SÜREKLİ DÖKÜMCÜ SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

SÜREKLİ DÖKÜMCÜ SEVİYE 5

REFERANS
KODU / 11UMS0126-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011- 27881 (Mükerrer)© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

SÜREKLİ DÖKÜMCÜ

Seviye:

51

Referans Kodu:

11UMS0126-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak İş Konfederasyonu Koordinasyonunda
Çelik-İş Sendikası

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK-Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011- 27881 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin Yeterlilik Seviyesi,
sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek
Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KILAVUZ BAR: Sürekli döküm makinelerinde
üretim başlangıcında dökülen ürünü yola sokmak için kullanılan ekipmanı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya
birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce
giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da
malzemeyi,

MAPA: Sapan ve bez halatların uçlarını
kendine, başka bir sapana veya bez halata tutturmak için kullanılan bağlantı
elemanını,

POTA NOZUL KUMU: Potadaki sıvı metalin
katılaşarak döküm deliğini tıkamaması için deliğe doldurulan kumu,

POTA: Ergimiş metali tutmaya ve taşımaya
yarayan, refrakter malzemelerle kaplanmış kabı,
PROB: Ergitilmiş metalin ölçümlerinin yapılmasını sağlayan ucu,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

ROLE: Döküm makinesi
içerisindeki ürünü nakleden döner mekanizmayı,

ŞALOME: Oksi-asetilen
kaynağında yanıcı ve yakıcı gaz karışımının sağlandığı ve metalleri ısıtma,
ergitme ve kesme işlemlerinde kullanılan aparatı,

TANDİŞ: Ergimiş metalin kalıplara dökülmesi
sırasında akışı kontrol etmeye yarayan geniş ve derin olmayan kabı,

TARET: Konverterden
gelen potanın döküm pozisyonu almasını sağlayan döner ekipmanı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TORÇ EKİPMANI: Sürekli döküm makinelerinde
üretilen ürünlerin istenen boyda kesilmesini sağlamak için kullanılan ekipmanı

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………………….. 6

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………………………. 6

2.4.
Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………………. 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………………… 7

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri……………………………………………………………………………………………………. 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………………….. 17

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………. 20©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Sürekli Dökümcü (Seviye 5)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin
Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş Konfederasyonu/Çelik-İş Sendikası
tarafından hazırlanmıştır.

Sürekli
Dökümcü (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Sürekli Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Sürekli Dökümcü (Seviye 5), iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi
dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, sürekli döküm
tesisinde, üretim programı doğrultusunda makinenin döküme hazırlanması, konverterden gelen sıvı metalin tarete konması, potanın
açılması, tandişe dökülmesi, tandiş
sıcaklığını, seviyesini, kalıp içerisine sıvı metalin akışı işlemlerinin
takibini yapan ve yaptıran, döküm parametrelerini oluşturan, dökümünün
sürekliliğini bilgisayar ve kontrol panolarını kullanarak takip eden, çıkan
mamulleri yükleme işlemi bitinceye kadar izleyen, meydana gelen arızalan
amirlerine haber veren, iş organizasyonu yapan ve mesleki gelişim
faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 3135 (Metal üretim işlem kontrolörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma İşleri
Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

İşyeri
İçin Yapılan Risk Analizleri

İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği

Tehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAyrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sürekli döküm işlemleri,
uygun seviyede aydınlatılmış, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı uygun
genişlikte, kapalı alanlarda gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında, yüksekte çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları, yüksek
seviyede ısıya maruz kalma, toz, gürültü, sıcaklık farkı, olası kaygan zemin
ve aşırı hava akımına maruz kalma sayılabilir. Sürekli Dökümcü, çalışma
alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe ilişkin Diğer Gereklilikler

Sürekli
Dökümcü (Seviye 5)’nün; ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık
raporuna sahip olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için,
işyerinin düzenlediği eğitimlere katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları
uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirir.

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını çalışma sırasında
koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.6

Aldığı eğitimlere uygun olarak çalışır ve yaptığı çalışmalarda İSG
kurallarını ön planda tutar.

 

 

A.2

Risk
etmenlerini belirlemek ve

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

azaltmak

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını gözlemleyip, tehlikeli bir durum tespitinde anında
giderm ek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda
bulunur.

 

 

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.2

Anında giderilemeyen tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere
bildirerek tehlike giderilenceye kadar gerekli
tedbirlerin alınmasında görev alır.

 

 

 

A.3.3

Kullandığı ekipmana özel acil durum
prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Bölümünde çalışan makinelerin tehlikelerine karşı eğitim alır ve bu
eğitim doğrultusunda kendini tehlikelere karşı korur.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil çıkış veya kaçış prosedürlerinin
etkinliğini kontrol etmek üzere yapılan periyodik çalışmalara, eğitimlere ve
tatbikatlara katılır.

 

 

A.4.2

Acil çıkışların önlerine, geçişi engelleyecek şekilde makine, ekipman ve malzeme konulmasını önler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevreye olan etkilerini
gözleyerek zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve
sınıflamayı yaparak diğer personelide bu konuda
bilgilendirerek koordine eder..

B.2.2

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD ve malzemeleri kullanır
ve/veya diğerlerine kullandırır.

B.2.3

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

B.3

Doğal/işletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakların ve işletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı
için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

B.3.2

Doğal kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir
şekilde kullanarak diğer personelinde kullanımını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini

C.1.1

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

uygulamak

C.1.2

Makine, alet, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite, fire ve/veya hata formlarını doldurur.

 

 

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Kullanılan makinelerin ve aletlerin uygunluğunu kontrol eder.

C

 

C.3.3

Yapılan işin
ve gerektirdiği işlemlerin teknik talimatlara uygunluğunu denetler.

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli
bildirir.

 

 

 

 

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

çalışmalarına katılmak

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya giderilemeyen hata ve arızalan amirlerine
bildirir.

 

 

 

 

C.4.5

Sürekli iyileştirme çalışmalarını her alanda uygular, uygulanmasını
sağlayarak, bu faaliyetler sırasında uygun problem çözme tekniklerini
kullanır.

 

 

 

 

C.4.6

Ürün ve üretim süreci ile ilgili her türlü uygunsuzluğu amirlerine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş
alanının uygunluğunu tespit eder.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını
belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve
yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını
kullanır.

D

Çalışma alanını

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale
getirir.

düzenlemek

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken İSG kurallarını ön planda tutar.

 

 

 

 

D.3.3

Kişisel ve ortak kullanım alanlarının sağlık bilgisi kurallarına özen
gösterir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.4

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde
temizler ve kaldırır.

 

 

 

 

D.3.5

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.6

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olabilecek
bir tehlike veya arıza durumunda çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Sahip olduğu yetki çerçevesinde araç, gereç ve donanımın sorun ve
arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet
ve donanımını

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

korumak ve
talimatlara uygun bakımlarını

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin
ederek uygun şekilde depolar.

 

sağlamak

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımın arızalarını belirler, bozulma ve
yıpranmalarını zamanında fark eder ve bu bilgileri ilgililerle paylaşır.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki
bozulma, yıpranma ile ilgili kayıtları oluştururak
ilgililere aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Makine ve ekipman parçalarının çalışma
ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Döküm
makinesinde duruş ve başlangıç kararını alır ve amirlerini bilgilendirir.

 

 

 

 

F.1.2

Dökümü sona eren makineyi döküm arası hazırlık ve kontroller
talimatına göre tekrar döküme hazırlar.

 

 

 

 

F.1.3

Planlı ve arıza duruşlarında döküm makinesi ile ilgili ekipmanın temizlik işlerini yaptırır.

 

 

 

 

F.1.4

Kalıplarda ve soğutma odasında gerekli olan temizliği yaptırır.

 

Sürekli
döküm tesisindeki

 

 

F.1.5

Döküm makinesinde meydana gelen arızalan gerekli birimlere haber
vererek yaptırır.

F

işlerin yerine
getirilmesini sağlamak

F.1

Döküm öncesi ve duruş esnasında işlemleri yapmak

F.1.6

Tandiş
değişiminden dolayı verilen aralarda çevre, ekipman
ve malzeme temizliğini yaptırır.

 

 

F.1.7

Eksik malzemeleri teminini ve hazır olmasını sağlar.

 

 

 

 

F.1.8

Değişecek kalıp varsa kalıp değiştirme talimatına göre kalıp değişini
sağlar.

 

 

 

 

F.1.9

Döküm başlamadan önce kalıpları kontrol edip kalıplar ve tandişi hazırlatır.

 

 

 

 

F.1.10

İş talimatları doğrultusunda döküm öncesi hazırlıkların yapılmasını
sağlar.

 

 

 

 

F.1.11

Hazırlıkları tamamlanan tesisin iş talimatları doğrultusunda döküme
başlamasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.2.1

Amirlerinden aldığı siparişe göre üretim programını yapar.

 

 

 

 

F.2.2

Ürün kalitesine göre kumanda odasından döküm parametrelerini girer ve
gerekli ayarları yapar.

 

 

 

 

F.2.3

Döküm esnasında tandişteki sıvı metal
seviyesinin amirlerinin talimatına uygun seviyede tutulmasını sağlar.

 

Sürekli
döküm tesisindeki

 

 

F.2.4

Pota açılmadığı durumlarda pota nozulunun
şişlenmesini ve gerekirse oksijen vurulmasını sağlar.

F

işlerin yerine
getirilmesini sağlamak

F.2

Döküm esnasındaki işlemleri yapmak

F.2.5

Çekme Doğrultma ünitesinden çıkan mamullerin yükleme işlemi bitinceye
kadar hat boyunca takip edilmesini üretimin devamını sağlayacak şekilde
boşaltım sahasına sevk edilmesini sağlar.

 

 

 

 

F.2.6

Döküm esnasında üretimin belirtilen standartlara göre devamını sağlar
ve uygulama kartları doğrultusunda tandiş
sıcaklığının su değerlerinin ve döküm şartlarının takibini yaparak
standartlar dâhilinde üretimin gerçekleşmesini sağlar.

 

 

 

 

F.2.7

Üretilen malzemelerin standartlara ilgili personel ile birlikte
kontrol ederek amirlerine bilgi verir ve gereği halinde düzeltici
faaliyetleri gerçekleştirir.

 

 

 

 

F.2.8

Üretilen malzemelerin haddehaneye ve satış sahasına sevkiyatını
sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

İşyeri dokümanlarındaki prosedür ve
talimatları uygular ve uygulanmasını sağlar.

 

 

G.1

İş programı
yapmak

G.1.2

Kullanacağı malzemelerin, teknik dokümana uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

G.1.3

Üretimin sürekliliğini sağlar ve gerekli bakım programlarını yapar.

 

 

 

 

G.1.4

Üretimi vardiya amirlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda programa
uygun devamlılığını sağlar ve standartlara uygun raporlar.

 

 

G.2

Çalışma alanı uygunluğunu kontrol

G.2.1

Çalışma alanlarının İSG kurallarına uygunluğunu denetler ve aksi
durumlarda gerekli tedbirleri alarak durumu amirlerine bildirir.

G

İş
organizasyonu yapmak

 

etmek

G.2.2

Üretim esnasında kullanılan ekipmanın
sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalıştığının kontrolünü yapar.

 

 

 

 

G.3.1

Ekipmanın çalışır halde olması için gerekli malzemeleri temin eder.

 

 

 

Üretim için gerekli malzemeleri ve ekipmanı
hazırlamak

G.3.2

Üretim esnasında kullanacağı sarf malzemelerini temin eder.

 

 

G.3

G.3.3

Üretimin devamlılığı için gerekli olan malzemelerin yeterliliği ile
ilgili amirlerine bilgi verir.

 

 

 

 

G.3.4

Üretim akışına göre diğer ünitelerden temin edilen sarf malzemeler
(hava, su, azot, argon vs.) devamlılığı için gerekli ünitelerle iletişim
kurar.

 

 

G.4

Gereken idari işleri tamamlamak

G.4.1

Standartlarına
göre üretim raporlarını, vardiya defterini doldurur ve ilgililere ulaştırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

H.1

Eğitim planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

H.1.1

Eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir.

 

 

H.1.2

Periyodik ve bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından
değerlendirir.

H

Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

H.2

Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

H.2.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

 

H.2.2

Sürekli döküme ilişkin yeni teknolojileri ve ilgili gelişmeleri takip
eder.

 

 

H.3

Astlarına ve
diğer çalışanlara

H.3.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

H.3.2

Sürekli
döküme ilişkin sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Sürekli Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Dâhili yangın söndürme sistemi ekipmanı

2.
Dalgıç pompa

3.
Döküm kumanda panelleri

4.
Hava, su, azot, oksijen vanaları ile ilgili ekipman

5.
İletişim ve haberleşme cihazları

6.
Kanca

7.
Kişisel koruyucu donanım

8.
Kontrol masası

9.
Mapalar

10.
Oksijen borusu

11.
Refrakter püskürtme
makinesi

12.
Sapan ve bez halat

13.
Sıcaklık ve karbon tayin probu

14.
Sistem kontrol bilgisayarı

15.
Şalome (oksi-gaz
kesme takımı)

16.
Tandiş deliği kapatma
tapaları

17.
Tandiş örtü tozu

18.
Taşınabilir söndürme cihazları

19.
Temel el aletleri

20.
Torç ekipmanı

21.
Uygulama kartları

22.
Yol kontrol pulpitleri

23.
Zincir

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Bilgisayar kullanım bilgisi

5.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

6.
Döküm makinesinin üretim programına uygun
hazırlanması bilgi ve becerisi

7.
Ekip içinde çalışma yeteneği

8.
El aletlerini kullanma becerisi

9.
El becerisi

10.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

11.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

12.
Kalite kontrol prensipleri bilgisi

13.
Kampanya işleri bilgi ve becerisi

14.
Kancacılık ve sapanlama, yük kaldırma ve taşıma bilgisi

15.
Kayıt tutma becerisi

16.
Koordinasyon yeteneği

17.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No18.

Mesleki teknik resim bilgisi

19.

Mesleki terim bilgisi

20.

Oksi-gaz ile kesme bilgi ve becerisi

21.

Olumsuz çevresel etkileri belirleyebilme
becerisi

22.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

23.

Ölçme değerlendirme bilgi ve becerisi

24.

Pota ilavelerinin hazırlanması bilgi ve
becerisi

25.

Problem çözme yeteneği

26.

Risk analizi bilgisi

27.

Sebep sonuç ilişkisi kurabilme becerisi

28.

Sıcak ve sıcaktan korunma bilgisi

29.

Sıvı metalin ve hurdanın yüklenmesi bilgisi

30.

Sorun belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

31.

Süreç akışlarını gözlemleme becerisi

32.

Tandiş hazırlama bilgisi

33.

Tehlikeli gazlardan korunma bilgisi

34.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

35.

Temel düzeyde çelik üretim teknikleri bilgisi

36.

Temel refrakter
malzemeleri bilgisi

37.

Yağ ve yağlama sistemleri bilgisi

38.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

39.

Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği

40.

Zamanı iyi kullanma becerisi

41.

Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve
sakin olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Araç, donanım ve aparatların limitlerini
zorlamamak, limitleri dahilinde çalışmak

4.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanmak

5.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

6.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

7.

Gerekli ve acil durumlarda donanımın
çalışmasını durdurmak

8.

Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

9.

İşi ile ilgili hedeflerini bilmek ve
hedefleri başarıyla sonuçlandırmak

10.

İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri
kazanım konusunda duyarlı olmak

11.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

12.

Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini
gözetmek

13.

Malzeme hareketliliğinden kaynaklanan
tehlikelere duyarlı olmak

14.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

15.

Programlı ve düzenli çalışmak

16.

Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

17.

Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine
getirmek

18.

Süreç kalitesine özen göstermek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No19.
Talimatları eksiksiz olarak uygulamak

20.
Taşıma işlemlerini gerçekleştirirken dikkatli olmak

21.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

22.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

23.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

26.
Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME

Sürekli Dökümcü (Seviye 5), meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Sürekli Dökümcü Seviye (5)                                                                                  11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEK: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.   Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Hikmet Ferudun
TANKUT – Genel Sekreter, HAK-İŞ – Genel Başkan, ÇELİK-İŞ Ruhi AYHAN – Genel
Eğitim Sekreteri, ÇELİK-İŞ Yaşar ÇINAR – Karabük Şube Başkanı, ÇELİK-İŞ Şahin
SERİM – Araştırma Uzmanı, HAK-İŞ

Burak YÜCEYALÇIN – TİS, Araştırma ve Eğitim
Uzmanı, ÇELİK-İŞ

2.    Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri

2.1.
Meslek        Standartları
Komisyonu Üyeleri

Fadıl DEMİREL – Genel Müdür, KARDEMİR AŞ.

Yusuf GÜRSOY – İnsan Kaynakları Müdürü,
KARDEMİR A.Ş.

Serdar YAVUZ – End. Etüd
Proje Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Zeren KARAARSLAN – Endüstri Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Hakan ULUDAĞ – İş Sağlığı ve Güvenliği
Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Prof. Dr. İbrahim KADI – Rektör Yardımcısı –
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mustafa YAŞAR – Teknik Eğitim
Fakültesi Dekan Yardımcısı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Süleyman GÜNDÜZ – Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürü, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ramazan KAÇAR – Metal Eğitimi Bölüm
Başkanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

2.2.
Meslek        Standardının
Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

İsmail ŞİŞLİ – Refrakter
Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Ayberk ÖZDUMAN – Sürekli Dökümler Baş
Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Özgür AYKUT – Dökümhane Baş Mühendisi,
KARDEMİR A.Ş.

Mansur YEKE – Çelikhane Müdürü, KARDEMİR
A.Ş.

Orhan YILMAZ- Sürekli Döküm Tesisi Ustası –
KARDEMİR A.Ş.

Kamil ÇINAR – Sürekli Döküm Tesisi Operatörü
– KARDEMİR A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Sürekli
Dökümcü Seviye (5)                                                                                  11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İskenderun Demir Çelik A.Ş İstanbul Maden
ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi İstanbul
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi
Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalürji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Eğitimi Bölümü

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Sürekli Dökümcü Seviye (5)                                                                                  11UMS0126-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTMMOB Metalürji Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji
Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)

Hasan
KARABULUT,                                 Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem
ÜNAL,                                              Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete
ÇANKAYA,                                         Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Muhsin
ŞAŞMAZ,                                        Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay
KESTİR,                                        Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil
ÇİMEN,                                               Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet
YARDIMCI,                                     Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu)

M.Fatih KESEROĞLU,                                Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray
VURMAY,                                         Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin
SERİM,                                               Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr.
Aykut ENGİN,                                        Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Sürekli Dökümcü Seviye (5)

Ulusal Meslek Standardı

AhmetGÖZÜKÜÇÜK,

Firuzan
SİLAHŞÖR,

Hacı
Ali EROĞLU,

Sinan
GERGİN,

5.
MYK Yönetim Kurulu Bayram AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Yrd.
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,11UMS0126-5 / 01.03.2011 / 00 Referans Kodu
/ Onay Tarihi / Rev. No

Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler
İdaresi Başkanlığı)

Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir