KONVERTER OPERATÖRÜ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

KONVERTER OPERATÖRÜ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 11UMS0124-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011- 27881 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

KONVERTER OPERATÖRÜ

Seviye:

41

Referans Kodu:

11UMS0124-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak-İş Konfederasyonu Koordinasyonunda
Çelik-İş Sendikası

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK-Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011- 27881 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin Yeterlilik Seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR BOM BAŞLIĞI: Cüruf çekme işleminde kullanılan çelik
gereci,

CÜRUF YAPICI MALZEMELER VE KATKI SİLOLARI: Triper katı ve döküm sırasındaki kullanılan malzemelerin
bulunduğu ambarı,

CÜRUF: Metalin ergitilmesi sırasında,
metalden yoğunlukça daha hafif olan ve ergiyen metalin üstünde biriken safsızlıklara verilen adı,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DÖKÜM
DELİĞİ: Konverterdeki sıvı metalin potaya aktığı
deliği,

DÖKÜM:
Konverterde hazırlanan sıvı metalin potaya
doldurulma işlemini,

FIRIN
MUYLUSU: Konverter gövdesinin sabitlendiği yeri,

FIRIN PERDESİ: Konverter
içinde bulunan sıvı metalin sıcaklığının ölçülmesi ve numunenin alınması ve
çalışanların sıcaklık toz, duman gibi etkenlerden korunduğu çelik kalkanı,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KAMPANYA: Konverter
içinde bulun refrakter ömrünü doldurmasına müteakip
yeni refrakter örümünü ve
bu örüm için geçen süreyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya
birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce
giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da
malzemeyi,

KONVERTER: Hurda ve sıvı metalin
yüklenilerek, yüksek sıcaklıkta, ortama oksijen verilerek istenilen
özelliklerde sıvı metalin elde edildiği ekipmanı,

LANS: Metal üretimi sırasında oksijen üfleyen aleti,

POTA ÇARPMA BÖLGESİ: Konverterden
sıvı metali potaya aktarırken ilk çarpmaya dayanıklı özel refrakterli
bölgeyi,

POTA
ÇEMBERİ: Potanın en üst noktasında bulunan çelik çemberi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Konverter Operatörü (Seviye 4)                                                                           11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                     Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPOTA NOZUL KUMU: Potadaki sıvı metalin
katılaşarak döküm deliğini tıkamaması için deliğe doldurulan kumu,

POTA: Ergimiş metali tutmaya ve taşımaya
yarayan, refrakter malzemelerle kaplanmış kabı,
PROB: Ergitilmiş metalin ölçümlerinin yapılmasını sağlayan ucu,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SKAL: İçerisinde metal ihtiva eden atık
malzemeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TRANSFER
ARABASI: Sıvı metal veya cüruf potasının köprülü vinç alma pozisyonu ile konverter döküm pozisyonu arasında transferini sağlayan
aracı,

TRİPER
KATI: Kireç, dolomit vb. yardımcı malzemelerin ilgili siloya konulduğu yeri,

TUMBA: Pota içerisindeki malzemeyi tamamen
boşaltmak için, potanın ağzının aşağıya çevrilmesi,

ÜFLEME:
Hurda ve sıvı metal yüklemesi sonrası konverter içersine lans ile oksijen
verilmesi işlemini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

KonverterOperatörü (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………………. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………………………………………. 8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman………………………………………………………………………………………………….. 18

3.3.
Bilgi ve
Beceriler…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………………. 19

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME…………………………………………………………………………….. 20©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.       GİRİŞ

Konverter
Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik
Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş
Konfederasyonu/Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Konverter
Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

KonverterOperatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Konverter Operatörü
(Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı
ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri
düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını
sağlayan, konverterle ilgili işleri yapan,
hazırlanan sıvı metal, hurda, alaşım ve cüruf yapıcı malzemelerin yüklenmesi
işlemlerini uygulayan, sıcak sıvı metal potasından sıvı metalin cürufunu
çeken, yardımcı tesis ve ekipmanın çalışır durumda
olmasını sağlayan, konverterde döküm öncesi ve
döküm sırasında gereken işleri icra eden ve mesleki gelişim faaliyetlerini
yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 3135 (Metal üretim işlem kontrolörleri )

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak
İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

KonverterOperatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.4.
Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Konverter işlemleri, uygun seviyede aydınlatılmış,
gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı uygun genişlikte, kapalı alanlarda
gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksekte
çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları, yüksek seviyede ısıya maruz kalma,
toz, gürültü, sıcaklık farkı, olası kaygan zemin ve aşırı hava akımına maruz
kalma sayılabilir. Konverterci, çalışma alanında
faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin
icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve
yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Konverter Operatörü (Seviye 4)’nün ağır ve tehlikeli
işlerde çalışabilecek sağlık raporuna ve Trafik Kanununun ilgili maddelerinde
belirtilen operatör belgesine sahip olması gerekmektedir.11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

KonverterOperatörü (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.       MESLEK
PROFİLİ3.1.

Görevler,
İşlemler ve B

ri

le

tl

ü

lç

Öl

ım

rı

a

ş

a

ûû

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği
konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere
katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun KKD’leri kullanır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

A.1

konusundaki kuralları uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret
ve levhalarını talimatlar doğrultusunda

 

 

 

A.1.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret
ve levhalarını çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin
güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.6

Aldığı eğitimlere uygun olarak
çalışır ve yaptığı çalışmalarda İSG kurallarım ön planda tutar.

 

İş sağlığı ve güvenliği,

A.2

Risk etmenlerini belirlemek ve

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi,
risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

yangın ve acil durum kurallarına uygun çalışmak

azaltmak

A.2.2

Risk faktörlerinin
değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait
bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını gözlemleyip,
tehlikeli bir durum tespitinde anında gidermek üzere önlem alma çalışmalarına
katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.2

Anında giderilemeyen tehlike
durumlarını amirlerine ve yetkililere bildirerek tehlike giderilinceye kadar
gerekli tedbirlerin alınmasında görev alır.

 

 

 

A.3.3

Kullandığı ekipmana
özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Bölümünde çalışan makinelerin
tehlikelerine karşı eğitim alır ve bu eğitim doğrultusunda kendini
tehlikelere karşı korur.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil çıkış veya kaçış prosedürlerinin etkinliğini kontrol etmek üzere yapılan
periyodik çalışmalara, eğitimlere ve tatbikatlara katılır.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkışların önlerine, geçişi
engelleyecek şekilde makine, ekipman ve malzeme
konulmasını önler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun
çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve
yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile
ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve
uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması
sırasında çevreye olan etkilerini gözleyerek zararlı sonuçların önlenmesi
çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda
bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri
kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamayı yaparak diğer personeli de bu
konuda bilgilendirerek koordine eder..

B.2.2

İşlem sırasında ve hazırlık
aşamalarında KKD ve malzemeleri kullanır ve/veya diğerlerine kullandırır.

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde
tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakların ve işletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır.

B.3.2

Doğal kaynakları ve işletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanarak diğer personelinde
kullanımını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini

C.1.1

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

uygulamak

C.1.2

Makine, alet, donanım ve sistemin
kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre
kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama
ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel
kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite, fire
ve/veya hata formlarını doldurur.

 

 

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların
kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

Kalite yönetim sistemi
dokümanlarına uygun çalışmak

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini
denetim altında tutmak

C.3.2

Kullanılan makinelerin ve
aletlerin uygunluğunu kontrol eder.

C

 

C.3.3

Yapılan işin ve gerektirdiği işlemlerin teknik
talimatlara uygunluğunu denetler.

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve
arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

 

 

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan
nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan
engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili
temel uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya
giderilemeyen hata ve arızalan amirlerine bildirir.

 

 

 

 

C.4.5

Sürekli iyileştirme çalışmalarını
her alanda uygulayarak, karşılaşılan sorunlarda uygun problem çözme
tekniklerini kullanır.

 

 

 

 

C.4.6

Ürün ve üretim süreci ile ilgili
her türlü uygunsuzluğu amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun
şekilde sürdürülmesi için, iş alanının uygunluğunu tespit eder.

 

 

D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin
iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş
yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve
ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak
çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve
hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve
malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve
muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışma alanını

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat,
makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

düzenlemek

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme,
araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz
tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken İSG kurallarını
ön planda tutar.

 

 

 

 

D.3.3

Kişisel ve ortak kullanım
alanlarının sağlık bilgisi kurallarına özen gösterir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı
temizliğini yapmak

D.3.4

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde temizler ve kaldırır.

 

 

 

 

D.3.5

İş güvenliğine zarar verebilecek
maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde
uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.6

Yapılan çalışma hakkında
amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve
güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik
olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik
durumlarını

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan
bir durum olduğunda veya olabilecek bir tehlike veya arıza durumunda
çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların
değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Sahip olduğu yetki çerçevesinde
araç, gereç ve donanımın sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli
çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet ve donanımını

E.2

Çalışma donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik
işlemlerini uygular.

E

korumak ve talimatlara uygun bakımlarını

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde
kullanılacak malzemeleri temin ederek uygun şekilde depolar.

 

sağlamak

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip
eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımın
arızalarını belirler, bozulma ve yıpranmalarını zamanında fark eder ve bu
bilgileri ilgililerle paylaşır.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve
yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin
sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma ile
ilgili kayıtları oluşturarak ilgililere aktarır.

 

 

 

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Makine ve ekipman
parçalarının çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Potadan sıvı metalin cürufunu
almak

F1.1

Cüruf çekme makinelerinin sürekli
işletmede kalması için gerekli olan tüm önlemleri alır.

 

 

F.1

F.1.2

Talimatlar doğrultusunda, sıcak
metal potasından cüruf çekme makinesiyle cürufu sıyırır.

 

 

 

 

F.1.3

Cüruf potası dolduğunda yenisi ile
değiştirir.

 

 

 

 

F.2.1

Hurda kovasındaki hurdaların
evsafını ve yükleme sonrasında konverterin içini
gözle kontrol eder.

 

 

F.2

Hurda ve sıvı metali konverter yüklemesine hazırlamak

F.2.2

Lans’ın hurdaya çarpmasını önlemek için kumanda odasına bilgi
verir.

 

 

 

F.2.3

Hurda ve sıvı metalin yüklemesini
yapar.

 

 

 

 

F.2.4

Konverteri dik konuma getirir.

F

Konverterle ilgili işlemleri yapmak (devamı var)

 

 

F.3.1

Oksijen üflemesinin bitimi ile konverteri numune alma ve sıcaklık ölçme konumuna
getirerek numune alır ve sıcaklık ölçümünü gerçekleştirir.

 

 

F.3.2

Talimatlara göre potayı kontrol
ederek pota nozul kumunu atar.

 

 

 

 

F.3.3

Sıvı metal ve cüruf potalarını
takip ederek fırın altına zamanında yerleştirir.

 

 

 

Döküm öncesi işlemleri yapmak

F.3.4

Dökümden önce döküm deliğini
kontrol ederek temizler.

 

 

F.3

F.3.5

Kok, alüminyum ve alaşım
malzemelerini zamanında ilave eder.

 

 

 

 

F.3.6

Alaşım malzemeleri besleme oluğunu
tamamen boşaltır.

 

 

 

 

F.3.7

Konverterin içini yükleme öncesi, numune alma ve sıcaklık ölçmek için
yatırılırken kontrol eder.

 

 

 

 

F.3.8

Anormal durumların gözlenmesi
halinde gerekli müdahaleyi yapar ve anında amirlerine bilgi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

KonverterOperatörü (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

F4

Fırın taşmalarında temizlik

F.4.1

Üretim esnasında meydana gelen
taşmalarda fırın muylularına su tutar.

 

 

yapmak

F.4.2

Fırın perdesi ve etrafını
temizler.

F

Konverterle ilgili işleri

F.5

Transfer arabası raylarını

F.5.1

Transfer arabalarını lokal konumda kontrollü olarak hareket ettirerek arabanın
herhangi bir yere değmemesini sağlar.

yapmak

temizlemek

F.5.2

Transfer araba raylarını kontrol
ederek bu bölgelerde biriken cüruf ve skalları
temizler.

 

 

F.6

Döküm sırasında pota içini

F.6.1

İlk sıvı metal çıkışının pota
çarpma bölgesine gelmesini sağlar.

 

 

talimatlara göre kontrol etmek

F.6.2

Pota çember ve dış bölgesine sıvı
metalin akmasını engeller.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Yardımcı tesis ve ekipmanı emniyetli ve ekonomik olarak kesintisiz biçimde
tutmak için gerekli faaliyetleri yurutur.

 

 

 

 

H.1.2

Gaz yıkama ve temizleme, lans soğutma, su arıtma sistemleri ve hava kompresörlerinde
herhangi bir arıza durumu olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

H.1.3

Amirlerinin görevlendirilmesine
paralel olarak arıza giderilinceye kadar bakım ekiplerine refakat eder.

 

 

H.1

Tesislerin sürekli olarak
çalışabilirliğini sağlamak

H.1.4

Konverterin son dökümünün ardından amirlerinin talimatı
doğrultusunda cüruf tumba ve pota değişimi işlerini yerine getirir.

 

 

 

H.1.5

Amirlerinin direktifleri
doğrultusunda konverter katlarında kullanılan sarf
malzemelerini forkliftle istifler.

 

 

 

 

H.1.6

Konverterlerin kampanya duruşları esnasında yapılan temizlik işine
katılır ve konverter ile ilgili verilen diğer
görevleri yerine getirir.

 

Yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutmak

 

 

H.1.7

Planlı ve arızi duruşlarda
amirlerinin talimatları doğrultusunda konverter ve
ilgili ekipmanın temizlik işlerine iştirak eder.

H

 

 

H.2.1

Malzemelerin miktarlarını kontrol
eder. Bu malzemeleri talimatlara uygun olarak temin eder ve ilgili silolara
çeker.

 

 

 

 

H.2.2

Malzeme nakil sistemleri, konverterler, fırın ve pota katkı siloları ve sahadaki
mevcut durumu kontrol ederek amirlerine bildirir.

 

 

 

 

H.2.3

Her vardiya başında konverter için gerekli malzeme miktarlarını kontrol eder.

 

 

H.2

Fırın ve pota katkı malzemelerini
silolara

H.2.4

Gerekli malzemelerin ilgili yerden
talep edilmesi ve malzeme temininde aksaklık olması durumunda zamanında ana
kumanda odasına ve amirlerine bildirir.

 

 

çekmek

H.2.5

İlgili silolara malzeme çekerken
doğru malzemenin doğru siloya gittiğinden emin olmak için konveyörleri ve triper katını kontrol eder.

 

 

 

 

H.2.6

Konveyörler ve silolarla ilgili
kumanda paneli ekranlarına gelen alarmları ilgili bakım ve onarım birimlerine
bildirir ve yapılan bakım çalışmalarına nezaret eder.

 

 

 

 

H.2.7

Malzeme nakil sistemi silolarına
gelen ve buradan da konverter fırın ve pota katkı
silolarına aktarılan malzemelerin evsafını kontrol eder.

 

 

 

 

H.2.8

Uygun olmayan malzemeler
gözlendiğinde amirlerine bilgi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Mesleki gelişim faaliyetlerini
yürütmek

I.1

Bireysel mesleki gelişim konusunda
çalışmalar yapmak

I.1.1

Mesleki ve kişisel gelişim için
gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

I.1.2

Konverterlere ilişkin yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip
eder.

I.2

Astlarına ve diğer çalışanlara
mesleki eğitimler vermek

I.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte
çalıştığı kişilere aktarır.

I.2.2

Konvertere ilişkin sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri
uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

KonverterOperatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Ağız temizleme ve blok koyma makinesi

2.
Cüruf sıyırma makinesi

3.
Dâhili yangın söndürme sistemi ekipmanı

4.
Dalgıç pompa

5.
Döküm deliğine kum atma aparatı

6.
Döküm kumanda panelleri

7.
Forklift

8.
Göstergeler

9.
Kanca

10.
Kırıcı

11.
Kişisel koruyucu donanım

12.
Koruyucu perde

13.
Pota

14.
Refrakter püskürtme
makinesi

15.
Sapan ve bezler

16.
Sıcaklık ve karbon tayin probu

17.
Taşınabilir söndürme cihazları

18.
Telsiz ve iletişim sistemleri

19.
Temel el aletleri

20.
Transfer arabaları

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

5.
Depolama bilgisi

6.
Ekip içinde çalışma yeteneği

7.
El aletlerini kullanma bilgisi

8.
El becerisi

9.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

10.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

11.
Kalite kontrol prensipleri bilgisi

12.
Kampanya işleri bilgi ve becerisi

13.
Kancacılık ve sapanlama, yük kaldırma ve taşıma bilgisi

14.
Kayıt tutma becerisi

15.
Konverter döküm deliği
değiştirilmesi ve tamiratı bilgi ve becerisi

16.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

17.
Mesleki terim bilgisi

18.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

19.
Ölçme değerlendirme bilgi ve becerisi

20.
Pota ilavelerinin hazırlanması bilgi ve becerisi11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No21.

Risk analizi bilgisi

22.

Sıcak ve sıcaktan korunma bilgisi

23.

Sıvı metalin ve hurdanın yüklenmesi bilgisi

24.

Sorun tespit becerisi

25.

Süreç akışlarını gözlemleme becerisi

26.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

27.

Temel düzeyde çelik üretim teknikleri bilgisi

28.

Temel refrakter
malzemeleri bilgisi

29.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın
söndürücüleri kullanma bilgisi

30.

Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği

31.

Yükleme potalarında kükürt giderme işlemi
bilgi ve becerisi

32.

Yükleme potalarının cürufunun çekilmesi
bilgisi

33.

Zamanı iyi kullanma becerisi

34.

Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin
olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Araç, donanım ve aparatların limitlerini
zorlamamak, limitleri dahilinde çalışmak

4.

Çalışma donanımı ve makinelerinin durumunu
dikkatle denetlemek

5.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanmak

6.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

8.

Gerekli ve acil durumlarda donanımın
çalışmasını durdurmak

9.

Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

10.

İşi ile ilgili hedeflerini bilmek ve hedefleri
başarıyla sonuçlandırmak

11.

İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri
kazanım konusunda duyarlı olmak

12.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

13.

Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini
gözetmek

14.

Malzeme hareketliliğinden kaynaklanan
tehlikelere duyarlı olmak

15.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

16.

Programlı ve düzenli çalışmak

17.

Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

18.

Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine
getirmek

19.

Süreç kalitesine özen göstermek

20.

Talimatları eksiksiz olarak uygulamak

21.

Taşıma işlemlerini gerçekleştirirken dikkatli olmak

22.

Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde
kullanmak

23.

Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp
değerlendirmek

25.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen
göstermek

26.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru
şekilde bilgi paylaşmak

27.

Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık
olmak

28.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında
ilgilileri bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

KonverterOperatörü (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Konverter
Operatörü (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme
ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Konverter Operatörü (Seviye 4)                                                                           11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                     Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEK: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.   Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Hikmet
Ferudun TANKUT – Genel Sekreter, HAK-İŞ – Genel
Başkan, ÇELİK-İŞ

Ruhi
AYHAN – Genel Eğitim Sekreteri, ÇELİK-İŞ Yaşar ÇINAR – Karabük Şube Başkanı,
ÇELİK-İŞ Şahin SERİM – Araştırma Uzmanı, HAK-İŞ

Burak
YÜCEYALÇIN – TİS, Araştırma ve Eğitim Uzmanı, ÇELİK-İŞ

2.    Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri

2.1.    Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Fadıl
DEMİREL – Genel Müdür, KARDEMİR AŞ.

Yusuf
GÜRSOY – İnsan Kaynakları Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Serdar
YAVUZ – End. Etüd Proje Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Zeren
KARAARSLAN – Endüstri Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Hakan
ULUDAĞ – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Prof. Dr. İbrahim KADI – Rektör Yardımcısı –
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mustafa YAŞAR – Teknik Eğitim
Fakültesi Dekan Yardımcısı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Süleyman GÜNDÜZ – Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürü, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Ramazan KAÇAR – Metal Eğitimi
Bölüm Başkanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

2.2.    Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

İsmail
ŞİŞLİ – Refrakter Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Ayberk
ÖZDUMAN – Sürekli Dökümler Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Özgür
AYKUT – Dökümhane Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Mansur YEKE – Çelikhane
Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Talip
KÜÇÜK- Çelikhane Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

İsa
TAN- Formen- KARDEMİR A.Ş.

Sezgin
AKKAYA- Operatör- KARDEMİR A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

01.03.2011
/ 00

Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

İskenderun Demir Çelik A.Ş

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

İzmir Sanayi Odası

Karabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi
Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalürji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Eğitimi Bölümü

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret BakanlığıKonverter Operatörü (Seviye 4)                                                                           11UMS0124-4
/

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                     Referans
Kodu /©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Konverter Operatörü (Seviye 4)                                                                           11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                     Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTMMOB Metalürji Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji
Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)

Hasan
KARABULUT,                                Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem
ÜNAL,                                             Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete
ÇANKAYA,                                         Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Muhsin
ŞAŞMAZ,                                        Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay
KESTİR,                                       Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil
ÇİMEN,                                             Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet
YARDIMCI,                                     Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

M.Fatih KESEROĞLU,                             Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray
VURMAY,                                        Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin
SERİM,                                              Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr.
Aykut ENGİN,                                       Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet
GÖZÜKÜÇÜK,                               Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Konverter Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek StandardıFiruzan SİLAHŞÖR,

Hacı Ali EROĞLU,

Sinan GERGİN,

5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Prof. Dr. Oğuz BORAT,

Yrd.
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,11UMS0124-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoDaire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi
Başkanlığı)

Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir