SICAK METAL ŞEKİLLENDİRMECİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

SICAK METAL ŞEKİLLENDİRMECİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 12UMS0196-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 10.04.2012-28260 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
1

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012/ 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

SICAK METAL ŞEKİLLENDİRMECİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

12UMS0196-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

22.02.2012 Tarih ve 2012/17 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

10.04.2012-28260 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
2

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012/ 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

DEMİRCİ OCAĞI: Parçaların tavlanmasında
kullanılan ısıtma ocak çeşidini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden
fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek
veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

MALAFA: Takım çeliğinden sıcak preslenerek yapılan, zımba ile açılmış deliklerin iç
kısmını düzeltmek için kullanılan aleti,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun
olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

OKSİ-GAZ ALEVİ: Genellikle büyük kesitli iş
parçalarının, yüzeysel ve ısı kontrolsüz tavlama işlemlerinde kullanılan, gaz
yakıtın bir üfleç ucunda yakılması ile elde edilen yüksek sıcaklıkta alevi,

OKÜLER : Optik aletlerinde objektiften
aldığı ışınları göze veren merceği,

OPTİK PİROMETRE: Cisimlerin sıcaklıklarını,
yaydıkları ışınımdan yararlanarak temassız olarak ölçen aleti,

ÖRS KESKİSİ: Kalın parçaların iki taraflı
olarak, aynı anda kesilmesi için kullanılan yardımcı takımı,

ÖRS PABUCU: İnce parçaların kesilmesi
sırasında keski ucunun örs yüzeyine çarpmasını önlemek için kullanılan
yardımcı takımı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SICAK
BOĞMA: İş parçasının istenilen yerinde kesit daralması meydana getirmek için
yapılan sıcak şekillendirme türünü,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
3

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012/ 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoSICAK BURMA: İşlevsel ya da estetik amaçlarla
farklı kesitlerdeki iş parçasını kendi ekseni etrafında döndürerek yapılan
sıcak şekillendirme işlemini,

SICAK ÇEKME: İş parçasının kesit alanını
küçülterek boyunu uzatma işlemini,

SICAK DELME: Tavlanmış bir iş parçasının
belirlenen kısım veya kısımlarına çeşitli donanım ile kuvvet uygulayarak
istenilen şekilde delik açma işlemini,

SICAK EĞME-BÜKME: Tavlanmış iş parçalarına kuvvet
uygulayarak biçimleri üzerinde kalıcı değişiklik yapma işlemini,

SICAK KESME: Tavlanmış bir iş parçasından
belirlenen ölçüde bir kısmı çeşitli donanım ile kuvvet uygulayıp, ayırarak
koparma işlemini,

SICAK ŞEKİLLENDİRME: Metal ve alaşım
malzemeden üretilmiş iş parçalarının yeterli şekillendirme sıcaklığına kadar
ısıtılıp (tavlanıp) el aletleri, tezgahlar ve
makineler yardımıyla talaşsız olarak
şekillendirilmesi işlemini,

SICAK ŞİŞİRME: Çeşitli geometrik şekillerdeki
kesitlere sahip iş parçalarının uç veya orta kısımlarındaki kesiti ilk
kesitten daha büyük hale getirme işlemini,

SICAK YARMA: Tavlanmış bir iş parçasının
belirlenen kısmını koparmadan ayırma işlemini,

TAV FIRINI: Gaz, sıvı yakıt veya elektrik
enerjisi ile ısı üreten, metal malzemeden iş parçalarını istenilen tavlama
sıcaklığına ısıtmaya yarayan fırın çeşidini,

TAVLAMA: Bir metalin sertlik ve dayanımını
arttırmak için veya sıcak şekil verme amacıyla belirli bir sıcaklığa kadar
ısıtılmasını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

ÜFLEÇ: Metal malzemeleri, ısıtma ve ısıtarak
kesme işlemlerinde kullanılan, uç kısmın – daki
delikten ayarlanmış basınçta çıkan yanıcı gaz, oksijen karışımının yakılması
ile yüksek sıcaklıkta alev elde edilen cihazı,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından
geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YARMA KESKİSİ: Takım çeliğinden üretilen,
kenarları ve ağzı yuvarlatılmış, sıcak metal yarma işlemlerinde kullanılan
yardımcı takımı,

ZIMBA: Takım çeliğinden sıcak preslenerek veya dövülerek yapılan, iş parçaları üzerine
delik açmak veya açılmış delikleri büyütmekte kullanılan aleti

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
4

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012/ 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat …………………………………………………………………………………………………………  8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 22

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 23

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 24©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
5

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012/ 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Sıcak Metal Şekillendirmeci (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
6

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012/ 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 3), metal malzemeleri teknik resim ve iş emirlerinde belirtilen
biçim, ölçü ve özelliklere getirmek için, uygun tavlama ve şekillendirme
işlemlerini elle veya dövme araç ve donanımı ile yapan kişidir. Bu işlemler
sırasında, verilen iş parçasının gerekli tavlama sıcaklığına kadar
ısıtılması, parçanın talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve
özelliklere uygun olması, malzemelerin ve makinelerin zarar görmemesi,
çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre
içinde gerçekleştirilmesi esastır.

İş parçasının malzeme ve işlem özelliklerine
uygun yöntem ve sıcaklıkta tavlanması ve tavlama sonrası gerekli yüzey
işlemlerinin yapılması, el aletleri ve makineler yardımıyla gerekli dövme,
bükme, kesme benzeri işlemlerin yapılması ve bu işlemler sonucunda parça
ölçülerinin doğru şekilde ölçülmesi ve parçaların uygun biçimde istiflenmesi
sıcak şekillendirmecinin mesleki yetkinliğini
gerektirir. Sıcak metal şekillendirmecinin teknik
resim, makine, malzeme, ölçme ve kontrol aletleri, takımlar, tertibat ve
aparatlar hakkında yeterli bilgi sahibi olması gerekir.

Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 3), yakın nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin
doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde
tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun
çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızalan ve hataları ilgili
kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan malzemelerin istenilen boyut ve şekil
ve özellikte olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve
temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin
sağlanması sıcak şekillendirmecinin sorumlulukları
arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08:7221
(Demirciler, Dövme ve Hadde İşlerinde Çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu 4857 sayılı İş
Kanunu

5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma
İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
7

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012/ 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Noİşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve
güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve
diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması
esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sıcak metal şekillendirme işlemleri, atölye,
fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır.
Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, ısıtıcılara ve sıcak parçalara
yakın, rahatsız edici seviyede gürültülü ve tozlu ortamda çalışma gibi iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren durumlar sayılabilir. Mesleğin
icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve
yaralanma riskleri bulunmaktadır. Sıcak metal şekillendirmeci,
işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sıcak metal şekillendirmecinin,
“Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene
Formu” raporuna sahip olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
8

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere
veya işyeri dışındaki kurumlann eğitimlerine
katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları
uygulamak

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleşti­rerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirine, yetkililere
veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Kullanılan
araçlara ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve
tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
9

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmaları hakkında bilgi edinir.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katıla­rak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanımı ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve plan – lama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
10

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Fırın, makine, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Yapılan işlemlerin uygunluğunu kontrol çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol
eder.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
11

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için,
belirlenmiş çalışma noktalarına uygun çalışır.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve
düzenini sağlar.

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve
yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için
gerekli fırın, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda
belirtilen şekilde kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
12

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetleme çalışmalarına katılır.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin
uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı
durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşama­larının uygulanmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

Çalışma alet ve

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

donanımının koruyucu ve
talimatlı bakımlarını sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının periyodik yapılmasını
takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında
tespit için düzenli kontrol eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde,
değiştirilmesi için amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
13

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapacağı işler ve üretim programında alacağı görevler ile ilgili iş
emirleri ve gerekli dokümanları amirinden alır.

 

 

F.1

İş
programıyla ilgili işlemleri

F.1.2

İş emirleri ve diğer dokümanları inceleyerek yapacağı işlemleri ve
takip edeceği sıralamayı belirler.

 

 

yapmak

F.1.3

İş emirleri ve işlemlerin özelliklerine uyması gereken imalat süresini
danışarak belirler.

 

 

 

 

F.1.4

Yapılacak işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere
ilişkin formları doldurur, amirine onaylatır.

 

 

 

 

F.2.1

Kullanacağı fırın, makine ve donanımı iş emirlerine göre danışarak
belirler.

 

 

 

 

F.2.2

Belirlenen donanım ve gerekli malzemeyi çalışma sahasına getirir.

 

 

F.2

Kullanılacak donanımı hazırlamak

F.2.3

Teslim alınan donanım ve malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt
formlarını doldurur.

 

 

 

 

F.2.4

Malzemeleri belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak
istifler.

F

Hazırlık işlemlerini

 

 

F.2.5

Donanımın uygunluk durumunu kontrol eder, uygunsuz donanımı amirine
bildirir.

gerçekleştirmek

 

 

F.3.1

İşlem görecek iş parçasının malzeme ve fiziki özelliklerini inceler.

 

 

 

 

F.3.2

İş emirlerine göre gerçekleştirilecek işlem ve üretilecek iş parçası sayısını
tespit eder.

 

 

 

 

F.3.3

İşlem görecek parça ve yarı mamullerin teknik talimatlarda belirtilen
özelliklere uygunluğunu kontrol eder.

 

 

F.3

İş parçasını hazırlamak

F.3.4

Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder,
uygunsuz parçaları amirine bildirir.

 

 

 

 

F.3.5

İş parçası malzeme ve profil özellikleri ile
yapılacak markalama çeşidine uygun markalama donanımını danışarak belirler.

 

 

 

 

F.3.6

İş parçası üzerinde şekillendirme yapılacak kısmı uygun markalama
aletleri kullanarak markalar.

 

 

 

 

F.4.1

İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini danışarak
belirler.

 

 

F.4

Ölçme aletlerini kontrol etmek

F.4.2

Ölçme aletlerinin doğruluğunu uygun mastar ve diğer aletleri ile
kontrol eder.

 

 

 

F.4.3

Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirine bildirerek bunların kalibrasyonlannı yaptırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
14

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Ocak üzerinde yapacağı ayar ve konumlamaları danışarak yapar.

 

 

 

 

G.1.2

Tavlama
işlemi için yeterli miktardaki yakıtı talimatlara göre belirler, ocağı yakar.

 

 

 

 

G.1.3

İş parçasını
kıskaç ile tutarak, ocak üzerinde uygun açı ve konumda yerleştirir.

 

 

G.1

Demirci ocağında tavlama yapmak

G.1.4

İş parçasının tav sıcaklığına ulaşmasını danışarak belirler.

 

 

 

 

G.1.5

Tavlama
sıcaklığına ulaşan iş parçasını uygun kıskaç yardımıyla tutarak ocaktan alır.

 

 

 

 

G.1.6

Tavlama
sonrası iş parçası üzerinde biriken tabakayı uygun donanım ile temizler.

G

Tavlama yapmak (devamı var)

 

 

G.1.7

Tavlama
işlemi bitiminde ocağı söndürme tekniklerini uygulayarak söndürür.

 

 

 

 

G.2.1

İş parçası üzerinde yanıcı tiner, yağ gibi kalıntılar varsa
talimatlarda belirtilen şekilde temizler.

 

 

 

 

G.2.2

Fırın kapasitesini talimatlardan öğrenir, iş parçalarını fırın sepeti
ya da fırın haznesine uygun konumda yerleştirir.

 

 

G.2

Tavlama
fırınında tavlama

G.2.3

Fırın üzerinde gerekli yakıt girişi, süre, sıcaklık türü ayarları ve
güvenlik kontrol­lerini talimatlara göre danışarak yapar.

 

 

yapmak

G.2.4

İşlem sonunda fırının çalışmasını durdurur, iş parçalarının tavlama
sıcaklığına ulaşmasını danışarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.5

İş parçası ya da parçalarını uygun donanım kullanarak fırından
çıkartır.

 

 

 

 

G.2.6

İş parçasını sıcaklığı düşmeden şekillendirme işlemine alır veya işlem
için sevk eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
15

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

İş parçası üzerinde yanıcı tiner, yağ gibi kalıntılar varsa
talimatlarda belirtilen şekilde temizler.

 

 

 

 

G.3.2

İş parçası malzeme ve kesit niteliğine uygun üfleci danışarak
belirler.

 

 

 

 

G.3.3

Gaz vanasını açar, üfleci yakar, iş parçası malzeme ve kesit
niteliğine göre alev ayarı yapar.

G

Tavlama yapmak

G.3

Oksi-gaz alevi
ile tavlama

G.3.4

Tavlanacak iş parçasının ağırlık ve profiline
göre mengene veya kıskaç seçer, parçayı uygun konumda sabitler.

yapmak

G.3.5

Alevi parça
üzerinde uygun mesafe ve açıyla gezdirerek homojen şekilde tavlar.

 

 

 

 

G.3.6

Parçanın uygun tavlama sıcaklığına ulaşmasını danışarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.7

Tavlama
sonrası iş parçası üzerinde biriken tabakayı uygun gereçler ile temizler.

 

 

 

 

G.3.8

Oksi-gaz alevini
uygun teknikleri uygulayarak söndürür.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
16

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Kullanılacak uygun kıskaç, keski, çekiç ve balyozu seçer.

 

 

H.1

Sıcak kesme yapmak

H.1.2

İş parçasını örs üzerinde uygun konuma yerleştirir, keskiyi
markalanmış kesme gölgesi üzerinde uygun şekilde konumlar.

 

 

H.1.3

Çekiç veya balyoz ile keski üzerine vurarak iş parçasına uygun kesme
tekniklerini uygular.

 

 

 

 

H.1.4

İş parçası üzerindeki kesik derinliği ilerlediğinde amirine danışarak
kesme tekniğini uygun şekilde değiştirir ve kesilecek kısmı kopartır.

 

 

 

 

H.2.1

İş parçası kesit kalınlığına uygun örs keskisini veya örs pabucunu ve
yarma keskisini seçer.

 

Kalıpsız sıcak şekillendirme yapmak (devamı var)

H.2

Sıcak yarma yapmak

H.2.2

Örs üzerinde bulunan uygun deliğe örs pabucu veya keskisi takar,
sabitler.

H

H.2.3

Yarma keskisini markalanmış, yarılacak kısmın üzerine konumlar, aşırı
ısınma durumunda keskiyi soğutur.

 

 

 

H.2.4

Çekiç veya
balyoz ile uygun vuruş tekniklerini kullanarak yarma işlemini yapar.

 

 

 

 

H.3.1

İş parçası üzerinde açılacak deliğin çapına uygun zımbayı seçer.

 

 

 

 

H.3.2

İş parçasını örs üzerinde uygun konuma yerleştirir, markalanmış delme
noktası üzerine zımbayı konumlar.

 

 

H.3

Sıcak delme yapmak

H.3.3

Talimatlara göre gerekli delme tekniklerini belirler ve uygulayarak iş
parçasını deler.

 

 

 

 

H.3.4

Açılan deliği sapsız zımba ve malafa kullanarak iş emirlerinde
belirtilen çap ve düzgünlüğe getirir.

 

 

 

 

H.3.5

İç çap
kumpası ile delik ölçüsünü iş emirlerinde istenen ölçüye göre kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
17

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.4.1

İş
emirlerine göre parça üzerinde kullanılacak eğme-bükme yöntemini belirler.

 

 

 

Sıcak
eğme-bükme yapmak

H.4.2

İş parçası biçim ve şekline göre eğme-bükmede kullanılacak açınım boyu
hesaplarını amirinden alır.

 

 

H.4

H.4.3

Gönyeli bükme işlemi için iş parçasından kesilmesi gereken kısmı sıcak
kesme tekniklerini uygulayarak keser.

 

 

 

 

H.4.4

İş parçasını mengeneye bağlar ve çekiç ile vurma tekniklerini
uygulayarak talimatlarda istenilen ölçülere uygun eğme-bükme yapar.

 

 

 

 

H.5.1

Tavlama sırasında şişirme bölgesi dışında kalan kısımlardan ısıtılan
bölgeler varsa suya sokarak soğutur.

 

 

 

 

H.5.2

İş parçasını kıskaç ile tutarak örs üzerinde uygun şekilde konumlar.

 

 

H.5

Sıcak şişirme yapmak

H.5.3

İş parçasının üst kısmından eksen doğrultusunda çekiç veya balyoz ile
vuruş tekniklerini kullanarak baskı uygular.

 

Kalıpsız sıcak şekillendirme yapmak

 

 

H.5.4

Talimatlarda istenilen ölçülerde şişme elde edene kadar tavlama ve
kuvvet uygulama işlemini tekrarlar, uygun ölçü aletleri ile şişme ölçüsünü
kontrol eder.

H

 

 

H.5.5

İş parçasının şişirilen kısmını delik kalıbında dövme tekniklerini
uygulayarak yuvarlatır.

 

(devamı var)

 

 

H.6.1

İş emirleri ve teknik resimlerde belirtilen özelliklere göre çekme
işleminin hangi kesitte yapılacağını belirler.

 

 

 

 

H.6.2

İş parçası boyut ve ağırlığına göre tutma işlemi için gerekli kıskaçı belirler, kıskaçla tuttuğu parçayı örs üzerine
konumlar.

 

 

 

 

H.6.3

İş parçasının malzeme ve boyut özelliklerine uygun çekiç, balyoz veya
sıcak şekillendirme makinesini seçer.

 

 

H.6

Sıcak çekme yapmak

H.6.4

Çektirme işleminin yapılacağı geometriye uygun dövme tekniklerini
uygulayarak iş parçasının kıskaçla tutulmayan tarafını çeker.

 

 

H.6.5

İş
parçasının çekilen tarafını kıskaçla tutar, gerekli ise tekrar tavlama işlemi
uygular.

 

 

 

 

H.6.6

İş parçasının çekilmemiş kısmına uygun dövme tekniklerini uygulayarak
çekme yapar.

 

 

 

 

H.6.7

Çekme yapılan her iki yüzeyi kumpas ile ölçerek aynı ölçü ve hizaya
gelene kadar çeker.

 

 

 

 

H.6.8

Çekme işlemi tamamlanmış iş parçasını uygun sıcaklığa tekrar tavlar,
oda sıcaklı­ğında serbest soğumaya bırakır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
18

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.7.1

İş emirleri ve teknik resimlerde belirtilen özelliklere göre iş
parçasının hangi kısımlarına boğma işlemi yapılacağını belirler.

 

 

 

 

H.7.2

İş parçası profili ve boğma derinliği ile
konumuna uygun ekipmanı belirler.

 

 

H.7

Sıcak boğma yapmak

H.7.3

İş parçasını kıskaç ile tutarak örs veya sıcak iş makinesi üzerinde
uygun konuma yerleştirir.

 

 

 

 

H.7.4

İş parçası üzerinde gerekli noktalara uygun ekipman
ile kuvvet uygulayarak talimatlarda istenilen boğma işlemlerini yapar.

H

Kalıpsız sıcak

 

 

H.7.5

Uygun ölçme aletleri ile boğma derinliği ve çapını ölçerek talimatlara
uygunluğunu kontrol eder.

şekillendirme yapmak

 

 

H.8.1

İş parçasının tavlanmamış soğuk ucunu uygun özellikteki mengeneye
bağlar.

 

 

 

 

H.8.2

İş
parçasının profil kalınlığı ve malzeme özelliğine
uygun döndürme kolunu seçer.

 

 

H.8

Sıcak burma yapmak

H.8.3

İş emirlerinde veya teknik resimlerde belirtilen burma sayısı kadar iş
parçasının serbest ucunu döndürme kolu ile tek yönde burar.

 

 

 

 

H.8.4

Burma işlemi biten iş parçasını kıskaç ile tutarak mengeneden söker,
örs üzerine uygun şekilde yerleştirir.

 

 

 

 

H.8.5

Burma sırasında meydana gelen eksenel
eğilmeleri uygun çekiç veya tokmakla vurarak düzeltir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
19

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Sıcaklık
ölçümü yapmak

I.1

Gözle sıcaklık derecesini belirlemek

I.1.1

Tavlanan iş parçasını parlak ışık yayan kaynaklardan uzak bir konumda
loş ışık altında gözle inceler.

I.1.2

Tavlanan iş parçasının sıcaklık ile değişen renk ve renk tonundan, iş
parçasının sıcaklığını belirler.

I.2

Cihazla sıcaklık derecesini ölçmek

I.2.1

Pirometrenin
objektifini tavlanmış iş parçasına uygun mesafeye kadar yaklaştırır.

I.2.2

Pirometre gözlem okülerinden iş parçasına bakar.

I.2.3

Pirometre içerisindeki termo lamba renginin,
sıcaklığı ölçülen iş parçasının o andaki malzeme rengine eşitlenmesi için
pirometre üzerindeki ilgili ayarları yapar.

I.2.4

Pirometre üzerindeki dijital veya analog göstergeden
iş parçasının sıcaklık değerini okur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
20

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli eğitim faaliyetlerine katılır.

J.1.2

Sıcak metal
şekillendirme teknolojileri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri takip eder.

J.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
21

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Açıölçer

2.

Aspiratör

3.

Bağlama aparatları

4.

Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)

5.

Balyoz

6.

Çeşitli anahtar takımları

7.

Çeşitli mastarlar

8.

Çeşitli temizlik malzemeleri

9.

Daldırma banyoları

10.

Davlumbaz

11.

Demir testeresi

12.

Demirci ocağı

13.

Eğe

14.

Gönye

15.

Hava tabancası

16.

Keski çeşitleri

17.

Kesme kalıpları

18.

Kılavuz takımları

19.

Kıskaç çeşitleri

20.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, ayakkabı,
eldiven, maske, kulak tıkacı, gözlük, koruyucu elbise)

21.

Kontrol, hata/fire formları

22.

Körük

23.

Sıcak iş kumpas çeşitleri

24.

Malafa

25.

Malzeme katalogları

26.

Manivela

27.

Mengene çeşitleri

28.

Mıknatıslı tabla

29.

Mihengir

30.

Ocak şişi

31.

Örs

32.

Pafta takımları

33.

Pasimetre

34.

Pergel

35.

Pirometre

36.

Sesli haberleşme cihazı

37.

Seyyar iş tezgahı

38.

Sıcak demir makası

39.

Sıcak iş kalıbı çeşitleri (açık, yarı açık,
kapalı)

40.

Şeritmetre

41.

Tabla çeşitleri

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
22

Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı42.
Takım, boy ve çap ölçme cihazları

43.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

44.
Tavlama fırını çeşitleri

45.
Teknik resimler

46.
Tel fırça

47.
Temel el aletleri

48.
Uyarı levhaları

49.
Presler (vidalı, hidrolik, eksantrik)

50.
Yağdanlık

51.
Zımba çeşitleri

52.
Zımpara çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Analitik düşünme yeteneği

4.
Bağlama aparatları bilgisi

5.
Basit kalibrasyon bilgisi

6.
Basit ilkyardım bilgisi

7.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

8.
Çekiç-balyoz ile dövme teknikleri bilgisi

9.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

10.
Demirci ocağı yakma becerisi

11.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

12.
Ekip içinde çalışma yeteneği

13.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

14.
El becerisi

15.
El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

16.
Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı kullanım becerisi

17.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

18.
Hassas ölçüm yapabilme becerisi

19.
İş parçasını tezgah/makineye
bağlama yöntemleri bilgi ve becerisi

20.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

21.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

22.
Kalıpsız sıcak şekillendirme teknikleri bilgisi

23.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

24.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

25.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

26.
Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri
bilgisi

27.
Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

28.
Meslek matematiği bilgisi

29.
Mesleki terim bilgisi

30.
Muayene ve test teknikleri bilgisi

31.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
23

Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı32.
Ölçme metodları bilgisi

33.
Risk analizi bilgi ve becerisi

34.
Sıcak delme teknikleri bilgi ve becerisi

35.
Sıcak eğme-bükme teknikleri bilgi ve becerisi

36.
Sıcak kesme teknikleri bilgi ve becerisi

37.
Sıcak şişirme teknikleri bilgi ve becerisi

38.
Sıcak yarma teknikleri bilgi ve becerisi

39.
Sıcaklık ölçüm cihazları kullanım bilgisi

40.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

41.
Standart ölçüler bilgisi

42.
Tabla ve mengene bağlama bilgisi

43.
Takım ayarı yapabilme becerisi

44.
Takım çeşitleri bilgisi

45.
Tav rengine göre sıcaklık belirleme bilgisi

46.
Tavlama teknikleri bilgisi

47.
Tehlikeli atık bilgisi

48.
Teknik resim okuma bilgisi

49.
Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

50.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

51.
Temel malzeme bilgisi

52.
Temel mekanik bilgisi

53.
Üretim süreçleri bilgisi

54.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

55.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

4.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

5.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

6.
Detaylara özen göstermek

7.
Dikkatli ve titiz olmak

8.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

9.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

10.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

11.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

12.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

13.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

14.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

15.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

16.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

17.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

18.
Süreç kalitesine özen göstermek12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
24

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No19.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

20.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

21.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

22.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

23.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

24.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

25.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
25

Sıcak
Metal Şekillendirmeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0196-3
/ 22.02.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sıcak Metal Şekillendirmeci
(Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme
Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir