HİDROLİK PNÖMATİKÇİ SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

HİDROLİK PNÖMATİKÇİ SEVİYE 5
REFERANS
KODU / 12UMS0185-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/21.03.2012 – 28240 (Mükerrer)

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa
1

HİDROLİK PNÖMATİKÇİ

Hidrolik
Pnömatikçi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı

12UMS0185-5/ 06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

HİDROLİK PNÖMATİKÇİ

Seviye:

51

Referans Kodu:

12UMS0185-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Koordinasyonunda
Çelik-İş Sendikası

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

06.01.2012 Tarih ve 2012/03 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2012 – 28240 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş(5)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa
2

Hidrolik
Pnömatikçi (Seviye 5) 12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIŞ KONTROL VALFİ: Sistemdeki akışkanın veya
havanın debisini ayarlayarak iş elemanlarının hızını veya devrini kontrol
eden elemanı,
AKIŞKAN: Hidrolik gücün iletilmesinde
kullanılan sıvı maddeyi,

AKMAZLIK (VİSKOZİTE): Akışkanların akmaya
karşı gösterdiği direnci,

AKÜMÜLATÖR:
Sistem basıncının düşmesi durumunda akışkan takviyesi yapan elemanı,

BAR: Basınç birimini,

BASINÇ AYARLAYICI (BASINÇ REGÜLÂTÖRÜ):
Düzenli hava göndermek ve basıncı sınırlamak için kullanılan elemanı,

BASINÇ DÜŞÜRME VALFİ: Sistemde farklı
basınçlarda iş elemanı çalıştırmak için kullanılan elemanı,

BASINÇ HATTI: Pompa çıkışı ile kumanda
elemanı arasındaki hattı,

BASINÇ KONTROL VALFİ: Sistem basıncını
ayarlayan elemanı,

BASINÇ SIRALAMA VALFİ: Sistemde birden fazla
iş elemanının farklı basınçlarda çalışmasını sağlayan elemanı,

BASINÇ: Birim yüzeye düşen kuvveti,

ÇEK VALF: Akışkanın veya havanın tek yönde
geçmesine izin veren valfı,

ÇİFT ETKİLİ
SİLİNDİR: Basınçlı akışkan veya hava ile her iki yönde kumanda edilerek
doğrusal hareket eden iş elemanını,
DEBİ: Belirli bir kesitten birim zamanda
geçen akışkan miktarını,

DEBİMETRE: Debi ölçeri,

EMİŞ HATTI: Hidrolik pompa ile depo
arasındaki hattı,

ENERJİ BESLEME BİRİMİ: Akışkanın veya havanın
basınçlı hale gelmesinde kullanılan tüm devre elemanlarını,
FİLTRE: Akışkanı veya havayı temizlemek için
kullanılan elemanı,

HACİMSEL DEBİ: Pompa debisini,

HİDRODİNAMİK: Akış halindeki sıvıların
mekaniğini,

HİDROLİK
MOTOR: Basınçlı akışkanın enerjisini dairesel harekete dönüştüren elemanı,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi,
kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa
3

Hidrolik
Pnömatikçi (Seviye 5) 12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

HİDROSTATİK: Durağan sıvıların mekaniğini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ AKIŞ DİYAGRAMI: Sistemde kullanılan
elemanların hareketlerinin birbiri ile bağlantılı olarak akışını göstermek
için kullanılan diyagramı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan,
bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPRESÖR: Atmosferden emdiği havayı sıkıştırarak
basınçlı hale getiren elemanı,

KONUM: Valfın iş
yaptığı her bir durumu,

KOROZYON: Metal veya alaşımlarının oksitlenme
veya diğer kimyasal etkilerle oksitlenme veya aşınma durumunu,
KUMANDA
DEVRESİ: Devre elemanlarının hareketlerini gösteren kontrol sistemi çizimini,
KUMANDA ELEMANI: İş elemanlarının hareketini kontrol eden valfı,
KURS: Silindirin ileri – geri hareket
arasındaki mesafeyi,

MANOMETRE: Basınçölçeri,

OKSİDASYON: Yağın kimyasal yapısının
değişmesi sonucunda içerisinde çamur ve tortu oluşumunu,

PNÖMATİK KAS: Yapısı itibariyle kasa benzeyen
ve uzama – kısalma şeklinde çalışan tek yönlü hava girişi olan elemanı,

PNÖMATİK MOTOR: Dairesel hareket elde etmek
için kullanılan elemanı,

PNÖMATİK: Basınçlı havaveya gaz ile çalışan mekanik sistemlerin hareket ve kontrolünü
sağlayan sistemleri,

POMPA: Akışkanı, istenen basınç ve debide
hazırlayan elemanı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma
ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SENSÖR: Ölçülen fiziksel özellik, miktar ve
koşulların kullanılabilir elektriksel miktara veya pnömatik
sinyale dönüştüren aracı,

SIZDIRMAZLIK ELEMANI: Devre elemanlarında
sızıntı ve kaçakları önlemek için kullanılan elemanı,

SİLİNDİR: Doğrusal hareket elde etmek için
kullanılan iş elemanını,

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa
4

Hidrolik Pnömatikçi
(Seviye 5) 12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

ŞARTLANDIRICI: Tanktan gelen havayı sistem
için istenen özelliklere getiren elamanı,

TAHLİYE EMNİYET VALFİ: Depoda basıncın
istenilen değerden yüksek olması durumunda açılarak basıncı dengeleyen
elemanı,
TAHRİK (İŞ) ELEMANI: Hidrolik veya pnömatik enerjiyi dairesel veya doğrusal harekete
dönüştüren elemanı,

TANK (DEPO): Akışkanı veya havayı çalışma
şartlarına uygun şekilde depolayan elemanı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TEK ETKİLİ SİLİNDİR: Basınçlı akışkan veya
hava ile tek yönde kumanda edilerek doğrusal hareket eden iş elemanını,
VAKUM: Herhangi bir ortamda hava basıncının
atmosfer basıncından düşük olması durumunu, VALF: Akışkanın veya havanın
yönünü, basıncını ve debisini ayarlayan elemanı,
YOL-ADIM DİYAGRAMI: İş elemanlarının konum ve
durumlarını gösteren diyagramı,

YÖN KONTROL VALFİ: Akışkanın veya havanın
istenilen yöne gitmesini sağlayan elemanı ifade eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa
5

Hidrolik Pnömatikçi
(Seviye 5) 12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.
GİRİŞ

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş
Konfederasyonu Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Hidrolik Pnömatikçi
(Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa
6

HidrolikPnömatikçi (Seviye
5)
Ulusal
Meslek Standardı

2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Hidrolik Pnömatikçi
(Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma
mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde çalışan,
endüstriyel üretimin gerçekleştirildiği işyerlerinde otomasyon sistemleri, iş
makineleri, takım tezgâhları, robot sistemleri ve preslerin
kumanda sistemini tanımlı tasarımlar üzerinden projelendiren, montajını
yapan, bakım onarım işlemlerini gerçekleştiren, kendinin ve astlarının
mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Hidrolik Pnömatik
devre elemanlarının sembollerle ifade edilmesi, istenen kuvvet, hareket veya
momente göre gerekli hesaplamaların yapılması, devrenin çeşitli yazılımlar
ile tanımlı tasarımlara göre projelendirilmesi ve simülasyonunun
yapılması Hidrolik Pnömatikçinin mesleki
yetkinliğini gerektirir.
2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 3139 (Otomatik kumanda teknik elemanı)
2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler
4857 sayılı İş Kanunu

5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak
İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

12UMS0185-5/ 06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa
7

HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı

12UMS0185-5/ 06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu
ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.
2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat
Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları
Hidrolik Pnömatikçi
(Seviye 5) endüstrinin tüm alanlarında çalışabilir. Çalışma ortamları
farklılıklar gösterir. Pnömatik veya hidrolik
sistemlerin tasarım, simülasyon ve projelendirme
aşamasında laboratuvar ortamında veya bilgisayar başında çalışır.
Laboratuvarlar temiz, iyi aydınlatılmış, sessiz, sıcaklığı iyi ayarlanmış,
tozsuz mekânlardır. Hidrolik ve pnömatik
sistemlerinin kurulması veya bakımlarının yapılması aşamasında çalıştığı
ortamın olumsuz koşulları arasında, toz, gürültü, yağlı ortam, sıcaklık
farkı, olası kaygan zemin ve aşırı hava akımı sayılabilir.

Hidrolik Pnömatikçi
(Seviye 5) çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken önlenemeyen risklerden
korunmak amacıyla uygun kişisel koruyucu donanım kullanır. Mesleğin icrası
esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma
riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Çalıştığı sektöre bağlı olarak “Ağır ve
Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu”
raporuna sahip olması gerekir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa
8

HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

3.
MESLEK PROFİLİ


3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama
       

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği
konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya
işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine katılır.
   

A.1

İş sağlığı ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri
giyer ve yapılan işler sırasında önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla
uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır.
    konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.
       

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret
ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında
koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

kurallarını uygulamak

 

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına
yönelik yapılan çalışmalara katılır.
      Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlikeli durumların belirlenip hızlı bir şekilde yok
edilmesi amacıyla yapılan önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

   

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirine
ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara
bildirir.

       

A.3.3

Makineye, sisteme ve operasyona
özel acil durum prosedürlerini uygular.
   

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.
      uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili
deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan
periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
9HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin
doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

   

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

       

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

       

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun
çalışmak
 

Çevresel risklerin

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

 

B.2

azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin verilen talimatlar ve
sağlanan imkanlar doğrultusunda güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

       

B.2.4

Önlenemeyen risklerden korunmak
amacıyla hazırlık aşamalarında ve işlem sırasında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır ve/veya sahada bulunan diğer çalışanları kullanması
konusunda uyarır.
       

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

   

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır.

     

etmek

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
10HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi
dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre
kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine, tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve hata formlarını doldurur.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

C.3.2

Makine, istasyonlar ve üretim hattındaki gruplar üzerinde
yapılan ayarların uygunluğunu denetler.

C.3.3

Kurulumu tamamlanan sistemin projeye uygunluğunu
denetler.

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere bildirir.

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür
ve yöntemleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
11HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

   

D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

     

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

       

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında
tutar ve düzenini sağlar.

       

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

   

D.2

Gerekli makine, donanım ve

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve
cihazlarını kullanır.

D

Çalışma alanını düzenlemek

malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah
ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

       

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve
gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler.

       

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

       

D.3.2

Temizlik yaparken iş sağlığı ve güvenliği şartlarını
gözetir.

   

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanı iş
bitiminde temizler ve uygun yere kaldırır.

     

D.3.4

İş sağlığı ve güvenliğine zarar verebilecek maddelerin
kullanımı sırasında verilen talimatlar doğrultusunda gereken özeni gösterir
ve bu maddeleri belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

       

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
12HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

E.1.1

Hidrolik sistemleri çalışma mantığı ve kullanım
alanlarına göre ayırt eder.

       

E.1.2

Hidrostatik ve hidrodinamik prensipleri uygular.

   

E.1

Hidroliğin temel prensiplerini
uygulamak

E.1.3

Hidrolik sistemleri kullanım yerlerine göre avantaj ve
dezavantajları bakımından değerlendirir.

     

E.1.4

Hidrolik devre elemanlarının ulusal ve uluslar
arası standartlarda sembolik ve teknik gösterimini yapar.

       

E.1.5

Hidrolik devre elemanlarının katalog, kılavuz,
broşürlerini inceler.

E

Hidrolik hazırlık işlemlerini
yapmak (devamı var)
   

E.2.1

Proje çizimi için gerekli olan araç ve gereçleri
kullanır.

     

E.2.2

Projelerde açık / kapalı, sabit / hareketli sistemleri
birbirinden ayırt eder.

   

E.2

Tanımlı hidrolik devre projesi

yapmak

(devamı var)

E.2.3

Kullanıcı / müşterinin taleplerini tespit eder ve
taleplere göre tanımlı tasarımlar yapar.

   

E.2.4

Hidrolik kumanda sisteminde kullanılacak iş elemanı
sayısına karar verir.

       

E.2.5

İstenilen kuvvet veya momentlerden hacimsel debi, hız ve
basıncı hesaplar.

       

E.2.6

Hidrolik elemanları seçerek sistemin ana hatları ile
taslağını hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
13HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

E.2.7

Sisteme uygun akışkan özelliğini belirleyerek miktarını
hesaplar.

       

E.2.8

Hidrolik sistemin çalışma diyagramını çizer ve diyagrama
göre hidrolik kumanda devresini oluşturur.

       

E.2.9

Hidrolik devre elemanlarını gruplandırır ve gruplara göre
numaralandırır.

   

E.2

Tanımlı hidrolik devre projesi yapmak

E.2.10

Hidrolik devrelerin yol adım diyagramını oluşturur.

       

E.2.11

Hidrolik sistemi, simülasyon
programında çizer ve test eder.

  Hidrolik hazırlık işlemlerini
yapmak (devamı var)
   

E.2.12

İlgili birimden/amirinden projenin onayını alır.

E

   

E.2.13

Projeye göre ad, sembol ve görevlerini gösteren hidrolik
elemanlar listesini bir tablo halinde çıkarır.

       

E.3.1

Projede belirtilen akışkanın ambarda olup olmadığını
özelliği ve miktarına göre kontrol ederek amirine bilgi verir.

       

E.3.2

Yağ deposunun (tank) ve bağlantı noktalarının fiziksel
kontrollerini yapar.

   

E.3

Hidrolik devre elemanlarını

hazırlamak

(devamı var)

E.3.3

Emiş, dönüş ve basınç hatları filtrelerinin uygunluk
kontrolünü yapar.

   

E.3.4

Hidrolik pompanın mekanik kontrollerini yapar.

       

E.3.5

Pompa motoru ve elektrik kumandası için gerekli
elemanları ilgili birimden yardım alarak hazırlar.

       

E.3.6

Sistemde kullanılacak valflerin mekanik kontrollerini
yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
14HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

E.3.7

Hidrolik silindir ve motorların mekanik kontrollerini
yapar.

       

E.3.8

Hidrolik silindirleri kullanım amaçlarına ve tiplerine
göre bağlantı için emniyete alır.

E

Hidrolik hazırlık işlemlerini yapmak

E.3

Hidrolik devre elemanlarını hazırlamak

E.3.9

Manometre ve debimetre kalibrasyonunun
uygunluğunu kontrol eder.

       

E.3.10

Tesisat iletim elemanlarının (boru ve hortumların)
montajında kullanılacak rakor, armatür, sızdırmazlık elemanlarını hazırlar.

       

E.3.11

Hidrolik devre elemanlarının montajında kullanılacak olan
araç, gereç ve ekipmanları hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
15HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

F.1.1

Hidrolik elemanların devre şeması, işlem sırası ve
numarasına göre montajını yapar.

     

Hidrolik devre montajı yapmak

F.1.2

Devre elemanlarının elektrik ve hidrolik güç bağlantılarını
yapar.

   

F.1

F.1.3

Tesisat iletim hortum ve boru bağlantılarını yapar.

       

F.1.4

Sistemin çalışması için gerekli miktar hidrolik yağı
depoya doldurur.

       

F.1.5

Sistemi çalıştırmadan önce devre elemanları ve
bağlantılarını son defa kontrol eder.

F

Hidrolik sistemleri kurmak

   

F.2.1

Sistemdeki yön kontrol valflerini başlangıç konumuna
alır.

       

F.2.2

Sistemin basınç ve hız ayarları için devre elemanlarını
düşük değerlere ayarlar.

   

F.2

Hidrolik sistemi test ederek çalıştırmak

F.2.3

Sistemi düşük basınç ve hızlarda test ederek aksaklık
olup olmadığını kontrol eder.

     

F.2.4

Sistemi işletme değerlerine ayarlayarak çalıştırır.

       

F.2.5

Sistem test ve ölçüm işlemlerini yapar.

       

F.2.6

Sistemin çalışmasına ait test ve kontrol raporlarını
hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
16HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

G.1.1

Bakım yapılacak tezgâh, makine veya sistemin bakım onarım
kartlarını inceler.

       

G.1.2

Bakım yapılacak tezgâh, makine veya sistemin hidrolik
projesini inceler.

       

G.1.3

Bakım onarım işlerinin maliyet ve zaman incelemesini
amiriyle paylaşarak iş programını yapar.

       

G.1.4

Periyodik olarak günlük, haftalık, aylık ve altı aylık
bakım takvimi oluşturur.

       

G.1.5

Ölçüm noktalarının temizlik ve sızıntı kontrollerini
yapar.

       

G.1.6

Manometreyi bağlamadan önce sistemin kapalı olduğunu
kontrol eder.

G

Hidrolik sistemlerin bakım ve onanmını yapmak

G.1

Hidrolik sistemin kontrollerini
yapmak

G.1.7

Manometreyi kolay okunacak şekilde teknolojik kurallara
uygun olarak bağlar.

  (devamı var)  

G.1.8

Manometreyle ölçülen değerleri sistem/katalog
değerleriyle karşılaştırır.

       

G.1.9

Sistemdeki yağ sızıntı ve kaçaklarını gözle kontrol eder.

       

G.1.10

Yağ deposunda akışkan seviyesini kontrol eder.

       

G.1.11

Yağ değişimi gerektiğinde sistemi başlangıç konumuna alarak
yağın depoya dönmesini sağlar.

       

G.1.12

Teknolojik kurallara uygun olarak yağ değişimini yapar.

       

G.1.13

Hidrolik akışkan ve atıklarını, tehlikeli atıklar
yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre işverenin talimatları
doğrultusunda depolar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
17HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

G.2.1

Hidrolik filtrenin periyodik kontrolünü yapar.

       

G.2.2

Akışkanın kirlilik değerini ölçüm aracı ile kontrol eder.

       

G.2.3

Ölçüm değerine göre ömrü dolan filtreyi teknolojik
kurallara göre söker.

   

G.2

Filtrelerin bakım ve onarımını
yapmak

G.2.4

Filtre ile bağlantılı elemanları sökerek filtre yuvasını
temizler.

   

G.2.5

Bakım talimatına göre uygun filtrenin seçimini yaparak
sipariş eder.

       

G.2.6

Yeni filtreyi ve diğer elemanları kurallara uygun olarak
yerine takar.

G

Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak (devamı
var)

   

G.2.7

Filtreleri ve çıkan yağı yönetmelik ve işyeri kurallarına
göre depolar.

   

G.2.8

Sızıntı ve kaçak kontrolü yapar.

       

G.3.1

Hortumlardaki kırılma ve gerginliği kontrol eder.

       

G.3.2

Sızıntı ve kaçak kontrolü yapar.

      Tesisat iletim elemanlarının (boru
ve hortum) bakım ve onarımı yapmak

G.3.3

Değişmesi gereken hortum ve boruları belirleyerek sistemi
başlangıç konumuna alır, sistemi kapatır.

   

G.3

G.3.4

Bağlantı rakor, armatür veya flanşlarını
uygun yöntemle söker.

       

G.3.5

Katalog değerlerine veya devre projesine uygun hortum
veya boruyu belirler ve sisteme montajını yapar.

       

G.3.6

Arızalı elemanın bakım veya yenisiyle değişimi
yapıldıktan sonra sistemi test eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
18HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak (devamı
var)

G.4

Hidrolik valflerin bakım ve
onarımı yapmak

G.4.1

Sistem basıncı ve valflerin çıkış basıncını manometre ile
ölçer.

G.4.2

Ölçüm sonuçlarını sistem/katalog değerleriyle
karşılaştırır.

G.4.3

Valflerin gövdesini, kumanda mekanizmasını ve giriş –
çıkış yollarını kontrol eder.

G.4.4

Ayar gerektiren valfleri orijinal ayar kiti ile ayarlar.

G.4.5

Değiştirilmesi gereken valfi katalogdan seçerek sipariş
eder.

G.4.6

Valfin sistem kurallarına uygun olarak değişimini yapar.

G.4.7

Sistemi çalıştırarak talimatlara göre test eder.

G.5

Tahrik (İş) elemanlarının bakım ve
onarımı yapmak (devamı var)

G.5.1

Hidrolik silindirlerin basınç ve hız kontrollerini yapar.

G.5.2

Ölçüm sonuçlarını sistem/katalog değerleriyle
karşılaştırır.

G.5.3

Silindir piston kollarını, gövdesini, piston giriş ve
çıkış yollarını kontrol eder.

G.5.4

Bakımını yapılacak olan silindiri teknolojik kurallara
göre söker.

G.5.5

Değiştirilecek parçaları katalogdan seçerek sipariş eder.

G.5.6

Arızalı parçaları değiştirerek silindirin teknolojik
kurallara göre montajını yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
19HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Hidrolik sistemlerin bakım ve onanmını yapmak

G.5

Tahrik (İş) elemanlarının bakım ve onarımı yapmak

G.5.7

Hidrolik motoru proje/katalogda
verilen devirlere çıkararak kontrollerini yapar.

G.5.8

Ölçüm sonuçlarını sistem/katalog
değerleriyle karşılaştırır.

G.5.9

Akış kontrol valfinden iş
elemanlarının hızını katalog/proje değerine ayarlar.

G.6

Hidrolik sistemi işletmeye almak

G.6.1

Hidrolik sistemi işletmeye almadan
önce son kontrollerini yapar.

G.6.2

Talimatlara ve İSG kurallarına
uyarak sistemi işletmeye alır.

G.6.3

Yapılan bakım ve onarımı
faaliyetlerinin bakım onarım kartlarına işler/işlenmesini sağlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
20HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

H.1.1

Pnömatik sistemleri çalışma mantığı ve kullanım alanlarına göre
ayırt eder.

       

H.1.2

Gaz kanunları prensiplerini uygular.

   

H.1

Pnömatiğin temel prensiplerini uygulamak

H.1.3

Pnömatik sistemleri kullanım yerlerine göre avantaj ve
dezavantajları bakımından değerlendirir.

       

H.1.4

Pnömatik devre elemanlarının ulusal ve uluslar
arası standartlara göre sembolik ve teknik gösterimini yapar.

       

H.1.5

Pnömatik devre elemanlarının katalog, kılavuz, broşürlerini
inceler.

 

Pnömatik hazırlık

   

H.2.1

Proje çizimi için gerekli olan araç ve gereçleri
kullanır.

H

işlemlerini yapmak (devamı var)

   

H.2.2

Projelerde açık / kapalı, sabit / hareketli sistemleri
birbirinden ayırt eder.

     

Tanımlı pnömatik devre projesi
yapmak (devamı var)

H.2.3

Kullanıcı / müşterinin taleplerini tespit eder ve
taleplere göre tanımlı tasarımlar yapar.

   

H.2

H.2.4

Pnömatik kumanda sistemde kullanılacak iş elemanı sayısına karar
verir.

     

H.2.5

İstenilen kuvvet veya momente göre hız ve basıncı
hesaplar.

       

H.2.6

Pnömatik elemanları seçerek sistemin ana hatları ile taslağını
hazırlar.

       

H.2.7

Pnömatik sistemde kullanılacak hava hacmini hesaplayarak uygun
kompresörü belirler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
21HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

H.2.8

Hava depo tankının sisteme gerekli olup olmadığına karar
vererek kapasitesini tayin eder ve seçimini yapar.

       

H.2.9

Pnömatik sistemin çalışma diyagramını çizerek pnömatik
kumanda devresini oluşturur.

       

H.2.10

Pnömatik devre elemanlarını gruplandırarak numaralandırır.

   

H.2

Tanımlı pnömatik devre projesi
yapmak

H.2.11

Pnömatik devrelerin yol adım diyagramını oluşturur.

       

H.2.12

Pnömatik sistemi simülasyon programında
çizerek test eder.

H

Pnömatik hazırlık işlemlerini yapmak (devamı var)    

H.2.13

İlgili birimden/amirinden projenin onayını alır.

   

H.2.14

Projeye göre ad, sembol ve görevlerini gösteren pnömatik elemanlar listesini bir tablo halinde çıkarır.

       

H.3.1

Kompresörün ve hava tankının çalışma alanını İSG ve
sistem kurallarını dikkate alarak belirler.

       

H.3.2

Hava basınç değerinin yükselmesi durumunda tank ve
çevresinde alınacak özel güvenlik önlemlerini belirler.

   

H.3

Pnömatik devre elemanlarını

hazırlamak

(devamı var)

H.3.3

Kompresör ve hava tankı bağlantı noktalarının fiziksel kontrollerini
yapar.

     

H.3.4

Sistemde kullanılacak filtrelerinin uygunluk kontrolünü
yapar.

       

H.3.5

Hava soğutma ve kurutma ünitelerinin mekanik
kontrollerini yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
22HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

H.3.6

Yağlayıcı ve şartlandıncının
uygunluk kontrolünü yapar.

       

H.3.7

Sistemde kullanılacak valflerin mekanik kontrolünü yapar.

 

Pnömatik hazırlık işlemlerini yapmak

 

Pnömatik devre elemanlarını hazırlamak

H.3.8

Sistemin elektrik kumandası için gerekli elemanları
ilgili birimden yardım alarak hazırlar.

H

H.3

H.3.9

Sistemde kullanılacak sensörlerin
kalibrasyon ve mekanik kontrollerini yapar.

       

H.3.10

Tesisat iletim elemanlarının montajında kullanılacak
rakor, kelepçe, sızdırmazlık elemanlarını hazırlar.

       

H.3.11

Pnömatik devre elemanlarının montajında kullanılacak olan araç,
gereç ve ekipmanları hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
23HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

I.1.1

Pnömatik elemanların devre şeması, işlem sırası ve numarasına
göre montajını yapar.

   

I.1

Pnömatik devre montajı

I.1.2

Devre elemanlarının elektrik ve pnömatik
güç bağlantılarını yapar.

     

yapmak

I.1.3

Tesisat iletim hortum ve boru bağlantılarını yapar.

       

I.1.4

Sistemi çalıştırmadan önce devre elemanları ve
bağlantılarını son defa kontrol eder.

 

Pnömatik sistemleri kurmak

   

I.2.1

Sistemin çalışması için gerekli havanın hazırlanması için
kompresörü çalıştırır.

I

   

I.2.2

Sistemdeki yön kontrol valflerini başlangıç konumuna
alır.

   

I.2

Pnömatik sistemi test ederek çalıştırmak

I.2.3

Sistemin basınç ve hız ayarları için devre elemanlarını
düşük değerlere ayarlar.

   

I.2.4

Sistemi düşük basınç ve hızlarda test ederek aksaklık
olup olmadığını kontrol eder.

       

I.2.5

Sistemi çalıştırır, test ve ölçme işlemlerini yapar.

       

I.2.6

Sistemin çalışmasına ait test ve kontrol raporlarını
hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
24HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Pnömatik sistemlerin bakım ve onanmını
yapmak (devamı var)

J.1

Pnömatik sistemin kontrollerini yapmak

J.1.1

Bakım yapılacak tezgah, makine
veya sistemin bakım onarım kartlarını inceler.

J.1.2

Bakım yapılacak tezgah, makine
veya sistemin pnömatik devre projesini inceler.

J.1.3

Bakım onarım işlerinin maliyet ve zaman incelemesini
amiriyle paylaşarak iş programını yapar.

J.1.4

Periyodik olarak günlük, haftalık, aylık ve altı aylık
bakım takvimi çıkarır.

J.1.5

Ölçüm noktalarının temizlik ve kaçak kontrollerini yapar.

J.1.6

Manometreyi bağlamadan önce sistemin kapalı olduğunu
kontrol eder.

J.1.7

Manometreyi kolay okunacak şekilde teknolojik kurallara
uygun olarak bağlar.

J.1.8

Manometreyle ölçülen değerleri sistem/katalog
değerleriyle karşılaştırır.

J.2

Pnömatik enerji kaynağı elemanlarının bakım ve onanmını yapmak (devamı var)

J.2.1

Filtreleri periyodik kontrol ederek kirlenen filtre
elemanını temizler veya teknolojik kurallara göre değiştirir.

J.2.2

Şartlandırıcıyı ve hava tankını periyodik kontrol ederek su
tahliyesini sağlar.

J.2.3

Yağlayıcının yağ seviyesini kontrol ederek eksik ise
katalogda belirtilen yağ takviyesini yapar.

J.2.4

Basınç göstergelerini kontrol ederek sistem çıkış basıncı
ile karşılaştırarak yorumlar.

J.2.5

Hava kaçaklarını gözle ve dinleme yoluyla kontrol eder.

J.2.6

Sistemin gürültülü çalışıp çalışmadığını test eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
25Hidrolik
Pnömatikçi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

J.2.7

Hortumlardaki kırılma ve gerginliği kontrol eder.

   

J.2

Pnömatik enerji kaynağı elemanlarının bakım ve

J.2.8

Hortum bağlantı rakor, armatür veya flanşlarını
kontrol eder.

     

onarımını yapmak

J.2.9

Değiştirilmesi gerektiğinde katalog değerlerine veya
devre projesine uygun hortum veya borunun sisteme montajını yapar.

       

J.3.1

Sistem basıncını ve valflerin çıkış basınçlarını ölçer.

J

Pnömatik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak (devamı var)

   

J.3.2

Basınç emniyet valfini kontrol eder.

     

J.3.3

Ölçüm sonuçlarını proje/katalog değerleriyle
karşılaştırarak yorumlar.

   

J.3

Pnömatik kumanda elemanlarının bakım ve onarımını yapmak

J.3.4

Valflerin yol ve konum kontrollerini yapar.

     

J.3.5

Valflerin gövdesini, kumanda mekanizması ile giriş ve
çıkışlarını kontrol eder.

       

J.3.6

Ayar gerektiren valfleri orijinal ayar kiti ile ayarlar.

       

J.3.7

Değiştirilmesi gereken valfleri belirler ve teknolojik
kurallara uygun olarak değişimlerini gerçekleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
26Hidrolik
Pnömatikçi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama
       

J.4.1

Pnömatik silindirlerin basınçlarını kontrol eder.
       

J.4.2

Ölçüm sonuçlarını proje/katalog
değerleriyle karşılaştırarak yorumlar.
       

J.4.3

Silindir piston kollarını,
gövdesini, piston giriş ve çıkış noktasını kontrol eder.
   

J.4

Tahrik (İş) elemanlarının

J.4.4

Pnömatik motoru proje/katalogda verilen devirlere çıkararak
kontrollerini yapar.
 

Pnömatik sistemlerin

bakım ve onarımını yapmak

J.4.5

Bakımı yapılacak olan iş elemanlarını (pnömatik silindir ve motor) teknolojik kurallara göre
söker.

J

bakım ve onarımını yapmak

   

J.4.6

Değiştirilecek parçaları katalogdan belirleyerek sipariş
eder.

       

J.4.7

Arızalı parçaları değiştirerek iş elemanlarının
teknolojik kurallara göre montajını yapar.

       

J.4.8

Akış kontrol vafinden iş
elemanlarının hızını proje/katalog değerine ayarlar.

       

J.5.1

İşletmeye almadan önce son kontrollerini yapar.

   

J.5

Pnömatik sistemi işletmeye almak

J.5.2

Talimatlara ve İSG kurallarına uyarak sistemi işletmeye
alır.

       

J.5.3

Yapılan bakım ve onarımı faaliyetlerini bakım onarım
kartlarına işler / işlenmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
27HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0185-5/
06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K

Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

K.1

Eğitim planlaması ve organizasyon çalışmalarını
gerçekleştirmek

K.1.1

Eğitim ihtiyaçlarını alır ve değerlendirir.

K.1.2

Periyodik ve bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması
açısından değerlendirir.

K.2

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

K.2.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma
faaliyetlerini gerçekleştirir.

K.2.2

Meslekle ilgili yeni teknolojileri, yöntemleri ve
gelişmeleri takip eder.

K.3

Astlarının ve diğer çalışanların mesleki eğitimlerini
yapmak

K.3.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

K.3.2

Meslekle ilgili bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri
düzenler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
28Hidrolik
Pnömatikçi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0185-5/ 06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Atık yağ toplama ünitesi

2.

Bilgisayar ve donanımı

3.

Boru kesme/bükme takım ve aparatları

4.

Çalışma masası

5.

Çektirme çeşitleri

6.

Çeşitli anahtar takımları

7.

Çeşitli ölçü aletleri (metre, kumpas,
mikrometre vb.)

8.

Çizim takımları

9.

Eğe seti

10.

Elektrikli el aletleri

11.

Gres pompası

12.

Hava tabancası

13.

Hidrolik devre elemanları

14.

Hidrolik-pnömatik simülasyon programı

15.

Hortum kesme makası

16.

Kaldırma taşıma araçları

17.

Kataloglar

18.

Keski takımı

19.

Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, gözlük, toz
maskesi, koruyucu elbise)

20.

Kombine anahtar takımı

21.

Kompresör

22.

Kontrol kalemi

23.

Lokma takımı

24.

Manometre

25.

Mengene

26.

Oksigaz takım ve avadanlıkları

27.

Pnömatik devre elemanları

28.

Ses ölçer

29.

Sızdırmazlık elemanları

30.

Taşlama takımları

31.

Tel fırça

32.

Temel el aletleri (elektrik kontrol kalemi,
tornavida, çekiç takımı vb.)

33.

Termometre

34.

Tokmak

35.

Vakum metre

36.

Vibrasyon ölçer

37.

Yağ analiz cihazı

38.

Yağdanlık

39.

Zımba takımı
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
29HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0185-5/ 06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.3.

Bilgi
ve Beceriler

1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve donanım bilgisi

3.

Artık
ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.

Basit
ilkyardım bilgisi

5.

Bilgisayar
kullanma becerisi

6.

Çevre
koruma yöntemleri bilgisi

7.

El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

8.

Ekip
yönetim becerisi

9.

Güç
aktarma elemanları bakım onarım bilgi ve becerisi

10.

Hidrolik
devre elemanlarını tanıma bilgisi

11.

Hidrolik
devre montaj bilgi ve becerisi

12.

Hidrolik
devre proje çizimi bilgi ve becerisi

13.

Hidrolik
sistemler bakım onarım bilgi ve becerisi

14.

Hidrostatik
ve hidrodinamik prensipler bilgisi

15.

İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

16.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

17.

Kaldırma
taşıma araçları kullanımı bilgi ve becerisi

18.

Kalite
kontrol prensipleri bilgisi

19.

Kayıt
tutma becerisi

20.

Koordinasyon
ve organizasyon bilgi ve becerisi

21.

Kusur
belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

22.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

23.

Mesleki
teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

24.

Mesleki
terim bilgisi

25.

Oksigaz ile kesme bilgi
ve becerisi

26.

Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

27.

Ölçme
ve değerlendirme bilgi becerisi

28.

Pnömatik temel
prensipleri bilgisi

29.

Pnömatik devre
elemanlarını tanıma bilgisi

30.

Pnömatik devre montaj
bilgi becerisi

31.

Pnömatik devre proje
çizimi bilgi ve becerisi

32.

Pnömatik sistemler
bakım onarım bilgi ve becerisi

33.

Raporlama
yeteneği

34.

Risk
ve tehlike bilgisi

35.

Sebep
sonuç ilişkisi kurabilme becerisi

36.

Sıcaklık,
basınç, debi ve seviye ölçüm sistemleri bilgi ve becerisi

37.

Sorun
tespit becerisi

38.

Sözlü
ve yazılı iletişim becerisi

39.

Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

40.

Yağlama
sistemleri bakım onarım bilgi ve becerisi

41.

Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

42.

Zamanı
iyi kullanma becerisi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
30HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0185-5/ 06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


43.

Zehirli gaz ve tehlikeli kimyasallar bilgisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin
olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.

Çalışma donanımı ve makinelerinin durumunu
dikkatle denetlemek

5.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanmak

6.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.

Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.

Gerekli ve acil durumlarda donanımın
çalışmasını durdurmak

9.

Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

10.

İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler konusunda
duyarlı olmak

11.

İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri
kazanım konusunda duyarlı olmak

12.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

13.

Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini
gözetmek

14.

Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

15.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

16.

Planlı ve organize olmak

17.

Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

18.

Son kontrolleri dikkatle uygulamak

19.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

20.

Süreç kalitesine özen göstermek

21.

Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

22.

Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde
kullanmak

23.

Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp
değerlendirmek

25.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

26.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru
şekilde bilgi paylaşmak

27.

Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık
olmak

28.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında
ilgilileri bilgilendirmek

29.

Zaman, para ve insan gücü açısından maliyeti
yükselten verimsiz süreçlere yönelik iyileştirme önerileri getirmek
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa
31HidrolikPnömatikçi
(Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı


12UMS0185-5/ 06.01.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Hidrolik Pnömatikçi
(Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.
 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>