HADDECİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

HADDECİ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 10UMS0043-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 03.02.2010-27482©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

HADDECİ

Seviye:

41

Referans Kodu:

10UMS0043-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

12.01.2010 Tarih ve 2010/01 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

03.02.2010/27482

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları
yerine getirebilme yeteneğini,

BLUM: İngotlardan
haddeleme yoluyla üretilen, kesiti kare şeklinde, boyuna olan uzunluğu
kesitine göre uzun olan ürünü,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

FOLYO: Genellikle mm’nin kesirleri türünden
ifade edilen kalınlıkta saç malzemeden haddeleme yoluyla üretilen geniş uzun
metal ürünleri,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

HADDE SIVISI: Bir sıvının çözünmediği başka
bir sıvı içerisinde mikroskobik boyutlu damlacıklar halinde dağılıp asılı
kalması halinde oluşan sıvı karışımı,

HADDE TEZGAHI: Çok
güçlü bir motor, devir düşürücü, volan, dişliler, miller ve merdanelerden
oluşan düzeneği,

HADDELEME
PROGRAMI: Haddelenecek yarı ürünün boyut ve özellikleri ile son ürünün boyut
ve özellikleri verildiğinde haddeleme işlemlerinin sırası ve diğer
ayrıntılarını belirten çizelgeyi,

ISCO-08:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İNGOT:
Ergimiş metalin kalıba dökümüyle üretilen büyük boyutlu kütüğü,

İSG:
İş sağlığı ve güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan,
bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KÜTÜK: İngotlardan
haddeleme yoluyla üretilen, kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olan,
boyutları “blum”a göre daha kısa olan ürünü,

LEVHA:
Genellikle kalınlığı 5mm’den büyük, slablardan
sıcak haddeleme yolu ile üretilen, geniş, uzun metal parçasını,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMERDANE: Karşılıklı olarak aynı hızda fakat
ters yönlerde dönen ve basma kuvveti ile arasına aldığı metale şekil veren
parçayı,

PASO: Haddeleme işlemleri sırasında bir
geçişte yapılan kesit indirme miktarını veya kesitte indirmeyi sağlayan her
bir geçişi,

PROFİL ÇEŞİTLERİ: Profil haddeleme ile
üretilen çeşitli profilleri

PROFİL HADDELEME: Ara haddelenmiş malzemeden
profil çeşitlerinin üretilmesini,

SAC: Genellikle kalınlığı 5mm’den küçük, slablardan veya levhadan haddeleme yolu ile üretilen
ürünü,

SICAK HADDELEME: Haddelemenin bir çeşidi
olarak, metaller için kullanılan, malzeme sıcaklığının, yeniden kristallenme sıcaklığının üzerinde olduğu haddelemeyi,

SLAB: Sürekli döküm tesislerinde sıvı çeliğin dikdörtgen
şeklindeki kalıplara dökülmesi ile elde edilen haddeleme ön malzemesini veya ingotlardan haddeleme yoluyla üretilen dikdörtgen
şeklindeki yarı-ürünü,,

SOĞUK HADDELEME: Haddelemenin bir çeşidi
olarak, ön ısıtma yapmaksızın, metallerin istenilen kesitlerde şekillendirilip,
dayanıklı ve düzgün yüzeyli ürünler elde etme tekniğini,

SOĞUTMA SUYU: Haddeden çıkan ürünün ve hadde
tezgahının soğutulması veya temzilenmesi
amacıyla kullanılan suyu;

ŞERİT-BANT: Genellikle kalınlığı 5mm’den
daha ince, slablardan haddeleme yolu ile üretilen
dar ve çok uzun ürünü,

TUFAL: Demir-çelik malzeme veya ürünlerinde
belirli bir sıcaklığın üzerinde, atmosfer ile reaksiyon sonucu oluşan ve
yüzeyde biriken tabakayı,

VOLAN: Belirli bir dönme hızına ulaştıktan
sonra yüklendiği enerji nedeniyle makinanın veya düzeneğin dönel hareketinin
hızını düzgün tutmaya yarayan yüksek eylemsizlik momentli
ve genellikle dairesel biçimli parçayı,

YENİDEN KRİSTALLENME: Malzemeye uygulanan
plastik deformasyondan serbest yeni tanelerin çekirdeklenmesi
ve büyümesine kadar geçen evreyi,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından
geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YASSI HADDELEME: Dikdörtgen kesitli
malzemenin kalınlığını azaltmak amacıyla uygu­lanan haddeleme yöntemini,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Haddeci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat …………………………………………………………………………………………………………  8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 20

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 24© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Haddeci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Haddeci (Seviye 4)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından
hazırlanmıştır.

Haddeci (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.       MESLEK
TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Haddeci (Seviye 4)
karşılıklı olarak birbirine zıt yönde dönmekte olan iki merdanenin arasına
alınmış soğuk ya da sıcak metal malzemeyi istenilen ölçülere indirgeyerek ya da
malzemeye şekil vererek bunlardan levha, sac, şerit-bant, folyo, profil, tel ya da çubuk gibi ürünleri oluşturan haddeleme
tezgahını kumanda eden kişidir. Bu işlemler sırasında malzemenin ve haddeleme
tezgahının zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi
ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde yapılması esastır.

Haddeleme işlemleri sırasında çeşitli
fırınlardan gelen tavlanmış veya soğuk malzemenin norm ve standartlara uygun
olarak istenen boyut ve şekilde haddelenmesi, yolluk ve merdane değişimi ile
hadde ayarının zamanında ve doğru olarak yapılmasına karar verilmesi,
malzemelerin deformasyona uğramaması için tekniğine uygun tarzda istiflenmesi
haddecinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Haddeci genel
nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan,
zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından
sorumludur. İşlem­lerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve
sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir.
İşlemleri tamamlanan malzemelerin istenilen boyut ve şekillerde olması,
çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve
birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması haddecinin
sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7221 (Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma
İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Haddeleme işlemi, atölye
ve fabrikalarda göz ve ellerin eşgüdümlü kullanılmasıyla genelde ayakta
çalışarak yapılır. Haddeci, haddeleme işlemleri sırasında uygun kişisel
koruyucu donanım kullanarak çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları
arasında yüksek sıcaklık, rahatsız edici seviyede ışık, gürültü, titreşim,
koku, toz, gaz, nem, çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma ve zorlamalı
vücut pozisyonları ile haddeleme programının seçiminin ve değiştirilmesinin
getirdiği karmaşıklık sayılabilir. Haddecinin sıcak
ve tehlikeli ortamdan kaynaklanan riskler nedeniyle soğukkanlı ve
reflekslerinin güçlü olması, yüksek sıcaklığa karşı vücudunun dirençli olması
gerekmektedir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik
bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için,
işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine
katılır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

konusundaki yasal ve
işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara
bildirir.

 

 

 

 

A.3.3

Makinaya ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla
paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına

 

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

uygun çalışmak

B.2

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makina, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Hadde tezgahı üzerinde yapılan ayarların
uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.3.3

Haddeleme işlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere
uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını
inceler.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını
belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine
uygun olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını
kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makina, tezgah
ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan makina ve ekipmanı iş bitiminde
kaldırır ve temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı
sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere
haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşama­larını uygular.

 

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

sağlamak

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımın arızalarını belirleyebilir, bunlardaki
bozulma ve yıpranmaları zamanında fark eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Üretim ve işletme malzemelerinin ve aparatlarının çalışma sürelerini
takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve amirlerine raporlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Üretimin kalitesi ve fiziksel özellikleri ile ilgili bilgileri temin
eder.

 

 

 

 

F.1.2

Planlama
bölümü tarafından belirlenen önceliklere göre üretim sıralamasını yapar.

 

 

F.1

İş organizasyonunu gerçekleştirmek

F.1.3

İş emri sıralamasını yarı ürün ebatlarına ve yüzey kalitesine göre
yapar.

 

 

 

F.1.4

Kullanılan
haddeleme sıvısını dikkate alarak üretim detay programını yapar.

 

 

 

 

F.1.5

Ürün bilgilerini kayıtlar ile karşılaştırarak doğruluğunu kontrol
eder.

 

 

 

 

F.2.1

Haddenin gerekli kontrolünü yapar, ekipmanın ve ekipman
çevresinin temiz ve düzenli olmasını sağlar.

 

 

 

 

F.2.2

Haddeleme programlarını inceleyerek en uygun haddeleme işlemine göre
hattı hazırlar.

F

Çalışma öncesi hazırlık

 

Haddeleme
donanımı ve

F.2.3

Bobin sarma makaralarının hazır olup olmadığını kontrol eder.

işlemlerini yapmak

(devamı var)

F.2

süreçle ilgili,
malzeme, alet ve ekipmanı hazırlamak

F.2.4

Merdanelerin çalışma ömürlerini takip eder.

 

 

 

F.2.5

Çalışma ömrünü dolduran veya hasar gören merdanelerin
değiştirilmelerini sağlar.

 

 

 

 

F.2.6

Periyodik
değişim gerektiren diğer ekipmanın stok seviyelerini
takip eder.

 

 

 

 

F.2.7

Periyodik
değişimi yapılan ekipmandaki uygunsuzlukları tespit
ederek ayırı r.

 

 

 

 

F.3.1

Haddehane otomasyon zincirindeki tüm bilgisayarların çalışma
kontrolünü ve temizliğini yapar.

 

 

F.3

Haddeleme
ile ilgili genel

F.3.2

Haddeleme için kullanılan her türlü alet ve ekipmanın
her an çalışır durumda olmasını sağlar.

 

 

hazırlıkları yapmak

F.3.3

Haddeleme bölgesindeki ekipmanın
çalıştırılmasına karar verir ve kumanda sistemlerinden bu çalışma şeklini
seçer.

 

 

 

 

F.3.4

Haddeleme setlerini kontrol eder ve ekipmanın
bu setlere uygun çalışmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.4.1

Malzemelerin genişlik, kalınlık, sıcaklık, yüzey kalitesi, düzgün
sarılması türünden özelliklerinin toleranslar içinde olmasını sağlar.

 

 

F.4

Hadde tezgahı ve donanımını

F.4.2

Haddeyi uygun duruma getirir, ayarlar ve diğer hazırlıkları yapar
(hattı boş çalıştırır).

 

 

hazırlamak

F.4.3

Hattın kapasitesini ve ürün kalitesini dikkate alarak saatlik üretim
adetlerini belirler ve hattı hazırlar.

 

 

 

 

F.4.4

Bilgisayardaki referans hız, gergi ve haddeleme yüklerini baz alır, malzemede dalga, bukle, merdane yaraları
olmamasını sağlar.

 

 

 

 

F.5.1

Yağ odası ekipmanının ve hidrolik sistemlerin
periyodik kontrollerini yapar.

 

 

F.5

Soğutma suyu ve yağlama sisteminin kontrollerini yapmak

F.5.2

Talimatlara göre periyodik olarak soğutma suyu testlerinin yapılmasını
sağlar.

F

Çalışma öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

F.5.3

Tespit ettiği uygunsuzlukları talimatlara göre giderir.

 

 

 

F.5.4

Soğutma suyu (haddeleme sıvısı) konsantrasyonunu
üretim koşullarına göre ayarlar.

 

 

 

 

F.6.1

Yarı ürünün dış yüzeyindeki oksitlenme, tufalleşme,
ezilme ve ovallik türünden uygunsuzlukları tespit eder.

 

 

 

 

F.6.2

Bir önceki haddeleme işleminden çıkan veya üretici firma tarafından
temin edilen yarı ürünlerin kalınlık, genişlik, hammadde özellikleri ve
kimyasal analiz sonuçları türünden ölçümlerini kontrol eder.

 

 

F.6

Yarı ürünün kontrolünü gerçekleştirmek

F.6.3

Talimatlara göre, kabul sınırlamalarına uymayan yarı ürünleri
belirler.

 

 

 

 

F.6.4

Yarı ürünlerdeki uygunsuzlukları raporlar.

 

 

 

 

F.6.5

Uygun olmayan yarı ürünleri üretime almayarak ayırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Malzemenin mekanik özellikleri, ürün ve yarı ürünün boyut bilgileri,
bir sonraki süreç ve merdane bilgilerine göre haddeleme programını oluşturur.

 

 

G.1

Haddeleme programını

G.1.2

Haddeleme sonrası oluşan hat parametrelerini kontrol eder.

 

 

seçmek ve
belirlemek

G.1.3

Gerekli durumlarda amirinin onayı ile haddeleme programını revize
eder.

 

 

 

 

G.1.4

Yeni üretim denemelerinin haddeleme programlarının hazırlanmasında
amirleriyle birlikte çalışır.

 

 

 

 

G.2.1

Hadde ayarlama programına bakarak imalat emirlerinin uyumluluğunu
kontrol eder.

 

Malzemeleri haddelemek için haddeleme donanımını ayarlamak

G.2

Üretim programına uygun haddeleme yapmak için iş emirlerini kontrol
etmek

G.2.2

Haddeleme bölgesindeki ekipmanın nasıl
çalıştırılacağına karar verir ve kumanda sistemlerinden bu çalışma şeklini
seçer.

G

G.2.3

Malzeme genişliklerini/kalınlıklarını kontrol ederek, üretimin istenen
genişlikte/kalınlıkta çıkmasını sağlar.

 

 

 

G.2.4

Hatta girecek yarı mamul bilgilerini kayıtlarla karşılaştırarak
kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.1

Malzeme kalitesine göre, istenen uzamayı verir, yüzey ve şekil
düzgünlüğünü sağlamak için hat gergi, yük ve hava payı ayarlarını yapar.

 

 

 

 

G.3.2

Haddeleme sırasında bandı kontrol etmek üzere gerekli gerginlik,
merdaneler arasındaki açıklık ve sürati ayarlar.

 

 

G.3

Haddeleme bölgesini kontrol etmek

G.3.3

Malzemeyi haddeleme sırasında, merdaneler arasındaki açıklık ayarları
ve bant gerdirme ayarları için kumandaları çalıştırır.

 

 

 

 

G.3.4

Haddenin ve
bandın alt ve üst yüzey durumlarını periyodik olarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.5

Hidrolik pompalarını sürece uygun olarak çalıştırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Haddeleme işlemini gerçekleştirmek

H.1

İş emirlerini uygulamak

H.1.1

Parametreleri takip ederek haddeleme süresince sürekli haddeleme
işlemini kontrol eder.

H.1.2

Operasyonun sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve
operasyonun kesilmesi halinde sisteme müdahale eder.

H.1.3

Merdane soğutma jetlerinin kontrolünü yaparak eksik olanların
tamamlanmasını ve tıkalı olanların açılmasını sağlar.

H.1.4

Malzemelere göre merdane baskı ayarlarında gerekli değişiklikleri
yapar.

H.1.5

Üretilen haddeleme ürününün sarılması için hattın ve bobin sancının
süratlerini ayarlar.

H.1.6

Yapılan haddeleme işlemlerinin düzgün ve hızlı olmasını sağlar.

H.2

Haddeleme donanımını kontrol etmek

H.2.1

Hattın hız ve gergi ayarlarını kontrol eder.

H.2.2

Haddeleme sıvısının sıcaklık, seviye ve konsantrasyon
değerlerini kontrol ederek gerekli ayarları yapar.

H.2.3

Merdane ve şaftlardaki uygunsuzlukları belirler ve ilgililere haber
verir.

H.3

Üretimde
uygunluğu sağlamak

H.3.1

İşlenen malzemenin giriş, çıkış ve sarılma sıcaklıklarının programa
uygun olmasını sağlar.

H.3.2

Haddelenecek malzemenin yüzey temizliğini yapar.

H.3.3

Haddelenmeye engel olacak kenar kusurlarının çıkartılması için uygun
kenar kesme işlemini toleranslar dahilinde yapar.

H.3.4

Üretim esnasında, kusurlu malzeme çıkmasını önlemek için talimatlara
göre periyodik olarak malzeme yüzeyini ve kalınlığını kontrol eder.

H.3.5

Çemberleme ve markalama işlemlerini takip ederek gerektiğinde
konveyörü durdurur ve aksaklıkları giderir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Haddeleme programının ne zaman değiştirileceğine karar verir.

 

 

 

 

I.1.2

Üretilen malzemenin kalınlığı ve yüzey kalitesi ile ilgili ölçümleri
yapar.

 

 

 

 

I.1.3

Haddeleme sonunda üründe meydana gelen kusurları tespit eder ve
ilgililere bildirir.

 

 

I.1

Haddelenen ürünü kontrol etmek ve ilgili hatta sevk etmek

I.1.4

Hattan geçen bantlann kaynak yerlerini
kontrol eder.

 

 

I.1.5

Gerektiğinde
talimatlara göre birden fazla bobinin birleştirilerek sarılmasını sağlar.

 

Haddelenen
ürünü sevk

 

 

I.1.6

Malzemenin bozuk kenarlarını keser.

I

etmek ve
raporları hazırlamak

 

 

I.1.7

Tespit ettiği uygunsuzlukları süratle amirlerine bildirir.

 

 

 

 

I.1.8

Haddeleme hattından çıkan malzemenin ilgili yerlere sevk edilmesini
sağlar.

 

 

 

 

I.2.1

Üretim miktarı, gecikmeler ve tolerans harici olan malzemeler ile
ilgili üretim bilgilerini rapor haline getirir.

 

 

I.2

Gerekli
raporlamaları yapmak

I.2.2

Periyodik ve haftalık bakım taleplerini/raporlarını hazırlayarak
amirine verir.

 

 

 

 

I.2.3

Haddeleme bölgesinin ekipman durumunu kontrol
eder.

 

 

 

 

I.2.4

Tespit ettiği bakım ihtiyaçlarını amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Bireysel mesleki gelişimi

J.1.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

J

Mesleki gelişim

konusunda çalışmalar
yapmak

J.1.2

Haddeleme
yöntemleri ve yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerini yürütmek

J.2

Astlarına ve
diğer çalışanlara

J.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

J.2.2

Haddeleme işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve
eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Haddeci (Seviye 4)                                                                                         10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 

1. Anahtarlar

 

2. Bant ölçü aletleri

 

3. Baskı tahtaları

 

4. Bobin

 

5. Bobin kıskacı

 

6. Bobin sarıcı

 

7. Çember malzemesi

 

8. Çeşitli kesitte haddeler

 

9. El aletleri

 

10. El makası

 

11. Elektrikli kumanda aletleri

 

12. Elektronik kumanda aletleri

 

13. Emniyet kafesi

 

14. Filler çakısı

 

15. Gaz dedektörleri

 

16. Genişlik ölçüm cihazları

 

17. Giriş ve çıkış masası

 

18. Giyotin makası

 

19. Göstergeler

 

20. Haddeleme programı

 

21. Haddeleme suyu

 

22. Haddeleme yağı

 

23. Hat kumanda masası

 

24. Hidrolik kumanda aletleri

 

25. Hurda konveyörü

 

26. Kalınlık ölçüm cihazları

 

27. Kamera

 

28. Kenar kesme hurda bloğu

 

29. Kırpıntı makası

 

30. Kişisel Koruyucu Donanım (Baret, Koruyucu burunlu

ayakkabı, Eldiven, Gaz

maskesi, Kulak tıkacı, Siperlik, Toz gözlüğü, Toz maskesi,

Koruyucu elbise)

31. Koruyucu malzeme

 

32. Kumanda masaları

 

33. Kumpas

 

34. Magnet

 

35. Manipülatörler veçeviriciler

 

36. Mekanik kumanda aletleri

 

37. Merdane

 

38. Merdane değiştirme ekipmanı

 

39. Mikrometre

 

40. Monitör

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı41.    Otomatik
kalınlık kontrol kumanda aletleri

42.    Pirinç
kılavuz

43.    Pirometreler

44.    Sapan

45.    Sesli
haberleşme cihazı

46.    Slab

47.    Süreç
kontrol ve saha bilgisayarları

48.    Şerit
metre

49.    Takımlar

50.   Tamburlar

51.    Tavan
vinci

52.    Telefon

53.    Telsiz

54.    Tufal temizleme sistemleri

55.   Uzama
cetveli

56.    Yan
korkuluklar

57.
Yolluk takozu

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Analitik düşünme yeteneği

4.
Bilgisayar kullanma becerisi

5.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

6.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

7.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

8.
Ekip çalışması yeteneği

9.
El becerisi

10.   El,
göz ve zihin koordinasyonu yeteneği

11.   Geri
dönüşümlü atık bilgisi

12.   Haddeleme
bilgi ve becerisi

13.   İnsan
ilişkileri yeteneği

14.   İş
sağlığı ve güvenliği standartları bilgisi

15.   İşlem
dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar
bilgisi

16.   İşyeri
düzenleme bilgisi

17.   İşyerine
özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

18.   Kalite
güvence/yönetim sistemleri bilgisi

19.   Kalite
kontrol metotları bilgisi

20.    Kendini
ifade etme yeteneği

21.    Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

22.    Kullanılan
malzeme ve gereçlerin özellikleri bilgisi

23.    Makina
ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No24.    Malzeme
ve süreç tanımlama kodları bilgisi

25.    Manipülasyon,
taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

26.    Meslek
matematiği bilgisi

27.    Mesleki
teknik terim bilgisi

28.    Öğrendiklerini
aktarabilme yeteneği

29.    Öğrenme
ve kendini geliştirme yeteneği

30.    Öğretim
teknikleri bilgisi

31.    Ölçme
ve kontrol bilgisi

32.    Ölçme
ve muayene araçları kullanımı bilgisi

33.    Oksi gaz ile kesme bilgi ve becerisi

34.    Sapanlama bilgi ve becerisi

35.    Süreç
bilgisi

36.    Tavan
vinci kullanım bilgisi

37.    Tehlikeli
atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

38.    Temel
malzeme ve alaşım bilgisi

39.    Ulusal
kalite yönetmelikleri-teknik standartlar bilgisi

40.    Ürün
bilgisi

41.    Yağ
ve yağlama sistemleri bilgisi

42.    Yangın
önleme ve yangınla mücadele bilgisi

43.
Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Amirlerine doğru bilgiyi zamanında aktarmak

2.
Beraber çalıştığı kişileri yönlendirmek

3.
Çalışma donanımı ve makinalarının durumunu dikkatle
denetlemek

4.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

5.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

6.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

7.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

8.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

9.
Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.   Görevleriyle
ilgili gerekli durumlarda inisiyatif almak

11.   Grup
toplantılarına etkin şekilde katılmak

12.   İşlemler
sırasında oluşabilecek değişiklikler konusunda duyarlı olmak

13.   İşletme
kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

14.   İşyeri
hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

15.   Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.   Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

17.   Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

18.   Mesleki
gelişim için araştırmaya istekli olmak

19.   Olumsuz
çevresel etkileri belirlemek

20.    Programlı
ve düzenli çalışmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Haddeci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No21.    Risk
faktörleri konusunda duyarlı davranmak

22.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

23.    Süreç
kalitesine özen göstermek

24.    Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

25.    Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

26.    Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

27.    Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

28.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

29.    Vardiya
değişimlerinde doğru iletişim kurmak ve bilgi aktarmak

30.    Verilen
eğitimlere katılmak ve istekli olmak

31.    Yapılan
iş ve işlemlere yoğunlaşarak çalışmak

32.    Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Haddeci (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Haddeci (Seviye 4)
meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme
ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk:
Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut
ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, MESS

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.
Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Endüstri Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan
Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAlaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK End.
Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR Mak.
Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Şinasi ALP – Tandem Hadde ve Temizleme Hattı
Vardiya Formeni, ERDEMİR

Hasan ALÇAM – Hadde Kumanda Operatörü,
KROMAN ÇELİK

Ercan ALTAN – Soğuk Hadde Operatörü, ASSAN
ALÜMİNYUM

End. Müh. Ahmet AMANVERMEZ – İnsan Kaynakları Uzmanı, ASSAN
ALÜMİNYUM

End. Müh. Tuğgan AYHAN – Levha İşletmesi Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM

Mak. Müh. Mustafa
AYRI – 1. Soğuk Haddehane İkmal Tes. İşl.
Başmühendisi, ERDEMİR

Met. Müh. Emre CUMHUR – 1. Soğuk Haddehane
İşletme Başmühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Özgür
ÇAĞLAR – Folyo İşletmesi Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Met. Müh. Nedim ÇAĞLAYAN – 2. Soğ. Hadd. Sürekli Asitleme ve Tandem İşl. Başmüh., ERDEMİR

Met. Müh. Emrah ÇELEBİ – Folyo İşletmesi
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Volkan ÇİL – Tandem Hadde ve Temizleme Hattı
Vardiya Formeni, ERDEMİR

Mak. Müh. Aydın
DUMAN – 1. Sıcak Haddehane Müdürü, ERDEMİR

Met. Müh. Murat DÜZGÖREN – Haddehane 3 Çubuk
İşletme Şefi, İÇDAŞ

Met. Müh. Onur GENÇ – Metalurji
Mühendisi, ERDEMİR

Harun GÜRSOY – Hadde Kumanda Operatörü,
KROMAN ÇELİK

Hakan KAPCAK – Şef Vardiya Amiri, BORÇELİK

Mak. Müh. Yüksel
KAYHAN – Haddehane Müdürü, KROMAN ÇELİK

Mehmet Ali KÖSE – Soğuk Hadde Operatörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Recep Ali MUTLU – Soğuk Hadde Operatörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Mak. Müh. Nejat
OKTAR – Haddehane Şefi, KROMAN ÇELİK

Met. Müh. Ertuğrul OKUMUŞ – Levha İşletmesi
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Recep ÖKSÜZDERE – Folyo Hadde Op.Yrd., ASSAN ALÜMİNYUM©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Haddeci (Seviye 4)                                                                                         10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMad. Müh. M. Gökhan ÖZAKSOY – Üretim Şefi,
KROMAN ÇELİK Volkan ÖZAY – Folyo Hadde Op.Yrd., ASSAN ALÜMİNYUM Met. Müh. Ergün SUBAŞI – Metalurji Mühendisi, ERDEMİR Salih ŞAHİN – Levha Vardiya
Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Met. Müh. Sabit TAŞDEMİR – Haddehane 4 Ocak
Mühendisi, İÇDAŞ End. Müh.
Mustafa TOKA – Levha İşletmesi Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM Gökhan YAĞSAĞAN –
İnsan Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM Bayram YAMAN – Folyo Hadde
Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM Mehmet YILDIRIM – Folyo Vardiya Sorumlusu, ASSAN
ALÜMİNYUM Sedat YILMAZ – Folyo Hadde Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası
Birleşik Metal İşçileri Sendikası Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik İş
Sendikası Ege Bölgesi Sanayi Odası

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı
Birlikleri İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji
Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir Sanayi Odası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKarabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi
Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Eğitimi Bölümü

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standardları
Enstitüsü

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
28

Haddeci (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Dr. Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Mehmet SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU,
Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                                        Başkan (Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz
BORAT,                               Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr.
Ömer AÇIKGÖZ,                  Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,                                    Üye (İşçi Sendikaları
Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,                                        Üye (İşveren Sendikaları
Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
29 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>