Makine Montajcısı (Seviye 4)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Meslek:

MAKİNE MONTAJCISI

Seviye:

41

Referans
Kodu:

12UMS0221-4

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi
Bölgesi (ASO 2. ve 3. OSB)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

16.05.2012 Tarih ve 2012/42 Sayılı Karar

Resmî
Gazete Tarih/Sayı:

10.07.2012-28349 (Mükerrer)

Revizyon
No:

00

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012                                                                                                                           Sayfa
2

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

GERİ
KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

HİDROLİK:
Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili
teknolojiyi,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON:
Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya
sistemini kullanarak diğer ölçüm veya test aletinin doğruluğunun ölçülmesi,
sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan
ölçümler dizisini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KİRLİLİK
YÖNETİMİ: Hidrolik sistemi meydana getiren parça ve akışkanların üretim,
taşıma, montaj ve kullanım aşamalarındaki temizlik faaliyetlerinin tümünü,

KUMANDA
PANELİ: Çalışma modlarının seçilmesi suretiyle
makinelerin kullanılmasını sağlayan paneli,

MAKİNE:
Mekanik, hidrolik, pnömatik, elektrik ve elektronik
sistemlerin bazılarının veya tümünün birlikte oluşturduğu düzenekle, herhangi
bir enerji (güç) türünü başka bir enerjiye (güce) dönüştürerek etki sağlayan
düzenekler bütününü, iş yapan aracı,

MONTAJ:
Çeşitli malzemelerden yapılmış parçaların çeşitli birleştirme metotları
kullanılarak teknik dokümanlarda belirtilen yerlerine takılmasını, gerekli
ayarlarının ve bağlantılarının yapılmasını,

MONTAJ
ELEMANLARI: Montajda kullanılan parçaların tümünü,

PNÖMATİK:
Basınçlı havaveya gaz ile çalışan mekanik sistemlerin hareket ve kontrolünü
sağlayan sistemleri,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp,
yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelmeŞABLON:
Montaj faaliyetlerinde düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme işlerinde
kullanılan ve yaptığı işe göre şekli değişen aracı,olasılığını,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
3

Makine
Montajcısı (Seviye 4)                                                                        12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

ÜÇ
BOYUTLU AYAR: Merkezleme, hizalama ve dengeleme
ayarlarını,

ÜNİTE: Birden fazla parçanın birleşiminden
meydana gelen ve kendi başına bir işlevi olan hazır halde temin edilen montaj
birimini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
4

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİ……………………………………………………………………………………………………………… Ş              6

2.
MESLEK……………………………………………………………………………………… TANITIMI                     7

2.1.
Meslek………………………………………………………………………………………….. Tanımı……………… 7

2.2.
Mesleğin…………………………………. Uluslararası
Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri………………… 7

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler……………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek…………………………………………………………………….. ile
İlgili Diğer Mevzuat……………… 7

2.5.
Çalışma………………………………………………………………………. Ortamı
ve Koşulları……………….. 8

2.6.
Mesleğe……………………………………………………………….. İlişkin
Diğer Gereklilikler……………….. 8

3.
MESLEK………………………………………………………………………………………… PROFİLİ                     9

3.1.
Görevler,………………………………………………………. İşlemler
ve Başarım Ölçütleri…………………. 9

3.2.
Kullanılan………………………………………………………….. Araç,
Gereç ve Ekipman…………………… 18

3.3.
Bilgi………………………………………………………………………………………….. ve
Beceriler………….. 19

3.4.
Tutum…………………………………………………………………………………. ve
Davranışlar……………… 20

4.
ÖLÇME,…………………………………………… DEĞERLENDİRME
VE BELGELENDİRME                    21©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
5

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Makine Montajcısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara
Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

Makine
Montajcısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
6

MakineMontajcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Makine Montajcısı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
alarak, çevre koruma mevzuatı, kalite yönetim sistemi ve üretime ilişkin
dokümanlara uygun olarak, çalışma yerini düzenleyen, gerekli takım ve
aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları hazırlayan, makineyi
oluşturan ünite ve parçaları iş emirlerine ve montaj talimatlarına göre
birleştiren, montaj işlemlerinde tespit edilen hata ve uygunsuzlukları
gideren, ölçü ve ayar aletleri ile test eden ve sonuçları raporlayan kişidir.

Makine
Montajcısı (Seviye 4), montaj süreci içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerin
doğru, zamanında ve öngörülen kalite seviyesinde yapılmasından, birlikte
çalıştığı kişilerin iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun çalışmasından ve
koordinasyonundan ve kullandığı araç gereçlerin bakımından ve verimli
kullanılmasından sorumludur.

2.2.
Mesleğin            Uluslararası
Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 8211 (Mekanik makine
montajcıları)
2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim
Yönetmeliği

Yangın
Yönetmeliği

Makine
Emniyeti Yönetmeliği

Makine
Koruyucuları Yönetmeliği

Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
7

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAyrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik
ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması
esastır.

2.4.
Meslek      ile
İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma   Ortamı
ve Koşulları

Makine
Montajcısı (Seviye 4) genellikle ayakta çalışır. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında yüksekte çalışma, gürültülü ortam, kaldırma, itme, çekme,
tırmanma ve uzanma gibi zorlamalı bedensel pozisyonlar sayılabilir. Çalışma
ortamında koku, gürültü, titreşim gibi olumsuzluklarla birlikte iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.
Makine Montajcısının, çalışmaları sırasında uygun kişisel koruyucu
donanımları kullanması gerekmektedir.

2.6
.Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler

Makine
Montajcısının “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya
Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
8

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin
düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (KKD)
kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait

A.1.3

Kişisel koruyucu donanımların, eksikliğini, kullanıma uygunluğunu ve
son kullanım tarihlerini kontrol eder, uygun olmayanları yenileri ile
değiştirir.

 

 

 

kuralları uygulamak

A.1.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları
ortadan kaldırır.

 

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve
belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

 

 

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara
bildirir.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana ve gereçlere özel acil
durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Acil durumlarda kendisine tanımlanan görevleri yerine getirir, çıkış
ve kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.5

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara
katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
9

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayrıştırmayı
ve sınıflamayı yapar.

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolanmasını
sağlar.

 

 

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya birlikte çalıştığı kişilerin kullanmasını sağlar.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
10

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine,
alet, donanım veya sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve uygunsuzluk formu hazırlar.

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

C.3.2

Cihazlar
üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu denetler.

C.3.3

Kalibrasyonu
gerçekleştirilen cihazlar ile ölçme ve kontrol işlemi yapar.

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
11

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışma
esaslarını ve çalışma yerini düzenlemek

D.1

Çalışma alanının temizliğini ve düzenini sağlamak

D.1.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar, gerçekleştirilecek diğer işlemlere uygun
şekilde bırakır.

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışma
alanı içerisinde işiyle ilgili olmayan malzemeleri ortamdan uzaklaştırır veya
uzaklaştırılmasını sağlar.

D.1.4

Çalışmaların
kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülmesi için önlem alır.

D.1.5

Kullanılan donanım ve ekipmanların iş bitiminde
temizliğini yapar ve kaldırır.

D.2

İş organizasyonu yapmak

D.2.1

İşe uygun
gerekli yardımcı personeli belirler.

D.2.2

Grup
çalışmalarını planlar ve görevleri dağıtır.

D.2.3

Teknik
talimata göre iş akışını planlar ve yürütür.

D.2.4

İş ortamında olabilecek olumsuz durumları önlemek için gerekli
tedbirleri alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
12

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

E.1

Montaja
uygun takım ve

E.1.1

Çalışma için
gerekli takım ve aparatların eksik olanlarını tespit eder.

 

 

aparatları tespit
etmek

E.1.2

Montajda
kullanılan kontrol ve ölçme aletlerini kullanım amaçlarına göre seçer ve
hazırlar.

 

 

 

 

E.2.1

Yapılacak
montaja göre kullanılacak takım ve aparatların varlığını ve uygunluğunu
denetler, uygunsuzlukları giderir.

E

Takım ve
aparatları hazırlamak

 

 

E.2.2

Kullanılan aparat,
alet ve donanımların arızalarını belirler, bozulma ve yıpranmaları zamanında
tespit eder.

 

 

E.2

Takım ve
aparatların çalışabilirliğini kontrol etmek

E.2.3

Çalışmanın
sürekliliğinin sağlanması için, alet ve aparatların yetersizliklerini tespit eder.

 

 

 

 

E.2.4

Takım ve aparatların periyodik bakımlarını kontrol eder, ilgili birime
bildirir.

 

 

 

 

E.2.5

Kalibrasyon
gerektiren aletlerin kontrolünü yaparak uygunsuzlukları tespit eder, ilgili
birime bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
13

Makine
Montajcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Montaj
yapılacak ünite ve parçaların varlığını ve uygunluğunu denetlemek

F.1.1

Montajı yapılacak ünitenin ve ünite üzerine takılacak parçaların
teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere göre varlıklarını, sayısal
durumunu ve uygunluklarını kontrol eder.

 

 

F.1

F.1.2

Montajı yapılacak ünitenin ve bunlar üzerine takılacak parçaların
eksik olanlarını tespit eder.

 

 

 

 

F.1.3

Montajı yapılacak ünite ve parçaların teknik dokümanlarda belirtilen
özelliklere göre montaj yerlerine uygun olup olmadığını denetler.

 

 

 

 

F.2.1

Montaj resimlerini okuyarak ünite ve parçaların uygunluğunu kontrol
eder.

 

 

 

 

F.2.2

Montajı yapılacak ünite ve parçaların montaj sırasını belirler.

F

Montaj
yapılacak ünite ve parçaları belirlemek, montaja hazır hale getirmek

F.2

Ünite ve
parçaların üzerinde montaj öncesi gerekli işlemleri tespit etmek

F.2.3

Montajı yapılacak ünite ve parçaların teknik dokümanlarda belirtilen
hazırlık işlemlerini gerçekleştirir.

F.2.4

Montajı yapılacak parça ve ünite üzerinde kullanılacak özel aparatları
tespit eder, bağlanmasını sağlar.

 

 

 

 

F.2.5

Gerekli hassas mekanik ayar işlemini yapar.

 

 

 

 

F.2.6

Montaja uygun olmadığını tespit ettiği ünite ve parçaların değişimini
sağlar.

 

 

 

 

F.3.1

Ünite ve parçaların İSG kurallarına ve teknik dokümanlara göre, uygun
taşıma araçları ile montaj alanına getirilmesini sağlar.

 

 

F.3

Montajı
yapılacak ünite ve parçaları montaj hattına taşımak

F.3.2

Parçayı ve üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen şekil ve yöntemle
montaj yapılacak yere yanaştırır.

 

 

 

 

F.3.3

Talimatlarla kendine bildirilen montajda kullanılacak birleştirme,
sızdırmazlık ve diğer malzemelerin varlığını ve miktarını belirler, montaj
hattına getirilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
14

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Parçanın veya ünitenin teknik dokümanlarda belirtilen yöntemle montaj
yapılacak alana yaklaştırılmasını sağlar.

 

 

 

Montajı yapılacak ünite ve parçanın konumlanmasını sağlamak

G.1.2

Parçanın veya ünitenin montaj konumuna getirilmesini sağlar.

 

 

G.1

G.1.3

Teknik dokümanlarda belirtilen ölçü ve ayar aletlerini kullanarak üç
boyutlu hassas ayarları (hizalama, merkezleme ve
dengeleme) yapar.

G

Montaj
işlemini

 

G.1.4

Parçaların montajını engelleyecek ayarsızlıkların olmaması için
gerekli ayar ve kontrolleri yapar.

gerçekleştirmek

 

 

G.1.5

Sıvı, gaz kaçağı ve gevşeklik gibi hataların olup olmadığını teknik
dokümanlara ve talimatlara göre kontrol eder veya kontrol edilmesini sağlar.

 

 

 

 

G.2.1

Parçayı veya üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere ve
yöntemlere göre yerine takar.

 

 

G.2

Montajı
yapılacak parçanın ve ünitenin sabitlenmesini sağlamak

G.2.2

Parçanın ve ünitenin teknik dokümanlarda belirtilen yöntemler ve
malzemeler ile mekanik, hidrolik ve pnömatik
bağlantılarını yapar.

 

 

 

 

G.2.3

Montaj işlemi sırasında kullanılan aletleri, aparatları ve donanımı
makineden ayırır ve talimatlarda belirtilen yerlerine kaldırılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
15

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Montaj
işlemini kontrol etmek ve sonuçları raporlamak

H.1

Ölçme, test ve kontrol işlemlerini yapmak

H.1.1

Montaj işlemi sonrasında kalite ve güvenlik kontrolü için talimatlarda
belirtilen ölçme ve muayene yöntemlerini uygular.

H.1.2

Teknik dokümanlarda belirtilen yöntemlere ve parçaların özelliklerine
göre ölçme, kontrol alet ve aparatlarını seçer, bunları kullanarak ölçme ve
kontrol işlemini yapmak.

H.1.3

Parçaların gerekli ayarlarını yapar ve güvenli bir şekilde hareket
etmelerini kontrol eder.

H.1.4

Mekanik, elektrik, hidrolik ve pnömatik
elemanlarının doğru konumlandırıldığını kontrol eder.

H.1.5

Dolumu yapılan sıvı, gaz gibi maddelerin seviyelerini teknik dokümanlara
göre kontrol eder.

H.1.6

Kontrol sonuçlarını teknik dokümanlarda belirtilen değerler ile
karşılaştırır.

H.2

Hataları ortadan kaldırmak

H.2.1

Montaj işlemlerinde tespit edilen hata ve uygunsuzlukları giderir.

H.2.2

Kontrol işlemlerini, hata düzeltme işlemlerinin sonunda tekrar yapar.

H.2.3

Düzeltme işlemleri sonucunda giderilemeyen hataları tespit eder,
ilgili birime bildirir.

H.3

Raporlama yapmak

H.3.1

Kontroller sonucunda montajı yapılan parçaların montaj dokümanlarını
doldurur.

H.3.2

Hatalı olduğu tespit edilen onarılamayan parçaları rapor eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
16

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

I.1.1

Makine montajı, sistem ve elemanlarının özellikleri ile ilgili
eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

I

Mesleki
gelişim

I.1.2

Montaj sistemleri ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip
eder.

faaliyetlerine katılmak

I.2

Astlarına ve
diğer çalışanlara

I.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

I.2.2

Makine montajı işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve
eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
17

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.   Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Anahtar takımları (açık ağız,
yıldız, kombine, lokma, tork, allen
vb.)

2.
Avometre

3.
Bağlama elemanları (rondela, halka, emniyet sacı, perno, pim, cıvata, somun, perçin vb.)

4.
Breyz (elde kullanılan,
şarj edilebilir)

5.
Burç, pim çakma presleri

6.
Debimetre

7.
Eğe çeşitleri

8.
Filtre

9.
Filtre sökme aparatı

10.
Grespompası

11.
Gresyağı

12.
Havalı montaj ekipmanları
(cıvata, somun, vida sıkma – sökme tabancaları)

13.
Hidrolik ünite bağlantı elemanları

14.
Kaldırma ve taşıma ekipmanları
(ceraskal, transpalet,
kriko vb.)

15.
Kişisel koruyucu donanım (baret, ayakkabı, eldiven,
maske, kulak tıkacı, gözlük, koruyucu elbise)

16.
Kılavuz ve pafta takımları

17.
Klima gazı

18.
Klima gazı basma cihazı

19.
Kompresör

20.
Lastik takoz çeşitleri

21.
Levyeler

22.
Manometre

23.
Matkap uçları

24.
Ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mastar, kumpas,
mikrometre, su terazisi vb.)

25.
Mengene

26.
Motorin

27.
Plastik çekiç çeşitleri

28.
Plastik tapa çeşitleri

29.
Pnömatik ünite bağlantı
elemanları

30.
Sızdırmazlık elemanları

31.
Sistem akışkanları (su, yağ, antifriz vb.)

32.
Taşınabilir yangın söndürme cihazları

33.
Teknik dokümanlar (montaj resimleri, iş emirleri,
talimatlar, kontrol, hata/fire formları vb.)

34.
Tel fırça

35.
Temel el aletleri

36.
Temizlik malzemeleri

37.
Torkmetre

38.
Uyarı levhaları

39.
Yağ dolum pompası

40.
Yağdanlık©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
18

MakineMontajcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı41.
Yapıştırıcı çeşitleri

42.
Zımba çeşitleri (çelik, bakır ve prinç)

43.
Zımpara çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil
durum bilgisi

2.

Alarm
ve tehlike işaretleri bilgisi

3.

Basit
ilk yardım bilgisi

4.

Çalışma
ve kontrol prosedürleri bilgisi

5.

Çevre
koruma yöntemleri ve uygulamaları bilgisi

6.

Ekip
yönetim becerisi

7.

Ekipman
ve araçların kullanımı bilgisi

8.

El aletlerini
kullanma bilgi ve becerisi

9.

El
becerisi

10.

İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

11.

İşlem
dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifıkasyonları
okuyabilme becerisi

12.

İşyeri
düzenleme bilgisi

13.

İşyerine
özgü hiyerarşik yapı ve çalışma prosedürleri bilgisi

14.

Kaçak
ve sızıntı kontrol metotları bilgisi

15.

Kalite
kontrol ve güvence sistemleri bilgisi

16.

Kayıt
tutma, raporlama ve bilgi aktarma becerisi

17.

Kontrol
aletlerinin basit kalibrasyon bilgisi

18.

Kullanılan
malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi

19.

Kullanılan
sıvılar hakkında genel bilgi

20.

Kusur
belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

21.

Malzeme
tanımlama kodları bilgisi

22.

Matematik
ve geometri bilgisi

23.

Mesleki
teknik terim bilgisi

24.

Montaj
bileşenlerinin konum bilgisi

25.

Montaj
bileşenlerinin ön hazırlık bilgisi

26.

Montaj
hata kontrol bilgisi

27.

Montaj
işlem sırası bilgisi

28.

Montaj
konumlama becerisi

29.

Montaj
parçalarını kontrol bilgisi

30.

Montaj
parçası sabitleme bilgisi

31.

Montaj
teknikleri bilgisi

32.

Montaj
ünite ve parçalarını taşıma bilgisi

33.

Olumsuz
çevresel etkileri belirleyebilme becerisi

34.

Öğrenme,
öğrendiğini uygulayabilme ve aktarabilme yeteneği

35.

Ölçme
ve muayene araçları kullanım bilgi ve becerisi

36.

Risk
analizi bilgi ve becerisi

37.

Sözlü
ve yazılı iletişim yeteneği

38.

Taşıma
ve sabitleme donanımları kullanım becerisi

12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
19

Makine
Montajcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No39.

Tehlikeli
atık bilgisi

40.

Teknik
krokiler ve teknik resim okuma ve yorumlama becerisi

41.

Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

42.

Temel
elektrik ve elektronik bilgisi

43.

Temel
hidrolik bilgisi

44.

Temel
mekanik bilgisi

45.

Torkmetre kullanım
becerisi

46.

Yangın,
yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

47.

Zamanı
iyi kullanma becerisi

l.Tutum ve Davranışlar

1.

Acil
ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.

Amirine
doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Bilgi
ve tecrübesi dahilinde karar vermek

4.

Çalışma
donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle denetlemek

5.

Çalışma
zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

6.

Çevre,
kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.

Deneyimlerini
iş arkadaşlarına aktarmak

8.

Detaylara
özen göstermek

9.

Dikkatli
ve titiz olmak

10.

Doğal
kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

11.

Eğitmeye
ve öğretmeye istekli olmak

12.

Görevi
ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

13.

İşyeri
hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

14.

İşyerine
ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen
göstermek

15.

Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.

Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

17.

Korunması
gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

18.

Mesleki
gelişim için araştırmaya açık olmak

19.

Olumsuz
çevresel etkileri belirlemek

20.

Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

21.

Süreç
kalitesine özen göstermek

22.

Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

23.

Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

24.

Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

25.

Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

26.

Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

27.

Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

28.

Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
20

MakineMontajcısı (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-4
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Makine
Montajcısı (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>