METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 11UMS0138-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 7/6/2011
– 27957 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4/
03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

METAL
DOĞRAMACI

Seviye:

41

Referans
Kodu:

11UMS0138-4

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE
METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI
(MESS)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal
Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

03.05.2011
Tarih ve 2011/33 Sayılı Karar

Resmî
Gazete Tarih/Sayı:

7/6/2011
27957 (Mükerrer)

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4/
03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DOĞRAMA:
Alüminyum, demir, çelik, bakır ve diğer metallerden üretilmiş yekpare malze­meleri,
el aletleri, makineler veya bilgisayar kontrollü tezgâhlar yardımıyla keserek
veya şekillendirerek, istenen boyutlarda parçalar elde etme işlemini veya bu
işlem sonucunda elde edilen ürünü,

DÜBEL:
Genellikle plastik veya çelikten yapılan, vidaların daha sağlam yerleşmesi
için duvarlarda veya diğer zeminlerde açılan deliğe önceden çakılarak
yerleştirilen parçayı,

EL
BREYZİ: Bir elektrik motoru miline bağlı mandrene
takılı matkap ucu ile delik delmeye yarayan aleti,

ELLEÇLEME:
Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak
istiflenmesi işlemini,

FLANŞ:
Boru, vana gibi makine veya tesisat elemanlarının sızdırmaz şekilde
birleştiril­mesine yarayan parçayı,

GERİ
KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

GÖNYELEME:
İş parçalarının uygun açı ile ve doğru konumda birleştirilmesinin veya sabit-
lenmesinin gönye kullanılarak sağlanmasını,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi,
kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

HORTUM
TERAZİSİ: Şeffaf bir hortumun içinin su ile doldurularak, kot farkının
giderilmesinde kullanılan ölçme gerecini,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı
ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm
sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından
giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4/
03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKOMPARATÖR:
İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü
değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm
düzeneğini,

KOROZYON:
Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme gibi kimyasal etkilerle aşınarak,
fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel özelliklerinin istenmeyen
değişikliklere uğraması durumunu,

MARKALAMA:
Bir metal parça üzerinde yapılacak işlemlerin yerlerinin işaretlenmesi
işlemini,

MASTAR:
İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırmak için
kullanılan ölçü gerecini,

PUNTALAMA:
Daha sonra sökülmek üzere, yapılacak işlemlerin düzgünlüğünün sağlan­ması
amacıyla malzemeleri çeşitli yerlerinden nokta şeklinde kaynak
birleşimleriyle sabitleme işlemini,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SU
TERAZİSİ: İçinde hava kabarcığı bırakılmış su dolu bir cam silindirden
oluşan, düzlem veya doğruların yataylığını belirleyen aleti,

TAŞLAMA
TEZGÂHI: İş parçasının yerleştirildiği, aşındırıcı taşlama taşını döndüren,
hassas pozisyonlama yapabilen konvansiyonel türden veya CNC esaslı
makineleri,

TAŞLAMA:
Belirli bir geometriye sahip takım şekline dönüştürülmüş taşlama taşı veya
serbest halde bulunan sert, köşeli aşındırıcı parça ve tane yığınları ile
aşındırarak düzeltme işlemini,

TEHLİKE:
İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi,
işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep
olabilecek potansiyel kaynak veya durumu,

YARI
ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Metal Doğramacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0138-4/
03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat …………………………………………………………………………………………………………  8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 22

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 23

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 26©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Metal Doğramacı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4/
03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Metal Doğramacı (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Metal
Doğramacı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Metal Doğramacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0138-4/
03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Metal
Doğramacı (Seviye 4), çeşitli metal yapı elemanları ile,
kapı, pencere, parmaklık, korkuluk gibi çeşitli doğramaların imalatını yapmak
amacıyla, çeşitli şekil ve özellikteki alüminyum, demir, çelik, bakır ve
diğer metal parçaları el aletleri, makineler ve bilgisayar kontrollü
tezgâhlar yardımıyla kesme, soğuk olarak şekillendirme, doğrultma,
birleştirme ve yerine montaj işlemlerini yapan kişidir. Bu işlemler
sırasında, doğramanın talimatlarda belirtilen ölçülerde olması, yerine düzgün
şekilde oturması, istenilen kalite ve özelliklere sahip olması, malzemelerin,
makinelerin ve tezgâhların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve
işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi
esastır.

Doğrama
imalatı sırasında, doğramanın teknik çizimlerinin doğru yorumlanması,
parçaların teknik çizimlere uygun şekilde kesilmesi, bükülmesi veya
delinmesi, doğramanın hareketli parçalarının istenilen şekilde hareket
edebilmesinin sağlanması ve malzeme ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla
doğru şekilde ölçülmesi, metal doğramacının mesleki yetkinliğini gerek­tirir.

Metal
Doğramacı (Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan,
zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından
sorumludur. İşlem­lerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve
sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere
bildirir. İşlemleri tamamlanan doğrama veya malzemelerin teknik talimatlarda
belirtilen özelliklere sahip olması, işlemi biten doğrama veya malzemelerin
temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin
yapılması, gerekli aparat ve takımların temini için öneri ve bildirimlerde
bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin emniyetinin sağlanması,
metal doğramacının sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 7214 (Metal
inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve montajcıları)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Metal Doğramacı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4/
03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKatı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk değerlendirilmesi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Metal
doğrama işlemleri, açık alanlarda, atölye, fabrika veya benzeri kapalı
alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz
koşuları arasında, soğuk-sıcak, gürültü, gaz, nem, toz, yağlı ortam, rahatsız
edici seviyede ışık ve sese maruz kalma sayılabilir. Metal doğramacı, çalışma
alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren
riskler bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Metal
Doğramacının, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip
olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri
dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili kuralları öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ait kuralları
uygulamak

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin
güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

 

İş sağlığı
ve güvenliği,

 

 

A.2.1

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

yangın ve acil
durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.2

Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların
azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

 

A.2.3

Risk taşıyan
doğrama işlemlerinde veya riskli çalışma bölgelerinde risk faktörünü ortadan
kaldırdıktan sonra çalışmayı başlatır.

 

 

 

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde bertaraf etmek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek
türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda
işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makineye ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre
korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

B.2.3

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri
kullanır veya diğerlerinin de kullanıp kullanmadığını kontrol eder,
kullanmayan­ların işlem yapmasına engel olur veya yetkililere bildirir.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanması için kendisine verilen uygun donanım, malzeme ve
ekipmanı verilen talimatlara uygun olarak hazır
bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını
tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C.2.4

Araştırma
geliştirme faaliyetlerine katılır, öneri ve fikirlerini ilgililerle paylaşır.

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

C.3.2

Tezgâh ve
makineler üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder.

C.3.3

İşlemi
tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır.

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri
uygular.

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Uygun
olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli
makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan
makine ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve
temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara
uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma
sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımların
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını
uygular.

 

Çalışma alet
ve

E.2

Çalışma
donanımlarının bakım

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

donanımlarının koruyucu ve
talimatlı bakımlarını sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde
depolar.

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik
olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
aktarır.

 

 

 

ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapılacak
işler ve imalat programıyla ilgili talimat, resim ve iş emirlerini amirinden
alır.

 

 

 

 

F.1.2

Talimat,
resim ve iş emirlerini inceleyerek, çalışma aşamalarını planlar.

 

 

F.1

İş
programını yapmak

F.1.3

Yapılması
gereken işlemleri belirler ve bunların iş akış çizelgesini oluşturur.

 

 

F.1.4

İşlemlerin
özelliklerine göre tahmini imalat süresini tespit eder.

 

 

 

 

F.1.5

İşlemlerle
ilgili kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurur.

 

 

 

 

F.1.6

İş
programını amirlerine onaylatır.

 

 

 

 

F.2.1

Yapılacak
işleme göre kullanılacak alet, araç, gereç ve takımların çalışma alanına
getirilmesini sağlar.

 

 

 

 

F.2.2

Aletlerin,
çalışma öncesi gerekli hazırlıklarını talimatlara göre yapar.

 

 

 

Kullanılacak
alet, araç, gereç ve malzemeleri hazırlamak

F.2.3

İşlemlere
uygun olan ölçme aletlerini seçer.

F

İş
organizasyonunu gerçekleştirmek

F.2

F.2.4

Ölçme
aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.

 

 

F.2.5

Doğru ölçüm
yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını
yaptırır.

 

 

 

 

F.2.6

Kesici
aletleri biler veya bunların bilenmesini sağlar.

 

 

 

 

F.2.7

Tespit
ettiği sorun ve arızaların giderilmesini sağlar.

 

 

 

 

F.3.1

Tezgâhların
ve kesme makinelerinin hareketli kısımlarını yağlar.

 

 

 

 

F.3.2

Tezgâhlardaki
koruyucu tertibatın bakımını yapar.

 

 

 

Kullanılacak
makine ve

F.3.3

Soğutma
sistemi, toz filtreleri, kablo kanalları gibi parçaları temizler.

 

 

F.3

tezgâhların
kontrollerini gerçekleştirmek

F.3.4

Tezgâh,
tabla ve makineler üzerindeki talaş ve çapakları temizler.

 

 

 

F.3.5

Yağ ve diğer
akışkan seviyelerini kontrol ederek, bunları talimatlarda belirtilen
seviyelerine getirir.

 

 

 

 

F.3.6

Kaynak
makinelerini kontrol ederek gerekli temizlik ve bakım faaliyetlerini
gerçekleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Yapılacak
işin teknik değerlendirmesini yaparak ölçülmesi gereken yerleri belirler.

 

 

 

 

G.1.2

İmalatı
yapılacak doğramanın başlangıç ve bitiş noktalarını belirler.

 

 

 

 

G.1.3

Metre,
kumpas gibi ölçme gereçleriyle yatay ve düşey kesitlerde kaba yapı ölçüsü
alır.

 

 

G.1

Ölçme
işlemlerini yapmak

G.1.4

Menteşe,
kilit gibi malzemelerin doğrama üzerindeki yerleşim konumlarını teknik
çizimlere göre belirler.

 

 

 

 

G.1.5

Doğramanın
istenilen şekilde hareket edebilmesi için, doğrama ile bağlantı yerleri
arasında uygun ölçülerde pay bırakılmasına dikkat eder.

 

Doğrama
imalatı öncesi

 

 

G.1.6

Ölçümleri
yaparken, duvar, zemin ve tavanda, imalat öncesi yapılacak değişiklikleri göz
önünde bulundurur.

G

hazırlık işlemlerini
gerçekleştirmek

 

 

G.1.7

Ölçüm
değerlerini ilgili formlara kaydeder.

 

(devamı
var)

G.2

Teknik
çizimleri okumak

G.2.1

İmalat
taslak çizim ve projesini inceleyerek, yapılması gereken işlemleri gözden
geçirir.

 

 

G.2.2

Çizimleri
okuyarak yapılacak işler ilgili açı, uzunluk, kalınlık gibi değerleri
belirler.

 

 

 

 

G.3.1

Gerektiğinde
yapılacak işin taslak veya kroki çizimini elle veya ilgili bilgisayar
yazılımını kullanarak yapar.

 

 

G.3

Teknik
çizimleri gerçekleştirmek

G.3.2

Çizimlerde
kullanılacak oranlamayı hesaplar ve uygular.

 

 

 

G.3.3

İşe uygun
ölçülendirme tekniğini belirler ve uygular.

 

 

 

 

G.3.4

Çizimler
üzerinde açı, uzunluk, kalınlık gibi ölçüm değerleri ile kullanılan oranlamayı
belirtir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.4.1

İmalatın
teknik özelliklerine uygun malzemeleri seçer.

 

 

 

 

G.4.2

İstenilen
doğramanın görsel özelliklerine uygun malzemeleri seçer.

 

 

G.4

Malzeme
seçimi yapmak

G.4.3

Malzemelerin
seçimini yaparken, korozyon direnci, esneklik, dayanıklılık, ısı yalıtımı,
ekonomiklik gibi özellikleri göz önünde bulundurur.

 

 

 

 

G.4.4

Tamamlayıcı
malzemeleri ve aksesuarları seçer.

 

 

 

 

G.4.5

Malzeme
özelliklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapar ve amirlerine
iletir.

 

 

 

 

G.5.1

İmalatta
kullanılacak malzemeleri kesme ve bükme işlemleri için uygun alana getirir.

G

Doğrama
imalatı öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

G.5.2

Teknik
çizimleri gözden geçirerek, malzemeler üzerinde yapılması gereken kesme,
bükme ve delme işlemlerini belirler.

 

 

G.5.3

Malzeme
üzerinde kesme, bükme ve delme işlemlerinin yapılacağı yerleri uygun ölçme
aletleriyle belirler.

 

 

 

 

G.5.4

Malzemeler
üzerinde teknik çizimlere uygun şekilde işaretleme yapar.

 

 

G.5

Kesme, bükme
ve delme işlemlerini gerçekleştirmek

G.5.5

Malzemeleri
yapılacak işleme uygun sabitleme düzeneğine bağlar.

 

 

 

 

G.5.6

İşlemler
sırasında etrafa saçılabilecek parçaların zarara yol açmaması için gerekli
güvenlik önlemlerini alır.

 

 

 

 

G.5.7

İşlemin
türüne göre testere, makas, bilgisayar programları gibi uygun alet ve
sistemleri kullanarak kesme, bükme veya delme işlemini yapar.

 

 

 

 

G.5.8

İşlemler
sırasında oluşan çapak ve talaşı temizler.

 

 

 

 

G.5.9

Ölçü
kontrolü yaparak, iş parçasının teknik çizimlere uygun şekilde kesildiğinden,
büküldüğünden veya delindiğinden emin olur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Markalama
işleminin düzgün olması için parçanın yüzeyini temizler.

 

 

 

 

H.1.2

İş parçası
üzerinde, teknik çizime uygun başlangıç noktasını belirler.

 

 

H.1

Markalama
yapmak

H.1.3

Teknik
çizimdeki kılavuz çizgilerini doğrama üzerine markalama gereçleri kullanarak
aktarır.

 

 

H.1.4

Cetvel,
gönye, mihengir, pergel gibi gereçleri kullanarak
doğrama üzerinde gerekli işaretlemeleri çizer.

 

 

 

 

H.1.5

Doğrama
üzerinde merkez bulma işlemlerini uygular.

 

 

 

 

H.1.6

İşlemler
sırasında çizilen çizgilerin belirgin şekilde kalmasını sağlayacak şekilde
çalışır.

H

Doğrama
imalatı yapmak

 

 

H.2.1

İmalat
malzemelerini teknik çizime uygun şekilde çatar.

(devamı
var)

 

 

H.2.2

Çarpılmalara
karşı önlem alarak, malzemeleri bağlantı noktalarından kaynak ile veya pim
kullanarak birleştirir.

 

 

 

 

H.2.3

Doğrama
üzerindeki kol, kulp, çerçeve gibi diğer malzeme ve aksesuarları doğra­manın
açılma yönü ile kullanım amacını dikkate alarak monte eder.

 

 

H.2

Birleştirme
işlemlerini yapmak

H.2.4

Menteşelerin
yerleşme yerlerini markalar.

 

 

H.2.5

Bağlantı
sıralamasını gözeterek iç ve dış menteşeleri doğramaya ve imalat yerine
sabitler.

 

 

 

 

H.2.6

Hareketli
parçaları ve imalat için gerekli diğer parçaları monte eder.

 

 

 

 

H.2.7

Bağlantı
yerlerinin düzgün şekilde hareket etmesi için uygun aralık bıraktığından emin
olur.

 

 

 

 

H.2.8

Doğramayı
hareket ettirerek, bağlantı yerlerini talimatlarda belirtilen şekilde yağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.3.1

Doğramanın
öngörülen yerine uygunluğunu ve yerleşimini kontrol eder.

 

 

 

 

H.3.2

Tespit
ettiği uygunsuzluklara göre çekiç, tokmak gibi aletlerle doğrultma yapar.

 

 

 

 

H.3.3

İş
parçalarında oluşacak gerilme ve çarpılmaları gidermek için gerilme giderme
tavlaması yapar.

H

Doğrama imalatı
yapmak

H.3

Düzeltme
işlemlerini yapmak

H.3.4

Uzun, eğri,
bombeli parçaları düzeltir.

 

 

 

 

H.3.5

Gerektiğinde
doğrama üzerinde delme işlemleri yapar.

 

 

 

 

H.3.6

Zımparalama,
çapak alma işlemlerini uygular.

 

 

 

 

H.3.7

Doğrama
üzerindeki kaynak fazlalıkları, cüruf kalıntıları, pas, oksit, toz, yağ,
çamur ve boya kalıntılarını taşlama veya uygun yöntemler kullanarak temizler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Doğramanın
sabitleneceği zemin türünü ve buna ilişkin sabitleme yöntemlerini belirler.

 

 

 

 

I.1.2

Doğramanın sabitlenme
yönünü ve sırasını belirler.

 

 

 

 

I.1.3

Montaj
esnasındaki delme işlemleri sırasında
zeminya da
duvarlardan geçen elektrik, doğalgaz veya su tesisatlarına zarar vermeme
konusunda gerekli önlem­leri alır

 

 

 

 

I.1.4

Zemin
üzerinde gerekli delme işlemlerini yapar.

I

Doğrama
montajı yapmak

I.1

Doğramayı
yerine sabitlemek

I.1.5

Talimatlara
uygun sayıda ve aralıkta doğramanın kenarlarından ve ortalarından puntalama yapar.

I.1.6

Çekme ve
gerilmeleri önleyecek şekilde sabitleme işlemlerini gerçekleştirir.

 

 

 

 

I.1.7

Doğramaya gönyeleme işlemleri uygular.

 

 

 

 

I.1.8

Sabitleme
için uygun bağlantı elemanlarını seçer.

 

 

 

 

I.1.9

İç ve dış
menteşelerin birbirlerine takılmasını sağlar.

 

 

 

 

I.1.10

Kaynak,
dübel, flanş, pim gibi yöntemler kullanarak
bağlantıları gerçekleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.1.1

Ölçme
aletlerini kullanarak doğramanın teknik talimatlarda belirtilen ölçülerde
olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

J.1.2

Doğramanın
genel görünüşünü, dış yüzeyini ve düzgünlüğünü kontrol eder.

 

 

 

 

J.1.3

Parçaların
birbirlerine uyumlu şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder.

 

 

 

 

J.1.4

Doğramanın
istenilen şekilde yerine oturup oturmadığını kontrol eder.

 

 

J.1

Son kontrol
işlemlerini yapmak

J.1.5

Doğrama
üzerindeki kilit, menteşe, kol, kulp gibi parça ve aksesuarların çalışmasını
kontrol eder.

 

 

 

 

J.1.6

Gerektiğinde,
yalıtım, sızdırmazlık, ses geçirmezlik gibi istenilen özellikleri kontrol
eder.

 

 

 

 

J.1.7

Doğrama
üzerinde ve imalat bölgesinde gerekli temizlik işlemlerini yapar.

J

Son kontrol
ve raporlama

 

 

J.1.8

Yetkisi dahilindeki uygunsuzlukları giderir.

işlemlerini yapmak

 

 

J.1.9

Yetkisi dahilinde olmayan uygunsuzlukları amirlerine iletir.

 

 

 

 

J.2.1

Yapılan
işlemler hakkında rapor oluşturur.

 

 

 

 

J.2.2

Karşılaşılan
uygunsuzluklar veya sorunları ve bunların giderilmesi için gerçekleştirilen
işlemleri oluşturduğu rapora işler.

 

 

 

 

J.2.3

Periyodik
bakım taleplerini/raporlarını hazırlayarak amirine verir.

 

 

J.2

Raporlama
işlemlerini yapmak

J.2.4

Ekipman
durumunu kontrol eder.

 

 

 

 

J.2.5

Sonraki
işlemler için malzeme ihtiyacını belirler.

 

 

 

 

J.2.6

Tespit
ettiği bakım ve malzeme ihtiyaçlarını amirine bildirir.

 

 

 

 

J.2.7

Doğrama
üzerinde yapılması gereken boya, parlatma gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi
için amirlerini bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Metal
Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

K.1

Bireysel
mesleki gelişimi

K.1.1

Makine,
tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve
aldığı belgeleri muhafaza eder.

K

Mesleki
gelişim

konusunda çalışmalar
yapmak

K.1.2

Mesleği ile
ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerine katılmak

K.2

Astlarına ve
diğer çalışanlara

K.2.1

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

K.2.2

Metal
doğrama işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri
uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Metal Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Bağlama elemanları (cıvata, somun perçin vb)

2.
Bezler

3.
Bilgisayar

4.
Caraskal

5.
Conta kesme ve kaynatma aletleri

6.
Çelik profiller

7.
Çeşitli anahtar takımları

8.
Çeşitli borular

9.
Çeşitli bükme makineleri

10.
Çeşitli mastarlar

11.
Çeşitli metal kesme makine ve aletleri

12.
Çeşitli metal levhalar

13.
Çeşitli presler

14.
Çeşitli temizlik malzemeleri

15.
Dübel

16.
Eğe

17.
El breyzi

18.
Frezeleme tezgâhı

19.
Giyotin makas

20.
Gönye

21.
Halat ve ipler

22.
Hortum terazisi

23.
Kaynak makineleri

24.
Keski çeşitleri

25.
Kilit ve menteşe çeşitleri

26.
Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi,
koruyucu elbise, kaynak gözlüğü ve maskesi)

27.
Kompresör

28.
Kontrol, hata/fire formları

29.
Kumpas

30.
Makaralar

31.
Malzeme katalogları

32.
Markalama araçları

33.
Matkap

34.
Mengene

35.
Merdane

36.
Metre

37.
Modelleme araçları

38.
Sesli haberleşme cihazı

39.
Silikon11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Metal
Doğramacı (Seviye 4)                                                                           11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No40.

Su
terazisi

41.

Takoz

42.

Taşıma-kaldırma
ekipmanı

43.

Taşlama
makineleri

44.

Tavan
vinci

45.

Tavlama
fırınları

46.

Teknik
çizim araç ve gereçleri

47.

Teknik
resimler

48.

Tel
fırça

49.

Temel
el aletleri

50.

Testere

51.

Tokmak
ve çekiçler

52.

Uyarı
levhaları

53.

Zımpara
çeşitleri

3.3.

Bilgi
ve Beceriler

1.

Acil
durum bilgisi

2.

Alarm
ve tehlike işaretleri bilgisi

3.

Analitik
düşünme yeteneği

4.

Artık
ve atıkların kaynakta ayrıştırılması bilgisi

5.

Basit
kalibrasyon bilgisi

6.

Çalışma
ve kontrol prosedürleri bilgisi

7.

Çevre
koruma yöntemleri bilgisi

8.

Donanım
ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

9.

Ekip
içinde çalışma yeteneği

10.

El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

11.

El
becerisi

12.

El-göz
koordinasyon yeteneği

13.

Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı güvenli şekilde kullanım becerisi

14.

Hassas
ölçüm yapabilme becerisi

15.

İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

16.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

17.

Kalite
güvence sistemleri bilgisi

18.

Kalite
kontrol metotları bilgisi

19.

Kayıt
tutma ve raporlama becerisi

20.

Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

21.

Kullanılan
malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi

22.

Kusur
belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

23.

Meslek
matematiği bilgisi

24.

Mesleki
terim bilgisi

25.

Muayene
ve test teknikleri bilgisi

26.

Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Metal Doğramacı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı27.
Ölçme bilgisi

28.
Risk değerlendirme bilgi ve becerisi

29.
Standart ölçüler bilgisi

30.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

31.
Tavan vinci kullanımı bilgi ve becerisi

32.
Tehlikeli atık bilgisi

33.
Teknik resim okuma ve çizme bilgisi

34.
Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

35.
Temel bilgisayar bilgisi

36.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

37.
Temel malzeme bilgisi

38.
Temel mekanik bilgisi

39.
Temel taşlama bilgi ve becerisi

40.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

41.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket
koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

5.
Çalışma donanımları ve makinelerin durumunu dikkatle
denetlemek

6.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

7.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

8.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

9.
Detaylara özen göstermek

10.
Dikkatli ve titiz olmak

11.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

12.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

13.
Gerekli ve acil durumlarda donanım çalışmasını
durdurmak

14.
Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

15.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

16.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

17.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

18.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

19.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

20.
Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

21.
Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

22.
Planlı ve organize olmak

23.
Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

24.
Sabırlı olmak11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Metal
Doğramacı (Seviye 4)                                                                           11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No25.
Son kontrolleri dikkatle uygulamak

26.
Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

27.
Süreç kalitesine özen göstermek

28.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

29.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

30.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

31.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

32.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

33.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

34.
Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

35.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

Metal Doğramacı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Metal
Doğramacı (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile
belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme
Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
26

Metal Doğramacı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av.
İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT –
Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av.
Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre
Müh. Aytül ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE –
Endüstri Yönetimi ve Araştırma Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL –
Endüstri Yönetimi ve Araştırma Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanı, MESS

End. Y. Müh. Aytek DURAK –
Eğitim Uzmanı, MESS

Ahmet
Afşin CIBIROGlU
– Endüstri Yönetimi ve Araştırma Uzman Yardımcısı, MESS

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.
Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav.
Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi, BORUSAN MANNESMANN

Hatice
Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları Direktörü, İÇDAŞ

Aslan
ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN
ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAGAŞAN –
İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN –
Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan
HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar
İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ –
İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM

Sis.
Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN
MANNESMANN

Arif
ÖNER – Personel ve İdari İşler Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
27

Metal
Doğramacı (Seviye 4)                                                                           11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoZir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Mak. Müh. Katip AKINCI – Sıcak Haddehane Hadde Atelyeleri Başmüh., EREĞLİ DEMİR ÇELİK Mak. Müh.
Cengiz AKKOR – Makine Atelyesi Başmühendisi, EREĞLİ
DEMİR ÇELİK Ramazan ALBAYRAK – Taşlama
Operatörü/Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. ve End. Müh.
Cem ALUÇ – Atölye ve Teknik Büro Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM End. Müh. Ahmet AMANVERMEZ
– İnsan Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM Mak.
Müh. Kemal BAŞARAN – Mekanik Bakım Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. Müh. Çağlar ÇELİK – Mekanik Bakım Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM End. Müh.
Tuncay GÜMÜŞ – İş Değerlendirme ve Organizasyon Şefi, EREĞLİ DEMİR ÇELİK Mak. Müh. Süleyman ÖZGEN – Bakım Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. Müh. Ahmet SEÇKİN – Soğuk Haddehane Hadde Atelyeleri Başmüh., EREĞLİ DEMİR ÇELİK Erdal ÜNLÜER – Taşlama
Operatörü/Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Gökhan YAĞSAĞAN – İnsan
Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Çelik İş Sendikası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
28

Metal Doğramacı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEge
Bölgesi Sanayi Odası

Fırat
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gazi
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü

Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İskenderun
Demir ve Çelik A.Ş,

İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret
Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü

Kardemir
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş,

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme
ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
29

Metal
Doğramacı (Seviye 4)                                                                           11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C. M.E.B Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Eğitim
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü

TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
30

Metal Doğramacı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0138-4
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan
KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete
ÇANKAYA,

Muhsin
ŞAŞMAZ,

Çağatay
KESTİR,

Serpil
ÇİMEN,

Ahmet
YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU,
Mehmet SOYUPEK,

Şahin
SERİM,

Dr.
Aykut ENGİN,

Ahmet
GÖZÜKÜÇÜK,Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR,                                    Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hacı
Ali EROĞLU,                                       Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan
GERGİN,                                             Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                                        Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,                               Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                          Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                                    Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOĞLU,                                        Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
31 

Incoming search terms:

  • çevre i̇le i̇lgi̇li̇ metal sektörü sorulari (1)
  • metal doğramacı (1)
  • metal dogramaci gorevi (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir