MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

REFERANS
KODU /12UMS0221-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI/10.07.2012-28349 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
1

Makine
Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

MAKİNE MONTAJCISI

Seviye:

31

Referans Kodu:

12UMS0221-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3.0rganize
Sanayi Bölgesi (ASO 2. ve 3. OSB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

16.05.2012 Tarih ve 2012/42 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:

10.07.2012-28349 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

I
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
2

Makine Montajcısı (Seviye 3)                                                     12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

GERİ
KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

HİDROLİK:
Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili
teknolojiyi,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON:
Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya
sistemini kullanarak diğer ölçüm veya test aletinin doğruluğunun ölçülmesi,
sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler
dizisini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KİRLİLİK YÖNETİMİ:
Hidrolik sistemi meydana getiren parça ve akışkanların üretim, taşıma, montaj
ve kullanım aşamalarındaki temizlik faaliyetlerinin tümünü,

KUMANDA
PANELİ: Çalışma modlarının seçilmesi suretiyle makinelerin kullanılmasını
sağlayan paneli,

MAKİNE: Mekanik, hidrolik, pnömatik, elektrik ve
elektronik sistemlerin bazılarının veya tümünün birlikte oluşturduğu
düzenekle, herhangi bir enerji (güç) türünü başka bir enerjiye (güce)
dönüştürerek etki sağlayan düzenekler bütününü, iş yapan aracı,

MONTAJ:
Çeşitli malzemelerden yapılmış parçaların çeşitli birleştirme metotları
kullanılarak teknik dokümanlarda belirtilen yerlerine takılmasını, gerekli
ayarlarının ve bağlantılarının yapılmasını,

MONTAJ
ELEMANLARI: Montajda kullanılan parçaların tümünü,

PNÖMATİK:
Basınçlı hava veya
gaz ile çalışan mekanik sistemlerin hareket ve kontrolünü
sağlayan sistemleri,

RİSK:
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme olasılığını,

ŞABLON:
Montaj faaliyetlerinde düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme işlerinde
kullanılan ve yaptığı işe göre şekli değişen aracı,

TEHLİKE:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek
zarar veya hasar verme potansiyelini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
3

Makine
Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoÜÇ
BOYUTLU AYAR: Merkezleme, hizalama ve dengeleme ayarlarını,

ÜNİTE: Birden fazla parçanın birleşiminden
meydana gelen ve kendi başına bir işlevi olan hazır halde temin edilen montaj
birimini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
4

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 6

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler……………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları………………………………………………………………………………… 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………….. 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………… 17

3.3.
Bilgi ve
Beceriler…………………………………………………………………………………………….. 18

3.4.
Tutum ve Davranışlar……………………………………………………………………………………….. 19

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………….. 20©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
5

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Makine Montajcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara
Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

Makine
Montajcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
6

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Makine Montajcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
alarak, çevre koruma mevzuatı, kalite yönetim sistemi ve üretime ilişkin
dokümanlara uygun olarak, çalışma yerinin düzenlenmesine katkı sağlayan,
gerekli takım ve aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları
hazırlayan, makinenin ünite ve parçalarını kontrol altında ve aldığı
talimatlarla sınırlı olarak birleştiren kişidir.

Makine
Montajcısı (Seviye 3), montaj süreci içerisinde yürüttüğü tüm faaliyetlerin
doğru, zamanında ve öngörülen kalite seviyesinde yapılmasından, kullandığı
araç gereçlerin bakımından ve verimli kullanılmasından sorumludur.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 8211 (Mekanik makine montajcıları)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857
sayılı İş Kanunu

5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim
Yönetmeliği

Yangın
Yönetmeliği

Makine
Emniyeti Yönetmeliği

Makine
Koruyucuları Yönetmeliği

Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
7

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAyrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Makine
Montajcısı (Seviye 3) genellikle ayakta çalışır. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında yüksekte çalışma, gürültülü ortam, kaldırma, itme, çekme,
tırmanma ve uzanma gibi zorlamalı bedensel pozisyonlar sayılabilir. Çalışma
ortamında koku, gürültü, titreşim gibi olumsuzluklarla birlikte iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.
Makine Montajcısının, çalışmaları sırasında uygun kişisel koruyucu
donanımları kullanması gerekmektedir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Makine
Montajcısının “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya
Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
8

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği
eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun
iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait

A.1.3

Kişisel
koruyucu donanımların, eksikliğini, kullanıma uygunluğunu ve son kullanım
tarihlerini kontrol eder, uygun olmayanları yenileri ile değiştirir.

 

 

 

kuralları uygulamak

A.1.4

İş sağlığı
ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde
bulundurur, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları ortadan
kaldırır.

 

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya
ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve
çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Riskli
maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde
uygun bir şekilde depolar.

A.2.2

Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların
azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

 

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

 

 

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara bildirir.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana ve gereçlere özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Acil
durumlarda kendisine tanımlanan görevleri yerine getirir, çıkış ve kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.5

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
9

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre
korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayrıştırmayı ve sınıflamayı yapar.

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolanmasını sağlar.

 

 

 

 

B.2.3

İşlem sırasında
ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
10

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine,
alet, donanım veya sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili
kalite ve uygunsuzluk formu hazırlar.

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

C.3.2

Cihazlar
üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu denetler.

C.3.3

Kalibrasyonu
gerçekleştirilen cihazlar ile ölçme ve kontrol işlemi yapar.

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
11

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışma
esaslarını ve çalışma yerini düzenlemek

D.1

Çalışma
alanının temizliğini ve düzenini sağlamak

D.1.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar, gerçekleştirilecek diğer işlemlere uygun
şekilde bırakır.

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışma
alanı içerisinde işiyle ilgili olmayan malzemeleri ortamdan uzaklaştırır.

D.1.4

Çalışmaların
kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülmesi için önlem alır.

D.1.5

Kullanılan
donanım ve ekipmanların iş bitiminde temizliğini
yapar ve kaldırır.

D.2

İş
organizasyonunu uygulamak

D.2.1

Amirince
belirlenen grup çalışması planlamasına göre hareket eder.

D.2.2

Amirince
yapılan iş akışı planlamasına göre çalışmalarını yürütür.

D.2.3

İş ortamında
olabilecek olumsuz durumları önlemek için gerekli tedbirleri alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
12

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

E.1

Montajda
kullanılacak takım ve aparatları hazırlamak

E.1.1

Talimatla
kendine bildirilen çalışma için gerekli takım ve aparatların eksik olanlarını
tamamlar.

 

 

E.1.2

Montajda
kullanılan ve talimatla kendine bildirilen kontrol ve ölçme aletlerini
kullanım amaçlarına göre hazırlar.

 

 

 

 

E.2.1

Yapılacak
montaja göre kullanılacak takım ve aparatların varlığını ve uygunluğunu
kontrol eder, uygunsuzlukları amirine bildirir.

E

Takım ve
aparatları hazırlamak

 

Yetkisi dahilindeki takım ve aparatların çalışabilirliğini
sağlamak

E.2.2

Kullanılan
aparat, alet ve donanımların arızalarını tespit eder, bozulma ve yıpranmaları
ilgililere bildirir.

 

 

E.2

E.2.3

Çalışmanın
sürekliliğinin sağlanması için, alet ve aparatların yetersizliklerini
giderir.

 

 

 

E.2.4

Takım ve
aparatların periyodik bakımlarını takip eder ve bakım gerektiren durumları
yetkililere bildirir.

 

 

 

 

E.2.5

Kalibrasyon gerektiren
aletlerin kontrolünün yapılmasına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
13

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Montajı
yapılacak ünitenin ve ünite üzerine takılacak parçaların teknik dokümanlarda
belirtilen özelliklere göre varlıklarını, sayısal durumunu ve uygunluklarını
kontrol eder.

 

 

F.1

Montajı
yapılacak ünite ve parçaları kontrol etmek

F.1.2

Montajı
yapılacak ünite ve bunlar üzerine takılacak parçaların eksik olanlarını
tamamlar.

 

 

 

 

F.1.3

Monte
edilmeye uygun olmayan ünite ve parçaların teknik dokümanlarda belirtilen
özelliklere göre montaj yerlerine uygun olup olmadığının denetlenmesine
katkıda bulunur.

 

 

 

 

F.2.1

Montajı
yapılacak ünite ve parçaların amirince belirlenen sıralamaya göre
düzenlemesini yapar.

 

Ünite ve
parçaları montaja hazır hale getirmek

 

Ünite ve
parçaların üzerinde montaj öncesi gerekli işlemleri yapmak

F.2.2

Montajı
yapılacak ünite ve parçaların teknik dokümanlarda belirtilen hazırlık
işlemlerinin gerçekleştirilmesine yardım eder.

F

F.2

F.2.3

Montajı
yapılacak parça ve ünite üzerinde kullanılacak özel aparatları kontrollü
olarak bağlar.

 

 

 

F.2.4

Gerekli
hassas mekanik ayar işleminin yapılmasında yardımcı olur.

 

 

 

 

F.2.5

Montaj için
uygun olmayan ünite ve parçaları ilgililere bildirir.

 

 

 

Montajı
yapılacak ünite ve parçaların montaj hattına taşınmasına katkıda bulunmak

F.3.1

Ünite ve
parçaların İSG kurallarına ve teknik dokümanlara göre yetkisi dahilindekileri uygun taşıma araçları ile montaj alanına
getirir, yetkisi dahilinde olmayanların taşınmasına yardım eder.

 

 

F.3

F.3.2

Parçayı ve
üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen şekil ve yöntemle montaj yapılacak
yere yanaştırmaya yardımcı olur.

 

 

 

F.3.3

Talimatlarla
kendine bildirilen montajda kullanılacak birleştirme, sızdırmazlık ve diğer
malzemelerin varlığını ve miktarını belirler, montaj hattına getirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
14

Makine
Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Montajı
yapılacak ünite ve parçanın konumlanmasını sağlamak

G.1.1

Kontrol
altında parçayı veya üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen yöntemle montaj
yapılacak alana yaklaştırır.

 

 

G.1

G.1.2

Parçanın
veya ünitenin montaj konumuna getirilmesine yardım eder.

G

Montaj
işlemini

 

 

G.1.3

Sıvı, gaz
kaçağı ve gevşeklik gibi hataların olup olmadığını teknik dokümanlara ve
talimatlara göre kontrol eder.

gerçekleştirmek

 

 

G.2.1

Parçayı veya
üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere ve yöntemlere göre yerine
takar.

 

 

G.2

Montaj
yapılacak parçayı ve üniteyi sabitlemek

G.2.2

Parçanın ve
ünitenin teknik dokümanlarda belirtilen yöntemler ve malzemeler ile mekanik,
hidrolik ve pnömatik bağlantılarını yapar.

 

 

 

 

G.2.3

Montaj işlemi
sırasında kullanılan aletleri, aparatları ve donanımı makineden ayırır ve
talimatlarda belirtilen yerlerine kaldırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
15

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

H.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

H.1.1

Makine ve cihazların
temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza
eder.

H.1.2

Makine
montajı ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

H.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
16

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.   Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Anahtar takımları (açık ağız,
yıldız, kombine, lokma, tork, allen vb.)

2.
Avometre

3.
Bağlama elemanları (rondela, halka, emniyet sacı,
perno, pim, cıvata, somun, perçin vb.)

4.
Breyz (elde kullanılan, şarj edilebilir)

5.
Burç, pim çakma presleri

6.
Debimetre

7.
Eğe çeşitleri

8.
Filtre

9.
Filtre sökme aparatı

10.
Gres pompası

11.
Gres yağı

12.
Havalı montaj ekipmanları
(cıvata, somun, vida sıkma – sökme tabancaları)

13.
Hidrolik ünite bağlantı elemanları

14.
Kaldırma ve taşıma ekipmanları
(ceraskal, transpalet, kriko vb.)

15.
Kişisel koruyucu donanım (baret, ayakkabı, eldiven,
maske, kulak tıkacı, gözlük, koruyucu elbise)

16.
Kılavuz ve pafta takımları

17.
Klima gazı

18.
Klima gazı basma cihazı

19.
Kompresör

20.
Lastik takoz çeşitleri

21.
Levyeler

22.
Manometre

23.
Matkap uçları

24.
Ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mastar, kumpas,
mikrometre, su terazisi vb.)

25.
Mengene

26.
Motorin

27.
Plastik çekiç çeşitleri

28.
Plastik tapa çeşitleri

29.
Pnömatik ünite bağlantı elemanları

30.
Sızdırmazlık elemanları

31.
Sistem akışkanları (su, yağ, antifriz vb.)

32.
Taşınabilir yangın söndürme cihazları

33.
Teknik dokümanlar (montaj resimleri, iş emirleri,
talimatlar, kontrol, hata/fire formları vb.)

34.
Tel fırça

35.
Temel el aletleri

36.
Temizlik malzemeleri

37.
Torkmetre

38.
Uyarı levhaları

39.
Yağ dolum pompası

40.
Yağdanlık©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
17

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı41.
Yapıştırıcı çeşitleri.

42.
Zımba çeşitleri (çelik, bakır ve prinç)

43.
Zımpara çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Basit parçalı montajlarda hata kontrol bilgisi

4.
Basit ilkyardım bilgisi

5.
Çevre koruma yöntemleri ve uygulamaları bilgisi

6.
Ekip içinde çalışma yeteneği

7.
Ekipman ve araçların kullanımı bilgisi

8.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

9.
El becerisi

10.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

11.    Kaçak
ve sızıntı temel kontrol metotları bilgisi

12.    Kontrol
aletlerinin basit kalibrasyon teknikleri bilgisi

13.    Kullanılan
malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi

14.    Kullanılan
sıvılar hakkında genel bilgi

15.    Mesleki
teknik terim bilgisi

16.    Montaj
bileşenlerinin temel konum bilgisi

17.    Montaj
bileşenlerinin temel ön hazırlığını yapabilme becerisi

18.    Montaj
temel işlem sırası bilgisi

19.    Montaj
parçalarını temel kontrol bilgisi

20.
Montaj parçası sabitleme bilgisi

21.
Montaj ünite ve parçalarını taşıma bilgisi

22.
Öğrenme ve öğrendiğini uygulayabilme becerisi

23.
Sarf malzemelerinin kullanım bilgisi

24.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

25.
Taşıma ve sabitleme donanımları kullanım becerisi

26.
Tehlikeli atık bilgisi

27.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

28.
Temel montaj teknikleri bilgisi

29.
Temel ölçme ve muayene araçları kullanım bilgi ve
becerisi

30.
Temel teknik krokiler ve teknik resim okuyabilme
bilgisi

31.
Torkmetre kullanım becerisi

32.
Yangın, yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

33.
Zamanı iyi kullanma becerisi12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
18

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.

Tutum
ve Davranışlar

1.

Acil
ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.

Amirine
doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Çalışma
zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

4.

Çevre,
kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

5.

Deneyimlerini
iş arkadaşlarına aktarmak

6.

Detaylara
özen göstermek

7.

Dikkatli
ve titiz olmak

8.

Doğal
kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

9.

Görevi
ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

10.

İşyeri
hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

11.

İşyerine
ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen
göstermek

12.

Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

13.

Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

14.

Korunması
gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

15.

Mesleki
gelişim için araştırmaya açık olmak

16.

Olumsuz
çevresel etkileri belirlemek

17.

Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

18.

Süreç
kalitesine özen göstermek

19.

Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

20.

Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

21.

Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

22.

Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

23.

Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

24.

Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

25.

Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
19

Makine Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0221-3
/ 16.05.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Makine
Montajcısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>