FREZECİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

FREZECİ SEVİYE 4

REFERANS

KODU / 11UMS0166-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer)

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
1

 

 

Frezeci (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011/00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Meslek: FREZECİ
Seviye: 41
Referans Kodu: 11UMS0166-4
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Hak-İş Konfederasyonu Koordinasyonunda
Çelik-İş Sendikası
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Metal Sektör Komitesi
MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: 23.11.2011 Tarih ve 2011/76 Sayılı Karar
Resmi Gazete Tarih/Sayı: 20.12.201 l/28148(Mükerrer)
Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (4) olarak
belirlenmiştir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
2

 

 

Frezeci (Seviye 4)                                                                         11UMS0166-4
/ 23.11.2011/00Ulusal
Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALARADAPTÖR:
Küçük saplı freze çakılarını pens ve mandren ile
bağlamak için kullanılan takımı,BAŞLIK:
Freze tezgâhlarında yapılacak iş tipine göre bir veya çoklu eksenlerde talaş
kaldırma işlemlerinde kullanılmak üzere kesici takımların bağlandığı
mekanizmayı,BÖLME:
İş parçasının alın veya çevresine eşit yada eşit
olmayan aralıklarla oluk, delik, çıkıntı yapılmasını,

ÇEKTİRME
MİLİ: Malafa veya adaptörü başlığa bağlamak
için kullanılan vidalı mili,

DELİK
BÜYÜTME APARATI: Önceden delinmiş olan deliklerin aynı eksende veya eksenden
kaçık olarak işlenerek büyütülmesinde kullanılan aparatı,

DELİK
BÜYÜTME BAŞLIĞI: Yatay veya dikey konumda çalışabilen konik veya silindirik
saplı matkapları bağlamak için kullanılan başlığı,

DELİKLİ
AYNA: Bölme veya dişli çark açma işleminin yapılabilmesi için kullanılan, divizör veya bölme aparatının parçasını,

DİVİZÖR:
İş parçasının çevresine eşit bölüntülü kanallar
veya yüzeyler işlemek için sabitlemek ve döndürmek için kullanılan aygıtı,

DÖNER
TABLA: Sonsuz vida ve çark sistemi ile 360° döndürülebilen ve üzerine parça
bağlanan tablayı,

EKSANTRİK
BAŞLIK: Tezgâhın fener milinden alınan dairesel hareketin doğrusal harekete
dönüştürülmesi için kullanılan başlığı,

FENER
MİLİ: Tezgâh veya başlıkta bulunan, malafa, adaptör veya tutucuların oturduğu
içi boş mili,

FIRDÖNDÜ:
İki punta arasına bağlanan iş parçalarının divizörle beraber dönmesini sağlayan elemanı,

FREZE
ÇAKISI: Freze tezgâhında kullanılan kesici takımları,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı
ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm
sonuçlarını raporlama işlemini,

KAMA:
Dönme hareketi yapan makine parçalarının hareketlerini birbirlerine aktarmak
için kullanılan elemanı,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
3

 

 

Frezeci (Seviye 4)                                                                         11UMS0166-4
/ 23.11.2011/00Ulusal
Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

KATER:
Kesici takım uçlarının takım tezgâhına bağlanmasında kullanılan gereci,KESİCİ
TAKIM: Talaşlı imalat işlemleri sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme
işlemlerini gerçekleştiren gereci,KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine
karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,KOMPARATÖR:
İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü
değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm
düzeneğini,MAKAS:
Bölme veya dişli çark açma işleminde aralıkları sabitlemek üzere kullanılan
elemanı,MALAFA:
İş parçasını veya kesiciyi aynı eksende tutan bir mili,

MANDREN:
Silindirik saplı kesici takımları tezgaha bağlamak
için kullanılan aparatı,

MİKROMETRİK
BİLEZİK: Talaşlı üretim tezgâhlarında, paso verme sırasında kullanılan ve iş
parçasını eksenler boyunca hassas konumlandırmaya ve hareket ettirmeye
yarayan gereci,

MODÜL
KUMPASI: Dişli çarklarda dişlerin kalınlığını ölçen aleti,

MODÜL:
Bir mekanizmanın bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü
birimini,

MORS
KOVANI: Freze veya matkap tezgâhlarında dönme hareketini yapan mile matkap
ucunun sabitlenmesini sağlayan belli bir standardı olan konik aparatı,

PARAÇOL:
Divizör üzerine kurulacak olan dişli tertibatına
yataklık eden parçayı,

PASO:
Talaşlı üretimde her bir işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın
kalınlığını veya miktarını,

PENS:
Küçük kesici freze takımlarını veya matkapları bağlamak için kullanılan
çeşitli çaplarda yapılmış kesici takımı adaptör ile bağlamak için kullanılan
elemanı,

PROSEDÜR:
Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için belirlenen yolu ortaya koyan
işyerine ait kalite sistem dokümanını,

PUNTA
MATKABI: Puntaya tespit edilerek işlenecek
parçaların alın yüzeyine punta deliği açmak için
kullanılan kesiciyi,

PUNTA:
İş parçasının doğru eksenlenmesi için kullanılan ve
yüksekliği önceden ayarlanmış elemanı,

REDÜKSİYON
KOVANI: İçi mors, dışı dik konik olan kovanı,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
4

 

 

Frezeci (Seviye 4)                                                                         11UMS0166-4
/ 23.11.2011/00Ulusal
Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,SIFIRLAMA:
Kesici takımın iş parçasına temas ettirilmesi ile mikrometrik
bileziğin veya dijital göstergenin başlangıç pozisyonuna getirilmesi
işlemini,SOĞUTMA
SIVISI: İşlem görecek iş parçasında, iş parçası ve kesici uç arasında
sürtünme yoluyla ortaya çıkan ısının giderilmesi amacıyla kullanılan sıvıyı,TABLA:
Konsolun üzerine yerleştirilmiş, sağa sola hareket eden, iş parçasının üzerine
bağlandığı tablayı,TEHLİKE:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,ÜNİVERSAL
BAŞLIK: Milleri hem düşey hem de yatay düzlemde istenilen açıda döndürülerek kullanılan
başlığı

ifade eder.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
5

 

 

Frezeci (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011/00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………….. 8

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………. 8

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………. 8

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler……………………………………………………… 8

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………….. 9

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları………………………………………………………………………………… 9

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………… 9

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 10

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………… 10

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………… 27

3.3.
Bilgi ve Beceriler…………………………………………………………………………………………….. 28

3.4.
Tutum ve
Davranışlar ………………………………………………………………………………………  29

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………………. 30

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
6

 

 

Frezeci (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011/00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

1.
GİRİŞFrezeci
(Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik
Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş Konfederasyonu
Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.Frezeci (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
7

 

 

Frezeci (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

2.
MESLEK TANITIMI2.1.
Meslek TanımıFrezeci (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun
olarak çalışan, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını
sağlayan, iş programını yapan, tezgâhı hazırlayan, çeşitli ekipmanlarla
iş parçasını ve kesici takımı bağlayan, farklı tip malzemelerin talaşlı
işleme özelliklerini dikkate alarak istenilen ölçü, tolerans, kalite ve
profilde üretim yapan veya yaptıran, üretimi yapılan iş parçalarının kontrol
ve temizliğinin yapılması, etiketlenmesi, stoklanması, sevkinin yapılması,
üretim, arıza ve iyileştirme raporlarının hazırlanması, üretim prosesinde tüm
kontrollerin gerçekleştirilmesi ve akışın sağlanması işlemlerini ve
kendisinin ve astlarının mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli
kişidir.Freze
işlemlerinin, teknik resimlerin okunarak, semboller, genel notlar, geometrik
ölçü ve toleranslar çerçevesinde gerekli hesaplamaların yapılarak
gerçekleştirilmesi frezecinin mesleki yetkinliğini
gerektirir.2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7223 (Metal işleme makinesi operatörleri ve takım
ayarlayıcıları)2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İlkyardım
Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011/00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
8

 

 

Frezeci (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011/00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Tehlikeli
Atıkların Kontrolü YönetmeliğiTehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü YönetmeliğiAyrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.2.4.
Meslek ile İlgili Diğer MevzuatMesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Freze
tezgâhları ile talaşlı imalat işlemleri, yeterli seviyede aydınlatılmış,
gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı uygun genişlikte, kapalı alanlarda
gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, ayakta
çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları, toz, gürültü, sıcaklık, ağırlık
kaldırma, üretim esnasında ortaya çıkan talaşların yaratacağı yaralanmalar
sayılabilir. Frezeci, ağır yükler için kaldırma
taşıma araçlarını ve çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel
koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Frezeci (Seviye 4)’nin; “Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene
Formu” raporuna sahip olması gerekir.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
9

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A.1.1 İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere
katılır.
İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine
A.1.2 Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.
A.1 A.1.3 İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.
ait kuralları
uygulamak
A.1.4 Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirir.
A.1.5 Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.
İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
A.2.1 Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.
A A.2 Risk
etmenlerini belirlemek ve azaltmak
A.2.2 Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların
azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.
A.2.3 Tehlike
yaratabilecek durumları saptayarak hızlı bir şekilde önlem alma çalışmalarına
katkıda bulunur.
A.3 Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak
A.3.1 Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.
A.3.2 Makineye
özel acil durum prosedürlerini uygular.
A.4 Acil çıkış prosedürlerini A.4.1 Acil çıkış
veya kaçış prosedürlerinin etkinliğini kontrol etmek
üzere yapılan periyodik çalışmalara, eğitimlere ve tatbikatlara katılır.
uygulamak A.4.2 Acil
çıkışların önlerine, geçişi engelleyecek şekilde makine, ekipman
ve malzeme konulmasını önler.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
10

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak
B.1 Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak
B.1.1 Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarına katılır.
B.1.2 Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır birlikte
çalıştığı personelin katılmasını sağlar.
B.1.3 İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.
B.2 Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak
B.2.1 Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırmayı yapar.
B.2.2 Verilen
talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırdığı tehlikeli ve
zararlı malzemelerin, gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.
B.2.3 Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar.
B.2.4 İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri
kullanır.
B.2.5 Üretim
sırasında etrafa sıçrayan veya fırlayan talaşlara karşı kullanılacak uygun
donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.
B.2.6 Diğer
personeli de bu konuda bilgilendirerek koordine eder.
B.3 İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek
B.3.1 İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır.
B.3.2 İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanarak diğer personelin de
kullanımını sağlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
11

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak
C.1.1 İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.
C.1 C.1.2 Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
C.1.3 Makine,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.
C.2.1 Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.
C.2 Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak
C.2.2 İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.
C.2.3 Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.
Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun
C.3.1 Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.
C C.3 Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak
C.3.2 Kullanılan
makinelerin ve aletlerin uygunluğunu kontrol eder.
çalışmak C.3.3 Yapılan işin
ve gerektirdiği işlemlerin teknik talimatlara uygunluğunu denetler.
C.4.1 Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.
C.4.2 Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.
C.4 Süreçlerde
saptanan hata ve
C.4.3 Hata ve
arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri
uygular.
arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak
C.4.4 Yetkisinde
olmayan veya giderilemeyen hata ve arızalan amirlerine bildirir.
C.4.5 Sürekli
iyileştirme çalışmalarını her alanda uygular, uygulanmasını sağlayarak, bu faaliyetler
sırasında uygun problem çözme tekniklerini kullanır.
C.4.6 Ürün ve
üretim süreci ile ilgili her türlü uygunsuzluğu amirlerine bildirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
12

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D.1.1 Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanının uygunluğunu tespit
eder.
D.1 Çalışma
alanının özelliklerini
D.1.2 İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
belirlemek D.1.3 Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.
D.1.4 Çalışma
alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.
D.2.1 Yapılacak
çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçtiği
malzemelerin kullanıma hazırlanmasını sağlar.
D.2 Gerekli
makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak
D.2.2 Belirlenen işlemde
kullanılacak, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını hazır hale
getirir.
D Çalışma
alanını
D.2.3 Çalışma için
gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.
düzenlemek D.2.4 Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
denetler.
D.3.1 Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.
D.3.2 Temizlik
yaparken İSG kurallarını ön planda tutar.
İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak
D.3.3 Kişisel ve
ortak kullanım alanlarının sağlık bilgisi kurallarına özen gösterir.
D.3 D.3.4 Kullanılan
makine ve ekipmanın iş bitiminde temizlenerek
kaldırılmasını sağlar.
D.3.5 İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
D.3.6 Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
13

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E.1.1 Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.
E.1 Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumunu denetlemek
E.1.2 Çalışma
sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.
E.1.3 Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir.
E.1.4 Yetkisindeki
çalışma alet ve donanımın sorun ve arızalarını giderir.
E.2.1 Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını
uygular.
E Çalışma alet
ve donanımını korumak ve talimatlara
E.2 Çalışma donanımının
bakım
E.2.2 Periyodik
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.
uygun bakımlarını
sağlamak
aşamalarını uygulamak E.2.3 Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin ederek uygun şekilde
depolar.
E.2.4 Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik
olarak yapılmasını takip eder.
E.3.1 Kullanılan
alet ve donanımın bozulma ve yıpranmalarını zamanında fark ederek arızalarını
belirler.
E.3 Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak
E.3.2 Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için alet ve donanımdaki bozulma,
yıpranma ile ilgili kayıtları oluşturarak ilgililere aktarır.
E.3.3 Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.
E.3.4 Çalışma
ömürlerini takip edip zamanı geldiğinde değiştirdiği makine ve ekipman parçalarını amirlerine bildirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
14

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F.1.1 Yapılacak
işin teknik resim veya modelini inceleyerek işlem analizini yapar.
F.1.2 Üretimi
yapılacak parçanın malzeme, ebat ve profilin uygunluğunu
tespit eder.
F.1.3 Frezeleme
veya işlem tipine karar verir.
F.1.4 Frezeleme
veya işlem tipine göre kullanılacak başlığa karar verir.
F.1.5 Frezeleme
yöntemine göre kullanacağı kesici takıma karar verir.
İş öncesi
hazırlık
F.1.6 Malzeme
cinsine göre hangi tür soğutma yapılacağına karar verir.
F işlemlerini yapmak
(Devamı var)
F.1 İş
programını yapmak
F.1.7 Kaldırılacak
paso miktarını ve paso verilecek talaş miktarını hesap eder.
F.1.8 Üretim
parametrelerini (devir, ilerleme, kesme hızı vb.) hesaplar veya tablolardan
seçer.
F.1.9 Bölme ve
dişli çark yapımı için elemanları, delikli ayna çevirme oranı ve dişli çark
donanım hesaplarını yapar.
F.1.10 Yapılacak iş
için gerekiyorsa özel tasarım yapar.
F.1.11 İşlemlerin
özelliklerine göre tahmini imalat süresini tespit eder.
F.1.12 İş ve
işlemleri sınıflandırıp iş programını yapar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
15

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F.2.1 Malzeme ve
işlem türüne göre kesici takım veya freze çakısı seçimini yapar.
F.2.2 Çalışma ömrü
limitli parçalardaki (kesici takım ucu vb.) aşınma ve yıpranmaları tespit
ederek gerektiğinde değiştirir.
F.2.3 Kesici
takıma uygun takım tutucu, mors kovanı, pens, mandren,
malafa ya da diğer özel aparatları belirleyip hazırlanmasını sağlar.
F.2 Kesici takım,
tutucu ve
F.2.4 Bölme veya
dişli için hesaplanan değerlere göre taslağı hazırlatır.
malzemeleri hazırlamak F.2.5 Hazırlanan
taslağın kontrollerini yaparak uygunluğuna onay verir.
F İş öncesi
hazırlık işlemlerini yapmak
F.2.6 İşin biçim
ve özelliğine göre hangi araçlarla veya ekipmanlarla
bağlanacağını belirleyerek hazırlanmasını sağlar.
F.2.7 Belirlenen
alet, araç, gereç ve takımların çalışma sahasına getirilmelerini sağlar.
F.2.8 Teslim
alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.
F.3.1 İşlemlere ve
parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini seçer.
F.3 Ölçme ve
kontrol aletlerini belirlemek
F.3.2 Ölçme
aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.
F.3.3 Doğru ölçüm
yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını
yaptırır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
16

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G.1.1 Tezgâh
çevresinde İSG kurallarına göre önlemler alır.
G.1 Kullanılacak
başlıkları tezgâha
G.1.2 Üretimde
kullanılacak başlığın elle/kaldırma taşıma araçları ile emniyetli bir şekilde
fener mili yuvasına yerleştirilmesini sağlar.
bağlamak G.1.3 Teknolojik
kurallara göre başlığı pim, tespit vidaları, çektirme mili vb. bağlantı
elemanları ile sabitletir.
G.1.4 Başlığın
doğru ve emniyetli yerleştirildiğini başlık bağlama prosedürüne
göre kontrol eder.
G.2.1 İşlem tipine
ve kesici takıma göre kullanılacak malafa, adaptör, mors kovanı veya tutucu
tipine ve çapına karar verir.
G Tezgâh
hazırlıklarını yapmak (Devamı var)
G.2 Kesici
takımı bağlamak
G.2.2 Malafa,
adaptör veya tutucuyu başlığa teknolojik kurallara göre bağlar.
G.2.3 Kesici
takımının uç ve kesici kenarlarının aşınma durumlarını kontrol eder.
G.2.4 Malafa,
adaptör veya tutucuya kesici takımı frezeleme yönüne dikkat ederek teknolojik
kurallara göre bağlar.
G.3.1 İş parçasını
bağlamak için kullanacağı mengenenin tezgâh tablasına elle/kaldırma taşıma
araçları ile emniyetli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.
G.3.2 Mengene
ağızlarının frezeleme yönüne göre dik veya paralel olmasına karar verir.
G.3 İş parçasını
tezgâh mengenesine bağlamak
G.3.3 Komparatör ile gövdeye
göre mengene ağızlarının paralelliğini kontrol eder.
G.3.4 Mengenenin
teknolojik kurallara göre bağlama araçları ile tezgâh tablasına monte
edilmesini sağlar.
G.3.5 İş parçasını
frezeleme paso miktarını göz önüne alarak uygun yükseklikte mengeneye
emniyetli bir şekilde bağlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
17

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G.4.1 İş
parçasının talaş alma işlemine uygun konumda elle/kaldırma taşıma araçları
ile tezgâh tablasına yerleştirilmesini sağlar.
G.4 İş parçasını
tezgâh tablasına bağlamak
G.4.2 İş parçasını
bağlamada kullanacağı cıvata, somun, dayama, pabuç vb. aparatlarla teknolojik
kurallara göre bağlar.
G.4.3 İş
parçasının dikliğini/ paralelliğini kompratör ile
tezgâh üzerinden referans alarak kontrol eder.
G.5.1 Tezgâh
tablasına divizör, döner tabla veya aparatların
elle/kaldırma taşıma araçları yardımıyla emniyetli bir şekilde
yerleştirilmesini sağlar.
G.5 İş parçasını
ayna ile bağlamak
G.5.2 Teknolojik
kurallara göre divizör veya döner tablayı bağlama ekipmanları ile monte eder.
G.5.3 İş parçası
karşılık puntası ile desteklenecekse karşılık puntası fırdöndü araçlarını emniyetli bir şekilde
teknolojik kurallara göre bağlar.
G Tezgâh
hazırlıklarını yapmak
G.5.4 İş parçasını
İSG kuralları çerçevesinde ayna/ayna-punta arasına
emniyetli bir şekilde doğru olarak bağlar.
(Devamı var) G.6.1 İş parçasını
bağlamak için özel bağlama kalıbını tasarlayarak üretilmesini sağlar.
G.6 Özel bağlama
kalıpları ve araçları ile bağlamak
G.6.2 Özel bağlama
kalıbı, sinüs tablası vb. özel araçlar ile iş parçasını teknolojik kurallara
göre bağlar.
G.6.3 Ölçme ve
kontrol aletleri ile iş parçasının doğruluğunu kontrol eder.
G.7.1 Yağ ve kesme
sıvısı seviyelerini miktar ve kirlilik yönünden kontrol ederek gerektiğinde
ekleme yapılmasını veya değiştirilmesini sağlar.
G.7 Tezgâhı
ayarlamak
G.7.2 Üretim
parametrelerine (devir sayısı, ilerleme, kesme hızı vb.) göre tezgâh
ayarlarını yapar.
G.7.3 Kontrolleri
gerçekleştirerek tezgâhı üretime hazır hale getirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
18

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
H.1.1 Tezgâhın
ayarlarını (kesici takım, iş parçası, devir sayısı, ilerleme, dönme yönü vb.)
kontrol eder.
H.1.2 İş
parçasının düz, eğik veya açılı frezeleme tipine göre talaş payı miktarı
dışarıda olacak şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
H.1.3 Açılı veya
eğik frezeleme için başlık, tabla ya da iş parçasını gereken açı miktarına
göre ayarlar/döndürür.
H.1.4 Teknolojik
kurallara göre kesici takımı işe temas ettirerek mikrometrik
bileziği sıfırlar.
Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)
H.1.5 Frezeleme
yönüne karar vererek tezgâh tabla ilerleme yönünü kararlaştırır.
H H.1 Yüzey
frezeleme yapmak
H.1.6 Üretim
programına göre tespit edilen soğutma tipi hazırlıklarını yaptırarak kontrol eder.
H.1.7 Talaş
miktarı tamamlanana kadar iş programına göre düz, açılı veya eğik frezeleme
ile istenilen ölçü ve toleransa kadar paso almaya devam eder.
H.1.8 İş parçasını
bağlı olduğu mengene veya bağlama ekipmanından
teknolojik kurallarına göre çözer.
H.1.9 Ölçme ve
kontrollerini yaparak iş parçasının doğruluğunu teyit eder.
H.1.10 Frezeleme
işlemi gereken diğer kısımlar varsa aynı adımları uygular.
H.1.11 Diğer
yüzeylerin düz, eğik ve her açıda frezeleme işlemini teknolojik kurallara
göre gerçekleştirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
19

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
H.2.1 Kanal veya
cep genişliğine göre kesici takım genişliğini ya da çapını kontrol eder.
H.2.2 Delik
içerisine kanal açılacaksa eksantrik başlığa kesici
takımın teknolojik kurallara göre monte edilmesini sağlar.
H.2.3 Teknolojik
kurallara göre kesici takımı işe temas ettirerek mikrometrik
bileziği sıfırlar.
H Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)
H.2 Kanal ve cep
frezeleme yapmak
H.2.4 Silindirik
bir parçaya kanal açılacaksa kesici takımı iş parçasının merkez eksenine
doğru olarak konumlandırır.
H.2.5 Kullanacağı
kesici takıma göre gerekiyorsa kanal başlangıç ve bitişlerine ön deliklerin
delinmesini sağlar.
H.2.6 İstenen
kanal veya cep derinlik ve genişlik ölçüsüne kadar frezeleme yapar.
H.2.7 İşlem
sırasında uygun soğutma sıvısını kullanır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
20

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
H.3.1 Delme
işleminde merkezleme sağlamak için önce punta matkabı ile iş parçasına temas sağlayarak sıfırlama
işlemini gerçekleştirir.
H.3.2 İş
parçasının delik koordinatlarına punta matkabını konumlandırarak
delme işlemini yapar.
Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)
H.3.3 Matkabın mandren, adaptör veya redüksiyon kovanları ile teknolojik
kurallara göre tezgâha bağlanmasını sağlar.
H H.3 Delik delme
ve büyütme işlemlerini yapmak
H.3.4 Delik çapına
göre gerekiyorsa ön delik ve esas delik çapına göre delme işlemini istenilen
derinlik ölçüsüne kadar yapar.
H.3.5 Deliğin
çapına ve boyuna uygun seçilen delik büyütme başlığı veya aparatını merkezlemeyi bozmadan bağlar.
H.3.6 Delik
büyütme aparatında yer alan kesici takımı delik yüzeyine temas ettirerek
sıfırlama işlemini gerçekleştirir.
H.3.7 Aparatı
işleme payına göre delik ekseninden uzaklaştırarak istenilen talaş
derinliğini ve delik çapını oluşturana kadar talaş alır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
21

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
H.4.1 Yapılacak
işe uygun bölme aparatını seçer.
H.4.2 Bölme
aparatının elle/kaldırma taşıma araçları yardımıyla tezgâha monte edilmesini
sağlar.
H.4.3 Delikli
aynayı ve makasını çevirme oranı kadar ayarlar.
H Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)
H.4 Bölme
işlemlerini yapmak
H.4.4 Bölme
aparatının boşluğunu alır.
H.4.5 Kesici
takımı iş parçası eksenine teknolojik kurallara göre eksenleyerek
sıfırlama işlemini yapar.
H.4.6 İş parçası
üzerinden toz paso vererek bölme kontrolleri gerçekleştirir.
H.4.7 İstenen
bölme oluşana kadar talaşlı üretimi gerçekleştirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
22

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
H.5.1 Dişli açmak
için kullanılacak özel bölme aparatının veya divizörün
elle/kaldırma taşıma araçları ile tezgâha monte edilmesini sağlar.
H.5.2 Gerekiyorsa
dişli çark donanımını paraçol, mil, cıvata ve aparatlarla monte eder.
H.5.3 Taslak
haline getirilmiş yarı mamul iş parçasını kontrol eder.
H.5.4 Gerekiyorsa
tezgâh tablasına veya divizöre uygun açıyı verir.
H.5.5 Kesici
takımı iş parçası ile temas ettirerek mikrometrik
bileziği sıfırlar.
H Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)
H.5 Dişli açmak H.5.6 Silindirik
yüzeye açılacak dişlilerde kesici takımı iş parçası eksenine teknolojik
kurallara göre ayarlar.
H.5.7 Bölme
aparatını çevirirken boşluk oluşmaması için teknolojik kurallara uygun
hareket eder.
H.5.8 Dişli tipine
göre kesici takımın gidiş gelişlerinde gerekli teknolojik kuralları uygular.
H.5.9 İstenen diş
sayısında dişli çark oluşana kadar talaşlı üretimi gerçekleştirir.
H.5.10 Açılmış olan
dişlerin talimatlarda istenen özelliklere uygunluğunu modül
kumpası kullanarak kontrol eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
23

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
H.6.1 Özel işleme
tabi tutulacak parça ve dişli çarkların kararını verir.
H Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek
H.6 Özel
frezeleme işlemleri yapmak
H.6.2 İş parçasına
uygun kalıp, aparat tasarlar ve yapımını sağlar.
H.6.3 Kalıp veya
aparat ile iş parçasının üretimini yaparak kontrollerini gerçekleştirir.
H.6.4 Üniversal
freze tezgâhlarında yapılamayacak işleri özel freze tezgâhlarında yapılmak
üzere gönderir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
24

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
I.1.1 Talimatlarda
belirtilen tüm işlemleri biten parçayı uygun bir konuma alır ve işlem gören
kısımlardaki tüm talaş, çapak ve kirler ile soğutma sıvısı kalıntılarının
temizlenmesini sağlar.
I.1.2 İş
parçasının işlem gören kısımlarının talimatlarda belirtilen ölçülere
uygunluğunu çeşitli ölçü aletleri kullanarak son kez kontrol eder.
I.1 İş
parçasının kontrol ve temizliğini yapmak
I.1.3 Talimatlardaki
ölçülere uygunsuz olduğunu tespit ettiği parçaları tekrar işlem görmek üzere
ayırarak uygunsuzluğun ortaya çıkış sebebini araştırır.
I.1.4 İşlem görmüş
parça üzerinde herhangi bir çatlama, pürüzlenme,
esneme, bombelenme gibi uygunsuz durum olup
olmadığını gözle ve çeşitli ölçü aletleri ile kontrol eder.
I İşlenen
parçaların kontrol ve sevk işlemleri gerçekleştirmek
I.1.5 Talimatlarda
belirtilmiş ise iş parçasının gerekli kısımlarına uygun koruyucu yağları
sürer ve koruma ambalajı ile sarar.
I.2.1 İş
programına göre üzerinde başka işlemler gerçekleştirilecek parçayı ilgili
üretim bandına aktarır veya belirlenmiş stok sahasında uygun şekilde
istifler.
I.2.2 İş
programına göre işlemi biten iş parçalarının belirlenmiş yerlerine sipariş
numaralarını yazar ve etiketler.
I.2 Sevk ve
raporlama yapmak
I.2.3 Parça
ve/veya ambalaj üzerine gerekli ebat, çap, diş sayısı, modül,
pürüzlülük gibi verilerini yazar.
I.2.4 Tüm kontrol
ve işaretleme işleri biten parçaları stok sahasına gönderir, stok kayıtlarını
tutar.
I.2.5 Gerçekleştirilen
bütün işlemlere ilişkin üretim miktarı, gecikme süreleri, tolerans dışı
ziyanlar ile ilgili raporları oluşturarak amirlerine iletir.
I.2.6 Tespit
ettiği arıza, aksaklık ve iyileştirme önerilerini raporlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
25

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J.1 Bireysel mesleki
gelişimi
J.1.1 Makine,
tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve
aldığı belgeleri muhafaza eder.
J Mesleki
gelişim

konusunda çalışmalar
yapmak

J.1.2 Freze
tezgâhlarıyla ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.
faaliyetlerine katılmak J.2

Astlarına ve
diğer çalışanlara

J.2.1 Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.
mesleki eğitimler
vermek
J.2.2

Frezeleme
işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
26

 

 

Frezeci (Seviye 4)                                                                         11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Ulusal  Meslek Standardı                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Arıza iyileştirme raporları

2.
Bağlama aparatları

3.
Bağlama elemanları

4.
Basit bölme aparatı

5.
Bilgisayar

6.
Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir, şeritmetre, çelik
cetvel)

7.
Çizecek

8.
Delik büyütme aparatı

9.
Dişli takımları

10.
Divizör

11.
Doğrusal bölme aparatı

12.
Döner tabla

13.
Eğeler

14.
Freze çakı çeşitleri

15.
Kaldırma taşıma araçları

16.
Kamalar

17.
Kataloglar

18.
Kesici uçlar

19.
Kesme yağları

20.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

21.
Kompratörler

22.
Kopya tertibatı

23.
Kumpaslar

24.
Lokma takımı

25.
Malafalar

26.
Mandren

27.
Manyetik tabla

28.
Markacı boyası

29.
Markalama araçları

30.
Matkaplar

31.
Mengene

32.
Mikrometreler

33.
Modül kumpasları

34.
Mors kovanları

35.
Nokta

36.
Paraçol

37.
Pens adaptörleri

38.
Pens takımları

39.
Plastik tokmak

40.
Punta

41.
Süreç takip formları

42.
Takma uçlu tarama kafalar

43.
Teknik resimler

44.
Tel fırça

45.
Temel el aletleri

46.
Temizlik malzemeleri

47.
Üretim raporları

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
27

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

48. Yataklar
3.3. Bilgi
ve Beceriler
1. Acil
durum bilgisi
2. Analitik
düşünme yeteneği
3. Balans
ayar bilgisi
4. Çalışma
ve kontrol prosedürleri bilgisi
5. Çevre
koruma uygulamaları bilgisi
6. Delik
büyütme teknikleri bilgisi
7. Delme
teknikleri bilgisi
8. Dişli
açma teknikleri bilgisi
9. Dişli
elemanlarını hesaplama bilgisi
10. Donanım
ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi
11. Ekip
yönetim becerisi
12. El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi
13. El-göz
koordinasyonunu sağlayabilme becerisi
14. Freze
tezgâhları kullanımı bilgisi
15. Frezeleme
teknikleri bilgisi
16. Geri
dönüşümlü atık bilgisi
17. Hassas
ölçüm yapabilme becerisi
18. İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi
19. İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi
20. Kaldırma,
taşıma ve sabitleme donanımını güvenli şekilde kullanım becerisi
21. Kalite
güvence sistemleri bilgisi
22. Kalite
kontrol metotları bilgisi
23. Kayıt
tutma ve raporlama becerisi
24. Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi
25. Kullanılan
malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi
26. Kusur
belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi
27. Meslek
matematiği bilgisi
28. Mesleki
terim bilgisi
29. Muayene
ve test teknikleri bilgisi
30. Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği
31. Ölçme
değerlendirme bilgisi
32. Ölçü
aletleri kalibrasyon bilgisi
33. Periyodik
bakım prosedürleri bilgisi
34. Risk
analizi bilgi ve becerisi
35. Soğutma
sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve kullanma bilgisi
36. Sözlü
ve yazılı iletişim yeteneği
37. Standart
ölçüler bilgisi
38. Tabla,
mengene ve aparatlarla bağlama bilgisi
39. Talaşlı
imalat takım seçimi bilgisi
40. Tehlikeli
atık bilgisi
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
28

 

 

Frezeci (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

41.
Teknik resim okuma ve yorumlama bilgisi42.
Temel bilgisayar bilgisi43.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi44.
Temel kaynak bilgisi45.
Temel malzeme bilgisi46.
Temel mekanik bilgisi

47.
Temel tasarım bilgisi

48.
Üretim parametrelerini hesaplama ve tablolardan okuma
bilgisi

49.
Üretim süreçleri bilgisi

50.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

51.
Yuvarlanma yatak bilgisi

52.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.
Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle
denetlemek

5.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.
Detaylara özen göstermek

9.
Dikkatli ve titiz olmak

10.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

11.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

13.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

14.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

15.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

16.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

18.
Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

19.
Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

20.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

21.
Planlı ve organize olmak

22.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

23.
Süreç kalitesine özen göstermek

24.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

25.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

26.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

27.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

28.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

29.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

30.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

 

Sayfa
29

 

 

Frezeci (Seviye
4)Ulusal
Meslek Standardı

 

11UMS0166-4
/ 23.11.2011 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

4.     ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRMEFrezeci (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Incoming search terms:

  • frezecilik nedir (51)
  • frezecinin görev tanımı (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir