HADDECİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

HADDECİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 10UMS0043-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/03 Şubat 2010-27482©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

HADDECİ

Seviye:

31

Referans
Kodu:

10UMS0043-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE
METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI
(MESS)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

12.01.2010
Tarih ve 2010/01 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

03
Şubat 2010/27482

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

BLUM:
İngotlardan haddeleme yoluyla üretilen, kesiti kare
şeklinde, boyuna olan uzunluğu kesitine göre uzun olan ürünü,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

GERİ
KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

HADDE
SIVISI: Bir sıvının çözünmediği başka bir sıvı içerisinde mikroskobik boyutlu
damlacıklar halinde dağılıp asılı kalması halinde oluşan sıvı karışımı,

HADDE
TEZGAHI: Çok güçlü bir motor, devir düşürücü, volan,
dişliler, miller ve merdanelerden oluşan düzeneği,

HADDELEME
PROGRAMI: Haddelenecek yarı ürünün boyut ve özellikleri ile son ürünün boyut
ve özellikleri verildiğinde haddeleme işlemlerinin sırası ve diğer
ayrıntılarını belirten çizelgeyi,

ISCO-08:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İNGOT:
Ergimiş metalin kalıba dökümüyle üretilen büyük boyutlu kütüğü,

İSG:
İş sağlığı ve güvenliğini,

KALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı
ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm
sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından
giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm
alet, araç, gereç ve cihazları,

KÜTÜK:
İngotlardan haddeleme yoluyla üretilen, kesiti kare
veya dikdörtgen şeklinde olan, boyutları “blum”a
göre daha kısa olan ürünü,

LEVHA:
Genellikle kalınlığı 5mm’den büyük, slablardan
sıcak haddeleme yolu ile üretilen, geniş, uzun metal parçasını,

MERDANE:
Karşılıklı olarak aynı hızda fakat ters yönlerde dönen ve basma kuvveti ile
arasına aldığı metale şekil veren parçayı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPASO:
Haddeleme işlemleri sırasında bir geçişte yapılan kesit indirme miktarını
veya kesitte indirmeyi sağlayan her bir geçişi,

PROFİL
ÇEŞİTLERİ: Profil haddeleme ile üretilen çeşitli profilleri

PROFİL
HADDELEME: Ara haddelenmiş malzemeden profil
çeşitlerinin üretilmesini,

SAC:
Genellikle kalınlığı 5mm’den küçük, slablardan veya
levhadan haddeleme yolu ile üretilen ürünü,

SICAK
HADDELEME: Haddelemenin bir çeşidi olarak, metaller için kullanılan, malzeme
sıcaklığının, yeniden kristallenme sıcaklığının
üzerinde olduğu haddelemeyi,

SLAB: Sürekli döküm
tesislerinde sıvı çeliğin dikdörtgen şeklindeki kalıplara dökülmesi ile elde
edilen haddeleme ön malzemesini veya ingotlardan
haddeleme yoluyla üretilen dikdörtgen şeklindeki yarı-ürünü,

SOĞUK
HADDELEME: Haddelemenin bir çeşidi olarak, ön ısıtma yapmaksızın, metallerin
istenilen kesitlerde şekillendirilip, dayanıklı ve düzgün yüzeyli ürünler
elde etme tekniğini,

SOĞUTMA
SUYU: Haddeden çıkan ürünün ve hadde tezgahının
soğutulması veya temzilenmesi amacıyla kullanılan
suyu;

ŞERİT-BANT:
Genellikle kalınlığı 5mm’den daha ince, slablardan
haddeleme yolu ile üretilen dar ve çok uzun ürünü,

TUFAL:
Demir-çelik malzeme veya ürünlerinde belirli bir sıcaklığın üzerinde,
atmosfer ile reaksiyon sonucu oluşan ve yüzeyde biriken tabakayı,

VOLAN:
Belirli bir dönme hızına ulaştıktan sonra yüklendiği enerji nedeniyle
makinanın veya düzeneğin dönel hareketinin hızını düzgün tutmaya yarayan
yüksek eylemsizlik momentli ve genellikle dairesel
biçimli parçayı,

YENİDEN
KRİSTALLENME: Malzemeye uygulanan plastik deformasyondan serbest yeni
tanelerin çekirdeklenmesi ve büyümesine kadar geçen
evreyi,

YARI
ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YASSI
HADDELEME: Dikdörtgen kesitli malzemenin kalınlığını azaltmak amacıyla uygu­lanan
haddeleme yöntemini,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Haddeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 20

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

3.4.
T utum ve Davranışlar……………………………………………………………………………………………………………………. 22

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 23© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Haddeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Haddeci (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Haddeci (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Haddeci (Seviye 3) karşılıklı olarak birbirine zıt yönde
dönmekte olan iki merdanenin arasına alınmış soğuk ya da sıcak metal
malzemeyi istenilen ölçülere indirgeyerek ya da malzemeye şekil vererek
bunlardan levha, sac, şerit-bant, profil, tel ya da
çubuk gibi ürünleri oluşturan haddeleme tezgahının çeşitli konumlarında
gerekli ayar, müdahale işlerini yapan kişidir. Bu işlemler sırasında
malzemenin ve haddeleme tezgahının zarar görmemesi,
çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre
içinde yapılması esastır.

Haddeleme
işlemleri sırasında çeşitli fırınlardan gelen tavlanmış veya soğuk malzemenin
norm ve standartlara uygun olarak istenen boyut ve şekilde haddelenmesi,
yolluk ve merdane değişimi ile hadde ayarının zamanında ve doğru olarak
yapılması, malzemelerin deformasyona
uğramaması için tekniğine uygun tarzda istiflenmesi haddecinin
mesleki yetkinliğini gerektirir.

Haddeci genel nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli
türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli
bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlem­lerin yapılmasında iş
talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve
hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan malzemelerin
istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın
bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması haddecinin sorumlulukları
arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7221 (Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların
Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yangın
Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili
risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Haddeleme işlemi, atölye ve fabrikalarda göz ve ellerin
eşgüdümlü kullanılmasıyla genelde ayakta çalışarak yapılır. Haddeci, haddeleme işlemleri sırasında uygun kişisel
koruyucu donanımı kullanarak çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları
arasında yüksek sıcaklık, rahatsız edici seviyede ışık, gürültü, titreşim,
koku, toz, gaz, nem, çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma ve zorlamalı vücut
pozisyonları ile haddeleme programının gerektirdiği değişimlerin yapılmasının
getirdiği karmaşıklık sayılabilir. Haddecinin sıcak
ve tehlikeli ortamdan kaynaklanan riskler nedeniyle soğukkanlı ve
reflekslerinin güçlü olması, yüksek sıcaklığa karşı vücudunun dirençli olması
gerekmektedir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe
ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği
eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı
ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

konusundaki yasal ve
işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin
güvenliğini sağlar.

 

 

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin
belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk
faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

 

 

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken
durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara bildirir.

 

 

 

 

A.3.3

Makinaya ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına

 

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

uygun çalışmak

B.2

B.2.3

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri
kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı
hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makina, tezgah, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların
kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Hadde tezgahı üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu denetleme
çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

C.3.3

Haddeleme
işlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında
saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceler.

 

 

D.1

Çalışma alanının
özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma
alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli
makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makina, tezgah ve donanımı çalışmaya
hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan
makina ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve
temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma
sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı
durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­larını
uygular.

E

Çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.2

Çalışma
donanımının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

 

 

 

E.2.3

Bakım ve temizlik
faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımın arızalarını belirleyebilir, bunlardaki bozulma ve
yıpranmaları zamanında fark eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Üretim ve
işletme malzemelerinin ve aparatlarının çalışma sürelerini takip eder, zamanı
geldiğinde değiştirilmesini ilgililerden talep eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

F.1

İş
organizasyonunu

F.1.1

Üretimin
kalitesi ve fiziksel özellikleri ile ilgili bilgileri temin eder.

 

 

gerçekleştirmek

F.1.2

İş emri
sıralamasını yarı ürün ebatlarına ve yüzey kalitesine göre yapar.

 

 

 

 

F.2.1

Haddenin
gerekli kontrolünü yapar, ekipmanın ve ekipman
çevresinin temiz ve düzenli olmasını sağlar.

 

 

 

 

F.2.2

Haddeleme
programlarını inceleyerek en uygun haddeleme işlemine göre hattı hazırlar.

 

 

 

Haddeleme
donanımı ve

F.2.3

Bobin sarma
makaralarının hazır olup olmadığını kontrol eder.

 

 

F.2

süreçle ilgili,
malzeme, alet ve ekipmanı hazırlamak

F.2.4

Merdanelerin
çalışma ömürlerini takip eder.

F

Çalışma
öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

 

F.2.5

Çalışma
ömrünü dolduran veya hasar gören merdanelerin değiştirilmelerini sağlar.

 

(devamı
var)

 

 

F.2.6

Periyodik
değişim gerektiren diğer ekipmanın stok seviyelerini
takip eder.

 

 

 

 

F.2.7

Periyodik
değişimi yapılan ekipmandaki uygunsuzlukları tespit
ederek ayırır.

 

 

 

 

F.3.1

Haddehane
otomasyon zincirindeki tüm bilgisayarların çalışma kontrolünü ve temizliğini
yapar.

 

 

F.3

Haddeleme
ile ilgili genel

F.3.2

Haddeleme
için kullanılan her türlü alet ve ekipmanın her an
çalışır durumda olmasını sağlar.

 

 

hazırlıkları yapmak

F.3.3

Haddelenecek
malzemenin kesit ve sıcaklık
turn özelliklerinin
toleranslar içinde olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

F.3.4

Haddeyi
uygun duruma getirir, ayarlar ve diğer hazırlıkları yapar (hattı boş
çalıştırır).

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Çalışma
öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

F.4

Soğutma
suyu, haddeleme sıvısı ve yağlama sisteminin kontrollerini yapmak

F.4.1

Talimatlara
göre periyodik olarak soğutma suyu testlerinin yapılmasını sağlar.

F.4.2

Tespit
ettiği uygunsuzlukları talimatlara göre giderir.

F.4.3

Soğutma suyu
ve haddeleme sıvısı debisini ve konsantrasyonunu
üretim koşullarına göre ayarlar.

F.5

Yarı ürünün
kontrolünü gerçekleştirmek

F.5.1

Yarı ürünün
dış yüzeyindeki oksitlenme, tufalleşme, ezilme ve
ovallik türünden uygunsuzlukları tespit eder.

F.5.2

Bir önceki
haddeleme işleminden çıkan veya üretici firma tarafından temin edilen yarı
ürünlerin kalınlık, genişlik türünden ölçülerini kontrol eder.

F.5.3

Talimatlara
göre, kabul sınırlamalarına uymayan yarı ürünleri belirler.

F.5.4

Yarı
ürünlerdeki uygunsuzlukları raporlar.

F.5.5

Uygun
olmayan yarı ürünleri üretime almayarak ayırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

G.1

Haddeleme programını

G.1.1

Gerekli
durumlarda amirinin onayı ile haddeleme programını revize eder.

 

 

seçmek ve
belirlemek

G.1.2

Yeni üretim
denemelerinin haddeleme programlarının hazırlanmasında amirleriyle birlikte
çalışır.

 

 

 

Üretim
programına uygun haddeleme yapmak için iş emirlerini kontrol etmek

G.2.1

Hadde
ayarlama programına bakarak imalat emirlerinin uyumluluğunu kontrol eder.

 

 

G.2

G.2.2

Haddeleme
bölgesindeki ekipmanın nasıl çalıştırılacağına karar
verir ve kumanda sistemlerinden bu çalışma şeklini seçer.

G

Malzemeleri
haddelemek için haddeleme donanımını ayarlamak

 

G.2.3

Hatta
girecek yarı mamul bilgilerini kayıtlarla karşılaştırarak kontrol eder.

 

 

G.3.1

Malzeme
kalitesine göre, istenen uzamayı verir, yüzey ve şekil düzgünlüğünü sağlamak
için hat gergi, yük ve hava payı ayarlarını yapar.

 

 

 

 

G.3.2

Haddeleme
sırasında bandı kontrol etmek üzere gerekli gerginlik, merdaneler arasındaki
açıklık ve sürati ayarlar.

 

 

G.3

Haddeleme
bölgesini kontrol etmek

G.3.3

Malzemeyi
haddeleme sırasında, merdaneler arasındaki açıklık ayarları ve bant gerdirme
ayarları için kumandaları çalıştırır.

 

 

 

 

G.3.4

Haddenin ve
bandın alt ve üst yüzey durumlarını periyodik olarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.5

Hidrolik
pompalarını sürece uygun olarak çalıştırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Parametreleri
takip ederek haddeleme süresince sürekli haddeleme işlemini kontrol eder.

 

 

 

 

H.1.2

Amiriyle
sürekli iletişimde kalarak üretimle ilgili direktifler alır ve uygular.

 

 

H.1

İş
emirlerini uygulamak

H.1.3

Operasyonun
sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve operasyonun kesilmesi
halinde sisteme müdahale eder.

 

 

 

 

H.1.4

Merdane
soğutma jetlerinin kontrolünü yaparak eksik olanların tamamlanmasını ve
tıkalı olanların açılmasını sağlar.

 

 

 

 

H.1.5

Yapılan
haddeleme işlemlerinin düzgün ve hızlı olmasını sağlar.

H

Haddeleme
işlemini

 

 

H.2.1

Hadde
hattındaki yabancı ve zararlı maddeleri temizler.

gerçekleştirmek

H.2

Haddeleme
donanımını

H.2.2

Hadde
hattında sürekli dolaşarak sorunları takip eder.

 

 

kontrol etmek

H.2.3

Hattın hız
ve gergi ayarlarını kontrol eder.

 

 

 

 

H.2.4

Merdane ve
şaftlardaki uygunsuzlukları belirler ve ilgililere haber verir.

 

 

 

 

H.3.1

İşlenen
malzemenin giriş, çıkış ve sarılma sıcaklıklarının programa uygun olmasını
sağlar.

 

 

H.3

Üretimde
uygunluğu sağlamak

H.3.2

Haddelenecek
malzemenin yüzey temizliğini yapar.

 

 

 

 

H.3.3

Üretim
esnasında, kusurlu malzeme çıkmasını önlemek için talimatlara göre periyodik
olarak malzeme yüzeyini ve kalınlığını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Üretilen
malzemenin kalınlığı ve yüzey kalitesi ile ilgili ölçümleri yapar.

 

 

 

 

I.1.2

Haddeleme
sonunda üründe meydana gelen kusurları tespit eder ve ilgililere bildirir.

 

 

I.1

Haddelenen
ürünü kontrol etmek ve ilgili hatta sevk etmek

I.1.3

Hattan geçen
bantların kaynak yerlerini kontrol eder.

 

 

 

I.1.4

Tespit
ettiği uygunsuzlukları süratle amirlerine bildirir.

I

Haddelenen
ürünü sevk etmek ve raporları hazırlamak

 

 

I.1.5

Haddeleme
hattından çıkan malzemenin ilgili yerlere sevk edilmesini sağlar.

 

 

 

I.2.1

Üretim
miktarı, gecikmeler ve tolerans harici olan malzemeler ile ilgili üretim
bilgilerini rapor haline getirir.

 

 

I.2

Gerekli
raporlamaları yapmak

I.2.2

Periyodik ve
haftalık bakım taleplerini/raporlarını hazırlayarak amirine verir.

 

 

I.2.3

Haddeleme
bölgesinin ekipman durumunu kontrol eder.

 

 

 

 

I.2.4

Tespit
ettiği bakım ihtiyaçlarını amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

J.1.2

Haddeleme
yöntemleri ve yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip eder.

J.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Anahtarlar

2.
Bant ölçü aletleri

3.
Baskı tahtaları

4.
Çember malzemesi

5.
Çeşitli kesitte haddeler

6.
El aletleri

7.
El makası

8.
Elektrikli kumanda aletleri

9.
Elektronik kumanda aletleri

10.
Emniyet kafesi

11.
Filler çakısı

12.
Gaz dedektörleri

13.
Genişlik ölçüm cihazları

14.
Giriş ve çıkış masası

15.
Göstergeler

16.
Haddeleme programı

17.
Haddeleme suyu

18.
Haddeleme yağı

19.
Hat kumanda masası

20.
Hidrolik kumanda aletleri

21.
Hurda konveyörü

22.
Kalınlık ölçüm cihazları

23.
Kamera

24.
Kişisel Koruyucu Donanım (Baret, Koruyucu burunlu
ayakkabı, Eldiven, Gaz maskesi, Kulak tıkacı, Siperlik, Toz gözlüğü, Toz
maskesi, Koruyucu elbise)

25.
Koruyucu malzeme

26.
Kumpas

27.
Magnet

28.
Manipülatörler ve çeviriciler

29.
Mekanik kumanda aletleri

30.
Merdane

31.
Merdane değiştirme ekipmanı

32.
Mikrometre

33.
Monitör

34.
Oksi gaz kaynak gereçleri

35.
Pirinç kılavuz

36.
Pirometreler

37.
Sapan

38.
Sesli haberleşme cihazı

39.
Slab

40.
Süreç kontrol ve saha bilgisayarları10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı41.    Şerit
metre

42.    Takımlar

43.    Tamburlar

44.    Tavan
vinci

45.    Telefon

46.    Telsiz

47.    Tufal temizleme sistemleri

48.    Uzama
cetveli

49.    Yan
korkuluklar

50.
Yolluk takozu

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3.
Bilgisayar kullanma becerisi

4.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

5.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

6.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

7.
Ekip çalışması yeteneği

8.
El becerisi

9.
El, göz ve zihin koordinasyonu yeteneği

10.   Geri
dönüşümlü atık bilgisi

11.   Haddeleme
bilgi ve becerisi

12.   İnsan
ilişkileri yeteneği

13.   İş
sağlığı ve güvenliği standartları bilgisi

14.   İşlem
dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar
bilgisi

15.   İşyeri
düzenleme bilgisi

16.   İşyerine
özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

17.   Kalite
güvence/yönetim sistemleri bilgisi

18.   Kalite
kontrol metotları bilgisi

19.   Kendini
ifade etme yeteneği

20.    Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

21.    Kullanılan
malzeme ve gereçlerin özellikleri bilgisi

22.    Makina
ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi

23.    Malzeme
ve süreç tanımlama kodları bilgisi

24.
Manipülasyon, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım
becerisi

25.    Meslek
matematiği bilgisi

26.    Mesleki
teknik terim bilgisi

27.    Oksi gaz ile kesme bilgi ve becerisi

28.    Öğrenme
ve kendini geliştirme yeteneği

29.    Ölçme
ve kontrol bilgisi

30.    Ölçme
ve muayene araçları kullanımı bilgisi10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No31.    Sapanlama bilgi ve becerisi

32.    Süreç
bilgisi

33.    Tavan
vinci kullanım bilgisi

34.    Tehlikeli
atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

35.    Ulusal
kalite yönetmelikleri-teknik standartlar bilgisi

36.    Ürün
bilgisi

37.    Yağ
ve yağlama sistemleri bilgisi

38.    Yangın
önleme ve yangınla mücadele bilgisi

39.
Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Amirlerine doğru bilgiyi zamanında aktarmak

2.
Çalışma donanımı ve makinalarının durumunu dikkatle
denetlemek

3.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

4.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

5.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

6.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

7.
Görevleriyle ilgili gerekli durumlarda inisiyatif almak

8.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

9.
İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler
konusunda duyarlı olmak

10.   İşletme
kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

11.   İşyeri
hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

12.   Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

13.   Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

14.   Olumsuz
çevresel etkileri belirlemek

15.   Programlı
ve düzenli çalışmak

16.   Risk
faktörleri konusunda duyarlı davranmak

17.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

18.    Süreç
kalitesine özen göstermek

19.   Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

20.    Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

21.    Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

22.    Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

23.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

24.    Vardiya
değişimlerinde doğru iletişim kurmak ve bilgi aktarmak

25.    Verilen
eğitimlere katılmak ve istekli olmak

26.    Yapılan
iş ve işlemlere yoğunlaşarak çalışmak

27.    Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.       ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Haddeci (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Haddeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut
ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.    Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Endüstri Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları Direktörü,
ASSAN ALÜMİNYUM©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAlaattin
SELAMCI – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN ÇELİK End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri
Mühendisi, ERDEMİR Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.    Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Şinasi ALP – Tandem Hadde ve Temizleme Hattı
Vardiya Formeni, ERDEMİR

Hasan ALÇAM – Hadde Kumanda Operatörü,
KROMAN ÇELİK

Ercan ALTAN – Soğuk Hadde Operatörü, ASSAN
ALÜMİNYUM

End. Müh. Ahmet AMANVERMEZ – İnsan Kaynakları Uzmanı, ASSAN
ALÜMİNYUM

End. Müh. Tuğgan AYHAN – Levha
İşletmesi Yöneticisi, ASSAN ALÜMİNYUM

Mak. Müh. Mustafa
AYRI – 1. Soğuk Haddehane İkmal Tes. İşl.
Başmühendisi, ERDEMİR

Met. Müh. Emre CUMHUR – 1. Soğuk Haddehane
İşletme Başmühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Özgür
ÇAĞLAR – Folyo İşletmesi Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Met. Müh. Nedim ÇAĞLAYAN – 2. Soğ. Hadd. Sürekli Asitleme ve Tandem İşl. Başmüh., ERDEMİR

Met. Müh. Emrah ÇELEBİ – Folyo İşletmesi
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Volkan ÇİL – Tandem Hadde ve Temizleme Hattı
Vardiya Formeni, ERDEMİR

Mak. Müh. Aydın
DUMAN – 1. Sıcak Haddehane Müdürü, ERDEMİR

Met. Müh. Murat DÜZGÖREN – Haddehane 3 Çubuk
İşletme Şefi, İÇDAŞ

Met. Müh. Onur GENÇ – Metalurji
Mühendisi, ERDEMİR

Harun GÜRSOY – Hadde Kumanda Operatörü, KROMAN
ÇELİK

Hakan KAPCAK – Şef Vardiya Amiri, BORÇELİK

Mak. Müh. Yüksel
KAYHAN – Haddehane Müdürü, KROMAN ÇELİK

Mehmet Ali KÖSE – Soğuk Hadde Operatörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Recep Ali MUTLU – Soğuk Hadde Operatörü,
ASSAN ALÜMİNYUM

Mak. Müh. Nejat
OKTAR – Haddehane Şefi, KROMAN ÇELİK

Met. Müh. Ertuğrul OKUMUŞ – Levha İşletmesi
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Recep ÖKSÜZDERE – Folyo Hadde Op.Yrd., ASSAN ALÜMİNYUM©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Haddeci (Seviye 3)                                                                                         10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                              Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMad.
Müh. M. Gökhan ÖZAKSOY – Üretim Şefi, KROMAN ÇELİK Volkan ÖZAY – Folyo Hadde Op.Yrd., ASSAN ALÜMİNYUM Met.
Müh. Ergün SUBAŞI – Metalurji Mühendisi, ERDEMİR
Salih ŞAHİN – Levha Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Met. Müh. Sabit
TAŞDEMİR – Haddehane 4 Ocak Mühendisi, İÇDAŞ End. Müh. Mustafa TOKA – Levha
İşletmesi Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM Gökhan YAĞSAĞAN – İnsan Kaynakları Uzmanı,
ASSAN ALÜMİNYUM Bayram YAMAN – Folyo Hadde Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM Mehmet
YILDIRIM – Folyo Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Sedat YILMAZ – Folyo
Hadde Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası Çelik İş Sendikası Ege Bölgesi Sanayi Odası

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İzmir Sanayi Odası©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKarabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası

Türk
Metal Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk
Standardları Enstitüsü

Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye
Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye
Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İhracatçılar Meclisi

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız
Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji Fakültesi

Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27

Haddeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0043-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Dr. Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Mehmet SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU,
Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                                        Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,                               Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,
Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                  Üye (Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                                    Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOĞLU,                                        Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
28 

Incoming search terms:

  • alaattin selamcı (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir