REFRAKTERCİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

REFRAKTERCİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0125-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011- 27881 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Refrakterci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

REFRAKTERCİ

Seviye:

31

Referans
Kodu:

11UMS0125-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak-İş
Konfederasyonu Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK-Metal
Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011
Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011-
27881 (Mükerrer)

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin Yeterlilik Seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Refrakterci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya
birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce
giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da
malzemeyi,

PRİZ ALMA: Şekilsiz refrakter
malzemenin katılaşma sürecini,

REFRAKTER: Kullanıldığı yere göre, yüksek
sıcaklığa ve bu sıcaklıkta, katı, sıvı ve gazların fiziksel ve kimyasal
etkilerine dayanıklı malzemeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

ŞEKİLSİZ REFRAKTER MALZEME: Su veya çeşitli
kimyasallar ile karıştırılarak püskürtme, dövme, dökme gibi yöntemlerle,
kullanılan refrakterleri,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Refrakterci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2.
MESLEK TANITIMI …………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 6

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler………………………………………………………………………………. 6

2.4.
Meslek ile
ilgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman………………………………………………………………………………………………….. 14

3.3.
Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME…………………………………………………………………………….. 16©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Refrakterci (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal
Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş
Konfederasyonu/Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Refrakterci (Seviye 3) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim
Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Refrakterci (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Refrakterci (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre
koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde el
aletleri ve muhtelif makineler kullanarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen,
çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, refrakterlerin sıcak ve soğuk tamir, bakım ve uygulama
işlerini yapan nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7121 (Tuğla örücüler ve ilgili işlerde çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Refrakter
işlemleri, uygun seviyede aydınlatılmış, gerekli emniyet tedbirlerinin
alındığı uygun genişlikte, kapalı ve açık alanlarda gerçekleştirilir. Çalışma
ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksekte çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları,
yüksek seviyede ısıya maruz kalma, toz, gürültü, sıcaklık farkı, olası kaygan
zemin ve aşırı hava akımına maruz kalma sayılabilir. Refrakterci,
çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı
kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Refrakterci (Seviye
3)’nin Trafik Kanunun ilgili maddelerinde
belirtilen operatör belgesine ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek
sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.       MESLEK
PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun KKD’leri
kullanır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait
kuralları

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur.

 

 

A.1

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirir.

 

 

 

uygulamak

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını çalışma
sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.6

Aldığı eğitimlere uygun olarak çalışır ve yaptığı
çalışmalarda İSG kurallarını ön planda tutar.

 

 

 

Risk etmenlerini belirlemek ve azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

İş sağlığı ve güvenliği,

A.2

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik
çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

A

yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını gözlemleyip, tehlikeli bir durum
tespitinde anında gidermek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini

A.3.2

Anında giderilemeyen tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere bildirerek tehlik e giderilinceye kadar
gerekli tedbirlerin alınmasında görev alır.

 

 

 

uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana özel acil
durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Bölümünde çalışan makinelerin tehlikelerine karşı eğitim
alır ve bu eğitim doğrultusunda kendini tehlikelere karşı korur.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil çıkış veya kaçış prosedürlerinin
etkinliğini kontrol etmek üzere yapılan periyodik çalışmalara, eğitimlere ve
tatbikatlara katılır.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkışların önlerine, geçişi engelleyecek şekilde
makine, ekipman ve malzeme konulmasını önler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin
doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevreye olan
etkilerini gözleyerek zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma
ve sınıflamayı yaparak diğer personeli bu konuda bilgilendirerek koordine
eder.

B.2.2

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD ve
malzemeleri kullanır ve/veya diğerlerine kullandırır.

B.2.3

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

B.3

Doğal/işletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu
hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakların ve işletme kaynaklarının daha az ve
verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

B.3.2

Doğal kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve
verimli bir şekil de kullanarak diğer personelinde kullanımını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

İşe ait kalite

gerekliliklerini

uygulamak

C.1.1

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1.2

Makine, alet, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine
uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

 

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite, fire ve/veya hata formlarını doldurur.

 

 

 

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.3

C.3.2

Kullanılan makinelerin ve aletlerin uygunluğunu kontrol
eder.

C

 

tutmak

C.3.3

Yapılan işin ve gerektirdiği işlemlerin teknik
talimatlara uygunluğunu denetler.

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere sürekli bildirir.

 

 

 

 

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılarak kaliteyi arttırmak

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya giderilemeyen hata ve arızalan
amirlerine bildirir.

 

 

 

 

C.4.5

Sürekli iyileştirme çalışmalarını her alanda uygular,
uygulanmasını sağlar. Bu faaliyetler sırasında uygun problem çözme
tekniklerini kullanır.

 

 

 

 

C.4.6

Ürün ve üretim süreci ile ilgili her türlü uygunsuzluğu
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanının uygunluğunu tespit eder.

 

 

D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda
bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve
cihazlarını kullanır.

D

Çalışma alanını

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya
hazır hale getirir.

düzenlemek

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve
gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken İSG kurallarını ön planda tutar.

 

 

 

 

D.3.3

Kişisel ve ortak kullanım alanlarının sağlık bilgisi
kurallarına özen gösterir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.4

Kullanılan makine ve ekipmanı
bitiminde temizler ve kaldırır.

 

 

 

 

D.3.5

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

 

 

 

 

D.3.6

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili
operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin
işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya
olabilecek bir tehlike veya arıza durumunda çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için
ilgili kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Sahip olduğu yetki çerçevesinde araç, gereç ve donanımın
sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere
gerekli bakım aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet ve donanımını

E.2

Çalışma donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

korumak ve talimatlara uygun bakımlarını

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak
malzemeleri temin ederek uygun şekilde depolar.

 

sağlamak

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımın arızalarını belirler,
bozulma ve yıpranmalarını zamanında fark eder ve bu bilgileri ilgililerle
paylaşır.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili
bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç
ve donanımdaki bozulma, yıpranma ile ilgili kayıtları oluştururak
ilgililere aktarır.

 

 

 

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Makine ve ekipman parçalarının
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve amirlerine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

F.1

Refrakter uygulamaları

F.1.1

Çalışmaya başlamadan önce çalışma ortamını, kullanacağı
makine ve ekipmanı kontrol eder, problem veya
eksiklikler hakkında amirlerine bilgi verir.

 

 

öncesi işlemleri yapmak

F.1.2

Kullanacağı refrakter malzemeyi
kontrol eder ve gerekli miktarda malzemeyi çalışma alanına getirir.

 

 

 

 

F.2.1

Yıpranmış refrakterleri
amirlerinin talimatları doğrultusunda söker.

 

 

F.2

Refrakter söküm işlemlerini yapmak

F.2.2

Sökümden sonra kullanılabilecek durumda olan eski refrakterleri yeniden kullanmak amacıyla ayırır.

 

 

 

 

F.2.3

Sökümden sonra kullanılamayacak durumda olan malzemeleri
çalışma ortamından uzaklaştırır.

F

Refrakter işlerini yapmak

 

 

F.3.1

Amirlerinin talimatları doğrultusunda gerekli refrakter uygulama işlerini yapar.

 

Refrakter uygulama işlemlerini yapmak

F.3.2

Şekilsiz veya şekilli refrakter
malzemeler için gerekli olduğu durumlarda uygun kalıpları hazırlar veya
yerleştirir.

 

 

F.3

F.3.3

Şekilsiz refrakter malzemeyi
talimatlar doğrultusunda istenilen su oranlarında hazırlar.

 

 

 

 

F.3.4

Şekilsiz refrakter malzemelerin
uygulamasını talimatlar doğrultusunda yapar.

 

 

 

 

F.4.1

Uygulama sonrasında artan refrakter
malzemeyi toplar ve uygun şekilde istifler.

 

 

 

Refrakter uygulama sonrası işlemleri yapmak

F.4.2

Kullandığı makine ve ekipmanın
temizlik ve koruyucu bakımlarını yapar.

 

 

F.4

F.4.3

Refrakter uygulaması sonrasında (şekilsiz malzemelerin priz alma
süreci gibi) gerekli kontrolleri yaparak uygulamanın tabiat şartlarından
etkilenmesini engellemek için gerekli tedbirleri alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

G.1

Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

G.1.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma
faaliyetlerini yaparak bireysel ve mesleki gelişim planını hazırlar.

G.1.2

Refrakter malzemelere ve uygulamalarına ilişkin yeni teknolojiler
ile ilgili gelişmeleri takip eder ve uygulamalarına yansıtır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Refrakterci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.

Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Çeşitli
ölçü aletleri

2.

Enjeksiyon
makinesi

3.

Fan

4.

Forklift

5.

İskele
ve platform

6.

Kanca

7.

Kırıcı
tabanca

8.

Kişisel
koruyucu donanım

9.

Kompresör
makinesi

10.

Monoray
vinç (el kumandalı)

11.

Püskürtme
makinesi

12.

Refrakter karıştırma
makinesi

13.

Refrakter malzeme ve
katkıları

14.

Sapan
ve bez halat

15.

Seyyar
role yolu

16.

Temel
el aletleri

17.

Tuğla
kesme makinesi

18.

Vakumlu
magnet

19.

Vibratör

3.3.

Bilgi
ve Beceriler

1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.

Çevre
koruma yöntemleri bilgisi

4.

Depolama
bilgisi

5.

Ekip
içinde çalışma yeteneği

6.

El
aletlerini kullanma bilgisi

7.

El
becerisi

8.

Genel
refrakter uygulama ve söküm bilgi ve becerisi

9.

Gözlem
yeteneği

10.

İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

11.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

12.

Kalite
kontrol prensipleri bilgisi

13.

Kancacılık ve sapanlama, yük kaldırma ve taşıma bilgisi

14.

Kayıt
tutma ve raporlama becerisi

15.

Kaynakları
etkin kullanma becerisi

16.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

17.

Mesleki
terim bilgisi

18.

Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

19.

Ölçme
değerlendirme bilgi ve becerisi

20.

Önleyici
bakım ve temizlik bilgisi

21.

Refrakter makineleri
tamir ve bakım bilgisi

22.

Refrakter malzemeleri
bilgisi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Refrakterci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No23.

Risk
analizi bilgisi

24.

Tehlikeli
gazlardan korunma bilgisi

25.

Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

26.

Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

27.

Yazılı
ve sözlü iletişim yeteneği

28.

Zamanı
iyi kullanma becerisi

3.4.

Tutum
ve Davranışlar

1.

Acil
ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.

Amirlerine
doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Çalışma
donanımı ve makinelerinin durumunu dikkatle denetlemek

4.

Çalışma
zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5.

Çevre,
kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

6.

Ekip
içinde uyumlu çalışmak

7.

Gerekli
ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

8.

İşletme
kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

9.

İşyeri
hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

10.

İşyerine
ait araç ve gereçlerin kullanımına özen göstermek

11.

Kendisinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

12.

Risk
faktörleri konusunda duyarlı olmak

13.

Sorumluluklarını
bilmek ve zamanında yerine getirmek

14.

Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru ve uygun şekilde kumanda ederek kullanmak

15.

Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

16.

Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

17.

Tehlike
faktörleri konusunda duyarlı olmak

18.

Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

19.

Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

20.

Yapılan
işin kalitesine önem vermek

21.

Yenilikçi
olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

22.

Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Refrakterci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME

Refrakterci (Seviye 3) meslek standardını esas alan
ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Refrakterci (Seviye 3)                                                                                             11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar

1.
Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi

Hikmet
Ferudun TANKUT – Genel Sekreter, HAK-İŞ – Genel
Başkan, ÇELİK-İŞ

Ruhi
AYHAN – Genel Eğitim Sekreteri, ÇELİK-İŞ

Yaşar
ÇINAR – Karabük Şube Başkanı, ÇELİK-İŞ

Şahin
SERİM – Araştırma Uzmanı , HAK-İŞ

Burak
YÜCEYALÇIN – TİS, Araştırma ve Eğitim Uzmanı, ÇELİK-İŞ

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

2.1.
Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri Fadıl DEMİREL –
Genel Müdür, KARDEMİR AŞ.

Yusuf
GÜRSOY – İnsan Kaynakları Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Serdar
YAVUZ – End. Etüd Proje Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Zeren
KARAARSLAN – Endüstri Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Hakan
ULUDAĞ – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Prof.
Dr. İbrahim KADI – Rektör Yardımcısı – Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı,
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Mustafa YAŞAR – Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Süleyman GÜNDÜZ – Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Ramazan KAÇAR – Metal Eğitimi Bölüm Başkanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

İsmail
ŞİŞLİ – Refrakter Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Ayberk
ÖZDUMAN – Sürekli Dökümler Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Özgür
AYKUT – Dökümhane Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Mansur YEKE – Çelikhane
Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası

Ankara
Sanayi Odası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Refrakterci (Seviye 3)                                                                                                 11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                            Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Birleşik
Metal İşçileri Sendikası

Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası

Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ege
Bölgesi Sanayi Odası

Ereğli
Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İskenderun Demir Çelik A.Ş İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
İstanbul Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası

Türk
Metal Sendikası

Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Refrakterci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTürkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye
Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye
Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İhracatçılar Meclisi

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız
Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof.
Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan (Yükseköğretim Kurulu)Hasan
KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA, Muhsin ŞAŞMAZ, Çağatay
KESTİR,

Serpil
ÇİMEN,

Ahmet
YARDIMCI, M.Fatih KESEROĞLU, Miray VURMAY,

Şahin
SERİM,

Dr.
Aykut ENGİN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları
Konfederasyonu) Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU, Sinan
GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Refrakterci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,11UMS0125-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoBaşkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>