MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5

REFERANS KODU /12UMS0222-5

RESMÎ
GAZETE TARİH-SAYI/10.07.2012-28349 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
1

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

MAKİNE RESSAMI

Seviye:

51

Referans
Kodu:

12UMS0222-5

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3.0rganize Sanayi
Bölgesi (ASO 2. ve 3. OSB)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

16.05.2012 Tarih ve 2012/42 Sayılı Karar

Resmî
Gazete Tarih/Sayı:

10.07.2012-28349 (Mükerrer)

Revizyon
No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi,
sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012                                                                                                                           Sayfa
2

Makine
Ressamı (Seviye 5)                                                                             12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BDT / CAD: Bilgisayar
Destekli Tasarımı,

BDÜ: Bilgisayar Destekli Üretimi,

ESKİZ: Serbest elle kağıt
üzerine yapılan deneme çizimi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek
Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Belirlenmiş koşullar altında,
doğruluğu ulusal veya uluslararası standartlar ile belgelenmiş bir ölçüm
standardını veya sistemini kullanarak diğer ölçüm ve test aletinin
doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi
için kullanılan ölçümler dizisini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm
alet, araç, gereç ve cihazları,

OPERASYON SAYFASI: Ürüne ait işlem
aşamalarını,

PROTOTİP SAFHASI: Numune ürün çalışma
safhasını,

REVİZYON: Yeniden gözden geçirip düzeltmeyi,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp,
yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığını,

SAPMA: Ayar noktası ile denetilen değişkenin
değeri arasındaki ayrımı,

SİMÜLASYON : Nesneler arasında tanımlanmış fonksiyonel
ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelini,

TASARIM: Değiştirilecek, geliştirilecek ya
da yeni bir ürünü zihinde canlandırma, tasarlama ve geliştirme sürecini,

TASLAK: Parçayı ana çizgileriyle belirten ön
çalışmayı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEKNİK PROSEDÜR: Görevin yerine
getirilmesinde takip edilecek teknolojik kurallara uygun yol, yöntem ve
işlemleri,

TOLERANS:
İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde izin verilen hata payını, ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
3

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………………. 6

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………….. 6

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………………………………………
6

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………… 7

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 21

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3.4.
Tutum ve Davranışlar………………………………………………………………………………………………………………………. 22

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 24©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
4

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Makine Ressamı (Seviye 5)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 2. ve 3.
Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

Makine Ressamı (Seviye 5) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
5

Makine Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Makine Ressamı (Seviye 5); iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi
dokümanlarına uygun olarak, ürün projesi geliştirmek üzere standartlara uygun
şekilde bilgisayar destekli programlarla veya teknik resim aletlerini
kullanarak teknik şartnameye uygun model tasarımı yapan, ürün
geliştirilmesinde rol alan, projelerde tanımlanmış revizyonları yapan,
üretilecek makine parçalarının imalat, montaj ve komple resimlerini çizen,
simülasyonlarını hazırlayan ve prototip safhasında
üretime yardımcı olan kişidir.

Parça üzerinden resim
oluşturma, iş istasyonlarına göre operasyon sayfalarını hazırlama, üretim
maliyetinin belirlenmesinde ürün ve üretim süreci raporu hazırlama, ürettiği
resim ve bilgilerin çıktılarını alarak ilgililere ulaşmasını ve düzenli bir
şekilde arşivlenmesini sağlama Makine Ressamının (Seviye 5) sorumlulukları
arasındadır. Makine Ressamı (Seviye 5) üretim için gerekli olan bağlama,
işleme ve taşıma ekipmanlarını tasarlar. Bilgilendirme ve koordinasyon
görevlerini yerine getirir.

2.2.    Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 3118 (Teknik
Ressamlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
6

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAyrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Makine
Ressamı (Seviye 5) çalışmalarını yeterince aydınlatma yapılmış ofis, büro,
atölye veya laboratuar gibi kapalı ortamlarda uzun
süre oturarak masa başında yürütür. Bilgisayarın uzun süre kullanımına,
yüksek zihinsel ve görsel dikkate bağlı olarak gözde ve görme kalitesinde
problemlerin oluşma riski ile bilek, bel, sırt ağrıları ve boyun bölgesinde
rahatsızlıkların meydana gelmesi riskleri bulunmaktadır. Makine Ressamı
(Seviye 5), gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak
çalışır.

2.6.
Mesleğe     İlişkin
Diğer Gereklilikler:

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik
bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
7

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için,
işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların
eğitimlerine katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (KKD)
kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait

A.1.3

Kişisel koruyucu donanımların, eksikliğini, kullanıma uygunluğunu ve
son kullanım tarihlerini kontrol eder, uygun olmayanları yenileri ile
değiştirir.

 

 

 

kuralları uygulamak

A.1.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları
ortadan kaldırır.

 

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve
belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

 

 

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara bildirir.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana ve gereçlere özel acil
durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Acil durumlarda kendisine tanımlanan görevleri yerine getirir, çıkış
ve kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.5

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara
katılır.

12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
8

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayrıştırmayı
ve sınıflamayı yapar.

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolanmasını
sağlar.

 

 

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya birlikte çalıştığı kişilerin kullanmasını sağlar.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
9

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine, alet, donanım veya sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve uygunsuzluk formu hazırlar.

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

C.3.2

Cihazlar üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu
denetler.

C.3.3

Kalibrasyonu gerçekleştirilen cihazlar ile ölçme ve kontrol işlemi
yapar.

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli
bildirir.

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
10

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

İş
organizasyonu yapmak

D.1

Çalışma
alanını düzenlemek

D.1.1

Çalışmaların verimli şekilde sürdürülmesi için, iş alanının
uygunluğunu kontrol eder, uygun olmasını sağlar.

D.1.2

Çalışma alanı içerisinde işiyle ilgili olmayan malzemeleri ortamdan
uzaklaştırır veya uzaklaştırılmasını sağlar.

D.1.3

Çalışma alanı ile ilgili ekipmanın
tanımlanmış yerlerinde bulunmasını sağlar.

D.1.4

Kullanılan ekipmanın sürekli temiz ve
çalışabilir durumda olmasını sağlar.

D.1.5

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine ve
standartlaştırılmasına katkıda bulunur.

D.1.6

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar, gerçekleştirilecek diğer
işlemlere uygun şekilde bırakır.

D.2

İş programı
yapmak

D.2.1

İş emirlerini ve belirtilen dokümanları ilgili birimden alır.

D.2.2

İşyeri prosedürleri ve talimatlarına göre
çalışma programını yapar.

D.2.3

Bir önceki vardiyadan devredilen işlerin kontrolünü yapar veya
yaptırır.

D.2.4

Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını takip eder.

D.3

Araç, gereç ve ekipman hazırlamak

D.3.1

Yapacağı iş ile ilgili araç, gereç ve ekipmanı
hazırlar, çalışır durumda olup olmadıklarını kontrol eder.

D.3.2

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
11

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler veya denetlenmesini
sağlar.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağını
sezdiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı
donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli
bakım aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet
ve

 

 

E.2.2

Periyodik bakım ve temizlik işlemlerinin uygulanmasını sağlar.

E

donanımının koruyucu ve
talimatlı bakımlarını sağlamak

E.2

Çalışma
donanımının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolanmasını sağlar.

 

 

 

E.2.4

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları
zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
bildirir.

 

 

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Aletlerin ve donanım elemanlarının çalışma ömürlerini takip eder,
zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için ilgililere bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
12

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Parçaya ve teknik resim kurallarına göre çizgi çizme komutlarını
kullanır.

 

 

 

 

F.1.2

Parçaya ve teknik resim kurallarına göre kesit alma komutlarını
kullanır.

 

 

 

 

F.1.3

BDT programında bulunan standart parça kütüphanelerini kullanır.

 

 

F.1

BDT
programlarını kullanarak teknik resim çizmek ve çıktı

F.1.4

Parçaya ve teknik resim kurallarına göre ölçülendirme komutlarını
kullanır.

 

 

almak

F.1.5

Teknik talimatlarla verilen değerleri referans alarak tolerans
komutlarını kullanır.

 

 

 

 

F.1.6

İş parçasının özelliklerine ve standartlara göre sembol komutlarını
(birleştirme, geçme, hidrolik ve pnomatik semboller
vb.) kullanır.

F

Teknik resim
çizmek (devamı var)

 

 

F.1.7

Antetli kağıt ortamında çıktı alır.

 

 

 

 

F.1.8

Bilgisayar ortamında dosyalama ve kayıt alma işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

 

F.2.1

Ölçü aletlerini kullanarak parça üzerinden ölçü çıkarır.

 

 

F.2

Parça
üzerinden teknik resim oluşturmak

F.2.2

Parçaya göre taslak çizim oluşturur.

 

 

 

 

F.2.3

Elle veya BDT ortamında parçaya ve teknik resim kurallarına göre
teknik resmi oluşturur.

 

 

F.3

Teknik resim
aletlerini kullanarak çizim yapmak

F.3.1

Parçanın özelliklerine göre teknik resim kağıdını
seçer.

 

 

F.3.2

Çizgi standartlarına göre çizim kalemlerini seçer.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
13

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.3.3

Teknik resim çizim aletlerini (çizim masası, T cetveli, gönye, pergel,
açıölçer vb.) teknik dokümanlara göre seçer ve kullanır.

 

 

F.3

Teknik resim
aletlerini kullanarak çizim yapmak

F.3.4

Teknik resim kurallarına göre eskiz resim çizer.

 

 

F.3.5

Seçilen teknik resim kağıdına kalemle çizim
yapar.

 

 

 

 

F.3.6

Çizim kağıdının zarar görmemesi için gerekli
önlemleri alır.

 

 

 

 

F.4.1

Revizyonları ürün bütünlüğü açısından inceler.

 

 

F.4

Teknik resim
üzerinde talep edilen revizyonları yapmak

F.4.2

Revizyon taleplerini teknik resim üzerine uygular.

 

 

 

 

F.4.3

Yapılan revizyonları ilgili birime iletir.

F

Teknik resim
çizmek

 

 

F.5.1

Montajı tanımlayan yeterli görünüş sayısını belirler.

 

 

F.5.2

Montaja ait kesit resimlerini oluşturur.

 

 

 

 

F.5.3

Montaja ait detay resimlerini oluşturur.

 

 

F.5

Montaj
resimlerini çizmek ve parça listesini oluşturmak

F.5.4

Montaja ait gerekli bilgileri resim üzerinde belirtir.

 

 

 

 

F.5.5

Parça numaralarını montaj resmi üzerinde oluşturur.

 

 

 

 

F.5.6

Parçaların sayı ve özelliklerini içeren listeyi oluşturur.

 

 

 

 

F.5.7

Makine elemanlarına ait standartları gösterir.

 

 

F.6

Parça imalat
resimlerini

F.6.1

Operasyon esaslı teknik resim oluşturur.

 

 

detaylandırmak

F.6.2

İşlemle ilgili önemli ve uyarıcı bilgileri resim üzerinde gösterir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
14

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Tasarımdan üretime geçiş için gerekli teknik bilgileri sağlar.

 

 

G.1

Proje çizmek

G.1.2

Proje çizimlerinde standartlan uygular.

 

 

 

 

G.1.3

Projeyi el ile veya bilgisayar ortamında hazırlar.

 

 

 

 

G.2.1

Konu ile ilgili araştırma ve değerlendirme yapar.

 

 

G.2

Sınırlandırılmış
tasarım yapmak, simülasyon

G.2.2

Yaptığı araştırma ve değerlendirme sonucuna göre sınırlandırılmış
seviyede tasarım yapar.

 

 

 

hazırlamak

G.2.3

Tasarımını yaptığı ürünlerin simülasyonunu
hazırlar.

 

 

 

 

G.2.4

İlgililere tasarımı ile ilgili tezini ayrıntılı olarak sunarak
onaylanmasını sağlar.

G

Sınırlı
seviyede tasarım

yapmak

(devamı var)

G.3

Ürün
geliştirmek

G.3.1

Ürün ile ilgili geri bildirimleri dikkate alır.

G.3.2

Gerekli iyileştirmeleri ürüne yansıtır.

 

 

 

Üretilebilirliğe göre
tasarım yapmak

G.4.1

Üretilebilirliğe göre ham
madde ve yarı mamullerin seçimini yapar.

 

 

G.4

G.4.2

Üretimde kullanılması gereken tezgahların
kabiliyetlerini araştınr.

 

 

 

 

G.4.3

Mevcut tezgah kabiliyetlerini dikkate alır.

 

 

 

 

G.5.1

Tasarıma göre imalat yöntemini belirler.

 

 

G.5

Tasarımda
ilgili standartları

G.5.2

Tasarım ile ilgili standartlan araştırır.

 

 

uygulamak

G.5.3

Ürünle ilgili standartlara göre tasarımını geliştirir.

 

 

 

 

G.5.4

Gerekli birimlerden ürünün standartlara uygunluğunu onaylatır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
15

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Sınırlı seviyede
tasarım yapmak

G.6

Tasarımı
gözden geçirmek

G.6.1

Tasarımı yapılan ürün ile ilgili birimlerin görüşlerini alır.

G.6.2

Müşteri isteklerine uygunluğunu kontrol eder.

G.6.3

Teknik dokümanlara göre tasarımı kontrol eder.

G.6.4

Ulusal ve uluslararası güvenlik kurallarına göre tasarımı kontrol
eder.

G.6.5

Tespit edilen uygunsuzlukları, tasarım üzerinde revize eder.

G.6.6

Değerlendirmeler sonucu oluşan bilgilerin dokümantasyonunu yapar.

G.7

Üretim için
gerekli yardımcı elemanları tasarlamak

G.7.1

Üretim için gerekli olan bağlama, işleme ve taşımada kullanılan kalıp
ve aparatları ISG kurallarına ve teknik dokümanlara göre tasarl
ar.

G.7.2

Tasarlanan yardımcı elemanların imalat resmini oluşturur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
16

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

H.1

Prototip safhasında üretime yardımcı olmak

H.1.1

Tasarımı yapılan ürün hakkında üretim birimine bilgi verir.

 

 

 

H.1.2

İmalat biriminin ihtiyaçlarına göre ölçü bilgilerini verir.

H

Üretime
yardımcı olmak

 

 

H.2.1

İş istasyonuna göre operasyon sayfalarını hazırlar.

H.2

Operasyon
sayfası hazırlamak

H.2.2

Teknik dokümanlara ve parçanın özelliklerine göre kullanılacak ölçü
aletlerini ve kontrol mastarlarını belirler.

 

 

 

H.2.3

Ölçü ve kontrol kriterlerini belirler.

 

 

 

 

H.2.4

Parça iş akışlarını belirler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
17

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Üretim
maliyetinin belirlenmesinde ürün ve üretim süreci raporu hazırlamak

I.1

Ürün raporu
hazırlamak

I.1.1

Tasarlanan ürünü oluşturan parçaların ham maddeleri, yarı mamul ya da
mamul oluşlarıyla ilgili özellikleri rapor eder.

I.1.2

Tasarlanan ürünü oluşturan parçaların sayıları, boyutları,
toleransları ve standartları ile ilgili özellikleri rapor eder.

I.1.3

Ürünü oluşturan parçaların işletmede üretimi yapılan başka ürünlerde
kullanılıp, kullanılmadığını rapor eder.

I.1.4

Üretim esnasında kullanılacak özel aparatların maliyete etki edecek
sayı, boyut, tolerans, standart, hazır-mamul vb. özelliklerini rapor eder.

I.2

Üretim süreci raporu hazırlamak

I.2.1

Ürünü oluşturan parçaların ham maddelerine, boyutlarına, geometrik
şekillerine toleranslarına, yüzey kalitelerine vb. özelliklerine göre hangi
teknolojik yöntemle, araç ve gereçle işleneceğini rapor eder.

I.2.2

Parçaların iş istasyonlarında ortalama işlenme sürelerini teknik
dokümanlarda belirtilen özelliklere göre belirleyerek rapor eder.

I.2.3

İşletme şartları içinde veya işletme dışında yüzey sertleştirme,
kaplama, boyama vb. özel işlem görecek parçaları rapor eder.

I.2.4

İmalat istasyonları dışında ürünle ilgili montaj, kalite kontrol,
ambalajlama, depolama vb. ortalama işlem sürelerini teknik dokümanlarda
belirtilen yöntemlerle belirleyerek rapor eder.

I.2.5

Ürünün ve üretim ortamının özellik ve şartlarına göre üretim süresini
olumsuz etkileyecek risk etmenlerini rapor eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
18

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.1.1

İşyeri prosedürüne ve tekniğine uygun olarak arşiv dizini
oluşturur.

 

 

J.1

Proje
dosyalarını arşivlemek

J.1.2

Projeye ait
orijinal kopyaları hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

 

 

 

 

J.1.3

Proje
dosyalarını önem sırasına göre gruplandırır ve arşive kaldırılmasını sağlar.

J

Dokümantasyonların

 

Firmalardan
gelen dokümanları dosyalamak

J.2.1

Dokümanların
tarih ve revizyon sırasına göre arşivlenmesini
sağlar.

arşivini oluşturmak

J.2

J.2.2

Dokümanların
kullanımını kontrol altına alır.

 

 

 

 

J.3.1

Güncel
olmayan revizyonların arşivlenmesini sağlar.

 

 

J.3

Revizyonlu dokümanları
arşivlemek

J.3.2

Güncel revizyonların proje dosyasına eklenmesini sağlar.

 

 

 

 

J.3.3

Güncel revizyonların dağıtımının yapılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
19

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

K.1

Eğitim
planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

K.1.1

Eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir.

 

 

K.1.2

Periyodik ve bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından
değerlendirir.

K

Mesleki
gelişim

K.2

Bireysel
mesleki gelişimi

K.2.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini
gerçekleştirir.

faaliyetlerini yürütmek

konusunda çalışmalar
yapmak

K.2.2

Tasarım ve çizimle ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip
eder.

 

 

K.3

Astlarına ve
diğer çalışanlara

K.3.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

K.3.2

Tasarım ve çizim teknikleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme
ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
20

Makine Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.    Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Açıölçer

2.
Bant

3.
BDT yazılımları

4.
Bilgisayar

5.
Cetvel

6.
Fotoğraf makinesi

7.
Fotokopi makinesi

8.
Gönye

9.
Kalem

10.
Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık,
maske, eldiven, gözlük vb.)

11.
Komparatör

12.
Kumpas

13.
Mastar

14.
Metre

15.
Mihengir

16.
Mikrometre

17.
Ofis yazılımları

18.
Pergel

19.
Resim kağıtları

20.
Resim masası

21.
Silgi

22.
Su terazisi

23.
Şablonlar

24.
Tarayıcı

25.
Yazıcı, çizici

3.3.    Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Ağırlık, ağırlık merkezi ve denge bilgisi

3.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

4.
Basit ilkyardım bilgisi

5.
BDT yazılımları kullanımı bilgisi

6.
Bilgisayar kullanımı bilgisi

7.
Çevre koruma yöntemleri ve uygulamaları bilgisi

8.
Çizim yapabilme becerisi

9.
Ekip yönetim yeteneği

10.
El becerisi

11.
El-göz koordinasyon yeteneği

12.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

13.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

14.
İşyeri düzenleme bilgisi12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
21

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı15.

Kalite
kontrol ve güvence sistemleri bilgisi

16.

Kullanım
kılavuzu/el kitabı kullanma bilgisi

17.

Makine
elemanları bilgisi

18.

Matematik
ve geometri bilgisi

19.

Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

20.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

21.

Mesleğe
ilişkin yazılımları kullanma bilgi ve becerisi

22.

Mesleki
terim bilgisi

23.

Ofis
araçlarını kullanabilme becerisi

24.

Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

25.

Ölçme
ve kontrol bilgisi

26.

Raporlama
bilgi ve becerisi

27.

Risk
değerlendirmesi bilgi ve becerisi

28.

Sözlü
ve yazılı iletişim yeteneği

29.

Standart
ölçüler bilgisi

30.

Şekiller
arası ilişkileri görebilme yeteneği

31.

Teknik
resim kuralları bilgisi

32.

Teknik
resim okuma, çizme ve yorumlama bilgisi

33.

Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

34.

Temel
malzeme bilgisi

35.

Temel
mekanik bilgisi

36.

Temel
metal bilgisi

37.

Temel
üretim yöntemleri bilgisi

38.

Ulusal
ve uluslararası mesleğe ilişkin standartlar bilgisi

39.

Üretim
süreçleri bilgisi

40.

Yüzey
işleme ve geometrik toleransları bilgisi

41.

Zamanı
iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.
Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle
denetlemek

5.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.
Detaylara özen göstermek

9.
Dikkatli ve titiz olmak

10.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

11.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

13.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

14.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
22

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No15.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

17.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

18.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

19.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

20.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.
Süreç kalitesine özen göstermek

22.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

23.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

25.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

26.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
23

Makine
Ressamı (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-5
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Makine Ressamı (Seviye 5), meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir