İZABECİ SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

İZABECİ SEVİYE 5

REFERANS
KODU / 10UMS0062-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 26.05.2010-27592©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

İZABECİ

Seviye:

51

Referans Kodu:

10UMS0062-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

04.05.2010 Tarih ve 2010/27 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

26.05.2010-27592

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (5) olarak
belirlenmiştir.

© Mesleki
Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ALAŞIMLAMA: Ergiyik
bir metal içerisine başka elementlerin belirli oranlarda katılması işlemini,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

CÜRUF: Metalin ergitilmesi işlemi sırasında,
metalden yoğunlukça daha hafif olan ve ergiyen metalin üstünde biriken safsızlıklara verilen adı,

ÇEVRE KORUMA: Çevreye zarar vermeyen
malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde
bertaraf edilmesini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

LANS: Metal üretimi
sırasında oksijen üfleyen aleti,

NOZUL:
Sıvı metalin akış yönünü kontrol etmeye yarayan ağızlığı,

POTA:
Ergimiş metali tutmaya ve taşımaya yarayan, refrakter
malzemelerle kaplanmış kabı,

PROB:
Metalin ergitilmesi sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlayan ucu,

REFRAKTER MALZEMELER: Silisyum dioksit,
alüminyum oksit, magnezyum oksit, karbür, borür ve nitrür gibi bileşiklerden meydana gelmiş yüksek sıcaklığa
ve sıcaklık değişimlerine uzun süreli dayanabilen malzemeyi,

SUBLANS: Metal üretiminde sıcaklık ve
oksijen ölçümlerini sağlayan veya numune almaya yarayan yardımcı aleti,

ŞARJ: Ergitilecek hammaddenin ocağa
yüklenmesi işlemini,

TANDİŞ:
Ergimiş metalin kalıplara dökülmesi sırasında akışı kontrol etmeye yarayan
geniş ve derin olmayan kabı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTASFİYE: Metalin ergitilmesi sırasında safsızlıkların giderilmesi ve metal özelliklerinin
iyileştirilmesi amacıyla yapılan işlemleri

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 19

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

3.4.
Tutum ve Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………  22

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 23© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

İzabeci (Seviye 5)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından
hazırlanmıştır.

İzabeci (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

İzabeci (Seviye 5), cevher veya hurdadan istenilen özelliklerde metal
üretilmesi için ocağın ön kontrollerinin yapılması, metalin standartlara
uygun şekilde ergitilmesi ve tasfiye edilmesi, üretilecek metalden beklenen
özelliklere göre gerekli katkı maddesinin hesaplanması ve sıvı metale
katılması, sıvı metalin uygun zamanda ve hızda kalıba doldurulması ve ergimiş
metalin potaya alınması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.
Bu
işlemler sırasında ergimiş metalin sürekli kontrol edilerek gerekli ayarların
yapılması, üretilecek metalin niteliklerine göre verilen talimatların
eksiksiz uygulanması, ocağın, donanımların ve çevrenin zarar görmemesine
dikkat edilmesi esastır.

İzabe işlemleri sırasında ocağın ön
kontrollerinin yapılması, hurda veya metal cevherinin verilen talimatlara
uygun olarak ergitilmesi, ocak ayarlarının üretilecek metalin niteliklerine
uygun şekilde yapılması, gerekli katkı maddelerinin doğru hesaplanması ve malzeme
akışının sağlanması izabecinin mesleki yetkinliğini
gerektirir.

İzabeci (Seviye 5)
genel nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanla­masından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızalan ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan ergimiş
metalin teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması, çalışılan
yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte
çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması izabecinin
sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
08                                    :
8121 (Metal işleme tesisi operatörleri)

3135 (Metal üretim işlemi kontrolörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma
İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

İzabecilik işlemi,
atölye ve fabrikalarda genelde ayakta çalışarak yapılır. İzabeci,
izabecilik işlemleri sırasında uygun kişisel
koruyucu donanım kullanarak çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları
arasında yüksek sıcaklık, rahatsız edici seviyede ışık, gürültü, titreşim,
koku, toz, gaz, nem, çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma ve zorlamalı
vücut pozisyonları ile izabecilik işleminin
getirdiği karmaşıklık sayılabilir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları
uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için,
işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların
eğitimlerine katılır.

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları
kullanır.

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara
bildirir.

A.3.3

Makinaya ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara
katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına

 

 

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

 

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve
ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada izin
verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makina,
tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

İzabe tesisindeki ekipman ve tezgahlar üzerinde yapılan ayarların
uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.3.3

İzabe işlemi sonucu yapılan dökümün kalitesinin teknik özelliklere
uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını
inceler.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını
belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine
uygun olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını
kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makina, tezgah ve donanımları çalışmaya
hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan makina ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı
sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli
bakım aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet ve

E.2

Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak
yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımların arızalarını belirleyebilir, bunlardaki
bozulma ve yıpranmaları zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

 

ilgili bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir
ve amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Çalışma öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

F.1

İş organizasyonunu gerçekleştirmek

F.1.1

Üretimin kalitesi ve fiziksel özellikleri ile ilgili bilgileri temin
eder.

F.1.2

Amirleri tarafından bildirilen programa uygun üretim planı ve iş emri
sıralamasını yapar.

F.1.3

Üretim programına göre üretilecek metalin hangi hammadde karışımında
olması gerektiğine karar verir.

F.2

İzabe tesisi donanımları ve süreçle ilgili, malzeme, alet ve ekipmanı
kontrol ve takip etmek

F.2.1

Döküm öncesi kontrol odası bilgisayarlarındaki alarm ve uyarı
işaretlerini kontrol eder.

F.2.2

Periyodik
olarak sistemlerdeki bütün valfleri ve soğutucuları kontrol eder.

F.2.3

Cüruf tutucu sistemini, gaz toplama sistemini ve diğer bilgisayar
sistemlerini kontrol eder.

F.2.4

Periyodik değişim gerektiren ekipmana ait yedeklerin stok seviyelerini
takip eder.

F.2.5

Periyodik
değişimi yapılan ekipmandaki uygunsuzlukları tespit ederek ayırır.

F.3

İzabeye ilişkin ön hazırlıkları yapmak

F.3.1

Gaz sisteminin kontrolü ile ocağa giren ve çıkan soğutma sularının
istenen sıcaklık ve miktarda olması için gerekli hazırlıkları yapar.

F.3.2

Ocak duruşlarında ters hava akımı sağlanması, gaz sistemine buhar
verilmesi, ocağın ana gaz şebekesinden emniyetli bir şekilde ayrılması ve
tepe gazının yakılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

F.3.3

İzabe kontrol panelindeki tüm göstergeleri kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Ergitme ocağı işlemlerini yapmak

(devamı var)

G.1

Potayı, ergimiş metal ile doldurmaya hazırlamak

G.1.1

Hurda ve
sıcak metal şarjı için potanın uygun pozisyona getirilmesini sağlar.

G.1.2

Sıcak metal potasının cüruf sıyırma istasyonuna ve transfer arabasına
konulmasını ve alınmasını sağlar.

G.1.3

Gaz toplama sistemini hazır hale getirir ve devreye alır.

G.1.4

Cüruf potasının transfer arabasına konulmasını ve alınmasını sağlar.

G.1.5

Potanın vinç yardımıyla transfer arabalarına oturtulmasını sağlar ve
pota ocağını işlem pozisyonuna alır.

G.2

Metali ergitmek

G.2.1

Ocak içinde metalin uygun değerlerde ergitilmesini sağlar.

G.2.2

Sıcaklık ölçümü yapmak ve numune almak için ölçüm lansına
ilgili probları takar.

G.2.3

Sıvı metalin istenen eşsıcaklık ve homojen
yapıda olması için uygun asal gazlarla karıştırılmasını sağlar.

G.2.4

Dökülecek ergiyiğin sıcaklığını, dökümün zaman planlamasına göre
ayarlar.

G.2.5

Elektrot eklemesi işlemlerini ve karıştırma lansı
değişimlerini yapar.

G.2.6

Cüruf sıçratma sistemi ile cüruf uzaklaştırma işlemini yapar.

G.2.7

Tüm parametreleri ekranlardan takip eder ve parametrelerde anormal
sapmalar olduğunda durumu amirine bildirir.

G.2.8

Bilgisayar panelinden vakum, oksijen üfleme, alaşımlama,
soğutma suyu, kazan ısıtma, sirkülasyon gazı sistemlerini çalıştırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Ergitme ocağı işlemlerini yapmak

G.3

Sıvı metal ile ilgili son işlemleri yapmak

G.3.1

Numuneyi uygun zamanlama ile ilgili bölüme gönderir.

G.3.2

Ergitilmesi biten sıvı metalin potaya alınmasını sağlar.

G.3.3

Potayı bir sonraki işlem yerine gönderir.

G.3.4

Dökümü biten potanın içerisindeki cürufu boşaltır.

G.3.5

Sıvı metal potasının refrakter malzemelerini
kontrol eder.

G.3.6

Sürgü
plakalarının, iç nozul, dış nozul
ve üfleme nozullarının değişimini yapar.

G.4

Ergiyiğe, döküme
gönderme öncesi son işlemleri uygulamak

G.4.1

Analiz ve tartı sonuçlarını alır, pota teminini sağlar.

G.4.2

Sıcaklık ölçümünü sublans ile veya manuel
yapar.

G.4.3

Alaşımlama
malzemelerinin stok seviyelerini takip eder.

G.4.4

Varsa tandişten sıcaklık ölçer ve kalıptan
numune alır.

G.4.5

Ergiyik potasından
sıcaklık ölçümü yapar ve numune alır.

G.4.6

Ergiyiğe gerekli
alaşım ilavelerini laboratuar sonuçlarına göre
yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

İlgili sistemlerin göstergelerini ayarlar.

 

 

H.1

Sıvı metali
kontrol etmek ve

H.1.2

Tüm işlemler sonunda, kumanda sistemlerinin göstergelerini ve ikaz
işaretlerini kontrol eder.

 

 

ilgili tesise sevk etmek

H.1.3

Tespit ettiği uygunsuzlukları amirine bildirir.

H

Sıvı metali sevk etmek ve raporları hazırlamak

 

 

H.1.4

Ergiyiğin ilgili yere
sevk edilmesini sağlar.

 

 

 

 

H.2.1

İşletme izabe raporunu hazırlar.

 

 

H.2

Gerekli
raporlamaları yapmak

H.2.2

Periyodik bakım raporlarını hazırlayarak amirine verir.

 

 

 

 

H.2.3

İzabe bölgesinin ekipman durumunu kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

İzabeci (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Eğitim planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

I.1.1

Eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir.

 

 

I.1.2

Periyodik ve bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından
değerlendirir.

I

Mesleki gelişim

I.2

Bireysel mesleki gelişimi

I.2.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

faaliyetlerine katılmak

konusunda
çalışmalar yapmak

I.2.2

İzabe yöntemleri ve yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip
eder.

 

 

I.3

Astlarına ve
diğer çalışanlara

I.3.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler vermek

I.3.2

İzabecilik işlemleri
ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Anahtarlar

2.

Argon gazı

3.

Asetilen

4.

Azot

5.

Balyoz

6.

Bilgisayar ve bilgisayar paneli

7.

Cüruf perdesi

8.

Çamur topu

9.

Çarpma plakası

10.

Çivi ucu kırpıntısı

11.

Çubuk

12.

Döküm açma ve kapama aparatları

13.

Döküm deliği matkabı

14.

El aletleri

15.

El arabası

16.

Elektrikli kumanda aletleri

17.

Elektronik kumanda aletleri

18.

Elektrot

19.

Gaz dedektörleri

20.

Göstergeler

21.

Harç püskürtme makinesi

22.

Hidrolik kumanda aletleri

23.

Hurda konveyörü

24.

Isıl çift (Termokupl)

25.

İç nozul

26.

Kalınlık ölçüm cihazları

27.

Kalıp paneli

28.

Kalıp seviye kontrol sistemi

29.

Kamera

30.

Kantar

31.

Kırıcı ve dövme tabancası

32.

Kişisel Koruyucu Donanım ( Baret, Koruyucu
burunlu ayakkabı, Eldiven, Gaz maskesi, Kulak tıkacı, Siperlik, Toz gözlüğü,
Toz maskesi, Koruyucu elbise)

33.

Koruyucu malzeme

34.

Kukla hazırlama parçaları

35.

Kumanda masaları

36.

Kürek

37.

Küskü

38.

Mekanik kumanda aletleri

39.

Monitör

40.

Nozul bloğu

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No41.

Nozul değiştirme aparatı ve mekanizması

42.

Numune kepçeleri

43.

Numune kovanları

44.

Oksijen borusu

45.

Oksijen ocağı ve yardımcı kumandalar

46.

Oksijen lansı

47.

Oksijen şalümosu

48.

Otomatik tıkacı

49.

Ölçüm lansı

50.

Pnömatik sistem

51.

Pota

52.

Prob

53.

Prob kontrol cihazı

54.

Refrakter malzemeler

55.

Sapan

56.

Seramik ip

57.

Sesli haberleşme cihazı (telsiz, telefon
gibi)

58.

Slab

59.

Sublans manipülatörü

60.

Süngü

61.

Süreç kontrol ve saha bilgisayarları

62.

Takımlar

63.

Tandiş arabaları

64.

Tandiş daldırma nozulu

65.

Tandiş örtü tozu

66.

Tavan vinci

67.

Toz toplama kanal kapakları

68.

Vakum kazanı

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.3.

Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.

Analitik düşünme yeteneği

4.

Bilgisayar kullanma becerisi

5.

Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

6.

Çevre koruma uygulamaları bilgisi

7.

Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve
becerisi

8.

Ekip çalışması yeteneği

9.

El becerisi

10.

El, göz ve zihin koordinasyonu yeteneği

11.

Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanım becerisi

12.

Geri dönüşümlü atık bilgisi

13.

İnsan ilişkileri yeteneği

14.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin
genel bilgi

15.

İşlem dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar bilgisi

16.

İşyeri düzenleme bilgisi

17.

İşyerine özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri
bilgisi

18.

Kalite güvence/yönetim sistemleri bilgisi

19.

Kalite kontrol metotları bilgisi

20.

Kendini ifade etme yeteneği

21.

Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve
becerisi

22.

Kullanılan malzeme ve gereçlerin özellikleri
bilgisi

23.

Makina ve gereçlerin kullanım bilgi ve
becerisi

24.

Malzeme ve süreç tanımlama kodları bilgisi

25.

Meslek matematiği bilgisi

26.

Mesleki teknik terim bilgisi

27.

Öğrendiklerini aktarabilme yeteneği

28.

Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği

29.

Öğretim teknikleri bilgisi

30.

Ölçme ve kontrol bilgisi

31.

Ölçme ve muayene araçları kullanımı bilgisi

32.

Refrakter malzeme temel bilgisi

33.

Sapanlama bilgi ve becerisi

34.

Süreç bilgisi

35.

Tavan vinci kullanım bilgisi

36.

Tehlikeli atık bilgisi

37.

Temel malzeme ve alaşım bilgisi

38.

Ulusal kalite yönetmelikleri-teknik
standartlar bilgisi

39.

Ürün bilgisi

40.

Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

41.

Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Amirlerine doğru bilgiyi zamanında aktarmak

2.

Beraber çalıştığı kişileri yönlendirmek

3.

Çalışma donanımları ve makinalarının durumunu
dikkatle denetlemek

4.

Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

5.

Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

6.

Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

7.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

8.

Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

9.

Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve
uygulamak

10.

Görevleriyle ilgili gerekli durumlarda
inisiyatif almak

11.

Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

12.

İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler
konusunda duyarlı olmak

13.

İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri
kazanım konusunda duyarlı olmak

14.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket
etmek

15.

Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.

Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

17.

Malzeme hazırlıklarını yaparken iş güvenliği
kurallarına özen göstermek

18.

Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

19.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

20.

Programlı ve düzenli çalışmak

21.

Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

22.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

23.

Süreç kalitesine özen göstermek

24.

Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

25.

Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde
kullanmak

26.

Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

27.

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp
değerlendirmek

28.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen
göstermek

29.

Vardiya değişimlerinde doğru iletişim kurmak
ve bilgi aktarmak

30.

Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

31.

Yapılan iş ve işlemlere yoğunlaşarak çalışmak

32.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında
ilgilileri bilgilendirmek

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

İzabeci (Seviye 5)
meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme
ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk:
Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr.
Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanı, MESS

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.
Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Endüstri Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan
Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoSelda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN ÇELİK End. Müh. Hamza ŞAHİN –
Endüstri Mühendisi, ERDEMİR Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Ramazan AKTAŞ – Pota Ocağı Formeni, KROMAN
ÇELİK

Met. Müh. Davut ÇELİK – Çelik Üretim İşletme
Başmühendisi, ERDEMİR

Met. Müh. Ahmet DEMİR – İkincil Metalurji İşletme Başmühendisi, ERDEMİR

Met. Müh. Kerem DOĞAN – I.Yüksek
Fırın İşletme Başmühendisi, ERDEMİR

Met. Müh. Serdar ERDEMİŞ – Çelikhane 2
İşletme Şefi, İÇDAŞ

End. Müh. Tuncay GÜMÜŞ – İş Değerlendirme ve Organizasyon Şefi,
ERDEMİR

Efrahim GÜNEŞ –
Vinç Operatörü, İÇDAŞ

Met. Müh. Selim KARAKUŞ – 1.11. Sürekli Döküm İşletme Başmühendisi,
ERDEMİR

İrfan KAYA – Çelikhane Vardiya Amiri, KROMAN
ÇELİK

End. Müh. Olçun ÖKSÜZ – Hammadde
İkmal ve Süreç Geliştirme Şefi, İÇDAŞ

M. Gökhan ÖZAKSOY – Üretim Şefi, KROMAN ÇELİK

Met. Müh. N.Aşkın
PEKER – Yüksek Fırınlar Müdürü, ERDEMİR

Met. Müh. Ayhan UÇAR – Çelik Üretim İşletme
Mühendisi, ERDEMİR

Met. Müh. Erdal UNAL – III.IV.
Sürekli Döküm İşletme Başmühendisi, ERDEMİR

Met. Müh. İlker UYSAL – II.Yüksek Fırın İşletme Başmühendisi, ERDEMİR

Mustafa YILMAZ – Çelikhane Üretim şefi,
KROMAN ÇELİK

Necdet YILMAZ – İzabe Vardiya Formeni, ERDEMİR©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası
Ankara Ticaret Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası Çelik İş Sendikası Ege Bölgesi Sanayi Odası

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı
Birlikleri İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji
Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi
Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve
Ticaret A.Ş,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Öğretmenliği Bölümü ODTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoSakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Eğitimi Bölümü T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu T.C. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. M.E.B Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

T.C. M.E.B Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Eğitim
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Dr. Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Mehmet SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU,
Sinan GERGİN,

M. FatihKESEROĞLU A.Ümit
AKYÜZDaire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) Alan Uzmanı (Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş.)

Alan
Uzmanı (Ulaştırma Bakanlığı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
28

İzabeci (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0062-5
/ 04.05.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Prof.Dr. Oğuz
BORAT,

Prof Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
29 

Incoming search terms:

  • izabeci nedir (28)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>