MAKİNE RESSAMI SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MAKİNE RESSAMI SEVİYE 4

REFERANS
KODU /12UMS0222-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI/10.07.2012-28349 (Mükerrer)

Meslek:

MAKİNE RESSAMI

Seviye:

41

Referans
Kodu:

12UMS0222-4

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3.0rganize Sanayi
Bölgesi (ASO 2. ve 3. OSB)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

16.05.2012 Tarih ve 2012/42 Sayılı Karar

Resmî
Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon
No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi,
sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012                                                                                                                           Sayfa
2

Makine
Ressamı (Seviye 4)                                                        12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BDT / CAD: Bilgisayar Destekli Tasarımı,

ESKİZ:
Serbest elle kağıt üzerine yapılan deneme
çizimi,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON:
Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu ulusal veya uluslararası
standartlar ile belgelenmiş bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak
diğer ölçüm ve test aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi
ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD):
Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık
ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

OPERASYON
SAYFASI:
Ürüne ait işlem aşamalarını,

PROTOTİP
SAFHASI:
Numune ürün çalışma safhasını,

REVİZYON:
Yeniden gözden geçirip düzeltmeyi,

RİSK:
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç
meydana gelme olasılığını,

SAPMA:
Ayar noktası ile denetilen değişkenin değeri arasındaki ayrımı,

TASARIM:
Değiştirilecek, geliştirilecek ya da yeni bir ürünü zihinde
canlandırma, tasarlama ve geliştirme sürecini,

TASLAK:
Parçayı ana çizgileriyle belirten ön çalışmayı,

TEHLİKE:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEKNİK
PROSEDÜR:
Görevin yerine getirilmesinde takip edilecek teknolojik
kurallara uygun yol, yöntem ve işlemleri,

TOLERANS: İşlenmiş bir parçanın
yapım ölçüsünde izin verilen hata payını ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
3

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………. 6

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………… 6

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri……………………………………….. 6

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler…………………………………………………… 6

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………… 6

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………… 7

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri……………………………………………………………….. 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman………………………………………………………………….. 18

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………. 18

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………….. 19

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………….. 21©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
4

MakineRessamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Makine Ressamı (Seviye 4)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 2. ve 3.
Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

Makine Ressamı (Seviye 4) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim
Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
5

MakineRessamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Makine Ressamı (Seviye 4),
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak makine parçalarının imalat, montaj
ve komple resimlerini ulusal ve uluslararası normlara uygun şekilde
bilgisayar destekli programlar veya teknik resim aletlerini kullanarak çizen,
parça üzerinden resim oluşturan, montajı tanımlayan yeterli görünüş sayısını
belirleyen, montaja ait kesit ve detay resmi ile parçaların sayı ve
özelliklerini belirleyen listeyi oluşturan, teknik resimlerin düzenli bir
şekilde arşivlenmesini sağlayan ve bilgisayar ortamında dosyalama ve kayıt
alma işlemini gerçekleştiren kişidir.

Kullanılacak ölçü aletlerinin ve kontrol
mastarlarının belirlenmesi, iş istasyonlarına göre operasyon sayfalarının
hazırlanması, üretilen resim ve bilgilerin çıktılarının alınarak ilgililere
ulaştırılması Makine Ressamının (Seviye 4) sorumlulukları arasındadır. Makine
Ressamı (Seviye 4) revizyon taleplerini teknik resim
üzerinde uygular. Tasarlanan yardımcı ekipmanların
teknik resmini oluşturur. Dokümanların kullanımını kontrol altına alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08:
3118 (Teknik Ressamlar)

2.3.    Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
6

MakineRessamı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAyrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.    Çalışma
Ortamı ve Koşulları

Makine
Ressamı (Seviye 4) çalışmalarını yeterince aydınlatma yapılmış ofis, büro,
atölye veya laboratuar gibi kapalı ortamlarda uzun
süre oturarak masa başında yürütür. Bilgisayarın uzun süre kullanımına,
yüksek zihinsel ve görsel dikkate bağlı olarak gözde ve görme kalitesinde
problemlerin oluşma riski ile bilek, bel, sırt ağrıları ve boyun bölgesinde
rahatsızlıkların meydana gelmesi riskleri bulunmaktadır. Makine Ressamı
(Seviye 4), gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak
çalışır.

2.6.
Mesleğe   İlişkin
Diğer Gereklilikler:

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik
bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
7

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.
MESLEK PROFİLİ12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için,
işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların
eğitimlerine katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (KKD)
kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait

A.1.3

Kişisel koruyucu donanımların, eksikliğini, kullanıma uygunluğunu ve
son kullanım tarihlerini kontrol eder, uygun olmayanları yenileri ile
değiştirir.

 

 

 

kuralları uygulamak

A.1.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları
ortadan kaldırır.

 

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve
belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

 

 

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara
bildirir.

 

 

A.3

Tehlike durumunda
acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana ve gereçlere özel acil
durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Acil durumlarda kendisine tanımlanan görevleri yerine getirir, çıkış
ve kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.5

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara
katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
8

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayrıştırmayı
ve sınıflamayı yapar.

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolanmasını
sağlar.

 

 

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya birlikte çalıştığı kişilerin kullanmasını sağlar.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
9

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine, alet, donanım veya sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlannın karşılanmasını
sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve uygunsuzluk formu hazırlar.

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

C.3.2

Cihazlar üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu
denetler.

C.3.3

Kalibrasyonu gerçekleştirilen cihazlar ile ölçme ve kontrol işlemi
yapar.

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli
bildirir.

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
10

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların verimli şekilde sürdürülmesi için, iş alanının
uygunluğunu kontrol eder, uygun olmayan durumları üstlerine bildirir.

 

 

 

 

D.1.2

Çalışma alanı içerisinde işiyle ilgili olmayan malzemeleri ortamdan
uzaklaştırır veya uzaklaştırılmasını sağlar.

 

 

D.1

Çalışma
alanını düzenlemek

D.1.3

Çalışma alanı ile ilgili ekipmanın
tanımlanmış yerlerinde bulunmasını sağlar.

 

 

D.1.4

Kullanılan ekipmanın sürekli temiz ve
çalışabilir durumda olmasını sağlar.

 

 

 

 

D.1.5

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine ve
standartlaştırılmasına katkıda bulunur.

D

İş
organizasyonu yapmak

 

 

D.1.6

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar, gerçekleştirilecek diğer
işlemlere uygun şekilde bırakır.

 

 

 

 

D.2.1

İş emirlerini ve belirtilen dokümanları ilgili birimden alır.

 

 

D.2

İş programı
yapmak

D.2.2

İşyeri prosedürleri ve talimatlarına göre
çalışma programını yapar.

 

 

 

D.2.3

Bir önceki vardiyadan devredilen işlerin kontrolünü yapar veya
yaptırır.

 

 

 

 

D.2.4

Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını takip eder.

 

 

D.3

Araç, gereç ve ekipman hazırlamak

D.3.1

Yapacağı iş ile ilgili araç, gereç ve ekipmanı
hazırlar, çalışır durumda olup olmadıklarını kontrol eder.

 

 

 

D.3.2

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
11

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.1

Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağını
sezdiğinde çalışmayı durdurur.

E.1.3

Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

E.1.4

Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

E.2

Çalışma
donanımının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.1

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli
bakım aşamalarını uygular.

E.2.2

Periyodik bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar veya depolanmasını sağlar.

E.2.4

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları
zamanında tespit eder.

E.3.2

Çalışma işlemlerinin
sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma
türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere bildirir.

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

E.3.4

Aletlerin ve
donanım elemanlarının çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde,
değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
12

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Parçaya ve teknik resim kurallarına göre çizgi çizme komutlarını
kullanır.

 

 

 

 

F.1.2

Parçaya ve teknik resim kurallarına göre kesit alma komutlarını
kullanır.

 

 

 

 

F.1.3

BDT programında bulunan standart parça kütüphanelerini kullanır.

 

 

F.1

BDT
programlarını kullanarak teknik resim çizmek ve çıktı

F.1.4

Parçaya ve teknik resim kurallarına göre ölçülendirme komutlarını
kullanır.

 

 

almak

F.1.5

Teknik talimatlarla verilen değerleri referans alarak tolerans
komutlarını kullanır.

F

Teknik resim
çizmek (devamı var)

 

 

F.1.6

İş parçasının özelliklerine ve standartlara göre sembol komutlarını
(birleştirme, geçme, hidrolik ve pnömatik semboller
vb.) kullanır.

 

 

 

 

F.1.7

Antetli kağıt ortamında çıktı alır.

 

 

 

 

F.1.8

Bilgisayar ortamında dosyalama ve kayıt alma işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

 

F.2.1

Ölçü aletlerini kullanarak parça üzerinden ölçü çıkarır.

 

 

F.2

Parça üzerinden
teknik resim oluşturmak

F.2.2

Parçaya göre taslak çizim oluşturur.

 

 

 

 

F.2.3

Elle veya BDT ortamında parçaya ve teknik resim kurallarına göre
teknik resmi oluşturur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
13

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.3.1

Parçanın özelliklerine göre teknik resim kağıdını
seçer.

 

 

 

 

F.3.2

Çizgi standartlarına göre çizim kalemlerini seçer.

 

 

F.3

Teknik resim
aletlerini kullanarak çizim yapmak

F.3.3

Teknik resim çizim aletlerini (çizim masası, T cetveli, gönye, pergel,
açıölçer vb.) teknik dokümanlara göre seçer ve kullanır.

 

 

F.3.4

Teknik resim kurallarına göre eskiz resim çizer.

 

 

 

 

F.3.5

Seçilen teknik resim kağıdına kalemle çizim
yapar.

 

 

 

 

F.3.6

Çizim kağıdının zarar görmemesi için gerekli
önlemleri alır.

 

 

 

 

F.4.1

Revizyonları ürün bütünlüğü açısından inceler ve onaylatır.

F

Teknik resim
çizmek

F.4

Teknik resim
üzerinde kontrollü revizyon yapmak

F.4.2

Revizyon taleplerini teknik resim üzerine uygular.

 

 

 

 

F.4.3

Yapılan revizyonları ilgili birime iletir.

 

 

 

 

F.5.1

Montajı tanımlayan yeterli görünüş sayısını belirler.

 

 

 

 

F.5.2

Montaja ait kesit resimlerini oluşturur.

 

 

F.5

Montaj
resimlerini çizmek ve

F.5.3

Montaja ait detay resimlerini oluşturur.

 

 

parça listesini
oluşturmak

F.5.4

Montaja ait gerekli bilgileri resim üzerinde belirtir.

 

 

 

 

F.5.5

Parça numaralarını montaj resmi üzerinde oluşturur.

 

 

 

 

F.5.6

Parçaların sayı ve özelliklerini içeren listeyi oluşturur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
14

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Üretime
yardımcı olmak

G.1

Basit
düzeyde üretim elemanı tasarlamak

G.1.1

Üretim için gerekli olan bağlama, işleme ve taşımada kullanılan kalıp
ve aparatları İSG kurallarına ve teknik dokümanlara göre tasarlar.

G.1.2

Tasarlanan yardımcı elemanların imalat resmini oluşturur.

G.2

Prototip safhasında üretime yardımcı olmak

G.2.1

Tasarımı yapılan ürün hakkında üretim birimine bilgi verir.

G.2.2

İmalat biriminin ihtiyaçlarına göre ölçü bilgilerini verir.

G.3

Operasyon sayfası hazırlamak

G.3.1

İş istasyonuna göre operasyon sayfalarını n hazırlanmasına yardımcı
olur.

G.3.2

Teknik
dokümanlara ve parçanın özelliklerine göre kullanılacak ölçü aletlerini ve
kontrol mastarlarını belirler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
15

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

İşyeri prosedürüne ve tekniğine uygun olarak
arşiv dizini oluşturur.

 

 

H.1

Proje
dosyalarını arşivlemek

H.1.2

Projenin kontrollü kopyasını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

 

 

 

 

H.1.3

Proje dosyalarını önem sırasına göre gruplandırır, arşive kaldırır
veya arşive kaldırılmasını sağlar.

H

Dokümantasyonların
arşivini oluşturmak

H.2

Firmalardan
gelen

H.2.1

Dokümanları tarih ve revizyon sırasına göre
arşivler veya arşivlenmesini sağlar.

dokümanları dosyalamak

H.2.2

Dokümanların kullanımını kontrol altına alır.

 

 

 

 

H.3.1

Güncel olmayan revizyonları arşivler veya
arşivlenmesini sağlar.

 

 

H.3

Revizyonlu dokümanları
arşivlemek

H.3.2

Güncel revizyonları proje dosyasına ekler
veya eklenmesini sağlar.

 

 

 

 

H.3.3

Güncel revizyonların dağıtımını yapar veya
dağıtımının yapılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
16

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

I.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

I.1.1

Bilgisayar destekli çizim teknolojileri ile ilgili eğitimlere katılır
ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

I.1.2

Çizim teknikleri ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip
eder.

I.2

Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

I.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

I.2.2

Teknik resim çizimi işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitim leri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
17

Makine Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Açıölçer

2.
Bant

3.
BDT yazılımları

4.
Bilgisayar

5.
Cetvel

6.
Fotoğraf makinesi

7.
Fotokopi makinesi

8.
Gönye

9.
Kalem

10.
Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık,
maske, eldiven, gözlük vb.)

11.
Komparatör

12.
Kumpas

13.
Mastar

14.
Metre

15.
Mihengir

16.
Mikrometre

17.
Ofis yazılımları

18.
Pergel

19.
Resim kağıtları

20.
Resim masası

21.
Silgi

22.
Su terazisi

23.
Şablonlar

24.
Tarayıcı

25.
Yazıcı, çizici

3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil durum bilgisi

2.

Ağırlık, ağırlık merkezi ve denge bilgisi

3.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

4.

Basit ilk yardım bilgisi

5.

BDT yazılımları kullanımı bilgisi

6.

Bilgisayar kullanımı bilgisi

7.

Çevre koruma yöntemleri ve uygulamaları bilgisi

8.

Çizim yapabilme becerisi

9.

Ekip içinde çalışma yeteneği

10.

El becerisi

11.

El-göz koordinasyon yeteneği

12.

İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

13.

İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

14.

İşyeri düzenleme bilgisi

12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
18

Makine Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı15.
Kalite kontrol ve güvence sistemleri bilgisi

16.
Kullanım kılavuzu/el kitabı kullanma bilgisi

17.
Makine elemanları bilgisi

18.
Matematik ve geometri bilgisi

19.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

20.
Mesleğe ilişkin yazılımları kullanma bilgi ve
becerisi

21.
Mesleki terim bilgisi

22.
Ofis araçlarını kullanabilme becerisi

23.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

24.
Ölçme ve kontrol bilgisi

25.
Raporlama bilgi ve becerisi

26.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

27.
Standart ölçüler bilgisi

28.
Şekiller arası ilişkileri görebilme yeteneği

29.
Teknik resim kuralları bilgisi

30.
Teknik resim okuma, çizme ve yorumlama bilgisi

31.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

32.
Temel malzeme bilgisi

33.
Temel mekanik bilgisi

34.
Temel metal bilgisi

35.
Temel üretim yöntemleri bilgisi

36.
Yüzey işleme ve geometrik toleransları bilgisi

37.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.
Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle denetlemek

5.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.
Detaylara özen göstermek

9.
Dikkatli ve titiz olmak

10.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

11.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

13.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

14.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

15.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

17.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

18.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
19

Makine Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı19.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

20.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.
Süreç kalitesine özen göstermek

22.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

23.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

25.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

26.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
20

Makine
Ressamı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Makine Ressamı (Seviye 4) meslek standardını
esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme
ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir