SICAK METAL ŞEKİLLENDİRMECİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
SICAK METAL ŞEKİLLENDİRMECİ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 12UMS0196-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 10.04.2012-28260 (Mükerrer)


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
1Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Meslek: SICAK METAL ŞEKİLLENDİRMECİ
Seviye: 41
Referans Kodu: 12UMS0196-4
Standardı Hazırlayan
Kuruluş(lar):

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör
Komitesi:
MYK Metal Sektör Komitesi
MYK Yönetim Kurulu Onay
Tarih/ Sayı:
22.02.2012 Tarih ve 2012/17
Sayılı Karar
Resmi Gazete Tarih/Sayı: 10.04.2012-28260 (Mükerrer)
Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
2Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)                                                        12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


TERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ALT
ÖLÜ NOKTA: Presin sıkıştırma zamanı sonunda tam kapalı konumda
bulunduğu anlık konumu,

BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme
yeteneğini,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya
süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf
edilmesini,

DEMİRCİ
OCAĞI: Parçaların tavlanmasında kullanılan ısıtma ocak çeşidini,

ELLEÇLEME:
Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre
ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ
KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm
cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek
ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine
karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KURS
BOYU: Presin alt ölü nokta ile üst ölü nokta arasında kalan presleme mesafesini,

MALAFA:
Takım çeliğinden sıcak preslenerek yapılan,
zımba ile açılmış deliklerin iç kısmını düzeltmek için kullanılan aleti,

MASTAR:
İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma
yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

OKSİ-GAZ
ALEVİ: Genellikle büyük kesitli iş parçalarının yüzeysel ve ısı
kontrolsüz tavlama işlemlerinde kullanılan, gaz yakıtın bir üfleç ucunda
yakılması ile elde edilen yüksek sıcaklıkta alevi,

OKÜLER
: Optik aletlerinde objektiften
aldığı ışınları göze veren merceği,

OPTİK
PİROMETRE: Cisimlerin sıcaklıklarını, yaydıkları ışınımdan
yararlanarak temassız olarak ölçen aleti,

ÖRS
KESKİSİ: Kalın parçaların iki taraflı olarak aynı anda kesilmesi için
kullanılan yardımcı takımı,

ÖRS PABUCU: İnce parçaların
kesilmesi sırasında keski ucunun örs yüzeyine çarpmasını önlemek için
kullanılan yardımcı takımı,


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
3Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)                                                        12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

PRES
BİYELİ: Preslemede kullanılacak kalıpların bağlandığı kolu,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının
bileşimini,

SICAK
BOĞMA: İş parçasının istenilen yerinde kesit daralması meydana
getirmek için yapılan sıcak şekillendirme türünü,

SICAK
BURMA: İşlevsel ya da estetik amaçlarla farklı kesitlerdeki iş
parçasını kendi ekseni etrafında döndürerek yapılan sıcak şekillendirme
işlemini,

SICAK
ÇEKME: İş parçasının kesit alanını küçülterek boyunu uzatma işlemini,

SICAK
DELME: Tavlanmış bir iş parçasının belirlenen kısım veya kısımlarına
çeşitli donanım ile kuvvet uygulayarak istenilen şekilde delik açma işlemini,

SICAK
EĞME-BÜKME: Tavlanmış iş parçalarına kuvvet uygulayarak biçimleri
üzerinde kalıcı değişiklik yapma işlemini,

SICAK
KESME: Tavlanmış bir iş parçasından belirlenen ölçüde bir kısmı
çeşitli donanım ile kuvvet uygulayıp, ayırarak koparma işlemini,

SICAK
ŞEKİLLENDİRME: Metal ve alaşım malzemeden üretilmiş iş parçalarının
yeterli şekillendirme sıcaklığına kadar ısıtılıp (tavlanıp) el aletleri, tezgahlar ve makineler yardımıyla talaşsız
olarak şekillendirilmesi işlemini,

SICAK
ŞİŞİRME: Çeşitli geometrik şekillerdeki kesitlere sahip iş
parçalarının uç veya orta kısımlarındaki kesiti ilk kesitten daha büyük hale
getirme işlemini,

SICAK
YARMA: Tavlanmış bir iş parçasının belirlenen kısmını koparmadan
ayırma işlemini,

ŞAHMERDAN
(HAVA ÇEKİCİ): Basınçlı hava (pnömatik)
etkisiyle çalışan, hareketli bir çekiç başı ile hareketsiz bir tabla arasına
yerleştirilen iş parçasının doğrudan dövülmesinde kullanılan makineyi,

TAV
FIRINI: Gaz, sıvı yakıt veya elektrik enerjisi ile ısı üreten, metal
malzemeden iş parçalarını istenilen tavlama sıcaklığına ısıtmaya yarayan
fırın çeşidini,

TAVLAMA:
Bir metalin sertlik ve dayanımını arttırmak için veya sıcak şekil
verme amacıyla belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını,

TEHLİKE:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ÜFLEÇ:
Metal malzemeleri, ısıtma ve ısıtarak kesme işlemlerinde kullanılan,
uç kısmın – daki delikten ayarlanmış basınçta çıkan
yanıcı gaz, oksijen karışımının yakılması ile yüksek sıcaklıkta alev elde
edilen cihazı,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat
aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz
tamamlanmamış ürünü,


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
4Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)                                                        12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


YARMA KESKİSİ: Takım çeliğinden
üretilen, kenarları ve ağzı yuvarlatılmış, sıcak metal yarma işlemlerinde
kullanılan yardımcı takımı,

ZIMBA: Takım çeliğinden sıcak preslenerek veya dövülerek yapılan, iş parçaları üzerine
delik açmak veya açılmış delikleri büyütmekte kullanılan aleti

ifade eder.


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
5Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………. 8

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………… 8

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………. 9

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………………………………………. 9

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………………………………… 9

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri…………………………………………………………………………………….. 10

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………. 25

3.3.
Bilgi ve
Beceriler…………………………………………………………………………………………………………………………… 26

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………… 27

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………………………………… 29


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
6Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)                                                        12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


1.
GİRİŞ

Sıcak Metal Şekillendirmeci (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
7Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 4), metal malzemeleri teknik resim ve iş emirlerinde belirtilen
biçim, ölçü ve özelliklere getirmek için, uygun tavlama ve şekillendirme
işlemlerini elle veya dövme araç ve donanımı ile yapan kişidir. Bu işlemler sırasında, verilen iş parçasının gerekli tavlama
sıcaklığına kadar ısıtılması, şekillendirme için kullanılacak takım ve
makinelerin seçilmesi, makinelerde kalıp bağlama işlemleri için destek verilmesi,
parçanın talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun
olması, malzemelerin ve makinelerin zarar görmemesi, çevreye zarar
verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde
gerçekleştirilmesi esastır.

İş parçasının malzeme ve
işlem özelliklerine uygun yöntem ve sıcaklıkta tavlanması ve tavlama sonrası
gerekli yüzey işlemlerinin yapılması, el aletleri veya makineler yardımıyla
gerekli dövme, bükme, kesme benzeri işlemlerin yapılması ve bu işlemler
sonucunda parça ölçülerinin doğru şekilde ölçülmesi ve parçaların uygun
biçimde istiflenmesi sıcak şekillen- dirmecinin
mesleki yetkinliğini gerektirir. Sıcak metal şekillendirmecinin
teknik resim, makine, malzeme, ölçme ve kontrol aletleri, takımlar, tertibat
ve aparatlar hakkında yeterli bilgi sahibi olması gerekir.

Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin
doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlan­masından
sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve
sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere
bildirir. İşlemleri tamamlanan malzeme­lerin istenilen boyut ve şekil ve
özellikte olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve
temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin
sağlanması sıcak şekillendirmecinin sorumlulukları
arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7221 (Demirciler, Dövme ve Hadde İşlerinde Çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu 4857 sayılı İş
Kanunu

5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma
İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
8Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve
güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve
diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması
esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sıcak metal şekillendirme
işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta
çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, ısıtıcılara
ve sıcak parçalara yakın, rahatsız edici seviyede gürültülü ve tozlu ortamda
çalışma gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren durumlar sayılabilir.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Sıcak metal şekillendirmeci, işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu
donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sıcak metal şekillendirmecinin,
“Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene
Formu” raporuna sahip olması gerekir.


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
9Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


3.
MESLEK PROFİLİ


3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        A.1.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere
veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları
öğrenir.
      İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları
uygulamak
A.1.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.
    A.1 A.1.3 İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.
      A.1.4 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleşti­rerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.
        A.1.5 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.
A İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak A.2 Risk etmenlerini azaltmak A.2.1 Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.
A.2.2 Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.
      Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak
A.3.1 Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.
    A.3 A.3.2 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara
bildirir.
      A.3.3 Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.
    A.4 Acil çıkış prosedürlerini A.4.1 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.
    uygulamak A.4.2 Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve
tatbikatlarda görev alır.
12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
10Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        B.1.1 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.
    B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.2 Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katıla­rak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.
        B.1.3 İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.
        B.2.1 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar.
B Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.2.2 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.
    B.2.3 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.
        B.2.4 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.
    B.3 İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek B.3.1 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.
    B.3.2 İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve plan – lama çalışmalarında görev alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
11Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak C.1 İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak C.1.1 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.
C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3 Yetkileri dahilinde, parça üzerinde yapılacak
işlem kalitesini arttırmak için öneri verir.
C.1.4 Fırın, makine, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.
C.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak
C.2.1 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.
C.2.2 İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.
C.2.3 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.
C.3 Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

C.3.2 Makine ve donanım üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder.
C.3.3 İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.
C.4 Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak C.4.1 Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.
C.4.2 Hata ve arızalan oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır.
C.4.3 Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve
yöntemleri uygular.
C.4.4 Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirine
bildirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
12Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1 Çalışma alanının özelliklerini belirlemek D.1.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını
inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.
D.1.2 İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
D.1.3 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.
D.1.4 Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve
düzenini sağlar.
D.2 Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak D.2.1 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine
uygun olarak hazırlar.
D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için
gerekli fırın, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.
D.3 İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak D.3.1 Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.
D.3.2 Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.
D.3.3 Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda
belirtilen şekilde kaldırır ve temizler.
D.3.4 İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
D.3.5 Yapılan çalışma hakkında amirini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
13Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        E.1.1 Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.
    E.1 Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek E.1.2 Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin
uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı
durdurur.
    E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

        E.1.4 Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.
        E.2.1 Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşama­larını uygular.
E Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2 Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular.
talimatlı bakımlarını
sağlamak
aşamalarını uygulamak E.2.3 Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.
        E.2.4 Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.
        E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

    E.3 Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri
aktarmak
E.3.2 Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.
    E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

        E.3.4 Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde,
değiştirilmesi için amirine bildirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
14Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        F.1.1 Yapılacak işler ve üretim programıyla ilgili bilgileri, teknik
resimleri, talimatları ve diğer dokümanları amirinden alır.
        F.1.2 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve
sıralamasını belirler.
    F.1

İş
programıyla ilgili işlemleri

F.1.3 Yapılacak işlerle ilgili dokümanları astları ile paylaşır ve ilgili
hazırlıkların yapılmasını sağlar.
    yapmak F.1.4 İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini tespit eder.
        F.1.5

Yapılacak
işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere
ilişkin formları doldurur.

  Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek (devamı var)     F.1.6 İşlemlere başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirine
onaylatır.
F     F.2.1 Kullanılacak fırın, makine ve donanımı iş emirlerinde belirtilen
özelliklere göre belirler.
      F.2.2

Belirlenen
donanım ve gerekli malzemenin çalışma sahasına getirilmelerini sağlar.

        F.2.3 Teslim alınan donanım ve malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt
formlarını doldurur.
    F.2 Kullanılacak donanımı hazırlamak F.2.4 Malzemeleri belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak
istifler.
        F.2.5 Donanımın uygunluk durumunu kontrol eder, yıpranmış, aşınmış donanımı
yenisi ile değiştirir, ilgili kayıtları tutar.
        F.2.6 Isıtıcı ve fırınların uygunluğunu ve ön bakımlarını ilgili kişilere
yaptırır.
        F.2.7 Talimatlara göre tezgah ve makinelerde
gerekli ön ayar diğer işlemleri yapar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
15Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        F.3.1 İşlem görecek iş parçasının malzeme ve fiziki özelliklerini inceler.
        F.3.2

İş
emirlerine göre gerçekleştirilecek işlem ve üretilecek iş parçası sayısını
tespit eder.

        F.3.3 İşlem görecek parça ve yarı mamullerin teknik talimatlarda belirtilen
özelliklere uygunluğunu kontrol eder.
    F.3 İş parçasını hazırlamak F.3.4 Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder,
uygunsuz parçaları geri dönüşüm için ayırır.
F Hazırlık işlemlerini     F.3.5 Kusurlu parçalar ile ilgili kayıtları tutarak bunları amirine
bildirir.
gerçekleştirmek     F.3.6 İş parçası malzeme ve profil özellikleri ile
yapılacak markalama çeşidine uygun markalama donanımını seçer.
        F.3.7 İş parçası üzerinde şekillendirme yapılacak kısmı uygun markalama
aletleri kullanarak markalar.
        F.4.1 İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini seçer.
    F.4

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.4.2

Ölçme aletlerinin
doğruluğunu uygun mastar ve diğer aletler ile kontrol eder.

        F.4.3

Doğru ölçüm
yapmayan aletleri amirine bildirerek bunların kalibrasyonlarını
yaptırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
16Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        G.1.1 Ocak üzerinde yapacağı ayar ve konumlamaları yapar.
        G.1.2

Tavlama
işlemi için yeterli miktardaki yakıtı talimatlara göre belirler, ocağı yakar.

        G.1.3 Hava sürgüsü ile ocak içindeki hava akımını uygun miktarda ayarlar ve
tutuşturucuyu ateşler.
        G.1.4 Ocağa yeterli miktarda kömür yükler, kontro llü olarak hava girişini arttırarak sıcaklığı yükseltir.
G

Tavlama
yapmak (devamı

G.1 Demirci ocağında tavlama G.1.5 Tavlanacak iş parçasının profiline ve
büyüklüğüne uygun kıskaç seçer.
var) yapmak G.1.6

İş parçasını
kıskaç ile tutarak, ocak üzerinde uygun açı ve konumda yerleştirir.

        G.1.7

İş
parçasının tav sıcaklığına ulaşmasını renk değişimini takip ederek, gözle
belirler.

        G.1.8

Tavlama
sıcaklığına ulaşan iş parçasını uygun kıskaç yardımıyla tutarak ocaktan alır.

        G.1.9

Tavlama
sonrası iş parçası üzerinde biriken tabakayı uygun donanım ile temizler.

        G.1.10

Tavlama
işlemi bitiminde ocağı söndürme tekniklerini uygulayarak söndürür.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
17Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        G.2.1 İş parçası üzerinde yanıcı tiner, yağ gibi kalıntılar varsa
talimatlarda belirtilen şekilde temizler.
        G.2.2 İş parçası veya parçalarını fırın kapasitesine göre fırın sepeti ya da
fırın haznesine uygun konumda yerleştirir.
        G.2.3 Fırın kapağını kilitler, gerekli güvenlik kontrollerini talimatlara
göre yapar.
    G.2 Tavlama fırınında tavlama G.2.4 Fırın üzerinde gerekli yakıt girişi, süre, sıcaklık türü ayarları
fırın ve iş parçası niteliklerine göre yapar.
    yapmak G.2.5 Fırını çalıştırır, tavlama süresi boyunca iş parçaları ve fırın
üzerinde gerekli gözlem ve kontrolleri yapar.
        G.2.6 İşlem sonunda fırının çalışmasını durdurur, iş parçalarının tavlama
sıcaklığına ulaşmasını kontrol eder.
        G.2.7 İş parçası ya da parçalarını uygun donanım kullanarak fırından
çıkartır.
G Tavlama yapmak     G.2.8

İş parçası
sıcaklığı düşmeden şekillendirme işlemine alır veya işlem için sevk eder.

    G.3.1 İş parçası üzerinde yanıcı tiner, yağ gibi kalıntılar varsa
talimatlarda belirtilen şekilde temizler.
        G.3.2 İş parçası malzeme ve kesit niteliğine uygun üfleci belirler.
        G.3.3 Gaz vanasını açar, üfleci yakar, iş parçası malzeme ve kesit
niteliğine göre alev ayarı yapar.
    G.3 Oksi-gaz alevi
ile tavlama
G.3.4 Tavlanacak iş parçasının ağırlık ve profiline
göre mengene veya kıskaç seçer, parçayı uygun konumda sabitler.
    yapmak G.3.5

Alevi parça
üzerinde uygun mesafe ve açıyla gezdirerek homojen şekilde tavlar.

        G.3.6

Parçanın
uygun tavlama sıcaklığına ulaşmasını renk değişiminden gözle kontrol eder.

        G.3.7

Tavlama
sonrası iş parçası üzerinde biriken tabakayı uygun gereçler ile temizler.

        G.3.8 Oksi-gaz alevini
uygun teknikleri uygulayarak söndürür.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
18Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.1.1 İş parçasını ağırlık ve profil özelliklerine
uygun kıskaç ile tutarak, örs üzerinde uygun konuma yerleştirir.
        H.1.2 Yapılacak kesime uygun saplı keskiyi seçer, keskiyi markalanmış kesme
gölgesi üzerinde uygun şekilde konumlar.
    H.1 Sıcak kesme yapmak H.1.3 Çekiç veya balyoz ile keski üzerine vurarak iş parçasını uygun
teknikle keser, keski üzerinde ısınma olursa keskiyi soğutur.
        H.1.4 İş parçası üzerindeki kesik uygun derinliğe indiğinde iş parçasını
örsün ön kenarına alır.
        H.1.5 Çekiç veya balyoz ile keski üzerine seri ve hafif darbeler vurarak
kesilecek kısmı kopartır.
        H.2.1 İş parçası kesit kalınlığına uygun örs keskisini veya örs pabucunu ve
yarma keskisini seçer.
        H.2.2 Örs üzerinde bulunan uygun deliğe örs pabucu veya keskisi takar,
sabitler.
  Kalıpsız sıcak H.2 Sıcak yarma yapmak H.2.3 Yarma keskisini markalanmış, yarılacak kısmın üzerine konumlar, aşırı ısınma
durumunda keskiyi soğutur.
H şekillendirme yapmak

(devamı var)

    H.2.4 Çekiç veya balyoz ile kontrollü vuruşlar ile yarma işlemini iş
parçasını çevirerek her iki yüzden yapar.
        H.2.5 Yarma işlemi her iki yüzden tamamlayınca, yarığı örsün boynuz kısmında
şekillendirilir.
        H.3.1 İş parçası üzerinde açılacak deliğin çapına uygun zımba seçer.
        H.3.2 İş parçasını örs üzerinde uygun konuma yerleştirir.
        H.3.3 Markalanmış delme noktası üzerine zımbayı konumlar, çekiç veya
balyozla kontrollü vuruşlar yaparak delmeye başlar.
    H.3 Sıcak delme yapmak H.3.4 İş parçası malzeme kalınlığının 1/3’ne kadar batan zımbayı çıkartır,
uygun yöntemle soğutur, açılan kör deliğe yeterli miktarda yanmamış kömür
koyar.
        H.3.5 İş parçası malzeme kalınlığının 2/3’ne kadar batan zımbayı çıkartır,
uygun yöntemle soğutur, iş parçasını ters çevirerek delme işlemini tamamlar.
        H.3.6 Açılan deliği sapsız zımba ve malafa kullanarak iş emirlerinde
belirtilen çap ve düzgünlüğe getirir.
        H.3.7

İç çap
kumpası ile delik ölçüsünü iş emirlerinde istenen ölçüye göre kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
19Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.4.1 İş emirleri ve teknik resimlerde belirtilen özelliklere göre çekme
işleminin hangi kesitte yapılacağını belirler.
        H.4.2 İş parçası boyut ve ağırlığına göre tutma işlemi için gerekli kıskaçı belirler, kıskaçla tuttuğu parçayı örs üzerine
konumlar.
        H.4.3 İş parçasının malzeme ve boyut özelliklerine uygun çekiç, balyoz veya
sıcak şekillendirme makinesini seçer.
    H.4 Sıcak çekme yapmak H.4.4 Çektirme işleminin yapılacağı geometriye uygun dövme tekniklerini
uygulayarak iş parçasının kıskaçla tutulmayan tarafını çeker.
    H.4.5

İş
parçasının çekilen tarafını kıskaçla tutar, gerekli ise tekrar tavlama işlemi
uygular.

        H.4.6

İş
parçasının çekilmemiş kısmına uygun dövme tekniklerini uygulayarak çekme
yapar.

  Kalıpsız sıcak şekillendirme yapmak (devamı var)     H.4.7

Çekme
yapılan her iki yüzeyi kumpas ile ölçerek aynı ölçü ve hizaya gelene kadar
çeker.

H     H.4.8 Çekme işlemi tamamlanmış iş parçasını uygun sıcaklığa tekrar tavlar,
oda sıcaklı­ğında serbest soğumaya bırakır.
      H.5.1

İş emirleri
ve teknik resimleri inceleyerek parça üzerinde yapılacak işlemi belirler.

        H.5.2 İş parçası biçim ve şekline göre eğme-bükmede kullanılacak açınım boyu
hesaplarını yapar.
        H.5.3

İş parçası
ve istenilen bükme özelliklere uygun olan eğme-bükme yöntemini seçer.

    H.5

Sıcak
eğme-bükme yapmak

H.5.4 Gönyeli bükme işlemi için iş parçasından kesilmesi gereken kısmı sıcak
kesme tekniklerini uygulayarak keser.
        H.5.5 İş parçasını mengeneye bağlar çekiç ile vurma tekniklerini uygulayarak
talimatlarda istenilen ölçülere uygun eğme-bükme yapar.
        H.5.6 Silindirik iş parçalarını silindir makinesine uygun konumda
yerleştirir.
        H.5.7 Silindir makinesi merdanelerini kullanarak iş parçasını talimatlarda
belirtilen şekilde büker.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
20Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.6.1 Tavlama sırasında, şişirme bölgesi dışında kalan kısımlardan ısıtılan
bölgeler varsa suya sokarak soğutur.
        H.6.2 İş parçasını kıskaç ile tutarak örs üzerinde uygun şekilde konumlar.
    H.6 Sıcak şişirme yapmak H.6.3 İş parçasının üst kısmından eksen doğrultusunda çekiç veya balyoz ile
vuruş tekniklerini kullanarak baskı uygular.
        H.6.4 Talimatlarda istenilen ölçülerde şişme elde edene kadar tavlama ve
kuvvet uygulama işlemini tekrarlar, uygun ölçü aletleri ile şişme ölçüsünü
kontrol eder.
        H.6.5 İş parçasının şişirilen kısmını delik kalıbında dövme tekniklerini
uygulayarak yuvarlatır.
        H.7.1 İş emirleri ve teknik resimlerde belirtilen özelliklere göre iş
parçasının hangi kısımlarına boğma işlemi yapılacağını belirler.
        H.7.2 İş parçası profili ve boğma derinliği ile
konumuna uygun ekipmanı belirler.
H Kalıpsız sıcak şekillendirme yapmak H.7 Sıcak boğma yapmak H.7.3 İş parçasını kıskaç ile tutarak örs veya sıcak iş makinesi üzerinde
uygun konuma yerleştirir.
        H.7.4 İş parçası üzerinde gerekli noktalara uygun ekipman
ile kuvvet uygulayarak talimatlarda istenilen boğma işlemlerini yapar.
        H.7.5 Uygun ölçme aletleri ile boğma derinliği ve çapını ölçerek talimatlara
uygunluğunu kontrol eder.
        H.8.1 İş parçasının tavlanmamış soğuk ucunu uygun özellikteki mengeneye
bağlar.
        H.8.2

İş
parçasının profil kalınlığı ve malzeme özelliğine
uygun döndürme kolunu seçer.

    H.8 Sıcak burma yapmak H.8.3 İş emirlerinde veya teknik resimlerde belirtilen burma sayısı kadar iş
parçasının serbest ucunu döndürme kolu ile tek yönde burar.
        H.8.4 Burma işlemi biten iş parçasını kıskaç ile tutarak mengeneden söker,
örs üzerine uygun şekilde yerleştirir.
        H.8.5 Burma sırasında meydana gelen eksenel
eğilmeleri uygun çekiç veya tokmakla vurarak düzeltir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
21Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I Kalıplı sıcak şekillendirme yapmak I.1

Makineye/prese
kalıp bağlamak

I.1.1 İş emirleri ve teknik resimlerde belirtilen özellikler ile işlem
görecek iş parçası özelliklerine uygun iş kalıbını seçer.
I.1.2 Bağlanacak kalıbın alt ve üst kısım ölçüleri ile iş makinesinin kurs
boylarını ölçerek karşılaştırır, yapılması gereken ayarları talimatlara göre
yapar.
I.1.3 Alt kalıbı iş makinesinin ilgili tablasına bağlama pabuçları ve
vidalar yardımı ile bağlar, hiza, denge ve sağlamlık durumlarını gözle
kontrol eder.
I.1.4 Üst kalıbı iş makinesinin pres biyeline uygun
bağlama aparatları kullanarak bağlar, hiza, denge ve sağlamlık durumlarını
gözle kontrol eder.
I.1.5 Üst kalıbı alt ölü noktaya getirerek hassas merkezleme
ve ölçü ayarları ile makine üzerindeki tüm diğer ayarları talimatlara göre
yapar.
I.1.6 İki veya daha çok operatörle koordineli çalışılan makinelerde,
operatörlerin iş güvenliği gereklerine göre bulunmaları gereken konumları
talimatlara göre tespit eder.
I.1.7 Çoklu kumanda tertibatı ile kontrol edilen makinelerde diğer
operatörün uygun pozisyonda bulunmasını ve güvenli çalışmasını güvence altına
alır.
I.1.8 Makineyi boşta çalıştırarak son kontrolleri yapar, sorun varsa
giderir.
I.2 Sıcak şekillendirme işlemini yapmak I.2.1 Kullanılacak iş kalıplarını makineye bağlama tekniklerine uygun
bağlar.
I.2.2 İşlem görecek iş parçası üzerinde gerekli, tavlama, kesme, ön
şekillendirme ve yüzey temizliği gibi ön işlemleri talimatlara göre yapar.
I.2.3 İş parçasını alt ve üst kalıplar arasında uygun konuma yerleştirir.
I.2.4 İş makinesi pedal/butonuna basarak, iş parçası üzerine yeterli sayıda
vuruş yapar, parçanın kalıbın şeklini almasını sağlar.
I.2.5 Üst kalıbı üst ölü noktaya getirir ve iş parçasını kalıplar arasından
çıkartır.
I.2.6 İş parçası ölçülerinin talimatlarda istenen ölçüler ile uyumunu, ölçme
ekipmanı kullanarak denetler.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
22Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Sıcaklık
ölçümü yapmak

J.1 Gözle sıcaklık derecesini belirlemek J.1.1 Tavlanan iş parçasını parlak ışık yayan kaynaklardan uzak bir konumda
loş ışık altında gözle inceler.
J.1.2 Tavlanan iş parçasının sıcaklık ile değişen renk ve renk tonundan, iş
parçasının sıcaklığını deneyimler dâhilinde belirler.
J.2 Cihazla sıcaklık derecesini ölçmek J.2.1

Pirometrenin
objektifini tavlanmış iş parçasına uygun mesafeye kadar yaklaştırır.

J.2.2 Pirometre gözlem okülerinden iş parçasına bakar.
J.2.3 Pirometre içerisindeki termo lamba renginin,
sıcaklığı ölçülen iş parçasının o andaki malzeme rengine eşitlenmesi için
pirometre üzerindeki ilgili ayarları yapar.
J.2.4 Pirometre üzerindeki dijital veya analog göstergeden
iş parçasının sıcaklık değerini okur.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
23Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak K.1 Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak K.1.1 Makine, tezgah ve ekipmanların temel özellikleri
ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.
K.1.2 Sıcak metal şekillendirme işlemleri ile ilgili yeni teknolojileri ve
gelişmeleri takip eder.
K.2 Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek K.2.1 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.
K.2.2 Sıcak metal şekillendirme işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitimleri uygular.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
24Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve
Ekipman

1.

Açıölçer
2. Aspiratör

3.

Bağlama aparatları
4. Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin
vb.)

5.

Balyoz

6.

Çeşitli anahtar takımları

7.

Çeşitli mastarlar

8.

Çeşitli temizlik malzemeleri

9.

Daldırma banyoları

10.

Davlumbaz

11.

Demir testeresi

12.

Demirci ocağı

13.

Eğe

14.

Gönye

15.

Hava tabancası

16.

Keski çeşitleri

17.

Kesme kalıpları

18.

Kılavuz takımları

19.

Kıskaç çeşitleri
20. Kişisel Koruyucu Donanım (baret, ayakkabı,
eldiven, maske, kulak tıkacı, gözlük, koruyucu elbise)
21. Kontrol, hata/fire formları
22. Körük
23. Sıcak iş kumpas çeşitleri
24. Malafa
25. Malzeme katalogları
26. Manivela
27. Mengene çeşitleri
28. Mıknatıslı tabla
29. Mihengir

30.

Ocak şişi

31.

Örs

32.

Pafta takımları

33.

Pasimetre

34.

Pergel

35.

Pirometre

36.

Sesli haberleşme cihazı

37.

Seyyar iş tezgahı

38.

Sıcak demir makası

39.

Sıcak iş kalıbı çeşitleri (açık, yarı açık,
kapalı)
40. Şeritmetre
41. Tabla çeşitleri
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
25Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 4)

Ulusal    Meslek Standardı


42.
Takım, boy ve çap ölçme cihazları

43.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

44.
Tavlama fırını çeşitleri

45.
Teknik resimler

46.
Tel fırça

47.
Temel el aletleri

48.
Uyarı levhaları

49.
Presler (vidalı, hidrolik, eksantrik)

50.
Yağdanlık

51.
Zımba çeşitleri

52.
Zımpara çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Analitik düşünme yeteneği

4.
Bağlama aparatları bilgisi

5.
Basit kalibrasyon bilgisi

6.
Basit ilkyardım bilgisi

7.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

8.
Çekiç-balyoz ile dövme teknikleri bilgisi

9.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

10.
Demirci ocağı yakma becerisi

11.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

12.
Ekip yönetim becerisi

13.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

14.
El becerisi

15.
El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

16.
Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı kullanım becerisi

17.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

18.
Hassas ölçüm yapabilme becerisi

19.
İş parçasını tezgah/makineye
bağlama yöntemleri bilgi ve becerisi

20.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

21.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

22.
Kalıplama teknikleri bilgisi

23.
Kalıpsız sıcak şekillendirme teknikleri bilgisi

24.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

25.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

26.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

27.
Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri
bilgisi

28.
Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

29.
Meslek matematiği bilgisi

30.
Mesleki terim bilgisi

31.
Muayene ve test teknikleri bilgisi


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
26Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


32.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

33.
Ölçme metotları bilgisi

34.
Risk analizi bilgi ve becerisi

35.
Risk faktörlerini tespit edebilme ve ortadan
kaldırabilme becerisi

36.
Sıcak boğma teknikleri bilgi ve becerisi

37.
Sıcak burma teknikleri bilgi ve becerisi

38.
Sıcak çekme teknikleri bilgi ve becerisi

39.
Sıcak delme teknikleri bilgi ve becerisi

40.
Sıcak eğme-bükme teknikleri bilgi ve becerisi

41.
Sıcak iş kalıpları bağlama bilgisi

42.
Sıcak kalıplama tezgahları
kullanım bilgisi

43.
Sıcak kesme teknikleri bilgi ve becerisi

44.
Sıcak şişirme teknikleri bilgi ve becerisi

45.
Sıcak yarma teknikleri bilgi ve becerisi

46.
Sıcaklık ölçüm cihazları kullanım bilgisi

47.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

48.
Standart ölçüler bilgisi

49.
Tabla ve mengene bağlama bilgisi

50.
Takım ayarı yapabilme becerisi

51.
Takım çeşitleri bilgisi

52.
Tav rengine göre sıcaklık belirleme bilgisi

53.
Tavlama teknikleri bilgisi

54.
Tehlikeli atık bilgisi

55.
Teknik resim okuma bilgisi

56.
Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

57.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

58.
Temel malzeme bilgisi

59.
Temel mekanik bilgisi

60.
Üfleç çeşitleri bilgisi

61.
Üretim süreçleri bilgisi

62.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

63.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.
Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle
denetlemek

5.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.
Detaylara özen göstermek

9.
Dikkatli ve titiz olmak

10.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
27Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)                                                      12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


11.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

13.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

14.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

15.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

17.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

18.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

19.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

20.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.
Süreç kalitesine özen göstermek

22.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

23.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

24.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

25.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

26.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

27.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

28.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
28Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0196-4
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>