MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0137-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 7/6/2011
– 27957 (Mükerrer)


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
1Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Meslek: MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ
Seviye: 31
Referans Kodu: 11UMS0137-3
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Metal Sektör Komitesi
MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: 03.05.2011 Tarih ve 2011/33 Sayılı Karar
Resmî Gazete Tarih/Sayı: 7/6/2011 –
27957 (Mükerrer)
Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
2Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

DELME: İş parçası üzerinde, yuvarlak kesitli
boşluk oluşturma işlemini,

DÜBEL: Vidaların daha sağlam tespit edilmesi
için delik içerisine yerleştirilen yardımcı elemanı,

EL BREYZİ: Bir elektrik motoru miline bağlı mandrene takılı matkap ucu ile delik delmeye yarayan
aleti,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

HAVŞA AÇMA: Deliklerde, perçin ve vida gibi
bağlantı elemanlarının baş kısımlarının oturacağı konik veya silindirik yuva
açma işlemini,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün
üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KILAVUZ ÇEKME (DİŞ AÇMA): İş parçası
üzerindeki önceden açılmış deliklerde, cıvataların takılabilmesi için vida
açılması işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MANDREN: El breyzi
ve matkap tezgâhlarında, delici ucun takıldığı düzeneği,

MARKALAMA: Bir metal parça üzerinde
yapılacak işlemlerin yerlerinin işaretlenmesi işlemini,

MASTAR:
İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırmak için
kullanılan ölçü gerecini,


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
3Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00


MATKAP UCU: Sert metal malzemeden üretilen,
üzerinde kullanılacağı işe uygun yivler bulunan, el breyzi
veya matkap tezgâhlarına bağlanarak iş parçaları üzerinde delik delen
kesiciyi,

NOKTALAMA: Metaller üzerinde delme işlemi
öncesi, matkap ucuna kılavuzluk edecek noktanın vurulmasını,

OTONOM BAKIM: Makine ve tezgâh
operatörlerinin kullandıkları donanım üzerinde kendi kendilerine
yapabilecekleri bakım işlemlerini,

PAFTA
ÇEKME: Silindirik parçaların dış kısmına vida dişi oluşturma işlemini,

PAH KIRMA: İş parçası üzerindeki keskin köşe ve
kenarların talaş kaldırarak kırılmasını,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SOĞUTMA SIVISI: İşlem görecek iş parçasında,
iş parçası ve kesici uç arasında sürtünme yoluyla ortaya çıkan ısının
giderilmesi amacıyla kullanılan sıvıyı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

VİDA TARAĞI: Vida ve cıvataların diş
sayısını ve adım boyunu ölçmeye yarayan el aletini,

YARI
ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış ürünü


ifade eder.


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
4MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat …………………………………………………………………………………………………………  8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 23

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 26


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
5MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


1.       GİRİŞ

Matkap Tezgâh İşçisi
(Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik
Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası (MESS)
tarafından hazırlanmıştır.

Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
6MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3), çeşitli
şekil ve özellikteki her türlü malzemede, matkap tezgâhı ve diğer alet ve
makineler yardımıyla delik açan, delik büyüten, havşa
açan, kılavuz çeken kişidir. Bu işlemler sırasında, iş parçasının
talimatlarda belirtilen ölçülere uygun olması, diğer parçalarla tam uyumlu
olması, istenilen kalite ve özelliklere sahip olması, malzemelerin, makinelerin
ve tezgâhların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin
güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Matkap tezgâhı kullanımı
sırasında, iş parçasının basit düzeydeki teknik çizimlerinin doğru okunup
yorumlanması, parçaların teknik çizimlere uygun şekilde delinmesi, yapılacak
iş ve kullanılan malzemeye göre tespit edilmiş devir sayısına uygun soğutma
sıvılarının kullanılması, işlenen parçanın ölçülerinin uygun alet ve
aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun
biçimde istiflenmesi Matkap Tezgâh İşçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3), yakın
nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğrulu­ğundan, zamanlamasından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorum­ludur. İşlemlerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan iş
parçalarının teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasının
sağlanması, temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın otonom
bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması, Matkap Tezgâh İşçisinin sorumlulukları arasında yer
alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO 08: 7223 (Metal işleri takım tezgâh
kurucuları ve operatörleri)

8121 (Metal işleme tesisi operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
7MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Matkap Tezgâhı İşçisi, atölye, fabrika veya benzeri alanlarda
genelde ayakta çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında,
soğuk-sıcak, şiddetli titreşim, toz, yağlı ortam, rahatsız edici seviyede
sese maruz kalma sayılabilir. Matkap tezgâh işçisi, çalışma alanında
faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin
icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren riskler
bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Matkap Tezgâh İşçisinin, ağır ve tehlikeli
işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
8Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.
MESLEK PROFİLİ


3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        A.1.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin
düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine
katılarak ilgili normları öğrenir.
        A.1.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.
    A.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine A.1.3 İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur.
      ait
kuralları uygulamak
A.1.4 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.
        A.1.5 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.
A İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum
kurallarını uygulamak
A.2 Risk etmenlerini azaltmak A.2.1 Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin
değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.
A.2.2 Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik
çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.
      Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak
A.3.1 Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok
etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.
    A.3 A.3.2 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kurumlara bildirir.
      A.3.3 Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.
      Acil çıkış prosedürlerini
uygulamak
A.4.1 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.
    A.4 A.4.2 Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri
ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik
çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
9Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        B.1.1 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel
etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmaları hakkında bilgi edinir.
    B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.2 Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları
edinir.
        B.1.3 İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre
etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.
        B.2.1 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için
gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.
B Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.2.2 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.
    B.2.3 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel
koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.
        B.2.4 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun
donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.
    B.3 İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket
etmek
B.3.1 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir
şekilde kullanır.
    B.3.2 İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı
için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
10Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        C.1.1 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara
göre kalite gerekliliklerini uygular.
    C.1 İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

        C.1.3

Makine,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

        C.2.1 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama
tekniklerini uygular.
    C.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak
C.2.2 İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.
  Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak     C.2.3 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını
doldurur.
C     C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

  C.3 Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında
tutmak
C.3.2 Yapılan işlemlerin uygunluğunu denetleme
çalışmalarında görev alır.
        C.3.3 İşlemleri tamamlanan parça veya aracın öngörülen
özelliklere uygunluğunu denetler.
        C.4.1 Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere bildirir.
    C.4 Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak
C.4.2 Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine
ve ortadan kaldırılmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.
    C.4.3 Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür
ve yöntemleri uygular.
        C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
11MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        D.1.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, belirlenmiş işlem noktalarına uygun çalışır.
    D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2 İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.
    belirlemek D.1.3 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre
düzeni sağlar.
        D.1.4 Uygun olmayan parça veya malzeme alanını talimatlarda
belirtilen şekilde kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.
        D.2.1 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.
    D.2 Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya
hazırlamak
D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve
donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
        D.2.4 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve
gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.
        D.3.1 Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.
        D.3.2 Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.
    D.3 İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak D.3.3 Kullanılan makine ve ekipmanı
iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde kaldırır ve temizler.
        D.3.4 İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.
        D.3.5 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili
operatörleri bilgilendirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
12MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        E.1.1 Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik
düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak
denetleme çalışmalarına katılır.
    E.1 Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını
denetlemek
E.1.2 Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve
kaliteye ilişkin uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.
    E.1.3 Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya
onarımı için ilgili kişilere haber verir.
        E.1.4 Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve
arızalarını giderir.
        E.2.1 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak
üzere gerekli bakım aşamalarının uygulanmasına talimatlara uyarak katkıda
bulunur.
E Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu E.2

Çalışma
donanımlarına bakım

E.2.2 Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular.
ve
talimatlı bakımlarını sağlamak
aşamalarını
uygulamak
E.2.3 Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak
malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.
        E.2.4 Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.
        E.3.1 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve
bozulmaları zamanında tespit eder.
    E.3 Çalışma donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile
ilgili bilgileri aktarmak
E.3.2 Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için
araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili
kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.
    E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

        E.3.4 Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı
geldiğinde, değiştirilmesi için amirlerine bildirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
13MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        F.1.1 Yapılacak işler ve imalat programıyla ilgili talimat,
teknik resim ve iş emirlerini amirinden alır.
        F.1.2 İlgili iş parçasının varsa önceki imalat aşamaları
hakkındaki raporları ve teknik resimleri inceler.
    F.1

İş
programını yapmak

F.1.3 Talimat, resim ve iş emirlerini inceleyerek, çalışma
aşamalarında yapacağı işlemleri ve sıralamasını danışarak belirler.
    F.1.4 Yapılacak olan iş ve iş parçası özelliklerine göre
boyut, konum, delme çapı, devir sayısı gibi teknik bilgileri ölçü aletleri ve
formüller kullanarak hesaplar.
        F.1.5

İşlemlerin
özelliklerine göre belirlenmiş imalat süresini danışarak belirler.

        F.1.6 İşlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer
dokümanları doldurur.
        F.1.7 İş programını amirlerine onaylatır.
        F.2.1 Yapılacak işleme göre kullanılacak alet, araç, gereç
ve takımların çalışma alanına getirir.
F İş öncesi hazırlıkları F.2

Kullanılacak
alet, araç, gereç

F.2.2 Aletlerin, çalışma öncesi gerekli hazırlıklarını
talimatlara göre yapar.
yapmak(devamı
var)
 

ve
malzemeleri hazırlamak

F.2.3 Matkap takımlarının uç, zırh ve boylarını referans
ölçülere göre kontrol eder, gerekli ise biler.
        F.2.4 Tespit ettiği sorun ve arızaların giderilmesi için amirlerine
bilgi aktarır.
        F.3.1 Tezgâhların ve delme makinelerinin hareketli
kısımlarını yağlar.
        F.3.2 Soğutma sistemi, toz filtreleri, kablo kanalları gibi
parçaları temizler.
      Kullanılacak makine ve tezgâhların kontrollerini F.3.3 Tezgâh, tabla ve makineler üzerindeki talaş ve
çapakları temizler.
    F.3 F.3.4 Tezgâh mengene ve tablasının hiza ve dengesini
üretici tarafından belirlenmiş referans değerlere göre kontrol eder.
      gerçekleştirmek F.3.5 Tezgâh üzerindeki hareket kollarının ve sabitleme ekipmanlarının çalışmasını kontrol eder.
        F.3.6 Yağ, soğutma sıvıları ve diğer akışkan seviyelerini
kontrol eder, eksikse talimat­larda belirtilen seviyelerine getirir.
        F.3.7 Matkap tezgâhını uygun devir hızında bir süre boş
çalıştırır ve hareketli aksamın çalışmasını, rutin dışı ses ve titreşimleri
kontrol eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
14MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        F.4.1

İşlemlere
uygun olan ölçme aletlerini verilen talimatlara göre, danışarak belirler.

    F.4

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.4.2 Ölçme aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini amiri
nezaretinde kontrol eder.
        F.4.3 Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirlerine bildirerek
bunların kalibrasyonlarını yaptırır.
        F.5.1 Düzgün delme işlemi gerçekleştiremeyecek derecede
aşınmış ve körelmiş matkap takımlarını danışarak belirler.
        F.5.2 Bileme işlemi gerektiren matkap takımlarını
toplayarak zımpara taşının bulunduğu alana getirir.
        F.5.3 Bileyeceği matkap çeşidine uygun zımpara taşını
talimatlara göre belirler.
F İş öncesi hazırlıkları yapmak     F.5.4 Bileme sırasında işi destekleyecek dayamalar ile
zımpara arasındaki boşluğun 3 mm’yi geçmeyecek şekilde olup olmadığını
kontrol eder.
    F.5

Matkap
takımlarını bilemek

F.5.5 Bileme işlemi için gerekli güvenlik önlemlerini alır.
        F.5.6

Zımpara
taşını çalıştırır, ayar imkanı varsa uygun devir
sayısını danışarak ayarlar.

        F.5.7 Uygun el pozisyonunda tuttuğu matkabı, matkap
özelliğine uygun açı ve basınçla zımpara taşına tutarak biler ve özel mastarı
ile kontrol eder.
        F.5.8

Bilenen
matkap ucunun ısınması halinde suya batırarak uygun sıcaklığa getirir.

        F.5.9 Matkap ucu delme işlemleri için gerekli referans
değere ulaşana kadar işlemi tekrarlar.
        F.5.10 Bileme işlemi biten matkap ucunun kontrolü için
amirlerine danışır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
15MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        G.1.1

Yapılacak
işe ve işlem görecek parçaya uygun matkap ucunu danışarak belirler.

    G.1 Matkap ucunu mandrene G.1.2 Konik saplı matkaplar için bağlama elemanı olarak
gerekli, uygun kamayı ve mors kovanını talimatlara göre seçer.
    bağlamak G.1.3 Matkap tezgâhı ve matkap modeline uygun sabitleme
tekniklerini kullanarak matkap ucunu tezgâha bağlar.
        G.1.4 Bağlanan matkap ucunun sağlamlığını el ve gözle
kontrol eder.
G Tezgâh hazırlıklarını gerçekleştirmek (devamı
var)
    G.2.1 Delme işlemine başlamadan iş parçasının delinecek
yerinin merkezlenmesi için Tezgâh mengenesini serbest bırakır.
        G.2.2 Matkap ucunu delinecek noktanın merkezine hizalar.
    G.2 İş parçasını tezgâh mengenesine bağlamak G.2.3 İş parçasını tezgâh tablasındaki kanallara sokulmuş
olan cıvatalar yardımı ile tablaya bağlar.
        G.2.4 Tezgâh mengenesini el ile sıkıştırarak iş parçasını
mengeneye sabitler.
        G.2.5 İşlem sırasında matkap ucunun mengeneye ve tezgâh
tablasına zarar vermemesi için gerekli tedbirleri alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
16MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        G.3.1 İş parçasını tezgâh tablası üzerinde uygun konuma
yerleştirir.
    G.3

İş
parçasını tezgâh tablasına

G.3.2 İş parçasını tezgâh üzerinde sabitlemek için gerekli
takoz, pabuç, V-yatak benzeri aparatları danışarak belirler.
    bağlamak G.3.3 Uygun aparat ve tabla üzerindeki sabitleme
kısımlarını kullanarak iş parçasını tezgâh tablasına sabitler.
        G.3.4 Boydan boya delinecek deliklerde tezgâh tablasının
delinmesini önlemek için matkap ucunun tablanın ortasında bulunan deliğe
hizalanması sağlar veya iş parçası altına uygun takoz koyar.
G Tezgâh hazırlıklarını gerçekleştirmek     G.4.1 İş parçası ve yapılacak işlem özellikleri ile matkap
ucu çapı ve devir sayısı gibi özellikleri göz önüne alarak uygun soğutma
sıvısı cinsini danışarak belirler.
        G.4.2 Hazır soğutma sıvısı kullanılacaksa, uygun özellik ve
miktardaki soğutma sıvısını tedarik eder.
    G.4

Soğutma
sıvısını hazırlamak

G.4.3 Soğutma sıvısı karışım olarak hazırlanacaksa, uygun
özellik ve miktardaki kimya­sallan tedarik eder ve belirlenen
ölçülerde karıştırır.
        G.4.4 Soğutma sıvısını matkap tezgâhındaki hazneye
doldurur.
        G.4.5 Yapılan delme işlemleri boyunca soğutma sıvısının iş
parçası üzerine yeterli miktarda akmasını ve kalan soğutma sıvısını denetler.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
17MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.1.1 Markalama işleminin talimatlarda belirtilen
standartlara uygun olması için parçanın yüzeyini temizler.
        H.1.2 Teknik çizimleri inceler ve yapılmış olan
hesaplamaları amirlerinden alır.
    H.1 Markalama yapmak H.1.3 Markalama yapılacak iş parçasının yüzey özellikleri
gerektiriyorsa, yüzeye bakır sülfat (göztaşı eriyiği) sürer.
        H.1.4 Yapılacak olan işin işlem basamaklarını göz önüne
alarak iş parçası üzerinde deline­cek delik merkezlerini işaretler, pergelle
matkap ucu çapına eşit çembere alır.
        H.1.5 Markalama yapılacak iş parçasının yüzey özellikleri
gerektiriyorsa, çizecek, nokta ve çekiç kullanarak noktalama yapar.
        H.2.1 İş parçasının hammaddesi ve yapılacak işin
özelliklerine uygun devir sayısını danışarak belirler.
  Delme işlemlerini gerçekleştirmek (devamı
var)
    H.2.2 Matkap tezgâhı üzerinde uygun devir sayısı için
gerekli ayarlamaları yapar.
H     H.2.3 Matkap tezgâhının tabla yüksekliğini iş için uygun
seviyeye ayarlar.
      H.2.4 Yapmış olduğu markalamaları merkez alarak matkap
ucunun delme eksenini ayarlar.
    H.2 Delik delmek H.2.5 Yapmış olduğu ayarlamaların doğruluğunu ve teknik
çizimlere uygunluğunu, talimatlarda belirtilen değerlerle karşılaştırır.
    H.2.6 Soğutma sıvısının musluğunu açar ve matkap tezgâhını
çalıştırır.
        H.2.7 Matkap tezgâhı mekanik ise hareket kolu, hidrolik ise
ilgili kumanda ile matkap ucunu iş parçası üzerine kontrollü bir biçimde
indirerek delmeyi başlatır.
        H.2.8 Delme derinliğinde gerekli seviyeye yaklaştığında ilerleme
hızını düşürerek iş parçası ve tezgâh tablası üzerinde hasar oluşmasını
önler.
        H.2.9 Gerekli delme işlemi bittiğinde hareket kolu veya
kumanda vasıtasıyla matkap ucunu iş parçası üzerinden kaldırır ve matkap
tezgâhını durdurur.
        H.2.10 İş parçası işlenmeye devam edilecekse parçayı uygun
şekilde tekrar konumlar, işlemi biten iş parçasının bağlantılarını söker ve
tezgâhtan alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
18MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.3.1 Hangi çapta ve türde havşa
kullanılacağını amirlerine danışır.
        H.3.2 Talimatlarda belirtilen özellikleri dikkate alarak,
konik havşa matkabı mı, silindirik havşa matkabı mı kullanılacağını belirler.
        H.3.3 İş parçası üzerinde açılmış olan deliklerin
uygunluğunu çeşitli ölçü aletleri kullanarak denetler.
        H.3.4 İş parçası üzerinde açılmış olan deliklerde çapak
alma işlemi gerekiyorsa uygun ekipman kullanarak
çapakları temizler.
H Delme işlemlerini gerçekleştirmek H.3 Havşa açmak H.3.5 Talimatlarda belirtilen özelliklere uygun havşa matkabını mandrene matkap
bağlama özelliklerine uygun olarak bağlar.
        H.3.6 İş parçası özelliklerine göre parçayı mengene veya
tezgâh tablasına uygun şekilde bağlar.
        H.3.7 Matkap tezgâhı ya da el breyzini
çalıştırarak iş parçası üzerinde önceden açılmış deliklere yavaş ve dikkatli
bir biçimde havşa açar.
        H.3.8 Soğutma sıvısı kullanması gerekip gerekmediğini
amirlerine danışır, gerekiyorsa kullanır.
        H.3.9 İş parçası işlenmeye devam edilecekse parçayı uygun
şekilde tekrar konumlar, işlemi biten iş parçasının bağlantılarını söker ve
tezgâhtan alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
19MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        I.1.1 Talimatlarda yer alan bilgilere göre kılavuz
çekilecek delikleri ve vida profilini, diş derinliği
ile adım sayısını öğrenir.
        I.1.2 Yapılacak iş özelliklerine uygun kılavuz takımını ve
bu takıma uygun kılavuz kolunu danışarak tespit eder.
        I.1.3

İş
parçasını delik ekseni dik olacak şekilde uygun özellikteki mengeneye bağlar.

    I.1 Kılavuz çekmek I.1.4 Kılavuz kolunu kılavuz takımına bağlar, kılavuz
takımı delik eksenine dik olacak şekilde kılavuz çekmeye başlar; işlem
sırasında uygun kesme yağı kullanır.
        I.1.5 Kılavuz çekme işlemi sırasında yavaş ve dikkatli
çalışır, malzeme özelliğine göre belirli tur sayılarında kılavuzu ters yöne
çevirerek talaş kırar.
        I.1.6

Talaş
birikmesi nedeniyle kılavuz sıkışırsa kılavuzu geri çekerek talaşları
temizler.

        I.1.7 Kılavuz çekme işlemi gereken diğer delikler varsa
aynı adımları uygular, işlemi biten iş parçasını mengeneden söker, talaş ve
çapakları temizler.

I

Diş açma işlemlerini gerçekleştirmek     I.2.1 Talimatlarda yer alan bilgilerden yararlanarak pafta
çekilecek iş parçası için uygun özellikteki paftayı ve bu paftaya uygun pafta
kolunu danışarak belirler.
    I.2.2 İş parçasını işlem görecek ekseni dik olacak şekilde
uygun özellikteki mengeneye bağlar.
        I.2.3 İş parçasının işlem görecek kısmına uygun ekipman ile pah kırar.
        I.2.4 Paftayı diş eksenine tam dik olacak şekilde iş
parçası üzerine konumlandırır ve uygun kesme yağı ile yağlama yapar.
    I.2 Pafta çekmek I.2.5 Pafta kolunu yavaş ve kontrollü bir biçimde çevirerek
ve uygun şekilde baskı uygulayarak iş parçası üzerinde diş oluşturur.
    I.2.6 İş parçasının üretildiği hammadde özelliğine göre
belirli tur sayılarında paftayı ters yöne çevirerek talaş kırar.
        I.2.7 İşlem bitiminde paftayı iş parçasına dik bir biçimde
yavaş ve kontrollü olarak kaldırır.
        I.2.8 İşlemi biten iş parçasını mengeneden söker.
        I.2.9

İş
parçası üzerindeki talaş ve çapakları talimatlarda belirtilen şekilde
temizler.

        I.2.10 Açılmış olan dişlerin talimatlarda istenen
özelliklere uygunluğunu vida tarağı kullanarak kontrol eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
20MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        J.1.1 Talimatlarda belirtilen tüm işlemleri biten parçayı
uygun bir konuma alır ve işlem gören kısımlardaki tüm talaş, çapak ve kirler
ile soğutma sıvısı kalıntılarını temizler.
        J.1.2 İş parçasının işlem göre kısımlarının talimatlarda
belirtilen ölçülere uygunluğunu çeşitli ölçü aletleri kullanarak son kez
kontrol eder.
    J.1 İş parçasının kontrol ve temizliğini yapmak J.1.3 Talimatlardaki ölçülere uygunsuz olduğunu tespit
ettiği parçaları tekrar işlem görmek üzere ayırır.
  İşlenen parçaların kontrol ve sevki ile raporlama
işlemlerini gerçekleştirmek
    J.1.4 İşlem görmüş parça üzerinde herhangi bir çatlama, pürüzlenme, esneme, bombelen-
me gibi uygunsuz durum olup olmadığını gözle kontrol eder.
J     J.1.5 Talimatlarda belirtilmiş ise iş parçasının gerekli
kısımlarına uygun koruyucu yağları sürer ve koruma ambalajı ile sarar.
      J.2.1 İş programına göre üzerinde başka işlemler
gerçekleştirilecek parçayı ilgili üretim bandına aktarır veya belirlenmiş
stok sahasında uygun şekilde istifler.
    J.2

Sevk ve
raporlama yapmak

J.2.2 İş programına göre işlemi biten iş parçalarının
belirlenmiş yerlerine sipariş numara­larını yazar ve etiketler.
        J.2.3

Parça ve/veya
ambalaj üzerine gerekli çap, pürüzlülük gibi profil
verilerini yazar.

        J.2.4 Tüm kontrol ve işaretleme işleri biten parçaları stok
sahasına gönderir, stok kayıt­larını tutar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
21MatkapTezgâh İşçisi (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak K.1 Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak K.1.1 Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli eğitim
faaliyetlerine katılır.
K.1.2 Matkap tezgâhları ve delme teknolojileri ile ilgili
yenilik ve gelişmeleri takip eder.
K.1.3 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
22Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman


1. Açıölçer
2. Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)
3. Bezler
4. Biley taşı ve bileme tezgâhı
5. Cetvel
6. Çelik profiller
7. Çeşitli anahtar takımları
8. Çeşitli borular
9. Çeşitli mastarlar
10. Çeşitli temizlik malzemeleri
11. Çok milli matkap tezgâhı
12. Delme kalıpları
13. El breyzi
14. Giyotin makas
15. Gönye
16. Havşa matkap takımları
17. Hidrolik matkap tezgâhı
18. Kesme yağları
19. Kılavuz takımları
20. Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)
21. Kontrol, hata/fire formları
22. Kumpas
23. Malzeme katalogları
24. Markalama araçları
25. Masa matkap tezgâhı
26. Matkap takımları
27. Mengene çeşitleri
28. Metre
29. Mikrometre
30. Pafta takımları
31. Pergel
32. Radyal matkap tezgâhı
33. Sesli haberleşme cihazı
34. Soğutma sıvıları ve kimyasalları
35. Su terazisi
36. Sütunlu matkap tezgâhı
37. Tabla çeşitleri
38. Takoz çeşitleri
39. Taşıma-kaldırma ekipmanı
40. Taşlama makineleri
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
23Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


41.
Teknik resimler

42.
Tel fırça

43.
Temel el aletleri

44.
Uyarı levhaları

45.
Vida tarağı

46.
Yatay delme matkap tezgâhı

47.
Zımpara çeşitleri


3.3. Bilgi ve Beceriler
1. Acil durum bilgisi
2. Analitik düşünme yeteneği
3. Artık ve atıkların kaynakta ayrıştırılması
bilgisi
4. Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi
5. Çevre koruma uygulamaları bilgisi
6. Delme teknikleri bilgisi
7. Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve
becerisi
8. Ekip içinde çalışma yeteneği
9. El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi
10. El becerisi
11. El-göz koordinasyon yeteneği
12. Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı güvenli şekilde kullanım
becerisi
13. Havşa açma teknikleri bilgisi
14. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
15. Kalite kontrol metotları bilgisi
16. Kayıt tutma ve raporlama becerisi
17. Kılavuz çekme teknikleri bilgisi
18. Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve
becerisi
19. Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel
özellikleri bilgisi
20. Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi
21. Matkap tezgâhları kullanımı bilgisi
22. Mesleki terim bilgisi
23. Otonom bakım prosedürleri
bilgisi
24. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği
25. Ölçme bilgisi
26. Paftalama teknikleri bilgisi
27. Risk analizi bilgi ve becerisi
28. Soğutma sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve
kullanma bilgisi
29. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği
30. Standart ölçüler bilgisi
31. Tabla ve mengene bağlama bilgisi
32. Takım bileme bilgi ve becerisi
33. Tehlikeli atık bilgisi
34. Teknik resim okuma bilgisi
11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
24Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


35.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

36.
Temel kalibrasyon bilgisi

37.
Temel malzeme bilgisi

38.
Temel metal bilgisi

39.
Temel ölçüm yapabilme becerisi

40.
Üretim süreçleri bilgisi

41.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

42.
Zamanı iyi kullanma becerisi


3.4. Tutum ve Davranışlar
1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve
sakin olmak
2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak
3. Araç, donanım ve aparatların limitlerini
zorlamamak, limitleri dahilinde çalışmak
4. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek
5. Dikkatli ve titiz olmak
6. Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak
7. Ekip içinde uyumlu çalışmak
8. Gerekli ve acil durumlarda donanımın
çalışmasını durdurmak
9. Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve
uygulamak
10. Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak
11. İş yerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek
12. İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak
13. İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek
14. Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
15. Malzeme hazırlıkları yaparken dikkatli olmak
16. Malzemeleri tasarruflu bir şekilde kullanmak
17. Olumsuz çevresel etkileri belirlemek
18. Öğrenmeye istekli olmak
19. Programlı ve düzenli çalışmak
20. Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak
21. Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine
getirmek
22. Süreç kalitesine özen göstermek
23. Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak
24. Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde
kullanmak
25. Tehlike durumlarında ilgilileri
bilgilendirmek
26. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp
değerlendirmek
27. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen
göstermek
28. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru
şekilde bilgi paylaşmak
29. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında
ilgilileri bilgilendirmek
30. Zamanı verimli bir şekilde kullanmak
11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
25Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3) meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
26Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Ek: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

Prof.
Dr. M. Nahit SERARSLAN – End.
Müh. Öğr. Üyesi, İTÜ; Meslek Standartları
Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk ve Toplu Sözleşme
Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut
ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzmanı, MESS

End. Y. Müh. Aytek DURAK – Eğitim Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.    Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
27Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)                                                                   11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK Prof. Dr.
Ercan TEZER – Genel Sekreter, OSD

End. Y. Müh. Ali Rıza AKSOY – End. İlişkileri ve İK Op. Müdürü, FORD
OTOSAN Gökhan AKSU – Endüstriyel İlişkiler Uzmanı, TOFAŞ Burhan BALKIR –
Endüstriyel İlişkiler Uzmanı, TOFAŞ Aydın BAŞESKİ – Eğitim Yöneticisi, TOFAŞ

Mak. Müh. Ahmet
Lemi ÇAĞLAR – Eğitim Danışmanı, OYAK RENAULT

Çevre Y. Müh. Elif GÖKNİL – Eğitim Yönetim
Sorumlusu, OYAK RENAULT

Met. Y. Müh. Erdoğan GÜNEŞ – Eğitim
Enstitüsü Müdürü, OYAK RENAULT

End. Y. Müh. Emre MERCAN – Tek. Mes. Eğ&Öneıi Sis. Grup Şefi, MERCEDES BENZ TÜRK

İnş. Müh. Onur ŞENGÜN – Personel Yönetimi
Ekip Lideri, FORD OTOSAN

2.2.    Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Mak. Müh. Fuat
TOPÇU – Kalite Müdürü, ARPEK A.Ş.

Mak. Müh. Gazi
ESER – Üretim Sorumlusu, ARPEK A.Ş.

Naci EKMEN – Kalıphane Takım Lideri, ARPEK
A.Ş.

Mak. Müh. Ali
ASLAN – Eğitim Yöneticisi, BMC

Mak. Müh. Levent
ÖCAL – İnsan Kaynakları Grup Müdürü, MAN TÜRKİYE

Alp Ernst GEISSLER – İnsan Kaynakları Müdürü, KARSAN

End. Y. Müh. Berent ERGİN – İnsan
Kaynakları Müdürü, OTOKAR

Kimya Y. Müh. Haluk GÜMÜŞDERELİOĞLU – İK
Kal. Sis. ve Kur. İlet. Md.,
TÜRK TRAKTÖR

End. Müh. Nursel ÖLMEZ ATEŞ – İnsan Kaynakları Direktörü, FORD
OTOSAN

Salih ERTÖR – İnsan Kaynakları Müdürü,
MERCEDES-BENZ TÜRK

Met. Müh. Muhsin TÜFEKÇİ – İnsan Kaynakları
Bölüm Yöneticisi, BMC

Ayhan İbrahim TOKCAN – İK ve Dış İlişkiler
Direktörü OYAK RENAULT


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
28Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)                                                                   11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Anadolu Isuzu
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası BMC
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü

Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkârları Odası
Ar-Ge Eğitim ve Teknoloji Merkezi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik İş
Sendikası

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Ege Bölgesi Sanayi Odası
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gazi
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü

İstanbul Ticaret Odası

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MAN Türkiye A.Ş.


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
29Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Mercedes-Benz Türk A.Ş.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Otokar
Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş.

Otomotiv Sanayii Derneği

Oyak Renault
Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. M.E.B Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

T.C. M.E.B Eğitim
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Temsa Global
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
30Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye
İhracatçılar Meclisi Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)


Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Serpil ÇİMEN,

Ahmet YARDIMCI,

Turgut Ramazan TANLAK, Miray VURMAY,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,


Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
31Matkap
Tezgâh İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı


11UMS0137-3
/ 03.05.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Firuzan SİLAHŞÖR,

Hacı Ali EROĞLU,

Sinan GERGİN,

Haşim AYDIN,

5.   MYK
Yönetim Kurulu Bayram AKBAŞ,

Prof.Dr. Oğuz
BORAT,

Prof Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,

Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,


Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler
İdaresi Başkanlığı) Alan Uzmanı (Türk Traktör A.Ş.)

Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)


©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa
32 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir