HİDROLİK PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

HİDROLİK PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4

REFERANS KODU / 12UMS0185-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 21.03.2012 – 28240 (Mükerrer

Meslek:

HİDROLİK PNÖMATİKÇİ

Seviye:

41

Referans Kodu:

12UMS0185-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

06.01.2012 Tarih ve 2012/03 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2012 – 28240 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört(4) olarak belirlenmiştir.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 2

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)                                                                       12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIŞ KONTROL VALFİ: Sistemdeki akışkanın veya havanın debisini ayarlayarak iş elemanlarının hızını veya devrini kontrol eden elemanı,

AKIŞKAN: Hidrolik gücün iletilmesinde kullanılan sıvı maddeyi,

AKMAZLIK (VİSKOZİTE): Akışkanların akmaya karşı gösterdiği direnci,

AKÜMÜLATÖR: Sistem basıncının düşmesi durumunda akışkan takviyesi yapan elemanı,

BAR: Basınç birimini,

BASINÇ AYARLAYICI (BASINÇ REGÜLÂTÖRÜ): Düzenli hava göndermek ve basıncı sınırlamak için kullanılan elemanı,

BASINÇ DÜŞÜRME VALFİ: Sistemde farklı basınçlarda iş elemanı çalıştırmak için kullanılan elemanı,

BASINÇ HATTI: Pompa çıkışı ile kumanda elemanı arasındaki hattı,

BASINÇ KONTROL VALFİ: Sistem basıncını ayarlayan elemanı,

BASINÇ SIRALAMA VALFİ: Sistemde birden fazla iş elemanının farklı basınçlarda çalışmasını sağlayan elemanı,

BASINÇ: Birim yüzeye düşen kuvveti,

ÇEK VALF: Akışkanın veya havanın tek yönde geçmesine izin veren valfı,

ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR: Basınçlı akışkan veya hava ile her iki yönde kumanda edilerek doğrusal hareket eden iş elemanını,

DEBİ: Belirli bir kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarını,

DEBİMETRE: Debi ölçeri,

EMİŞ HATTI: Hidrolik pompa ile depo arasındaki hattı,

ENERJİ BESLEME BİRİMİ: Akışkanın veya havanın basınçlı hale gelmesinde kullanılan tüm devre elemanlarını,

FİLTRE: Akışkanı veya havayı temizlemek için kullanılan elemanı,

HACİMSEL DEBİ: Pompa debisini,

HİDRODİNAMİK: Akış halindeki sıvıların mekaniğini,

HİDROLİK MOTOR: Basınçlı akışkanın enerjisini dairesel harekete dönüştüren elemanı,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 3

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)                                                                       12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

HİDROSTATİK: Durağan sıvıların mekaniğini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ AKIŞ DİYAGRAMI: Sistemde kullanılan elemanların hareketlerinin birbiri ile bağlantılı olarak akışını göstermek için kullanılan diyagramı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPRESÖR: Atmosferden emdiği havayı sıkıştırarak basınçlı hale getiren elemanı,

KONUM: Valfin iş yaptığı her bir durumu,

KOROZYON: Metal veya alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle oksitlenme veya aşınma durumunu,

KUMANDA DEVRESİ: Devre elemanlarının hareketlerini gösteren kontrol sistemi çizimini, KUMANDA ELEMANI: İş elemanlarının hareketini kontrol eden valfi,

KURS: Silindirin ileri – geri hareket arasındaki mesafeyi,

MANOMETRE: Basınçölçeri,

OKSİDASYON: Yağın kimyasal yapısının değişmesi sonucunda içerisinde çamur ve tortu oluşumunu,

PNÖMATİK KAS: Yapısı itibariyle kasa benzeyen ve uzama – kısalma şeklinde çalışan tek yönlü hava girişi olan elemanı,

PNÖMATİK MOTOR: Dairesel hareket elde etmek için kullanılan elemanı,

PNÖMATİK: Basınçlı havaveya gaz ile çalışan mekanik sistemlerin hareket ve kontrolünü sağlayan sistemleri,

POMPA: Akışkanı, istenen basınç ve debide hazırlayan elemanı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SENSÖR: Ölçülen fiziksel özellik, miktar ve koşulların kullanılabilir elektriksel miktara veya pnömatik sinyale dönüştüren aracı,

SIZDIRMAZLIK ELEMANI: Devre elemanlarında sızıntı ve kaçakları önlemek için kullanılan elemanı,

SİLİNDİR: Doğrusal hareket elde etmek için kullanılan iş elemanını,


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 4

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)                                                                       12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


ŞARTLANDIRICI: Tanktan gelen havayı sistem için istenen özelliklere getiren elamanı,

TAHLİYE EMNİYET VALFİ: Depoda basıncın istenilen değerden yüksek olması durumunda açılarak basıncı dengeleyen elemanı,

TAHRİK (İŞ) ELEMANI: Hidrolik veya pnömatik enerjiyi dairesel veya doğrusal harekete dönüştüren elemanı,

TANK (DEPO): Akışkanı veya havayı çalışma şartlarına uygun şekilde depolayan elemanı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEK ETKİLİ SİLİNDİR: Basınçlı akışkan veya hava ile tek yönde kumanda edilerek doğrusal hareket eden iş elemanını,

VAKUM: Herhangi bir ortamda hava basıncının atmosfer basıncından düşük olması durumunu, VALF: Akışkanın veya havanın yönünü, basıncını ve debisini ayarlayan elemanı,

YOL-ADIM DİYAGRAMI: İş elemanlarının konum ve durumlarını gösteren diyagramı,

YÖN KONTROL VALFİ: Akışkanın veya havanın istenilen yöne gitmesini sağlayan elemanı ifade eder.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 5

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


1.GİRİŞ

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş Konfederasyonu Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 6

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde çalışan, endüstriyel üretimin gerçekleştirildiği işyerlerinde otomasyon sistemleri, iş makineleri, takım tezgâhları, robot sistemleri ve preslerin projeye göre devre elemanlarını hazırlayarak montajını yapan, bakım onarım işlemlerini gerçekleştiren ve bireysel mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Hidrolik pnömatik devre elemanlarının sembollerle ifade edilmesi, devre projesinin okunup kavranması Hidrolik Pnömatikçinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 7231 (Hidrolik bakım ve onarım ustası)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makina Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 7

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4) endüstrinin tüm alanlarında çalışabilir. Çalışma ortamları farklılıklar gösterir. Pnömatik veya hidrolik sistemlerin montajı veya bakımlarının yapılması aşamasında çalıştığı ortamın olumsuz koşulları arasında, toz, gürültü, yağlı ortam, sıcaklık farkı, olası kaygan zemin ve aşırı hava akımı sayılabilir. Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4) çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla uygun kişisel koruyucu donanım kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Çalıştığı sektöre bağlı olarak “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 8

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.MESLEK PROFİLİ


3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine katılır.

   

A.1

İş sağlığı ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri giyer ve yapılan işler sırasında önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır.

    konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

       

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir ve çalışma sırasında korur.

A

İş sağlığı ve güvenliği

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

kurallarını uygulamak

 

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

      Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlikeli durumların belirlenip hızlı bir şekilde yok edilmesi amacıyla yapılan önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

   

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara bildirir.

       

A.3.3

Makineye, sisteme ve operasyona özel acil durum prosedürlerini uygular.

   

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

      uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 9

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

   

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

     

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

       

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak  

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

B.2

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin verilen talimatlar ve sağlanan imkanlar doğrultusunda güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

       

B.2.4

Önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla hazırlık aşamalarında ve işlem sırasında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır ve/veya sahada bulunan diğer çalışanları kullanması konusunda uyarır.
       

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

   

B.3

İşletme kaynaklarının

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

   

tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 10

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine, tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve hata formlarını doldurur.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini kontrol etmek

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini kontrol eder.

C.3.2

Makine, istasyonlar ve üretim hattındaki gruplar üzerinde yapılan ayarları kontrol eder.

C.3.3

Kurulumu tamamlanan sistemin projeye uygunluğunu kontrol eder.

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 11

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

   

D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

     

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

       

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

       

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

   

D.2

Gerekli makine, donanım ve

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışma alanını düzenlemek

malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

       

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçleri İSG kurallarına uygun olarak kullanır.

       

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

       

D.3.2

Temizlik yaparken iş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözetir.

   

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde temizler ve uygun yere kaldırır.

     

D.3.4

İş sağlığı ve güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında verilen talimatlar doğrultusunda gereken özeni gösterir ve bu maddeleri belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

       

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirini bilgilendirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 12

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Hidrolik devre elemanlarını hazırlamak (devamı var)

E.1

Hidroliğin temel prensiplerini uygulamak

E.1.1

Hidrolik sistemleri çalışma mantığı ve kullanım alanlarına göre ayırt eder.

E.1.2

Hidrostatik ve hidrodinamik prensipleri uygular.

E.1.3

Hidrolik sistemleri kullanım yerlerine göre avantaj ve dezavantajları bakımından değerlendirir.

E.1.4

Hidrolik devre elemanlarının ulusal ve uluslar arası standartlara göre sembolik ve teknik gösterimini yapar.

E.1.5

Hidrolik devre elemanlarının katalog, kılavuz, broşürlerini inceler.

E.2

Hidrolik devre elemanlarını

hazırlamak

(devamı var)

E.2.1

Projede belirtilen akışkanın ambarda olup olmadığını özelliği ve miktarına göre kontrol ederek amirine bilgi verir.

E.2.2

Yağ deposunun (tank) ve bağlantı noktalarının fiziksel kontrollerini yapar.

E.2.3

Emiş, dönüş ve basınç hatları filtrelerinin uygunluk kontrolünü yapar.

E.2.4

Hidrolik pompanın mekanik kontrollerini yapar.

E.2.5

Pompa motoru ve elektrik kumandası için gerekli elemanları ilgili birimden yardım alarak hazırlar.

E.2.6

Sistemde kullanılacak valflerin mekanik kontrollerini yapar.

E.2.7

Hidrolik silindir ve motorların mekanik kontrollerini yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 13

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

E.2.8

Hidrolik silindirleri kullanım amaçlarına ve tiplerine göre bağlantı için emniyete alır.

E

Hidrolik devre

E.2

Hidrolik devre elemanlarını

E.2.9

Manometre ve debimetre kalibrasyonunun uygunluğunu kontrol eder.

elemanlarını hazırlamak

hazırlamak

E.2.10

Tesisat iletim elemanlarının (boru ve hortumların) montajında kullanılacak rakor, armatür, sızdırmazlık elemanlarını hazırlar.

       

E.2.11

Hidrolik devre elemanlarının montajında kullanılacak olan araç, gereç ve ekipmanları hazırlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 14

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

F.1.1

Hidrolik elemanların devre şeması, işlem sırası ve numarasına göre montajını yapar.

       

F.1.2

Devre elemanlarının elektrik ve hidrolik güç bağlantılarını yapar.

   

F.1

Hidrolik devre montajı yapmak

F.1.3

Tesisat iletim hortum ve boru bağlantılarını yapar.

F

Hidrolik sistemleri kurmak

   

F.1.4

Sistemin çalışması için gerekli miktar hidrolik yağı depoya doldurur.

   

F.1.5

Sistemi çalıştırmadan önce devre elemanları ve bağlantılarını son defa kontrol eder.

       

F.2.1

Sistemdeki yön kontrol valflerini başlangıç konumuna alır.

   

F.2

Hidrolik sistemi test ederek çalıştırmak

F.2.2

Sistemin basınç ve hız ayarları için devre elemanlarını düşük değerlere ayarlar.

     

F.2.3

Sistemi düşük basınç ve hızlarda test etmek için hazırlıklarını yapar ve amirine sistem kontrolü için haber verir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 15

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak (devamı var)

G.1

Hidrolik sistemin kontrollerini yapmak

G.1.1

Bakım yapılacak tezgâh, makine veya sistemin bakım onarım kartlarını inceler.

G.1.2

Bakım yapılacak tezgâh, makine veya sistemin hidrolik projesini inceler.

G.1.3

Ölçüm noktalarının temizlik ve sızıntı kontrollerini yapar.

G.1.4

Manometreyi bağlamadan önce sistemin kapalı olduğunu kontrol eder.

G.1.5

Manometreyi kolay okunacak şekilde teknolojik kurallara uygun olarak bağlar.

G.1.6

Manometreyle ölçülen değerleri kaydeder ve amirine bildirir.

G.1.7

Sistemdeki yağ sızıntı ve kaçaklarını gözle kontrol eder.

G.1.8

Yağ deposunda akışkan seviyesini kontrol eder.

G.1.9

Yağ değişimi gerektiğinde sistemi başlangıç konumuna alarak yağın depoya dönmesini sağlar.

G.1.10

Teknolojik kurallara uygun olarak yağ değişimini yapar.

G.1.11

Hidrolik akışkan ve atıklarını, tehlikeli atıklar yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre işverenin talimatları doğrultusunda depolar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 16

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

G.2.1

Hidrolik filtrenin periyodik kontrolünü yapar.

       

G.2.2

Akışkanın kirlilik değerini ölçüm aracı ile kontrol eder.

       

G.2.3

Ölçüm değerine göre ömrü dolan filtreyi teknolojik kurallara göre söker.

   

G.2

Filtrelerin bakım ve onanmını yapmak

G.2.4

Filtre ile bağlantılı elemanları sökerek filtre yuvasını temizler.

     

G.2.5

Bakım talimatına göre uygun filtrenin seçimini yaparak amirine bildirir.

       

G.2.6

Yeni filtreyi ve diğer elemanları kurallara uygun olarak yerine takar.

G

Hidrolik sistemlerin bakım ve onanmını yapmak (devamı var)

   

G.2.7

Filtreleri ve çıkan yağı yönetmelik ve işyeri kurallarına göre depolar.

   

G.2.8

Sızıntı ve kaçak kontrolü yapar.

       

G.3.1

Hortumlardaki kırılma ve gerginliği kontrol eder.

       

G.3.2

Sızıntı ve kaçak kontrolü yapar.

   

G.3

Tesisat iletim elemanlarının

G.3.3

Değişmesi gereken hortum ve boruları belirleyerek sistemi başlangıç konumuna alır, sistemi kapatır.

   

(boru ve hortum) bakım ve onanmını yapmak

G.3.4

Bağlantı rakor, armatür veya flanşlannı uygun yöntemle söker.

       

G.3.5

Katalog değerlerine veya devre projesine uygun hortum veya borunun sisteme montajını yapar.

       

G.3.6

Arızalı elemanın bakım veya yenisiyle değişimi yapıldıktan sonra sistemi test eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 17

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

G.4.1

Sistem basıncı ve valflerin çıkış basıncını manometre ile ölçer.

       

G.4.2

Ölçüm sonuçlarını kaydeder ve amirine bildirir.

       

G.4.3

Valflerin gövdesini, kumanda mekanizmasını ve giriş – çıkış yollarını kontrol eder.

   

G.4

Hidrolik valflerin bakım ve onarımını yapmak

G.4.4

Ayar gerektiren valfleri orijinal ayar kiti ile ayarlar.

       

G.4.5

Değiştirilmesi gereken valfi katalogdan belirleyerek amirine bildirir.

       

G.4.6

Valfin sistem kurallarına uygun olarak değişimini yapar.

G

Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak (devamı var)

   

G.4.7

Sistemi çalıştırarak talimatlara göre test eder.

     

G.5.1

Hidrolik silindirlerin basınç ve hız kontrollerini yapar.

       

G.5.2

Ölçüm sonuçlarını kaydeder ve amirine bildirir.

   

G.5

Tahrik (İş) elemanlarının bakım ve onarımını yapmak (devamı var)

G.5.3

Silindir piston kollarını, gövdesini, piston giriş ve çıkış yollarını kontrol eder.

   

G.5.4

Bakımını yapılacak olan silindiri teknolojik kurallara göre söker.

       

G.5.5

Değiştirilecek parçaları katalogdan belirler ve amirine bildirir.

       

G.5.6

Arızalı parçaları değiştirerek silindirin teknolojik kurallara göre montajını yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 18

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak

G.5

Tahrik (İş) elemanlarının bakım ve onarımını yapmak

G.5.7

Hidrolik motoru proje/katalogda verilen devirlere çıkararak kontrollerini yapar.

G.5.8

Ölçüm sonuçlarını kaydederek amirine bildirir.

G.5.9

Akış kontrol valfinden iş elemanlarının hızını katalog/proje değerine ayarlar.

G.6

Hidrolik sistemi işletmeye almak

G.6.1

Hidrolik sistemi işletmeye almadan önce son kontrollerini yapar.

G.6.2

Talimatlara ve İSG kurallarına uyarak sistemi işletmeye alır.

G.6.3

Yapılan bakım ve onarım faaliyetlerini bakım onarım kartlarına işler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 19

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

H.1.1

Pnömatik sistemleri çalışma mantığı ve kullanım alanlarına göre ayırt eder.

       

H.1.2

Gaz kanunları prensiplerini uygular.

   

H.1

Pnömatiğin temel prensiplerini uygulamak

H.1.3

Pnömatik sistemleri kullanım yerlerine göre avantaj ve dezavantajları bakımından değerlendirir.

     

H.1.4

Pnömatik devre elemanlarının ulusal ve uluslar arası standartlara göre sembolik ve teknik gösterimini yapar.

       

H.1.5

Pnömatik devre elemanlarının katalog, kılavuz, broşürlerini inceler.

 

Pnömatik devre elemanlarını hazırlamak (devamı var)

   

H.2.1

Kompresörün ve hava tankının çalışma alanını İSG ve sistem kurallarını dikkate alarak belirler.

H

   

H.2.2

Hava basınç değerinin yükselmesi durumunda tank ve çevresinde belirlenen özel güvenlik önlemlerini alır.

     

H.2.3

Kompresör ve hava tankı bağlantı noktalarının fiziksel kontrollerini yapar.

   

H.2

Pnömatik devre elemanlarını

hazırlamak

(Devamı var)

H.2.4

Sistemde kullanılacak filtrelerinin uygunluk kontrolünü yapar.

     

H.2.5

Hava soğutma ve kurutma ünitelerinin mekanik kontrollerini yapar.

       

H.2.6

Yağlayıcı ve şartlandıncının uygunluk kontrolünü yapar.

       

H.2.7

Sistemde kullanılacak valflerin mekanik kontrolünü yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 20

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Pnömatik devre elemanlarını hazırlamak

H.2

Pnömatik devre elemanlarını hazırlamak

H.2.8

Sistemin elektrik kumandası için gerekli elemanları ilgili birimden yardım alarak hazırlar.

H.2.9

Sistemde kullanılacak sensörlerin kalibrasyon ve mekanik kontrollerini yapar.

H.2.10

Tesisat iletim elemanlarının montajında kullanılacak rakor, kelepçe, sızdırmazlık elemanlarını hazırlar.

H.2.11

Pnömatik devre elemanlarının montajında kullanılacak olan araç, gereç ve ekipmanları hazırlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 21

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

I.1.1

Pnömatik elemanların devre şeması, işlem sırası ve numarasına göre montajını yapar.

   

I.1

Pnömatik devre montajı

I.1.2

Devre elemanlarının elektrik ve pnömatik güç bağlantılarını yapar.

   

yapmak

I.1.3

Tesisat iletim hortum ve boru bağlantılarını yapar.

I

Pnömatik sistemleri

   

I.1.4

Sistemi çalıştırmadan önce devre elemanları ve bağlantılarını son defa kontrol eder.

kurmak

   

I.2.1

Sistemin çalışması için gerekli havanın hazırlanması için kompresörü çalıştırır.

   

I.2

Pnömatik sistemi test ederek

I.2.2

Sistemdeki yön kontrol valflerini başlangıç konumuna alır.

   

çalıştırmak

I.2.3

Sistemin basınç ve hız ayarları için devre elemanlarını düşük değerlere ayarlar.

       

I.2.4

Sistemi düşük basınç ve hızlarda test etmek için hazırlıklarını yapar ve amirine sistem kontrolü için haber verir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 22

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

J.1.1

Bakım yapılacak tezgah, makine veya sistemin bakım onarım kartlarını inceler.

       

J.1.2

Bakım yapılacak tezgah, makine veya sistemin pnömatik devre projesini inceler.

   

J.1

Pnömatik sistemin

J.1.3

Ölçüm noktalarının temizlik ve kaçak kontrollerini yapar.

    kontrollerini yapmak

J.1.4

Manometreyi bağlamadan önce sistemin kapalı olduğunu kontrol eder.

       

J.1.5

Manometreyi kolay okunacak şekilde teknolojik kurallara uygun olarak bağlar.

       

J.1.6

Manometreyle ölçülen değerleri kaydeder ve amirine bildirir.

       

J.2.1

Filtreleri periyodik kontrol ederek kirlenen filtre elemanını temizler veya teknolojik kurallara göre değiştirir.

J

Pnömatik sistemlerin bakım ve onanmını

   

J.2.2

Şartlandırıcıyı ve hava tankını periyodik kontrol ederek su tahliyesini sağlar.

yapmak (devamı var)

   

J.2.3

Yağlayıcının yağ seviyesini kontrol ederek eksik ise katalogda belirtilen yağ takviyesini yapar.

      Pnömatik enerji kaynağı elemanlarının bakım ve onanmını yapmak

J.2.4

Basınç göstergelerini kontrol ederek sistem çıkış basıncı ile karşılaştırır.

   

J.2

J.2.5

Hava kaçaklarını gözle ve dinleme yoluyla kontrol eder.

     

J.2.6

Sistemin gürültülü çalışıp çalışmadığını test eder.

       

J.2.7

Hortumlardaki kırılma ve gerginliği kontrol eder.

       

J.2.8

Hortum bağlantı rakor, armatür veya flanşlannı kontrol eder.

       

J.2.9

Değiştirilmesi gerektiğinde katalog değerlerine veya devre projesine uygun hortum veya borunun sisteme montajını yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 23

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

       

J.3.1

Sistem basıncını ve valflerin çıkış basınçlarını ölçer.

       

J.3.2

Basınç emniyet valfini kontrol eder.

     

Pnömatik kumanda elemanlarının bakım ve

J.3.3

Ölçüm sonuçlarını proje/katalog değerleriyle karşılaştırarak amirine bildirir.

   

J.3

J.3.4

Valflerin yol ve konum kontrollerini yapar.

     

onarımını yapmak

J.3.5

Valflerin gövdesini, kumanda mekanizması ile giriş ve çıkışlarını kontrol eder.

       

J.3.6

Ayar gerektiren valfleri orijinal ayar kiti ile ayarlar.

       

J.3.7

Değiştirilmesi gereken valfleri belirler ve teknolojik kurallara uygun olarak değişimlerini gerçekleştirir.

J

Pnömatik sistemlerin bakım ve onarımını

   

J.4.1

Pnömatik silindirlerin basınçlarını kontrol eder.

yapmak (devamı var)

   

J.4.2

Ölçüm sonuçlarını proje/katalog değerleriyle karşılaştırarak amirine bildirir.

       

J.4.3

Silindir piston kollarını, gövdesini, piston giriş ve çıkış noktasını kontrol eder.

   

J.4

Tahrik (İş) elemanlarının

J.4.4

Pnömatik motoru proje/katalogda verilen devirlere çıkararak kontrollerini yapar.

   

bakım ve onarımını yapmak

J.4.5

Bakımı yapılacak olan iş elemanlarını (pnömatik silindir ve motor) teknolojik kurallara göre söker.

       

J.4.6

Değiştirilecek parçaları katalogdan belirleyerek amirine bildirir.

       

J.4.7

Arızalı parçaları değiştirerek iş elemanlarının teknolojik kurallara göre montajını yapar.

       

J.4.8

Akış kontrol valfinden iş elemanlarının hızını proje/katalog değerine ayarlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 24

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Pnömatik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak

J.5

Pnömatik sistemi işletmeye almak

J.5.1

İşletmeye almadan önce son kontrollerini yapar.

J.5.2

Talimatlara ve İSG kurallarına uyarak sistemi işletmeye alır.

J.5.3

Yapılan bakım ve onarım faaliyetlerini bakım onarım kartlarına işler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 25

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

   

K.1

Bireysel mesleki gelişimi

K.1.1

Makine, tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

K

Mesleki gelişim

konusunda çalışmalar yapmak

K.1.2

Hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerine katılmak

K.2

Astlarına ve diğer çalışanlara

K.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.
   

mesleki eğitimler vermek

K.2.2

Hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 26

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)                                                                       12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.2.    Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.Atık yağ toplama ünitesi

2.Boru kesme/bükme takım ve aparatları

3.Çalışma masası

4.Çektirme çeşitleri

5.Çeşitli anahtar takımları

6.Çeşitli temizlik malzemeleri

7.Çeşitli ölçü aletleri (metre, kumpas, mikrometre vb.)

8.Eğe seti

9.Elektrikli el aletleri

10.Grespompası

11.Hava tabancası

12.Hidrolik devre elemanları

13.Hortum kesme makası

14.Kaldırma taşıma araçları

15.Kataloglar

16.Keski takımı

17.Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise)

18.Kombine anahtar takımı

19.Kompresör

20.Kontrol kalemi

21.Lokma takımı

22.Manometre

23.Mengene

24.Oksigaz takım ve avadanlıkları

25.Pnömatik devre elemanları

26.Ses ölçer

27.Sızdırmazlık elemanları

28.Taşlama takımları

29.Tel fırça

30.Temel el aletleri (elektrik kontrol kalemi, tornavida, çekiç takımı vb.)

31.Termometre

32.Tokmak

33.Vakum metre

34.Vibrasyon ölçer

35.Yağ analiz cihazı

36.Yağdanlık

37.Zımba takımı


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 27

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


3.3.

Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Araç, gereç ve donanım bilgisi

3.

Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.

Basit ilkyardım bilgisi

5.

Çevre koruma yöntemleri bilgisi

6.

Ekip içinde çalışma yeteneği

7.

El aletlerini kullanma bilgisi

8.

Güç aktarma elemanları bakım onarım bilgi ve becerisi

9.

Hidrolik devre elemanlarını tanıma bilgisi

10.

Hidrolik devre montaj bilgi ve becerisi

11.

Hidrolik sistemler bakım onarım bilgi ve becerisi

12.

Hidrostatik ve hidrodinamik prensipler bilgisi

13.

İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

14.

İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

15.

Kaldırma taşıma araçları kullanımı bilgi ve becerisi

16.

Kalite kontrol prensipleri bilgisi

17.

Kayıt tutma becerisi

18.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

19.

Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

20.

Mesleki terim bilgisi

21.

Oksigaz ile kesme bilgi ve becerisi

22.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

23.

Ölçme bilgi ve becerisi

24.

Pnömatik temel prensipleri bilgisi

25.

Pnömatik devre elemanlarını tanıma bilgisi

26.

Pnömatik devre montaj bilgi ve becerisi

27.

Pnömatik sistemler bakım onarım bilgi ve becerisi

28.

Sebep sonuç ilişkisi kurabilme becerisi

29.

Sıcaklık, basınç, debi ve seviye ölçüm sistemleri bilgi ve becerisi

30.

Sorun tespit becerisi

31.

Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

32.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

33.

Yağlama sistemleri bakım onarım bilgi ve becerisi

34.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

35.

Zamanı iyi kullanma becerisi

36.

Zehirli gaz ve tehlikeli kimyasallar bilgisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 28

 

HidrolikPnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.Bilgi ve tecrübesi dahilinde karar vermek

4.Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle denetlemek

5.Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

6.Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.Detaylara özen göstermek

9.Dikkatli ve titiz olmak

10.Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

11.Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

13.Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

14.İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

15.İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

16.Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17.Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

18.Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

19.Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

20.Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

21.Planlı ve organize olmak

22.Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

23.Süreç kalitesine özen göstermek

24.Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

25.Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

26.Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

27.Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

28.Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

29.Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

30.Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012


Sayfa 29

 

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


12UMS0185-4 / 06.01.2012 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No


4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. 

Incoming search terms:

  • Hidrolik Pnömatikçi NEDİR (39)
  • hidrolik pnömatikçi (19)
  • hidrolik pnömatikci ne is yapar (12)
  • hidrolik pnömatikçi kimler olabilir (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>