MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

REFERANS
KODU/12UMS0222-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI/10.07.2012-28349 (Mükerrer)

Meslek:

MAKİNE RESSAMI

Seviye:

31

Referans Kodu:

12UMS0222-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3.0rganize Sanayi
Bölgesi (ASO 2. ve 3. OSB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

16.05.2012 Tarih ve 2012/42 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:

10.07.2012-28349 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012                                                                                                                           Sayfa
2

Makine Ressamı (Seviye 3)                                                                            12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

BDT
/ CAD : Bilgisayar Destekli Tasarımı,

ESKİZ : Serbest elle kağıt üzerine yapılan deneme çizimi,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Belirlenmiş koşullar altında,
doğruluğu ulusal veya uluslararası standartlar ile belgelenmiş bir ölçüm
standardını veya sistemini kullanarak diğer ölçüm ve test aletinin
doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi
için kullanılan ölçümler dizisini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

OPERASYON
SAYFASI: Ürüne ait işlem aşamalarını,

PROTOTİP
SAFHASI: Numune ürün çalışma safhasını,

REVİZYON:
Yeniden gözden geçirip düzeltmeyi,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp,
yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığını,

SAPMA: Ayar noktası ile denetilen değişkenin
değeri arasındaki ayrımı,

TASARIM: Değiştirilecek, geliştirilecek ya
da yeni bir ürünü zihinde canlandırma, tasarlama ve geliştirme sürecini,

TASLAK: Parçayı ana çizgileriyle belirten ön
çalışmayı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TEKNİK PROSEDÜR: Görevin yerine
getirilmesinde takip edilecek teknolojik kurallara uygun yol, yöntem ve
işlemleri,

TOLERANS:
İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde izin verilen hata payını ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
3

Makine
Ressamı (Seviye 3)                                                                            12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ……………………………………………………….
………………………………….. Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

2.
MESLEK TANITIMI…………………………………………………………………….. Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………… Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………. Hata!
Yer işareti

tanımlanmamış.

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili DüzenlemelerHata! Yer işareti tanımlanmamış.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………… Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları………………………………………………… Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler:………………………………………… Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………… Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………………………….. Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………… Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………. Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………… Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………….. Hata!
Yer işareti

tanımlanmamış.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
4

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.       GİRİŞ

Makine Ressamı (Seviye 3)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin
Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi
Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

Makine
Ressamı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
5

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.       MESLEK
TANITIMI

2.1.    Meslek
Tanımı

Makine Ressamı (Seviye 3);
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak makine parçalarını, denetim
altında ve temel seviyede çizim programlarıyla veya teknik resim aletlerini
kullanarak tanımlayan, teknik resim kurallarına göre çizim yapan ve
çıktılarını alan, dokümanları talimatlar doğrultusunda dosyalayan, arşivleyen
ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılan kişidir.

2.2.    Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 3118 (Teknik
Ressamlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

Yangın
Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve
konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4.    Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
6

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.5.     Çalışma
Ortamı ve Koşulları

Makine
Ressamı (Seviye 3) çalışmalarını yeterince aydınlatma yapılmış ofis, büro,
atölye veya laboratuar gibi kapalı ortamlarda uzun
süre oturarak masa başında yürütür. Bilgisayarın uzun süre kullanımına,
yüksek zihinsel ve görsel dikkate bağlı olarak gözde ve görme kalitesinde problemlerin
oluşma riski ile bilek, bel, sırt ağrıları ve boyun bölgesinde
rahatsızlıkların meydana gelmesi riskleri bulunmaktadır. Makine Ressamı
(Seviye 3), gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak
çalışır.

2.6.    Mesleğe
ilişkin Diğer Gereklilikler:

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik
bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
7

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için,
işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların
eğitimlerine katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (KKD)
kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait

A.1.3

Kişisel koruyucu donanımların, eksikliğini, kullanıma uygunluğunu ve
son kullanım tarihlerini kontrol eder, uygun olmayanları yenileri ile değiştirir.

 

 

 

kuralları uygulamak

A.1.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları
ortadan kaldırır.

 

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve
belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

 

 

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara
bildirir.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana ve gereçlere özel acil
durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Acil durumlarda kendisine tanımlanan görevleri yerine getirir, çıkış
ve kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.5

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara
katılır.

12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
8

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayrıştırmayı
ve sınıflamayı yapar.

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolanmasını
sağlar.

 

 

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanımı ve
malzemeleri kullanır.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
9

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine, alet, donanım veya sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve uygunsuzluk formu hazırlar.

C

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

 

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Cihazlar üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

C.3.3

Kalibrasyonu gerçekleştirilen cihazlar ile ölçme ve kontrol işlemi
yapar.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli
bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
10

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların verimli şekilde sürdürülmesi için, iş alanının
uygunluğunu kontrol eder, uygun olmasını sağlar.

 

 

 

 

D.1.2

Çalışma alanı içerisinde işiyle ilgili olmayan malzemeleri amirine
bildirerek ortamdan uzaklaştırır.

 

 

D.1

Çalışma
alanını düzenlemek

D.1.3

Çalışma alanı ile ilgili ekipmanın
tanımlanmış yerlerinde bulunmasını sağlar.

 

 

D.1.4

Kullanılan ekipmanın sürekli temiz ve
çalışabilir durumda olmasını sağlar.

 

 

 

 

D.1.5

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine ve
standartlaştırılmasına katkıda bulunur.

D

İş
organizasyonu yapmak

 

 

D.1.6

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar, gerçekleştirilecek diğer
işlemlere uygun şekilde bırakır.

 

 

 

 

D.2.1

Talimatla verilen işe uygulanacak yöntemi, iş ve işlemleri yetkili
kişiden öğrenir.

 

 

D.2

İş programı
yapmak

D.2.2

İşyeri prosedürleri ve talimatlarına göre
çalışma programını yapar, yetkili kişiye kontrol ettirir.

 

 

 

 

D.2.3

Bir önceki vardiyadan devredilen işlerin kontrolünü yapar.

 

 

D.3

Araç, gereç ve ekipman hazırlamak

D.3.1

Yapacağı iş ile ilgili araç, gereç ve ekipmanı
hazırlar.

 

 

 

D.3.2

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
11

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarının
sağlanmasına yardımcı olmak

E.1

Çalışma donanımının bakım aşamalarının uygulanmasına yardımcı olmak

E.1.1

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli
bakım aşamalarını uygulanmasına yardımcı olur.

E.1.2

Periyodik bakım ve temizlik işlemlerini talimatlar doğrultusunda
uygular.

E.1.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

E.2

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.2.1

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları
zamanında tespit eder.

E.2.2

Tespit ettiği yıpranma ve bozulmaları ilgililere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
12

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Teknik resim
kurallarına göre çizgi çizme komutlarını kullanır.

 

 

 

 

F.1.2

Teknik resim
kurallarına göre kesit alma komutlarını kullanır.

 

 

 

Basit geometrili parçalar için BDT programlarını kullanarak teknik
resim çizmek ve çıktı almak

F.1.3

BDT
programında bulunan standart parça kütüphanelerini kullanır.

 

 

F.1

F.1.4

Parçaya ve
teknik resim kurallarına göre ölçülendirme komutlarını kullanır.

 

 

 

F.1.5

Teknik
talimatlarla verilen değerleri referans alarak tolerans komutlarını kullanır.

 

 

 

 

F.1.6

Antetli kağıt ortamında çıktı alır.

F

Teknik resim
çizmek (devamı var)

 

 

F.1.7

Bilgisayar
ortamında dosyalama ve kayıt alma işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

Basit geometrili parçalar üzerinden teknik resim oluşturmak

F.2.1

Ölçü
aletlerini kullanarak parça üzerinden ölçü çıkarır.

 

 

F.2

F.2.2

Parçaya göre
taslak çizim oluşturur.

 

 

 

F.2.3

Elle veya
BDT ortamında talimatla bildirilen basit parçaya ve teknik resim kurallarına
göre teknik resmi oluşturur.

 

 

 

Basit geometrili parçalar için

F.3.1

Parçanın
özelliklerine göre teknik resim kağıdını seçer,
amirlerine kontrol ettirir.

 

 

F.3

teknik resim
aletlerini kullanarak çizim yapmak

F.3.2

Çizgi
standartlarına göre çizim kalemlerini seçer.

 

 

 

(devamı var)

F.3.3

Teknik resim
çizim aletlerini (çizim masası, T cetveli, gönye, pergel, açıölçer vb.)
teknik dokümanlara göre seçer ve kullanır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
13

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Teknik resim
çizmek

F.3

Basit
geometrili parçalar için teknik resim aletlerini kullanarak çizim yapmak

F.3.4

Teknik resim
kurallarına göre eskiz resim çizer.

F.3.5

Seçilen
teknik resim kağıdına kalemle çizim yapar.

F.3.6

Çizim kağıdının zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
14

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Dokümantasyonların
arşivini oluşturmak

G.1

Proje
dosyalarını arşivlemek

G.1.1

Yapılan
projeyi talimatlara göre arşiv indeksine ekler.

G.1.2

Talimatla ve
kontrollü olarak projenin orijinal ve kontrollü kopyalarını hazırlar.

G.1.3

Amirlerince
gruplandırılmış proje dosyalarını arşive kaldırır.

G.2

Firmalardan
gelen dokümanları dosyalamak

G.2.1

Talimatlara
göre dokümanları tarih ve revizyon sırasına göre
arşivler.

G.2.2

Talimatlara
göre dokümanların ilgili birimlere dağıtımını yapar.

G.3

Revizyonlu dokümanları
arşivlemek

G.3.1

Güncel
olmayan revizyonları talimatlara göre arşivler.

G.3.2

Güncel revizyonları talimatlara göre proje dosyasına ekler.

G.3.3

Talimatlara
göre güncel revizyonların dağıtımını yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
15

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

H.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

H.1.1

Makine ressamlığının temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır
ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

H.1.2

Makine ressamlığı ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip
eder.

H.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
16

Makine Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Açıölçer

2.
Bant

3.
BDT yazılımları

4.
Bilgisayar

5.
Cetvel

6.
Fotoğraf makinesi

7.
Fotokopi makinesi

8.
Gönye

9.
Kalem

10.
Kişisel koruyucu donanım (baret, ayakkabı, eldiven,
maske, kulak tıkacı, gözlük, koruyucu elbise)

11.
Komparatör

12.
Kumpas

13.
Mastar

14.
Metre

15.
Mihengir

16.
Mikrometre

17.
Ofis yazılımları

18.
Pergel

19.
Resim kağıtları

20.
Resim masası

21.
Silgi

22.
Su terazisi

23.
Şablonlar

24.
Tarayıcı

25.
Yazıcı, çizici

3.3.    Bilgi
ve Beceriler1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.

Basit
ilk yardım bilgisi

4.

Basit
ölçme ve kontrol bilgisi

5.

BDT
yazılımları kullanımı bilgisi

6.

Bilgisayar
kullanımı bilgisi

7.

Çevre
koruma yöntemleri ve uygulamaları bilgisi

8.

Çizim
yapabilme becerisi

9.

Ekip
içinde çalışma yeteneği

10.

El
becerisi

11.

El-göz
koordinasyon yeteneği

12.

İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

13.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
17

Makine Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı14.
Kalite kontrol ve güvence sistemleri bilgisi

15.
Kullanım kılavuzu/el kitabı kullanma bilgisi

16.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

17.
Mesleki terim bilgisi

18.
Ofis araçlarını kullanabilme becerisi

19.
Öğrenme yeteneği

20.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

21.
Standart ölçüler bilgisi

22.
Şekiller arası ilişkileri görebilme yeteneği

23.
Teknik resim kuralları bilgisi

24.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

25.
Temel matematik ve geometri bilgisi

26.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

4.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

5.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

6.
Detaylara özen göstermek

7.
Dikkatli ve titiz olmak

8.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

9.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

10.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

11.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

12.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

13.
Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

14.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

15.
Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

16.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

17.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

18.
Süreç kalitesine özen göstermek

19.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

20.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

21.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

22.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

23.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

24.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
18

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev4.       ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Makine
Ressamı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
19

Makine
Ressamı (Seviye 3)                                                                                    12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                        Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.Meslek  Standardı
Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Servet KEFİ                                   ASO 1.OSB-Genel Koordinatör

Şeref DEMİR                                      ASO
2.ve3.OSB -Proje Koordinatörü

Sevil Buket ATAR                             ASO 2. Ve 3. OSB- Proje Koordinatör
Yardımcısı

Remzi AYDOĞDU                             ASO
2. Ve 3.OSB- Teknik Uzman

Gürbay TUNCAY                              ASO 2. Ve 3.OSB
– İdari Sekreter

2.
Teknik            Çalışma
Grubu Üyeleri

Doç. Dr. İhsan KORKUT Gazi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aydın TÜRKOĞLU     Milli Eğitim Bakanlığı Erkunt
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü

Ahmet TÜTÜNCÜ                             Mega
Teknik-Üretim Müdürü

Yalçın FİLİZCAN                              Hidromek-Tasarım
Yöneticisi

Tamer YILMAZ                                 Mega
Teknik-Arge Ofis

Yeliz ÇİÇEK                                       Akdaş Döküm-Makine Ressamı ve Dokümantasyon Sorumlusu

3.
Görüş                İstenen
Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Gerede M.Y.O. (Makine,
Resim ve Konstrüksiyon Alanı) Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği Adana Sanayi Odası

Adnan
Menderes Üniversitesi Aydın M.Y.O. (Makine, Resim ve
Konstrüksiyon Alanı)

Aksa
Jeneratör Sanayi A.Ş.

Ankara
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi

Ankara
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği

Ankara
Sanayi Odası (Meslek Komiteleri)

Ankara
Sincan Eml. Makine Teknolojisi Alanı Ankara Ticaret
Odası

Ankara
Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
Dalı) Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Aydın
Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
Dalı) Balıkesir Sanayi Odası Başbakanlık Devlet Personel Bşk.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
20

Makine
Ressamı (Seviye 3)                                                                                     12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                         Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevBaymak
Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilecik
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği Birleşik
Metal İşçileri Sendikası

Bozok
Üniversitesi M.Y.O. (Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Alanı)

BSH
Ev Aletleri San ve Tic A.Ş.

Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi M.Y.O. (Makine, Resim
ve Konstrüksiyon Alanı)

Bursa
/ İznik Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı)

Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası

Bursa
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çelik İş Sendikası

Çemtaş – Çelik Makina San. ve
Tic. A.Ş.

Çorum
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Çukurova
Üniversitesi Adana M.Y.O. (Makine, Resim ve
Konstrüksiyon Alanı)

Denizli
/ Merkez / Atatürk Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine
Ressamlığı Dalı) Denizli Sanayi Odası

Dokuz
Eylül Üniversitesi İzmir M.Y.O. (Makine, Resim ve
Konstrüksiyon Alanı)

Doruk
Ev Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Durmazlar
Makina San. ve Tic. A.Ş.

Düzce
Üniversitesi M.Y.O. (Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Alanı)

Ege
Bölgesi Sanayi Odası

Elazığ
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Elba Basınçlı Döküm San.
A.Ş.

Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi Erkunt
Sanayi A.Ş.

Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş.

Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Eskişehir Sanayi Odası

Fırat
Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. (Makine, Resim
ve Konstrüksiyon Alanı)

Gazi
Üniversitesi Gazi M.Y.O. (Makine, Resim ve
Konstrüksiyon Alanı)

Gaziantep
/ Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy E.M.L.(Bilgisayar Destekli Mak.Ressamlığı Dalı)

Gaziantep
Sanayi Odası

Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
21

Makine
Ressamı (Seviye 3)                                                                                     12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                         Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevIsparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği
İstanbul / Kartal / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman E.M.L.(Bilgisayar Destekli
Makine Ressamlığı Dalı)

İstanbul
Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği İstanbul Ticaret
Odası

İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği İzmir /
Konak / Mithatpaşa E.M.L. (Bilgisayar Destekli
Makine Ressamlığı Dalı)

İzmir
Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım
Bölümü

İzmir
Ticaret Odası

Kale
Kilit ve Kalıp San. A.Ş.

Karsan
Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kastamonu
Merkez Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı) Kayseri Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Kayseri Melikşah
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Kayseri Sanayi Odası

Kırıkkale
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Klimasan
Klima San ve Tic AŞ Kocaeli Sanayi Odası

Konya
/ Meram Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı)

Konya
Sanayi Odası

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Makine İmalatçıları Birliği
Derneği Man Türkiye A.Ş.

Manisa
Merkez Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı)

Manisa
Ticaret ve Sanayi Odası

Mesleki
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Mustafa
Kemal Üniversitesi İskendurun M.Y.O.
(Makine, Resim ve Konstrüksiyon Alanı) Muş / Merkez Endüstri Meslek Lisesi
(Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı)

Namık
Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. (Makine,
Resim ve Konstrüksiyon Alanı) Ordu Üniversitesi M.Y.O. (Makine, Resim ve
Konstrüksiyon Alanı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
22

Makine
Ressamı (Seviye 3)                                                                                     12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                         Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevOrtadoğu
Rulman San. ve Tic. A.Ş.

OSB
Üst Kuruluşu (OSBÜK)

Otokar
Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Öztiryakiler Madeni Eşya San.ve Tic.A.Ş.

Polatlı
Organize Sanayi Bölgesi

Rize
/ Merkez Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı)

Rize
Üniversitesi M.Y.O. (Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Alanı)

Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya
Üniversitesi Sakarya M.Y.O. (Makine, Resim ve
Konstrüksiyon Alanı)

Samsun
Makina San. A.Ş

Selçuk
Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. (Makine, Resim
ve Konstrüksiyon Alanı)

Sinop
/ Boyabat Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı)

Süleyman
Demirel Üniversitesi Senrkent M.Y.O.
(Makine, Resim ve Konstrüksiyon Alanı) Şanlıurfa Harran Üniversitesi
Mühendislik fakültesi Makine Mühendisliği T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik
Kurumu

T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak
Daire Bşk.

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi
Bşk.

T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

T.C.
MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Takım
Tezgâhları İşadamları Derneği

Taşıt
Araçları Yansanayicileri Derneği (TAYSAD)

Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV)

Teknikerler
Derneği (TEKDER)

Teknolojik
Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV)

Trabzon
Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
23

Makine
Ressamı (Seviye 3)                                                                                     12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                         Referans
Kodu / Onay Tarihi / RevTrabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Tusaş Motor Sanayii
A.Ş.

Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

Türk
Akreditasyon Kurumu

Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Türk
Metal Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türk
Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye
Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ)

Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İhracatçılar Meclisi

Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye
İstatistik Kurumu

Türkiye
İş Kurumu

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye Müteahhitler Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye
Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Teknik Elemanlar
Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri
Sendikası

Uşak
/ Merkez Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı)

Yazaki Otomotiv Yan San ve Tic

Yozgat
/ Akdağmadeni Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
Dalı) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Zonguldak
Alaplı İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Bilgisayarlı Mak.Ressamlığı Dalı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
24

Makine
Ressamı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0222-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve UzmanlarProf.
Dr. Süleyman TEKELI, Şeref ÜNVER,

Çiğdem
ÜNAL,

Mete
ÇANKAYA,

Muhsin
ŞAŞMAZ,

Çağatay
KESTİR,

Serpil
ÇİMEN,

Ahmet
YARDIMCI,

Turgut
Ramazan TANLAK, Miray VURMAY,

Şahin
SERİM,

Dr.
Aykut ENGİN,

Ahmet
GÖZÜKÜÇÜK,Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)

Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma,Haberleşme ve
Denizcilik Bakanlığı) Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                                              Başkan (Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,                                   Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                              Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,                                         Üye (İşçi Sendikaları
Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,                                             Üye (İşveren
Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
25 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>