ISIL İŞLEMCİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
ISIL İŞLEMCİ SEVİYE 4

REFERANS KODU / 11UMS0148-4 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 9/8/2011 – 28020 (Mükerrer)


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 1

 

Isıl işlemci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
Meslek: ISIL İŞLEMCİ
Seviye: 41
Referans Kodu: 11UMS0148-4
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Metal Sektör Komitesi
MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: 05.07.2011 Tarih ve 2011/45 Sayılı Karar
Resmi Gazete Tarih/Sayı: 9/8/2011 – 28020 (Mükerrer)
Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 2

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

APARAT: Tuz banyoları ve fırınlarda ısıl işlem görecek iş parçasının takılarak, uygun şekilde konumlanmasını, yerleştirilmesini ve sabitlenmesini sağlayan ekipmanı,

AS BANYOSU: Sodyum nitrit ve potasyum nitrat çözeltileri ile hazırlanmış sertleştirme banyosunu,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

ENDÜKSİYON TEZGAHI: Elektrik akımından yararlanarak iş parçalarının ısıtılıp, ani olarak soğutulması ile yüzey sertleştirme işlemi uygulanan tezgahı,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KUMLAMA: Malzemeye, uygun sertlikte parçacıkların tazyikli püskürtülmesi yoluyla yüzey üzerinde yapılan aşındırma ve temizleme işlemini,

MENEVİŞ (TEMPERLEME): Sertleştirme işleminden sonra metali yumuşatarak gerginliğini ve kırılganlığını azaltmak için yapılan ısıl işlemi,

NİTRÜRASYON: Genellikle alaşımlı çelik türlerinde uygulanan ve uygun sıcaklık ortamında özel kimyasal ve gazların kullanılması ile iş parçasının dış yüzeyinde ince ve çok sert bir tabakaoluşturmayı sağlayan ısıl işlem yöntemini,

NORMALİZASYON: Isıl işlem görmüş iş parçasının belirlenmiş ısıl işlem sıcaklığının üzerinde ısıtılması ve normal hava ortamında soğutulması ile yapılan ısıl işlemi,

PİROMETRE: Cisimlerin sıcaklıklarını, yaydıkları ışınımdan yararlanarak temassız olarak ölçen aleti,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 3

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


ROCKWELL YÖNTEMİ: Koni yada küre biçiminde delici bir parçanın belli bir yük altında iş parçası üzerinde oluşturduğu izin derinliğinden yararlanarak serlik ölçme işlemini,

SEMENTASYON: Genellikle düşük karbonlu çeliklerde uygulanan ve uygun sıcaklık ortamında özel kimyasal ve gazların kullanılması ile iş parçasının karbonca zenginleştirilerek sertleştirilmesini sağlayan ısıl işlemi,

SERTLEŞTİRME: Metalik malzemelerin mümkün olan en yüksek sertlik ve aşınma dayanımına sahip olması için yapılan, belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmayı ve ardından uygun bir ortamda soğutmayı kapsayan ısıl işlemi,

SHORE SKLEROSKOBU YÖNTEMİ: Elmas uçlu bir çekicin cam boru içerisinden parça üzerine bırakılıp, çekicin zıplama boyuna göre sertlik ölçme işlemini,

SOĞUTMA ORTAMI: Gaz, ergitilmiş tuz, yağ, su gibi ısıl işlemde soğutma amaçlı kullanılan ortamı,

TAVLAMA: Bir metalin sertlik ve dayanımını arttırmak için veya sıcak şekil verme amacıyla belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TUZ BANYOSU: Özel olarak hazırlanmış kimyasal bileşiklerin yüksek sıcaklıklara çıkartılarak metal malzemelere ısıl işlem uygulanan sistemleri,

VİCKERS YÖNTEMİ: Sertliği ölçülecek iş parçasının yüzeyine, tabanı kare olan piramit şeklindeki bir ucun belirli bir yük altında daldırılması ve yük kaldırıldıktan sonra meydana gelen izin köşegenlerinin ölçülmesi işlemini,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 4

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………. 7

2.1.Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri………………………………………. 7

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler………………………………………………….. 7

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………….. 8

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………….. 8

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………….. 8

3.MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………. 9

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………. 26

3.3.Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………… 27

3.4.Tutum ve Davranışlar……………………………………………………………………………………. 28

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………….. 30


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 5

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


1.GİRİŞ

Isıl İşlemci (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Isıl İşlemci (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 6

 

Isıl işlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Isıl işlemci (Seviye 4), çeşitli şekil ve özellikteki metal malzemelerden mamul iş parçasının fiziksel ve mekanik özelliklerinin uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla, tavlama, sertleştirme, normalizasyon gibi ısıl işlemleri uygulayan kişidir. Bu işlemler sonucunda, iş parçasının talimatlar ve standartlarda belirtilen sertlik ve sertleşme derinliği değerlerine uygun olması, beklenen kalite ve şekil özelliklerine sahip olması, malzemelerin, fırın ve tezgâhların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Isıl işlemler sırasında, iş parçası ile ilgili teknik çizimlerin, iş emirlerinin ve malzeme bilgilerinin doğru okunup yorumlanması, yapılacak iş ve kullanılan malzemeye uygun ısıl işlem çeşidinin tespit edilmesi, tuz banyolarında gerekli kimyasal denge ve sıcaklık ortamının sağlanması ve gereken anlarda uygun soğutma işleminin uygulanması ile, işlem görmüş olan iş parçasının çeşitli ölçüm teknikleri ile sertlik değerlerinin ölçülmesi ve uygun biçimde istiflenmesi Isıl işlemcinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Isıl işlemci (Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. işlem­lerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. işlemleri tamamlanan iş parçasının teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasının sağlanması, temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın otonom bakım ve temizliğinin yapılması, gerekli aparat ve takımların temini için öneri ve bildirimlerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin emniyetinin sağlanması, Isıl işlemcinin sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08 : 8121 (Metal işleme tesisi operatörleri)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik

Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma işleri Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık işaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme işleri Yönetmeliği

iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

işyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 7

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Isıl işlemler, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda, genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksek dereceli sıcaklık, kimyasal maddelere ve gazlara maruz kalma, gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren fiziksel ve kimyasal nedenlerden kaynaklanan kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Isıl işlemci, işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Isıl İşlemcinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 8

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.MESLEK PROFİLİ


3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        A.1.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.
        A.1.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
    A.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine A.1.3 İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.
      ait kuralları uygulamak A.1.4 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.
        A.1.5 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
A İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum A.2 Risk etmenlerini azaltmak A.2.1 Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.
 

kurallarını uygulamak

A.2.2 Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.
      Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak A.3.1 Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.
    A.3 A.3.2 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.
      A.3.3 Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.
    A.4 Acil çıkış prosedürlerini A.4.1 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.
    uygulamak A.4.2 Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 9

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        B.1.1 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.
    B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.2 Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.
        B.1.3 İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.
        B.2.1 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.
B Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.2.2 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.
    B.2.3 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.
        B.2.4 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.
    B.3 İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek B.3.1 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.
    B.3.2 İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 10

 

Isıl işlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        C.1.1 işlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
    C.1 işe ait kalite gerekliliklerini uygulamak C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

        C.1.3

Fırın, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

        C.2.1 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.
    C.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak C.2.2 işlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.
  Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak     C.2.3 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.
C     C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

  C.3 Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak C.3.2 Fırın, tezgah ve diğer ekipman üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder.
        C.3.3

işlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

        C.4.1 Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.
    C.4 Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak C.4.2 Hata ve arızalan oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır.
    C.4.3 Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular.
        C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 11

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        D.1.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.
    D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.2 İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
    belirlemek D.1.3 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.
        D.1.4 Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.
        D.2.1 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.
    D.2 Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan yeri düzenlemek

D.2.3 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
        D.2.4 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.
        D.3.1 Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.
        D.3.2 Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.
    D.3 İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak D.3.3 Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve temizler.
        D.3.4 İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
        D.3.5 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 12

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        E.1.1 Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimat­lara uygun şekilde periyodik olarak denetler.
    E.1 Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek E.1.2 Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.
    E.1.3 Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir.
        E.1.4 Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.
        E.2.1 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını uygular.
  Çalışma alet ve E.2

Çalışma donanımlarının bakım

E.2.2 Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular.
E donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak aşamalarını uygulamak E.2.3 Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.
      E.2.4 Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip eder.
        E.3.1 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.
    E.3 Çalışma donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile E.3.2 Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.
      ilgili bilgileri aktarmak E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

        E.3.4 Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için amirlerine bildirir.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 13

 

Isıl işlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        F.1.1

Yapılacak işler ve imalat programıyla ilgili talimat ve iş emirlerini amirinden alır.

        F.1.2 ilgili iş parçasının varsa önceki imalat aşamaları hakkındaki raporları ve teknik bilgileri inceler.
        F.1.3 iş emirleri ve talimatlarda belirtilen esaslara göre çalışma aşamalarında yapacağı işlemleri ve sıralamasını belirler.
    F.1 iş programını yapmak F.1.4 Talimatlar ve iş emirlerinde istenen özellikler ve iş parçasının malzeme niteliğine uygun ısıl işlemi belirler.
        F.1.5

Uygulanacak ısıl işlemin özelliklerine göre tahmini işlem süresini tespit eder.

        F.1.6 işlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurur.
        F.1.7 iş programını amirlerine onaylatır.
F iş öncesi hazırlıkları yapmak (Devamı var)     F.2.1 işlemlere uygun olan ölçme aletlerini seçer.
  F.2

Ölçme aletlerini kontrol etmek

F.2.2 Ölçme aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.
    F.2.3 Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlannı yaptırır.
        F.3.1 iş parçasının imal edildiği malzeme özelliklerini, kesit kalınlığını ve alaşım içindeki karbon miktarını uygun yöntemlerle inceler.
      iş parçasını ve üretildiği F.3.2 iş parçasının ısıl işlem öncesi sahip olduğu sertlik derecesini uygun yöntem ve cihazla ölçer.
    F.3 malzemenin özelliklerini incelemek F.3.3 iş parçasının fiziki durum ve şeklini inceleyerek uygun taşıma ve bağlama metodu ile aparatlarını belirler.
        F.3.4 Üretim süreci içinde önceden ısıl işlem görmüş ve tekrar ısıl işleme tabi tutulacak iş parçasına uygun ekipman ile sıcaklık kontrolü yapar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 14

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F İş öncesi hazırlıkları yapmak F.4 Isıl işlemlerde kullanılacak ekipman ve malzemeyi hazırlamak F.4.1

Yapılacak ısıl işlem için gerekli ekipman ve malzemeleri çalışma alanına getirir.

F.4.2 Fırın, tezgah ve banyoların çalışma öncesi gerekli ön kontrol işlemlerini talimatlarda belirtilen sırayla yapar.
F.4.3 Gerçekleştirilecek ısıl işlemlerde kullanılacak kimyasal madde ve gazların karışım ve kullanım oranlarını talimatlara uygun olarak tespit eder.
F.4.4 Isıl işlemde kullanılacak fırın, tezgah ve/veya banyoların gerekli ayarlamalarını talimatlara uygun olarak yapar.
F.4.5 Tespit ettiği sorun ve arızalar varsa giderilmesini sağlar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 15

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        G.1.1 Isıl işlem görecek iş parçasının kumlama işlemi ihtiyacını iş emirlerine göre belirler.
        G.1.2 Kumlama yapılacak iş parçasının niteliklerine uygun olan kum veya metal parça­cığı çeşidini seçer.
        G.1.3 Kumlama yapılacak iş parçasının boyut ve şekil özelliklerine uygun kumlama makinesini seçer.
    G.1 İş parçasını kumlamak G.1.4 Kumlama makinesine yeterli miktarda kum veya metal parçacığını doldurur.
        G.1.5 Kumlama makinesi üzerinde gerekli kum debisi, püskürtme basıncı ve süre gibi ayarları yapar.
        G.1.6 Kumlanacak iş parçasını kumlama makinesine uygun şekilde yükler ve kumlamayı başlatır.
        G.1.7 Belirlenmiş kumlama işlemi süresi sonunda iş parçasını makineden çıkartır ve yüzey kontrolü yapar.
G İş parçasını ısıl işleme hazırlamak (devamı var)     G.2.1 Sertleştirme işlemi öncesi ve sonrasında iş parçasının yıkama işlemi ihtiyacını iş emirlerine göre belirler.
        G.2.2 İş parçası niteliklerine göre gerekli ise basınçlı su ile ön yıkama işlemi yapar.
        G.2.3 Yıkanacak iş parçasının malzeme özellikleri ve yapılacak/yapılmış olan ısıl işlem niteliğine uygun olan yıkama solüsyonu kimyasallarını belirler.
    G.2 İş parçasını yıkayarak G.2.4 Gerekli kimyasallan belirli ölçülerde karıştırarak yıkama solüsyonunu hazırlar.
    temizlemek G.2.5 Yıkama solüsyonunu yıkama için uygun sıcaklığa ulaşana kadar ısıtır ve yıkama işlemi gerçekleştirilecek tanka doldurur.
        G.2.6 İş parçasını yıkama solüsyonuna daldırır, uygun süre bekler ve iş parçasını yıkama tankından çıkartır.
        G.2.7 İş parçasını basınçlı su püskürterek veya uygun bir yıkama makinesine alarak kimyasal kalıntılarından arındırır.
        G.2.8 İş parçasını özel kurutucu veya fırına yükler ve kurutur.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 16

 

Isıl işlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        G.3.1 Isıl işlem görecek iş parçasının şekil, boyut ve ağırlık özellikleri ile gerçekleştiri­lecek ısıl işlem özelliklerine uygun bağlama yöntemini belirler.
    G.3 Aparat ve tel bağlamak, G.3.2 Tel bağlanacak iş parçasının özelliklerine uygun teli seçer, teli uygun boyda keser ve iş parçasına uygun yöntemle bağlar.
    sepetlere yerleştirmek G.3.3 Aparatlanacak iş parçasının özelliklerine uygun aparatı danışarak seçer ve iş parçasına takar.
  iş parçasını ısıl işleme hazırlamak     G.3.4 Isıl işlem fırınlarında işlem görecek iş parçasını şekil, boyut ve ağırlık özellik­lerine uygun fırın sepetlerine iş emirlerinde belirtilen şekilde dizer.
G     G.4.1 Isıl işlem görecek iş parçasının özellikleri ve gerçekleştirilecek ısıl işlemin niteliği­nin ön ısıtma işlemi ihtiyacını, iş emirlerine göre belirler.
        G.4.2 Ön ısıtma uygulanacak iş parçasını uygun yöntemle ön ısıtma ocağına veya ısıl işlem fırınına yükler.
    G.4 Ön ısıtma yapmak G.4.3

Fırın veya ocakta uygulanacak ön ısıtma sıcaklığını ve işlem süresini belirler.

        G.4.4 iş parçasının tamamı işlem görecek kesitleri boyunca uygun sıcaklığa ulaşana kadar ön ısıtma uygular.
        G.4.5 Ön ısıtma işlemi tamamlanan iş parçasını fırın veya ocaktan çıkartır, ilgili bölüme sevk eder.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 17

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.1.1 Isıl işlemin yapılacağı alev üflemeli makine ile soğutma sisteminin gerekli ayarla­malarını yapar.
        H.1.2 İş parçasının malzeme özelliği, şekli ve kesit kalınlığına göre uygun ısıtma yönte­mini belirler.
    H.1 Alevle yüzey sertleştirme yapmak H.1.3

İş parçasına çevreden dairesel ısıtma işlemini, talimatlarda belirtilen şekilde uygular.

      H.1.4

İş parçasına çevreden doğrusal ısıtma işlemini, talimatlarda belirtilen şekilde uygular.

        H.1.5 İş parçasının sertleşme sıcaklığına gelip gelmediğini ısınmayla değişen rengine göre veya sıcaklığını uygun yöntemle ölçerek belirler
H Isıl işlemle sertleştirme yapmak (devamı var)     H.1.6 Isıl işlemi biten iş parçasını ilgili birime sevk eder.
      H.2.1 İş parçası özellikleri ve iş emirlerinde belirtilen sertleşme özelliklerine uygun ısıl işlem fırın çeşidini belirler.
        H.2.2 İş parçası özellikleri, ısıl işlem gerçekleştirilen fırın özellikleri ve iş emirlerinde istenen sertliğe uygun işlem süresi, sıcaklığı, gaz debisi, basınç ve diğer ayarları yapar.
    H.2 Isıl işlem fırınlarında sertleştirme yapmak H.2.3 Isıl işlem fırınını çalıştırır ve önceden belirlenen süre boyunca iş parçasını ısıl işlem fırınında tutarak sertleştirme işlemini uygular.
        H.2.4 Isıl işlemi biten iş parçasını fırın sepetlerinden çıkartır ve aparatları söker.
        H.2.5 Fırın sepeti, aparat ve iş parçasını uygun şekilde istifler.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 18

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.3.1 Lazerle işlem görecek iş parçasına yüzey temizleme işlemi uygular.
    H.3 Lazer ve elektron ışını ile yüzey sertleştirme yapmak H.3.2 Elektron ışını ile işlem görecek iş parçasını uygun şekilde dizer ve makine üzerin­deki vakum ve benzeri ayarları talimatlara uygun olarak yapar.
        H.3.3 Sertleştirilecek noktalara uygun ölçüde lazer ışını vererek iş emirlerinde belirtilen derinliğe uygun miktarda ısıtır.
        H.3.4 Gerekli miktarda ısıtılan iş parçasına su verme işlemini uygun yöntemle gerçekleştirir.
        H.4.1 İş parçasının şekil ve boyut özelliklerine uygun punta veya bağlama aparatıyla iş parçasını tezgâha bağlar.
H Isıl işlemle sertleştirme yapmak (devamı var)     H.4.2

İş parçası özelliklerine uygun soğutma sıvısını tezgâha doldurur ve seviyesini kontrol eder.

    H.4

Endüksiyon tezgâhında yüzey

H.4.3 İş parçası özellikleri ve iş emirlerinde istenen sertleşme derinliğine göre, endüksiyon tezgâhında gerekli akım ve süre ayarlarını gerçekleştirir.
    sertleştirme yapmak H.4.4 İş parçasının fiziki özelliklerini göz önüne alarak endüktör sarar ve tezgâha uygun şekilde bağlar.
        H.4.5 Endüksiyon tezgâhını çalıştırarak sisteme elektrik verir ve iş parçasını sertleşme sıcaklığına kadar ısıtır.
        H.4.6 Uygun sıcaklıkta belirli süre işlem gören iş parçasını soğutma sıvısı püskürterek sertleştirir.
        H.4.7 Isıl işlemi biten iş parçasını tezgâhtan söker ve yüzeylerini temizler.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 19

 

Isıl işlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.5.1 Tuz banyosunda eski işlemlerden kalmış kalıntılar varsa temizler.
        H.5.2 iş parçası ve iş emirlerinde belirtilen sertleştirme özelliklerini dikkate alarak tuz banyosu için kimyasal bileşimi belirler.
    H.5 Tuz banyolarında sertleştirme yapmak H.5.3 Gerekli kimyasalları uygun ölçülerde karıştırarak tuz banyosu bileşimini hazırlar.
      H.5.4 Tuz banyosunu gerekli sıcaklığa ısıtır, sıcaklığın devamlılığını kontrol eder.
        H.5.5 iş parçasını uygun özellikteki kanca ve asma çubukları ile tuz banyosuna yerleştirir.
        H.5.6 iş emirlerinde belirtilen sertleştirme sıcaklığında uygun süre boyunca iş parçasını tuz banyosunda tutar.
H Isıl işlemle sertleştirme yapmak (devamı var)     H.6.1 iş parçası özellikleri ve istenilen sertleştirmeye uygun olan bitirme işlemini belirler.
        H.6.2 iş parçasını sıcaklığı ayarlanmış kurşun veya AS banyosuna alır ve yeterli süre bekleterek sertleştirmeyi tamamlar.
      Tuz banyolarında sertleştirme için tamamlayıcı işlemleri yapmak H.6.3 iş parçasını sıcaklığı ayarlanmış uygun özellikteki yağ banyosuna alır ve yeterli süre bekleterek sertleştirmeyi tamamlar.
    H.6 H.6.4 iş parçasını sıcaklığı ayarlanmış su tankına banyosuna alır ve yeterli süre bekleterek sertleştirmeyi tamamlar.
        H.6.5 iş parçasını basınçlı veya fanlı hava tankına alır ve yeterli süre bekleterek sertleştirmeyi tamamlar.
        H.6.6

Sertleştirme işlemleri tamamlanan iş parçasını yüzeylerini temizlenmek üzere sevk eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 20

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.7.1 İş parçasını uygun özellikteki ön ısıtma ortamında yeterli süre bekletir.
        H.7.2 Nitrürasyon banyosunda kalıntı ve tortu varsa temizler.
        H.7.3 Banyo kimyasallarının analizini yapar, gerekiyorsa kimyasalları tamamlar.
    H.7 Tuz banyosunda nitrürasyon yapmak H.7.4 İş parçasını askı ve kancalar yardımıyla nitrürasyon banyosuna daldırır.
        H.7.5 Nitrürasyon banyosu sıcaklığını uygun düzeye ayarlar ve düzenli kontrol eder.
H Isıl işlemle sertleştirme     H.7.6 İş emirlerinde belirtilen nitrürasyon derinliğine uygun süre iş parçasını nitrürasyon banyosunda tutar.
yapmak(devamı var)     H.7.7 İşlem süresi bitiminde iş parçasını kimyasal kalıntıları temizlenmek üzere sevk eder.
        H.8.1 Fırın türü ve işlem özelliklerine göre fırın üzerinde yapılması gereken, sıcaklık, basınç, işlem süresi ve gazlar ile diğer kimyasallara ilişkin ayarları gerçekleştirir.
        H.8.2 İş parçasını uygun yöntem ile ısıl işlem fırınına yerleştirir ve fırını çalıştırır.
    H.8 Isıl işlem fırınlarında nitrürasyon yapmak H.8.3

Önceden belirlenmiş süre boyunca iş parçasını fırında tutarak sertleştirme yapar.

        H.8.4 İşlem süresi sonunda iş parçasını uygun yöntemle fırından çıkartır.
        H.8.5 İş parçasını gerekli soğutma işlemi uygulanmak üzere sevk eder.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 21

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        H.9.1 Tuz banyosunda birikmiş cüruf varsa temizler.
        H.9.2 Tuz banyosu sıcaklığını yapılacak ısıl işlem için gerekli sıcaklığa getirir ve sürekli­liğini sağlar.
        H.9.3 İş emirlerinde belirtilen sertleşme miktarı, derinliği ve iş parçasının sahip olduğu karbon miktarına göre tuz banyosunda yer alacak kimyasalların miktarını belirler.
        H.9.4 Uygun kimyasalları hazırlar ve tuz banyosuna yükler.
    H.9 Tuz banyosunda sementasyon yapmak H.9.5

Fiziksel özelliklerine göre el veya caraskal ile iş parçasını tuz banyosuna yükler.

      H.9.6 Önceden belirlenmiş işlem süresi bitimine kadar iş parçasını tuz banyosunda tutar, düzenli olarak kimyasal dengeyi denetler.
        H.9.7

İşlem süresi sonunda iş parçasını tuz banyosundan uygun yöntemle çıkarır.

H Isıl işlemle sertleştirme     H.9.8 Sertleştirme işlemini bitirmek üzere özel kimyasal ortam, yağ veya su tankına alır.
yapmak     H.9.9 Sertleştirme işlemleri biten iş parçasını dış yüzeylerini kimyasal kalıntılardan arındırılmak üzere sevk eder.
        H. 10.1 İşlem sırasında kullanılacak gaz bağlantılarını kontrol eder.
        H. 10.2 İşlem sırasında kullanılan gazlar için gerekli ayarları gerçekleştirir.
        H. 10.3 İşlem sırasında yapılan atmosfer ölçümlerini izler ve kontrol eder.
    H.10 Isıl işlem fırınlarında sementasyon yapmak H. 10.4 Isıl işlem fırınındaki sıcaklık, süre türünden ayarları gerçekleştirir.
      H. 10.5 İş parçasını fırına uygun yöntemle yükler ve ısıl işlemi başlatır.
        H. 10.6

Önceden belirlenmiş süre boyunca iş parçasına sertleştirme işlemi uygular.

        H. 10.7 İşlemleri biten iş parçasını fırından çıkartır, aparatlarını söker ve diğer işlemler için sevk eder.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 22

 

Isıl işlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        I.1.1 iş parçası özelliklerini ve daha önceden uygulanmış olan ısıl işlemleri göz önüne alarak normalizasyon işleminin hangi ortamda uygulanacağını belirler.
        I.1.2 Tuz banyosunda gerçekleştirilecek normalizasyon işlemleri için tuz banyosu kimyasallarını ve sıcaklığını ayarlar.
    I.1 Normalizasyon yapmak I.1.3 Isıl işlem fırınlarında gerçekleştirilecek normalizasyon işlemleri için fırının sıcaklık ve gaz debisi ayarlarını talimatlara uygun olarak yapar.
    I.1.4 Tuz banyosunda işlem görecek iş parçasını tuz banyosuna, ısıl işlem fırınında işlem görecek iş parçasını ısıl işlem fırınlarına uygun yöntemle yükler.
        I.1.5 iş parçasını talimatlarda belirtilen süre boyunca işleme tabi tutar.
        I.1.6 işlem süresi biten iş parçasını tuz banyosu veya ısıl işlem fırınından uygun yöntemle çıkartır, soğutma işlemi için sevk eder.
        I.2.1 iş parçasının özelliklerini ve daha önceden uygulanmış olan ısıl işlemleri göz önüne alarak uygun menevişleme sıcaklığını ve süresini belirler.

I

Temel ısıl işlemleri gerçekleştirmek I.2

Meneviş(temperleme) yapmak

I.2.2 iş parçasını uygun menevişleme sıcaklığında ayarlanmış ısıl işlem fırınında belirlenen süre boyunca tutar.
    I.2.3 işlem süresi biten iş parçasını ısıl işlem fırınından uygun yöntemle çıkartır.
        I.2.4 iş parçasını gerekli soğutma işlemi uygulanması için sevk eder.
        I.3.1 Isıl işlem görmüş olan iş parçasının özellikleri ve gerçekleştirilmiş olan ısıl işlemin niteliğini dikkate alarak yapılacak olan soğutma işlemini belirler.
        I.3.2 Soğutma sistemi üzerindeki ayarları yapar, soğutma sıvısı ve kimyasallarının seviyesini kontrol eder.
    I.3 Soğutma işlemi uygulamak I.3.3 Kapalı devre soğutma sistemi olan fırın ve tezgâhlarda ilgili sistemi kullanarak soğutma yapar.
        I.3.4 Basınçlı hava veya su püskürterek soğutma gereken iş parçasına soğutma yapar.
        I.3.5 Durgun hava ve oda sıcaklığında soğutma gereken iş parçasını uygun şekilde bekleterek soğutma uygular.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 23

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

        J.1.1 Sertlik ölçümü yapılacak numune iş parçasının dış yüzeylerini yıkama, kumlama, zımparalama, taşlama gibi yöntemlerden uygun olanlar ile temizler.
    J.1 Sertlik ölçümüne hazırlık yapmak J.1.2 İş parçası ve uygulanmış olan ısıl işlem çeşitlerinin özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun sertlik ölçme cihazını tespit eder.
        J.1.3 Ölçüm işleminde kullanılacak cihazların kalibrasyonlarını kontrol eder, gerekli ayarlarını yapar.
        J.2.1 Malzeme cinsine göre batıcı ucun şeklini ve uygulama basıncını belirler.
    J.2 Rockwell yöntemi ile sertlik ölçümü yapmak J.2.2 Batıcı ucu numune yüzeyine dik ve kontrollü şekilde temas ettirir, uygun yükleme basıncı uygulayarak ucun malzeme yüzeyine oturmasını sağlar.
        J.2.3

Ölçüm cihazını sıfırlar, ölçüm için gerekli basınç değerini uygulayarak ölçüm yapar.

        J.3.1 Malzeme cinsine ve kalınlığına göre uygulama basıncını ve süresini belirler.
J

Sertlik kontrolü yapmak

J.3 Vickers yöntemi ile sertlik J.3.2 Batıcı ucu dik olarak numuneye temas ettirir ve belirlediği yük ve sürede batırır.
    ölçümü yapmak J.3.3

Ucu numuneden kaldırır ve metalürji mikroskobu yardımı ile numunedeki izi inceler.

        J.3.4 Ölçme ekranında izin köşegen uzunluklarının ortalamasını alarak iz alanını ve uyguladığı yükü iz alanına bölerek sertlik değerini hesaplar.
        J.4.1 Ölçüm işlemi için uygun özellikteki cam boruyu seçer ve numune üzerine uygun şekilde konumlar.
    J.4 Shore Sklereskobu yöntemi ile sertlik ölçümü yapmak J.4.2 Ölçüm çekicini boru içerisinden serbest olarak numune üzerine bırakır.
        J.4.3

Çekicin zıplama yüksekliğini ölçer ve bu yüksekliğe göre numune sertliğini tespit eder.

    J.5

Kontrol ve raporlama yapmak

J.5.1 Ölçme işlemi uyguladığı iş parçasının sertlik derecelerini ve sertleşme derinliklerini iş emirlerinde istenen değerlerle karşılaştırır.
    J.5.2 Ölçme işlemi sonuçları doğrultusunda gerekli formları doldurur, rapor hazırlar.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 24

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

    K.1 Bireysel mesleki gelişimi K.1.1 Makine, tezgah ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.
K Mesleki gelişim

konusunda çalışmalar yapmak

K.1.2 Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.
faaliyetlerine katılmak K.2

Astlarına ve diğer çalışanlara

K.2.1 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.
    mesleki eğitimler vermek K.2.2 Isıl işlemler ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 25

 

Isıl işlemci (Seviye 4)                                                                                        11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman


1. Bağlama aparatları
2. Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.)
3. Bezler
4. Bilgisayar
5. Caraskal
6. Çeşitli anahtar takımı
7. Çeşitli ölçme aletleri
8. Çeşitli temizlik malzemeleri
9. Çeşitli tuz banyosu kimyasalları
10. El breyzi
11. Elektrot pensesi
12. Endüktörler
13. Eşanjör
14. Fırın sepeti çeşitleri
15. Gaz manometleri
16. Giyotin makas
17. Hava kompresörleri
18. Hızlı soğutma üniteleri
19. Hortum çeşitleri
20. Isıl işlem fırınları
21. Keski çeşitleri
22. Kılavuz takımları
23. Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi, koruyucu elbise)
24. Kontrol, hata/fire formları
25. Kumlama makinesi
26. Kumpas
27. Kuru kum ve metal parçacıkları
28. Kurutma makineleri
29. Malzeme katalogları
30. Markalama araçları
31. Mengene çeşitleri
32. Mikrometre
33. Modelleme araçları
34. Numune kesme cihazı
35. Pergel
36. Pirometre çeşitleri
37. Püskürtmeli yıkama makinesi
38. Sertlik ölçme cihazları
39. Sesli haberleşme cihazı
40. Sıvı soğutma tankları
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 26

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


41.Soğutma sıvıları ve kimyasalları

42.Su terazisi

43.Taşıma-kaldırma ekipmanı

44.Taşlama makinesi

45.Teknik resimler

46.Tel fırça

47.Temel el aletleri

48.Tuz banyosu kutuları

49.Uyarı levhaları

50.Üstüpü

51.     Zımpara çeşitleri

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.Acil durum bilgisi

2.Analitik düşünme yeteneği

3.Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

4.Çevre koruma yöntemleri bilgisi

5.Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

6.Ekip içinde çalışma yeteneği

7.El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

8.El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

9.Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı güvenli şekilde kullanım becerisi

10.Geri dönüşümlü atık bilgisi

11.Hassas ölçüm yapabilme becerisi

12.Isıl işlem bilgisi

13.İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

14.İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

15.Kalibrasyon teknikleri bilgisi

16.Kalite güvence sistemleri bilgisi

17.Kalite kontrol metotları bilgisi

18.Kayıt tutma ve raporlama becerisi

19.Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

20.Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi

21.Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

22.Malzeme standartları bilgisi

23.Meslek matematiği bilgisi

24.Mesleki terim bilgisi

25.Muayene ve test teknikleri bilgisi

26.Nitrürasyon teknikleri bilgisi

27.Otonom bakım prosedürleri bilgisi

28.Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

29.Ölçme, değerlendirme bilgisi

30.Risk analizi bilgi ve becerisi


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 27

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)                                                                                       11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


31.Sementasyon teknikleri bilgisi

32.Soğutma sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve kullanma bilgisi

33.Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

34.Standart ölçüler bilgisi

35.Tehlikeli atık bilgisi

36.Teknik resim okuma ve yorumlama bilgisi

37.Teknik spesifikasyonlar bilgisi

38.Temel alaşım bilgisi

39.Temel bilgisayar bilgisi

40.Temel çalışma mevzuatı bilgisi

41.Temel elektrik-akım bilgisi

42.Temel kimya bilgisi

43.Temel mekanik bilgisi

44.Temel metal iç-yapı bilgisi

45.Üretim süreçleri bilgisi

46.Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

47.Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.Bilgi ve tecrübesi dahilinde karar vermek

4.Çalışma donanımları ve makinelerin durumunu dikkatle denetlemek

5.Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

6.Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.Detaylara özen göstermek

9.Dikkatli ve titiz olmak

10.Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

11.Ekip içinde uyumlu çalışmak

12.Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

13.Gerekli ve acil durumlarda donanım çalışmasını durdurmak

14.Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

15.Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

16.İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

17.İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

18.Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

19.Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

20.Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

21.Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

22.Planlı ve organize olmak

23.Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

24.Süreç kalitesine özen göstermek


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 28

 

Isıl işlemci (Seviye 4)                                                                                        11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


25.Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

26.Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

27.Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

28.Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

29.Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

30.Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

31.Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

32.Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 29

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Isıl İşlemci (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 30

 

Isıl işlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.  Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. ismet SiPAHi – Genel Sekreter, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Öğr. Üyesi, iTÜ; Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk ve Toplu Sözleşme Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut ENGiN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül ANLAR – Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü, MESS

Mak. Müh. Altan ÇETiNKAL – iş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞiLNiL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve Araştırma Uzmanı, MESS

2.   Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.   Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi, BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – insan Kaynakları Direktörü, iÇDAŞ

Aslan ARIKAN – insan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN ÇELiK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – insan Kaynakları Yöneticisi, KERİM ÇELiK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde ikmal ve Süreç Geliştirme Mühendisi, iÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETiN – insan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELiK

Selda SEÇKiNLER – insan Kaynakları Direktörü, ASSAN ALÜMiNYUM

Pınar iNAL – insan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN ALÜMiNYUM

Sis. Müh. Harun KiLCi – Personel ve idari işler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve idari işler Yöneticisi (izmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. ibrahim ÖZBUNAR – Üretim ve Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELiK

Alaattin SELAMCI – insan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN ÇELiK

End. Müh. Hamza ŞAHiN – Endüstri Mühendisi, ERDEMiR

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELiK


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 31

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


2.2.   Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Haluk GÜMÜŞDERELİOĞLU – İnsan Kaynakları Direktörü, TÜRK TRAKTÖR

Koray KELLEÖZÜ – Gövde Üretim Müdürü, TÜRK TRAKTÖR

Erol KARA – Endüstriyel İlişkiler ve İdari İşler Yöneticisi, TÜRK TRAKTÖR

Tek. Öğrt. Murat KARABULUT – Teknik Eğitim Sorumlusu, TÜRK TRAKTÖR

Metalurji Müh. Ali Orhan ASLANTAŞ – Isıl İşlem Mühendisi, TÜRK TRAKTÖR

Metalurji Müh. Onur KILIÇ – İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi, TURK TRAKTÖR

Eyüp ÜNSAL – Üretim Takım Lideri, TÜRK TRAKTÖR

Metalurji Müh. A. Barış TELSEREN – Başkan, MISAD

Yük. Metalurji Müh. M. Önder YÜCEL – Genel Sekreter, MISAD

Fizik Müh. Kenan ANIL – Onursal Üye, MISAD

Adnan BÜYÜKDİŞİKİTLİ – Yönetim Kurulu Üyesi, MISAD

Yük. Metalurji Müh. Altan ERDOĞAN – Eğitim ve Meslek Standartları Komisyonu Üyesi, MISAD

O. Burak DAVUT – Denetleme Kurulu Üyesi, MISAD Metalurji Müh. Mehmet KINALI – Dernek Üye Temsilcisi, MISAD Metalurji Müh. Sakine ÜLKER – Dernek Üye Temsilcisi Danışmanı, MISAD Metalurji Müh. İlker SEYMAN – Dernek Üye Temsilcisi Danışmanı, MISAD Yük. Makine Müh. Zafer ERYILMAZ – Fahri Üye, MISAD

Metalurji Müh. Soydan KENEŞ – Genel Müdür, İstanbul Isıl İşlem San. ve Tic. A.Ş.

3.   Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 32

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik İş Sendikası

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Ege Bölgesi Sanayi Odası Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

İstanbul Ticaret Odası

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MAN Türkiye A.Ş.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mercedes-Benz Türk A.Ş.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Otokar Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş.

Otomotiv Sanayii Derneği

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 33

 

Isıl işlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

T.C. M.E.B Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye ihracatçılar Meclisi Türkiye iş Kurumu

Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi işverenleri Sendikası


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 34

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan (Yükseköğretim Kurulu)


Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Serpil ÇİMEN,

Ahmet YARDIMCI,

Turgut RamazanTANLAK, Miray VURMAY,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK, Firuzan SİLAHŞÖR,


Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)


Hacı Ali EROGLU, Sinan GERGİN


Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 35

 

Isıl İşlemci (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


11UMS0148-4 / 05.07.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


5.   MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                              Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,                    Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,                          Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,                             Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011


Sayfa 36


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>