HURDA HAZIRLAMA VE TAKİP İŞÇİSİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

HURDA HAZIRLAMA VE TAKİP İŞÇİSİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 10UMS0057-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 12/5/2010 – 27579

Meslek:

HURDA HAZIRLAMA VE TAKİP İŞÇİSİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0057-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

06.04.2010 Tarih ve 18 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

12/5/2010 – 27579

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (3) olarak
belirlenmiştir.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALARBALYALAMA: Hurdaların sıkıştırılarak bir
araya getirilme işlemini,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çevreye zarar vermeyen
malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde
bertaraf edilmesini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

HURDA
HOLÜ: Üretime verilecek hurdaların toplandığı bölümü,

HURDA
SEPETİ ARABASI: Hurda sepetini taşıyan arabayı,

HURDA
SEPETİ / ŞARJ KUTUSU: Hurdayı ocağa bırakmaya yarayan kabı,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG:
İş sağlığı ve güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KANTAR: Hurda sepetine doldurulmuş hurdanın
ağırlığını belirleyen tartı aletini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

PRES: Hurdayı, iki blok arasında mekanik
olarak sıkıştırmaya yarayan aleti,

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (REGÜLATÖR): Yüksek basınçlı
gaz tüplerinden gelen gazları istenilen basınç seviyesine düşürmek için
kullanılan aygıtı,

ŞALOME: Oksi-asetilen kaynağında yanıcı ve
yakıcı gaz karışımının sağlandığı ve metalleri ısıtma, ergitme ve kesme
işlemlerinde kullanılan aparatı

ŞARJ:
Ergitilecek malzemenin ocağa yüklenmesi işlemini,ifade
eder.

İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 5

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………….. 6

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………… 6

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri…………………………………………… 6

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………. 6

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………. 7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………….. 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………….. 7

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………….. 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri…………………………………………………………………. 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve
Ekipman…………………………………………………………………….. 20

3.3.
Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………… 21

3.4.
Tutum ve Davranışlar………………………………………………………………………………………. 22

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………….. 231.
GİRİŞHurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından
hazırlanmıştır.

Hurda
Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.2.       MESLEK
TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3),
ergitilecek hurdayı kontrol ederek üretilecek metalin kalitesini
düşürebilecek ve üretim sırasında tesise veya ocak/fırınlara zarar
verebilecek istenmeyen maddelerin hurdadan ayrılması, hurdayı kantarda
tartarak hurda sepetlerine/şarj kutularına yerleştirilmesi, hurdaların
ergitme ocak/fırınlarında kullanılabilecek ebatlarda kesilmesi ve ergitme
ocak/fırınlarına ikmalinin sağlanması işlemlerini gerçekleştiren kişidir. Bu
işlemler sırasında, metal kalitesini etkileyebilecek gereksiz ve zararlı
maddelerin seçilmesi ve doğru miktarda ve ağırlıkta hurdanın sepetlere/şarj
kutularına yerleştirilmesi esastır.

Hurda hazırlama ve takip işlemleri
sırasında gereksiz ve zararlı maddelerin hurda arasından gözle seçilmesi,
hurdanın üretilecek metalin özelliklerine göre doğru ağırlıkta tartılması,
hurda tesislerindeki ekipman gruplarının çalıştırılması sırasında çıkan
malzemelerin uygun şekilde yerlerine gönderilmesi ve hurda taşıma ve kaldırma
aracının kumanda edilmesi hurda hazırlama ve takip işçisinin mesleki
yetkinliğini gerektirir.

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi nezaret
altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan
malzemelerin istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve
kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan
diğer kişilerin emniyetinin sağlanması hurda hazırlama ve takip işçisinin
sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
08                          : 7211
(Metal Kalıpçılar ve Maça Hazırlayıcılar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği
Yangın Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Hurda hazırlama ve takip işlemi, atölye ve
fabrikalarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Hurda Hazırlama ve Takip
İşçisi hurdaların hazırlanması işlemleri sırasında uygun ve gereken kişisel
koruyucu donanım kullanarak çalışır. Çalışma esnasında ağırlık kaldırabilmesi
ve kuvvet uygulaması gereken durumlarla karşılaşılabilir. Çalışma ortamının
olumsuz koşulları arasında sınırlı derecede radyasyona maruz kalma, parlayıcı
ve patlayıcı maddelerle karşılaşma, soğuk, sıcak, yağmur, kar, rüzgâr, aşırı
ışık, gürültü, titreşim, koku, toz, gaz, nem, çeşitli kimyasal maddelere
maruz kalma ve zorlamalı vücut pozisyonları ile hurda hazırlama ve takip
işleminin getirdiği karmaşıklık sayılabilir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe
ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

3.       MESLEK
PROFİLİ3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş
sağlığı ve güvenliği konularında işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri
dışındaki

 

 

 

İş
sağlığı ve güvenliği

A.1.2

Yapılan
işe uygun iş elb iseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

 

A.1

konusundaki
yasal ve işyerine ait kurallan

A.1.3

İSG
koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

uygulamak

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş

 

İş
sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum

A.2

Risk etmenlerini

A.2.1

Risklerin
belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

azaltmak

A.2.2

Risk
faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

kurallarını

uygulamak

 

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

 

 

A.3.3

Makinaya
ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

Acil
çıkış

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

prosedürlerini

uygulamak

A.4.2

Acil
çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla
paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çevre
koruma standart ve yöntemlerini

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması

 

Çevre
koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

B.1.2

Çevre
koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

B

 

uygulamak

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların

 

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

 

 

B.2.2

Tehlikeli
ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır 

 

 

 

B.2.3

Yanıcı
ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

B.2.4

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri

B.2.5

Dökülme
ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli

kullanımı
için gerekli tespit ve planlama

~ – 11-….
1

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

İşe ait
kalite

gerekliliklerini

uygulamak

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini

 

 

 

C.1.3

Makina,
tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre hurda kalitesini sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

C.2.2

İşlemler
sırasında hurda kalitesini sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak,

 

Kalite
yönetim

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

sistemi

dokümanlarına

 

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

uygun
çalışmak

C.3

C.3.2

Hurda
kesme, presleme ve balyalama makinaları üzerinde yapılan ayarların

 

 

 

C.3.3

Kesme,
presleme ve balyalama işlemi tamamlanan hurdaların teknik özelliklere

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına

 

 

C.4.3

Hata ve
anza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceler.

 

 

D.1

Çalışma alanının

özelliklerini

belirlemek

D.1.2

İş
alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma
alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun

 

 

D.2

Gerekli
makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma
için gerekli aparat, makina, tezgah ve donanımları çalışmaya hazır hale
getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

İş
bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

D.3.3

Kullanılan
makina ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Çalışma
alet ve

donanımlarının

koruyucu
ve

talimatlı

bakımlarını

sağlamak

E.1

Çalışma

donanımlarının

çalışabilirlik

durumlarını

denetlemek

E.1.1

Çalışma
donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini

E.1.2

Çalışma
sırasında uygun olmayan b ir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde

E.1.3

Arızalı
donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

E.1.4

Araç,
gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve anzalannı giderir. 

 

 

 

E.2.1

Donanımların
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım

 

 

E.2

Çalışma

donanımlarının

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

 

 

bakım
aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım
ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlannın sistematik olarak

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımların anzalarını belirleyebilir, bunlardaki bozulma ve

 

 

E.3

Çalışma
donanımlarının bozulma ve

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğmin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere

 

 

 

yıpranmaları
ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve amirlerine

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Üretimin
kalitesi ve fiziksel özellikleri ile ilgili bilgileri temin eder.

 

 

 

 

F.1.2

Bildirilen
hurda siparişini yerine getirmek için hazırlık yapar.

 

 

F.1

İş
organizasyonunu gerçekleştirmek

F.1.3

Sorumlu
kişiden ergitme üretim programı hakkında bilgi alır, hangi hurdadan hangi
oranda kullanılacağını öğrenir.

 

 

 

 

F.1.4

Hurda
holünün durumunu gözle kontrol edip, hurda cinslerinin ve hollerdeki
yerlerini öğrenir/kontrol eder.

F

Çalışma
öncesi hazırlık işlemlerini yapmak
(devamı
var)

 

Hurda
kesme ve hazırlama tesisindeki tezgah ve donanımları hazırlamak

F.2.1

Hurda
presleme, kesme ve balyalama ünitesini çalıştırmadan önce kontrol odasındaki
kumandaları ve işleyişi, soğutma sistemini, ana kumanda merkezindeki
sistemlerin çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder.

 

F.2

F.2.2

Sistemde
kullanılan bütün kumanda tablolarını periyodik olarak kontrol eder.

 

 

 

F.2.3

Ekipmanların
ve ekipman çevresinin temiz ve düzenli olmasını sağlar.

 

 

 

 

F.2.4

Sistemi
çalıştırmadan şalter ve alarm anahtarlarının açık olmasına dikkat eder,
emniyet yönünden gerekli kontrolleri yapar.

 

 

 

 

F.2.5

Tespit
ettiği uygunsuzlukları talimatlara göre giderir.

 

 

F.3

Hurda
sahasındaki hurdanın kontrolünü gerçekleştirmek

F.3.1

Kullanılan
hurdanın standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder ve spesifikasyonlara
uygun olmasını sağlar.F.3.2Uygun
kalitede hurdanın kullanılmasını sağlar.F.3.3Talimatlara göre, kabul sınırlamalarına
uymayan hurdaları belirler.F.3.4Hurdalardaki uygunsuzlukları raporlar.F.3.5Uygun olmayan hurdaları ayırır. 

 

 

 

F.4.1

Şalome
ve üfleçlerin her an çalışır durumda olmasını sağlar.

 

 

 

 

F.4.2

Kesme
ekipmanlarını çalıştırmadan önce hortum, tüp, basınç düşürücü (regülatör) ve
diğer ekipmanlarda gerekli kontrolleri özel talimatlara göre yapar.

 

Çalışma
öncesi

hazırlık

işlemlerini

 

Hurda
kesme

F.4.3

Kantarı
kontrol eder ve gerekirse amirine bildirerek kalibre edilmesini sağlar.

F

F.4

donanımları
ve süreçle ilgili, malzeme, alet ve ekipmanları hazırlamak

F.4.4

Kesme
ekipmanını kontrol eder.

 

yapmak

 

F.4.5

Hurda
sepetlerini/kutularını kontrol ederek, gerekirse tamiri için amirine bilgi verir.

 

 

 

 

F.4.6

Sistemde
aşınma ve yıpranma ihtimali beliren kısımları kontrol ederve amirlerine
bildirir.

 

 

 

 

F.4.7

Hurda
sepeti, sepet arabası, arabanın yürüdüğü raylar ve hurda ön ısıtma ünitesini
kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.8

Şarj
sepetlerine verilen katkı malzemelerinin günlük işleyişini takip eder.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama 

 

G.1

Hurdanın

G.1.1

Hurda
stok sahasından veya geri dönüşümden gelen malzemeleri takip ederek hurda
holünün hangi bölümüne döküleceğine karar verir ve takip eder.

 

 

stoklanmasını

sağlamak

G.1.2

Hurda
taşıyan araçları yönlendirir.

 

 

 

 

G.1.3

Gelen
hurdaların herhangi bir hasara neden olmayacak şekilde koyulmasını sağlar.

 

 

 

 

G.2.1

Hurdalık
vinç operatörüyle haberleşerek hurda sepetlerinin nasıl doldurulacağı
hakkında bilgi alışverişinde bulunur.

 

 

 

 

G.2.2

Hurda
siparişini bilgisayara aktararak hurda vinççisinin hazırlanacak hurda
miktarını ekranda görmesini sağlar.

 

Hurdaları
hazırlamak için hurda kesme donanımlarını

 

 

G.2.3

Hurda
sepet arabasını kullanarak hurda sepetini hareket ettirir.

G

G.2

Hurdaların
sepetlere veya kutulara doldurulmasını sağlamak

G.2.4

Hurda
sepetini, hurdanın cinsine ve dolum sırasına göre holdeki ilgili hurdanın
stoklandığı yere sepet arabasını kullanarak getirir.

 

ayarlamak

 

G.2.5

Vinç
operatörü ilgili hurdadan yeterli miktar koyana kadar bekler, fazla/eksik
koyması durumunda vinç operatörünü uyarır.

 

 

 

 

G.2.6

İlgili
hurda cinsi doldurulduktan sonra, istenilen hurda karışımına göre holdeki bir
diğer hurda cinsinin bulunduğu yere sepet arabasını hareket ettirir.

 

 

 

 

G.2.7

Hurda
platformunu kontrol eder ve devamlı çalışır vaziyette bulunmasını sağlar.

 

 

 

 

G.3.1

Hurda
sepet arabasının etrafına dökülen hurdaları temizler.

 

 

G.3

Bulunduğu
bölümün temizliğini yapmak

G.3.2

Sepet
arabalarının yürütüldüğü rayların önündeki engelleri temizleyerek ortadan
kaldırır.

 

 

 

G.3.3

Hurda
holünün aralarına düşen hurdaları belirli aralıklarla temizler, büyük
hurdalar için amirine haber verir.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Presi
ve baskı ayarlarını kontrol eder.

 

Hurda
kesme ve hazırlama işlemini gerçekleştirmek

(devamı
var)

 

Donanımları

H.1.2

Bıçakları
kontrol ederek gerekli ayarları yapar.

H

H.1

ayarlamak

H.1.3

Pres,
bıçak ve hurda sepetleri/kutularındaki uygunsuzlukları belirler ve ilgililere
haber verir.

 

 

 

 

H.1.4

Üretimim
sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 

 

 

 

H.1.5

Gelen malzemelere
göre ekipmanları hazırlar ve gerekli değişiklikleri yapar.

 

 

 

 

H.2.1

Sistemin
çalıştırılması için ana şalteri açar ve/veya kapatır.

 

 

 

Üretim
kalitesine

H.2.2

Şarj
havuzuna konulan hurdaları istenilen ölçülerde presler.

 

 

H.2

uygun
hurdayı hazırlamak

H.2.3

Kesme
makası arabasına konan hurdaları istenilen ölçülerde keser.

 

 

 

 

H.2.4

Hurda
sepetinden saçaklanmış şekilde sarkan, iş akışı ve iş güvenliği yönünden
sorun olabilecek hurdaları şalome ile keser, büyük parçalar için amirine
haber verir.

 

 

 

 

H.3.1

Hurda
sepetinin/kutusunun darasını düşerek net hurda ağırlığını hurda vinççisine
bildirir.

 

 

H.3

Hurda
sevki için vinçlerin

H.3.2

Hurdanın
sepete/kutuya doğru yerleştirilmesi için hurda vinççisini uyarır.

 

 

hazırlanmasını

sağlamak

H.3.3

Kesim
arabasına hurdaların konması için vinççiye işaret verir.

 

 

 

 

H.3.4

Gerektiğinde
basit kaynak işlerini yapar.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.4.1

Kullandığı
malzemeleri kontrol ederek azaldığında tedarik eder.

 

 

 

 

H.4.2

Meydana
gelen arızalan kumanda tablolarından okur.

 

Hurda
kesme ve hazırlama işlemini gerçekleştirmek

 

Üretime
yönelik

H.4.3

Kendisinin
giderebileceği basit arızalan giderir, gideremediklerini amirine bildirir.

H

H.4

uygun hurdanın

gönderilmesini

sağlamak

H.4.4

Yapılan
işlemlerin düzgün ve hızlı olmasını sağlar.

 

 

H.4.5

Üretim
esnasında, kusurlu malzeme çıkmasını önlemek için talimatlara göre periyodik
olarak malzeme durumunu kontrol eder.

 

 

 

 

H.4.6

İstenen
miktarda hurdanın hurda sepetlerine/kutularına yüklenip yüklenmediğini
kontrol eder.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Dolum
işlemi biten sepeti, sepet arabasını kullanarak, hurda ön ısıtma ünitesinin
yanına götürür.

 

 

I.1

Hazırlanan
hurdayı ön ısıtma ünitesine

I.1.2

Vinç
sepetini ön ısıtma ünitesine koyduktan sonra ısıtma ünitesini çalıştırır.

 

 

 

sevk
etmek

I.1.3

Ön
ısıtması biten sepetin üretime verilmesi için, ön ısıtmayı durdurup, kapağı
açar.

 

 

 

 

I.1.4

Şarjdan
sonra boşalan sepeti tekrar sepet arabası vasıtasıyla hole doğru yürütür.

 

 

 

 

I.2.1

Hazırlanan
hurda miktarını kumanda odası operatörüne bildirir.

 

 

 

 

I.2.2

Sıcak
metal vinççisine hurdanın hazır olduğunu ve hangi ocağa şarj edileceğini
bildirir.

 

Hazırlanan
hurdayı sevk etmek ve raporları hazırlamak

 

 

I.2.3

Kestiği
malzemelerin daha önceden belirlenen yerlere gitmesini sağlar.

I

I.2

Hazırlanan
hurdayı ilgili üniteye sevk etmek

I.2.4

Ön
preslemeye tabi tutulup, belirli boylarda kesilerek paket haline getirilip,
zemine stoklanmış hurda paketlerinin vagonlara veya stok holüne koyulmasını
sağlar.

 

 

 

 

I.2.5

Hurda
ve döküntülerini temizler.

 

 

 

 

I.2.6

Tespit
ettiği uygunsuzlukları amirlerine bildirir.

 

 

 

 

I.2.7

Hazırlanan
malzemenin ilgili yerlere sevk edilmesini sağlar.

 

 

 

 

I.3.1

Üretim
miktarı ve gecikmeler ile ilgili üretim bilgilerini rapor haline getirir.

 

 

I.3

Gerekli raporlamaları

I.3.2

Periyodik
ve haftalık bakım raporlarını hazırlayarak amirine verir.

 

 

yapmak

I.3.3

Hurda
hazırlama tesisinin ekipman durumunu kontrol eder.

 

 

 

 

I.3.4

Tespit
ettiği bakım ihtiyaçlarını amirine bildirir.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

AçıklamaMesleki
gelişim J faaliyetlerine katılmakJ.1Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmakJ.1.1J.1.2J.1.3Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli
eğitim faaliyetlerine katılır.Meslek
ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip eder.Bilgi
ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)                               10UMS0057-3 /
06.04.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                          Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Asetilen gazı

2.

Bakım ve tamir malzemeleri

3.

Balyoz

4.

Basınç Düşürücü (Regülatör)

5.

Bilgisayar

6.

Cüruf

7.

Çekiç

8.

Doğal gaz

9.

Dozometre (Radyasyon Kontrol Cihazı)

10.

Elektrikli ve elektronik kumanda aletleri

11.

Gaz detektörleri

12.

Göstergeler

13.

Hidrolik kumanda aletleri

14.

Hurda

15.

Hurda kantarı

16.

Hurda konveyörü

17.

Hurda presleme ve kesme makinaları

18.

Hurda sepetleri/şarj kutuları

19.

Kaldırma aletleri

20.

Kaynak makinaları

21.

Kazıyıcı ve yükleyici iş makinesi

22.

Kok gazı

23.

Kişisel Koruyucu Donanım ( Baret, Koruyucu burunlu ayakkabı,
Eldiven, Gaz maskesi, Kulak tıkacı, Siperlik, Toz gözlüğü, Toz maskesi,
Koruyucu elbise)

24.

Kumanda tabloları

25.

Magnet

26.

Mekanik kumanda aletleri

27.

Monitör

28.

Oksijen

29.

Oksijen borusu

30.

Oksijen kesme şalomesi

31.

Ölçü aletleri

32.

Sapan

33.

Sesli haberleşme cihazı (telsiz, telefon gibi)

34.

Tavan vinci

35.

Üfleç

36.

Yağ

37.

Yağlayıcı maddeler

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Hurda
Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0057-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.3.

Bilgi
ve Beceriler

1.

Acil
durum bilgisi

2.

Alarm
ve tehlike işaretleri bilgisi

3.

Bilgisayar
kullanma becerisi

4.

Çalışma
ve kontrol prosedürleri bilgisi

5.

Çevre
koruma uygulamaları bilgisi

6.

Donanım
ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

7.

Ekip
çalışması yeteneği

8.

El
becerisi

9.

El, göz ve zihin
koordinasyonu yeteneği

10.

Geri
dönüşümlü atık bilgisi

11.

İnsan
ilişkileri yeteneği

12.

İş
sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin genel bilgi

13.

İşlem
dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar bilgisi

14.

İşyeri
düzenleme bilgisi

15.

İşyerine
özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

16.

Kalite
güvence/yönetim sistemleri bilgisi

17.

Kalite
kontrol metotları bilgisi

18.

Kaynak
teknikleri bilgisi

19.

Kendini
ifade etme yeteneği

20.

Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

21.

Kullanılan
malzeme ve gereçlerin özellikleri bilgisi

22.

Makina
ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi

23.

Malzeme
ve süreç tanımlama kodları bilgisi

24.

Elleçleme,
taşıma ve sabitleme donanımları kullanım becerisi

25.

Temel
matematik bilgisi

26.

Mesleki
teknik terim bilgisi

27.

Oksi
gaz ile kesme bilgi ve becerisi

28.

Öğrenme
ve kendini geliştirme yeteneği

29.

Ölçme
ve kontrol bilgisi

30.

Ölçme
ve muayene araçları kullanımı bilgisi

31.

Radyasyondan
korunma yöntemleri bilgisi

32.

Sapanlama
bilgi ve becerisi

33.

Süreç
bilgisi

34.

Tavan
vinci kullanım bilgisi

35.

Tehlikeli
atık bilgisi

36.

Temel
malzeme ve alaşım bilgisi

37.

Ulusal
kalite yönetmelikleri-teknik standartlar bilgisi

38.

Ürün
bilgisi

39.

Yangın
önleme ve yangınla mücadele bilgisi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Hurda
Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0057-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Amirlerine doğru bilgiyi zamanında aktarmak

2.
Beraber çalıştığı kişileri yönlendirmek

3.
Çalışma donanımları ve makinalarmm durumunu dikkatle
denetlemek

4.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

5.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

6.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

7.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

8.
Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak 9.                      Görevleriyle ilgili
gerekli durumlarda inisiyatif almak

10.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

11.
İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler
konusunda duyarlı olmak

12.
İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

13.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek 14.           Kendi ve diğer kişilerin
güvenliğini gözetmek

15.        Kendini geliştirme konusunda istekli
olmak

16.
Malzeme hazırlıklarım yaparken iş güvenliği
kurallarına özen göstermek

17.
Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

18.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

19.
Parlayıcı-patlayıcı malzemeler konusunda dikkatli
olmak

20.
Programlı ve düzenli çalışmak

21.
Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak 22.   Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

23.
Süreç kalitesine özen göstermek

24.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

25.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

26.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

27.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

28.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

29.
Vardiya değişimlerinde doğru iletişim kurmak ve bilgi
aktarmak

30.
Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

31.
Yapılan iş ve işlemlere yoğunlaşarak çalışmak

32.        Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Hurda
Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0057-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandınlır Ölçme ve değerlendirme ile
belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme
Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0057-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.        Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof.
Dr. M. Nahit SERARSLAN – End.
Müh. Bölümü Öğretim Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül ANLAR – Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.   Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN –
İnsan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Endüstri Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan
Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0057-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAlaattin
SELAMCI – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN ÇELİK End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri
Mühendisi, ERDEMİR Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar
Çetin AYDEMİR – Hazırlama ve Takip İşçiliği, KROMAN ÇELİK Met. Müh. Davut
ÇELİK – Çelik Üretim İşletme Başmühendisi, ERDEMİR
Met. Müh. Serdar ERDEMİŞ – Çelikhane 2 İşletme Şefi, İÇDAŞ Efrahim GÜNEŞ –
Vinç Operatörü, İÇDAŞ

End. Müh. Tuncay GÜMÜŞ – İş Değerlendirme ve Organizasyon Şefi,
ERDEMİR

İrfan KAYA – Çelikhane Vardiya Amiri, KROMAN ÇELİK

End. Müh. Olçun ÖKSÜZ – Hammadde İkmal ve Süreç Geliştirme
Şefi, İÇDAŞ

Uğur TANAYDIN – Hurda Hazırlama Formeni,
KROMAN ÇELİK

Met. Müh. Ayhan UÇAR – Çelik Üretim İşletme
Mühendisi, ERDEMİR

Mustafa YILMAZ – Çelikhane Üretim Şefi,
KROMAN ÇELİK

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası Çelik İş Sendikası Ege Bölgesi Sanayi Odası

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hak İşçi
Sendikaları Konfederasyonu İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0057-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Noİstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret
Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya-Metalurji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir
Sanayi Odası

Karabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Kardemir
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Dairesi Başk.

T.C.
M.E.B Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C.
M.E.B Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C.
M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0057-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası

Türk
Metal Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye
Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İhracatçılar Meclisi

Türkiye
İş Kurumu

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız
Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof.
Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Hasan KARABULUT,                        Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem ÜNAL,                                Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete ÇANKAYA,                             Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Muhsin ŞAŞMAZ,                             Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay KESTİR,                             Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı)

Dr. Veysel YAYAN,                         Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet YARDIMCI,                          Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları
Konfederasyonu)

Mustafa
ÇIKRIKÇIOĞLU, Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0057-3
/ 06.04.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMehmet
SOYUPEK, Şahin SERİM,

Dr.
Aykut ENGİN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Üye (Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU, Sinan GERGİN,

M.
Fatih KESEROĞLU A.Ümit AKYÜZDaire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) Alan Uzmanı (Ekinciler
Demir ve Çelik San. A.Ş.)

Alan
Uzmanı (Ulaştırma Bakanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                              Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,                     Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek
Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Üye (Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)Dr.
Osman YILDIZ, Celal KOLOĞLU,Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27 

Incoming search terms:

  • içdaş çelikhane hurda hazırlama (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir