MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4REFERANS
KODU / 11UMS0137-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 7/6/2011
– 27957 (Mükerrer)

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
1

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Meslek: MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ
Seviye: 41
Referans Kodu: 11UMS0137-4
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Metal Sektör Komitesi
MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: 03.05.2011 Tarih ve 2011/33 Sayılı Karar
Resmî Gazete Tarih/Sayı: 7/6/2011 –
27957 (Mükerrer)
Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
2

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

DELME: İş parçası üzerinde, yuvarlak kesitli
boşluk oluşturma işlemini,

DÜBEL: Vidaların daha sağlam tespit edilmesi
için delik içerisine yerleştirilen yardımcı elemanı,

EL BREYZİ: Bir elektrik motoru miline bağlı mandrene takılı matkap ucu ile delik delmeye yarayan
aleti,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

HAVŞA AÇMA: Deliklerde, perçin ve vida gibi
bağlantı elemanlarının baş kısımlarının oturacağı konik veya silindirik yuva
açma işlemini,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi,
kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KILAVUZ ÇEKME (DİŞ AÇMA): İş parçası
üzerindeki önceden açılmış deliklerde, cıvataların takılabilmesi için vida
açılması işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen
işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske
karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet,
araç, gereç ve cihazları,

MANDREN: El breyzi
ve matkap tezgâhlarında, delici ucun takıldığı düzeneği,

MARKALAMA: Bir metal parça üzerinde yapılacak
işlemlerin yerlerinin işaretlenmesi işlemini,

MASTAR:
İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırmak için
kullanılan ölçü gerecini,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
3

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00

 

MATKAP UCU: Sert metal malzemeden üretilen,
üzerinde kullanılacağı işe uygun yivler bulunan, el breyzi
veya matkap tezgâhlarına bağlanarak iş parçaları üzerinde delik delen
kesiciyi,NOKTALAMA: Metaller üzerinde delme işlemi
öncesi, matkap ucuna kılavuzluk edecek noktanın vurulmasını,

OTONOM BAKIM: Makine ve tezgâh
operatörlerinin kullandıkları donanım üzerinde kendi kendilerine
yapabilecekleri bakım işlemlerini,

PAFTA ÇEKME: Silindirik parçaların dış
kısmına vida dişi oluşturma işlemini,

PAH KIRMA: İş
parçası üzerindeki keskin köşe ve kenarların talaş kaldırarak kırılmasını,

RAYBALAMA: Deliklerin iç kısımlarının
istenilen geometriye getirilmesi ve hassas yüzey elde edilmesi işlemini,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SOĞUTMA SIVISI: İşlem görecek iş
parçasında, iş parçası ve kesici uç arasında sürtünme yoluyla ortaya çıkan
ısının giderilmesi amacıyla kullanılan sıvıyı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

VİDA TARAĞI: Vida ve cıvataların diş
sayısını ve adım boyunu ölçmeye yarayan el aletini,

YARI
ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

 

ifade eder.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
4

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 23

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 27

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
5

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

1.
GİRİŞMatkap Tezgâh İşçisi
(Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik
Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası (MESS)
tarafından hazırlanmıştır.

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
6

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

2.
MESLEK TANITIMI2.1.
Meslek Tanımı

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4), çeşitli
şekil ve özellikteki her türlü malzemede, matkap Tezgâhı ve diğer alet ve
makineler yardımıyla delik açan, delik büyüten, raybalama
yapan, havşa açan, kılavuz çeken kişidir. Bu
işlemler sırasında, iş parçasının talimatlarda belirtilen ölçülere uygun
olması, diğer parçalarla tam uyumlu olması, istenilen kalite ve özelliklere
sahip olması, malzemelerin, makinelerin ve tezgâhların zarar görmemesi,
çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre
içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Matkap Tezgâhı kullanımı
sırasında, iş parçasının her türlü teknik çizimlerinin doğru okunup yorumlanması,
parçaların teknik çizimlere uygun şekilde delinmesi, yapılacak iş ve
kullanılan malzemeye uygun devir sayısının tespit edilmesi ve uygun soğutma
sıvılarının kullanılması, işlenen parçanın ölçülerinin uygun alet ve
aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun
biçimde istiflenmesi Matkap Tezgâh İşçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4), kısmi
nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğrulu­ğundan, zamanlamasından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorum­ludur. İşlemlerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan iş
parçalarının teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasının
sağlanması, temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın otonom
bakım ve temizliğinin yapılması, gerekli aparat ve takımların temini için
öneri ve bildirimlerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması, Matkap Tezgâh İşçisinin sorumlulukları arasında yer
alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
08: 7223 (Metal işleri takım tezgâh kurucuları ve operatörleri)

8121 (Metal işleme tesisi operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
7

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Katı Atıkların Kontrolü YönetmeliğiKimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Matkap
Tezgâhı İşçisi, atölye, fabrika veya benzeri alanlarda genelde ayakta
çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, soğuk-sıcak, şiddetli
titreşim, toz, yağlı ortam, rahatsız edici seviyede sese maruz kalma
sayılabilir. Matkap tezgâh işçisi, çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken
uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren riskler bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Matkap Tezgâh İşçisinin, ağır ve tehlikeli
işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
8

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.
MESLEK PROFİLİ

 

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A.1.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin
düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine
katılarak ilgili normları öğrenir.
A.1.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.
A.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine A.1.3 İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur.
ait
kuralları uygulamak
A.1.4 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.
A.1.5 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.
A İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum A.2 Risk etmenlerini azaltmak A.2.1 Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin
değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

kurallarını
uygulamak

A.2.2 Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik
çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.
Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak
A.3.1 Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok
etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.
A.3 A.3.2 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kurumlara bildirir.
A.3.3 Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.
A.4 Acil çıkış prosedürlerini A.4.1 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.
uygulamak A.4.2 Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri
ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik
çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
9

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B.1.1 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel
etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.
B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.2 Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları
edinir.
B.1.3 İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre
etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.
B.2.1 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için
gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.
B Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.2.2 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici
depolamasını yapar.
B.2.3 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel
koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.
B.2.4 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun
donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.
B.3 İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket
etmek
B.3.1 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir
şekilde kullanır.
B.3.2 İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı
için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
10

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C.1.1 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara
göre kalite gerekliliklerini uygular.
C.1 İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2.1 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama
tekniklerini uygular.
C.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak
C.2.2 İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.
Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak C.2.3 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını
doldurur.
C C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

C.3 Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında
tutmak
C.3.2 Tezgâh ve makineler üzerinde yapılan ayarların
uygunluğunu kontrol eder.
C.3.3 İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere
uygunluğunu denetler.
C.4.1 Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere bildirir.
C.4 Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak
C.4.2 Hata ve arızalan oluşturan nedenleri belirler ve
ortadan kaldırır.
C.4.3 Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür
ve yöntemleri uygular.
C.4.4 Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan
amirlerine bildirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
11

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D.1.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceleyerek işlem noktalarının kapsamını belirler.
D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2 İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.
belirlemek D.1.3 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre
düzeni sağlar.
D.1.4 Uygun olmayan parça veya malzeme alanını talimatlarda
belirtilen şekilde kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.
D.2.1 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.
D.2 Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya
hazırlamak
D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve
donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
D.2.4 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve
gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.
D.3.1 Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.
D.3.2 Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.
D.3 İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak D.3.3 Kullanılan makine ve ekipmanı
iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde kaldırır ve temizler.
D.3.4 İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.
D.3.5 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili
operatörleri bilgilendirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
12

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E.1.1 Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik
düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak
denetler.
E.1 Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını
denetlemek
E.1.2 Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda
veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.
E.1.3 Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya
onarımı için ilgili kişilere haber verir.
E.1.4 Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve
arızalarını giderir.
E.2.1 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak
üzere gerekli bakım aşamalarını uygular.
E Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu E.2

Çalışma
donanımlarına bakım

E.2.2 Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular.
ve
talimatlı bakımlarını sağlamak
aşamalarını
uygulamak
E.2.3 Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak
malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.
E.2.4 Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.
E.3.1 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve
bozulmaları zamanında tespit eder.
E.3 Çalışma donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile
ilgili bilgileri aktarmak
E.3.2 Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için
araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.
E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

E.3.4 Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı
geldiğinde, değiştirilmesi için amirlerine bildirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
13

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F.1.1 Yapılacak işler ve imalat programıyla ilgili talimat,
teknik resim ve iş emirlerini amirinden alır.
F.1.2 İlgili iş parçasının varsa önceki imalat aşamaları
hakkındaki raporları ve teknik resimleri inceler.
F.1

İş
programını yapmak

F.1.3 Talimat, resim ve iş emirlerini inceleyerek, çalışma
aşamalarında yapacağı işlemleri ve sıralamasını belirler.
F.1.4 Yapılacak olan iş ve iş parçası özelliklerine göre
boyut, konum, delme çapı, devir sayısı gibi teknik bilgileri ölçü aletleri ve
formüller kullanarak hesaplar.
F.1.5 İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini
tespit eder.
F.1.6 İşlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer
dokümanları doldurur.
F.1.7 İş programını amirlerine onaylatır.
F.2.1 Yapılacak işleme göre kullanılacak alet, araç, gereç
ve takımların çalışma alanına getirir.
İş öncesi hazırlıkları yapmak (devamı
var)
F.2

Kullanılacak
alet, araç, gereç

F.2.2 Aletlerin, çalışma öncesi gerekli hazırlıklarını
talimatlara göre yapar.
F

ve malzemeleri
hazırlamak

F.2.3 Matkap takımlarının uç, zırh ve boylarını referans
ölçülere göre kontrol eder, gerekli ise biler veya bunların bilenmesini
sağlar.
F.2.4 Tespit ettiği sorun ve arızaların giderilmesini
sağlar.
F.3.1 Tezgâhların ve delme makinelerinin hareketli
kısımlarını yağlar.
F.3.2 Soğutma sistemi, toz filtreleri, kablo kanalları gibi
parçaları temizler.
F.3.3 Tezgâh, tabla ve makineler üzerindeki talaş ve
çapakları temizler.
F.3 Kullanılacak makine ve Tezgâhların kontrollerini
gerçekleştirmek
F.3.4 Tezgâh mengene ve tablasının hiza ve dengesini
üretici tarafından belirlenmiş referans değerlere göre kontrol eder.
F.3.5 Matkap tezgâhının talaş haznesini kontrol eder ve
gerekiyorsa boşaltır.
F.3.6 Tezgâh üzerindeki hareket kollarının ve sabitleme ekipmanlarının çalışmasını denetler.
F.3.7 Yağ, soğutma sıvıları ve diğer akışkan seviyelerini
kontrol eder, eksikse talimatlarda belirtilen seviyelerine getirir.
F.3.8 Matkap tezgâhını uygun devir hızında bir süre boş
çalıştırır ve hareketli aksamın çalışmasını, rutin dışı ses ve titreşimleri
denetler.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
14

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F.4.1 İşlemlere uygun olan ölçme aletlerini seçer.
F.4

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.4.2 Ölçme aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol
eder.
F.4.3 Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirlerine bildirerek
bunların kalibrasyonlarını yaptırır.
F.5.1 Düzgün delme işlemi gerçekleştiremeyecek derecede
aşınmış ve körelmiş matkap takımlarını tespit eder.
F.5.2 Bileme işlemi gerektiren matkap takımlarını
toplayarak zımpara taşının bulunduğu alana getirir.
F.5.3 Bileyeceği matkap ucu çeşidine uygun zımpara taşını
belirler.
F.5.4 Bileme sırasında işi destekleyecek dayamalar ile
zımpara arasındaki boşluğun 3 mm’yi geçmeyecek şekilde olup olmadığını
kontrol eder.
F.5

Matkap
takımlarını bilemek

F.5.5 Bileme işlemi için gerekli güvenlik önlemlerini alır.
F İş öncesi hazırlıkları F.5.6 Zımpara taşını çalıştırır, ayar imkanı
varsa uygun devir sayısına ayarlar.
yapmak F.5.7 Uygun el pozisyonunda tuttuğu matkabı, matkap ucunun
özelliğine uygun açı ve basınçla zımpara taşına tutarak biler ve özel mastarı
ile kontrol eder.
F.5.8

Bilenen
matkap ucunun ısınması halinde suya batırarak uygun sıcaklığa getirir.

F.5.9 Matkap ucu delme işlemleri için gerekli referans
değere ulaşana kadar işlemi tekrarlar.
F.5.10 Bileme işlemi biten matkap ucuna kontrol işlemleri
uygular.
F.6.1

Matkap
ucu çizelgelerine bakarak yapılacak işe uygun matkap açısı tespit eder.

F.6.2

Matkap
ucunu gözle kontrol ederek asimetri ve merkez kaymalarını kontrol eder.

F.6

Matkap
ucu kontrolü yapmak

F.6.3 Matkap ucunun zırh ve oluk kısımlarını gözle kontrol
eder.
F.6.4 Açı gönye çeşitlerin kullanarak matkabın delici uç
kısmının referans değerlere uygunluğunu denetler.
F.6.5 Yaptığı kontroller sonucu uygunsuzluk tespit ettiği
matkap uçlarını tekrar biler veya biletir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
15

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G.1.1 Yapılacak işe ve işlem görecek parçaya uygun matkap
ucunu belirler.
G.1 Matkap ucunu mandrene G.1.2 Konik saplı matkap uçları için bağlama elemanı olarak
gerekli, uygun kamayı ve mors kovanını seçer.
bağlamak G.1.3 Matkap tezgâhı ve matkap ucu modeline uygun sabitleme
tekniklerini kullanarak matkap ucunu tezgâha bağlar.
G.1.4 Bağlanan matkap ucunun sağlamlığını el ve gözle
kontrol eder.
G.2.1 Delme işlemine başlamadan iş parçasının delinecek
yerinin merkezlenmesi için Tezgâh mengenesini serbest bırakır.
İş parçasını tezgâh mengenesine bağlamak G.2.2 Matkap ucunu delinecek noktanın merkezine hizalar.
G Tezgâh hazırlıklarını gerçekleştirmek (devamı
var)
G.2 G.2.3 İş parçasını tezgâh tablasındaki kanallara sokulmuş
olan cıvatalar yardımı ile tablaya bağlar.
G.2.4 Tezgâh mengenesini el ile sıkıştırarak iş parçasını
mengeneye sabitler.
G.2.5 İşlem sırasında matkap ucunun mengeneye ve tezgâh
tablasına zarar vermemesi için gerekli tedbirleri alır.
G.3.1 İş parçasını tezgâh tablası üzerinde uygun konuma
yerleştirir.
G.3

İş
parçasını tezgâh tablasına

G.3.2 İş parçasını tezgâh üzerinde sabitlemek için gerekli
takoz, pabuç, V-yatak benzeri aparatları belirler.
bağlamak G.3.3 Uygun aparat ve tabla üzerindeki sabitleme
kısımlarını kullanarak iş parçasını tezgâh tablasına sabitler.
G.3.4 Boydan boya delinecek deliklerde tezgâh tablasının
delinmesini önlemek için matkap ucunun tablanın ortasında bulunan deliğe
hizalanması sağlar veya iş parçası altına uygun takoz koyar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
16

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G.4.1 Küçük, ince veya el ile tutulması mahsurlu iş
parçaları için uygun el mengenesini belirler.
G.4

İş
parçasını el mengenesi ile

G.4.2 İş parçasına ve yapılacak delme işlemine uygun olan
bir kısmından mengeneyi sabitler.
bağlamak G.4.3 İş parçasının ve yapılacak delme işleminin
özelliklerine uygun takoz belirleyerek takozu tezgâh tablasına sabitler.
G.4.4 El mengenesi ile sabitlediği iş parçasını takoz
üzerinde uygun konumda tutarak delme işlemini gerçekleştirir.
G Tezgâh hazırlıklarını gerçekleştirmek G.5.1 İş parçası ve yapılacak işlem özellikleri ile matkap
ucu çapı ve devir sayısı gibi özellikleri göz önüne alarak uygun soğutma
sıvısı cinsini belirler.
G.5.2 Hazır soğutma sıvısı kullanılacaksa, uygun özellik ve
miktardaki soğutma sıvısını tedarik eder.
G.5 Soğutma sıvısını belirlemek ve hazırlamak G.5.3 Soğutma sıvısı karışım olarak hazırlanacaksa, uygun
özellik ve miktardaki kimya­sallan tedarik eder ve
belirlenen ölçülerde karıştırır.
G.5.4 Soğutma sıvısını matkap tezgâhındaki hazneye
doldurur.
G.5.5 Yapılan delme işlemleri boyunca soğutma sıvısının iş
parçası üzerine yeterli miktarda akmasını ve kalan soğutma sıvısını denetler.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
17

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H.1.1 Markalama işleminin talimatlarda belirtilen
standartlara uygun olması için parçanın yüzeyini temizler.
H.1.2 Teknik çizimleri inceler ve çeşitli ölçü aletleri ile
gerekli hesaplamaları yapar.
H.1 Markalama yapmak H.1.3 Markalama yapılacak iş parçasının yüzey özellikleri
gerektiriyorsa, yüzeye bakır sülfat (göztaşı eriyiği) sürer.
H.1.4 Yapılacak olan işin işlem basamaklarını göz önüne
alarak iş parçası üzerinde deline­cek delik merkezlerini işaretler, pergelle
matkap ucu çapına eşit çembere alır.
H.1.5 Markalama yapılacak iş parçasının yüzey özellikleri
gerektiriyorsa, çizecek, nokta ve çekiç kullanarak noktalama yapar.
H.2.1

İş
parçasının hammaddesi ve yapılacak işin özelliklerine uygun devir sayısını
belirler.

Delme işlemlerini gerçekleştirmek (devamı
var)
H.2.2 Matkap tezgâhı üzerinde uygun devir sayısı için
gerekli ayarlamaları yapar.
H H.2.3 Matkap tezgâhının tabla yüksekliğini iş için uygun
seviyeye ayarlar.
H.2.4

Yapmış
olduğu markalamaları merkez alarak matkap ucunun delme eksenini ayarlar.

H.2 Delik delmek H.2.5 Yapmış olduğu ayarlamaların doğruluğunu ve teknik çizimlere
uygunluğunu son kez kontrol eder.
H.2.6 Soğutma sıvısının musluğunu açar ve matkap tezgâhını
çalıştırır.
H.2.7 Matkap tezgâhı mekanik ise hareket kolu, hidrolik ise
ilgili kumanda ile matkap ucunu iş parçası üzerine kontrollü bir biçimde
indirerek delmeyi başlatır.
H.2.8 Delme derinliğinde gerekli seviyeye yaklaştığında
ilerleme hızını düşürerek iş parçası ve tezgâh tablası üzerinde hasar
oluşmasını önler.
H.2.9 Gerekli delme işlemi bittiğinde hareket kolu veya
kumanda vasıtasıyla matkap ucunu iş parçası üzerinden kaldırır ve matkap
tezgâhını durdurur.
H.2.10 İş parçası işlenmeye devam edilecekse parçayı uygun
şekilde tekrar konumlar, işlemi biten iş parçasının bağlantılarını söker ve
tezgâhtan alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
18

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H.3.1 Talimatlarda belirtilen özellikleri dikkate alarak,
hangi çapta ve türde havşa kullanılacağını
belirler.
H.3.2 Talimatlarda belirtilen özellikleri dikkate alarak,
konik havşa matkabı mı, silindirik havşa matkabı mı kullanılacağını belirler.
H.3.3 İş parçası üzerinde açılmış olan deliklerin
uygunluğunu çeşitli ölçü aletleri kullanarak denetler.
H.3.4 İş parçası üzerinde açılmış olan deliklerde çapak
alma işlemi gerekiyorsa uygun ekipman kullanarak
çapakları temizler.
H.3 Havşa açmak H.3.5 Talimatlarda belirtilen özelliklere uygun havşa matkabını mandrene matkap
ucu bağlama özelliklerine uygun olarak bağlar.
H.3.6 İş parçası özelliklerine göre parçayı mengene veya
tezgâh tablasına uygun şekilde bağlar.
H.3.7 Matkap tezgâhı ya da el breyzini
çalıştırarak iş parçası üzerinde önceden açılmış deliklere yavaş ve dikkatli
bir biçimde havşa açar.
H Delme işlemlerini H.3.8 İş parçasının yapıldığı hammadde özelliklerine göre
uzun süren işlemlerde soğutma sıvısı kullanır.
gerçekleştirmek H.3.9 İş parçası işlenmeye devam edilecekse parçayı uygun
şekilde tekrar konumlar, işlemi biten iş parçasının bağlantılarını söker ve
tezgâhtan alır.
H.4.1 Talimatlara göre raybalama
yapılacak olan delikleri belirler.
H.4.2 Çeşitli ölçme aletleri kullanarak raybalama
için bırakılan payı ölçer.
H.4.3 İş parçasının yapıldığı hammadde özelliklerine göre
kullanacağı rayba çeşidini belirler.
H.4 Rayba çekmek H.4.4 Raybalanacak
deliğin çap ve derinliği ile malzeme özelliğini dikkate alarak elde mi
makinede mi raybalama yapacağını belirler.
H.4.5 Makinede raybalama
yapacaksa uygun devir sayısını belirler, elde raybalama
işlem yaparken az ve düzenli baskı hareketi ile çalışır.
H.4.6 Raybalama
sırasında uygun kesme yağı kullanır, raybanın asla kesme yönünün tersine
hareket etmemesini sağlar.
H.4.7 İşlemi biten parçalarda gözle pürüz kontrolü yapar ve
çeşitli ölçme aletleri ile delik iç çapının talimatlara uygunluğunu denetler.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
19

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I.1.1 Talimatlarda yer alan bilgilerden kılavuz çekilecek
delikleri ve vida profilini, diş derinliği ile adım
sayısını belirler.
I.1.2 Yapılacak iş özelliklerine uygun kılavuz takımını ve
bu takıma uygun kılavuz kolunu tespit eder.
I.1.3

İş
parçasını delik ekseni dik olacak şekilde uygun özellikteki mengeneye bağlar.

I.1 Kılavuz çekmek I.1.4 Kılavuz kolunu kılavuz takımına bağlar, kılavuz
takımı delik eksenine dik olacak şekilde kılavuz çekmeye başlar; işlem
sırasında uygun kesme yağı kullanır.
I.1.5 Kılavuz çekme işlemi sırasında yavaş ve dikkatli
çalışır, malzeme özelliğine göre belirli tur sayılarında kılavuzu ters yöne
çevirerek talaş kırar.
I.1.6

Talaş
birikmesi nedeniyle kılavuz sıkışırsa kılavuzu geri çekerek talaşları
temizler.

I.1.7 Kılavuz çekme işlemi gereken diğer delikler varsa
aynı adımları uygular, işlemi biten iş parçasını mengeneden söker, talaş ve
çapakları temizler.
I.2.1 Talimatlarda yer alan bilgilerden yararlanarak pafta
çekilecek iş parçası için uygun özellikteki paftayı ve bu paftaya uygun pafta
kolunu belirler.

I

Diş açma işlemlerini gerçekleştirmek I.2.2 İş parçasını işlem görecek ekseni dik olacak şekilde
uygun özellikteki mengeneye bağlar.
I.2.3 İş parçasının işlem görecek kısmına uygun ekipman ile pah kırar.
I.2.4 Paftayı diş eksenine tam dik olacak şekilde iş
parçası üzerine konumlandırır ve uygun kesme yağı ile yağlama yapar.
I.2 Pafta çekmek I.2.5 Pafta kolunu yavaş ve kontrollü bir biçimde çevirerek
ve uygun şekilde baskı uygulayarak iş parçası üzerinde diş oluşturur.
I.2.6 İş parçasının üretildiği hammadde özelliğine göre
belirli tur sayılarında paftayı ters yöne çevirerek talaş kırar.
I.2.7 İşlem bitiminde paftayı iş parçasına dik bir biçimde
yavaş ve kontrollü olarak kaldırır.
I.2.8 İşlemi biten iş parçasını mengeneden söker.
I.2.9

İş
parçası üzerindeki talaş ve çapakları talimatlarda belirtilen şekilde
temizler.

I.2.10 Açılmış olan dişlerin talimatlarda istenen
özelliklere uygunluğunu vida tarağı kullanarak kontrol eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
20

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J.1.1 Talimatlarda belirtilen tüm işlemleri biten parçayı
uygun bir konuma alır ve işlem gören kısımlardaki tüm talaş, çapak ve kirler
ile soğutma sıvısı kalıntılarını temizler.
J.1.2 İş parçasının işlem göre kısımlarının talimatlarda
belirtilen ölçülere uygunluğunu çeşitli ölçü aletleri kullanarak son kez
kontrol eder.
J.1 İş parçasının kontrol ve temizliğini yapmak J.1.3 Talimatlardaki ölçülere uygunsuz olduğunu tespit
ettiği parçaları tekrar işlem görmek üzere ayırır ve uygunsuzluğun ortaya
çıkış sebebini araştırır.
J.1.4 İşlem görmüş parça üzerinde herhangi bir çatlama, pürüzlenme, esneme, bombeleşme gibi uygunsuz durum olup
olmadığını gözle kontrol eder.
İşlenen parçaların kontrol ve sevki ile raporlama
işlemlerini gerçekleştirmek
J.1.5 Talimatlarda belirtilmiş ise iş parçasının gerekli
kısımlarına uygun koruyucu yağları sürer ve koruma ambalajı ile sarar.
J J.2.1 İş programına göre üzerinde başka işlemler
gerçekleştirilecek parçayı ilgili üretim bandına aktarır veya belirlenmiş
stok sahasında uygun şekilde istifler.
J.2.2 İş programına göre işlemi biten iş parçalarının
belirlenmiş yerlerine sipariş numara­larını yazar ve etiketler.
J.2

Sevk ve
raporlama yapmak

J.2.3

Parça
ve/veya ambalaj üzerine gerekli çap, pürüzlülük gibi profil
verilerini yazar.

J.2.4 Tüm kontrol ve işaretleme işleri biten parçaları stok
sahasına gönderir, stok kayıt­larını tutar.
J.2.5 Gerçekleştirilen bütün işlemlere ilişkin üretim
miktarı, gecikme süreleri, tolerans dışı ziyanlar ile ilgili raporları
oluşturarak amirlerine iletir.
J.2.6 Tespit ettiği arıza, aksaklık ve iyileştirme
önerilerini raporlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
21

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K.1 Bireysel mesleki gelişimi K.1.1 Makine, tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile
ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.
K Mesleki gelişim

konusunda
çalışmalar yapmak

K.1.2 Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri
takip eder.
faaliyetlerine
katılmak
K.2

Astlarına
ve diğer çalışanlara

K.2.1 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.
mesleki
eğitimler vermek
K.2.2 Matkap tezgâhı işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitimleri uygular.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
22

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)                                                                  11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 

1. Açıölçer
2. Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)
3. Bezler
4. Biley taşı ve bileme tezgâhı
5. Bilgisayar
6. Cetvel
7. Çelik profiller
8. Çeşitli anahtar takımları
9. Çeşitli borular
10. Çeşitli mastarlar
11. Çeşitli temizlik malzemeleri
12. Çok milli matkap tezgâhı
13. Delme kalıpları
14. El breyzi
15. Giyotin makas
16. Gönye
17. Havşa matkap takımları
18. Hidrolik matkap tezgâhı
19. Keski çeşitleri
20. Kesme yağları
21. Kılavuz takımları
22. Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)
23. Kontrol, hata/fire formları
24. Kumpas
25. Malzeme katalogları
26. Markalama araçları
27. Masa matkap tezgâhı
28. Matkap takımları
29. Mengene çeşitleri
30. Metre
31. Mikrometre
32. Modelleme araçları
33. Pafta takımları
34. Pergel
35. Radyal matkap tezgâhı
36. Rayba takımları
37. Sesli haberleşme cihazı
38. Soğutma sıvıları ve kimyasalları
39. Su terazisi
40. Sütunlu matkap tezgâhı
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
23

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

41.
Tabla çeşitleri42.
Takoz çeşitleri

43.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

44.
Teknik resimler

45.
Tel fırça

46.
Temel el aletleri

47.
Uyarı levhaları

48.
Vida tarağı

49.
Yatay delme matkap tezgâhı

50.      Zımpara
çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Analitik düşünme yeteneği

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

5.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

6.
Delme teknikleri bilgisi

7.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

8.
Ekip içinde çalışma yeteneği

9.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

10.
El becerisi

11.
El-göz koordinasyon yeteneği

12.
Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı güvenli şekilde kullanım becerisi

13.
Hassas ölçüm yapabilme becerisi

14.
Havşa açma teknikleri
bilgisi

15.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

16.
Kalibrasyon teknikleri bilgisi

17.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

18.
Kalite kontrol metotları bilgisi

19.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

20.
Kılavuz çekme teknikleri bilgisi

21.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

22.
Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri
bilgisi

23.
Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

24.
Matkap tezgâhları kullanımı bilgisi

25.
Meslek matematiği bilgisi

26.
Mesleki bilgisayar programları kullanma becerisi

27.
Mesleki terim bilgisi

28.
Montaj süreçleri bilgisi

29.
Muayene ve test teknikleri bilgisi

30.
Otonom bakım prosedürleri
bilgisi

31.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
24

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

32.
Ölçme bilgisi33.
Paftalama teknikleri
bilgisi

34.
Raybalama teknikleri
bilgisi

35.
Risk analizi bilgi ve becerisi

36.
Soğutma sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve kullanma
bilgisi

37.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

38.
Standart ölçüler bilgisi

39.
Tabla ve mengene bağlama bilgisi

40.
Takım bileme bilgi ve becerisi

41.
Tehlikeli atık bilgisi

42.
Teknik resim okuma ve yorumlama bilgisi

43.
Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

44.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

45.
Temel malzeme bilgisi

46.
Temel mekanik bilgisi

47.
Temel metal bilgisi

48.
Üretim süreçleri bilgisi

49.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

50.      Zamanı
iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Araç, donanım ve aparatların limitlerini zorlamamak,
limitleri dahilinde çalışmak

4.
Beraber çalıştığı kişileri yönlendirmek

5.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

6.
Çalışma donanımları ve makinelerin durumunu
denetlemek

7.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

8.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

9.
Detaylara özen göstermek

10.
Dikkatli ve titiz olmak

11.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

12.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

13.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

14.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

15.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

16.
İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

17.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

18.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

19.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

20.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

21.
Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
25

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

22.
Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak23.
Planlı ve organize olmak

24.
Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

25.
Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

26.
Süreç kalitesine özen göstermek

27.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

28.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

29.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

30.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

31.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

32.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

33.
Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

34.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek

35.
Zamanı verimli şekilde kullanmak

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
26

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRMEMatkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
27

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Ek: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

Prof.
Dr. M. Nahit SERARSLAN – End.
Müh. Öğr. Üyesi, İTÜ; Meslek Standartları
Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk ve Toplu Sözleşme
Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr.
Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzmanı, MESS

End. Y. Müh. Aytek DURAK – Eğitim Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.    Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları
Direktörü, ASSAN ALÜMİNYUM

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
28

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK Prof. Dr.
Ercan TEZER – Genel Sekreter, OSDEnd. Y. Müh. Ali Rıza AKSOY – End. İlişkileri ve İK Op. Müdürü, FORD
OTOSAN Gökhan AKSU – Endüstriyel İlişkiler Uzmanı, TOFAŞ Burhan BALKIR – Endüstriyel
İlişkiler Uzmanı, TOFAŞ Aydın BAŞESKİ – Eğitim Yöneticisi, TOFAŞ

Mak. Müh. Ahmet
Lemi ÇAĞLAR – Eğitim Danışmanı, OYAK RENAULT

Çevre Y. Müh. Elif GÖKNİL – Eğitim Yönetim
Sorumlusu, OYAK RENAULT

Met. Y. Müh. Erdoğan GÜNEŞ – Eğitim
Enstitüsü Müdürü, OYAK RENAULT

End. Y. Müh. Emre MERCAN – Tek. Mes. Eğ&Öneri Sis. Grup Şefi, MERCEDES BENZ TÜRK

İnş. Müh. Onur ŞENGÜN – Personel Yönetimi
Ekip Lideri, FORD OTOSAN

2.2.    Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Mak. Müh. Fuat
TOPÇU – Kalite Müdürü, ARPEK A.Ş.

Mak. Müh. Gazi
ESER – Üretim Sorumlusu, ARPEK A.Ş.

Naci EKMEN – Kalıphane Takım Lideri, ARPEK
A.Ş.

Mak. Müh. Ali
ASLAN – Eğitim Yöneticisi, BMC

Mak. Müh. Levent
ÖCAL – İnsan Kaynakları Grup Müdürü, MAN TÜRKİYE

Alp Ernst GEISSLER – İnsan Kaynakları Müdürü, KARSAN

End. Y. Müh. Berent ERGİN – İnsan
Kaynakları Müdürü, OTOKAR

Kimya Y. Müh. Haluk GÜMÜŞDERELİOĞLU – İK
Kal. Sis. ve Kur. İlet. Md.,
TÜRK TRAKTÖR

End. Müh. Nursel ÖLMEZ ATEŞ – İnsan Kaynakları Direktörü, FORD
OTOSAN

Salih ERTÖR – İnsan Kaynakları Müdürü,
MERCEDES-BENZ TÜRK

Met. Müh. Muhsin TÜFEKÇİ – İnsan Kaynakları
Bölüm Yöneticisi, BMC

Ayhan İbrahim TOKCAN – İK ve Dış İlişkiler
Direktörü OYAK RENAULT

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
29

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)                                                                    11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Anadolu Isuzu
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası BMC
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü

Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkârları
Odası Ar-Ge Eğitim ve Teknoloji Merkezi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik
İş Sendikası

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Ege Bölgesi Sanayi Odası
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gazi
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü

İstanbul Ticaret Odası

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MAN Türkiye A.Ş.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
30

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Mercedes-Benz Türk A.Ş.ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Otokar
Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş.

Otomotiv Sanayii Derneği

Oyak Renault
Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. M.E.B Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

T.C. M.E.B Eğitim
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Temsa Global
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
31

 

 

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye
İhracatçılar Meclisi Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi
İşverenleri Sendikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)

 

Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Serpil ÇİMEN,

Ahmet YARDIMCI,

Turgut Ramazan TANLAK, Miray VURMAY,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

 

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
32

 

 

MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0137-4
/ 03.05.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Firuzan SİLAHŞÖR,Hacı Ali EROĞLU,

Sinan GERGİN,

Haşim AYDIN,

5.   MYK
Yönetim Kurulu Bayram AKBAŞ,

ProfDr. Oğuz
BORAT,

ProfDr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,

Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,

 

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi
Başkanlığı) Alan Uzmanı (Türk Traktör A.Ş.)

Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
33


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>