METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ

SEVİYE 3

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM
TEZGÂH İŞÇİSİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0098-3

Standardı Hazırlayan
Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ
SENDİKASI
(MESS)

Standardı Doğrulayan
Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay
Tarih/ Sayı:

02.11.2010 Tarih ve
2010/64 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

01.12.2010-27772

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme
yeteneğini,

ÇEVRE
KORUMA:
Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya
süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf
edilmesini,

ELLEÇLEME:
Yüklerin araçlara yüklenmesini, indirilmesini, boşaltılmasını,

GERİ
KAZANIM:
Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KESİCİ
TAKIM:
Talaşlı imalat işlemleri sırasında, şekillendirilecek malzemede
kesme işlemlerini gerçekleştiren gereci,

KESME
SIVISI:
Talaşlı imalat işlemlerinde iş parçası ve kesici takımlar
arasında sürtünme­den dolayı oluşan yüksek sıcaklığın makul değerlerde
tutulması için kullanılan sıvıyı,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM:
Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPARATÖR:
İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir
temel ölçü değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı
ölçüm düzeneğini,

MASTAR:
İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma
yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

PASİMETRE:
Seri ölçüm için kullanılan, geçerlik-geçmezlik
ilkesine dayalı hassas ölçüm aletini,

PASO:
Talaşlı üretimde her bir işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın
kalınlığını veya miktarını,

REFRAKTOMETRE:
Katı veya sıvılarda katı madde miktarı ve kırılma indisini ölçmeye
yarayan aleti,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının
bileşimini,

SAPMA:
Ölçüm sonucu ile gerçek değer arasındaki farkı,

SERİ ÜRETİM TEZGÂHI: Belirli bir
iş parçasını talaş kaldırma yolu ile işlemek amacıyla tasarlanmış, seri veya
parti tipi üretim tekniklerinin uygulandığı üretimlerde kullanılan tezgâhı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTEHLİKE:
İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar
görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte
gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durumu

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi
(Seviye 3)                                      10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………. 7

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler
………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat
………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………..
8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………..
8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………. 19

3.3.
Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………… 20

3.4.
Tutum ve
Davranışlar
…………………………………………………………………………………..  21

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
……………………………………………….. 22©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Metal İşleri Seri Üretim
Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal
Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim
Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi
(Seviye 3), genel olarak seri veya parti tipi üretim tekniklerinin
uygulandığı üretimlerde, ana ayarları yapılmış, sınırlı sayıda farklı işleme
özelliği olan otomatik veya yarı otomatik düzenekli tezgâhlarda iş
parçalarını işleyen kişidir. Bu işlemler sırasında, parçaların teknik
talimatlarda belirtilen özelliklerde işlenmesi ve üretim temposuna uygun
çalışılması esastır.

İşlemler sırasında, parça,
takım ve tertibatın, tezgâhlara uygun şekilde bağlanması, kesici takımların
durumlarının takip edilerek uygun zamanlarda değiştirilmesi, takım
ayarlarının yapılması, resim, kroki veya talimatlara göre parçaların ölçü
kontrollerinin yapılması, ayar sapmaları durumunda gerekli düzeltmelerin
yapılması ile hatalı parçaların ayrılarak parçalarda meydana gelen rutin
arızaların giderilmesi, Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisinin mesleki
yetkinliğini gerektirir.

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi
(Seviye 3), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan,
sıralamasından, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde
tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun
çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili
kişilere bildirir. Olağan dışı durumlarda üretimin durdurulması, tezgâhların
otonom bakım ve temizliğinin yapılması, parçaların gereğine göre tasnif
edilmesi ve istiflenmesi ve malzeme akışının sağlanması ile birlikte
çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması, Metal İşleri Seri Üretim
Tezgâh İşçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
08                          :
7223
(Metal işleri takım tezgâhı kurucuları ve kullanıcıları)

8121 (Metal işleme tesisi operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKatı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması
ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Seri üretim işlemleri her türlü kapalı
alanlarda gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında nem,
yağlı ortam, rahatsız edici seviyede ışık, gürültü, hava kirliliği, çeşitli
kimyasal maddelere maruz kalma ve zorlamalı vücut pozisyonları gibi iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren durumlar sayılabilir. Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel
koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik
bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere
veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları
öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan iş
için öngörülmüş iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ait kuralları
uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
diğer personelin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.

 

kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bil dirir.

 

 

 

A.3.3

Uygulanan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve
tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflama­yı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Kullanılan aletlerin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

İşlemlerinin uygunluğunu denetleme çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemleri
tamamlanan parçanın öngörülen özelliklere uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını
inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve
düzenini sağlar.

D.2

Gerekli araç, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri verilen talimatlara göre seçer ve hazırlar.

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, donanım ve araçları çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makina ve ekipmanı iş bitiminde
kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

D.3.5

Olağan dışı durumlarda, yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili
operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin
uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı
durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşamalarını uygular.

E

E.2

Çalışma donanımının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.2

Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygula r.

 

sağlamak

 

 

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları
zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki
bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve
ilgililere aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde
değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

İş emirlerini ve iş programlarını amirlerinden temin eder.

 

 

F.1

İş planını yapmak

F.1.2

Düzenlenmesi ve doldurulması gereken form vb. dokümanları te min eder.

 

 

F.1.3

İş talimatlarını gözden geçirerek yapılacak operasyon hakkındaki
bilgileri kontrol eder.

 

 

 

 

F.1.4

Yapılacak işlerin türüne göre iş sıralamasını yapmaya katkıda bulunur.

 

 

 

 

F.2.1

İşlemler sırasında kullanılacak alet ve aparatları kontrol eder.

 

 

 

 

F.2.2

Ölçme ve kontrol aletlerini kontrol eder, gerektiğinde danışmalarda
bulunarak ayarlar.

 

Üretim öncesi hazırlıkları yapmak

(devamı var)

F.2

Seri üretim
tezgâhının takım

F.2.3

Seri üretim tezgâhlarının genel fiziksel durumunu ve kesici takımların
mevcut sayılarını kontrol eder.

F

ve
aparatlarını kontrol etmek

F.2.4

Seri üretim tezgâhlarındaki kesici takımların aşınma, yıpranma
durumunu kontrol eder, gerekirse değiştirir.

 

 

 

F.2.5

Talaş toplama kabının doluluk durumunu kontrol eder.

 

 

 

 

F.2.6

Tespit ettiği uygunsuzlukları amirlerine iletir.

 

 

 

 

F.3.1

Seri üretim tezgâhı işleme ayarlarının yapılması çalışmalarında görev
alır.

 

 

 

 

F.3.2

Takım ayarlarını kontrol eder.

 

 

F.3

Seri üretim tezgâhının ayarlarını kontrol etmek

F.3.3

Seri üretim tezgâhı ve takım ayarlarını iş emirleri ve talimatlarda
belirtilen ayarlar ile karşılaştırır.

 

 

 

 

F.3.4

Yetkisi dahilindeki ayarlamaları danışarak
yapar.

 

 

 

 

F.3.5

Yetkisi dahilinde olmayan ayarları amirleri
ile birlikte yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.4.1

Seri üretim tezgâhının çalışmasını durdurur ve emniyete alır.

 

 

 

 

F.4.2

Aşınmış veya yıpranmış kesicileri belirler.

 

 

 

 

F.4.3

Aşınmış veya yıpranmış kesicileri söker ve teknik talimatlarda
belirlenmiş yere koyar.

 

 

F.4

Kesici takımları
değiştirmek

F.4.4

Bağlama noktalarını temizler ve referans noktalarının uygunluğunu elle
ve gözle kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.5

Talimatlarda tanımlı kesiciyi alır ve uygunluğunu gözle kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.6

Özel aparatlar ve el aletleri kullanarak kesici takımları seri üretim
tezgâhına talimatlar çerçevesinde güvenli şekilde bağlar.

F

Üretim öncesi hazırlıkları yapmak

 

 

F.4.7

Seri üretim
tezgâhı üzerinde kesici boyutuna göre gerekli ek ayarları yapar.

 

 

 

 

F.5.1

Teknik dokümanda belirtilen talimatlara göre seri üretim tezgâhının
otonom bakım işlemlerini yapar.

 

 

 

 

F.5.2

Çalışılan yerin ve seri üretim tezgâhının genel temizliğini yapar.

 

 

F.5

Seri üretim tezgâhının

F.5.3

Kesme sıvısı kullanılan makinalarda refraktometre
ile konsantrasyon uygun­luğuna bakar.

 

 

otonom bakımlarını
yapmak

F.5.4

Yetkisi dahilindeki uygunsuzlukları düzeltir.

 

 

 

 

F.5.5

Kesme sıvısı değişme zamanı gelmişse, ilgilileri bilgilendirerek
değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

F.5.6

Yetkisi dahilinde olmayan uygunsuzlukları amirine
iletir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Parçanın bağlanacağı ekipmanın referans
noktalarının uygunluğunu gözle kontrol eder ve temizliğini yapar.

 

 

 

 

G.1.2

İş parçası için gerekli olan bağlama aparatını teknik talimatlardan
hareketle belirler.

 

 

G.1

Parçayı seri
üretim tezgâhına

G.1.3

Gerektiğinde bağlama aparatları için uygun olan sıkma veya baskı
ayarlarını yapar.

 

 

bağlamak

G.1.4

Parçanın seri üretim tezgâhına bağlanma yöntemini danışarak belirler.

 

 

 

 

G.1.5

Belirlenen yönteme göre uygun bağlama aparatını hazırlar.

G

Parçaları işlemek

 

 

G.1.6

Teknik talimatlarda tanımlı referans noktalarını dikkate alarak,
işlenecek parçayı alır ve uygun bağlama aparatı ile seri üretim tezgâhına
bağlar.

 

 

 

 

G.2.1

Teknik talimatlarda belirtilen manüel ve/veya otomatik işlemleri
belirler.

 

 

 

 

G.2.2

İş emirlerinden hareketle uygun işleme hızı ve pasoları belirleyerek
seri üretim tezgâhı üzerinde seçer.

 

 

G.2

Parçayı işlemek

G.2.3

Seri üretim tezgâhını manüel olarak kumanda ederek çalıştırır.

 

 

 

 

G.2.4

İşlemlerin
düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadıklarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.5

Üretim
sırasında, temizleyici, soğutucu vb. yağ ve sıvıların durumunu takip eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Seri üretim tezgâhının çalışmasını durdurur.

 

 

H.1

Parçayı sökmek

H.1.2

Koruyucu kapakları açar.

 

 

H.1.3

Parçanın seri üretim tezgâhına olan bağlantılarını söker.

 

 

 

 

H.1.4

Parçayı teknik talimatlarda belirlenmiş şekilde yerinden alır.

 

 

 

 

H.2.1

Parçanın elle ve gözle muayenesini yapar.

 

 

 

 

H.2.2

Teknik dokümanlarda tanımlanmış özelliklerin, çeşitli kontrol aletleri
ile, tanımlı aralıklarda olup olmadığını kontrol
eder.

 

 

H.2

İşlenmiş parçayı kontrol etmek

H.2.3

Her parçanın özelliğine uygun olarak, talimatlara göre gerekli diğer
ölçme işlemlerini uygular.

 

İşlenmiş parçaları kontrol etmek

 

 

H.2.4

Uygun olan parçayı, işlenmiş parça sepetine koyar.

H

 

 

H.2.5

Uygun olmayan parçayı ayırır.

 

 

 

 

H.3.1

Kırılan veya bozulan parçaları belirler.

 

 

 

 

H.3.2

Uygunsuzlukların nedenini tespit eder.

 

 

H.3

Rutin bakımları yapmak

H.3.3

Seri üretim tezgâhında meydana gelen sapmaları tespit eder.

 

 

 

 

H.3.4

Yetkisi dahilindeki arıza ve sapmaları
giderir.

 

 

 

 

H.3.5

Yetkisi dahilinde olmayan arıza ve sapmaları
ilgili kişilere bildirir.

 

 

 

Parçaları ilgili birimlere sevk etmek

H.4.1

Parçaların bir sonraki işlem aşamasına gönderilmesi için ilgili form,
kart ve dokümanları doldurur.

 

 

H.4

H.4.2

Parçaların bulunduğu taşıma sepetini ilgili birime taşır.

 

 

 

 

H.4.3

Parçaları ilgili operatöre, dokümanları ile birlikte teslim eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

I.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

I.1.1

Makine, tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere
katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

I.1.2

Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2. Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman1.

Açı mastarı

2.

Açılı kamalar

3.

Anahtar takımı

4.

Aynalar

5.

Bağlama aparatları

6.

Bezler, emici malzemeler

7.

Çap kumpası

8.

Çeşitli aparatlar

9.

Çeşitli el aletleri

10.

Çeşitli kesici el aletleri

11.

Çeşitli takım tezgâhları (otomat tornalar,
otomat frezeler, cıvata makineleri, otomat taşlama tezgâhları, kopya
tornalar)

12.

Eğe

13.

Elleçleme aletleri ve çevirici

14.

Kesici takımlar

15.

Kesme sıvıları

16.

Kesme yağları

17.

Kılavuz tutucuları

18.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)

19.

Komparatör

20.

Kumanda paneli

21.

Kumanda şalterleri

22.

Kumpas

23.

Mastar

24.

Matkaplar

25.

Mengene

26.

Merdane

27.

Merdane tornası

28.

Mihengir

29.

Mikrometre

30.

Pasimetre

31.

Refraktometre

32.

Seri üretim amaçlı tezgâhlar ve makineler
(zımparalama makineleri, metal işleme makineleri vb.)

33.

Sertlik ölçme aletleri

34.

Taşıma-kaldırma ekipmanları

35.

Tavan vinci

36.

Vida mastarı

37.

Zımpara kağıdı

38.

Zımpara taşı

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

3.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

4.
Ekip içinde çalışma yeteneği

5.
Ekipman ve araçların kullanımı bilgisi

6.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

7.
El becerisi

8.
Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımları kullanım becerisi

9.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

10.
İletişim yeteneği

11.
İlkyardım bilgisi

12.
İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

13.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

14.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

15.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

16.
Kendini ifade etme yeteneği

17.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

18.
Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri
bilgisi

19.
Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

20.
Öğrendiğini aktarabilme yeteneği

21.
Öğrenme ve geliştirme yeteneği

22.
Ölçme, değerlendirme bilgisi

23.
Ölçüm yapabilme becerisi

24.
Tavan vinci kullanımı bilgi ve becerisi

25.
Tehlikeli atık bilgisi

26.
Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

27.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

28.
Temel çevre koruma uygulamaları bilgisi

29.
Temel kalite muayene yöntemleri bilgisi

30.
Temel malzeme bilgisi

31.
Temel mekanik bilgisi

32.
Temel meslek matematiği bilgisi

33.
Temel mesleki terim bilgisi

34.
Temel muayene teknikleri bilgisi

35.
Temel talaşlı üretim tezgâhları bilgisi

36.
Temel teknik resim okuma bilgisi

37.
Tezgâh kontrol ünitesi kullanımı bilgi ve becerisi

38.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

39.
Zamanı iyi kullanma becerisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Arıza tespitinde deneme ve uygulama yapmak

4.
Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde
karar vermek

5.
Çalışma donanımları ve makinaların durumunu dikkatle
denetlemek

6.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

7.
Çalıştığı alanı temiz tutmak

8.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

9.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında belirtilen
düzenlemeleri benimsemek

10.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

11.
Dikkatli ve titiz olmak

12.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

13.
Ekip içinde uyumlu çalışabilmek

14.
Gerekli ve acil durumlarda donanım çalışmasını
durdurmak

15.
Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

16.
İş devirlerinde doğru ve yeterli bilgi aktarmak

17.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

18.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

19.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

20.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

21.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

22.
Olumsuz çevresel etkileri belirleyebilmek

23.
Öğrenmeye istekli olmak

24.
Risk faktörlerini tespit edebilmek ve ortadan
kaldırabilmek

25.
Son kontrolleri dikkatle uygulamak

26.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

27.
Süreç kalitesine özen göstermek

28.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

29.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

30.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

31.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

32.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

33.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

34.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi
(Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar

1.  Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut
ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, MESS

End. Y. Müh. Aytek DURAK – Eğitim Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzman Yardımcısı, MESS

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.
Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Ercan TEZER – Genel Sekreter, OSD

End. Y. Müh. Ali Rıza AKSOY – End.İlişkileri ve İK Op. Müdürü, FORD OTOSAN Gökhan
AKSU – Endüstriyel İlişkiler Uzmanı, TOFAŞ Burhan BALKIR – Endüstriyel
İlişkiler Uzmanı, TOFAŞ Aydın BAŞESKİ – Eğitim Yöneticisi, TOFAŞ

Mak. Müh. Ahmet
Lemi ÇAĞLAR – Eğitim Danışmanı, OYAK RENAULT

Çevre Y. Müh. Elif GÖKNİL – Eğitim Yönetim
Sorumlusu, OYAK RENAULT

Met. Y. Müh. Erdoğan GÜNEŞ – Eğitim Enstitüsü
Müdürü, OYAK RENAULT

End. Y. Müh. Emre MERCAN – Tek. Mes. Eğ&Öneri Sis. Grup Şefi, MERCEDES BENZ TÜRK

İnş. Müh. Onur ŞENGÜN – Personel Yönetimi
Ekip Lideri, FORD OTOSAN©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.2.   Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Erdal ASAN – Seri Üretim Tezgâh İşçisi, OYAK
RENAULT Mak. Müh. Ali ASLAN – Eğitim Yöneticisi,
BMC Mak. Müh. Burhan ÇAKIR – İnsan Kaynakları
Direktörü, TOFAŞ Mak. Müh. Levent ÖCAL – İnsan
Kaynakları Direktörü, MAN TÜRKİYE End. Müh. Hüseyin DEMİR – İnsan
Kaynakları Müdürü, KARSAN End.
Y. Müh. Berent ERGİN – İnsan Kaynakları
Müdürü, OTOKAR Salih ERTÖR – İnsan Kaynakları Müdürü, MERCEDES-BENZ TÜRK
Mustafa GEYVE – Eğitim Danışmanı

Kimya Y. Müh. Haluk GÜMÜŞDERELİOĞLU – İK
Kal. Sis. ve Kur. İlet. Md.,
TÜRK TRAKTÖR

Recep KARACA – Motor İmalat Atölyesi UET
Şefi, OYAK RENAULT

Tekin KOÇAK – İnsan Kaynakları Direktörü,
TEMSA GLOBAL

Yaşar ONAY – İnsan Kaynakları Direktörü,
ANADOLU ISUZU

End. Müh. Nursel ÖLMEZ ATEŞ – İnsan Kaynakları Direktörü, FORD
OTOSAN

Halil ÖZCAN – Seri Üretim Tezgâh İşçisi,
OYAK RENAULT

Ayhan İbrahim TOKCAN – İnsan Kaynakları ve
Dış İlişkiler Direktörü, OYAK RENAULT Met. Müh. Muhsin TÜFEKÇİ – İnsan
Kaynakları Bölüm Yöneticisi, BMC

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Anadolu Isuzu
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası
Birleşik Metal İşçileri Sendikası BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü

Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkârları
Odası Ar-Ge Eğitim ve Teknoloji Merkezi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoÇelik İş Sendikası

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Ege Bölgesi Sanayi Odası
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Hacettepe Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul
Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
İstanbul Ticaret Odası Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MAN Türkiye A.Ş.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Mercedes-Benz Türk A.Ş.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Otokar
Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş.

Otomotiv Sanayii Derneği

Oyak Renault
Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C. M.E.B Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Çıraklık,
Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

T.C. M.E.B Eğitim
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürlüğü

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Temsa Global Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye
İhracatçılar Meclisi Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi
İşverenleri Sendikası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Metal
İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0098-3
/ 02.11.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Mehmet
SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                             Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz
BORAT,                    Başkan Vekili
(Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK,        Üye (Meslek
Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr.
Ömer AÇIKGÖZ,          Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,                         Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,                            Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27 

Incoming search terms:

  • seri imalat işleri (23)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir