım taleplerinin/raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunur.

I.3.3

Taşlama
bölgesinin ekipman durumunu kontrol eder.

I.3.4

Tespit
ettiği bakım ihtiyaçlarını amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.1

Makina,
tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve
aldığı belgeleri muhafaza eder.

J.1.2

Mesleği ile
ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Ambalaj naylonu

2.
Ampermetre

3.
Anahtarlar

4.
Bağlama pabucu ve cıvata

5.
Bıçak

6.
Blok kütük veya çeşitli kesitte haddeler

7.
Çap kumpası

8.
Çelik kum

9.
Çeşitli el aletleri

10.
Çeşitli takım tezgâhları

11.
Çeşitli taşlama grupları ve yardımcı donanımları

12.  Dielektrik
yağ

13.  Düzeltme
elması

14.  Düzlem
yüzey taşlama tezgâhı

15.  Elektrot

16.  Elleçleme
aletleri ve çevirici

17.  Fırdöndü
ve aynası

18.  Fire/Hata
formları

19.
Genel silindirik parçalar

20.
Hidrolik kumanda aletleri

21.
Kesme kalemleri

22.
Kesme yağları

23.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

24.
Komparatör

25.
Kumanda şalterleri

26.
Kumanda tablosu

27.
Kumpas

28.
Malafa ve mastarlar

29.
Manyetik tabla

30.
Mengene

31.
Merdane

32.
Merdane tornası

33.
Mikrometre

34.
Mikrometrik bilezik

35.
Pasimetre

36.
Sesli haberleşme cihazı

37.
Silindirik taşlama tezgâhı

38.
Süreç kontrol ve saha bilgisayarları

39.
Taşlama taşları

40.
Taşlama tezgâhları10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı41.
Tavan vinci

42.
Zımpara taşı

3.3.   Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

4.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

5.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

6.
Ekip içinde çalışma yeteneği

7.
Ekipman ve araçların kullanımı bilgisi

8.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

9.
El becerisi

10.  El
göz koordinasyonu sağlayabilme yeteneği

11.  Elleçleme,
taşıma ve sabitleme donanımları kullanım becerisi

12.   Geri
dönüşümlü atık bilgisi

13.   İletişim
yeteneği

14.   İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

15.  Kayıt
tutma ve raporlama becerisi

16.  Kendini
ifade etme yeteneği

17.  Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

18.  Kullanılan
malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi

19.  Kurs
boyu ayarlama bilgi ve becerisi

20.   Kusur
belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

21.   Mesleki
terim bilgisi

22.   Muayene
ve test teknikleri bilgisi

23.    Öğrendiğini
aktarabilme yeteneği

24.    Öğrenme
yeteneği

25.    Ölçüm
yapabilme becerisi

26.    Taşlama
bilgi ve becerisi

27.    Tavan
vinci kullanımı bilgi ve becerisi

28.
Tehlikeli atık bilgisi

29.
Temel alaşım bilgisi

30.
Temel analitik düşünme yeteneği

31.   Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

32.   Temel
iş sağlığı ve güvenliği bilgisi

33.   Temel
işyeri düzenleme bilgisi

34.   Temel
kalite güvence sistemleri bilgisi

35.   Temel
kalite kontrol metotları bilgisi

36.   Temel
malzeme bilgisi

37.   Temel
mekanik bilgisi

38.   Temel
meslek matematiği bilgisi

39.   Temel
ölçme ve değerlendirme bilgisi10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Taşlama Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı40.    Temel
risk analizi bilgi ve becerisi

41.    Temel
teknik resim okuma bilgisi

42.    Temel
teknik spesifikasyonlar bilgisi

43.   Yangın
önleme ve yangınla mücadele bilgisi

44.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.    Tutum
ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Arıza tespitinde deneme ve uygulama yapmak

4.
Bilgi tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

5.
Çalışma donanımları ve makinaların durumunu dikkatle
denetlemek

6.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

7.
Çalıştığı alanı temiz tutmak

8.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

9.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

10.  Deneyimlerini
iş arkadaşlarına aktarmak

11.  Dikkatli
ve titiz olmak

12.  Doğal
kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

13.  Ekip
içinde uyumlu çalışabilmek

14.   Gerekli
ve acil durumlarda donanım çalışmasını durdurmak

15.   Görevi
ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

16.   İş
devirlerinde doğru ve yeterli bilgi aktarmak

17.   İşyeri
hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

18.   İşyerine
ait araç gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

19.  Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

20.   Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

21.   Korunması
gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

22.   Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

23.    Olumsuz
çevresel etkileri belirleyebilmek

24.    Öğrenmeye
istekli olmak

25.   Risk
faktörlerini tespit edebilmek ve ortadan kaldırabilmek

26.    Son
kontrolleri dikkatle uygulamak

27.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

28.    Süreç
kalitesine özen göstermek

29.    Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

30.   Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

31.   Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

32.   Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

33.   Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

34.   Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

35.   Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.  Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül ANLAR – Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı, MESS

End. Y. Müh. Aytek DURAK – Eğitim Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzman Yardımcısı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.   Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoZir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim
Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.   Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Mak.
Müh. Katip AKINCI – Sıcak Haddehane Hadde Atelyeleri Başmüh., EREĞLİ DEMİR
ÇELİK Mak. Müh. Cengiz AKKOR – Makine Atelyesi Başmühendisi, EREĞLİ DEMİR
ÇELİK Ramazan ALBAYRAK – Taşlama Operatörü/Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM
Mak. ve End. Müh. Cem
ALUÇ – Atölye ve Teknik Büro Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM End. Müh. Ahmet AMANVERMEZ – İnsan
Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. Müh. Kemal BAŞARAN – Mekanik Bakım
Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. Müh. Çağlar ÇELİK – Mekanik Bakım Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM End. Müh.
Tuncay GÜMÜŞ – İş Değerlendirme ve Organizasyon Şefi, EREĞLİ DEMİR ÇELİK Mak.
Müh. Süleyman ÖZGEN – Bakım Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. Müh. Ahmet SEÇKİN –
Soğuk Haddehane Hadde Atelyeleri Başmüh., EREĞLİ DEMİR ÇELİK Erdal ÜNLÜER –
Taşlama Operatörü/Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Gökhan YAĞSAĞAN – İnsan
Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Çelik İş Sendikası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)                                                                      10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEge
Bölgesi Sanayi Odası

Fırat
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gazi
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü

Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İskenderun
Demir ve Çelik A.Ş,

İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret
Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya-Metaluıji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir
Sanayi Odası

Karabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Kardemir
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş,

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Dairesi Başk.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C. M.E.B Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü

T.C. M.E.B Eğitim Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi
Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi
Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji
Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
28

Taşlama
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0097-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Mehmet SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye (Türkiye İhracatçılar
Meclisi)

Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                             Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr.
Oğuz BORAT,                    Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr.
Yücel ALTUNBAŞAK,        Üye (Meslek Kuruluşları
Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr.
Ömer AÇIKGÖZ,         Üye (Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                         Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOĞLU,                            Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
29 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir