TAHRİBATLI MUAYENECİ SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

TAHRİBATLI MUAYENECİ SEVİYE 5

REFERANS
KODU / 10UMS0099-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 01.12.2010-27772©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

TAHRİBATLI
MUAYENECİ

Seviye:

51

Referans
Kodu:

10UMS0099-5

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE
METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI
(MESS)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

02.11.2010
Tarih ve 2010/64 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

01.12.2010-27772

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

AKMA
NOKTASI/DAYANIMI: Test sırasında üzerine yük uygulanan numunede plastik şekil
değiştirmenin başladığı nokta/gerilme değerini,

AŞINMA
TESTİ: Testi yapılacak malzemelerin ayarlanan çevresel bir hızla dönen disk
üzerine belirli bir kuvvetle bastırılıp, birbirleri üzerinde kaymalarıyla
meydana gelen aşınma sonucu, malzemede oluşan ağırlık kaybının ve yüzey
pürüzlülük değerlerininin ölçülmesini,

BASMA
TESTİ: Malzemenin basma kuvvetine karşı dayanımını ölçmek amacıyla,
hazırlanmış bir numunenin üzerine belirli basma kuvveti uygulanarak deforme
edilmesi/ezilmesiyle elastiklik sınırının, akma noktasının, akma ve basma
dayanımlarının ölçülmesini,

BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

BURULMA
TESTİ: İki ucundan sıkıştırılmış malzemenin bir ucu sabit kalacak şekilde,
diğer ucunun ise sabit hızda döndürülmesiyle, malzemeye döndürme momenti
uygulanmasını ve burulma değerlerinin ölçülmesini,

ÇEKME
NOKTASI/DAYANIMI: Bir çekme testinde maksimum yüke karşılık gelen değeri,

ÇEKME
TESTİ: Test numunesi üzerinde çeşitli kuvvetlerde çekme uygulayarak, malze­melerin
çekme dayanımları, akma dayanımları, yüzde uzama ve kesit daralmalarının
ölçülmesini,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DARBE
TESTİ: Standartlara uygun hazırlanan numunelerin ani yük/darbelere karşı
gösterdiği direncin ölçülmesini,

EĞME
TESTİ: İki ucu desteklenen numunenin ortasından uygulanan kuvvet ile eğilme
momenti, eğilme miktarı (sehim), eğilme mukavemeti ve elastiklik modülünün ölçülmesini,

EKSTENSİYOMETRE:
Malzemelerdeki boyutsal uzama miktarını ölçen gereci,

ELASTİKLİK
MODÜLÜ: Bir malzemenin deformasyonunda elastik sınırlar içerisinde ortaya
çıkan lineer doğrunun eğimini,

ELLEÇLEME:
Yüklerin araçlara yüklenmesini, indirilmesini, boşaltılmasını,

GERİ
KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma
sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı
ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm
sonuçlarını raporlama işlemini,

KIRILMA
ENERJİSİ: Numunenin, darbe etkisiyle kırılması için gerekli enerjiyi,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından
giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm
alet, araç, gereç ve cihazları,

KOPMA
NOKTASI/GERİLMESİ: Yük uygulanan numunede kopmanın gerçekleştiği
nokta/gerilme değerini,

NORM:
Tahribatlı test işleminin, numune hazırlama
metodunun ve test sonucu değerlen­dirme yönteminin tanımlandığı ulusal ya da
uluslararası standartları,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAC:
Genellikle kalınlığı 5mm’den küçük, slablardan veya
levhadan haddeleme yolu ile üretilen ürünü,

SERTLİK
TESTİ: Kendisinden daha sert bir ucun malzeme yüzeyine
batırılması/düşürülmesi işlemi sonucunda gösterdiği direncinin ölçülmesini,

SLAB: Sürekli döküm
tesislerinde sıvı çeliğin dikdörtgen şeklindeki kalıplara dökülmesi ile elde
edilen haddeleme ön malzemesini veya ingotlardan
haddeleme yoluyla üretilen dikdörtgen şeklindeki yarı-ürünü,

SÜRÜNME
TESTİ: Malzemenin, yüksek sıcaklık ve sabit yük etkisi altında uzama veya
gerinme miktarının zamana göre değişiminin ölçülmesini,

ŞERİT-BANT:
Genellikle kalınlığı 5mm’den daha ince, slablardan
haddeleme yolu ile üretilen dar ve çok uzun ürünü,

TAHRİBATLI MUAYENE: Malzemenin fiziksel yapısında
değişiklik oluşturarak yapılan testleri,

TEHLİKE:
İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi,
işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep
olabilecek potansiyel kaynak veya durumu,

TEST
CİHAZI: Elektronik ve mekanik aksamlı ölçüm ve kontrol düzeneğini,

TEST
NUMUNESİ: Malzemeden standartlara uygun, rassal
olarak alınan ve malzemenin genel yapısını en iyi temsil eden, çeşitli
şekillerdeki ölçüm veya kontrol numunesini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoÜRÜN:
Belirli imalat aşamalarından geçmiş, üzerinde yapılması gereken işlemler
tamam – lanmış ürünü,

YARI
ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş, ancak üzerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YORULMA
TESTİ: Malzemenin dinamik yükler etkisi altında kırılma ömrünün ölçülmesini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)                                                                 10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                              Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 8

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 8

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………….. 9

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 9

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 9

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………………………………….. 10

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 23

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 27©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Tahribatlı
Muayeneci (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik
Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası (MESS) tarafından
hazırlanmıştır.

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5), Mekanik ve
elektromekanik test cihazlarını kullanarak çeşitli malzemelerden alınan
numunelerin mekanik özelliklerini belirlemek üzere gerekli testleri uygulayan
ve sonuçları raporlayan kişidir. Bu işlemler sırasında ilgili tahribatlı test cihazının zarar görmemesi, çevreye zarar
verilmemesi ve işlemlerin güvenli ve doğru bir şekilde belirlenen süreler
içinde yapılması esastır.

Yapılan test işlemleri sırasında, çeşitli iş istasyonlarından
gelen numunelerin norm ve standartlara uygun olarak istenen şartlarda
hazırlanması ve test edilmesi, mekanik aksam ve program değişimi ile cihaz ve
numune ayarının zamanında ve doğru olarak yapılması, hatalı ölçüm yapılmaması
için tekniğine uygun çalışılması ve sonuçların doğru şekilde hesaplanması ile
raporlanması, tahribatlı muayenecinin mesleki
yetkinliğini gerektirir.

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5), genel nezaret altında
gerçekleştirdiği çeşitli türdeki test işlemlerinin doğruluğundan,
zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlan­masından
sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve
sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere
bildirir. İşlemleri tamamlanan testlerin istenilen normlara uygun olması,
çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve
birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması Tahribatlı
Muayenecinin sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08          : 3135 (Metal
üretim işleri kontrolörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Titreşim Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük,
yönetmelik ve tebliğlere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması
esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tahribatlı muayeneci, atölyelerde, fabrikalarda ve test laboratuarlarında oturarak ya da ayakta çalışır. Çalışma
ortamının olumsuz koşulları arasında, rahatsız edici seviyede gürültü, titreşim,
koku, nem ve çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma gibi iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerini gerektiren durumlar ile test programının seçiminin ve
değiştirilmesinin getirdiği karmaşıklıklar sayılabilir. Tahribatlı
muayeneci test işlemi sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak
çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe
ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği
eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumlann
eğitimlerine katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini
sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı,
parlayıcı, patlayıcı, toksik veya zararlı diğer tür
malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

 

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

A.2.2

Risk
faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

 

kurallarını uygulamak

 

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike
durumlarını ve tehlikeli davranışları saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

 

A.3.3

Makinaya ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

 

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.2

Acil
durumlarda güvenlik talimatlarında belirtilen şekilde ilgili görevlilere
bildirimlerde bulunur.

 

 

 

 

A.4.3

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin
azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında uygun kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme,
sızıntı ve sıçramalara karşı kullanılacak uygun donanım ve malzemeyi hazır
bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makina, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların
kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Test cihazı
üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.3.3

Test işlemi
tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri
uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Uygun
olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli
makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makina, tezgah ve donanımı çalışmaya
hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan
makina ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve
temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma
sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

Çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

 

 

E.2.1

Cihazların
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­larını
uygular.

E

E.2

Çalışma
donanımına bakım

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

 

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde
depolar.

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik
olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma
türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Test öncesi
hazırlık işlemlerini yapmak

(ıdevamı var)

F.1

İş organizasyonunu
gerçekleştirmek

F.1.1

Uygulanacak
yöntem, numune şekli, cinsi, adedi vb. hakkında amirinden bilgi alır.

F.1.2

Planlama
bölümü tarafından belirlenen önceliklere göre test sıralamasını yapar.

F.1.3

İş emri
sıralamasını, üretimden öncelikli olarak alınacak olan numunelere göre veya
tedarikçiden gelen malzeme numunelerine göre yapar.

F.1.4

Bir sonraki proses için öncelik sıralamasını dikkate alarak test detay
programını yapar.

F.1.5

İş planına
ilişkin dokümanları hazırlar ve kontrol eder.

F.2

Numune
hazırlamak

F.2.1

Uygun yöntem
ve aletlerle test edilecek malzemeden numune alır.

F.2.2

Test
programlarını ve detayını inceleyerek, test işlemine göre numunelerin uygun
ebatlarda olmalarını sağlar.

F.2.3

Numune bilgilerini
kayıtlar ile karşılaştırarak doğruluğunu kontrol eder.

F.2.4

Numune
hazırlama sonrası, numunenin özelliklerinin toleranslar içinde olmasını
sağlar.

F.2.5

Test öncesi
numune üzerinde gerekli olan yüzey temizliği gibi hazırlık işlemlerini yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.3.1

İş
programını ve detayını inceleyerek uygun test işlemine göre cihazları
hazırlar.

 

 

 

 

F.3.2

Ölçüm için
kullanılan her türlü alet ve ekipmanın her an
çalışır durumda olmasını sağlar.

 

 

 

 

F.3.3

Test
cihazları otomasyon zincirindeki tüm bilgisayarların çalışma kontrolünü ve
temizliğini yapar.

 

 

F.3

Test
sürecinde kullanılacak

F.3.4

Test
cihazlarını kontrol eder ve test pozisyonuna getirir.

 

 

cihazları hazırlamak

F.3.5

Numunenin
bağlanacağı cihaz üzerinde gerekli ayarları yapar.

F

Test öncesi
hazırlık işlemlerini yapmak

 

 

F.3.6

Test
cihazının doğru ölçüm yapıp yapmadığını, belirli standart malzeme ve
numuneleri kullanarak kontrol eder.

 

 

 

 

F.3.7

Gerektiğinde
cihazın kalibrasyonunun yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.3.8

Test ekipmanlarının ve cihazlarının ayarlarının doğruluğunu kontro l eder.

 

 

 

 

F.4.1

Numunenin
fiziki özellikleri, boyut bilgileri ve norm bilgilerine göre ilgili test
programını seçer.

 

 

F.4

Test
programını hazırlamak

F.4.2

Norm gereği
değişen yeni test programı denemelerinde amirleriyle birlikte çalışır.

 

 

 

 

F.4.3

Test
programında, uygulanacak test türüne göre gerekli ayarları yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Numuneyi
cihaza uygun şekilde bağlar ve sabitler.

 

 

 

 

G.1.2

Test
cihazına gerekli ölçüm aparatlarını takar.

 

 

 

 

G.1.3

Numunenin
özelliklerine göre cihaz üzerinde gerekli ayarları yapar.

 

 

 

 

G.1.4

Test
cihazının yakınında bulunanları güvenli alana uzaklaştırır.

 

 

G.1

Çekme testi
yapmak

G.1.5

Test
cihazını kullanarak numuneye ön yük uygular.

 

 

G.1.6

Numunenin
orantı noktasını tespit eder.

 

 

 

 

G.1.7

Yük
uygulamaya devam ederek, ekranlardan ve gerilme-uzama diyagramlarından
numunenin elastiklik, akma ve kopma noktasını tespit eder.

 

 

 

 

G.1.8

Test
cihazının verdiği grafik ve diyagramları inceler.

 

Test
işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı
var)

 

 

G.1.9

Test
cihazını çekme kuvvetini düşürerek kapatır ve kopan parçaları toplar.

G

 

 

G.1.10

Test
sonuçları ile ilgili gerekli raporlama işlemlerini yapar.

 

 

G.2.1

Alınan
numuneyi test cihazının alt plakası üzerinde uygun konumuna yerleştirir.

 

 

 

 

G.2.2

Cihazın üst
plakasını sabitler.

 

 

 

 

G.2.3

Test cihazı
üzerinde gerekli ayarları yapar.

 

 

 

 

G.2.4

Test
cihazının yakınında bulunanları güvenli alana uzaklaştırır.

 

 

G.2

Basma testi
yapmak

G.2.5

Test
cihazını çalıştırarak, numuneyi iki plaka arasında sıkıştırır.

 

 

G.2.6

Test
cihazının basınç ayarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.7

Numunede
kırılma veya çatlama olana kadar yük uygular.

 

 

 

 

G.2.8

Göstergelerden
gerekli ölçümleri takip eder.

 

 

 

 

G.2.9

Cihazı
durdurur ve gerekli temizlik işlemlerini yapar.

 

 

 

 

G.2.10

Test
sonuçlarını ilgili formları kullanarak kaydeder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Test
işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı
var)

G.3

Darbe testi
yapmak

G.3.1

Numunenin
belirlenen yüzeyine gerekli durumlarda çentik açar.

G.3.2

Numuneyi
darbe test cihazına yerleştirir ve sabitler.

G.3.3

Test
cihazının yakınında bulunanları güvenli alana uzaklaştırır.

G.3.4

Test
cihazını kullanarak numunenin kırılmasını sağlar.

G.3.5

Kırılan
parçaları inceler ve uygunsuzlukları tespit eder.

G.3.6

Tespit
ettiği uygunsuzluklar hakkında rapor oluşturur.

G.4

Eğme testi
yapmak

G.4.1

Numuneyi
eğme test cihazına yerleştirir.

G.4.2

Cihaz
üzerinde gerekli ayarları kontrol eder.

G.4.3

Test
cihazının yakınında bulunanları güvenli alana uzaklaştırır.

G.4.4

Test
cihazını çalıştırarak, numunenin talimatlarda belirtilen açılarda eğilmesini
sağlar.

G.4.5

Numunenin
fiziksel durumunu ve yüzeyini kontrol eder.

G.4.6

Göstergeler
ve ekranlardan test ölçümlerini takip eder.

G.4.7

Test
sonuçlarını ilgili formlara aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.5.1

Doğru iz
ucunu test cihazına takar.

 

 

 

 

G.5.2

Test
numunesini test cihazına yerleştirir.

 

 

 

 

G.5.3

Test
numunesinin pozisyonunu iz ucuna göre ayarlar ve numuneyi sabitler.

 

 

 

 

G.5.4

Yapılacak
test türüne göre test cihazı üzerinde gerekli ayarları yapar.

 

 

G.5

Sertlik
testi yapmak

G.5.5

Yapılacak
test işleminin gerektirdiği durumlarda, test numunesine ön yük uygular.

 

 

G.5.6

Talimatlarda
belirtilen süre boyunca test numunesine tam yük uygular.

 

 

 

 

G.5.7

Test cihazı
göstergelerinden test değerlerini okur.

 

Test
işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı
var)

 

 

G.5.8

Test
numunesi üzerinde bırakılan izi ölçer.

G

 

 

G.5.9

Test tipine
uygun çizelgeleri kullanarak, ölçüm değerlerinin karşılığı olan sertlik
değerini belirler.

 

 

 

G.5.10

Testle
ilgili bilgileri, raporlara veya formlara işler.

 

 

 

 

G.6.1

Test
numunesini test cihazına yerleştirir ve sabitler.

 

 

 

 

G.6.2

Sıcaklık ve
gerilim ölçmek için ölçme aparatlarını test numunesine bağlar.

 

 

 

 

G.6.3

Test
numunesini ve bunun bağlı olduğu düzeneği fırın içerisine alır.

 

 

G.6

Sürünme
testi yapmak

G.6.4

Talimatlarda
belirtilen sıcaklığa kadar fırını ısıtır.

 

 

 

 

G.6.5

Talimatlarda
belirtilen sıcaklığa ulaşıldığında, test cihazına belirlenmiş yükü bağlar.

 

 

 

 

G.6.6

İlgili
göstergelerden, zamana bağlı gerilme değerlerini belirler.

 

 

 

 

G.6.7

Sürünme
değerlerini ilgili formlara ve raporlara işler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.7.1

Test
numunesini, bağlama aparatları kullanılarak test cihazına takar ve sabitler.

 

 

 

 

G.7.2

Test
numunesinin merkezlenmiş olup olmadığını kontrol ederek gerekli ayarlamaları
yapar.

 

 

G.7

Burulma
testi yapmak

G.7.3

Test cihazı
üzerinde testle ilgili ayarları yapar.

 

 

G.7.4

Test
cihazını çalıştırır ve talimatlarda belirtilen hızı kontrol ederek teste
devam eder.

 

 

 

 

G.7.5

Test
sırasında, işlem aralıklarında gerekli değerleri kaydeder.

 

 

 

 

G.7.6

Burulma
devir hızını ayarlar.

 

 

 

 

G.7.7

Burulma
değerlerini ilgili formlara işler.

 

 

 

 

G.8.1

Test
edilecek numunenin özelliklerine göre uygun aşınma disklerini belirler.

 

Test
işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

G.8.2

Aşınma
disklerini test cihazına takar ve sabitler.

G

 

 

G.8.3

Test
cihazına test numunesini yerleştirir ve gerekli bağlantıları yapar.

 

(devamı
var)

G.8

Aşınma testi
yapmak

G.8.4

Test cihazı
üzerinde talimatlarda belirtilen ayarları yapar.

 

 

 

 

G.8.5

Talimatlarda
belirtilen sürede, yükte ve kayma hızında aşınma testini uygular.

 

 

 

 

G.8.6

Test
numunesi üzerinde aşınma miktarlarını ölçer.

 

 

 

 

G.8.7

Test cihazı
ile elde edilen verileri ve yapılan ölçümleri ilgili formlara aktarır.

 

 

 

 

G.9.1

Test
edilecek numuneyi yorulma test cihazına yerleştirir.

 

 

 

 

G.9.2

Uygulanacak
yükleme sınırlarını ilgili dokümanlardan belirler ve bu sınırlar arasında
alternatif yükleme işlemi uygular.

 

 

G.9

Yorulma
testi yapmak

G.9.3

Deney
süresince periyodik olarak numunede çatlak veya kırılma oluşma durumunu
kontrol eder.

 

 

 

 

G.9.4

Çatlak veya kınlma oluştuğunda veya belirlenen sayıda çevrim
tamamlandığında testi sona erdirir.

 

 

 

 

G.9.5

Elde edilen
test sonuçlarını ilgili formlara aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Çekme
testinde tespit ettiği veriler doğrultusunda uzama, daralma, akma,çekme, kopma gerilmeleri,
elastiklik modülü vb. değerleri hesaplar.

 

 

 

 

H.1.2

Basma
testinde tespit ettiği veriler ile gerekli ölçüm ve hesaplamaları yapar.

 

 

 

 

H.1.3

Darbe
testinde tespit ettiği veriler ile kırılma enerjisini hesaplar.

 

 

H.1

Test ile
ilgili hesaplamaları yapmak

H.1.4

Yaptığı
deneylerde tespit ettiği hataları kaydeder.

 

 

 

H.1.5

Sürünme
testinde sürünme eğrilerini, bölgelerini, sürünme hızını ve kopma zamanını
hesaplar.

 

 

 

 

H.1.6

Burulma
testinde gerilme ve kopma değerleri ile açılarını hesaplar.

H

Test
sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak

 

 

H.1.7

Yorulma
testinde çatlak/kırılma oluşumunun yük tekrarlama sayısına bağlı değişimini
not eder ve gerekli değerlendirmeyi yapar.

 

 

H.2.1

Test
sonuçlarının numuneye ait standarda uyumunu kontrol eder.

 

 

 

 

H.2.2

Test
sonuçlarının müşteri beklentilerine uyumunu kontrol eder.

 

 

H.2

Test
sonuçlarının kontrolünü yapmak

H.2.3

Tespit
ettiği uygunsuzlukları amirlerine bildirir.

 

 

H.2.4

Test
sonuçları ile ilgili olarak, üretim hatlarındaki ilgilileri bilgilendirir.

 

 

 

 

H.2.5

Testi
tamamlanıp uygun olan üretimleri bir sonraki prosese
yönlendirir.

 

 

 

 

H.2.6

Test sonucu
uygun olmayan üretimleri gerekli tamir işlemleri için ilgili hatlara
yönlendirilmesini sağlar.

 

 

H.3

Gerekli
raporlamaları yapmak

H.3.1

Periyodik
test sonuçlarının ilgili raporlama tekniği ile kaydını yapar.

 

 

H.3.2

Tespit
ettiği bakım ihtiyaçlarını amirine raporlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Eğitim
planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

I.1.1

Eğitim
ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir.

 

 

I.1.2

Periyodik ve
bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından değerlendirir.

I

Mesleki
gelişim

I.2

Bireysel
mesleki gelişimi

I.2.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

faaliyetlerine katılmak

konusunda çalışmalar
yapmak

I.2.2

Muayene
yöntemleri ve yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip eder.

 

 

I.3

Astlarına ve
diğer çalışanlara

I.3.1

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

I.3.2

Tahribatlı muayenecilik işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Tahribatlı Muayeneci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Aşınma diskleri

2.
Aşınma test cihazı

3.
Basma test cihazı ve aparatları

4.
Bilgi ve değerlendirme formları

5.
Bilgisayar ve bilgisayar paneli

6.
Burulma test cihazı ve aparatları

7.
Çekme test cihazı ve aparatları

8.
Çeşitli borular

9.
Çeşitli kablolar

10.
Çeşitli plakalar

11.
Darbe test cihazı ve aparatları

12.
Eğme test aparatı

13.
Ekstensiyometre

14.
El aletleri

15.
Elektrikli kumanda aletleri

16.
Elektronik kumanda aletleri

17.
Emniyet kafesi

18.
Giyotin makası

19.
Göstergeler

20.
Hidrolik kumanda aletleri

21.
Hurda kazanı

22.
İz uçları (sertlik testi için)

23.
Kalınlık ölçüm cihazları

24.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

25.
Kumanda masaları

26.
Kumpas

27.
Mekanik kumanda aletleri

28.
Mikrometre

29.
Monitör

30.
Numune basma kalıpları

31.
Numune kesme presleri

32.
Numune saklama dolapları

33.
Numune taşlama tezgahı

34.
Numune zımparalama tezgahı

35.
Sertlik test cihazı ve aparatları

36.
Sesli haberleşme cihazı (telsiz, telefon gibi)

37.
Süreç kontrol ve saha bilgisayarları

38.
Sürünme test cihazı

39.
Şerit metre

40.
Taşlama makinaları10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Tahribatlı Muayeneci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı41.    Temizleme
araç, gereç ve malzemeleri

42.    Test
programı

43.    Test
sıvısı

44.    Vana

45.    Yazıcılar

46.
Yorulma test cihazı ve aparatları

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Analitik düşünme yeteneği

4.
Aşınma testi bilgi ve becerisi

5.
Basma testi bilgi ve becerisi

6.
Bilgi ve değerlendirme formlarını doldurma bilgisi

7.
Bilgisayar bilgisi

8.
Bilgisayar kullanma becerisi

9.
Burulma testi bilgi ve becerisi

10.   Çalışma
ve kontrol prosedürleri bilgisi

11.   Çekme
testi bilgi ve becerisi

12.   Çevre
koruma uygulamaları bilgisi

13.   Darbe
testi bilgi ve becerisi

14.   Donanım
ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

15.   Eğme
testi bilgi ve becerisi

16.   Ekip
içinde çalışma yeteneği

17.   Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

18.   Genel
fiziksel metalürji bilgisi

19.   Genel
mekanik bilgisi

20.    Geri
dönüşümlü atık bilgisi

21.    Grafik
okuma bilgisi

22.    İletişim
yeteneği

23.    İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

24.    İşlem
dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar
bilgisi

25.    İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

26.    İşyerine
özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

27.    Kalite
güvence/yönetim sistemleri bilgisi

28.    Kalite
kontrol metotları bilgisi

29.    Kayıt
tutma ve raporlama yeteneği

30.    Kendini
ifade etme yeteneği

31.    Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

32.    Kullanılan
malzeme ve gereçlerin özellikleri bilgisi

33.    Makina
ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi

34.    Malzeme
ve süreç tanımlama kodları bilgisi

35.    Meslek
matematiği bilgisi10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No36.
Mesleki terim bilgisi

37.
Öğrendiklerini aktarabilme yeteneği

38.
Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği

39.
Öğretim teknikleri bilgisi

40.
Ölçme ve kontrol bilgisi

41.
Ölçme ve muayene alanında kontrol edilmesi gereken faktörler
bilgisi

42.
Ölçme ve muayene hazırlama yöntemleri bilgisi

43.
Ölçme ve muayene işlemlerinde risk çeşitleri bilgisi

44.
Ölçme ve muayene öncesinde, sırasında ve sonunda
alınması gereken önlemler bilgisi

45.
Ölçme ve muayene yöntemleri bilgisi

46.
Ölçme ve muayenenin türüne göre kullanılması gereken
donanım bilgisi

47.
Sertlik testi bilgi ve becerisi

48.
Süreç bilgisi

49.
Sürünme testi bilgi ve becerisi

50.
Tehlikeli atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma
becerisi

51.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

52.
Temel kalibrasyon bilgisi

53.
Temel malzeme ve alaşım bilgisi

54.
Ulusal kalite yönetmelikleri-teknik standartlar
bilgisi

55.
Ürün bilgisi

56.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

57.
Yorulma test bilgi ve becerisi

58.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Beraber çalıştığı kişileri yönlendirmek

4.
Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket
koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

5.
Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde
karar vermek

6.
Çalışma donanımı ve makinalarının durumunu dikkatle
denetlemek

7.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde verimli
kullanmak

8.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

9.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında belirtilen
düzenlemeleri benimsemek

10.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

11.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

13.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

14.
Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

15.
Görevleriyle ilgili gerekli durumlarda inisiyatif almak

16.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

17.
İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler
konusunda duyarlı olmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Tahribatlı Muayeneci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı18.   İşletme
kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım

19.   İşyeri
hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

20.   İşyerine
ait araç gereç ve ekipmanın kullanımına

21.    Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

22.    Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

23.    Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

24.    Mesleki
gelişim için araştırmaya istekli olmak

25.    Olumsuz
çevresel etkileri belirlemek

26.    Programlı
ve düzenli çalışmak

27.    Risk
faktörleri konusunda duyarlı davranmak

28.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

29.    Süreç
kalitesine özen göstermek

30.    Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

31.    Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

32.    Tehlike
durumlarında ve tehlikeli davranışlarda ilgilileri bilgilendirmek

33.    Tehlike
durumlarını ve tehlikeli davranışları dikkatle algılayıp değerlendirmek

34.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

35.    Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

36.    Verilen
eğitimlere katılmak ve istekli olmak

37.    Yapılan
iş ve işlemlere yoğunlaşarak çalışmak

38.    Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Nokonusunda duyarlı olmak özen göstermek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5) meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut
ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, MESS

End. Y. Müh. Aytek DURAK – Eğitim Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzman Yardımcısı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.    Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
28

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoZir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları
Direktörü, ASSAN ALÜMİNYUM

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.    Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

End. Müh. Ahmet AMANVERMEZ
– İnsan Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM Met. Müh. Murat DÜNDAR – Ar-Ge
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM Met. Müh. Canan İNEL – Kalite Sistem Laboratuvarı
Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM Erkan KIRA – Kalite Kontrol Teknisyeni, ASSAN
ALÜMİNYUM

Met.
Müh. Cengiz KONYA – Kalite Sistem Laboratuvarı Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM
Hüsnü ÖZTÜRK – Kalite Kontrol Teknisyeni, ASSAN ALÜMİNYUM Gökhan YAğSAğAN – İnsan
Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Çelik İş Sendikası

Dokuz
Eylül Üniversitesi – Makina Mühendisliği Bölümü Ege Bölgesi Sanayi Odası

Fırat
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Bölümü Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
29

Tahribatlı Muayeneci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek StandardıHacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş,

İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret
Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümü…

Kardemir
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü NONNDT
Teknik Kontrol Eğitim,Vasıflandırma
Danışmanlık ve Ticaret Ltd Şti.

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

ODTÜ
Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi

RINA
İleri Mühendislik ve Kaynak Eğitim Merkezi

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme
ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk. T.C. M.E.B Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
30

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C. M.E.B Eğitim
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürlüğü

TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Loydu Vakfı

Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Döküm Sanayicileri
Derneği Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye İhracatçılar
Meclisi Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
31

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0099-5
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan (Yükseköğretim
Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Mehmet
SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                                         Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,                               Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,                Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                  Üye (Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                                    Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOĞLU,                                        Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
32 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>