PRESÇİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

PRESÇİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU /11UMS0161-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03.11.2011-28104 (MÜKERRER)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Presçi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

PRESÇİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0161-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

19.10.2011 Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

03.11.2011-28104 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

© Mesleki
Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Presçi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ALIŞTIRMA: Kalıpların, yerlerinde düzgün ve sorunsuz
olarak çalışabilmesi için özel mastar ve el aletleri ile yapılan işlemi,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün
üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İNDİS NO: İş parçası üzerine yazılan, iş
parçasının özellik ve benzeri teknik spesifikasyonlarını
belirtmek için kullanılan harf ve rakamlardan oluşan kodu,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALIP: İş parçasının teknik resimlere uygun
olarak istenilen ölçülerde eğme, bükme, kesme, delme vb. türünden
şekillendirilmelerini sağlamak için prese yerleştirilen parçayı,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden
fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek
veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOMPARATÖR: İş parçasının ölçülerinin
toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye
yarayan, analog ve
dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

KRİKO: Mekanik veya hidrolik türleri olan,
ağır yükleri kısa mesafeler için kaldırma amacıyla kullanılan düzeneği,

MARKALAMA: Teknik çizimlerde belirlenmiş
olan kesme, delme, birleştirme yerlerinin iş parçası üzerine işaretlenmesi
işlemini,

MASTAR:
İşlenen iş parçasının ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla
belirlemeye yarayan ölçü gerecini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Presçi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPRES: Metal malzemeleri kalıplar
aracılığıyla belirli bir baskı altında sıkıştırarak, bunlara kalıcı şekil
verme, düzeltme, bükme, kıvırma, kenar kesme vb. işlemleri uygulamak için
kullanılan makineyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA: Ölçüm sonucu ile gerçek değer
arasındaki farkı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından
geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YÜZEY DALGALILIĞI (ONDÜLASYON): İşlenmiş
parçanın yüzeyinde meydana gelen dalgalanma türünden bozulmayı,

ZIMBA: Kalıplarda iş parçasını kalıp
boşluğuna iten ve baskı kuvvetinin etkisi ile şekillenmesini sağlayan elemanı

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………… 8

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………………………………………… 8

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………. 8

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri………………………………………………………………………………………… 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………… 21

3.3.
Bilgi ve Beceriler …………………………………………………………………………………………………………………………..  22

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………………………………… 24©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Presçi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Presçi (Seviye 3)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından
hazırlanmıştır.

Presçi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Presçi (Seviye 3),
çeşitli güçlerdeki preslerde hacimli kalıplarla,
parçaları teknik resim ve talimatlara göre istenilen şekil, biçim ve
özelliklere getirmek için presleme işlemleri uygulayan kişidir. İşlemler
sırasında kullanılacak pres için belirlenmiş
ayarların yapılması, parçaların preslenerek talimatlarda belirtilen ölçülere,
kaliteye ve özelliklere uygun şekle getirilmesi, makinelerin zarar görmemesi,
çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre
içinde gerçekleştirilmesi esastır.

İş parçalarının ölçülerinin uygun alet ve
aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve spesifikasyonlara veya teknik resme uygunluğunun kontrol edilmesi, presleme işlemleri sırasında gerekli gözlem ve
kontrollerin yapılarak uygunsuzlukların tespit edilmesi, ölçü ve ayar
sapmalarında presin durdurularak gereken önlemlerin alınması ve işlem görmüş
olan parçaların uygun şekilde temizlenerek istiflenmesi, presçinin
mesleki yetkinliğini gerektirir.

Presçi (Seviye 3),
kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğrulu­ğundan,
zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorum­ludur.
İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı
dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri
tamamlanan parçaların istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin
ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan
diğer kişilerin emniyetinin sağlanması presçinin
sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 8121 (Metal
işleme tesisi operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Presçi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPatlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Presleme işlemleri, atölye, fabrika veya
benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının
olumsuz koşulları arasında, nem, yağlı, tozlu, kirli ortam, titreşim ve
rahatsız edici seviyede ses gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Presçi,
işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Presçinin, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait
İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere
veya işyeri dışındaki kurumlann eğitimlerine
katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ait kuralları
uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.

 

kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara
bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve
tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmaları hakkında bilgi edinir.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Makineler üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol etme
çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol
eder.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için,
belirlenmiş çalışma noktalarına uygun çalışır.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve
düzenini sağlar.

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve
yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde
kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetleme çalışmalarına katılır.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin
uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı
durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşama­larının uygulanmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

E

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

talimatlı bakımlarını
sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının periyodik
yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında
tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde,
değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapılacak işler ve üretim programıyla ilgili bilgileri, teknik
resimleri, krokileri, talimatları ve diğer dokümanları amirlerinden alır.

 

 

F.1

İş planını yapmak

F.1.2

Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve
sıralamasını danışarak belirler.

 

 

F.1.3

Yapılacak işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere
ilişkin formları doldurur.

 

 

 

 

F.1.4

İşlemlere
başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirlerine onaylatır.

F

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

 

 

F.2.1

Kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri talimatlara uygun
şekilde danışarak belirler.

 

 

F.2.2

Belirlenen alet, araç, gereç ve malzemelerin çalışma sahasına
getirilmelerini sağlar.

 

 

F.2

Kullanılacak
alet, araç, gereç

F.2.3

Teslim
alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.

 

 

ve malzemeleri
hazırlamak

F.2.4

Raylar, krikolar, kontrol paneli, ışıklar, parça yükleme sehpaları,
sehpa rayları ve makinelerin kontrollerini yapar.

 

 

 

 

F.2.5

Tespit ettiği uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

 

 

 

 

F.2.6

Malzemeleri
belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.3.1

Parça taşıma konveyörünü danışarak ayarlar.

 

 

 

 

F.3.2

Çapak, talaş toplama kaplarının pozisyonunu ayarlar.

F

İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak

F.3

Pres ayarlarını yapmak

F.3.3

Kontrol panelinin ve butonların kontrolünü yapar.

F.3.4

Pres ayarlarının talimatlara uygun olup olmadığını danışarak kontrol
eder.

 

 

 

 

F.3.5

Presin çalışmaya hazır olup olmadığının genel kontrolünü yapar.

 

 

 

 

F.3.6

Tespit ettiği uygunsuzlukları amirlerine iletir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Presleme işlemlerini yapmak

(devamı var)

G.1

İş parçasını hazırlamak

G.1.1

Parçaya zarar vermeden paketinden veya istifinden çıkarır.

G.1.2

Teknik dokümanlardan faydalanarak indis no,
delik sayısı, çizik, yırtık, çatlak, yüzey dalgalılığı
(ondülasyon), şekil bozukluğu gibi yüzey hatalarını
elle ve gözle kontrol eder.

G.1.3

Gerekli
ölçme aletlerini kullanarak iş parçasının boyutlarını kontrol eder.

G.1.4

Ölçüm ve
muayene sonuçlarına göre iş parçası üzerindeki hataları tespit eder.

G.1.5

Hatalı iş parçasını ayırarak istifler.

G.1.6

Tespit ettiği hatalar ile ilgili formları doldurur.

G.1.7

Hatalı iş parçasını ilgili formlar eşliğinde amirlerine iletir.

G.1.8

İşlem
görecek iş parçası üzerinde gerekli markalama işlemlerini gerçekleştirir.

G.2

İş parçasını
prese yerleştirmek

G.2.1

İş parçası
için gerekli olan bağlama aparatını teknik talimatlardan belirler.

G.2.2

Talimatlarda
belirlenmiş yönteme göre uygun bağlama aparatını hazırlar.

G.2.3

Gerektiğinde
bağlama aparatları için uygun olan baskı ayarlarını danışarak yapar.

G.2.4

İşlenecek iş parçasını uygun bağlama aparatı ile prese bağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

İlk basım öncesi, çift el kumanda cihazı gibi emniyet sistemlerini
kontrol eder veya çalıştırır.

 

 

 

 

G.3.2

Presleme işlemi öncesi, presin kontrol dışı
harekete geçirilmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.3

Kumanda panelinden pres butonuna veya
pedalına basarak presleme işlemini başlatır.

 

 

 

 

G.3.4

Kavrama lambasını ve arıza ekranını kontrol eder.

G

Presleme işlemlerini yapmak (devamı var)

G.3

İş parçasını preste basmak

G.3.5

Tesisatı ve çalışma parametrelerini işlemler boyunca gözlemler.

 

 

 

 

G.3.6

Teknik dokümanlarda belirtilen talimatlara göre belirli aralıklarda iş
parçasını kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.7

Kontrol sonuçlarını ilgili formlara işler.

 

 

 

 

G.3.8

Arıza durumunda işlemi durdurarak ilgili kişileri bilgilendirir.

 

 

 

 

G.3.9

İş parçanı basma işlemi bittikten sonra, motor durdurma, gerilim
kesme, kavrama anahtarını servis dışı bırakma işlemlerini yaparak makineyi durdurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.4.1

İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol
eder.

 

 

 

 

G.4.2

Basılan iş parçasını teknik dokümanlarda belirtildiği şekilde kalıptan
alır.

 

 

 

 

G.4.3

Pres, kalıp ve çalışma alanındaki çapak ve talaşı temizleyerek ilgili kaplara
koyulmalarını sağlar.

 

Presleme işlemlerini yapmak

 

 

G.4.4

İş parçasının elle ve gözle ilk muayenesini yapar.

G

G.4

İş parçasını kontrol etmek

G.4.5

Basma sonucu iş parçasında oluşan fazlalıkları uygun yöntemlerle
düzeltir.

 

 

 

 

G.4.6

İş parçasının teknik dokümanlarda tanımlanmış özelliklerini, uygun
ölçme aletlerini kullanarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.4.7

Hatalı iş parçasını ayırır ve bunlarla ilgili amirlerini
bilgilendirir.

 

 

 

 

G.4.8

İşlemi tamamlanan iş parçasını talimatlara göre belirlenmiş yerlerde
istifler veya taşıma donanımına koyar.

 

 

 

 

G.4.9

İstifleme ve
ayırma işlemlerini iş parçasının özelliklerini dikkate alarak yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

H.1

İşlemlerle ilgili raporları hazırlamak

H.1.1

İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

H.1.2

Hata, aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla ilgili kayıtları
tutar.

H.1.3

İş parçası, ambalaj veya taşıma donanımı üzerinde gerekli etiketleme
işlemlerini yapar.

H.1.4

Oluşan arızalarla ilgili raporları hazırlar.

H.2

İşlenmiş is parçasını ilgili birimlere sevk etmek

H.2.1

İş parçasının bir sonraki işleme gönderilmesi için ilgili form, kart
ve dokümanları doldurur.

H.2.2

İş parçasının ilgili bölüme iletilmesi için gerekli iletişimi kurar.

H.2.3

İş parçasının bulunduğu taşıma donanımını ilgili birime gönderir.

H.2.4

İş parçasını ilgili operatöre, dokümanları ile birlikte teslim eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Presçi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

I.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

I.1.1

Makine ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır
ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

I.1.2

Preslerle ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

I.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Presçi (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Açılı kamalar

2.

Açıölçer

3.

Avadanlık

4.

Bağlama aparatları

5.

Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)

6.

Bağlama kayışları

7.

Balyoz

8.

Bilgi ve değerlendirme formları

9.

Çelik halatlar

10.

Çelik profiller

11.

Çeşitli anahtar takımları

12.

Çeşitli borular

13.

Çeşitli mastarlar

14.

Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir, şeritmetre, çelik
cetvel)

15.

Çeşitli presler (Abkant
pres, eksantrik pres, hidrolik pres vb.)

16.

Çeşitli şablon ve aparatlar

17.

Çeşitli temizlik malzemeleri

18.

Dayama takozları

19.

Giyotin makas

20.

Kılavuz takımları

21.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)

22.

Komparatör

23.

Kontrol lambaları

24.

Kontrol paneli

25.

Kontrol, hata/fire formları

26.

Kullanım kılavuzları

27.

Kumpas

28.

Levye

29.

Malzeme katalogları

30.

Markalama araçları

31.

Mengene çeşitleri

32.

Merdiven

33.

Mikrometre

34.

Monitör

35.

Motorlu el aletleri

36.

Palet

37.

Sac levhalar ve sac makası

38.

Sesli haberleşme cihazı

39.

Su terazisi

40.

Tabla çeşitleri

11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Presçi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı41.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

42.
Teknik resimler43.

Temel el aletleri

44.

Uyarı levhaları

45.

Yağdanlık

46.

Yangın söndürme cihazı

47.

Zımpara çeşitleri

3.3.

Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.

Analitik düşünme yeteneği

4.

Bağlama aparatları bilgisi

5.

Baskı kuvveti hesaplama bilgi ve becerisi

6.

Bilgi ve değerlendirme formlarını doldurma
bilgisi

7.

Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

8.

Çevre koruma yöntemleri bilgisi

9.

Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve
becerisi

10.

Ekip içinde çalışma yeteneği

11.

El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

12.

El becerisi

13.

El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

14.

Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

15.

Geri dönüşümlü atık bilgisi

16.

İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

17.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

18.

Kalite güvence sistemleri bilgisi

19.

Kalite kontrol metotları bilgisi

20.

Kayıt tutma ve raporlama becerisi

21.

Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve
becerisi

22.

Kusur belirleme ve giderme yöntemleri
bilgisi

23.

Meslek matematiği bilgisi

24.

Mesleki terim bilgisi

25.

Muayene ve test teknikleri bilgisi

26.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

27.

Ölçüm yapabilme becerisi

28.

Parça sökme yöntemleri bilgi ve becerisi

29.

Presayarları
bilgisi

30.

Presmakineleri
bilgisi

31.

Presleme yöntemleri bilgisi

32.

Risk analizi bilgi ve becerisi

33.

Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

34.

Standart ölçüler bilgisi

11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Presçi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No35.

Tabla ve mengene bağlama bilgisi

36.

Tehlikeli atık bilgisi

37.

Teknik resim okuma bilgisi

38.

Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

39.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

40.

Temel geometri bilgisi

41.

Temel malzeme bilgisi

42.

Temel mekanik bilgisi

43.

Temel üretim süreçleri bilgisi

44.

Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

45.

Zamanı iyi kullanma becerisi

46.

Zımparalama ve temizleme bilgi ve becerisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanmak

4.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

5.

Detaylara özen göstermek

6.

Dikkatli ve titiz olmak

7.

Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

8.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.

Gerekli ve acil durumlarda donanımın
çalışmasını durdurmak

10.

Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve
izlemek

11.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

12.

İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

13.

Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

14.

Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

15.

Korunması gereken malzeme ve gereçlerin
korunmasını özenle yapmak

16.

Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

17.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

18.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

19.

Süreç kalitesine özen göstermek

20.

Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

21.

Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde
kullanmak

22.

Tehlike durumlarında ilgilileri
bilgilendirmek

23.

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp
değerlendirmek

24.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen
göstermek

25.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru
şekilde bilgi paylaşmak

26.

Verilen eğitimlere katılmaya istekli olmak

27.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında
ilgilileri bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Presçi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0161-3
/ 19.10.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Presçi (Seviye 3)
meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme
ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir