FREZECİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

FREZECİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0166-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

FREZECİ

Seviye:

31

Referans
Kodu:

11UMS0166-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak-İş
Konfederasyonu Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

23.11.2011
Tarih ve 2011/76 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

20.12.201
l/28148(Mükerrer)

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (3) olarak
belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ADAPTÖR:
Küçük saplı freze çakılarını pens ve mandren ile
bağlamak için kullanılan takımı,

BAŞLIK:
Freze tezgâhlarında yapılacak iş tipine göre bir veya çoklu eksenlerde talaş
kaldırma işlemlerinde kullanılmak üzere kesici takımların bağlandığı
mekanizmayı,

BÖLME:
İş parçasının alın veya çevresine eşit ya da eşit olmayan aralıklarla oluk,
delik, çıkıntı yapılmasını,

ÇEKTİRME
MİLİ: Malafa veya adaptörü başlığa bağlamak
için kullanılan vidalı mili,

DELİK
BÜYÜTME APARATI: Önceden delinmiş olan deliklerin aynı eksende veya eksenden
kaçık olarak işlenerek büyütülmesinde kullanılan aparatı,

DELİK
BÜYÜTME BAŞLIĞI: Yatay veya dikey konumda çalışabilen konik veya silindirik
saplı matkapları bağlamak için kullanılan başlığı,

DELİKLİ
AYNA: Bölme veya dişli çark açma işleminin yapılabilmesi için kullanılan, divizör veya bölme aparatının parçasını,

DİVİZÖR:
İş parçasının çevresine eşit bölüntülü kanallar
veya yüzeyler işlemek için sabitlemek ve döndürmek için kullanılan aygıtı,

DÖNER
TABLA: Sonsuz vida ve çark sistemi ile 360° döndürülebilen ve üzerine parça
bağlanan tablayı,

EKSANTRİK
BAŞLIK: Tezgâhın fener milinden alınan dairesel hareketin doğrusal harekete
dönüştürülmesi için kullanılan başlığı,

FENER
MİLİ: Tezgâh veya başlıkta bulunan, malafa, adaptör veya tutucuların oturduğu
içi boş mili,

FIRDÖNDÜ:
İki punta arasına bağlanan iş parçalarının divizörle beraber dönmesini sağlayan elemanı,

FREZE
ÇAKISI: Freze tezgâhında kullanılan kesici takımları,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı
ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm
sonuçlarını raporlama işlemini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Frezeci (Seviye 3)                                                                                                    11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKAMA:
Dönme hareketi yapan makine parçalarının hareketlerini birbirlerine aktarmak
için kullanılan elemanı,

KATER:
Kesici takım uçlarının takım tezgâhına bağlanmasında kullanılan gereci,

KESİCİ
TAKIM: Talaşlı imalat işlemleri sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme
işlemlerini gerçekleştiren gereci,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine
karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOMPARATÖR:
İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü
değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm
düzeneğini,

MAKAS:
Bölme veya dişli çark açma işleminde aralıkları sabitlemek üzere kullanılan
elemanı,

MALAFA:
İş parçasını veya kesiciyi aynı eksende tutan bir mili,

MANDREN:
Silindirik saplı kesici takımları tezgaha bağlamak
için kullanılan aparatı,

MİKROMETRİK
BİLEZİK: Talaşlı üretim tezgâhlarında, paso verme sırasında kullanılan ve iş
parçasını eksenler boyunca hassas konumlandırmaya ve hareket ettirmeye
yarayan gereci,

MODÜL
KUMPASI: Dişli çarklarda dişlerin kalınlığını ölçen aleti,

MODÜL:
Bir mekanizmanın bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü
birimini,

MORS
KOVANI: Freze veya matkap tezgâhlarında dönme hareketini yapan mile matkap
ucunun sabitlenmesini sağlayan belli bir standardı olan konik aparatı,

PARAÇOL:
Divizör üzerine kurulacak olan dişli tertibatına
yataklık eden parçayı,

PASO:
Talaşlı üretimde her bir işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın
kalınlığını veya miktarını,

PENS:
Küçük kesici freze takımlarını veya matkapları bağlamak için kullanılan
çeşitli çaplarda yapılmış kesici takımı adaptör ile bağlamak için kullanılan
elemanı,

PROSEDÜR:
Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için belirlenen yolu ortaya koyan
işyerine ait kalite sistem dokümanını,

PUNTA
MATKABI: Puntaya tespit edilerek işlenecek
parçaların alın yüzeyine punta deliği açmak için
kullanılan kesiciyi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Frezeci (Seviye 3)                                                                                                    11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPUNTA:
İş parçasının doğru eksenlenmesi için kullanılan ve
yüksekliği önceden ayarlanmış elemanı,

REDÜKSİYON
KOVANI: İçi mors, dışı dik konik olan kovanı,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SIFIRLAMA:
Kesici takımın iş parçasına temas ettirilmesi ile mikrometrik
bileziğin veya dijital göstergenin başlangıç pozisyonuna getirilmesi
işlemini,

SOĞUTMA
SIVISI: İşlem görecek iş parçasında, iş parçası ve kesici uç arasında
sürtünme yoluyla ortaya çıkan ısının giderilmesi amacıyla kullanılan sıvıyı,

TABLA:
Konsolun üzerine yerleştirilmiş, sağa sola hareket eden, iş parçasının
üzerine bağlandığı tablayı,

TEHLİKE:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ÜNİVERSAL
BAŞLIK: Milleri hem düşey hem de yatay düzlemde istenilen açıda döndürülerek
kullanılan başlığı

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………………. 8

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler………………………………………………………………………………… 8

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………………………………………. 9

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………… 9

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………….. 9

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………. 10

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 26

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3.4.
Tutum ve
Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………..  28

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 29©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Frezeci
(Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş Konfederasyonu
Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Frezeci (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Frezeci (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun
olarak çalışan, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını
sağlayan, tezgâhı hazırlayan, çeşitli ekipmanlarla
iş parçasını ve kesici takımı bağlayan, istenilen tolerans, ölçü kalite ve
profilde üretim yapan, üretimi yapılan iş parçalarının kontrolünü,
temizliğini, etiketlenmesini, stoklanmasını, sevkinin yapılmasını sağlayan ve
bireysel mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Freze
işlemlerinin, teknik resimlerin okunarak, semboller, genel notlar, geometrik
ölçü ve toleranslar çerçevesinde yapılması frezecinin
mesleki yetkinliğini gerektirir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7223 (Metal işleme makinesi operatörleri ve takım
ayarlayıcıları)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İlkyardım
Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAyrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Freze
tezgâhları ile talaşlı imalat işlemleri, yeterli seviyede aydınlatılmış,
gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı uygun genişlikte, kapalı alanlarda
gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, ayakta
çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları, toz, gürültü, sıcaklık, ağırlık kaldırma,
üretim esnasında ortaya çıkan talaşların yaratacağı yaralanmalar sayılabilir.
Frezeci, ağır yükler için kaldırma taşıma
araçlarını ve çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel
koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Frezeci (Seviye 3)’nin; “Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene
Formu” raporuna sahip olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği
eğitimlere katılır.

 

 

 

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirir.

 

 

 

 

A.1.5

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

 

 

A.2.1

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2

Risk
etmenlerini belirlemek ve azaltmak

A.2.2

Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların
azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

 

A.2.3

Tehlike yaratabilecek
durumları saptayarak hızlı bir şekilde önlem alma çalışmalarına katkıda
bulunur.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.

 

 

A.3.2

Makineye
özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil çıkış
veya kaçış prosedürlerinin etkinliğini kontrol etmek
üzere yapılan periyodik çalışmalara, eğitimlere ve tatbikatlara katılır.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil
çıkışların önlerine, geçişi engelleyecek şekilde makine, ekipman
ve malzeme konulmasını önler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına
katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların
önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırmayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına

 

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Verilen
talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırdığı tehlikeli ve
zararlı malzemelerin, gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

uygun çalışmak

B.2

B.2.3

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında
ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

 

 

 

 

B.2.5

Üretim
sırasında etrafa sıçrayan veya fırlayan talaşlara karşı kullanılacak uygun
donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanarak diğer personelin de
kullanımını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine,
tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

C

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Kullanılan
makinelerin ve aletlerin uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

C.3.3

Yapılan işin
ve gerektirdiği işlemlerin teknik talimatlara uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

 

 

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri
uygular.

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya giderilemeyen hata ve arızalan amirlerine bildirir.

 

 

 

 

C.4.5

Sürekli
iyileştirme çalışmalarını her alanda uygular, uygulanmasını sağlayarak, bu
faaliyetler sırasında uygun problem çözme tekniklerini kullanır.

 

 

 

 

C.4.6

Ürün ve
üretim süreci ile ilgili her türlü uygunsuzluğu amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanının uygunluğunu tespit
eder.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma
alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Yapılacak
çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçtiği
malzemeleri kullanıma hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli
makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işlemde kullanılacak, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını hazır hale
getirir.

D

Çalışma
alanını

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

düzenlemek

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken İSG kurallarını ön planda tutar.

 

 

 

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kişisel ve
ortak kullanım alanlarının sağlık bilgisi kurallarına özen gösterir.

 

 

D.3

D.3.4

Kullanılan
makine ve ekipmanı iş bitiminde temizleyerek
kaldırır.

 

 

 

 

D.3.5

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.6

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumunu denetlemek

E.1.2

Çalışma
sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde
çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Yetkisindeki
çalışma alet ve donanımın sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını
uygular.

E

Çalışma alet
ve donanımını koruyucu ve talimatlı bakımını sağlamak

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Periyodik
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin ederek uygun şekilde
depolar.

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik
olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımın bozulma ve yıpranmalarını zamanında fark ederek arızalarını
belirler ve arıza bilgilerini amiri ile paylaşır.

 

 

E.3

Çalışma donanımının
bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için alet ve donanımdaki bozulma,
yıpranma ile ilgili kayıtları oluşturarak amirine verir.

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Çalışma
ömürlerini takip edip zamanı geldiğinde değiştirdiği makine ve ekipman parçalarını amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

İş öncesi
hazırlık işlemlerini yapmak (Devamı var)

F.1

İş
programını yapmak

F.1.1

Yapılacak işin
teknik resim veya modelini inceleyerek işlem analizini yapar.

F.1.2

Üretimi
yapılacak parçanın malzeme, ebat ve profil
uygunluğunu tespit eder.

F.1.3

Frezeleme
veya işlem tipine amiri ile birlikte karar verir.

F.1.4

Frezeleme
veya işlem tipine göre kullanılacak başlığa danışarak karar verir.

F.1.5

Frezeleme
yöntemine göre kullanacağı kesici takıma karar verir.

F.1.6

Malzeme
cinsine göre hangi tür soğutma yapılacağına karar verir.

F.1.7

Kaldırılacak
paso miktarını ve paso verilecek talaş miktarını hesap eder.

F.1.8

Üretim
parametrelerini (devir, ilerleme, kesme hızı vb.) hesaplar veya tablolardan
seçer.

F.1.9

Bölme ve
dişli çark yapımı için elemanları, delikli ayna çevirme oranı ve dişli çark
donanım hesaplarını amiri ile birlikte yapar.

F.1.10

İş ve
işlemleri sınıflandırıp iş programını yaparak amirine onaylatır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.2.1

Malzeme ve
işlem türüne göre kesici takım veya freze çakısı seçimini danışarak yapar.

 

 

 

 

F.2.2

Çalışma ömrü
limitli parçalardaki (kesici takım ucu vb.) aşınma ve yıpranmaları tespit
ederek gerektiğinde değiştirir.

 

 

 

 

F.2.3

Kesici
takıma uygun takım tutucu, mors kovanı, pens, mandren,
malafa ya da diğer özel aparatları danışarak hazırlar.

 

 

F.2

Kesici
takım, tutucu ve malzemeleri hazırlamak

F.2.4

Bölme veya
dişli için hesaplanan değerlere göre taslağı hazırlatır.

F

İş öncesi
hazırlık

 

 

F.2.5

İşin biçim
ve özelliğine göre hangi araçlarla veya ekipmanlarla
bağlanacağını danışarak hazırlar.

işlemlerini yapmak

 

 

F.2.6

Belirlenen alet,
araç, gereç ve takımları çalışma sahasına getirir.

 

 

 

 

F.2.7

Teslim
alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.

 

 

 

 

F.3.1

İşlemlere ve
parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini seçer.

 

 

F.3

Ölçme ve
kontrol aletlerini belirlemek

F.3.2

Ölçme
aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.

 

 

 

 

F.3.3

Doğru ölçüm
yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını
yaptırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Tezgâh
çevresinde İSG kurallarına göre önlemler alır.

 

 

G.1

Kullanılacak
başlıkları tezgâha

G.1.2

Üretimde
kullanılacak başlığı elle/kaldırma taşıma araçları ile emniyetli bir şekilde
fener mili yuvasına yerleştirir.

 

 

bağlamak

G.1.3

Teknolojik
kurallara göre başlığı pim, tespit vidaları, çektirme mili vb. bağlantı
elemanları ile sabitler.

 

 

 

 

G.1.4

Başlığın
doğru ve emniyetli yerleştirildiğini başlık bağlama prosedürüne
göre kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.1

İşlem tipine
ve kesici takıma göre kullanılacak malafa, adaptör, mors kovanı veya tutucu
tipine ve çapına danışarak karar verir.

G

Tezgâh
hazırlıklarını yapmak (Devamı var)

G.2

Kesici
takımı bağlamak

G.2.2

Malafa,
adaptör veya tutucuyu başlığa teknolojik kurallara göre bağlar.

G.2.3

Kesici
takımının uç ve kesici kenarlarının aşınma durumlarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.4

Malafa,
adaptör veya tutucuya kesici takımı frezeleme yönüne dikkat ederek teknolojik
kurallara göre bağlar.

 

 

 

 

G.3.1

İş parçasını
bağlamak için kullanacağı mengeneyi tezgâh tablasına elle/kaldırma taşıma
araçları ile emniyetli bir şekilde yerleştirir.

 

 

 

 

G.3.2

Mengene
ağızlarının frezeleme yönüne göre dik veya paralel olmasına karar verir.

 

 

G.3

İş parçasını
tezgâh mengenesine bağlamak

G.3.3

Komparatör ile gövdeye
göre mengene ağızlarının paralelliğini kontrol eder.

 

 

 

G.3.4

Mengeneyi
teknolojik kurallara göre bağlama araçları ile tezgâh tablasına monte eder.

 

 

 

 

G.3.5

İş parçasını
frezeleme paso miktarını göz önüne alarak uygun yükseklikte mengeneye
emniyetli bir şekilde bağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.4.1

İş parçasını
talaş alma işlemine uygun konumda elle/kaldırma taşıma araçları ile tezgâh
tablasına yerleştirir.

 

 

G.4

İş parçasını
tezgâh tablasına bağlamak

G.4.2

İş parçasını
bağlamada kullanacağı cıvata, somun, dayama, pabuç vb. aparatlarla teknolojik
kurallara göre bağlar.

 

 

 

 

G.4.3

İş parçasının
dikliğini/ paralelliğini kompratör ile tezgâh
üzerinden referans alarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.5.1

Tezgâh
tablasına divizör, döner tabla veya aparatları
elle/kaldırma taşıma araçları yardımıyla emniyetli bir şekilde yerleştirir.

 

 

G.5

İş parçasını
ayna ile bağlamak

G.5.2

Teknolojik
kurallara göre divizör veya döner tablayı bağlama ekipmanları ile monte eder.

G

Tezgâh
hazırlıklarını yapmak

G.5.3

İş parçası
karşılık puntası ile desteklenecekse karşılık puntası fırdöndü araçlarını emniyetli bir şekilde
teknolojik kurallara göre bağlar.

 

 

G.5.4

İş parçasını
İSG kuralları çerçevesinde ayna/ayna-punta arasına
emniyetli bir şekilde doğru olarak bağlar.

 

 

G.6

Özel bağlama
kalıpları ve

G.6.1

Özel bağlama
kalıbı, sinüs tablası vb. özel araçlar ile iş parçasını teknolojik kurallara
göre bağlar.

 

 

araçları ile
bağlamak

G.6.2

Ölçme ve
kontrol aletleri ile iş parçasının doğruluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

G.7.1

Yağ ve kesme
sıvısı seviyelerini miktar ve kirlilik yönünden kontrol ederek gerektiğinde
ekleme yapar/değiştirir.

 

 

G.7

Tezgâhı
ayarlamak

G.7.2

Üretim
parametrelerine (devir sayısı, ilerleme, kesme hızı vb.) göre tezgâh
ayarlarını yapar.

 

 

 

 

G.7.3

Kontrolleri
gerçekleştirerek tezgâhı üretime hazır hale getirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Tezgâhın ayarlarını
(kesici takım, iş parçası, devir sayısı, ilerleme, dönme yönü vb.) kontrol
eder.

 

 

 

 

H.1.2

İş
parçasının düz, eğik veya açılı frezeleme tipine göre talaş payı miktarı
dışarıda olacak şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

H.1.3

Açılı veya
eğik frezeleme için başlık, tabla ya da iş parçasını gereken açı miktarına
göre ayarlar/döndürür.

 

 

 

 

H.1.4

Teknolojik
kurallara göre kesici takımı işe temas ettirerek mikrometrik
bileziği sıfırlar.

 

Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)

 

 

H.1.5

Frezeleme
yönüne karar vererek tezgâh tabla ilerleme yönünü kararlaştırır.

H

H.1

Yüzey
frezeleme yapmak

H.1.6

Üretim
programına göre tespit edilen soğutma tipi hazırlıklarını yapar.

 

 

 

H.1.7

Talaş
miktarı tamamlanana kadar iş programına göre düz, açılı veya eğik frezeleme
ile istenilen ölçü ve toleransa kadar paso almaya devam eder.

 

 

 

 

H.1.8

İş parçasını
bağlı olduğu mengene veya bağlama ekipmanından
teknolojik kurallarına göre çözer.

 

 

 

 

H.1.9

Ölçme ve
kontrollerini yaparak iş parçasının doğruluğunu teyit eder.

 

 

 

 

H.1.10

Frezeleme
işlemi gereken diğer kısımlar varsa aynı adımları uygular.

 

 

 

 

H.1.11

Diğer
yüzeylerin düz, eğik ve her açıda frezeleme işlemini teknolojik kurallara
göre gerçekleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.2.1

Kanal veya
cep genişliğine göre kesici takım genişliğini ya da çapını kontrol eder.

 

 

 

 

H.2.2

Delik
içerisine kanal açılacaksa eksantrik başlığa kesici
takımı teknolojik kurallara göre monte eder.

 

 

 

 

H.2.3

Teknolojik
kurallara göre kesici takımı işe temas ettirerek mikrometrik
bileziği sıfırlar.

H

Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)

H.2

Kanal ve cep
frezeleme yapmak

H.2.4

Silindirik
bir parçaya kanal açılacaksa kesici takımı iş parçasının merkez eksenine
doğru olarak konumlandırır.

 

 

 

 

H.2.5

Kullanacağı
kesici takıma göre gerekiyorsa kanal başlangıç ve bitişlerine ön delikleri
deler.

 

 

 

 

H.2.6

İstenen
kanal veya cep derinlik ve genişlik ölçüsüne kadar frezeleme yapar.

 

 

 

 

H.2.7

İşlem
sırasında uygun soğutma sıvısını kullanır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.3.1

Delme işleminde
merkezleme sağlamak için önce punta
matkabı ile iş parçasına temas sağlayarak sıfırlama işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

 

H.3.2

İş
parçasının delik koordinatlarına punta matkabını
konumlandırarak delme işlemini yapar.

 

Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)

 

 

H.3.3

Matkabı mandren, adaptör veya redüksiyon kovanları ile teknolojik
kurallara göre tezgâha bağlar.

H

H.3

Delik delme
ve büyütme işlemlerini yapmak

H.3.4

Delik çapına
göre gerekiyorsa ön delik ve esas delik çapına göre delme işlemini istenilen
derinlik ölçüsüne kadar yapar.

 

 

 

 

H.3.5

Deliğin
çapına ve boyuna uygun seçilen delik büyütme başlığı veya aparatını merkezlemeyi bozmadan bağlar.

 

 

 

 

H.3.6

Delik
büyütme aparatında yer alan kesici takımı delik yüzeyine temas ettirerek
sıfırlama işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

 

H.3.7

Aparatı
işleme payına göre delik ekseninden uzaklaştırarak istenilen talaş
derinliğini ve delik çapını oluşturana kadar talaş alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.4.1

Yapılacak
işe uygun bölme aparatını amirine danışarak seçer.

 

 

 

 

H.4.2

Bölme
aparatını elle/kaldırma taşıma araçları yardımıyla tezgâha monte eder.

 

 

 

 

H.4.3

Delikli
aynayı ve makasını çevirme oranı kadar ayarlar.

H

Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek (Devamı var)

H.4

Bölme
işlemlerini yapmak

H.4.4

Bölme
aparatının boşluğunu alır.

 

 

 

H.4.5

Kesici
takımı iş parçası eksenine teknolojik kurallara göre eksenleyerek
sıfırlama işlemini yapar.

 

 

 

 

H.4.6

İş parçası
üzerinden toz paso vererek bölme kontrolleri gerçekleştirir.

 

 

 

 

H.4.7

İstenen
bölme oluşana kadar talaşlı üretimi gerçekleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.5.1

Dişli açmak
için kullanılacak özel bölme aparatını veya divizörü
elle/kaldırma taşıma araçları ile tezgâha monte eder.

 

 

 

 

H.5.2

Gerekiyorsa
dişli çark donanımını paraçol, mil, cıvata ve aparatlarla monte eder.

 

 

 

 

H.5.3

Taslak haline
getirilmiş yarı mamul iş parçasını kontrol eder.

 

 

 

 

H.5.4

Gerekiyorsa
tezgâh tablasına veya divizöre uygun açıyı verir.

H

Frezeleme
işlemlerini gerçekleştirmek

H.5

Dişli açmak

H.5.5

Kesici
takımı iş parçası ile temas ettirerek mikrometrik bileziği
sıfırlar.

H.5.6

Silindirik
yüzeye açılacak dişlilerde kesici takımı iş parçası eksenine teknolojik
kurallara göre ayarlar.

 

 

 

 

H.5.7

Bölme
aparatını çevirirken boşluk oluşmaması için teknolojik kurallara uygun
hareket eder.

 

 

 

 

H.5.8

Dişli tipine
göre kesici takım gidiş gelişlerinde gerekli teknolojik kuralları uygular.

 

 

 

 

H.5.9

İstenen diş
sayısında dişli çark oluşana kadar talaşlı üretimi gerçekleştirir.

 

 

 

 

H.5.10

Açılmış olan
dişlerin talimatlarda istenen özelliklere uygunluğunu modül
kumpası kullanarak kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Talimatlarda
belirtilen tüm işlemleri biten parçayı uygun bir konuma alır ve işlem gören
kısımlardaki tüm talaş, çapak ve kirler ile soğutma sıvısı kalıntılarını
temizler.

 

 

 

 

I.1.2

İş
parçasının işlem gören kısımlarının talimatlarda belirtilen ölçülere
uygunluğunu çeşitli ölçü aletleri kullanarak son kez kontrol eder.

 

 

I.1

İş
parçasının kontrol ve temizliğini yapmak

I.1.3

Talimatlardaki
ölçülere uygunsuz olduğunu tespit ettiği parçaları tekrar işlem görmek üzere
ayırarak uygunsuzluğun ortaya çıkış sebebini araştırır.

I

İşlenen
parçaların kontrol ve sevk işlemleri gerçekleştirmek

 

 

I.1.4

İşlem görmüş
parça üzerinde herhangi bir çatlama, pürüzlenme,
esneme, bombelenme gibi uygunsuz durum olup
olmadığını gözle ve çeşitli ölçü aletleri ile kontrol eder.

 

 

I.1.5

Talimatlarda
belirtilmiş ise iş parçasının gerekli kısımlarına uygun koruyucu yağları
sürer ve koruma ambalajı ile sarar.

 

 

 

 

I.2.1

İş
programına göre üzerinde başka işlemler gerçekleştirilecek parçayı ilgili
üretim bandına aktarır veya belirlenmiş stok sahasında uygun şekilde
istifler.

 

 

I.2

Sevk ve
raporlama yapmak

I.2.2

İş
programına göre işlemi biten iş parçalarının belirlenmiş yerlerine sipariş
numaralarını yazar ve etiketler.

 

 

I.2.3

Parça
ve/veya ambalaj üzerine gerekli ebat, çap, diş sayısı, modül,
pürüzlülük gibi verilerini yazar.

 

 

 

 

I.2.4

Tüm kontrol
ve işaretleme işleri biten parçaları stok sahasına gönderir, stok kayıtlarını
tutar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.1

Makine,
tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve
aldığı belgeleri muhafaza eder.

J.1.2

Freze
tezgâhlarıyla ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

J.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal   Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Bağlama aparatları

2.
Bağlama elemanları

3.
Basit bölme aparatı

4.
Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir, şeritmetre, çelik
cetvel)

5.
Çizecek

6.
Delik büyütme aparatı

7.
Dişli takımları

8.
Divizör

9.
Doğrusal bölme aparatı

10.
Döner tabla

11.
Eğeler

12.
Freze çakı çeşitleri

13.
Kaldırma taşıma araçları

14.
Kamalar

15.
Kataloglar

16.
Kesici uçlar

17.
Kesme yağları

18.
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu
ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz
maskesi, koruyucu elbise)

19.
Kompratörler

20.
Kopya tertibatı

21.
Kumpaslar

22.
Lokma takımı

23.
Malafalar

24.
Mandren

25.
Manyetik tabla

26.
Markacı boyası

27.
Markalama araçları

28.
Matkaplar

29.
Mengene

30.
Mikrometreler

31.
Modül kumpasları

32.
Mors kovanları

33.
Nokta

34.
Paraçol

35.
Pens adaptörleri

36.
Pens takımları

37.
Plastik tokmak

38.
Punta

39.
Takma uçlu tarama kafalar

40.
Teknik resimler

41.
Tel fırça

42.
Temel el aletleri

43.
Temizlik malzemeleri

44.
Yataklar11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
26

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Balans ayar bilgisi

3.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

4.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

5.
Delik büyütme teknikleri bilgisi

6.
Delme teknikleri bilgisi

7.
Dişli açma teknikleri bilgisi

8.
Dişli elemanlarını hesaplama bilgisi

9.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

10.
Ekip içinde çalışma yeteneği

11.
El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

12.
El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

13.
Freze tezgâhları kullanımı bilgisi

14.
Frezeleme teknikleri bilgisi

15.
Geri dönüşümlü atık bilgisi

16.
Hassas ölçüm yapabilme becerisi

17.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

18.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

19.
Kaldırma, taşıma ve sabitleme donanımını güvenli
şekilde kullanım becerisi

20.
Kalite güvence sistemleri bilgisi

21.
Kalite kontrol metotları bilgisi

22.
Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

23.
Mesleki terim bilgisi

24.
Muayene ve test teknikleri bilgisi

25.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

26.
Ölçme değerlendirme bilgisi

27.
Ölçü aletleri kalibrasyon
bilgisi

28.
Periyodik bakım prosedürleri
bilgisi

29.
Soğutma sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve kullanma
bilgisi

30.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

31.
Standart ölçüler bilgisi

32.
Tabla, mengene ve aparatlarla bağlama bilgisi

33.
Talaşlı imalat takım seçimi bilgisi

34.
Tehlikeli atık bilgisi

35.
Teknik resim okuma bilgisi

36.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

37.
Temel kaynak bilgisi

38.
Temel malzeme bilgisi

39.
Temel matematik bilgisi

40.
Temel mekanik bilgisi

41.
Üretim parametrelerini hesaplama ve tablolardan okuma
bilgisi

42.
Üretim süreçleri bilgisi11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
27

Frezeci (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı43.
Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

44.
Yuvarlanma yatak bilgisi

45.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle
denetlemek

4.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

5.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

6.
Detaylara özen göstermek

7.
Dikkatli ve titiz olmak

8.
Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda
duyarlı olmak

9.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

10.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

11.
Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

12.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

13.
İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

14.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

15.
Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını
özenle yapmak

16.
Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

17.
Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

18.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

19.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

20.
Süreç kalitesine özen göstermek

21.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

22.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

23.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

25.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

26.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
28

Frezeci (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0166-3
/ 23.11.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Frezeci (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.Incoming search terms:

  • frezeci (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir