NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 11UMS0147-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 9/8/2011 – 28020 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ

Seviye:

41

Referans Kodu:

11UMS0147-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

05.07.2011 Tarih ve 2011/45 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

9/8/2011 – 28020 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda,
çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı
atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

ELEKTROEROZYON: Takım görevi
yapan bir elektrot ile iş parçasına elektrik akımı verilmesiyle metal
aşındırma işlemi uygulanarak iş parçasını şekillendirme yöntemini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme,
yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi
işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri
doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili
süreçleri yönetmeyi,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile
gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLEME PROGRAMI: CNC
tezgahlarındaki bilgisayarlara yüklenen, talaş kaldırma işlem­lerinin kumanda
panelinden kontrol edilmesi, sıralanması, kaydedilmesi, tekrar geri
çağrılması gibi seçeneklerle gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımı,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin
olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan
emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını
raporlama işlemini,

KATER: Kesici takımların tezgaha
bağlanmasında kullanılan gereci,

KESİCİ TAKIM: Talaşlı imalat
işlemleri sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme işlemlerini
gerçekleştiren gereci,

KESME SIVISI: Talaşlı imalat
işlemlerinde iş parçası ve kesici takımlar arasında sürtünme­den dolayı
oluşan yüksek sıcaklığın makul değerlerde tutulması için kullanılan sıvıyı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir
veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için
kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz,
alet ya da malzemeyi,

KOMPARATÖR: İş parçalarının
ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre
belirlemeye yarayan, analog ve
dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

MANDREN: NC/CNC tezgahına kesici
takımlarının takıldığı, kuvvetli sıkma için tasarlanmış makine parçasını,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMARKALAMA: Teknik çizimlerde
belirlenmiş olan kesme, delme, birleştirme yerlerinin iş parçası üzerine
işaretlenmesi işlemini,

MASTAR: İşlenen parçanın
ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan
ölçü gerecini,

NC/CNC TEZGAHI: Sayı, harf ve
diğer sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış parça
işleme programlarının kartlar veya bilgisayar ile kumanda edildiği takım
tezgahını,

NOZUL: NC/CNC tezgahlarda kesme
sıvısının püskürtüldüğü çeşitli çaplardaki makine parçasını,

PAFTA ÇEKME: Silindirik
parçaların dış kısmına vida dişi oluşturma işlemini,

PASİMETRE: Seri ölçüm için
kullanılan, geçerlik-geçmezlik ilkesine dayalı hassas ölçüm aletini,

PASO: Talaşlı üretimde her bir
işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın kalınlığını veya miktarını,

RAYBALAMA: İş parçası üzerindeki
önceden açılmış deliklerin, iyileştirilmesi ve hassas yüzey elde edilmesi
işlemini,

REFRAKTOMETRE: Katı veya
sıvılarda katı madde miktarı ve kırılma indisini ölçmeye yarayan aleti,

RİSK: Tehlikeli bir olayın
meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA: Ölçüm sonucu ile gerçek
değer arasındaki farkı,

TALAŞ KALDIRMA: Çeşitli tezgah
veya makineler kullanarak ya da kesici, delici, aşındırıcı takımlar ile, iş
parçası üzerinden istenilen ölçüler içinde malzeme kaldırma işlemini,

TARET: NC/CNC tezgahlarında
takımların tutucular ve bağlama aparatları vasıtasıyla takıldığı kısmı,

TAŞLAMA: Belirli bir geometriye
sahip takım şekline dönüştürülmüş taşlama taşı veya serbest halde bulunan
sert, köşeli aşındırıcı parça ve tane yığınları ile aşındırarak düzeltme
işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da
dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya
hasar verme potansiyelini,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat
aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz
tamamlanmamış ürünü

ifade
eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………. 7

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları…………………………………………………………………………….. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………….. 8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………. 23

3.3.
Bilgi ve
Beceriler…………………………………………………………………………………………… 24

3.4.
Tutum ve Davranışlar……………………………………………………………………………………. 25

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………….. 27©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal
Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4), verilen çeşitli şekil ve özellikteki metal, alaşım
ve diğer malzemelerden, iş parçasını istenilen biçim ve ölçülere getirmek
için, hazır programlar kullanarak ve teknik resme uygun şekilde bu
programlara veriler girerek NC/CNC tezgahlarında seri/parti üretim tipi
tornalama, frezeleme, taşlama, matkap ile delik delme, kesme gibi işlemlerle
işleyen kişidir. Bu işlemler sırasında, verilen iş parçasına uygun programın
kullanılması, uygun takımların seçilmesi, işlenen parçanın talimatlarda
belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun olması, malzemelerin,
makinelerin ve tezgahların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve
işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi
esastır.

Verilen
iş parçalarının istenen özelliklere veya teknik resme uygunluğunun kontrol
edilmesi, gerektiğinde tezgaha verilerin girilmesi ve takım sıfırlaması yapılması,
tezgahın işe hazırlan­ması, deneme ve asıl üretim sırasında gerekli gözlem ve
kontrollerin yapılarak uygunsuzluk­ların giderilmesi, işlenen parçanın
ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş
olan parçaların uygun biçimde istiflenmesi NC/CNC Tezgah İşçisinin mesleki
yetkinliğini gerektirir. NC/CNC Tezgah İşçisinin teknik resim, tezgah,
malzeme, meslek matematiği, hassas ölçme ve kontrol aletleri, toleranslar,
takımlar, tertibat ve aparatlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4), genel nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli
türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli
bir şekilde tamamlan­masından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş
talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve
hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan malzemelerin
istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın
bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması NC/CNC Tezgah İşçisinin sorumlulukları arasında yer
alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08 :
7223 (Metal işleri takım tezgahı kurucuları ve
kullanıcıları)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoHazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

NC/CNC
tezgahı işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde
ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında,
soğuk-sıcak, gaz, toz, yağlı ortam, rahatsız edici seviyede ses gibi iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren fiziksel ve kimyasal nedenlerden
kaynaklanan kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. NC/CNC Tezgah İşçisi,
işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

NC/CNC
Tezgah İşçisinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna
sahip olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri
dışındaki kurumlann eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ait
kuralları uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya
ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve
çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

kurallarını
uygulamak

A.2.2

Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların
azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek
türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda
işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makineye ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış
prosedürlerini

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre
korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanımı ve malzemeleri
kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında
görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine,
tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel
kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

 

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Tezgah ve
makineler üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi
tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır.

 

 

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Uygun
olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli
makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan
makine ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma
sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan
bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­larını
uygular.

 

Çalışma alet
ve

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

donanımının
koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

aşamalarını
uygulamak

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde
depolar.

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip
eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
aktarır.

 

 

 

bilgileri
aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Hazırlık
işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı
var)

F.1

İş
programıyla ilgili işlemleri yapmak

F.1.1

Yapılacak
işler ve üretim programıyla ilgili bilgileri, teknik resimleri, talimatları
ve diğer dokümanları amirlerinden alır.

F.1.2

Teknik
resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını
belirler.

F.1.3

Yapılacak
işlerle ilgili dokümanları birlikte çalışacağı kişilere ulaştırır ve ilgili
hazırlıkların yapılmasını sağlar.

F.1.4

İşlemlerin
özelliklerine göre tahmini imalat süresini tespit eder.

F.1.5

Yapılacak
işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere ilişkin formları doldurur.

F.1.6

İşlemlere
başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirlerine onaylatır.

F.2

Kullanılacak
takım ve malzemeleri hazırlamak

F.2.1

Kullanılacak
alet, araç, gereç ve takımları talimatlara uygun şekilde belirler.

F.2.2

Belirlenen
alet, araç, gereç ve takımların çalışma sahasına getirilmelerini sağlar.

F.2.3

Teslim
alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.

F.2.4

Malzemeleri
belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.

F.2.5

Çalışma ömrü
limitli parçalardaki (kesici takım ucu vb.) aşınma ve yıpranmaları tespit
eder, değiştirir.

F.2.6

Takım
değişimi veya aşınması nedeniyle takım boyutlarında oluşan farklılıkları
tespit eder.

F.2.7

Talimatlara
göre gerekli takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.3.1

İşlenecek
parçaların özelliklerini inceler.

 

 

 

 

F.3.2

Parçaların
üretim miktarı ve zamanlamasıyla ilgili bilgileri inceler.

 

 

F.3

İşlenecek
parçaları hazırlamak

F.3.3

Parçaların
teknik talimatlarda belirtilenlerle aynı olup olmadığını kontrol eder.

F

Hazırlık
işlemlerini

 

 

F.3.4

Parçalar
üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol ederek üretime hazır
olduklarından emin olur.

gerçekleştirmek

 

 

F.3.5

Kusurlu
parçalar ile ilgili kayıtları tutarak bunları amirlerine bildirir.

 

 

 

 

F.4.1

İşlemlere ve
parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini seçer.

 

 

F.4

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.4.2

Ölçme
aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.3

Doğru ölçüm
yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını yaptırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Yağ ve kesme
sıvısı seviyelerini kontrol eder, ekleme yapar veya değiştirir.

 

 

 

 

G.1.2

Tezgahın
referans (sıfır) noktasını belirler.

 

 

 

 

G.1.3

Tareti ve
kesiciyi tezgah referans noktasına (sıfırına) gönderir.

 

 

 

 

G.1.4

Gerektiğinde
sıfıra gönderme işlemini el ile yapar.

 

 

 

 

G.1.5

Taretin
referans noktasına gönderilmesinde eksen sıralamasını gözetir.

G

Tezgah,
takım ve iş parçasını üretime hazır

G.1

NC/CNC
tezgahını işe

G.1.6

Kontrol
tuşlarını kullanarak eksen seçimi, taret döndürme, tezgah aynasını
açma/kapama, tezgah milini çalıştırma/durdurma, soğutma sistemini açma
kapama, acil durdurma, devir sayısı gibi ayarları yapar.

hale getirmek

(devamı
var)

hazırlamak

G.1.7

Takım
bilgilerini ve parçanın sıfır noktasını tezgaha girer.

 

 

 

 

G.1.8

Takım ve iş
parçası için gerekli olan bağlama aparatını tespit eder.

 

 

 

 

G.1.9

Tablayı ve
üzerindeki bağlama noktalarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.1.10

Bağlama
elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar.

 

 

 

 

G.1.11

Tareti,
dönerken tezgah gövdesine çarpmayacak şekilde ayarlar.

 

 

 

 

G.1.12

Tezgahta
meydana gelen sapmaları tespit eder ve giderilmelerini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Tezgah,
takım ve iş parçasını üretime hazır hale getirmek

(devamı
var)

G.2

Takımları
tezgaha bağlamak

G.2.1

İşlem ve
malzemenin türüne uygun kesici takım seçer.

G.2.2

Takımın
boyutlarını ölçer ve gerekli ayarları yapar.

G.2.3

Yapılacak
işleme göre takımların taret üzerinde takılacağı bölgeyi belirler.

G.2.4

Ana mil
eksenindeki ve dış çaptaki takımların bağlanma yöntemini belirler.

G.2.5

Mors veya
silindirik taşıyıcı, pens, mandren, açılı kama, malafa, kater ya da diğer
özel aparatları kullanarak takımları tezgaha bağlar.

G.2.6

Kesici takım
tutucularının seçimini ilgili kataloglara göre yapar.

G.2.7

Kılavuzları
kılavuz tutturucusu ile bağlar.

G.2.8

Raybayı
tezgaha talimatlara uygun şekilde bağlar.

G.2.9

Takımların
işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlandıklarından emin
olur.

G.2.10

Takımların
taretin dönmesini engelleyecek mesafelerde bağlanmamasını sağlar.

G.2.11

Takım
ayarlarını yaparak işlemlere uygun olduklarından emin olur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

Parçanın
tezgaha bağlanma yöntemini belirler.

 

 

 

 

G.3.2

Talimatlara
göre parçanın sıfır noktasını belirler.

 

 

 

 

G.3.3

İş
parçasının referans noktasını ayarlar.

 

 

 

 

G.3.4

Gerektiğinde
parçanın gönyelenmesi ve açı ayarını yapar.

G

Tezgah,
takım ve iş parçasını üretime hazır hale getirmek

G.3

İş parçasını
tezgaha bağlamak

G.3.5

Belirlenen
yönteme göre uygun bağlama aparatını hazırlar.

 

 

 

 

G.3.6

Mengene,
ayna, bağlama pabucu, mıknatıslı tabla ya da diğer uygun bağlama aparatı ile
iş parçasını tezgaha bağlar.

 

 

 

 

G.3.7

Bağlama
aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre belirler.

 

 

 

 

G.3.8

Parçanın
boyunu bağlama aparatı merkezine göre ayarlar.

 

 

 

 

G.3.9

Parçanın
dönüp dönmediğini ve sağlam olarak bağlandığını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Uygulanacak
işlemleri belirler ve sıralamasını yapar.

 

 

 

 

H.1.2

Üretim için
hazırlanmış kodları ve komutları tezgaha veya bilgisayara yükler.

 

 

H.1

İşleme
programını oluşturmak

H.1.3

Parçanın
cinsi ve boyutları ile ilgili ölçütleri programa girer.

 

 

 

 

H.1.4

Parçanın ve
tezgahın referans noktalarını programa girer.

 

 

 

 

H.1.5

İlerleme
hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini programa
girer.

H

İşleme
programını

 

 

H.2.1

Programı
elle ya da kontrol panelini kullanarak çalıştırır.

hazırlamak

 

 

H.2.2

Gerekli
adımları takip ederek deneme üretimi yapar.

 

 

 

 

H.2.3

Ekranlardan
deneme üretimi sürecini ve uyarı/ikaz mesajlarını takip eder.

 

 

H.2

İşleme
programını test etmek

H.2.4

Programdaki
hataları ve kusurları tespit eder.

 

 

 

 

H.2.5

Deneme
olarak üretilen iş parçasının özelliklerini, teknik talimatlarda belirtilen
standartlarla karşılaştırır.

 

 

 

 

H.2.6

Yetkisi
dahilindeki hataları giderir.

 

 

 

 

H.2.7

Yetkisi
dahilinde olmayan hataları ilgili kişilere bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Talimatlarda
belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgah ana şalterini açar.

 

 

I.1

Tezgahı
çalıştırmak

I.1.2

Acil
durdurma tuşunu kontrol ederek, basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır.

 

 

I.1.3

Kumanda
panelinde açma tuşuna basarak tezgaha enerji verir.

 

 

 

 

I.1.4

Teknik
dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

 

 

 

 

I.2.1

Programda
yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadıklarını sürekli
kontrol eder.

 

 

 

 

I.2.2

Kumanda panelindeki
uyarı mesajlarını kontrol eder.

 

 

 

 

I.2.3

Tezgahta
basınç seviyesi, çapak miktarı gibi durumları gözlemler ve kontrol altında
tutar.

I

Parça
talaşlı üretim

 

 

I.2.4

Kesilecek
parçanın arka dayamaya dayandığından emin olur.

işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

I.2.5

Kesici takım
uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek, aşınma, kırılma gibi durumları
tespit eder.

 

 

I.2

Üretimin
sürekliliğini sağlamak

I.2.6

Parçaları
gözlemleyerek bozulan veya kırılan parçaları tespit eder, ayırır.

 

 

I.2.7

Tespit
ettiği uygunsuzlukları değerlendirir ve tezgahı durdurup durdurmayacağına
karar verir.

 

 

 

 

I.2.8

Aşınan veya
kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.

 

 

 

 

I.2.9

Düzeltmeler
sonucunda programdaki parametreleri kontrol ederek değişiklikleri programa
tekrar yükler.

 

 

 

 

I.2.10

Tezgahı
kumanda panelini kullanarak yeniden devreye alır.

 

 

 

 

I.2.11

İşlemi
tamamlanan parçaları kontrol ederek talimatlara uygun olduklarından emin
olur.

 

 

 

 

I.2.12

Yetkisi
dahilinde olmayan arızalan ilgili kişilere bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.1.1

İşlenen
parçaları uygun taşıma yöntemiyle kontrol bölgesine alır.

 

 

J.1

İş
parçalarını temizlemek

J.1.2

Parçanın
üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

 

 

 

 

J.1.3

Parçanın
üzerindeki kesme sıvısını temizler.

 

 

 

 

J.2.1

Parçanın
elle ve gözle ilk muayenesini yaparak çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları
tespit eder.

 

 

 

 

J.2.2

Parçanın
uzunluğu, iç/dış çapı, kanal genişliği/derinliği/açısını kontrol eder.

 

 

 

 

J.2.3

Her parçanın
özelliğine uygun olarak, talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle
gerekli ölçme işlemlerini uygular.

 

 

J.2

İş
parçalarını kontrol etmek

J.2.4

Üretilen
parçaların talimatlarda belirtilen standartlara uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

J.2.5

Tespit
ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler.

 

 

 

 

J.2.6

Kusur
derecesine göre parçaları hurda veya yeniden işlem görecek parça olarak

J

Kontrol ve
raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

ayırır.

 

 

J.2.7

Kusurlu
olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer ve talimatlara göre ambalajlar
veya istifler.

 

 

 

 

J.3.1

Kusurlu
parçalar üzerinde yapılması gereken düzeltme işlemlerini tespit eder.

 

 

J.3

Kusurlu
parçaları düzeltmek

J.3.2

Düzeltme
için gerekli ayarları ve ölçüleri tezgaha girer.

 

 

J.3.3

Düzeltme işlemlerini
uygulayarak parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir.

 

 

 

 

J.3.4

Talimatlara
uygun olarak işlemleri tamamlanan parçaları istifler.

 

 

 

 

J.4.1

İşlemi biten
parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

 

 

 

Sevk ve
raporlama işlemlerini yapmak

J.4.2

Hata,
aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla ilgili kayıtları tutar.

 

 

J.4

J.4.3

Parça veya
ambalaj üzerinde gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

 

 

 

J.4.4

Parçaların
ilgili bölüme iletilmesi için gerekli iletişimi kurar.

 

 

 

 

J.4.5

Oluşan arızalar
ve iyileştirme önerileriyle ilgili raporları hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

K.1

Bireysel
mesleki gelişimi

K.1.1

Makine,
tezgah ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve
aldığı belgeleri muhafaza eder.

K

Mesleki
gelişim

konusunda çalışmalar
yapmak

K.1.2

NC/CNC
tezgahlarıyla ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerine
katılmak

K.2

Astlarına ve
diğer çalışanlara

K.2.1

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki
eğitimler vermek

K.2.2

NC/CNC
tezgah işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri
uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Açılı kamalar

2.
Aynalar

3.
Bağlama aparatları

4.
Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.)

5.
Bilgisayar

6.
Çelik profiller

7.
Çeşitli anahtar takımları

8.
Çeşitli borular

9.
Çeşitli mastarlar

10.
Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir,
şeritmetre, çelik cetvel, pergel)

11.
Çeşitli temizlik malzemeleri

12.
El breyzi

13.
Hava tabancası

14.
Katerler

15.
Kesici uçlar

16.
Kesme sıvıları ve kimyasalları

17.
Kılavuz takımları

18.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

19.
Komparatör

20.
Kontrol, hata/fire formları

21.
Kumpas

22.
Malzeme katalogları

23.
Mandren

24.
Markalama araçları

25.
Mengene çeşitleri

26.
Mıknatıslı tabla

27.
Mikrometre

28.
Modelleme araçları

29.
NC/CNC takımları

30.
NC/CNC tezgahları

31.
Nozul

32.
Pafta takımları

33.
Pasimetre

34.
Rayba takımları

35.
Refraktometre

36.
Sesli haberleşme cihazı

37.
Su terazisi

38.
Tabla çeşitleri

39.
Takım, boy ve çap ölçme cihazları

40.
Takoz çeşitleri11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı41.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

42.
Tavan vinci

43.
Teknik resimler

44.
Temel el aletleri

45.
Uyarı levhaları

46.
Vida tarağı

47.
Yağdanlık

48.
Zımpara çeşitleri

3.3.    Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Analitik düşünme yeteneği

4.
Bağlama aparatları bilgisi

5.
Basit kalibrasyon bilgisi

6.
Bilgisayar bilgisi

7.
Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

8.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

9.
Ekip içinde çalışma yeteneği

10.
Ekipman ve araçların kullanımı bilgisi

11.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

12.
El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

13.
Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım
becerisi

14.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

15.
Hassas ölçüm yapabilme becerisi

16.
İlkyardım bilgisi

17.
İş parçasını tezgaha bağlama yöntemleri bilgisi ve
becerisi

18.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

19.
İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

20.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

21.
Kalite kontrol metotları bilgisi

22.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

23.
Kesme sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve kullanma
bilgisi

24.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

25.
Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

26.
Meslek matematiği bilgisi

27.
Mesleki terim bilgisi

28.
Muayene ve test teknikleri bilgisi

29.
NC/CNC işleme programları hata/uyarı/ikaz mesajları
bilgisi

30.
NC/CNC işleme programları kodları bilgisi

31.
NC/CNC işleme programları kullanabilme bilgi ve
becerisi

32.
NC/CNC tezgahları kullanımı bilgisi

33.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No34.

Ölçme,
değerlendirme bilgisi

35.

Raybalama
teknikleri bilgisi

36.

Risk
analizi bilgi ve becerisi

37.

Sözlü
ve yazılı iletişim yeteneği

38.

Standart
ölçüler bilgisi

39.

Tabla
ve mengene bağlama bilgisi

40.

Takım
ayarı yapabilme becerisi

41.

Takım
bağlama yöntemleri bilgisi ve becerisi

42.

Takım
bileme ve değiştirme bilgi ve becerisi

43.

Takım
çeşitleri bilgisi

44.

Talaşlı
üretim tezgahları temel bilgisi

45.

Tehlikeli
atık bilgisi

46.

Teknik
resim okuma bilgisi

47.

Teknik
spesifikasyonlar bilgisi

48.

Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

49.

Temel
malzeme bilgisi

50.

Temel
mekanik bilgisi

51.

Temel
metal bilgisi

52.

Tezgah
kontrol ünitesi/kumanda paneli kullanımı bilgi ve becerisi

53.

Üretim
süreçleri bilgisi

54.

Yangın
önleme ve yangınla mücadele bilgisi

55.

Zamanı
iyi kullanma becerisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil
ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.

Amirlerine
doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Bilgi
ve tecrübesi dahilinde karar vermek

4.

Çalışma
donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle denetlemek

5.

Çalışma
zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

6.

Çevre,
kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.

Deneyimlerini
iş arkadaşlarına aktarmak

8.

Detaylara
özen göstermek

9.

Dikkatli
ve titiz olmak

10.

Doğal
kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

11.

Eğitmeye
ve öğretmeye istekli olmak

12.

Ekip
içinde uyumlu çalışmak

13.

Gerekli
ve acil durumlarda donanım çalışmasını durdurmak

14.

Görevi
ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

15.

Grup
toplantılarına etkin şekilde katılmak

16.

İşyeri
hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

17.

İşyerine
ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

18.

Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

19.

Korunması
gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No20.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

21.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

22.
Planlı ve organize olmak

23.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

24.
Süreç kalitesine özen göstermek

25.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

26.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

27.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

28.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

29.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

30.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

31.
Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

32.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
26

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
27

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.  Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

Prof.
Dr. M. Nahit SERARSLAN – End.
Müh. Öğr. Üyesi, İTÜ; Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk ve Toplu Sözleşme
Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül ANLAR – Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

Mak. Müh. Altan ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve
Güvenliği Müdürü, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.   Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları
Direktörü, ASSAN ALÜMİNYUM

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim
Yöneticisi, BORÇELİK©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
28

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Haluk
GÜMÜŞDERELİOĞLU – İnsan Kaynakları Direktörü, TÜRK TRAKTÖR

Koray
KELLEÖZÜ – Gövde Üretim Müdürü, TÜRK TRAKTÖR

Erol
KARA – Endüstriyel İlişkiler ve İdari İşler Yöneticisi, TÜRK TRAKTÖR

Haşim
AYDIN – Üretim Birim Sorumlusu, TÜRK TRAKTÖR

Tek.
Öğrt. Murat KARABULUT – Teknik Eğitim Sorumlusu, TÜRK TRAKTÖR

Mustafa
KINAY – Üretim Takım Lideri, TÜRK TRAKTÖR

Mak. Müh. Orhan YAZKAN – Kalite Sistemleri
Teknik Eğitim Yöneticisi, TURK
TRAKTÖR

Metalurji
Müh. Onur KILIÇ – İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi, TÜRK TRAKTÖR

Abdullah
KUTLU – Üretim Takım Lideri, TÜRK TRAKTÖR

Cüneyt
ŞENTÜRK – Seri Üretim Tezgah İşçisi, TÜRK TRAKTÖR

Birol
AYDOĞAN – Seri Üretim Tezgah İşçisi, TÜRK TRAKTÖR

Arslan PERÇİN – Bremze
Motor Test Operatörü Otomotiv Teknikeri, TÜRK TRAKTÖR

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası

Anadolu
Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası BMC
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Boğaziçi
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik
İş Sendikası

Çimento
Endüstrisi İşverenleri Sendikası Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Bölümü Ege Bölgesi Sanayi Odası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
29

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek StandardıFord
Otomotiv Sanayii A.Ş.

Gazi
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Hak İşçi Sendikaları
Konfederasyonu İstanbul Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

İstanbul
Ticaret Odası

Karsan
Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli
Sanayi Odası

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MAN
Türkiye A.Ş.

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mercedes-Benz Türk A.Ş.

ODTÜ
Endüstri Mühendisliği Bölümü Otokar Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş.

Otomotiv
Sanayii Derneği

Oyak
Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi
Başk. T.C. M.E.B Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. M.E.B
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
30

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C.
M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C.
M.E.B Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Taşıt
Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası

Temsa
Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tofaş
Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Türk
Metal Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk
Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İş Kurumu

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Kimya, Petrol, Lastik
ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof.
Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Hasan
KARABULUT,                        Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem
ÜNAL,                                Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
31

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-4
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMete
ÇANKAYA,

Üye

Muhsin
ŞAŞMAZ,

Üye

Çağatay
KESTİR,

Üye

Serpil
ÇİMEN,

Üye

Ahmet YARDIMCI,

Üye

Turgut
Ramazan TANLAK,

Üye

Miray
VURMAY,

Üye

Şahin
SERİM,

Üye

Dr.
Aykut ENGİN,

Üye

Ahmet
GÖZÜKÜÇÜK,

Üye

Firuzan
SİLAHŞÖR,

e

y

Ü

Hacı
Ali EROGLU, Sinan GERGİNSektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                              Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,                    Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek
Kuruluşları Temsilcisi)

Doç.
Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                          Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOGLU,                             Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
32 

Incoming search terms:

  • cnc maaşları (24)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>