NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0147-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 9/8/2011
– 28020 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

NC/CNC
TEZGAH İŞÇİSİ

Seviye:

31

Referans
Kodu:

11UMS0147-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE
METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI
(MESS)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

05.07.2011
Tarih ve 2011/45 Sayılı Karar

Resmî
Gazete Tarih/Sayı:

9/8/2011
28020 (Mükerrer)

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

ELEKTROEROZYON:
Takım görevi yapan bir elektrot ile iş parçasına elektrik akımı verilmesiyle
metal aşındırma işlemi uygulanarak iş parçasını şekillendirme yöntemini,

ELLEÇLEME:
Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak
istiflenmesi işlemini,

GERİ
KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

HİDROLİK:
Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili
teknolojiyi,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLEME
PROGRAMI: CNC tezgahlarındaki bilgisayarlara
yüklenen, talaş kaldırma işlem­lerinin kumanda panelinden kontrol edilmesi,
sıralanması, kaydedilmesi, tekrar geri çağrılması gibi seçeneklerle
gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımı,

KALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı
ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm
sonuçlarını raporlama işlemini,

KATER:
Kesici uçların tezgaha bağlanmasında kullanılan
gereci,

KESİCİ
TAKIM: Talaşlı imalat işlemleri sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme
işlemlerini gerçekleştiren gereci,

KESME
SIVISI: Talaşlı imalat işlemlerinde iş parçası ve kesici takımlar arasında
sürtünme­den dolayı oluşan yüksek sıcaklığın makul değerlerde tutulması için
kullanılan sıvıyı,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı
korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi
bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOMPARATÖR:
İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü
değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm
düzeneğini,

MANDREN:
NC/CNC tezgahına kesici takımlarının takıldığı,
kuvvetli sıkma için tasarlanmış makine parçasını,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMARKALAMA:
Teknik çizimlerde belirlenmiş olan kesme, delme, birleştirme yerlerinin iş
parçası üzerine işaretlenmesi işlemini,

MASTAR:
İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla
belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

NC/CNC
TEZGAHI: Parça işleme programlarının kartlar veya
bilgisayar ile kumanda edildiği takım tezgahını,

NOZUL:
NC/CNC tezgahlarda kesme sıvısının püskürtüldüğü çeşitli
çaplardaki makine parçasını,

PAFTA
ÇEKME: Silindirik parçaların dış kısmına vida dişi oluşturma işlemini,

PASİMETRE:
Silindirik parçalarda iç çapın hassas ölçümünü sağlayan aleti,

PASO:
Talaşlı üretimde her bir işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın
kalınlığını veya miktarını,

RAYBALAMA:
İş parçası üzerindeki önceden açılmış deliklerin, iyileştirilmesi ve hassas
yüzey elde edilmesi işlemini,

REFRAKTOMETRE:
Katı veya sıvı içerisindeki yabancı madde miktarı ve kırılma indisini ölçmeye
yarayan aleti,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA:
Ölçüm sonucu ile gerçek değer arasındaki farkı,

TALAŞ
KALDIRMA: Kesici, delici, aşındırıcı takımlar ile iş parçası üzerinden
istenilen ölçülerde malzeme kaldırma işlemini,

TARET:
NC/CNC tezgahlarında takımların tutucular ve bağlama
aparatları vasıtasıyla takıldığı kısmı,

TAŞLAMA:
Belirli bir geometriye sahip takım şekline dönüştürülmüş taşlama taşı veya
serbest halde bulunan sert, köşeli aşındırıcı parça ve tane yığınları ile
aşındırarak düzeltme işlemini,

TEHLİKE:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

YARI
ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 21

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

3.4.
T utum ve Davranışlar……………………………………………………………………………………………………………………. 23

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 25©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim
Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3), verilen çeşitli şekil ve
özellikteki metal, alaşım ve diğer malzemelerden iş parçasını, istenilen
biçim ve ölçülere getirmek için, hazır programlar kullanarak ve teknik resme
uygun şekilde bu programlara veriler girerek NC/CNC tezgahlarında genellikle
seri/parti üretim tipi tornalama, frezeleme, taşlama, matkap ile delik delme,
kesme gibi işlemlerle işleyen kişidir. Bu işlemler sırasında, danışarak
verilen iş parçasına uygun programın kullanılması, uygun takımların
seçilmesi, işlenen parçanın talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve
özelliklere uygun olması, malzemelerin, makinelerin ve tezgahların
zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde
belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Verilen
iş parçalarının istenen özelliklere veya teknik resme uygunluğunun kontrol
edilmesi, takım sıfırlaması yapılması, tezgahın işe
hazırlanması, deneme ve asıl üretim sırasında gerekli gözlem ve kontrollerin
yapılması, işlenen parçanın ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru
şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun biçimde istiflenmesi
NC/CNC Tezgah İşçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir. NC/CNC Tezgah İşçisinin kontrol panelleri, teknik resim, tezgah,
malzeme, meslek matematiği, hassas ölçme ve kontrol aletleri, toleranslar,
takımlar, tertibat ve aparatlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3), kısmi nezaret altında
gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlan­masından sorumludur. İşlemlerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan
malzemelerin istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve
kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan
diğer kişilerin emniyetinin sağlanması NC/CNC Tezgah
İşçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 7223 (Metal
işleri takım tezgahı kurucuları ve kullanıcıları)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Noİş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

NC/CNC
tezgahı işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri
kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında, soğuk-sıcak, gaz, toz, yağlı ortam, rahatsız edici
seviyede ses gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren fiziksel ve
kimyasal nedenlerden kaynaklanan kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.
NC/CNC Tezgah İşçisi, işlemler sırasında uygun
kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

NC/CNC
Tezgah İşçisinin, ağır ve tehlikeli işlerde
çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri
dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ait kuralları
uygulamak

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin
güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına
ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makineye ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmaları hakkında bilgi edinir.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre
korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanımı ve malzemeleri
kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı
hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Yapılan
işlemlerin uygunluğunu denetleme çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi
tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına talimatlara
uyarak katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri
uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, belirlenmiş çalışma
noktalarına uygun çalışır.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Uygun
olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine,
donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımı çalışmaya
hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan
makine ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve
temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetleme çalışmalarına katılır.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma
sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan
bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­larının
uygulanmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

Çalışma alet
ve

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

donanımının koruyucu ve
talimatlı bakımlarını sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik
faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik
olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Hazırlık işlemlerini
gerçekleştirmek

F.1

İş
programıyla ilgili işlemleri yapmak

F.1.1

İşlemlerin
özelliklerine göre tahmini imalat süresini tespit eder.

F.1.2

Yapılacak
işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere
ilişkin formları doldurur.

F.1.3

İşlemlere
başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirlerine onaylatır.

F.2

Kullanılacak
takım ve malzemeleri hazırlamak

F.2.1

Kullanılacak
alet, araç, gereç ve takımları talimatlara uygun şekilde danışarak
belirleyerek çalışma sahasına getirilmelerini sağlar.

F.2.2

Teslim
alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.

F.2.3

Malzemeleri
belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.

F.2.4

Çalışma ömrü
limitli parçalardaki (kesici takım ucu vb.) aşınma ve yıpranmaları takip
eder, gerektiğinde değiştirir.

F.2.5

Talimatlara
göre gerekli takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.

F.3

İşlenecek
parçaları hazırlamak

F.3.1

İşlenecek
parçaların özelliklerini inceler.

F.3.2

Parçaların
üretim miktarı ve zamanlamasıyla ilgili bilgileri inceler.

F.3.3

Parçaların
teknik talimatlarda belirtilenlerle aynı olup olmadığını kontrol eder.

F.3.4

Parçalar
üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol ederek üretime hazır
olduklarından emin olur.

F.3.5

Kusurlu
parçalar ile ilgili kayıtları tutarak bunları amirlerine bildirir.

F.4

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.4.1

İşlemlere ve
parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini danışarak seçer.

F.4.2

Ölçme
aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.

F.4.3

Doğru ölçüm
yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını
yaptırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Yağ ve kesme
sıvısı seviyelerini kontrol eder, ekleme yapar veya değiştirir.

 

 

 

 

G.1.2

Tezgahın referans
(sıfır) noktasını belirler.

 

 

 

 

G.1.3

Tareti ve
kesiciyi tezgah referans noktasına (sıfırına)
gönderir.

 

 

 

 

G.1.4

Gerektiğinde
sıfıra gönderme işlemini el ile yapar.

 

 

 

 

G.1.5

Taretin
referans noktasına gönderilmesinde eksen sıralamasını gözetir.

G

Tezgah, takım ve
iş parçasını üretime hazır

G.1

NC/CNC tezgahını işe

G.1.6

Kontrol
tuşlarını kullanarak eksen seçimi, taret döndürme, tezgah
aynasını açma/kapama, tezgah milini çalıştırma/durdurma, soğutma sistemini
açma kapama, acil durdurma, devir sayısı gibi ayarları yapar.

hale getirmek

(devamı
var)

hazırlamak

G.1.7

Takım
bilgilerini ve parçanın sıfır noktasını tezgaha
girer.

 

 

 

 

G.1.8

Takım ve iş
parçası için gerekli olan bağlama aparatını tespit eder.

 

 

 

 

G.1.9

Tablayı ve
üzerindeki bağlama noktalarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.1.10

Bağlama
elemanları için uygun olan baskı ayarlarını danışarak yapar.

 

 

 

 

G.1.11

Tareti,
dönerken tezgah gövdesine çarpmayacak şekilde
ayarlar.

 

 

 

 

G.1.12

Tezgahta meydana
gelen hata ve uygunsuzlukları tespit eder ve giderilmelerini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Tezgah, takım ve
iş parçasını üretime hazır hale getirmek

(devamı
var)

G.2

Takımları tezgaha bağlamak

G.2.1

İşlem ve
malzemenin türüne uygun kesici takımı danışarak seçer.

G.2.2

Takımın boyutlarını
ölçer ve gerekli ayarları yapar.

G.2.3

Yapılacak
işleme göre takımların taret üzerinde takılacağı bölgeyi danışarak belirler.

G.2.4

Ana mil
eksenindeki ve dış çaptaki takımların bağlanma yöntemini danışarak belirler.

G.2.5

Mors veya
silindirik taşıyıcı, pens, mandren, açılı kama,
malafa, kater ya da diğer özel aparatları
kullanarak takımları tezgaha bağlar.

G.2.6

Kesici takım
tutucularının seçimini ilgili kataloglara göre yapar.

G.2.7

Kılavuzları
kılavuz tutturucusu veya pense sistemi ile bağlar.

G.2.8

Raybayı tezgaha talimatlara uygun şekilde bağlar.

G.2.9

Takımların
işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlandıklarından emin
olur.

G.2.10

Takımların
taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlanmasını sağlar.

G.2.11

Takım
ayarlarını yaparak işlemlere uygun olduklarından emin olur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

Parçanın tezgaha bağlanma yöntemini belirler.

 

 

 

 

G.3.2

Talimatlara
göre parçanın sıfır noktasını belirler.

 

 

 

 

G.3.3

İş parçasının
referans noktasını ayarlar.

 

 

 

 

G.3.4

Gerektiğinde
parçanın gönyelenmesi ve açı ayarını yapar.

G

Tezgah, takım ve
iş parçasını üretime hazır hale getirmek

G.3

İş parçasını
tezgaha bağlamak

G.3.5

Belirlenen
yönteme göre uygun bağlama aparatını hazırlar.

 

 

 

 

G.3.6

Mengene,
ayna, bağlama pabucu, mıknatıslı tabla ya da diğer uygun bağlama aparatı ile
iş parçasını tezgaha bağlar.

 

 

 

 

G.3.7

Bağlama
aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre belirler.

 

 

 

 

G.3.8

Parçanın
boyunu bağlama aparatı merkezine göre ayarlar.

 

 

 

 

G.3.9

Parçanın
dönüp dönmediğini ve sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Parça
talaşlı üretim işlemlerini gerçekleştirmek

H.1

Tezgahı çalıştırmak

H.1.1

Talimatlarda
belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgah
ana şalterini açar.

H.1.2

Acil
durdurma tuşunu kontrol ederek, basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır.

H.1.3

Kumanda
panelinde açma tuşuna basarak tezgaha enerji verir.

H.1.4

Teknik
dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

H.2

Üretimin
sürekliliğini sağlamak

H.2.1

Programda
yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadıklarını sürekli
kontrol eder.

H.2.2

Kumanda
panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder.

H.2.3

Tezgahta basınç
seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemler ve kontrol altında
tutar.

H.2.4

Kesilecek
parçanın arka dayamaya dayandığından emin olur.

H.2.5

Kesici takım
uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek, aşınma, kırılma gibi durumları
tespit eder.

H.2.6

Parçaları
gözlemleyerek bozulan veya kırılan parçaları tespit eder, ayırır.

H.2.7

Tespit
ettiği uygunsuzlukları değerlendirir ve tezgahı
durdurup durdurmayacağına karar verir.

H.2.8

Aşınan veya
kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.

H.2.9

İşlemi
tamamlanan parçaları kontrol ederek talimatlara uygun olduklarından emin
olur.

H.2.10

Yetkisi dahilinde olmayan arızalan ilgili kişilere bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Parçanın
üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

 

 

I.1

İş
parçalarını temizlemek

I.1.2

İşlenen
parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgahtan alır.

 

 

 

 

I.1.3

Parçaların
üzerindeki kesme sıvısını temizler.

 

 

 

 

I.2.1

Parçanın
elle ve gözle ilk muayenesini yaparak çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları
tespit eder.

 

 

 

 

I.2.2

Parçanın
uzunluğu, iç/dış çapı, kanal genişliği/derinliği/açısını kontrol eder.

 

 

 

 

I.2.3

Her parçanın
özelliğine uygun olarak, talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle
gerekli ölçme işlemlerini uygular.

 

 

I.2

İş
parçalarını kontrol etmek

I.2.4

Üretilen
parçaların talimatlarda belirtilen standartlara uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

I.2.5

Tespit
ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler.

I

Kontrol ve
raporlama

 

 

I.2.6

Kusur
derecesine göre parçaları hurda veya yeniden işlem görecek parça olarak
ayırır.

işlemlerini
gerçekleştirmek

 

 

I.2.7

Kusurlu
olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer ve talimatlara göre ambalajlar
veya istifler.

 

 

 

 

I.3.1

Kusurlu
parçalar üzerinde yapılması gereken düzeltme işlemlerini danışarak tespit
eder.

 

 

I.3

Kusurlu
parçaları düzeltmek

I.3.2

Düzeltme
için gerekli ayarları ve ölçüleri danışarak tezgaha
girer.

 

 

I.3.3

Düzeltme
işlemlerini uygulayarak parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir.

 

 

 

 

I.3.4

Talimatlara
uygun olarak işlemleri tamamlanan parçaları istifler.

 

 

 

 

I.4.1

İşlemi biten
parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

 

 

I.4

Sevk ve
raporlama işlemlerini

I.4.2

Hata,
aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla ilgili kayıtları tutar.

 

 

yapmak

I.4.3

Parça veya
ambalaj üzerinde gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

 

 

 

 

I.4.4

Parçaların
ilgili bölüme iletilmesi için gerekli iletişimi kurar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.1.1

Makine, tezgah ve cihazların temel özellikleri ile ilgili
eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

J

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.2

NC/CNC tezgahlarıyla ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri
takip eder.

 

 

 

 

J.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Açılı kamalar

2.
Aynalar

3.
Bağlama aparatları

4.
Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.)

5.
Bilgisayar

6.
Çelik profiller

7.
Çeşitli anahtar takımları

8.
Çeşitli borular

9.
Çeşitli mastarlar

10.
Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir, şeritmetre, çelik
cetvel, pergel)

11.
Çeşitli temizlik malzemeleri

12.
El breyzi

13.
Hava tabancası

14.
Katerler

15.
Kesici uçlar

16.
Kesme sıvıları ve kimyasalları

17.
Kılavuz takımları

18.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

19.
Komparatör

20.
Kontrol, hata/fire formları

21.
Kumpas

22.
Malzeme katalogları

23.
Mandren

24.
Markalama araçları

25.
Mengene çeşitleri

26.
Mıknatıslı tabla

27.
Mikrometre

28.
Modelleme araçları

29.
NC/CNC takımları

30.
NC/CNC tezgahları

31.
Nozul

32.
Pafta takımları

33.
Pasimetre

34.
Rayba takımları

35.
Refraktometre

36.
Tabla çeşitleri

37.
Takım, boy ve çap ölçme cihazları

38.
Takoz çeşitleri

39.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

40.
Tavan vinci11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No41.

Teknik
resimler

42.

Temel
el aletleri

43.

Uyarı
levhaları

44.

Vida
tarağı

45.

Yağdanlık

46.

Zımpara
çeşitleri

3.3.

Bilgi
ve Beceriler

1.

Acil
durum bilgisi

2.

Alarm ve
tehlike işaretleri bilgisi

3.

Analitik
düşünme yeteneği

4.

Bağlama
aparatları bilgisi

5.

Basit kalibrasyon bilgisi

6.

Çalışma
ve kontrol prosedürleri bilgisi

7.

Çevre
koruma yöntemleri bilgisi

8.

Ekip
içinde çalışma yeteneği

9.

Ekipman
ve araçların kullanımı bilgisi

10.

El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

11.

El-göz
koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

12.

Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı kullanım becerisi

13.

Geri
dönüşümlü atık bilgisi

14.

Hassas
ölçüm yapabilme becerisi

15.

İlkyardım
bilgisi

16.

İş
parçasını tezgaha bağlama yöntemleri bilgisi ve
becerisi

17.

İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

18.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

19.

Kalite
güvence sistemleri bilgisi

20.

Kalite
kontrol metotları bilgisi

21.

Kayıt tutma
ve raporlama becerisi

22.

Kesme
sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve kullanma bilgisi

23.

Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

24.

Kusur
belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

25.

Meslek
matematiği bilgisi

26.

Mesleki
terim bilgisi

27.

Muayene
ve test teknikleri bilgisi

28.

NC/CNC
işleme programları hata/uyarı/ikaz mesajları bilgisi

29.

NC/CNC
tezgahları kullanımı bilgisi

30.

Ölçme
bilgisi

31.

Raybalama teknikleri
bilgisi

32.

Risk
analizi bilgi ve becerisi

33.

Sözlü
ve yazılı iletişim yeteneği

34.

Standart
ölçüler bilgisi

35.

Tabla
ve mengene bağlama bilgisi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı36.
Takım ayarı yapabilme becerisi

37.
Takım bağlama yöntemleri bilgisi ve becerisi

38.
Takım bileme ve değiştirme bilgi ve becerisi

39.
Takım çeşitleri bilgisi

40.
Talaşlı üretim tezgahları
temel bilgisi

41.
Tehlikeli atık bilgisi

42.
Teknik resim okuma bilgisi

43.
Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

44.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

45.
Temel malzeme bilgisi

46.
Temel mekanik bilgisi

47.
Temel metal bilgisi

48.
Tezgah kontrol
ünitesi/kumanda paneli kullanımı bilgi ve becerisi

49.
Üretim süreçleri bilgisi

50.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

51.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

4.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

5.
Detaylara özen göstermek

6.
Dikkatli ve titiz olmak

7.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

8.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

10.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

11.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

12.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

13.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

14.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

15.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

16.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

17.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

18.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

19.
Süreç kalitesine özen göstermek

20.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

21.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

22.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

23.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)                                                                  11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No26.
Verilen eğitimlere katılmaya istekli olmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3) meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

Prof.
Dr. M. Nahit SERARSLAN – End.
Müh. Öğr. Üyesi, İTÜ; Meslek Standartları
Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk ve Toplu Sözleşme
Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr.
Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.    Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları
Direktörü, ASSAN ALÜMİNYUM

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
26

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Haluk
GÜMÜŞDERELİOĞLU – İnsan Kaynakları Direktörü, TÜRK TRAKTÖR

Koray
KELLEÖZÜ – Gövde Üretim Müdürü, TÜRK TRAKTÖR

Erol
KARA – Endüstriyel İlişkiler ve İdari İşler Yöneticisi, TÜRK TRAKTÖR

Haşim
AYDIN – Üretim Birim Sorumlusu, TÜRK TRAKTÖR

Tek.
Öğrt. Murat KARABULUT – Teknik Eğitim Sorumlusu,
TÜRK TRAKTÖR

Mustafa
KINAY – Üretim Takım Lideri, TÜRK TRAKTÖR

Mak. Müh. Orhan
YAZKAN – Kalite Sistemleri Teknik Eğitim Yöneticisi, TÜRK TRAKTÖR

Metalurji Müh. Onur KILIÇ – İş Sağlığı ve Güvenliği
Mühendisi, TÜRK TRAKTÖR

Abdullah
KUTLU – Üretim Takım Lideri, TÜRK TRAKTÖR

Cüneyt
ŞENTÜRK – Seri Üretim Tezgah İşçisi, TÜRK TRAKTÖR

Birol
AYDOĞAN – Seri Üretim Tezgah İşçisi, TÜRK TRAKTÖR

ArslanPERÇİN – Bremze Motor Test Operatörü Otomotiv Teknikeri, TURK TRAKTÖR

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası

Anadolu
Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası BMC Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

Boğaziçi
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik
İş Sendikası

Çimento
Endüstrisi İşverenleri Sendikası Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Bölümü Ege Bölgesi Sanayi Odası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
27

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye
3)

Ulusal
Meslek StandardıFord
Otomotiv Sanayii A.Ş.

Gazi
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Hak İşçi Sendikaları
Konfederasyonu İstanbul Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

İstanbul
Ticaret Odası

Karsan
Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli
Sanayi Odası

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MAN
Türkiye A.Ş.

Marmara Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi Mercedes-Benz Türk A.Ş.

ODTÜ
Endüstri Mühendisliği Bölümü Otokar Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş.

Otomotiv
Sanayii Derneği

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme
ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk. T.C. M.E.B Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
T.C. M.E.B Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
28

NC/CNC Tezgah
İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C.
M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Hizmetiçi Eğitim
Dairesi Başkanlığı

T.C.
M.E.B Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Taşıt
Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası

Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tofaş
Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Türk
Metal Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk
Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İş Kurumu

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof.
Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Hasan
KARABULUT,                                 Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem
ÜNAL,                                             Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
29

NC/CNC
Tezgah İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0147-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMete
ÇANKAYA,

Üye

Muhsin
ŞAŞMAZ,

Üye

Çağatay
KESTİR,

Üye

Serpil
ÇİMEN,

Üye

Ahmet
YARDIMCI,

Üye

Turgut
Ramazan TANLAK,

Üye

Miray
VURMAY,

Üye

Şahin
SERİM,

Üye

Dr.
Aykut ENGİN,

Üye

Ahmet
GÖZÜKÜÇÜK,

Üye

Firuzan
SİLAHŞÖR,

e

y

Ü

Hacı
Ali EROGLU, Sinan GERGİNSektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                                          Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,                               Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları
Temsilcisi)

Doç.
Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                          Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                                     Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOGLU,                                         Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
30 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>