PRESÇİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

PRESÇİ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 11UMS0161-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03.11.2011-28104 (MÜKERRER)



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
1





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Meslek:

PRESÇİ

Seviye:

41

Referans Kodu:

11UMS0161-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

19.10.2011 Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

03.11.2011-28104 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
2





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



TERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ALIŞTIRMA: Kalıpların, yerlerinde düzgün ve sorunsuz
olarak çalışabilmesi için özel mastar ve el aletleri ile yapılan işlemi,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

DEFORMASYON: İş parçasının işlenmesi
sırasında, beklenmeyen veya istenmeyen biçim bozulmalarını,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün
üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İNDİS NO: İş parçası üzerine yazılan, parçanın özellik ve benzeri
teknik spesifikasyonlarını belirtmek için
kullanılan harf ve rakamlardan oluşan kodu,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALIP: İş parçasının teknik resimlere uygun olarak
istenilen ölçülerde eğme, bükme, kesme, delme vb. türünden
şekillendirilmelerini sağlamak için prese yerleştirilen parçayı,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden
fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek
veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOMPARATÖR: İş parçasının ölçülerinin
toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye
yarayan, analog ve
dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

KRİKO: Mekanik veya hidrolik türleri olan,
ağır yükleri kısa mesafeler için kaldırma amacıyla kullanılan düzeneği,

MARKALAMA:
Teknik çizimlerde belirlenmiş olan kesme, delme, birleştirme yerlerinin iş
parçası üzerine işaretlenmesi işlemini,



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
3





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00



MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun
olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

PRES: Metal malzemeleri kalıplar aracılığıyla
belirli bir baskı altında sıkıştırarak, bunlara kalıcı şekil verme, düzeltme,
bükme, kıvırma, kenar kesme vb. işlemleri uygulamak için kullanılan makineyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA: Ölçüm sonucu ile gerçek değer
arasındaki farkı,

SENTE AYARI: Presleme işleminde iş
parçasının doğru şekillendirilmesi ve pres kalıbının
zarar görmemesi için gerekli basma konumu ayarlama işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından
geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YÜZEY DALGALILIĞI (ONDÜLASYON): İşlenmiş
parçanın yüzeyinde meydana gelen dalgalanma türünden bozulmayı,

ZIMBA:
Kalıplarda iş parçasını kalıp boşluğuna iten ve baskı kuvvetinin etkisi ile
şekillenmesini sağlayan elemanı



ifade eder.



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
4





Presçi (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat …………………………………………………………………………………………………………  8

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 22

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 23

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 26



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
5





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



1.
GİRİŞ

Presçi (Seviye 4)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından
hazırlanmıştır.

Presçi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
6





Presçi (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Presçi (Seviye 4),
çeşitli güçlerdeki preslerde, karmaşık, büyük,
hacimli veya gerdirmeli kalıplarla, parçaları teknik resim ve talimatlara
göre istenilen şekil, biçim ve özelliklere getirmek için presleme işlemleri
uygulayan kişidir. İşlemler sırasında, işlenecek parçalara uygun kalıpların
seçilerek prese bağlanması, gerekli ayarların belirlenerek yapılması,
parçaların preslenerek talimatlarda belirtilen
ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun şekle getirilmesi, makinelerin zarar
görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde
belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

İş parçasının ölçülerinin uygun alet ve
aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve spesifikasyonlara veya teknik resme uygunluğunun kontrol edilmesi, presleme işlemleri sırasında gerekli gözlem ve
kontrollerin yapılarak uygunsuzlukların tespit edilmesi, ölçü ve ayar
sapmalarında presin durdurularak gereken önlemlerin alınması ve işlem görmüş
olan iş parçasının uygun şekilde temizlenerek istiflenmesi, presçinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Presçi (Seviye 4),
genel nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğun­dan,
zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından
sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve
sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere
bildirir. İşlemleri tamamlanan iş parçasının istenilen boyut ve şekillerde
olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin
yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması presçinin sorumlulukları
arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 8121 (Metal
işleme tesisi operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
7





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Presleme işlemleri, atölye, fabrika veya
benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının
olumsuz koşulları arasında, nem, yağlı, tozlu, kirli ortam, titreşim ve
rahatsız edici seviyede ses gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Presçi,
işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Presçinin, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait
İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
8





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



3.
MESLEK PROFİLİ



3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin
düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumlann
eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımı kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur.

 

 

 

ait
kuralları uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin
değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

kurallarını
uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik
çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok
etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri
ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik
çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
9





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel
etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları
edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre
etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için
gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel
koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun
donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket
etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir
şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı
için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
10





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara
göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama
tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını
doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarında görev alır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında
tutmak

C.3.2

Makineler üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu
kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere
uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenleri belirler ve
ortadan kaldırır.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür
ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
11





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre
düzeni sağlar.

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol
altında tutar ve düzenini sağlar.

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya
hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma
için gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve
gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanı
iş bitiminde kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
12





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik
düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak
denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını
denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve
kaliteye ilişkin uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı
için ilgili kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve
arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak
üzere gerekli bakım aşama­larını uygular.

E

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

talimatlı
bakımlarını sağlamak

aşamalarını
uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak
malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımdaki yıpranmaları ve
bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile
ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç
ve donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı
geldiğinde, değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
13





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

(devamı var)

F.1

İş planını yapmak

F.1.1

Yapılacak işler ve üretim programıyla ilgili
bilgileri, teknik resimleri, krokileri, talimatları ve diğer dokümanları amirlerinden
alır.

F.1.2

Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak
işlemleri ve sıralamasını belirler.

F.1.3

Yapılacak işlerle ilgili dokümanları birlikte
çalışacağı kişilere ulaştırır ve ilgili hazırlıkların yapılmasını sağlar.

F.1.4

Yapılacak
işlerin zaman planını inceler, tahmini çalışma sürelerini belirler.

F.1.5

Yapılacak işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere ilişkin formları doldurur.

F.1.6

İşlemlere
başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirlerine onaylatır.

F.2

Kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri
hazırlamak

F.2.1

Kullanılacak
alet, araç, gereç ve malzemeleri talimatlara uygun şekilde belirler.

F.2.2

Belirlenen alet, araç, gereç ve malzemelerin çalışma
sahasına getirilmelerini sağlar.

F.2.3

Teslim
alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.

F.2.4

Raylar, krikolar, kontrol paneli, ışıklar, parça
yükleme sehpaları, sehpa rayları ve makinelerin kontrollerini yapar.

F.2.5

Tespit ettiği uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

F.2.6

Malzemeleri
belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
14





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.3.1

Parça taşıma konveyörünü ayarlar.

 

 

 

 

F.3.2

Çapak, talaş toplama kaplarının pozisyonunu ayarlar.

 

 

 

 

F.3.3

Kontrol panelinin ve butonların kontrolünü yapar.

F

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

(devamı var)

F.3

Pres ayarlarını yapmak

F.3.4

Pres ayarlarının talimatlara uygun olup olmadığını
kontrol eder.

 

 

F.3.5

Presin çalışmaya hazır olup olmadığının genel kontrolünü
yapar.

 

 

 

 

F.3.6

Tespit ettiği uygunsuzlukları amirlerine iletir.

 

 

 

 

F.3.7

Yetkisi dahilinde olan
ayarları gerektiğinde düzeltir.

 

 

 

 

F.3.8

Yetkisi dahilinde olmayan
ayarları amirleri ile birlikte yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
15





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.4.1

Kullanılacak kalıpların çalışma alanına
getirilmelerini sağlar.

 

 

 

 

F.4.2

Kalıbı gezer köprülü vinç veya diğer uygun taşıma
donanımı ile yerine taşır.

 

 

 

 

F.4.3

Kalıbı taşıma ekipmanı
üzerine alarak prese yüklemeye hazır hale getirir.

 

 

 

 

F.4.4

Üst kalıbın sap kısmını presin
sap plakasında bulunan yuvaya takar ve sabitler.

 

 

 

 

F.4.5

Presin alt tablası üzerine alt kalıbı yerleştirir.

 

 

 

 

F.4.6

Presin alt kalıpta bulunan kanallara bağlantısını
somunlu cıvatalar ve pabuçlar aracılığı ile yapar.

F

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

F.4

Pres kalıplarını bağlamak

F.4.7

Kalıpları bağlarken talimatlarda belirtilen miktarda
somun, cıvata, pim kullanır.

 

 

 

 

F.4.8

Kurs
boyunu ayarlayarak kalıplar arasında yapılacak işleme uygun boşluk bırakır.

 

 

 

 

F.4.9

Presi durdurur, gerekli güvenlik önlemlerini alarak
kurs boyunu ayarlar.

 

 

 

 

F.4.10

Üst kalıbın zımba boyu ayarını, zımba alt kalıba
vurmayacak şekilde yapar.

 

 

 

 

F.4.11

Gerektiğinde merkezleme ve
sente ayarı yapar.

 

 

 

 

F.4.12

Birbiri içinde çalışan yatak, mil ve benzeri elemanları
talimatlara uygun şekilde yağlar.

 

 

 

 

F.4.13

Kalıbı boşta çalıştırarak kalıp bağlantılarının
kontrolünü yapar ve gerektiğinde düzeltir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
16





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Presleme işlemlerini yapmak

(devamı var)

G.1

İş parçasını hazırlamak

G.1.1

İş parçasını zarar vermeden paketinden veya
istifinden çıkarır.

G.1.2

Teknik dokümanlardan faydalanarak indis no, delik sayısı, çizik, yırtık, çatlak, yüzey dalgalılığı (ondülasyon), şekil
bozukluğu gibi yüzey hatalarını elle ve gözle kontrol eder.

G.1.3

Gerekli
ölçme aletlerini kullanarak iş parçasının boyutlarını kontrol eder.

G.1.4

Ölçüm
ve muayene sonuçlarına göre iş parçası üzerindeki hataları tespit eder.

G.1.5

Hataları iş parçasını ayırarak istifler.

G.1.6

Tespit ettiği hatalar ile ilgili formları doldurur.

G.1.7

Hatalı iş parçasını ilgili formlar eşliğinde
amirlerine iletir.

G.1.8

İşlem
görecek iş parçası üzerinde gerekli markalama işlemlerini gerçekleştirir.

G.2

İş
parçasını prese yerleştirmek

G.2.1

İş
parçası için gerekli olan bağlama aparatını teknik talimatlardan belirler.

G.2.2

İş parçasının prese bağlanma yöntemini belirler.

G.2.3

Belirlenen yönteme göre uygun bağlama aparatını
hazırlar.

G.2.4

Gerektiğinde bağlama aparatları için uygun olan baskı
ayarlarını yapar.

G.2.5

İşlenecek parçayı uygun bağlama aparatı ile prese
bağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
17





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

İlk basım öncesi, çift el kumanda cihazı gibi emniyet
sistemlerini kontrol eder veya çalıştırır.

 

 

 

 

G.3.2

Presleme işlemi öncesi, presin
kontrol dışı harekete geçirilmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve
kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.3

Kumanda panelinden pres
butonuna veya pedalına basarak presleme işlemini başlatır.

 

 

 

 

G.3.4

Kavrama lambasını ve arıza ekranını kontrol eder.

G

Presleme işlemlerini yapmak (devamı var)

G.3

İş parçasını preste basmak

G.3.5

Pres ekran veya göstergelerinden makine ayarlarını
izler.

G.3.6

Tesisatı ve çalışma parametrelerini işlemler boyunca
gözlemler.

 

 

 

 

G.3.7

Teknik dokümanlarda belirtilen talimatlara göre
belirli aralıklarda iş parçasını kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.8

Kontrol sonuçlarını değerlendirir ve ilgili formlara
işler.

 

 

 

 

G.3.9

Arıza durumunda işlemi durdurarak ilgili kişileri
bilgilendirir.

 

 

 

 

G.3.10

Parça basma işlemi bittikten sonra, motor durdurma,
gerilim kesme, kavrama anahtarını servis dışı bırakma işlemlerini yaparak
makineyi durdurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
18





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.4.1

İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

G.4.2

Basılan iş parçasını teknik dokümanlarda belirtildiği
şekilde kalıptan alır.

 

 

 

 

G.4.3

Pres, kalıp ve çalışma alanındaki çapak ve talaşı
temizleyerek ilgili kaplara koyulmalarını sağlar.

 

 

 

 

G.4.4

İş parçasının elle ve gözle ilk muayenesini yapar.

G

Presleme işlemlerini yapmak

G.4

İş parçasını kontrol etmek

G.4.5

Basma sonucu iş parçasında oluşan fazlalıkları uygun
yöntemlerle düzeltir.

 

 

 

 

G.4.6

İş parçasının teknik dokümanlarda tanımlanmış
özelliklerini, uygun ölçme aletlerini kullanarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.4.7

Hatalı iş parçasını ayırır ve bunlarla ilgili
amirlerini bilgilendirir.

 

 

 

 

G.4.8

İşlemi tamamlanan iş parçasını talimatlara göre
belirlenmiş yerlerde istifler veya taşıma donanımına koyar.

 

 

 

 

G.4.9

İstifleme
ve ayırma işlemlerini iş parçasının özelliklerini dikkate alarak yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
19





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

H.1

İşlemlerle ilgili raporları hazırlamak

H.1.1

İşlemi biten iş parçası ile ilgili kayıtları tutar.

H.1.2

Hata, aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla
ilgili kayıtları tutar.

H.1.3

İş parçası, ambalaj veya taşıma donanımı üzerinde
gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

H.1.4

Oluşan arızalar ve iyileştirme önerileriyle ilgili
raporları hazırlar.

H.2

İşlenmiş iş parçasını ilgili birimlere sevk etmek

H.2.1

İş parçalarının bir sonraki işleme gönderilmesi için
ilgili form, kart ve dokümanları doldurur.

H.2.2

İş parçasının ilgili bölüme iletilmesi için gerekli
iletişimi kurar.

H.2.3

İş parçasının bulunduğu taşıma donanımını ilgili
birime gönderir.

H.2.4

İş parçasını ilgili operatöre, dokümanları ile
birlikte teslim eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
20





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Bireysel mesleki gelişimi

I.1.1

Makine ve cihazların temel özellikleri ile ilgili
eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

I

Mesleki gelişim

konusunda
çalışmalar yapmak

I.1.2

Preslerle ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri
takip eder.

faaliyetlerine
katılmak

I.2

Astlarına
ve diğer çalışanlara

I.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

 

 

mesleki
eğitimler vermek

I.2.2

Presleme işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
21





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman



1.

Açılı kamalar

2.

Açıölçer

3.

Avadanlık

4.

Bağlama aparatları

5.

Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)

6.

Bağlama kayışları

7.

Balyoz

8.

Bilgi ve değerlendirme formları

9.

Çelik halatlar

10.

Çelik profiller

11.

Çeşitli anahtar takımları

12.

Çeşitli borular

13.

Çeşitli mastarlar

14.

Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir, şeritmetre, çelik
cetvel)

15.

Çeşitli presler (Abkant
pres, eksantrik pres, hidrolik pres vb.)

16.

Çeşitli şablon ve aparatlar

17.

Çeşitli temizlik malzemeleri

18.

Dayama takozları

19.

Giyotin makas

20.

Kılavuz takımları

21.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)

22.

Komparatör

23.

Kontrol lambaları

24.

Kontrol paneli

25.

Kontrol, hata/fire formları

26.

Kullanım kılavuzları

27.

Kumpas

28.

Levye

29.

Malzeme katalogları

30.

Markalama araçları

31.

Mengene çeşitleri

32.

Merdiven

33.

Mikrometre

34.

Monitör

35.

Motorlu el aletleri

36.

Palet

37.

Pres kalıpları ve kalıp elemanları (progresif kalıplar, kesme kalıpları, bükme kalıpları vb.)

38.

Ray

39.

Sac levhalar ve sac makası

40.

Sesli haberleşme cihazı

11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
22





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



41.
Su terazisi

42.
Tabla çeşitleri

43.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

44.
Teknik resimler

45.
Temel el aletleri

46.
Uyarı levhaları

47.
Yağdanlık

48.
Yangın söndürme cihazı

49.
Zımpara çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Analitik düşünme yeteneği

4.
Bağlama aparatları bilgisi

5.
Baskı kuvveti hesaplama bilgi ve becerisi

6.
Bilgi ve değerlendirme formlarını doldurma bilgisi

7.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

8.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

9.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

10.
Ekip içinde çalışma yeteneği

11.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

12.
El becerisi

13.
El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

14.
Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı kullanım becerisi

15.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

16.
Hassas ölçüm yapabilme becerisi

17.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

18.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

19.
Kalıp alıştırma bilgi ve becerisi

20.
Kalıp çeşitleri bilgisi

21.
Kalıp ve pres ayarlarını
yapabilme bilgi ve becerisi

22.
Kalıpları prese bağlama yöntemleri bilgisi ve
becerisi

23.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

24.
Kalite kontrol metotları bilgisi

25.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

26.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

27.
Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

28.
Meslek matematiği bilgisi

29.
Mesleki terim bilgisi

30.
Muayene ve test teknikleri bilgisi

31.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

32.
Ölçme, değerlendirme bilgisi



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
23





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



33.

Parça sökme yöntemleri bilgi ve becerisi

34.

Presayarları
bilgisi

35.

Pres makineleri bilgisi

36.

Presleme yöntemleri bilgisi

37.

Risk analizi bilgi ve becerisi

38.

Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

39.

Standart ölçüler bilgisi

40.

Tabla ve mengene bağlama bilgisi

41.

Tehlikeli atık bilgisi

42.

Teknik resim okuma ve yorumlama bilgisi

43.

Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

44.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

45.

Temel geometri bilgisi

46.

Temel malzeme bilgisi

47.

Temel mekanik bilgisi

48.

Temel metal bilgisi

49.

Üretim süreçleri bilgisi

50.

Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

51.

Zamanı iyi kullanma becerisi

52.

Zımparalama ve temizleme bilgi ve becerisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.

Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu
dikkatle denetlemek

5.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanmak

6.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.

Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.

Detaylara özen göstermek

9.

Dikkatli ve titiz olmak

10.

Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

11.

Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

13.

Gerekli ve acil durumlarda donanım
çalışmasını durdurmak

14.

Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve
izlemek

15.

Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

16.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

17.

İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

18.

Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

19.

Korunması gereken malzeme ve gereçlerin
korunmasını özenle yapmak

20.

Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
24





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



21.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

22.
Planlı ve organize olmak

23.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

24.
Süreç kalitesine özen göstermek

25.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

26.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

27.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

28.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

29.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

30.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

31.
Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

32.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
25





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Presçi (Seviye 4)
meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme
ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
26





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Ek: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

Prof.
Dr. M. Nahit SERARSLAN – End.
Müh. Öğr. Üyesi, İTÜ; Meslek Standartları
Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk ve Toplu Sözleşme
Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut
ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROGlU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzmanı, MESS

End. Müh. Barış Can AVINCA – Eğitim Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.    Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN –
İnsan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAGAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
27





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.    Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Tek. Öğrt. Murat
KARABULUT – Teknik Eğitim Sorumlusu, TURK TRAKTÖR

Mak. Müh. Orhan YAZKAN – Kalite Sistemleri Teknik Eğitim Yöneticisi, TURK TRAKTÖR

Metalurji Müh.
Onur KILIÇ – İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi, TURK TRAKTÖR

Abdullah KUTLU – Üretim Takım Lideri, TÜRK
TRAKTÖR

Mustafa KINAY – Üretim Takım Lideri, TÜRK
TRAKTÖR

Aydın BAŞESKİ – Eğitim Uzmanı, TOFAŞ

Gökhan AKSU – Alan Uzmanı, TOFAŞ

Burhan BALKIR
– Endüstriyel İlişkiler Uzmanı, TOFAŞ

Hüseyin ÇAM – Pres Üretim Yöneticisi, TOFAŞ

Erkan POLAT – Kalıp-Pres Üretim Müdürü,
TOFAŞ

Mustafa BAŞSOY – Pres Üretim Mühendisliği
Şefi, TOFAŞ

Murat ERTÜRK – Pres Üretim Mühendisliği
Model Sorumlusu, TOFAŞ

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Anadolu Isuzu Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası
Birleşik Metal İşçileri Sendikası BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik İş Sendikası

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
28





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



Ege Bölgesi Sanayi Odası Ford Otomotiv
Sanayii A.Ş.

Gazi
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Gazi
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Hacettepe
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul
Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

İstanbul
Ticaret Odası

Karsan
Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli
Sanayi Odası

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MAN Türkiye A.Ş.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Mercedes-Benz Türk A.Ş.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Otokar
Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş.

Otomotiv
Sanayii Derneği

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme
ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk. T.C. M.E.B Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
29





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



T.C. M.E.B Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Temsa Global Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)

Şeref
ÜNVER,                                               Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
30





Presçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı



11UMS0161-4
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No



Çiğdem ÜNAL,

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete ÇANKAYA,

Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Muhsin ŞAŞMAZ,

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay KESTİR,

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil ÇİMEN,

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet YARDIMCI,

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları
Konfederasyonu)

Turgut RamazanTANLAK,

Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray VURMAY,

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin SERİM,

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr. Aykut ENGİN,

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu)

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hacı Ali EROĞLU,

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,



Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)



5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                                        Başkan (Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,                              Başkan Vekili
(Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek
Kuruluşları Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                         Üye (Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,                                    Üye (İşçi Sendikaları
Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,                                        Üye (İşveren Sendikaları
Konfederasyonu Temsilcisi)



©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011



Sayfa
31



 

Incoming search terms:

  • presci (1)
  • presçi nasıl olunur (1)
  • prescilerin maaslari ne kadar (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir