KONVERTER OPERATÖRÜ SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

KONVERTER OPERATÖRÜ SEVİYE 5

REFERANS
KODU /11UMS0124-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011- 27881 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Konverter Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

KONVERTER OPERATÖRÜ

Seviye:

51

Referans Kodu:

11UMS0124-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak-İş Konfederasyonu Koordinasyonunda
Çelik-İş Sendikası

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK-Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011- 27881 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin Yeterlilik Seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5)
olarak belirlenmiştir©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Konverter Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR BOM BAŞLIĞI: Cüruf çekme işleminde kullanılan çelik
gereci,

CÜRUF YAPICI MALZEMELER VE KATKI SİLOLARI: Triper katı ve döküm sırasındaki kullanılan malzemelerin
bulunduğu ambarı,

CÜRUF: Metalin ergitilmesi sırasında,
metalden yoğunlukça daha hafif olan ve ergiyen metalin üstünde biriken safsızlıklara verilen adı,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DÖKÜM
DELİĞİ: Konverterdeki sıvı metalin potaya aktığı
deliği,

DÖKÜM:
Konverterde hazırlanan sıvı metalin potaya
doldurulma işlemini,

FIRIN
MUYLUSU: Konverter gövdesinin sabitlendiği yeri,

FIRIN PERDESİ: Konverter
içinde bulunan sıvı metalin sıcaklığının ölçülmesi ve numunenin alınması ve
çalışanların sıcaklık toz, duman gibi etkenlerden korunduğu çelik kalkanı,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KAMPANYA: Konverter
içinde bulun refrakter ömrünü doldurmasına müteakip
yeni refrakter örümünü ve
bu örüm için geçen süreyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya
birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce
giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da
malzemeyi,

KONVERTER: Hurda ve sıvı metalin
yüklenilerek, yüksek sıcaklıkta, ortama oksijen verilerek istenilen
özelliklerde sıvı metalin elde edildiği ekipmanı,

LANS: Metal üretimi sırasında oksijen üfleyen aleti,

POTA ÇARPMA BÖLGESİ: Konverterden
sıvı metali potaya aktarırken ilk çarpmaya dayanıklı özel refrakterli
bölgeyi,

POTA
ÇEMBERİ: Potanın en üst noktasında bulunan çelik çemberi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Konverter Operatörü (Seviye 5)                                                                            11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPOTA NOZUL KUMU: Potadaki sıvı metalin
katılaşarak döküm deliğini tıkamaması için deliğe doldurulan kumu,

POTA: Ergimiş metali tutmaya ve taşımaya
yarayan, refrakter malzemelerle kaplanmış kabı,
PROB: Ergitilmiş metalin ölçümlerinin yapılmasını sağlayan ucu,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SKAL: İçerisinde metal ihtiva eden atık
malzemeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TRANSFER ARABASI: Sıvı metal veya cüruf
potasının köprülü vinç alma pozisyonu ile konverter
döküm pozisyonu arasında transferini sağlayan aracı,

TRİPER
KATI: Kireç, dolomit vb. yardımcı malzemelerin ilgili siloya konulduğu yeri,

TUMBA: Pota içerisindeki malzemeyi tamamen
boşaltmak için, potanın ağzının aşağıya çevrilmesi,

ÜFLEME: Hurda ve sıvı metal yüklemesi
sonrası konverter içersine
lans ile oksijen verilmesi işlemini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………………. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………………………………………. 8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman………………………………………………………………………………………………….. 17

3.3.
Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………………. 20

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME…………………………………………………………………………….. 20©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Konverter
Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik
Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş
Konfederasyonu/Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Konverter
Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Konverter Operatörü
(Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Konverter Operatörü
(Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı
ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri
düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını
sağlayan, konverterde döküm öncesi ve döküm
sırasında gereken işlemleri yapan ve yaptıran, konverter
yüklemesi ile ilgili sıvı metal, hurda, cüruf yapıcı malzeme miktarlarını
tespit ederek hazırlayan veya hazırlatan, üflenecek oksijen miktarlarını
belirleyen, döküm anında kullanılacak alaşım ve cüruf yapıcı malzemelerin
miktarlarını hesaplayarak hazırlanmasını sağlayan, yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutan, iş organizasyonu gerçekleştiren
ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 3135 (Metal
üretim işlem kontrolörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak
İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Konverter Operatörü
(Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı2.4.
Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Konverter işlemleri, uygun seviyede aydınlatılmış,
gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı uygun genişlikte, kapalı alanlarda
gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksekte
çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları, yüksek seviyede ısıya maruz kalma,
toz, gürültü, sıcaklık farkı, olası kaygan zemin ve aşırı hava akımına maruz
kalma sayılabilir. Konverterci, çalışma alanında
faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin
icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve
yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Konverter Operatörü (Seviye 5)’nün ağır ve tehlikeli
işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Konverter Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.       MESLEK
PROFİLİ3.1.________ Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği
konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun KKD’leri kullanır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği
konusundaki kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

A.1

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret
ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir.

 

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret
ve levhalarını çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin
güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.6

Aldığı eğitimlere uygun olarak
çalışır ve yaptığı çalışmalarda İSG kurallarını ön planda tutar.

 

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve
acil durum kurallarına uygun çalışmak

A.2

Risk etmenlerini belirlemek ve

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi,
risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda

A

azaltmak

A.2.2

Risk faktörlerinin
değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait
bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını gözlemleyip,
tehlikeli bir durum tespitinde anında gidermek üzere önlem alma çalışmalarına
katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini

A.3.2

Anında giderilemeyen tehlike
durumlarını amirlerine ve yetkililere bildirerek tehlike giderilinceye kadar
gerekli tedbirlerin alınmasında görev alır.

 

 

 

uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana
özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Bölümünde çalışan makinelerin
tehlikelerine karşı eğitim alır ve bu eğitim doğrultusunda kendini
tehlikelere karşı korur.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil çıkış veya kaçış prosedürlerinin etkinliğini kontrol etmek üzere yapılan
periyodik çalışmalara, eğitimlere ve tatbikatlara katılır.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkışların önlerine, geçişi
engelleyecek şekilde makine, ekipman ve malzeme
konulmasını önler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun
çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve
yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile
ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve
uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması
sırasında çevreye olan etkilerini gözleyerek zararlı sonuçların önlenmesi
çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına
katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri
kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamayı yaparak diğer personeli de bu
konuda bilgilendirerek koordine eder..

B.2.2

İşlem sırasında ve hazırlık
aşamalarında KKD ve malzemeleri kullanır ve/veya diğerlerine kullandırır.

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde
tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakların ve işletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır.

B.3.2

Doğal kaynakları ve işletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanarak diğer personelinde
kullanımını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini

C.1.1

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

uygulamak

C.1.2

Makine, alet, donanım ve sistemin
kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre
kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama
ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite
şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite, fire
ve/veya hata formlarını doldurur.

 

 

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların
kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

Kalite yönetim sistemi
dokümanlarına uygun çalışmak

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini
denetim altında tutmak

C.3.2

Kullanılan makinelerin ve
aletlerin uygunluğunu kontrol eder.

C

 

C.3.3

Yapılan işin ve gerektirdiği işlemlerin teknik
talimatlara uygunluğunu denetler.

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve
arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

 

 

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan
nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve
arızalan engelleme

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili
temel uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

çalışmalarına katılmak

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya
giderilemeyen hata ve arızalan amirlerine bildirir.

 

 

 

 

C.4.5

Sürekli iyileştirme çalışmalarını
her alanda uygulayarak, karşılaşılan sorunlarda uygun problem çözme
tekniklerini kullanır.

 

 

 

 

C.4.6

Ürün ve üretim süreci ile ilgili
her türlü uygunsuzluğu amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun
şekilde sürdürülmesi için, iş alanının uygunluğunu tespit eder.

 

 

D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin
iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş
yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve
ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak
çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve
hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve
malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve
muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışma alanını

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat,
makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

düzenlemek

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak
malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz
tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken İSG kurallarını
ön planda tutar.

 

 

 

 

D.3.3

Kişisel ve ortak kullanım
alanlarının sağlık bilgisi kurallarına özen gösterir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı
temizliğini yapmak

D.3.4

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde temizler ve kaldırır.

 

 

 

 

D.3.5

İş güvenliğine zarar verebilecek
maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde
uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.6

Yapılan çalışma hakkında
amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve
güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik
olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik
durumlarını

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan
bir durum olduğunda veya olabilecek bir tehlike veya arıza durumunda
çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların
değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Sahip olduğu yetki çerçevesinde
araç, gereç ve donanımın sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli
çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet ve donanımını

E.2

Çalışma donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik
işlemlerini uygular.

E

korumak ve talimatlara uygun bakımlarını

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde
kullanılacak malzemeleri temin ederek uygun şekilde depolar.

 

sağlamak

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip
eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımın
arızalarını belirler, bozulma ve yıpranmalarını zamanında fark eder ve bu
bilgileri ilgililerle paylaşır.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve
yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin
sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma ile
ilgili kayıtları oluşturarak ilgililere aktarır.

 

 

 

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Makine ve ekipman
parçalarının çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Potadan sıvı metalin cürufunu
almak

F.1.1

Cüruf çekme ekipmanı
ve forkliftin sorunsuz olarak sürekli işletmede
kalması için gerekli olan tüm işlemleri yaptırır ve gerekli önlemlerin
alınmasını sağlar.

 

 

F.1

F.1.2

Amirinin talimatı doğrultusunda,
sıcak metal potasından cüruf çekme makinesiyle cürufun sıyrılmasını denetler.

 

 

 

 

F.1.3

Cürufun çekildiği cüruf potası
dolduğunda yenisi ile değiştirilmesi talimatını verir.

 

 

 

Hurda ve sıvı metali

konverter

yüklemesine

F.2.1

Konvertere yüklenecek hurdanın ve sıvı metalin miktarını
belirleyerek hazırlanmasını sağlar.

 

 

F.2

F.2.2

Konverter içine yüklenen hurdanın evsafı ile ilgili alınan bilgi
doğrultusunda lansın hurdaya çarpmaması için oksijen
üfleme reçetesini yeniden oluşturacak değerleri bilgisayara girer.

 

 

 

hazırlatmak

F.2.3

Hurda ve sıvı metalin yüklemesini
yaptırır ve konverterin dik konuma getirtilmesi
talimatını verir.

 

 

 

 

F.3.1

Yükleme bitimine kadar kumanda
bilgisayarları vasıtası ile OG (atık gaz) sistemini, oksijen üfleme lans sistemini ve oksijen üfleme esnasında konvertere yüklenecek cüruf yapıcı malzemelerin
hazırlanmasını sağlar.

F

Konverterle ilgili işleri

yapmak(devamı var)

F.3

Çelik yapmak

F.3.2

Oksijen miktarını belirleyerek
oksijen üfleme reçetesini oluşturur ve oksijen üfleme işlemini başlatır.

 

 

 

F.3.3

Oksijen üfleme esnasında,
hazırlanmış olan cüruf yapıcı malzemelerin konvertere
yüklemesini yapar ve reçeteye göre üfleme işleminin sonlandırılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.3.4

Konverterin numune alma ve sıcaklık ölçme konumuna getirilmesi talımatını verir.

 

 

 

 

F.4.1

Döküme geçmeden önce pota nozul kumunun atılması talimatını verir.

 

 

 

 

F.4.2

Sıvı metal ve cüruf potalarını
takip ederek fırın altına zamanında gelmesini sağlar.

 

 

 

 

F.4.3

Dökümden önce döküm deliğini
kontrol edilmesini ve temizlenmesi talimatını verir.

 

 

F.4

Döküm öncesi işlem programını
çıkarmak ve yapılmasını sağlamak

F.4.4

Kok, alüminyum ve alaşım
malzemelerinin zamanında hazırlanmasını ve zamanında ilave edilmesini sağlar
ve potaya ilave edilme süreçlerini takip eder ve raporlar.

 

 

F.4.5

Üfleme sonunda konverterdeki
sıvı metalin sıcaklığını ölçülmesini ve numune alınması talimatını verir.

 

 

 

F.4.6

Konverterin içinin yükleme öncesi, numune alma ve sıcaklık ölçmek
için yatırılırken kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.7

Anormal durumlar ortaya çıktığında
gerekli müdahaleleri yapar ve yaptırır, anında amirlerini haberdar eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

F.5

Fırın taşmalarında temizlik yapmak

F.5.1

Üretim esnasında meydana gelen
taşmalarda fırın muylularına su tutulması talimatı verir.

 

Konverterle ilgili işleri yapmak

 

F.5.2

Fırın perdesi ve etrafının
temizliğini yaptırma talimatını verir.

F

F.6

Transfer arabası raylarını
temizlemek

F.6.1

Transfer arabalarının ve
raylarının kontrolünü sağlar.

 

 

F.7

Döküm sırasında pota içini
talimatlara göre kontrol etmek

F.7.1

Pota çember ve dış bölgesine sıvı
metal akmasını engellemek için gerekli tedbirleri alarak uyarılarda bulunur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Yardımcı tesis ve ekipmanı
emniyetli ve ekonomik olarak kesintisiz biçimde işletmede tutar.

 

 

 

 

H.1.2

Gaz yıkama ve temizleme, lans, soğutma, su arıtma sistemleri ve hava
kompresörlerini sürekli olarak kontrol altında tutar.

 

 

 

 

H.1.3

Gaz yıkama ve temizleme, lans, soğutma suyu, su arıtma sistemleri ve hava
kompresörlerine ait basınç, akış,
pH değerlerini kontrol eder ve istenilen değerlerde olmasını
sağlar.

 

 

H.1

Tesislerin sürekli olarak
çalışabilirliğini sağlamak

H.1.4

Konverterin son dökümünün ardından cüruf sıçratma, cürufun tumba
edilmesi, cüruf potası değişim yapılacak işleri yerine getirir.

 

 

 

H.1.5

Konverter katlarında kullanılan sarf malzemelerinin forkliftle istiflettirilmesini sağlar.

 

 

 

 

H.1.6

Konverterlerin kampanya duruşları esnasında yapılan temizlik işine
nezaret eder.

 

 

 

 

H.1.7

Planlı ve arızi duruşlarda konverter
ve ilgili ekipmanın temizlik işlerinin yapılmasını
sağlar.

 

Yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutmak

 

 

H.1.8

Kampanya duruşu esnasında bakım ve
onarım işlerine refakat eder, görülen eksiklikleri amirlerine haber vererek
giderilmesini sağlar.

H

 

 

H.2.1

Malzemelerin miktarlarını kontrol
ederek bu malzemeleri talimatlara uygun olarak temin edilmesini sağlar ve
ilgili silolara çektirir.

 

 

 

 

H.2.2

Malzeme naklinin sürekli
çalışabilmesi için malzeme nakil sistemleri, konverterler,
fırın ve pota katkı silolarından alarm ve arıza olarak bilgisayarlara gelen
uyarıları değerlendirerek giderilmesini sağlar.

 

 

 

Fırın ve pota katkı malzemelerini
silolara çekilmesini sağlamak

H.2.3

Her vardiya başında konverter ve malzeme nakil silolarının dolaşılmasını ve
kontrol edilmesini sağlar.

 

 

H.2

H.2.4

İş ve üretimin aksamaması için
ilgili malzemelerin zamanında temini hususunda amirlerine bilgilendirir.

 

 

 

 

H.2.5

İlgili silolara yükleme yapılırken
doğru malzemenin doğru siloya gittiğinden emin olmak için konveyörlerin ve triper katının kontrol edilmesini sağlar.

 

 

 

 

H.2.6

Malzeme nakil sistemi silolarına
gelen ve buradan da konverter ve pota katkı
silolarına aktarılan malzemelerin evsafını kontrol ettirir.

 

 

 

 

H.2.7

Uygun olmayan malzeme ihbarı
aldığında gerekli müdahaleleri yaparak uygun olmayan malzemeleri sistemden
uzaklaştırılmasını sağlar

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

İş organizasyonu yapmak

I.1

İş programı yapmak

I.1.1

İşyeri dokümanlarındaki prosedür ve talimatları uygular ve uygulanmasını sağlar.

I.1.2

Üretimin sürekliliğini sağlar ve
gerekli bakım programlarını yapar.

I.2

Çalışma alanı uygunluğunu kontrol
etmek

I.2.1

Personel tarafından çalışma
alanında iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde kullanılması gerekli olan
koruyucu donanımın kontrolünü yapar.

I.2.2

Üretim esnasında kullanılan ekipmanın doğru ve güvenli bir şekilde çalıştığının
kontrolünü yapar.

I.3

Üretim için gerekli malzemeleri ve
ekipmanı hazırlamak

I.3.1

Konverter ekipmanının çalışır halde
olması için gerekli malzemeleri temin eder.

I.3.2

Üretim esnasında kullanılacak sarf
malzemelerini temin eder.

I.3.3

Üretim devamlılığı için gerekli olan malzemelerin miktarı
ile ilgili amirlerine bilgi verir.

I.4

Gereken idari işleri tamamlamak

I.4.1

Üretim raporlarını düzenler,
düzenlenmesini sağlar ve vardiya defterini doldurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Eğitim planlaması ve organizasyon
çalışmalarını gerçekleştirmek

J.1.1

Eğitim ihtiyaçlarını ilgili
birimlerden alır ve değerlendirir.

 

 

J.1.2

Periyodik ve bir defaya özgü
eğitimleri zaman planlaması açısından değerlendirir.

J

Mesleki gelişim faaliyetlerini
yürütmek

J.2

Bireysel mesleki gelişimi
konusunda çalışmalar

J.2.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma
faaliyetlerini gerçekleştirir.

 

yapmak

J.2.2

Konverter ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

 

 

J.3

Astlarına ve diğer çalışanlara

J.3.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte
çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler vermek

J.3.2

Konverter işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve
eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

KonverterOperatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Dâhili yangın söndürme sistemi ekipmanı

2.
Dalgıç pompa

3.
Döküm deliğine kum atma mekanizması

4.
Döküm ve yükleme kumanda panelleri

5.
Göstergeler

6.
Kanca

7.
Kişisel koruyucu donanım

8.
Konverter kumanda masası

9.
Konverter programı

10.
Konverter yama ve döküm
deliği tamir makineleri

11.
Koruyucu perde

12.
Oksijen, hava, su, azotla ilgili ekipman

13.
Pota

14.
Refrakter püskürtme
makinesi

15.
Sapan ve bezler

16.
Taşınabilir söndürme cihazları

17.
Telsiz ve iletişim sistemleri

18.
Temel el aletleri

19.
Transfer arabaları

3.3                                 Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Bilgisayar bilgisi

5.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

6.
Depolama bilgisi

7.
Doğrulama ve kıyaslama becerisi

8.
Ekip içinde çalışma yeteneği

9.
El becerisi

10.
Genel çelik hurda bilgisi

11.
Genel çelik üretim teknikleri bilgisi

12.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

13.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

14.
Kalite kontrol prensipleri bilgisi

15.
Kampanya işleri bilgi ve becerisi

16.
Kancacılık ve sapanlama, yük kaldırma ve taşıma bilgisi

17.
Kayıt tutma becerisi

18.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

19.
Mesleki terim bilgisi

20.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

21.
Ölçme değerlendirme bilgi ve becerisi

22.
Problem çözme yeteneği11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No23.

Raporlama ve bilgi aktarma yeteneği

24.

Risk analizi bilgisi

25.

Sebep sonuç ilişkisi kurabilme becerisi

26.

Sıcak ve sıcaktan korunma bilgisi

27.

Sıvı metalin ve hurdanın yüklenmesi bilgisi

28.

Sorun tespit bilgisi

29.

Stok tespit ve takip bilgisi

30.

Süreç akışlarını gözlemleme becerisi

31.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

32.

Temel refrakter
malzemeleri bilgisi

33.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın
söndürücüleri kullanma bilgisi

34.

Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği

35.

Yükleme potalarında kükürt giderme işleminin
yapılması bilgisi

36.

Zamanı iyi kullanma becerisi

37.

Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin
olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Araç, donanım ve aparatların limitlerini
zorlamamak, limitleri dahilinde çalışmak

4.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanmak

5.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

6.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

7.

Gerekli ve acil durumlarda donanımın
çalışmasını durdurmak

8.

Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

9.

İşi ile ilgili hedeflerini bilmek ve hedefleri
başarıyla sonuçlandırmak

10.

İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri
kazanımı konusunda duyarlı olmak

11.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

12.

Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini
gözetmek

13.

Malzeme hareketliliğinden kaynaklanan
tehlikelere duyarlı olmak

14.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

15.

Programlı ve düzenli çalışmak

16.

Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

17.

Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine
getirmek

18.

Süreç kalitesine özen göstermek

19.

Talimatları eksiksiz olarak uygulamak

20.

Taşıma işlemlerini gerçekleştirirken dikkatli olmak

21.

Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde
kullanmak

22.

Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

23.

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp
değerlendirmek

24.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen
göstermek

25.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru
şekilde bilgi paylaşmak

26.

Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık
olmak

27.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında
ilgilileri bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Konverter Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.       ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Konverter Operatörü (Seviye 5), meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

KonverterOperatörü (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEK: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.   Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Hikmet Ferudun
TANKUT – Genel Sekreter, HAK-İŞ – Genel Başkan, ÇELİK-İŞ Ruhi AYHAN – Genel
Eğitim Sekreteri, ÇELİK-İŞ Yaşar ÇINAR – Karabük Şube Başkanı, ÇELİK-İŞ Şahin
SERİM – Araştırma Uzmanı, HAK-İŞ

Burak YÜCEYALÇIN – TİS, Araştırma ve Eğitim
Uzmanı, ÇELİK-İŞ

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri

2.1.
Meslek        Standartları
Komisyonu Üyeleri

Fadıl DEMİREL – Genel Müdür, KARDEMİR AŞ.

Yusuf GÜRSOY – İnsan Kaynakları Müdürü,
KARDEMİR A.Ş.

Serdar YAVUZ – End. Etüd
Proje Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Zeren KARAARSLAN – Endüstri Mühendisi,
KARDEMİR A.Ş.

Hakan ULUDAĞ – İş Sağlığı ve Güvenliği
Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Prof. Dr. İbrahim KADI – Rektör Yardımcısı –
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Mustafa YAŞAR – Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Süleyman GÜNDÜZ – Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürü, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Ramazan KAÇAR – Metal Eğitimi
Bölüm Başkanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

2.2.
Meslek        Standardının
Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

İsmail ŞİŞLİ – Refrakter
Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Ayberk ÖZDUMAN – Sürekli Dökümler Baş
Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Özgür AYKUT – Dökümhane Baş Mühendisi,
KARDEMİR A.Ş.

Mansur YEKE – Çelikhane Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Talip KÜÇÜK- Çelikhane Baş Mühendisi,
KARDEMİR A.Ş.

İsa TAN- Formen- KARDEMİR A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Konverter Operatörü (Seviye 5)                                                                            11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoSezgin AKKAYA- Operatör- KARDEMİR AŞ.

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İskenderun Demir Çelik A.Ş İstanbul Maden
ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalüıji
Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi
Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalürji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Eğitimi Bölümü

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Konverter Operatörü (Seviye 5)                                                                            11UMS0124-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalüıji Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)

Hasan
KARABULUT,                                Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem
ÜNAL,                                            Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete
ÇANKAYA,                                         Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Muhsin
ŞAŞMAZ,                                        Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay
KESTİR,                                       Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil
ÇİMEN,                                             Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet
YARDIMCI,                                     Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu)

M.Fatih KESEROĞLU,                             Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray
VURMAY,                                        Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin
SERİM,                                              Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr.
Aykut ENGİN,                                       Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Konverter Operatörü (Seviye 5)                                                 11UMS0124-5 /
01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAhmet
GÖZÜKÜÇÜK,                                                              Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan
SİLAHŞÖR,                                                       Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hacı
Ali EROĞLU,                                                       Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, Sektör Komitesi Temsilcisi
(Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                                                Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,                                          Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd.
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                            Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,                                         Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                                                Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOĞLU,                                                  Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir