REFRAKTERCİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

REFRAKTERCİ SEVİYE 4

Refrakterci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya
birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce
giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da
malzemeyi,

PRİZ ALMA: Şekilsiz refrakter
malzemenin katılaşma sürecini,

REFRAKTER: Kullanıldığı yere göre, yüksek
sıcaklığa ve bu sıcaklıkta, katı, sıvı ve gazların fiziksel ve kimyasal
etkilerine dayanıklı malzemeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

ŞEKİLSİZ REFRAKTER MALZEME: Su veya çeşitli
kimyasallar ile karıştırılarak püskürtme, dövme, dökme gibi yöntemlerle,
kullanılan refrakterleri,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Refrakterci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2.
MESLEK TANITIMI …………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 6

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler………………………………………………………………………………. 6

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat ……………………………………………………………………………………………………………  7

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman………………………………………………………………………………………………….. 15

3.3.
Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME…………………………………………………………………………….. 16©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Refrakterci (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Refrakterci (Seviye 4) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal
Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş
Konfederasyonu/Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Refrakterci (Seviye 4) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim
Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Refrakterci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Refrakterci (Seviye
4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve
kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde el aletleri ve muhtelif
makineler kullanarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve
donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, işin esasına uygun
olarak malzemeleri belirleyen, refrakterin sıcak ve
soğuk tamir, bakım ve uygulama işlerini yapan ve yaptıran, gerekli ekipman malzeme ve ekipleri organize eden, mesleki gelişim
faaliyetlerini yürüten ve yürütülen faaliyetleri raporlayan nitelikli
kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7121 (Tuğla örücüler ve ilgili işlerde çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Refrakterci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.4.
Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Refrakter işlemleri, uygun seviyede aydınlatılmış,
gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı uygun genişlikte, kapalı ve açık
alanlarda gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında,
yüksekte çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları, yüksek seviyede ısıya maruz
kalma, toz, gürültü, sıcaklık farkı, olası kaygan zemin ve aşırı hava akımına
maruz kalma sayılabilir. Refrakterci, çalışma
alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Refrakterci
(Seviye 4)’ün Trafik Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen operatör
belgesine ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip
olması gerekmektedir.11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Refrakterci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun KKD’leri
kullanır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait
kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur.

 

 

A.1

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirir.

 

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını çalışma
sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.6

Aldığı eğitimlere uygun olarak çalışır ve yaptığı
çalışmalarda İSG kurallarını ön planda tutar.

 

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk etmenlerini belirlemek ve

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

A

azaltmak

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik
çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

kurallarını uygulamak

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını gözlemleyip, tehlikeli bir durum
tespitinde anında gidermek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini

A.3.2

Anında giderilemeyen tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere bildirerek tehlike giderilinceye kadar gerekli tedbirlerin
alınmasında görev alır.

 

 

 

uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana özel acil
durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Bölümünde çalışan makinelerin tehlikelerine karşı eğitim
alır ve bu eğitim doğrultusunda kendini tehlikelere karşı korur.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil çıkış veya kaçış prosedürlerinin
etkinliğini kontrol etmek üzere yapılan periyodik çalışmalara, eğitimlere ve
tatbikatlara katılır.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkışların önlerine, geçişi engelleyecek şekilde
makine, ekipman ve malzeme konulmasını önler.

11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Refrakterci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin
doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevreye olan
etkilerini gözleyerek zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırma ve sınıflamayı yaparak diğer personeli bu konuda bilgilendirerek
koordine eder.

B.2.2

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD ve
malzemeleri kullanır ve/veya diğerlerine kullandırır.

B.2.3

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

B.3

Doğal/işletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu
hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakların ve işletme kaynaklarının daha az ve
verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

B.3.2

Doğal kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve
verimli bir şekilde kullanarak diğer personelinde kullanımını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Refrakterci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini

C.1.1

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

uygulamak

C.1.2

Makine, alet, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine
uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

 

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite, fire ve/veya hata formlarını
doldurur.

 

 

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

 

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Kullanılan makinelerin ve aletlerin uygunluğunu kontrol
eder.

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

C.3.3

Yapılan işin ve gerektirdiği işlemlerin teknik
talimatlara uygunluğunu denetler.

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere sürekli bildirir.

 

 

 

 

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenleri belirler.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılarak kaliteyi arttırmak

C.4.3

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4.4

Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

C.4.5

Yetkisinde olmayan veya giderilemeyen hata ve arızalan
amirlerine bildirir.

 

 

 

 

C.4.6

Sürekli iyileştirme çalışmalarını her alanda uygular,
uygulanmasını sağlar. Bu faaliyetler sırasında uygun problem çözme
tekniklerini kullanır.

 

 

 

 

C.4.7

Ürün ve üretim süreci ile ilgili her türlü uygunsuzluğu
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Refrakterci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanının uygunluğunu tespit eder.

 

 

D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve
cihazlarını kullanır.

D

Çalışma alanını

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya
hazır hale getirir.

düzenlemek

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve
gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken İSG kurallarını ön planda tutar.

 

 

 

 

D.3.3

Kişisel ve ortak kullanım alanlarının sağlık bilgisi
kurallarına özen gösterir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.4

Kullanılan makine ve ekipmanı
bitiminde temizler ve kaldırır.

 

 

 

 

D.3.5

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

 

 

 

 

D.3.6

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili
operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Refrakterci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya
olabilecek bir tehlike veya arıza durumunda çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için
ilgili kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Sahip olduğu yetki çerçevesinde araç, gereç ve donanımın
sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere
gerekli bakım aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet ve donanımını

E.2

Çalışma donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

korumak ve talimatlara uygun bakımlarını

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak
malzemeleri temin ederek uygun şekilde depolar.

 

sağlamak

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımın arızalarını belirler,
bozulma ve yıpranmalarını zamanında fark eder ve bu bilgileri ilgililerle
paylaşır.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç
ve donanımdaki bozulma, yıpranma ile ilgili kayıtları oluştururak
ilgililere aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Makine ve ekipman parçalarının
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Refrakterci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

İşe başlamadan önce vardiyası biten ilgili personelden
genel bilgi alır.

 

 

 

Refrakter işleri öncesinde kontrol ve

F.1.2

İş yerini ve varsa bir önceki vardiyada yapılan işi
teknik doküman ve projelere göre kontrol eder.

 

 

F.1

F.1.3

Yapılacak işin çeşidine göre personel ve ekipmanını kontrol eder.

 

 

hazırlıkları yapmak

F.1.4

Çalışma ortamının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder
ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

 

 

 

 

F.1.5

Verilen projeye göre kullanılacak refrakter
malzemenin çalışma alanındaki miktarını kontrol eder ve gerekli miktarda
malzemeyi getirtir.

 

 

 

 

F.2.1

Tamir işleri öncesinde sökülmesi gereken yıpranmış refrakterleri tespit eder ve söktürür.

 

 

F.2

Refrakter söküm işlemlerini yaptırmak

F.2.2

Sökülen refrakter malzemenin
içinden yeniden kullanılabilecek durumda olanları tespit edip ayrılmasını
sağlayarak malzeme tasarrufuna katkıda bulunur.

 

 

 

F.2.3

Sökülen refrakter malzemelerden
kullanılamayacak durumda olanların verilen talimatlar doğrultusunda çalışma
alanından uzaklaştırılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.3.1

Verilen proje ve amirlerinin talimatları doğrultusunda
kullanılacak refrakter malzemelerin poz ve
kalitelerinin doğru yerde kullanılmasını sağlar ve gerekli kontrolleri yapar.

F

Refrakter işlerini yapmak

 

Refrakter uygulama işlemlerinin yapılmasını sağlamak

F.3.2

Şekilsiz veya şekilli refrakter
malzemeler için hazırlanması gereken kalıpların projeye uygun olarak
hazırlanmasını sağlayarak gerekli kontrolleri yapar.

 

 

F.3

F.3.3

Uygulama esnasında kullanılacak olan şekilsiz refrakter malzemelerin kullanma talimatlarında belirtilen
su ve/veya bağlayıcı oranlarında hazırlanmasını sağlar.

 

 

 

F.3.4

Hazırlanan şekilsiz malzemenin çeşidine göre uygulamanın
(dövme, püskürtme, vibrasyon vb) doğru ve eksiksiz
olarak yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.3.5

Refrakter uygulamasının verilen projeye ve amirlerinin
talimatlarına uygun olarak yapılmasını sağlayarak gerekli kontrolleri yapar.

 

 

 

Refrakter uygulaması sonrasında kontrolleri yapmak

F.4.1

Refrakter uygulaması sonrasında (şekilsiz malzemelerin priz alma
süreci gibi) gerekli kontrolleri yaparak uygulamasının tabiat şartlarından
etkilenmesini engellemek için gerekli tedbirleri alır.

 

 

F.4

F.4.2

Refrakter uygulaması sonrasında artan refrakter
malzemelerin toplanmasını ve uygun şekilde istiflenmesini sağlar.

 

 

 

F.4.3

Refrakter uygulaması sonrasında kullanılan makine ve ekipmanların temizlik ve koruyucu bakımlarının yapılmasını
sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Refrakterci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

İşyeri dokümanlarındaki prosedür
ve talimatları uygular ve uygulanmasını sağlar.

 

 

G.1

İş programı yapmak

G.1.2

Kullanılan refrakter
malzemelerin performanslarını takip eder ve anormal bir durum tespit
ettiğinde amirlerine bilgi verir.

 

 

G.1.3

Üretimin sürekliliği için ünite sorumluları ile görüşerek
gerekli bakım programlarını yapar.

 

 

 

 

G.1.4

Yapılan bakım, tamir ve uygulama işlerini vardiya
defterine raporlar.

G

İş organizasyonu yapmak

G.2

Çalışma alanı uygunluğunu kontrol etmek

G.2.1

Çalışma alanlarının İSG kurallarına uygunluğunu denetler
ve aksi durumlarda gerekli tedbirleri alarak durumu amirlerine bildirir.

 

 

G.2.2

Üretim esnasında kullanılan ekipmanın
sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalıştığının kontrolünü yapar.

 

 

 

Uygulama için gerekli malzemeleri ve ekipmanı
hazırlamak

G.3.1

Ekipmanın çalışır halde olması için gerekli malzemeleri
temin eder.

 

 

G.3

G.3.2

Uygulama esnasında kullanacağı refrakter
malzemelerini temin eder.

 

 

 

G.3.3

Sürekli kullanılan veya iş programına göre gerekli olan refrakter malzemelerin yeterliliği ile ilgili amirlerine
bilgi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Refrakterci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

H.1

Bireysel mesleki gelişim

H.1.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma
faaliyetlerini gerçekleştirir.

H

Mesleki gelişim

konusunda çalışmalar yapmak

H.1.2

Refrakter malzemelere ve uygulamalarına ilişkin yeni teknolojiler
ile ilgili gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerini yürütmek

H.2

Astlarına ve diğer çalışanlara

H.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

 

 

mesleki eğitimler vermek

H.2.2

Refrakter malzemeler ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirme yapar
ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Refrakterci (Seviye 4)                                                                                             11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.

Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Çeşitli
ölçü aletleri

2.

Enjeksiyon
makinesi

3.

Fan

4.

Forklift

5.

İskele
ve platform

6.

Kanca

7.

Kırıcı
tabanca

8.

Kişisel
koruyucu donanım

9.

Kompresör
makinesi

10.

Monoray
vinç (el kumandalı)

11.

Püskürtme
makinesi

12.

Refrakter karıştırma
makinesi

13.

Refrakter malzeme ve
katkıları

14.

Sapan
ve bez halat

15.

Seyyar
role yolu

16.

Süreç
takip formları

17.

Temel
el aletleri

18.

Tuğla
kesme makinesi

19.

Vakumlu
magnet

20.

Vibratör

3.3.

Bilgi
ve Beceriler

1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.

Çevre
koruma yöntemleri bilgisi

4.

Depolama
bilgisi

5.

Donanım
ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

6.

Ekip
içinde çalışma yeteneği

7.

El
aletlerini kullanma bilgisi

8.

El
becerisi

9.

Genel
refrakter uygulama ve söküm bilgi ve becerisi

10.

İnisiyatif
kullanma becerisi

11.

İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

12.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

13.

Kalite
kontrol prensipleri bilgisi

14.

Kancacılık ve sapanlama, yük kaldırma ve taşıma bilgisi

15.

Kayıt
tutabilme ve raporlama becerisi

16.

Kaynakları
etkin kullanma becerisi

17.

Koordine
etme becerisi

18.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

19.

Mesleki
terim bilgisi

20.

Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Refrakterci (Seviye 4)                                                                                             11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No21.

Ölçme
değerlendirme bilgi ve becerisi

22.

Önleyici
bakım ve temizlik bilgisi

23.

Raporlama,
bilgi aktarma yeteneği

24.

Refrakter makineleri
tamir ve bakımı bilgisi

25.

Refrakter malzeme
bilgisi

26.

Refrakter montaj
sonrası proses takip bilgi ve becerisi

27.

Risk
analizi bilgisi

28.

Sıcak
ve sıcaktan korunma bilgisi

29.

Sorun
belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

30.

Süreç
akışlarını gözlemleme becerisi

31.

Tehlikeli
gazlardan korunma bilgisi

32.

Teknik
resim bilgisi

33.

Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

34.

Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

35.

Yazılı
ve sözlü iletişim yeteneği

36.

Zamanı
iyi kullanma becerisi

3.4

Tutum
ve Davranışlar

1.

Acil
ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.

Amirlerine
doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Çalışma
donanımı ve makinelerinin durumunu dikkatle denetlemek

4.

Çalışma
zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5.

Çevre,
kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

6.

Değişen
iş yapıları ve sistemlerine kolaylıkla uyum sağlamak

7.

Ekip
içinde uyumlu çalışmak

8.

Gerekli
ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

9.

İş
arkadaşlarına bilgileri doğru aktarmak

10.

İş
devirlerinde doğru iletişim kurmak ve bilgi aktarmak

11.

İşletme
kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

12.

İşyeri
hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

13.

İşyerine
ait araç ve gereçlerin kullanımına özen göstermek

14.

Kendisinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

15.

Sorumluluklarını
bilmek ve zamanında yerine getirmek

16.

Süreç
kalitesine özen göstermek

17.

Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru ve uygun şekilde kumanda ederek kullanmak

18.

Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

19.

Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

20.

Tehlike
faktörleri konusunda duyarlı olmak

21.

Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

22.

Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

23.

Yapılan
işin kalitesine önem vermek

24.

Yenilikçi
olmak ve mesleki gelişime açık olmak

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Refrakterci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Refrakterci (Seviye
4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme
ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Refrakterci (Seviye 4)                                                                                             11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEK: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar

1.
Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi

Hikmet
Ferudun TANKUT – Genel Sekreter, HAK-İŞ – Genel
Başkan, ÇELİK-İŞ Ruhi AYHAN – Genel Eğitim Sekreteri, ÇELİK-İŞ Yaşar ÇINAR –
Karabük Şube Başkanı, ÇELİK-İŞ Şahin SERİM – Araştırma Uzmanı, HAK-İŞ

Burak
YÜCEYALÇIN – TİS, Araştırma ve Eğitim Uzmanı, ÇELİK-İŞ

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

2.1.
Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Fadıl
DEMİREL – Genel Müdür, KARDEMİR AŞ.

Yusuf
GÜRSOY – İnsan Kaynakları Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Serdar
YAVUZ – End. Etüd Proje Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Zeren
KARAARSLAN – Endüstri Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Hakan
ULUDAĞ – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Prof.
Dr. İbrahim KADI – Rektör Yardımcısı – Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı,
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Mustafa YAŞAR – Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Süleyman GÜNDÜZ – Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Ramazan KAÇAR – Metal Eğitimi Bölüm Başkanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

İsmail
ŞİŞLİ – Refrakter Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Ayberk
ÖZDUMAN – Sürekli Dökümler Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Özgür
AYKUT – Dökümhane Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Mansur YEKE – Çelikhane
Müdürü, KARDEMİR A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Refrakterci (Seviye 4)                                                                                                 11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                            Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası

Ankara
Sanayi Odası

Birleşik
Metal İşçileri Sendikası

Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası

Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ege
Bölgesi Sanayi Odası

Ereğli
Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İskenderun Demir Çelik A.Ş İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
İstanbul Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya-Metalürji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir
Sanayi Odası

Karabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Refrakterci (Seviye 4)                                                                                             11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTMMOB
Metalürji Mühendisleri Odası

Türk
Metal Sendikası

Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye
Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye
Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İhracatçılar Meclisi

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız
Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi

Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof.
Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Hasan
KARABULUT,                                Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem
ÜNAL,                                             Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete
ÇANKAYA,                                         Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Muhsin
ŞAŞMAZ,                                        Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay
KESTİR,                                       Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil
ÇİMEN,                                             Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet YARDIMCI,                                     Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu)

M.Fatih KESEROĞLU,                             Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray
VURMAY,                                        Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin
SERİM,                                              Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr.
Aykut ENGİN,                                       Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,                               Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Refrakterci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

Firuzan
SİLAHŞÖR,

Hacı
Ali EROĞLU,

Sinan
GERGİN,

5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Dr. Osman Y1LD1Z,

Celal
KOLOĞLU,11UMS0125-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoDaire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler
İdaresi Başkanlığı)

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22 

Incoming search terms:

  • refrakterci (13)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir