SU YALITIMCISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

SU YALITIMCISI SEVİYE 3

REFERANS KODU / 11UMS0134-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011 – 278 (Mükerrer)

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 1

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Meslek: SU YALITIMCISI
Seviye: 31
Referans Kodu: 11UMS0134-3
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)Yardımcı Kuruluş: Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK İnşaat Sektör Komitesi
MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: 01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar
Resmi Gazete Tarih/Sayı: 21.03.2011 /27881 (Mükerrer)
Revizyon No: 00
1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 2

 

 

Su Yalıtması (Seviye 3)                                                                                         11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Ulusal Meslek Standardı                                                                                       Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AYIRICI TABAKA: Su yalıtım örtülerinden farklı ısıl boy uzama katsayısına sahip malzemelerin, su yalıtım katmanlarına zarar vermesini önlemek için araya konulan ve örtülere yapıştırılmayan katmanı,

BİNDİRMELİ EK YERİ (ENİNE-BOYUNA): Yan yana (enine) ve ard arda (boyuna) gelen su yalıtım örtülerinin bir bütün teşkil etmesi için birbirlerinin üstüne bindirilerek yapıştırıldıkları kısımları,

BUHAR KESİCİ: Buhar geçişini sınırlandıran veya engelleyen, su buharı geçişine yüksek direnç gösteren polietilen folyo, alüminyum folyo veya kraft kâğıt gibi malzemeleri,

ÇAKIL: 0 (16-32) mm arası yıkanmış ve elenmiş dere çakılını,

DRENAJ SAĞLAYICI – KORUYUCU KATMAN: Su yalıtım örtüleri ile birlikte kullanılan, sert – yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) esaslı, mekanik etkilere karşı yalıtımı koruyan ve drenaj boşluğu oluşturan malzemeyi,

EĞİMLİ ÇATI: Eğimi %5 veya daha fazla olan çatıyı,

FİLTRE KATMANI: Üstteki katmanlardan gelecek olan tozun ve istenmeyen yabancı maddelerin geçişini engelleyen katmanı,

GEOTEKSTİL KEÇE: Yalıtım malzemelerini beton ve benzeri malzemeden ayırmak için serilen tekstil ürününü,

GROBETON: Mukavemetin önemli olmadığı dolgu, tesviye ya da temel altı gibi alanlarda kullanılan düşük dozlu betonu,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

ISLAK HACİM: Bina içerisinde suyun kullanıldığı Banyo, WC ve mutfak gibi hacimleri,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

SU YALITIM MALZEMELERİ: Basınçlı/basınçsız suların, toprakta yer alan nemin; kapiler veya sızıntı yoluyla yapıya sirayet ederek zarar vermesini önlemek için suyun/nemin bulunabileceği dış ortam ile yapı kabuğu arasında kesintisiz bir katman oluşturulması amacıyla kullanılan, detayın gereksinimine bağlı olarak pozitif veya negatif yönden püskürtülerek, sürülerek, yapıştırılarak veya mekanik tespit elemanları ile uygulanan su geçirimsizlik sağlayan bitüm veya plastik/kauçuk esaslı örtü veya çimento, akrilik, poliüretan, bitüm esaslı sürme esaslı özel malzemeleri,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 3

 

 

Su Yalıtması (Seviye 3)                                                                                         11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Ulusal Meslek Standardı                                                                                      Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

NOKTASAL YAPIŞTIRMA: Alt kısımda delikli cam tülü örtü kullanılarak yapılan yapıştırmayı,POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜ: Polimer esaslı plastiklerle bitümün (asfalt) modifiye edilerek donatısız veya taşıyıcı donatılarla (cam tülü, polyester keçe gibi) birlikte üretilen su yalıtım örtülerini,

RONDELA: Sıkıştırılacak parça ile somun arasına konan ve bu somunun parça üzerine uyguladığı kuvveti iletmeye ve dağıtmaya yarayan küçük delikli pulu,

ŞALUMO: Bitümlü örtüleri yapıştırmak amacı ile kullanılan propan tüpünün ucuna takılan özel bir yakma düzeneğini,

ŞERİTSEL YAPIŞTIRMA: Su yalıtım örtüsünün bir alttaki katman ile örtü eni/boyu boyunca şeritsel bantlar şeklinde yapıştırılmasını,

TAM YAPIŞTIRMA: Su yalıtım örtüsünün bir alttaki katman ile tüm yüzeyi boyunca, hiç bir boşluk veya yapışmamış kısım kalmayacak şekilde yapıştırılmasını,

TAMİR HARCI: Yapı elemanlarında meydana gelen kırık ve/veya çatlakların tamiri için özel olarak imal edilen polimer veya elyaf takviyeli güçlü çimento veya epoksi esaslı harçları,

TAŞ YÜNÜ: Bazalt hammaddesinden üretilen ısı yalıtım malzemesini,

TERAS ÇATI: Eğimi %5 veya daha az olan çatıyı,

TİJ: Beton kalıplarının uygulama esnasında eşit mesafelerde durabilmesi amacıyla demirden üretilen yardımcı elemanları,

ifade eder

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 4

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

2.MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri…………………………………………………………………. 7

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler………………………………………………………………………………… 7

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………………………………………. 7

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………….. 7

3.MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 8

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 25

3.3.Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

3.4.Tutum ve Davranışlar………………………………………………………………………………………………………………………. 26

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 28

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 5

 

 

Su Yalıtması (Seviye 3)                                                                                         11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Ulusal Meslek Standardı                                                                                      Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

1.GİRİŞSu Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Su Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 6

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

İ. MESLEK TANITIMI 2.1.            Meslek TanımıSu Yalıtımcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda su yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

İ.İ. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 7124 (Yalıtım işlerinde çalışanlar)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Su Yalıtımcısı (Seviye 3); her türlü bina, endüstriyel tesis ve gerekli olan yerlerde su yalıtımı yapar. Zaman zaman toz ve kokunun yoğun olduğu, açık ya da kapalı, kimyasal maddeler nedeni ile havalandırılması gerekebilen ortamlarda çalışır. Su yalıtımcısı işin gereğine göre mimar, mühendis, yalıtım teknikeri ve meslektaşları ile işbirliği içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Su Yalıtımcısının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.

 

11UMS0134-3 I 01.03.2011 I 00Referans Kodu I Onay Tarihi I Rev. No

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 7

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.MESLEK PROFİLİ

 

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A.1.1 Projeyi detaylı biçimde okur.
A.1 Projeyi incelemek A.1.2 İş kalemlerini tespit eder.
A.1.3 İş sıralamasını yapar.
A.2.1 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin hazır olup olmadığını kontrol eder.
A.2 Yalıtım öncesi kontrolleri A.2.2 Saha kontrolü yapar.
yapmak A.2.3 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin metrajını çıkartır.
A.2.4 İşlerin yapılması esnasında hava koşullarını önceden kontrol eder.
A İş organizasyonu yapmak (devamı var) A.3 Teknik şartnameyi incelemek A.3.1 Şartnamedeki iş kalemlerini kontrol eder.
A.3.2 Şartnamedeki malzemelerin teyidini yapar.
A.4 Araç gereç ve malzeme seçimi A.4.1 Kullanılacak ekipmanı belirler ve hazırlar.
yapmak A.4.2 Sarf malzemelerinin miktarını ve çeşidini işin yapısına göre belirler.
A.5.1 Depolama ve istiflemeyi kurallara uygun olarak yapar veya yapılmasını sağlar.
Lojistik ile ilgili işlemleri yapmak A.5.2 Depolanan alandan kullanılan alana malzeme taşır veya taşınmasını sağlar.
A.5 A.5.3 Atık malzemeleri uygun yerlerde depolar.
A.5.4 İşverenle görüşerek, uygun yerlerde depolanan atıkların sevkiyatının yapılmasını sağlar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 8

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A.6 Yardımcı elemanlara iş dağılımı yapmak ve iş programını uygulamak A.6.1 İşe göre eleman seçimi yapar.
A.6.2 Yardımcı elemanlar arasındaki koordinasyonu sağlar.
A.7.1 Çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi olur.
A.7.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.
A.7.3 Arızalan yetkili kişiye bildirir.
A İş organizasyonu yapmak A.7.4 Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.
A.7 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak A.7.5 İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.
A.7.6 İletişim araçlarını yanına alır.
A.7.7 Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.
A.7.8 Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.
A.7.9 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.
A.7.10 Yardımcı elemanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmalarını sağlar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 9

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B.1.1 Drenajı kontrol eder.
B.1.2 Yüzeyin nem/ıslaklık kontrolünü yapar.
B.1 Topakla temas eden temel ve duvarlarda yalıtım öncesi hazırlık yapmak B.1.3 Yüzeyi yağ, toz, harç atığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler veya temizlenmesini sağlar.
B.1.4 Zeminin el ve göz yoluyla kontrolünü yapar.
B.1.5 Yüzeyde hata varsa ilgili birime bildirir.
B.1.6 Yapısal ya da yüzeysel bozuk satıhları polimer takviyeli tamir harçları ile tamir eder.
B Temel ve duvarlarda su yalıtımı yapmak (devamı var) B.2.1 Tij (tie-rot) deliklerini su geçirimsiz polimer ve fiber takviyeli tamir harcı ile kapatır.
B.2.2 Pah kırımı yapar, keskin noktaları yuvarlatır ve parlak yüzeyleri pürüzlendirir.
B.2 Toprakla temas eden temellerde su yalıtımı yapmak B.2.3 Dıştan bohçalama uygulamalarında zemine grobeton/donatılı beton döküldükten sonra polimer bitümlü su yalıtım örtüsü kullanılacaksa beton yüzey kuruduktan sonra üzerine astar sürer. Sentetik örtü kullanılacaksa grobeton üzerine geoteksil keçe serer.
B.2.4 Astar kuruduktan sonra 2 kat polimer bitümlü örtüyü proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yeterli ek pay bırakarak şaşırtmalı olarak yapıştırır.
B.2.5 Örtüleri korumak için örtülerin üzerine şartnamede tanımlanan özelliklerde serbest olarak geotekstil keçe serer.
B.2.6 Ek payın üzerine şartnamede belirtilen düzeyde düşük dozlu koruma betonu attırır.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 10

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B.3.1 Temel atıldıktan sonra düşey perde duvarlara polimer bitümlü örtüler için astar sürer, sentetik örtüler için ise boy hizasına kadar geotekstil keçe uygular.
B.3.2 Astar kuruduktan sonra; 2 kat polimer bitümlü örtü veya tek kat sentetik örtüyü tekniğine uygun olarak tatbik eder.
B.3.3 Düşük dozlu koruma betonunu kırar ve yatayda gelen su yalıtımı ile düşeyde gelen su yalıtımını birbirine yapıştırarak birleştirir.
Toprakla temas eden duvarlarda su yalıtımı yapmak (devamı var) B.3.4 Isıtılan mekânlarda su yalıtım örtüsünü korumak ve ısı yalıtımı yapmak amacıyla ısı yalıtım levhalarını polimer bitümlü su yalıtım örtülerine yapıştırır. Sentetik örtüler ile yapılan uygulamalarda ise su yalıtım örtüsünün üzerine önce geoteksil keçeyi yerleştirir ve ardından ısı yalıtım levhalarını geçici olarak tutturur ve kademeli toprak dolgu yaparak uygulamayı tamamlar.
B Temel ve duvarlarda su yalıtımı yapmak (devamı var) B.3 B.3.5 Isıtılmayan mekânlarda su yalıtım örtüsünü korumak için koruyucu katman uygular.
B.3.6 Sürme esaslı su yalıtım malzemeleri ile yapılacak olan su yalıtım uygulamalarında; yüzey hazırlığının tamamlanmasının ardından astar sürer.
B.3.7 Sürme esaslı su yalıtım malzemelerini üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar ve kristalize özellikli, çimento esaslı malzemeler ile iç yüzeyden (negatif yönden) su yalıtımı yapar.
B.3.8 Perde duvarlara şartnamede tanımlanan sarfiyatlarda hazırlanan su yalıtım malzemesini fırça, mala veya püskürtme yöntemi ile yüzeye uygular. Sürerek yapılan uygulamalarda ardışık katmanları birbirine dik yönde uygular.
B.3.9 Uygulama tamamlandıktan sonra; sürme esaslı su yalıtım malzemelerinin kuruyana dek korunmasına özen gösterir.
B.3.10 Isıtılan mekânlarda su yalıtım örtüsünü korumak ve ısı yalıtımı yapmak amacıyla ısı yalıtım levhalarını yapıştırır.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 11

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B.3.11 İçten bohçalama uygulamalarında betonarme çanak hazırlatır. Polimer bitümlü su yalıtım örtüsü kullanılacaksa çanak betonuna astar sürer. Sentetik örtü kullanılacaksa dış çanak üzerine geoteksil keçe monte eder.
B.3.12 Astar kuruduktan sonra 2 kat polimer bitümlü örtüyü proje ve teknik şartnamelere uygun şekilde şaşırtmalı olarak yapıştırır.
B Temel ve duvarlarda su yalıtımı yapmak B.3 Toprakla temas eden duvarlarda su yalıtımı yapmak B.3.13 Plastik/Sentetik örtüler iş günü bitiminde ek, kaynak ve birleşim noktaları çift kaynaklı birleştirmelerde şartnameye uygun şekilde test yapar. Tek kaynaklılarda tornavida ağzı ile kontrol eder.
B.3.14 Köşelerde pah (yuvarlatma) yapar ve ilave destek örtü ile tedbir alır.
B.3.15 Dış yüzeyden yalıtım imkânı olmayan sıva yapılmış perde duvarların iç taraftan yalıtımında yüzeydeki sıvanın tamamını kırarak yüzey temizleme ilkelerine uygun çalışma yapar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 12

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
C Islak hacimlerde su yalıtımı yapmak C.1 Islak hacimlerde zemin hazırlığı yapmak C.1.1 Yüzeyi yağ, toz vb. yapışmaya engel teşkil eden kalıntılardan temizler.
C.1.2 Yapısal ya da yüzeysel bozuk satıhları uygun tamir harçları ile tamir eder.
C.2 Islak hacimlerde polimer bitümlü örtülerle su yalıtımı yapmak C.2.1 Islak hacim uygulamalarında polimer bitümlü su yalıtım örtüsü kullanılacaksa zemin betonuna astar sürer.
C.2.2 Astar kuruduktan sonra 2 kat polimer bitümlü örtüyü proje ve teknik şartnameler uygun şekilde şaşırtmalı olarak yapıştırır.
C.3 Islak hacimlerde sürme esaslı malzemelerle su yalıtımı yapmak C.3.1 Sürme esaslı su yalıtım malzemelerini üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.
C.3.2 Şartnamede tanımlanan sarfiyatlarda hazırlanan su yalıtım malzemesini fırça, mala veya püskürtme yöntemi ile yüzeye uygular.
C.3.3 Sürülerek yapılan uygulamalarda ardışık katmanları birbirine dik yönde uygular.
C.3.4 Uygulama tamamlandıktan sonra; sürülerek uygulanan yalıtım malzemelerini kuruyana dek korur.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 13

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D.1.1 Zemin ahşap ise ilk kat örtüyü ek yerlerinin altından geniş başlıklı çiviler ile çakar.
D.1.2 Betonarme yüzeylerde yüzeyin düzgünlüğünü kontrol eder ve bitüm esaslı astar sürerek astarın kurumasını bekler.
Eğimli çatılarda su yalıtımı yapmak D.1.3 Astar kuruduktan sonra su yalıtım örtüsünü, yağmur oluğuna paralel, eğime dik ve ek yerleri uygun aralıklarda olacak şekilde üst üste bindirecek şekilde döşer.
D.1 D.1.4 Tüm örtü katmanlarını aynı yönde açarak serer.
D.1.5 Birinci kat örtüleri, enlemesine olan ek yerlerini şaşırtmalı olarak döşer. Boyuna ve enine ek yerlerini ortalar.
Çatılarda su yalıtımı D.1.6 Enine binileri tekniğine uygun olarak şaluma ateşiyle yapıştırır.
D yapmak (devamı var) D.1.7 Ek yerlerini kontrol eder.
D.1.8 Su yatılım malzemesinin atmosfere açık olduğu durumlarda, 2.kat bitümlü örtünün üzerinin arduvaz taş kaplı olmasına dikkat eder.
D.2.1 Çatı döşemesi üzerine eğim şapı attırır.
D.2.2 Yüzeyi yağ, toz vb. yapışmaya engel teşkil eden kalıntılardan temizler.
Teras çatılarda su yalıtımıyapmak

(devamı var)

D.2.3 Yapısal ya da yüzeysel bozuk satıhları uygun tamir harçları ile tamir eder.
D.2 D.2.4 Polimer bitümlü örtü kullanılacaksa eğim betonu üzerine astar uygular. Sentetik örtü kullanılacaksa geotekstil keçe serer.
D.2.5 Tüm örtü katmanlarını aynı yönde açar. Sentetik örtüleri sıcak hava kaynağı veya robotu ile tek kat, bitümlü örtüleri ise şalümo alevi ile 2 kat olarak ek yerleri şaşırtılarak uygular.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 14

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D.2.6 Polimer bitümlü örtülerle yapılan uygulamalarda üste gelecek olan ikinci kat örtülerde ise birinci kat örtünün boyuna ve enine ek yerleri ortalar.
D.2.7 Enine binileri tekniğine uygun olarak şaluma ateşiyle yapıştırır.
D.2.8 Su yalıtımı tamamlandıktan sonra ısı yalıtımı uygulamasına hazır yüzey elde eder.
D.2.9 Geleneksel teras çatılarda taşyünü ile yapılan ısı yalıtımı uygulamalarında; eğim betonu atılmış çatı döşemesi üzerine önce buhar kesici serer ve taşyünü ısı yalıtım levhalarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.
Çatılarda su yalıtımı yapmak (devamı var) D.2 Teras çatılarda su yalıtımı yapmak D.2.10 Bitüm emdirilmiş taşyünü üzerine iki kat bitümlü örtü tekniğine göre şalümo ile uygular. En üstte atmosfere açık kalacak olan su yalıtım örtüsünü, güneşin zararlı ışınlarına dayanıklı olan tiplerini kullanır.
D D.2.11 Sürme esaslı su yalıtım sisteminde fırça, mala ya da püskürtme yöntemi ile yüzeylere dengeli bir kalınlık sağlanacak şekilde sürme esaslı ürünleri uygular.
D.2.12 Su giderlerini yalıtım sistemine uygun süzgeçlerden seçilmesini sağlar.
D.2.13 Plastik/Sentetik örtüleri, iş günü bitiminde ek, kaynak ve birleşim noktaları çift kaynaklı birleştirmelerde şartnameye uygun şekilde test yapar.
D.2.14 Tek kaynaklı birleştirmelerde tornavida ağzıyla yapılan örtü birleşim yerlerini kontrol eder.
D.3 Hafif metal çatılarda su D.3.1 Trapez kesitli sac panellerini, çatıya, taşıyıcı makas sistemine, mekanik tespit elemanları ile monte eder.
yalıtımı yapmak (devamı var) D.3.2 Trapez kesitli saç panellerin üzerine uygun kalınlıkta polietilen folyo açar. Folyonun ek yerlerini uygun aralıklarda bindirir ve çift taraflı bant yapıştırır. Gereğinde buhar kesici serer ve kendinden yapışkanlı bant ile yapıştırır.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 15

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D.3.3 Şartnameye uygun kalınlık ve özellikteki ısı yalıtım levhalarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir ve şartnamede belirtilen sarfiyat mekanik tespit elemanları ile trapez saca monte eder.
D Çatılarda su yalıtımı D.3 Hafif metal çatılarda su D.3.4 Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin türüne göre; su yalıtım örtü/örtülerini serer veya uygun sayıda mekanik tespit elemanı ile ek yerinin altından uygular.
yapmak yalıtımı yapmak D.3.5 Bitümlü örtü kullanılması durumunda ikinci kat örtünün mineralli olmasına dikkat eder.
D.3.6 Sentetik örtü kullanılması halinde ısı yalıtım levhasının üzerine geotekstil keçe serer. Örtüyü güneşin zararlı ışınlarına karşı dayanıklı yüzeyi üste gelecek şekilde sererek, şartnamede belirtilen miktardaki mekanik tespit elemanını örtü ek yerinde monte eder.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 16

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E.1.1 Yüzeyi yağ, toz vb. yapışmaya engel teşkil eden kalıntılardan temizler.
E.1.2 Yapısal ya da yüzeysel bozuk satıhları polimer takviyeli tamir harçları ile tamir eder.
E.1 Depolarda su yalıtımı için hazırlık yapmak E.1.3 Tij (tie-rot) deliklerini su geçirimsiz polimer ve fiber takviyeli tamir harcı ile kapatır, pah kırımı yapar ve keskin noktaları yuvarlatır.
E.1.4 Köşe detaylarının pah bandı ya da tamir harcı ile pahlanmasını sağlar.
E.1.5 Sürme esaslı su yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda parlak yüzeyleri pürüzlendirir.
E.2.1 Sürme esaslı su yalıtım malzemelerini üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.
E.2 Depolarda sürme esaslı su yalıtım malzemesi ile su yalıtımı yapmak E.2.2 Şartnamede tanımlanan sarfiyatlarda hazırlanan su yalıtım malzemesini fırça, mala veya püskürtme yöntemi ile yüzeye uygular.
E.2.3 Sürerek yapılan uygulamalarda ardışık katmanları birbirine dik yönde uygular.
E Depolarda su yalıtımı yapmak E.2.4 Uygulama tamamlandıktan sonra sürülerek uygulanan su yalıtım malzemelerini kuruyana dek korur.
E.3.1 Su yalıtım örtüsü ile beton yüzey arasına polyester veya polipropilen geotekstil keçe kullanır.
E.3.2 Tüm örtü katmanlarını aynı yönde açar.
E.3.3 Plastik/Sentetik esaslı örtülerde yapıştırma işleminde bindirmeleri uygun aralıklarda ayarlar ve sıcak hava üfleyen makinelerle yapıştırır.
E.3 Depolarda sentetik örtüler ile su yalıtımı yapmak E.3.4 İç ve dış köşe detaylarında gerekli ek parçalarını hazırlar ve sıcak hava kaynak makinesiyle kaynatır.
E.3.5 Boru giriş ve menhol kapaklarında polisülfit mastik kullanarak detayların çözülmesini sağlar.
E.3.6 Plastik/Sentetik örtüleri iş günü bitiminde ek, kaynak ve birleşim noktaları çift kaynaklı birleştirmelerde şartnameye uygun şekilde test yapar.
E.3.7 Tek kaynaklılarda tornavida ağzı ile kontrol eder, sentetik örtü imalatçısının tavsiyesine göre tespit vidası atar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 17

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F.1.1 Yüzeyi yağ, toz vb. yapışmaya engel teşkil eden kalıntılardan temizler.
F.1.2 Yapısal ya da yüzeysel bozuk satıhlar polimer takviyeli tamir harçları ile tamir eder.
F.1 Havuzlarda su yalıtım öncesi hazırlık yapmak F.1.3 Tij (tie-rot) deliklerini su geçirimsiz polimer ve fiber takviyeli tamir harcı ile kapatır, pah kırımı yapar ve keskin noktaları yuvarlatır.
F.1.4 Bitümlü örtüler ve sürme esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılacaksa parlak yüzeyleri pürüzlendirir.
F.1.5 Köşe detaylarının pah bandı ya da tamir harcı ile pahlanmasını sağlar.
Sürme su yalıtım malzemeleri ile havuzlarda su yalıtımı F.2.1 Üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda sürme esaslı malzemeyi hazırlar.
Havuzlarda su yalıtımı F.2 F.2.2 Sürme esaslı su yalıtım malzemelerini mala, fırça ya da püskürtme yöntemi ile şartnamelerde tanımlanan sarfiyatlara uyacak şekilde yüzeylere uygular.
F yapmak (devamı var) yapmak F.2.3 Boru giriş ve menhol kapaklarında, polisülfit mastik kullanarak detayların çözülmesini sağlar.
F.3.1 Güneşin zararlı ışınları ve Klorüre dayanıklı olması gereken sentetik esaslı su yalıtım örtüsü ile beton yüzey arasına uygun polyester veya polipropilen geotekstil keçe kullanır.
Plastik/kauçuk esaslı örtüler ile havuzlarda su yalıtımı yapmak F.3.2 Plastik/Sentetik esaslı örtülerde yapıştırma işleminde bindirmeleri uygun aralıklarda ayarlar ve sıcak hava üfleyen makinelerle yapıştırır.
F.3 F.3.3 Projesine uygun yerlerde örtü ve altlarındaki geotekstilleri yüzeylere tutturmak için mekanik tespit sistemlerini uygular ve su geçirimsizliğini sağlar.
F.3.4 Boru çıkış detaylarını flanş ile kapatır. Flanşları, polisülfit esaslı malzeme ile kapatır.
F.3.5 Plastik/Sentetik örtüleri iş günü bitiminde ek, kaynak ve birleşim noktaları çift kaynaklı birleştirmelerde şartnameye uygun şekilde test yapar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 18

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F.4.1 Köşe detaylarının pah bandı ya da tamir harcı ile pahlanmasını sağlar.
F.4.2 Uygulama yüzeyine astar sürer ve kurumasını bekler.
F.4.3 Astar kuruduktan sonra tabanda ve düşey yüzey birleşim yerlerinde ilave kat örtüyü şalümo alevi ile yapıştırır.
F.4 Bitümlü örtülerle havuzlarda F.4.4 Şartnamede tanımlanan bitümlü örtüleri aynı yönde açar.
su yalıtımı yapmak F.4.5 Birinci kat örtülerin enlemesine olan ek yerlerini şaşırtmalı olarak yapar.
F.4.6 Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde ise, birinci kat örtünün boyuna ve enine ek yerleri ortalar.
F Havuzlarda su yalıtımı yapmak F.4.7 Bindirmeleri yeterli mesafe bırakarak şaluma ateşiyle yapıştırır.
F.4.8 Projede belirtilen yerlerde ankraj elemanları boru geçiş flanşlannı monte eder.
F.4.9 Tabanda ve perdelerde gerekli olan koruyucu önlemleri alır veya aldırır.
F.5.1 Yüzeyi yağ, toz, harç artığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler.
F.5.2 Su yalıtım örtüsü ile beton yüzey arasına polyester veya polipropilen geotekstil keçe serer.
F.5 Sentetik örtüler ile evsel ve endüstriyel atık havuzunda su yalıtımı yapmak F.5.3 Plastik/Sentetik esaslı örtüleri üstten asarak uygulama yapar.
F.5.4 Plastik/Sentetik esaslı örtülerde yapıştırma işleminde, bindirmeleri uygun aralıklarda ayarlar ve otomatik kaynak makineleriyle yapıştırır.
F.5.5 Plastik/Sentetik örtüler iş günü bitiminde ek, kaynak ve birleşim noktaları çift kaynaklı birleştirmelerde şartnameye uygun şekilde test yapar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 19

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G.1.1 Uygulama yüzeyinin uygunluğunu kontrol eder ve sorun olması halinde ilgili yetkili birime bilgi vererek yüzeyin düzeltilmesini sağlar.
G.1.2 Uygulama yüzeyi ile sentetik örtü arasına geotekstil keçeyi mekanik tespit elemanlarıyla monte eder.
G.1 Sentetik/kauçuk esaslı örtüler ile tünellerde su yalıtımı yapmak G.1.3 Sentetik örtü birleşim yerlerini dikkate alarak, şartnamede belirtilen miktarda rondelaları mekanik tespit elemanları ile tünel aynasına sabitler.
G.1.4 Plastik/Sentetik esaslı örtülerde bindirmeleri uygun aralıklarda ayarlar. Sıcak hava üfleyen el makineleriyle rondelaların yüzeyine kaynatır.
G.1.5 Plastik/Sentetik esaslı örtüleri, daha önce ayarlanmış olan bindirme paylarını dikkate alarak otomatik kaynak makineleriyle birbirine birleştirir.
G Tünellerde su yalıtımıyapmak

(devamı var)

G.1.6 Plastik/Sentetik örtüleri iş günü bitiminde ek, kaynak ve birleşim noktaları çift kaynaklı birleştirmelerde basınç testi yapar.
G.2.1 Drenajı kontrol eder.
G.2.2 Yüzeyin nem/ıslaklık kontrolünü yapar.
Bitümlü örtüler ile tünellerde G.2.3 Yüzeyi yağ, toz, harç atığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler veya temizlenmesini sağlar.
G.2 su yalıtımı yapmak (devamı var) G.2.4 Zeminin el ve göz yoluyla kontrolünü yapar ve yüzeyde hata varsa ilgili birime bildirir.
G.2.5 Yapısal ya da yüzeysel bozuk satıhları polimer takviyeli tamir harçları ile tamir eder.
G.2.6 Dıştan bohçalama uygulamalarında zemine grobeton/donatılı beton dökülmesinden ve kurumasından sonra üzerine astar sürer.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 20

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G.2.7 Astar kuruduktan sonra 2 kat polimer bitümlü örtüyü proje ve teknik şartnameye uygun olarak yeterli ek pay bırakarak şaşırtmalı olarak yapıştırır.
G.2.8 Örtüleri korumak için örtülerin üzerine şartnamede tanımlanan özelliklerde geotekstil keçeyi serbest olarak serer.
G.2.9 Ek payın üzerine hafif dozlu, diğer yüzeylere ise şartnamede belirtilen düzeyde koruma betonu attırır.
G Tünellerde su yalıtımı G.2 Bitümlü örtüler ile tünellerde su yalıtımı yapmak G.2.10 Düşey perdelerdeki tij (tie-rot) deliklerini su geçirimsiz polimer ve fiber takviyeli tamir harcı ile kapatır, keskin noktaları yuvarlatır ve parlak yüzeyleri pürüzlendirir.
yapmak G.2.11 Temel atıldıktan sonra düşey perde duvarlara polimer bitümlü örtüler için astar sürer.
G.2.12 Astar kuruduktan sonra; 2 kat polimer bitümlü örtüyü tekniğine uygun olarak tatbik eder.
G.2.13 Hafif dozlu koruma betonunu kırar ve yatayda gelen su yalıtımı ile düşeyde gelen su yalıtımını birbirine yapıştırarak birleştirir.
G.2.14 Düşey yüzeylerdeki su yalıtım örtüsünü korumak için koruyucu katman uygulatır.
G.2.15 Tünel çatısının yüzeyini kontrol eder ve gerekli işlemleri yapar/yaptırır.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 21

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
Yüzey hazırlığı yapmak H.1.1 Yüzeyi kontrol eder.
H.1 H.1.2 Bozuk ya da tamir edilmesi gereken yüzeyleri tamir eder veya edilmesini sağlar.
H Köprü ve viyadüklerde su H.2 Astar uygulaması yapmak H.2.1 Köprü ve viyadüklere tekniğine uygun biçimde astar sürer.
yalıtımı yapmak H.3 Bitümlü örtüler ile köprü ve viyadüklerde su yalıtımı yapmak H.3.1 Astar kuruduktan sonra özel olarak üretilmiş bitümlü örtüleri köprü boyunca tek kat serer ve şalümo aleviyle tam olarak yapıştırır.
H.4 Koruyucu önlemleri almak H.4.1 Asfalt yol kaplaması gelinceye kadar su yalıtım örtüsünü korumak için şartnamede tanımlanan koruyucu önlemleri alır.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 22

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
I.1.1 Bitümlü örtü uygulamalarında betonarme yüzeye astar sürer.
I.1 Bitümlü örtüler ile kanal ve I.1.2 Tüm örtü katmanlarını aynı yönde açar. Birinci kat örtülerin enlemesine olan ek yerlerini, şaşırtmalı olarak yapar. Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde ise, birinci kat örtünün boyuna ve enine ek yerleri ortalar.
göletlerde su yalıtımı yapmak I.1.3 Enine bindirmeleri tekniğine uygun olarak şalümo ateşiyle yapıştırır.
I.1.4 Su yalıtım örtüsünü korumak için şartnamede tanımlanan koruyucu önlemleri alır.
I Kanal ve göletlerde su yalıtımı yapmak I.2.1 Yüzeyi yağ, toz, harç atığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler.
I.2.2 Toprak üzerinde yapılacak olan uygulamalarda alt yapı çalışmaları (kil katman, çakıl katman, drenaj sistemi v.b.) tamamlandıktan sonra temizlik işlemini yapar.
I.2 Sentetik örtüler ile kanal ve göletlerde su yalıtımı yapmak I.2.3 Su yalıtım örtüsü ile beton yüzey arasına polyester veya polipropilen geotekstil keçe serer.
I.2.4 Plastik/sentetik esaslı örtüleri üstten asar ya da sererek uygulama yapar.
I.2.5 Plastik/sentetik esaslı örtülerde yapıştırma işleminde bindirmeleri uygun aralıklarda otomatik kaynak makineleriyle yapıştırır.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 23

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
J Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek J.1 Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek J.1.1 Meslekle ilgili yayınları takip eder.
J.1.2 Ürün tanıtım toplantılarına katılır.
J.2 Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak J.2.1 Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.
J.2.2 Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğ inde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.
J.2.3 Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 24

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 

1. Branda
2. Cetvel
3. Çelik mala
4. Çimento
5. Çivi çeşitleri
6. Darbeli delici uç
7. Darbeli kırıcı uç
8. Derz dolgu malzemeleri
9. Derz filesi
10. El matkabı
11. Elektronik lazer ışınlı hortum terazi
12. Emniyet ekipmanı
13. Harç hazırlama malzemeleri
14. İkaz şeritleri
15. İp
16. İş asansörü
17. İş merdiveni
18. Karıştırma aparatı
19. Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş eldivenleri, iş gözlüğü, k ulak koruyucusu, baret vb.)
20. Kova
21. Köşe profili
22. Lazerli mesafe ölçer
23. Makine yağı
24. Malzeme katalogu
25. Markalama kalemi
26. Misina ipi
27. Spiral metal kesme taşı
28. Su yalıtım malzemeleri
29. Şaloma (pürmüz)
30. Üstübü
31. Vida çeşitleri
32. Zımpara
3.3.Bilgi ve Beceriler1.Acil durum bilgisi

2.Araç, gereç ve ekipman bilgisi

3.Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.Basit iş iskelesi kurma bilgi ve becerisi

5.Çevre koruma standartları bilgisi

6.Depolama bilgisi

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 25

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

7.Ekip içinde çalışma yeteneği8.El becerisi

9.Görsel yetenek

10.  Harç hazırlama bilgisi

11.  Harç karışım miktarları bilgisi

12.  İletişim yeteneği

13.  İSG bilgisi

14.  İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

15.  Kalite kontrol prensipleri bilgisi

16.  Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

17.  Mesleki terim bilgisi

18.  Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

19.  Ölçme ve kontrol bilgisi

20.  Proje okuma bilgisi

21.  Su yalıtım malzemeleri bilgisi

22.  Su yalıtım teknikleri bilgisi

23.  Temel çalışma mevzuatı bilgisi

24.  Temel matematik bilgisi

25.  Yapı ve yapı malzemeleri bilgisi

26.  Yüzey hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

27.  Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5.Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

8.Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.  İnsan ilişkilerine özen göstermek

11.  İş disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri çalışma prensiplerine uymak

13.  İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

16.  Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Planlı ve organize olmak

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 26

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

19.  Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak20.Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

22.Tedbirli olmak

23.Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

24.Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 27

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRMESu Yalıtımcısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 28

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı EkibiH. Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Süheyla ASLAN, İNTES – İnsan Kaynakları Uzmanı

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Ali TAKUÇİN – Koster

Burhan KÖMÜRCÜ – İZOCAM AŞ.

Cemal Taluk SAİT – Coobaın Weber A.Ş.

Güneş YÜZÜGÜR – İZODER Hakan YILMAZ – Marshall Boya Hüseyin HELVACI – İstanbul Teknik İnş.

Kenan ÖZDEMİRCİ – İZOCAM A.Ş.

Muammer AKTÜRK – Marshall Boya

Musa ATEŞ – Denge Yapı

Müjdat KENAR – Knauf Aş.-Sabar Müh.

Nevruz SÖĞÜT – Levent İzolasyon Timur DİZ – İZODER Uğur YILDIRIM – Denge Yapı Yusuf GÜRBÜZ – Knauf Aş.-Sabar Müh.

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Hak-İş Konfederasyonu

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İNTES Üye Firmaları

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul Ticaret Odası İZOCAM A.Ş.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 29

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi MARSHALL Boya ve Vernik San. AŞ.Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı MESS Eğitim Vakfı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma

Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türk Standartları Enstitüsü, Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 30

 

 

Su Yalıtımcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0134-3 / 01.03.2011 / 00Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

4.MYK Sektör KomitesiMustafa DEMİR,

Hüseyin Çelik,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, H.Necati ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,

 

Üyeleri ve UzmanlarBaşkan (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

 

Firuzan SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,

 

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

 

5.MYK Yönetim Kurulu

 

Bayram AKBAŞ,Prof. Dr. Oğuz BORAT,

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,

 

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa 31

 

 

Incoming search terms:

  • SU YALITIMCISI MESLEĞİ (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>