ISIL İŞLEMCİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ISIL İŞLEMCİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0148-3 RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 9/8/2011
– 28020 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Isıl işlemci (Seviye 3) Ulusal Meslek
Standardı

11UMS0148-3 / 05.07.2011 / 00 Referans Kodu /
Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

ISIL İŞLEMCİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0148-3

Standardı Hazırlayan
Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ
SENDİKASI
(MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör
Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay
Tarih/ Sayı:

05.07.2011 Tarih ve 2011/45
Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

9/8/2011 – 28020 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

APARAT:
Tuz banyoları ve fırınlarda ısıl işlem görecek iş parçasının
takılarak, uygun şekilde konumlanmasını, yerleştirilmesini ve sabitlenmesini
sağlayan ekipmanı,

AS
BANYOSU:
Sodyum nitrit ve potasyum nitrat
çözeltileri ile hazırlanmış sertleştirme banyosunu,

BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme
yeteneğini,

ÇEVRE
KORUMA:
Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya
süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf
edilmesini,

ELLEÇLEME:
Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre
ayrılarak istiflenmesi işlemini,

ENDÜKSİYON
TEZGAHI:
Elektrik akımından yararlanarak iş
parçalarının ısıtılıp, ani olarak soğutulması ile yüzey sertleştirme işlemi
uygulanan tezgahı,

GERİ
KAZANIM:
Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm
cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek
ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM:
Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine
karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KUMLAMA:
Malzemeye, uygun sertlikte parçacıkların tazyikli püskürtülmesi
yoluyla yüzey üzerinde yapılan aşındırma ve temizleme işlemini,

MENEVİŞ
(TEMPERLEME):
Sertleştirme işleminden sonra metali yumuşatarak
gerginliğini ve kırılganlığını azaltmak için yapılan ısıl işlemi,

NİTRÜRASYON:
Genellikle alaşımlı çelik türlerinde uygulanan ve uygun sıcaklık
ortamında özel kimyasal ve gazların kullanılması ile iş parçasının dış
yüzeyinde ince ve çok sert bir tabakaoluşturmayı sağlayan ısıl işlem
yöntemini,

NORMALİZASYON:
Isıl işlem görmüş iş parçasının belirlenmiş ısıl işlem sıcaklığının
üzerinde ısıtılması ve normal hava ortamında soğutulması ile yapılan ısıl
işlemi,

PİROMETRE:
Cisimlerin sıcaklıklarını, yaydıkları ışınımdan yararlanarak temassız
olarak ölçen aleti,

RİSK: Tehlikeli bir olayın
meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00SEMENTASYON:
Genellikle düşük karbonlu çeliklerde uygulanan ve uygun sıcaklık
ortamında özel kimyasal ve gazların kullanılması ile iş parçasının karbonca
zenginleştirilerek sertleştirilmesini sağlayan ısıl işlemi,

SERTLEŞTİRME:
Metalik malzemelerin mümkün olan en yüksek sertlik ve aşınma
dayanımına sahip olması için yapılan, belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmayı ve
ardından uygun bir ortamda soğutmayı kapsayan ısıl işlemi,

SOĞUTMA
ORTAMI:
Gaz, ergitilmiş tuz, yağ, su gibi ısıl işlemde soğutma amaçlı
kullanılan ortamı,

TAVLAMA:
Bir metalin sertlik ve dayanımını arttırmak için veya sıcak şekil
verme amacıyla belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını,

TEHLİKE:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TUZ
BANYOSU:
Özel olarak hazırlanmış kimyasal bileşiklerin yüksek
sıcaklıklara çıkartılarak metal malzemelere ısıl işlem uygulanan sistemleri,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat
aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz
tamamlanmamış ürünüifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Isıl
İşlemci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………. 7

2.1.
Meslek Tanımı……………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………….. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………….. 8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri………………………………………………………………. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………. 23

3.3.
Bilgi ve
Beceriler…………………………………………………………………………………………… 24

3.4.
Tutum ve
Davranışlar……………………………………………………………………………………. 25

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………….. 26©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Isıl
İşlemci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Isıl İşlemci (Seviye 3)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından
hazırlanmıştır.

Isıl
İşlemci (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Isıl
işlemci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Isıl işlemci (Seviye 3), çeşitli şekil ve
özellikteki metal malzemelerden mamul iş parçasının fiziksel ve mekanik
özelliklerinin uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla, tavlama,
sertleştirme, normalizasyon gibi ısıl işlemleri
uygulayan kişidir. Bu işlemler sonucunda, iş parçasının talimatlar ve
standartlarda belirtilen sertlik ve özelliklere uygun olması, beklenen kalite
ve şekil özelliklerine sahip olması, malzemelerin, fırın ve tezgâhların zarar
görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde
belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Isıl işlemler sırasında, iş parçası ile
ilgili teknik çizimlerin, iş emirlerinin ve malzeme bilgilerinin doğru
okunması, iş parçasının ve ısıl işlemin yapılacağı tesisatın ve soğutma ekipmanının uygun şekilde hazırlanması, işlem görmüş olan
iş parçasının uygun biçimde istiflenmesi Isıl işlemcinin mesleki yetkinliğini
gerektirir.

Isıl işlemci (Seviye 3), yakın nezaret
altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. işlem­lerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. işlemleri
tamamlanan iş parçasının teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip
olmasının sağlanması, temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın
otonom bakım ve temizliğinin yapılması, gerekli aparat ve takımların temini
için öneri ve bildirimlerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması, Isıl işlemcinin sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 8121 (Metal
işleme tesisi operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin
Yönetmelik

Çalışanların
iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma işleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık işaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme işleri
Yönetmeliği

Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

işyeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Isıl
İşlemci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Isıl işlemler, atölye, fabrika veya benzeri
kapalı alanlarda, genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında, yüksek dereceli sıcaklık, kimyasal maddelere ve gazlara
maruz kalma gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren fiziksel ve
kimyasal nedenlerden kaynaklanan kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.
Isıl işlemci, işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak
çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Isıl
İşlemcinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip
olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere
veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları
öğrenir.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları
kullanır.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ait kuralları
uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.

 

kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara
bildirir.

 

 

 

A.3.3

Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve
tatbikatlarda görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmaları hakkında bilgi edinir.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Isıl
işlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

işlem formlarında
yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

işe ait kalite
gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Fırın, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

işlemler sırasında
kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite
şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Yapılan işlemlerin uygunluğunu denetleme çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

C.3.3

işlemi tamamlanan malzemelerin
teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına talimatlara uyarak katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için,
belirlenmiş çalışma noktalarına uygun çalışır.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve
düzenini sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve
yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah
ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde
kaldırır ve temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimat­lara göre izler.

 

 

E.1

Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı
sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli
bakım aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet ve

E.2

Çalışma
donanımlarının bakım

E.2.2

Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

donanımlarının koruyucu ve
talimatlı bakımlarını sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları
zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

 

ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde,
değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Isıl
işlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapılacak işler ve imalat programıyla ilgili talimat ve iş emirlerini
amirinden alır.

 

 

 

 

F.1.2

emirleri ve
talimatlarda belirtilen esaslar ile önceki çalışmalara ilişkin raporlara göre
çalışma aşamalarında yapacağı işlemleri danışarak belirler.

 

 

F.1

Ön işlemleri yapmak

F.1.3

Uygulanacak ısıl işlemin özelliklerine göre uyması gereken işlem
süresini talimatlara göre belirler.

 

 

 

 

F.1.4

işlemlerle ilgili
kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurur.

 

 

 

 

F.1.5

programını
amirlerine onaylatır.

F

öncesi
hazırlıkları

 

 

F.2.1

parçasının
imal edildiği malzeme özelliklerini, kesit kalınlığını uygun yöntemlerle
inceler.

yapmak

F.2

parçası
özelliklerini belirlemek

F.2.2

parçasının
fiziki durum ve şeklini inceleyerek uygun taşıma ve bağlama metodunu ve
aparatlarını belirler.

 

 

 

 

F.2.3

Üretim süreci içinde önceden ısıl işlem görmüş ve tekrar ısıl işleme
tabi tutulacak iş parçasına uygun ekipman ile
sıcaklık kontrolü yapar.

 

 

 

 

F.3.1

Yapılacak ısıl işlem için gerekli ekipman ve
malzemeleri çalışma alanına getirir.

 

 

F.3

Isıl işlemlerde kullanılacak ekipman ve
malzemeyi

F.3.2

Isıl işlem fırınları ve endüksiyon tezgahının
çalışma öncesi gerekli ön kontrol işlemlerini talimatlarda belirtilen sırayla
yapar.

 

 

 

hazırlamak

F.3.3

Isıl işlemde kullanılacak fırın ve tezgahlar
ile soğutucu düzeneklerin gerekli ayarlamalarını talimatlara uygun olarak
yapar.

 

 

 

 

F.3.4

Tespit ettiği sorun ve arızalar varsa giderilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Sertleştirme işlemi öncesi veya sonrasında ısıl işlem görecek iş
parçasının kumlama veya yıkama işlemi ihtiyacını iş emirlerinden ve
amirlerine danışarak belirler.

 

 

 

 

G.1.2

İşlemde kullanılacak kumlama makinesine yeterli miktarda kum veya
metal parçacı­ğını doldurur, gerekli ayarları danışarak yapar.

 

 

 

 

G.1.3

Kumlanacak
iş parçasını makineye uygun şekilde yükler ve kumlamayı başlatır.

 

 

 

 

G.1.4

İşlem süresi
sonunda iş parçasını makineden çıkartır ve yüzey kontrolü yapar.

 

 

G.1

İş parçasını
temizlemek

G.1.5

İş parçası
niteliklerine göre gerekli ise basınçlı su ile ön yıkama işlemi yapar.

 

 

G.1.6

İş emirleri veya amirleri tarafından belirtilen kimyasalları belirli
ölçülerde karıştıra­rak yıkama solüsyonunu hazırlar.

G

İş parçasını ısıl işleme hazırlamak (Devamı
var)

 

 

G.1.7

Yıkama solüsyonunu yıkama için uygun sıcaklığa ulaşana kadar ısıtır ve
yıkama işlemi gerçekleştirilecek tanka doldurur.

 

 

 

G.1.8

İş parçasını yıkama solüsyonuna daldırır, uygun süre bekler ve yıkama
tankından çıkartır, basınçlı su püskürterek veya uygun bir yıkama makinesine
alarak kimyasal kalıntılarından arındırır.

 

 

 

 

G.1.9

İş parçasını özel kurutucu veya fırına yükler ve kurutur.

 

 

 

 

G.2.1

Isıl işlem görecek iş parçasının şekil, boyut ve ağırlık özellikleri
ile gerçekleştirilecek ısıl işlem özelliklerine uygun bağlama yöntemini
danışarak belirler.

 

 

G.2

Aparat ve tel bağlamak, sepetlere yerleştirmek

G.2.2

Tel bağlanacak iş parçasının özelliklerine uygun teli danışarak seçer,
teli uygun boyda keser ve iş parçasına uygun yöntemle bağlar.

 

 

 

G.2.3

Aparatlanacak
parçasının özelliklerine uygun aparatı danışarak seçer ve iş parçasına takar.

 

 

 

 

G.2.4

Isıl işlem fırınlarında işlem görecek iş parçasını şekil, boyut ve
ağırlık özelliklerine uygun fırın sepetine iş emirlerinde belirtilen şekilde
dizer.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

Isıl işlem görecek iş parçasının özellikleri ve gerçekleştirilecek
ısıl işlemin niteliğinin ön ısıtma işlemi ihtiyacını, iş emirlerinden ve
amirlerine danışarak belirler.

 

İş parçasını ısıl işleme hazırlamak

 

 

G.3.2

Ön ısıtma uygulanacak iş parçasını uygun yöntemle ön ısıtma ocağına
veya ısıl işlem fırınına yükler.

G

G.3

Ön ısıtma yapmak

G.3.3

Fırın veya ocakta uygulanacak ön ısıtma sıcaklığını ve işlem süresini
danışarak belirler.

 

 

 

 

G.3.4

İş parçasının tamamı işlem görecek kesitleri boyunca uygun sıcaklığa
ulaşana kadar ön ısıtma uygular.

 

 

 

 

G.3.5

Ön ısıtma işlemi tamamlanan iş parçasını fırın veya ocaktan çıkartır,
ilgili bölüme sevk eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Isıl
işlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Isıl işlemle sertleştirme yapmak (devamı
var)

H.1

Alevle yüzey sertleştirme yapmak

H.1.1

parçasına
çevreden dairesel ısıtma işlemini, talimatlarda belirtilen şekilde uygular.

H.1.2

parçasına
çevreden doğrusal ısıtma işlemini, talimatlarda belirtilen şekilde uygular.

H.1.3

parçasının
sertleşme sıcaklığına ulaştığını danışarak veya uygun yöntemle ölçerek
belirler.

H.1.4

Isıl işlemi biten iş parçasını ilgili birime sevk eder.

H.2

Isıl işlem fırınlarında sertleştirme yapmak

H.2.1

Isıl işlem fırını üzerindeki işlem süresi, sıcaklığı, gaz debisi,
basınç ve diğer ayarları danışarak yapar.

H.2.2

Önceden belirlenen süre boyunca iş parçasını ısıl işlem fırınında
tutarak sertleştirme işlemi uygular.

H.2.3

Isıl işlemi
biten iş parçasını fırın sepetlerinden çıkartır ve aparatları söker.

H.2.4

Fırın sepeti, aparat ve iş parçasını uygun şekilde istifler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.3.1

İş parçasının şekil ve boyut özelliklerine uygun punta
veya bağlama aparatını danışarak seçer ve iş parçasını tezgâha bağlar.

 

 

 

 

H.3.2

İş parçası özelliklerine uygun soğutma sıvısını tezgaha
doldurur ve seviyesini kontrol eder.

 

 

H.3

Endüksiyon tezgahında yüzey sertleştirme
yapmak

H.3.3

Endüksiyon tezgahını çalıştırarak, iş
parçasını talimatlarda belirtilen sertleşme sıcaklığına kadar ısıtır.

 

 

 

 

H.3.4

Uygun sıcaklıkta belirli süre işlem gören iş parçasını soğutma sıvısı
püskürterek sertleştirir.

 

 

 

 

H.3.5

Isıl işlemi biten iş parçasını tezgahtan
söker ve yüzeylerini temizler.

 

 

 

 

H.4.1

Tuz banyosunda eski işlemlerden kalmış kalıntılar varsa temizler.

 

 

 

Tuz banyolarında sertleştirme yapmak

H.4.2

Tuz banyosunu gerekli sıcaklık ayarlarını danışarak yapar.

H

Isıl işlemle sertleştirme yapmak (devamı
var)

H.4

H.4.3

İş parçasını uygun özellikteki kanca ve asma çubukları ile tuz
banyosuna yerleştirir.

 

 

 

 

H.4.4

İş emirlerinde belirtilen sertleştirme sıcaklığında uygun süre boyunca
iş parçasını tuz banyosunda tutar.

 

 

 

 

H.4.5

Gerekli olan bitirme işlemleri için iş parçasını sevk eder.

 

 

 

 

H.5.1

İş parçasını sıcaklığı ayarlanmış kurşun veya AS banyosuna alır ve
yeterli süre bekleterek sertleştirmeyi tamamlar.

 

 

 

Tuz banyolarında

H.5.2

İş parçasını sıcaklığı ayarlanmış uygun özellikteki yağ banyosuna alır
ve yeterli süre bekleterek sertleştirmeyi tamamlar.

 

 

H.5

sertleştirme için
tamamlayıcı işlemleri yapmak

H.5.3

İş parçasını sıcaklığı ayarlanmış su tankına/banyosuna alır ve yeterli
süre bekleterek sertleştirmeyi tamamlar.

 

 

 

H.5.4

İş parçasını basınçlı veya fanlı hava tankına alır ve yeterli süre
bekleterek sertleştirmeyi tamamlar.

 

 

 

 

H.5.5

Sertleştirme işlemleri tamamlanan iş parçasını yüzeylerini temizlenmek
üzere sevk eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.6.1

İş parçasını uygun özellikteki ön ısıtma ortamında yeterli süre bekletir.

 

 

 

 

H.6.2

Nitrürasyon banyosunda
kalıntı ve tortu varsa temizler.

 

 

H.6

Tuz
banyosunda nitrürasyon

H.6.3

İş parçasını askı ve kancalar yardımıyla nitrürasyon
banyosuna daldırır.

 

 

yapmak

H.6.4

Nitrürasyon banyosu
uygun sıcaklığını danışarak belirler ve düzenli kontrol eder.

 

 

 

 

H.6.5

İş
emirlerinde belirtilen süre boyunca iş parçasını nitrürasyon
banyosunda tutar.

H

Isıl işlemle sertleştirme yapmak (devamı
var)

 

 

H.6.6

İşlem süresi bitiminde iş parçasını kimyasal kalıntıları temizlenmek üzere
sevk eder.

 

 

 

 

H.7.1

İş emirleri ve amirleri tarafından belirtilen fırın ayarlarını düzenli
olarak takip eder.

 

 

 

 

H.7.2

İş parçasını
uygun yöntem ile ısıl işlem fırınına yerleştirir ve fırını çalıştırır.

 

 

H.7

Isıl işlem fırınlarında nitrürasyon yapmak

H.7.3

İş emirleri ve amirleri tarafından belirlenen süre boyunca iş
parçasını fırında tutarak sertleştirme yapar.

 

 

 

 

H.7.4

İşlem süresi sonunda iş parçasını uygun yöntemle fırından çıkartır.

 

 

 

 

H.7.5

İş parçasını gerekli soğutma işlemi uygulanmak üzere sevk eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Isıl
işlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.8.1

Tuz banyosunda birikmiş cüruf varsa temizler.

 

 

 

 

H.8.2

Tuz banyosu sıcaklığını danışarak belirler ve düzenli kontrol eder.

 

 

 

 

H.8.3

Uygun
kimyasalları iş emirlerine göre danışarak hazırlar ve tuz banyosuna yükler.

 

 

H.8

Tuz banyosunda

H.8.4

Fiziksel
özelliklerine göre el veya caraskal ile iş
parçasını tuz banyosuna yükler.

 

 

sementasyon yapmak

H.8.5

emirleri
veya amirleri tarafından belirlenen işlem süresi bitimine kadar iş

 

 

 

 

parçasını tuz
banyosunda tutar.

 

 

 

 

H.8.6

işlem süresi
sonunda iş parçasını tuz banyosundan uygun yöntemle çıkarır.

H

Isıl işlemle
sertleştirme

 

 

H.8.7

Sertleştirme işlemini bitirmek üzere iş parçasını özel kimyasal ortam,
yağ veya su tankına alır.

yapmak

 

 

H.8.8

Sertleştirme işlemleri biten iş parçasını dış yüzeylerini kimyasal
kalıntılardan arındırılmak üzere sevk eder.

 

 

 

 

H.9.1

işlemler sırasında
kullanılacak gaz bağlantılarını talimatlara göre kontrol eder.

 

 

 

 

H.9.2

işlemler sırasında
yapılan atmosfer ölçümlerini talimatlara göre izler ve kontrol eder.

 

 

H.9

Isıl işlem fırınlarında

H.9.3

Isıl işlem fırınındaki sıcaklık, süre türünden ayarları danışarak
yapar.

 

 

sementasyon yapmak

H.9.4

parçasını
fırına uygun yöntemle yükler ve ısıl işlemi başlatır.

 

 

 

 

H.9.5

emirleri
veya amirleri tarafından belirlenen süre boyunca iş parçasına sertleştirme
işlemi uygular.

 

 

 

 

H.9.6

işlemleri biten iş
parçasını fırından çıkartır, aparatlarını söker ve diğer işlemler için sevk
eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Isıl işlem fırınlarında gerçekleştirilecek normalizasyon
işlemleri için fırının sıcaklık ve gaz debisi ayarlarını talimatlara göre
danışarak yapar.

 

 

I.1

Normalizasyon yapmak

I.1.2

Tuz banyosunda işlem görecek iş parçasını tuz banyosuna, ısıl işlem
fırınında işlem görecek iş parçasını ısıl işlem fırınlarına uygun yöntemle
yükler.

 

 

I.1.3

İş parçasını talimatlarda veya amirlerince belirtilen süre boyunca
işleme tabi tutar.

 

 

 

 

I.1.4

İşlem süresi biten iş parçasını tuz banyosu veya ısıl işlem fırınından
uygun yöntemle çıkartır, soğutma işlemi için sevk eder.

 

 

 

 

I.2.1

İş parçasını ayarları amirlerince yapılmış ısıl işlem fırınında
belirlenen süre boyunca tutar.

I

Temel ısıl işlemleri

I.2

Meneviş (temperleme) yapmak

I.2.2

İşlem süresi biten iş parçasını ısıl işlem fırınından uygun yöntemle
çıkartır.

gerçekleştirmek

 

 

I.2.3

İş parçasını gerekli soğutma işlemi uygulanması için sevk eder.

 

 

 

 

I.3.1

Soğutma sistemi üzerindeki ayarları danışarak yapar.

 

 

 

 

I.3.2

Soğutma sıvısı ve kimyasallarının seviyesini iş emirlerine göre
danışarak kontrol eder.

 

 

I.3

Soğutma işlemi uygulamak

I.3.3

Kapalı devre soğutma sistemi olan fırın ve tezgâhlarda ilgili sistemi
kullanarak nezaret altında soğutma yapar.

 

 

 

 

I.3.4

Basınçlı hava veya su püskürterek soğutma gereken iş parçasına nezaret
altında soğutma yapar.

 

 

 

 

I.3.5

Durgun hava ve oda sıcaklığında soğutma gereken iş parçasını uygun
şekilde bekleterek nezaret altında soğutma uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.1.1

Mesleki ve kişisel gelişimi için gerekli eğitim faaliyetlerine
katılır.

J

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.2

Isıl işlem teknolojileri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri takip eder.

 

 

 

 

J.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Isıl
işlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Bağlama aparatları

2.

Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)

3.

Bezler

4.

Bilgisayar

5.

Ceraskal

6.

Çeşitli anahtar takımı

7.

Çeşitli ölçme aletleri

8.

Çeşitli temizlik malzemeleri

9.

El breyzi

10.

Elektrot pensesi

11.

Endüktörler

12.

Eşanjör

13.

Fırın sepeti çeşitleri

14.

Gaz manometreleri

15.

Giyotin makas

16.

Hava kompresörleri

17.

Hızlı soğutma üniteleri

18.

Hortum çeşitleri

19.

Isıl işlem fırınları

20.

Keski çeşitleri

21.

Kılavuz takımları

22.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)

23.

Kontrol, hata/fire formları

24.

Kumlama makinesi

25.

Kumpas

26.

Kuru kum ve metal parçacıkları

27.

Kurutma makineleri

28.

Malzeme katalogları

29.

Markalama araçları

30.

Mengene çeşitleri

31.

Mikrometre

32.

Modelleme araçları

33.

Numune kesme cihazı

34.

Pergel

35.

Pirometre çeşitleri

36.

Püskürtmeli yıkama makinesi

37.

Sesli haberleşme cihazı

38.

Sıvı soğutma tankları

39.

Soğutma sıvıları ve kimyasalları

40.

Su terazisi

11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Isıl İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı41.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

42.
Taşlama makinesi

43.
Teknik resimler

44.
Tel fırça

45.
Temel el aletleri

46.
Temel tuz banyosu kimyasalları

47.
Tuz banyosu kutuları

48.
Uyarı levhaları

49.
Üstüpü

50.     Zımpara
çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

3.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

4.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

5.
Ekip içinde çalışma yeteneği

6.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

7.
El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

8.
Elleçleme, taşıma ve
sabitleme donanımı güvenli şekilde kullanım becerisi

9.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

10.
Isıl işlem bilgisi

11.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

12.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

13.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

14.
Kalite kontrol metotları bilgisi

15.
Kayıt tutma ve raporlama becerisi

16.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

17.
Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri
bilgisi

18.
Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

19.
Mesleki terim bilgisi

20.
Otonom bakım prosedürleri
bilgisi

21.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

22.
Ölçme bilgisi

23.
Risk analizi bilgi ve becerisi

24.
Soğutma sıvı ve kimyasallarını kullanma bilgisi

25.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

26.
Standart ölçüler bilgisi

27.
Tehlikeli atık bilgisi

28.
Temel alaşım bilgisi

29.
Temel bilgisayar bilgisi

30.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

31.
Temel elektrik-akım bilgisi11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Isıl İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı32.
Temel malzeme standartları bilgisi

33.
Temel meslek matematiği bilgisi

34.
Temel metal bilgisi

35.
Temel nitrürasyon
teknikleri bilgisi

36.
Temel ölçüm yapabilme becerisi

37.
Temel sementasyon teknikleri
bilgisi

38.
Temel teknik resim okuma bilgisi

39.
Üretim süreçleri bilgisi

40.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

41.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

4.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

5.
Detaylara özen göstermek

6.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

7.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

8.
Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

9.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

10.
İş yerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

11.
İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

12.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

13.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

14.
Malzemeleri tasarruflu bir şekilde kullanmak

15.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

16.
Programlı ve düzenli çalışmak

17.
Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

18.
Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

19.
Süreç kalitesine özen göstermek

20.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

21.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

22.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

23.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

26.
Verilen eğitimlere katılmaya istekli olmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

Isıl
işlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Isıl işlemci (Seviye 3) meslek standardını
esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme
ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme
Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
26

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.  Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

Prof.
Dr. M. Nahit SERARSLAN – End.
Müh. Öğr. Üyesi, İTÜ; Meslek Standartları
Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk ve Toplu Sözleşme
Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr.
Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve
Araştırma Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.   Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

AslanARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları
Direktörü, ASSAN ALÜMİNYUM

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Alaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
27

Isıl
işlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.2.   Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Haluk GÜMÜŞDERELiOĞLU
– insan Kaynakları Direktörü, TÜRK TRAKTÖR

Koray KELLEÖZÜ – Gövde Üretim Müdürü, TÜRK
TRAKTÖR

Erol KARA – Endüstriyel ilişkiler ve idari
işler Yöneticisi, TÜRK TRAKTÖR

Tek. Öğrt. Murat
KARABULUT – Teknik Eğitim Sorumlusu, TÜRK TRAKTÖR

Metalurji Müh. Ali
Orhan ASLANTAŞ – Isıl işlem Mühendisi, TÜRK TRAKTÖR

Metalurji Müh. Onur
KILIÇ – iş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi, TÜRK TRAKTÖR

Eyüp ÜNSAL – Üretim Takım Lideri, TÜRK
TRAKTÖR

Metalurji Müh. A.
Barış TELSEREN – Başkan, MISAD

Yük. Metalurji Müh.
M. Önder YÜCEL – Genel Sekreter, MISAD

Fizik Müh. Kenan ANIL – Onursal Üye, MISAD

Adnan BÜYÜKDiŞiKiTLi
– Yönetim Kurulu Üyesi, MISAD

Yük. Metalurji Müh.
Altan ERDOĞAN – Eğitim ve Meslek Standartları Komisyonu Üyesi, MISAD

O. Burak DAVUT – Denetleme Kurulu Üyesi,
MISAD Metalurji Müh. Mehmet KINALI – Dernek Üye
Temsilcisi, MISAD Metalurji Müh. Sakine ÜLKER –
Dernek Üye Temsilcisi Danışmanı, MISAD Metalurji
Müh. ilker SEYMAN – Dernek Üye Temsilcisi
Danışmanı, MISAD Yük. Makine Müh. Zafer ERYILMAZ – Fahri Üye, MISAD

Metalurji Müh.
Soydan KENEŞ – Genel Müdür, istanbul Isıl işlem
San. ve Tic. A.Ş.

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Anadolu Isuzu
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası
Birleşik Metal işçileri Sendikası BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
28

Isıl İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek StandardıBoğaziçi
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik
İş Sendikası

Çimento
Endüstrisi İşverenleri Sendikası Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği
Bölümü Ege Bölgesi Sanayi Odası Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü

İstanbul Ticaret Odası

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MAN Türkiye A.Ş.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Mercedes-Benz Türk A.Ş.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Otokar
Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş.

Otomotiv Sanayii Derneği

Oyak Renault
Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
29

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. M.E.B Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Çıraklık,
Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

T.C. M.E.B Eğitim
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. M.E.B Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Temsa Global Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye
İhracatçılar Meclisi Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Sanayi İşverenleri Sendikası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
30

Isıl
İşlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Serpil ÇİMEN,

Ahmet YARDIMCI,

Turgut RamazanTANLAK, Miray VURMAY,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK, Firuzan SİLAHŞÖR,Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Hacı
Ali EROĞLU, Sinan GERGİNSektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik
Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler
İdaresi Başkanlığı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
31

Isıl
işlemci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0148-3
/ 05.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                              Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,                    Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek
Kuruluşları Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                Üye (Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,                          Üye (işçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,                             Üye (işveren Sendikaları
Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
32 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>