ENDÜSTRİYEL FIRIN İŞÇİSİ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ENDÜSTRİYEL FIRIN İŞÇİSİ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 10UMS0044-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 03.02.2010-27482©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

ENDÜSTRİYEL FIRIN İŞÇİSİ

Seviye:

41

Referans Kodu:

10UMS0044-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

12.01.2010 Tarih ve 2010/01 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

03.02.2010/27482

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

FIRIN ATMOSFERİ: Fırın içinde bulunan ve
işlem görecek malzemenin dışında kalan hacimleri tutan belli bir sıcaklıktaki
gaz ve toz karışımını,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO-08: Uluslararası Standart Meslek
Sınıflaması’nı,

ISI KAYIPLARI: Fırın atmosferini ısıtmak
için harcanan ısı enerjisinin fırın duvarlarından, gözlem deliklerinden,
bacadan ya da fırın kapağının açılması sırasında kapak boşluğundan çevreye
yayılmak suretiyle kaybolmasını,

İNGOT: Ergimiş metalin kalıba dökümüyle
üretilen büyük boyutlu kütüğü,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

ISIL ÇİFT (TERMOKUPL): İki farklı metal
alaşımın uçlarının kaynaklanmasıyla elde edilen ve çoğunlukla – 200 0C
ile + 850 0C arasında sıcaklığa sahip bir ortamın sıcaklık
değerini ölçen cihazı,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan,
bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

NORMALIZE ETME: Tane küçültme, homojen içyapı elde etme ve
çoğunlukla mekanik özellikleri iyileştirme amacıyla yapılan ısıl işlemi,

REFRAKTER MALZEMELER: Silisyum dioksit,
alüminyum oksit magnezyum oksit, . karbür, borür ve
nitrür gibi bileşiklerden meydana gelmiş yüksek sıcaklığa ve sıcaklık
değişimlerine uzun süreli dayanabilen malzemeyi,

REKÜPERATÖR:
Fırında kullanılacak toplam ısı enerjisinden tasarruf etmek amacıyla, fırına
verilecek havayı atık ısı enerjisinden kullanarak ön-ısıtmaya yarayan
sistemi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoSKİD: Fırın içindeki rayların üzerinde
bulunan, ısı ve aşınmaya karşı dayanıklı ve slabın üzerinde hareket ettiği
özel alaşımlı çelikten yapılmış düzeneği,

SLAB: Sürekli döküm tesislerinde sıvı çeliğin dikdörtgen
şeklindeki kalıplara dökülmesi ile elde edilen haddeleme ön malzemesini veya
ingotlardan haddeleme yoluyla üretilen dikdörtgen şeklindeki yarı-ürünü,

TAVLAMA: Bir metalin sertlik ve dayanımını
artırmak için veya sıcak şekil verme amacıyla belli bir sıcaklığa kadar
ısıtılmasını,

TEMPERLEME: Isıl işlem ile sertleştirilmiş
bir metali dönüşüm sıcaklığı altında ısıtarak, ardından uygun bir hızla
soğutup gevrekliğini giderme işlemini,

TUFAL: Demir-çelik malzeme veya ürünlerinde
belirli bir sıcaklığın üzerinde, atmosfer ile reaksiyon sonucu oluşan ve
yüzeyde biriken tabakayı,

TUZ BANYOSU: Özellikle hassas yüzey kalitesi
istenen parçaların ve kesici takımların çarpılmasının azaltılması amacıyla
parçaların ısınma esnasında fırın atmosferi ile direkt temasını engellemeyi
sağlayan sertleştirme ortamını,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından
geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 20

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 23© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.       GİRİŞ

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) ulusal
meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.       MESLEK
TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) çeşitli
ölçü, kontrol, el aletleri ile kumanda cihazlarını kullanarak, çeşitli türde
ve karmaşık endüstriyel fırınların (tavlama fırınları, temperleme fırınları,
tuz banyoları gibi) çalıştırılmasını, iş parçalarına göre fırın ve işlem
çeşidinin belirlenmesini, bunların yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan
kişidir.

Çeşitli fırınların onarım
ve ayarlarının yapılması, sıcaklık ölçü aletlerinin kullanılması, gerek­tiğinde
fırın sıcaklığının belirli aralıklarda olması durumunun göz ile kontrol
edilmesi, fırının sıcaklık değerleri ve malzemenin fırında kalma süresi ile
malzemenin özellikleri arasında ilişkinin kurulması, fırının boşaltma
yönteminin ısı kaybı en az olacak şekilde yapılması, reküperatörlerin uygun
kullanımı ve fırından çıkan malzemelerin dış yüzeyinde ve yapısında tahribat
meydana gelmemesi için gerekli işlemler uygun bilgi ve beceriler kullanılarak
sağlanır.

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4) genel nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli
türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur.
İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı
dışında kalan arızalan ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri
tamamlanan parçaların teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması
ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması endüstriyel
fırın işçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 8122 (Metal eriticiler, dökümcüler ve haddehane operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Noİşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Fırınların onarımı sırasında dar yerlerde ve
değişik vücut pozisyonlarında çalışılır. Ayrıca el veya ilgili donanım ile değişen
büyüklüğe göre iş parçasını yükleme-boşaltma ayakta beden­sel çaba ile
gerçekleştirilir. Fabrika ya da atölyelerde fırınların bulunduğu kısımların
işlem noktaları iyi aydınlatılmış ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Atölyede
sıcaklık, nem, toz ve gürültü seviyeleri kontrol altında tutulmalı, tehlike
oluşturabilecek maddeler uzaklaştırıl- malıdır. Endüstriyel fırın işçisi,
çalışmaları sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.
Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, rahatsız edici seviyede ışık,
yüksek sıcaklık, titreşim, gürültü, koku, nem, toz, gaz, kısıtlı hareket
alanı, zorlamalı vücut pozisyonları, çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma
ve fırın sıcaklığının aynı seviyede tutulması işlemlerinin getirdiği
karmaşıklık sayılabilir. Endüstriyel Fırın İşçisinin çalışma ortamı gereği
yüksek sıcaklığa karşı vücudunun dirençli olması, ağırlık kaldırabilmesi,
kuvvet uygulayabilmesi ve kapalı alan korkusu olmaması gerekmektedir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Endüstriyel Fırın İşçisinin toz ve gaz gibi
çeşitli kimyasal maddelere karşı alerjisinin olmaması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için,
işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların
eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

konusundaki yasal ve
işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara
bildirir.

 

 

 

 

A.3.3

Fırına özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara
katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına

 

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

uygun çalışmak

B.2

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Fırın,
makina, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

C.3.2

Fırın üzerinde yapılan ayarların talimatlara uygunluğunu denetler.

C.3.3

Tavlama, temperleme, normalizasyon gibi işlemleri tamamlanan
malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

C.3.4

Refrakter malzemelerin örülmesinden sonra fırın duvarlarının
uygunluğunu denetler.

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını
inceler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını
belirler.

D.2

Gerekli makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve
yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını
kullanır.

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makina ve donanımı çalışmaya hazır hale
getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu denetler.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makina ve ekipmanı iş bitiminde
kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı
sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşama­larını uygular.

 

Çalışma alet ve

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

donanımının koruyucu ve
talimatlı bakımlarını sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımın arızalarını belirleyebilir, bunlardaki
bozulma ve yıpranmaları zamanında fark eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde
değiştirilmek üzere amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Üretim ve süreçle ilgili, malzeme, alet, donanım ve ekipmanı
hazırlamak

F.1.1

Vardiya başlangıcında fırınların gerekli kontrollerinin yapılmasını
sağlar.

 

 

F.1

F.1.2

Fırına şarj edilecek malzemelerin hazırlanmasını sağlar.

 

 

 

F.1.3

Fırınlarda kullanılacak alet ve ekipmanın
düzgün şeklide çalışır durumda olmalarını sağlar.

 

 

 

 

F.2.1

Fırının sıcaklık ve yakıt göstergelerini kontrol ve takip eder.

 

 

 

 

F.2.2

Fırının basınç ve fırın içi bölge sıcaklıklarını kontrol ve takip
eder.

 

 

F.2

Çalışma öncesi fırınla ilgili hazırlıkları yapmak

F.2.3

Fırında kullanılan akışkanların akış miktarları ve basınçlarını
kontrol ve takip eder.

F

Çalışma öncesi hazırlık

 

 

F.2.4

Kirli gaz analiz sonuçları ve özgül yakıt tüketim miktarı türünden
işletim değerlerini kumanda panellerinden ve sahadan takip eder.

işlemlerini yapmak

 

 

F.2.5

Brülörün devamlı ve istenen özelliklere göre yanmasını sağlar.

 

 

 

 

F.3.1

Fırınların kapasitesini ve ürün kalitesini dikkate alarak saatlik
üretim adetlerini belirler.

 

 

 

 

F.3.2

Malzemeleri giriş masasına alır.

 

 

F.3

Tavlanacak malzemeleri

F.3.3

Uygun donanımı kullanarak malzemelerin fırına düzgün şarj edilmesi
için hazırlık yapar.

 

 

hazırlamak

F.3.4

Fırın giriş kapağını açarak tavlanacak malzemeyi fırına şarj eder.

 

 

 

 

F.3.5

Fırın içindeki malzemelerin üst üste binmesini önlemek için
talimatlara göre gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

F.3.6

Fırına giren malzemelerin yüzey temizliğinin yapılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Üretim programına göre normalize edilecek
veya diğer ısıl işlemleri görecek çeşitli tür malzemeleri sıraya koyar.

 

 

 

 

G.1.2

Çalışmaları ve şarj işlemini planlar.

 

 

 

 

G.1.3

Malzemeleri üretim programına uygun fırına şarj eder.

 

 

G.1

Üretim programını kontrol etmek

G.1.4

Malzemeleri özelliklerine, boyutlarına uygulanacak işleme ait programa
göre talimatlar doğrultusunda tavlar.

 

 

 

G.1.5

Tavlama esnasında nihai ürün kalitesini ve hattaki ekipmanın
korunmasını sağlar.

 

Fırını hazırlamak

(devamı var)

 

 

G.1.6

Şarj edilen malzemenin normalizasyon ve diğer ısıl işlem sürelerini
otomatik zamanlayıcıya ayarlar.

G

 

 

G.1.7

Fırında kalma süresi dolan malzemeleri dışarıya çıkartır ve soğutma
masasına alır.

 

 

 

 

G.2.1

Sıcaklık
ölçüm cihazlarını izleyerek malzemelerin sıcaklıklarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.2

Fırın ayarlarının seçimini, belirlenmiş süreç parametrelerine ve fırın
atmosferi tipine göre yapar.

 

 

G.2

Fırın sıcaklıklarını ve atmosferini kontrol etmek

G.2.3

Fırına
verilecek malzemeye gerekli hallerde ısıl çift (termokupl) yerleştirir.

 

 

 

 

G.2.4

Sıcaklık,
hava ve gaz karışımlarını takip ve kontrol eder, gerektiğinde ayarlar.

 

 

 

 

G.2.5

İstenen sıcaklığa ulaşmak ve bu sıcaklığı korumak için gerekli
ayarları ve kontrolleri yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.3.1

Gaz, su, hava, yakıt sızıntılarını ve bunlarla ilgili arızalan tespit
etmek için fırınları periyodik olarak kontrol eder.

 

 

 

İşlem öncesi fırında son hazırlıkları yapmak

G.3.2

Fırın içindeki aksaklıkları ilgili kişilere süratle bildirir.

G

Fırını hazırlamak

G.3

G.3.3

Fırın içindeki malzemelerin konumlarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.4

Fırın duvarlarını ve borularını, skidleri, akışkan hatlarını ve gaz kaçaklarını
kontrol ve takip eder.

 

 

 

 

G.3.5

Pompaların, fanların, fırın çıkış masalarının, slab alıcıları
gibi fırın ekipmanının durumlarını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Fırını çalıştırmak

H.1

Fırını ısıtmak

H.1.1

Fırını ısıtmaya başlar ve düzenli çalışmasını sağlar.

H.1.2

Sıcaklık, hava ve gaz karışımlarını takip eder ve istenen özelliklerde
olmasını sağlar.

H.2

Fırın
sıcaklığını ayarlamak

H.2.1

Fırın içinde istenen sıcaklığa ulaşmak için gerekli ayarları yapar.

H.2.2

İhtiyaç duyulan sıcaklıktaki malzemenin fırına verilmesini sağlar.

H.2.3

İşlemler süresince fırın sıcaklığını sürekli takip eder ve sıcaklığın
istenen seviyede kalmasını sağlar.

H.2.4

Fırın içinde malzeme yığılması olduğunda gerekli aletleri kullanarak malzemeleri
düzeltir.

H.2.5

Fırın dibinde biriken artıkların temizlenmesini takip eder.

H.3

Fırının yanma sürekliliğini temin etmek

H.3.1

Gaz, su, hava sızıntılarını ve bunlarla ilgili arızalan tespit etmek
için fırınları ve tav çukurlarını periyodik olarak kontrol eder.

H.3.2

Parametreleri kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

H.3.3

Gerektiğinde yakıt değişimi yapar ve ekipmanı
yeni yakıta göre ayarlar.

H.3.4

Gaz dağıtım birimi ile devamlı görüşerek gaz basınçlarındaki değişimleri
takip eder.

H.3.5

Gaz değişimlerinde gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlar.

H.3.6

Yetkisinde olmayan durumları süratle ilgili kişilere bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Tamamlayıcı
işlemleri ve

raporlamaları

gerçekleştirmek

I.1

Fırında işlem gören malzemenin bir sonraki işleme verilmesini sağlamak

I.1.1

İşlem süresini ve durumunu dikkate alarak malzemeleri fırından
çıkartır.

I.1.2

Fırındaişlem gören malzemeleri alıcı donanımı kullanarak çıkartır ve
bir sonraki işlem bölgesine sevk eder.

I.2

Tamamlayıcı işlemleri gerçekleştirmek

I.2.1

Fırın bakımlarında veya gerektiğinde fırın içindeki malzemeleri
boşaltarak yalıtım,
skid bakımı ve
temizliğini yapar.

I.2.2

Yaptığı işin sonuçlarını izlemek amacıyla bir sonra gelen işlemin
operatörüyle irtibata geçer.

I.2.3

Hat haberleşme sistemini takip ederek arıza veya merdane değişimi gibi
duruşlarda fırın çalışma parametrelerini ayarlar.

I.2.4

Fırın devre dışı kaldığında yetkisi dahilinde
müdahale ederek fırını tekrar çalıştırır.

I.2.5

Belirlenmiş üretim süreçlerinin sonunda fırını güvenli bir şekilde
kapatır.

I.2.6

Yetkisinde olmayan durumları süratle ilgili kişilere bildirir.

I.3

Gerekli
raporlamaları yapmak

I.3.1

Üretim ve fırınların çalışmasıyla ilgili raporları hazırlar ve amirine
verir.

I.3.2

Periyodik ve haftalık bakım taleplerini/raporlarını hazırlayarak
amirine verir.

I.3.3

Fırının bakım ihtiyacı olan bölgelerini ve ekipmanını
amirine bildirir.

I.3.4

Fırına yüklediği ingot, slab gibi
hammaddelerle alaşım elementlerinin miktarını saatinde raporlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

J

Mesleki gelişim

 

J.1.2

Endüstriyel
fırın işçiliği ve yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerini yürütmek

J.2

Astlarına ve
diğer çalışanlara

J.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

J.2.2

Endüstriyel fırın işçiliği ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme
ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

Bilgi ve değerlendirme formları

 

2.

Brülör

 

3.

Çeşitli el aletleri

 

4.

Çeşitli ölçü aletleri

 

5.

Damper sistemi

 

6.

Elektrikli kumanda aletleri

 

7.

Elektronik kumanda aletleri

 

8.

Fan

 

9.

Fırın giriş ve çıkış rolleri

 

10.

Fırın sehpası

 

11.

Gaz yakıt

 

12.

Gelberi

 

13.

Isıl Çift (Termokupl)

 

14.

Isıtma aletleri

 

15.

Kaldırma donanımı

 

16.

Kameralar

 

17.

Kancalar

 

18.

Kapaklar

 

19.

Kişisel Koruyucu Donanım (Baret,
Koruyucu burunlu

ayakkabı, Eldiven, Gaz

 

maskesi, Kulak tıkacı, Siperlik, Toz gözlüğü, Toz maskesi,

Koruyucu elbise)

20.

Kontrol bilgisayarı

 

21.

Konuşma cihazı

 

22.

Kullanım kılavuzları

 

23.

Levha

 

24.

Magnet

 

25.

Mekanik kumanda aletleri

 

26.

Monitör

 

27.

Pompa

 

28.

Refrakter malzemeler

 

29.

Sapan

 

30.

Sıvı yakıt

 

31.

Skid

 

32.

Slab

 

33.

Şarj donanımı (kamera ve monitörlü şarj
donanımı)

 

34.

Taşıma donanımı

 

35.

Tavan vinci

 

36.

Yan korkuluk

 

37.

Yükleme-boşaltma donanımı

 

38.

Zincir

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Analitik düşünme yeteneği

3.
Bilgisayar bilgisi

4.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

5.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

6.
Donanım ve araçların kullanım bilgi ve becerisi

7.
Ekip çalışması yeteneği

8.
El becerisi

9.
El, göz
ve zihin koordinasyonu yeteneği

10.   Fırın
çeşitleri bilgisi

11.   Geri
dönüşümlü atık bilgisi

12.   İnsan
ilişkileri yeteneği

13.   İş
sağlığı ve güvenliği standartları bilgisi

14.   İş
talimatları bilgisi

15.   İşlem
dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifıkasyonlar bilgisi

16.   İşyeri
düzenleme bilgisi

17.   İşyerine
özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

18.   Kalite
yönetim sistemleri bilgisi

19.   Kendini
ifade etme yeteneği

20.    Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

21.    Malzeme
içyapısı temel bilgisi

22.    Malzeme
ve süreç tanımlama kodları bilgisi

23.
Manipülasyon, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım
becerisi

24.    Mesleki
teknik terim bilgisi

25.    Öğrendiklerini
aktarabilme yeteneği

26.    Öğrenme
ve kendini geliştirme yeteneği

27.    Öğretim
teknikleri bilgisi

28.    Refrakter
malzeme temel bilgisi

29.    Risk
analizi bilgisi

30.    Sapanlama
bilgi ve becerisi

31.    Süreç
bilgisi

32.    Tehlikeli
atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

33.    Temel
metalürji ve alaşım bilgisi

34.    Ürün
bilgisi

35.    Yağ
ve yağlama sistemleri bilgisi

36.    Yakıt
ve yanma bilgisi

37.    Yangın
önleme ve yangınla mücadele bilgisi

38.
Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Amirlerine doğru bilgiyi zamanında aktarmak

2.
Beraber çalıştığı kişileri yönlendirmek

3.
Çalışma donanımı ve makinalarının durumunu dikkatle
denetlemek

4.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

5.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

6.
Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

7.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

8.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

9.
Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.   Görevleriyle
ilgili gerekli durumlarda inisiyatif almak

11.   Grup
toplantılarına etkin şekilde katılmak

12.   İşlemler
sırasında oluşabilecek değişiklikler konusunda duyarlı olmak

13.   İşletme
kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

14.   İşyeri
hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

15.   Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.   Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

17.   Malzeme
yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında dikkatli olmak

18.   Mesleki
gelişim için araştırmaya istekli olmak

19.   Olumsuz
çevresel etkileri belirlemek

20.    Programlı
ve düzenli çalışmak

21.    Risk
faktörleri konusunda duyarlı davranmak

22.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

23.    Süreç
kalitesine özen göstermek

24.    Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

25.    Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

26.    Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

27.    Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

28.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

29.    Vardiya
değişimlerinde doğru iletişim kurmak ve bilgi aktarmak

30.    Yapılan
iş ve işlemlere yoğunlaşarak çalışmak

31.    Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.       ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül ANLAR – Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma Uzmanı,
MESS

Mak. Müh. Altan ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı, MESS

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.    Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Endüstri Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan
Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları
Direktörü, ASSAN ALÜMİNYUM©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)                                                                 10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAlaattin SELAMCI – İnsan Kaynakları
Yöneticisi, KROMAN ÇELİK End.
Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri Mühendisi, ERDEMİR Mak. Müh. Can Subutay
YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Şinasi ALP – Tandem Hadde ve Temizleme Hattı
Vardiya Formeni, ERDEMİR

Muzaffer ALTUN – Tav ve Sevk Sorumlusu, ASSAN
ALÜMİNYUM

End. Müh. Ahmet AMANVERMEZ – İnsan Kaynakları Uzmanı, ASSAN
ALÜMİNYUM

Mehmet AYDIN – Levha Tav Operatörü, ASSAN
ALÜMİNYUM

End. Müh. Tuğgan AYHAN – Levha İşletmesi Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Mak. Müh. Mustafa AYRI – 1. Soğuk Haddehane
İkmal Tes. İşl. Başmühendisi, ERDEMİR

Met. Müh. Emre CUMHUR – 1. Soğuk Haddehane
İşletme Başmühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Özgür ÇAĞLAR – Folyo İşletmesi
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Met. Müh. Nedim ÇAĞLAYAN – 2. Soğ. Hadd.
Sürekli Asitleme ve Tandem İşl.
Başmüh., ERDEMİR

Met. Müh. Emrah ÇELEBİ – Folyo İşletmesi
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM Volkan ÇİL – Tandem Hadde ve Temizleme Hattı Vardiya Formeni, ERDEMİR Mak.
Müh. Aydın DUMAN – 1. Sıcak Haddehane Müdürü, ERDEMİR
Met. Müh. Onur GENÇ – Metalurji Mühendisi, ERDEMİR Mustafa
GÖKSU – Folyo Tav Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM Erhan GÜNDOĞDU – Levha Tav
Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM Ali Osman GÜREL – Folyo Vardiya Sorumlusu, ASSAN
ALÜMİNYUM Yalçın KALKAN – Levha Tav Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM Okan KAMBER –
Folyo Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Burhan KARAGÜLLE – Folyo Tav
Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM Mak.
Müh. Yüksel KAYHAN – Haddehane Müdürü,
KROMAN ÇELİK Nazmi KOZAN – Folyo Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Mak. Müh.
Nejat OKTAR – Haddehane Şefi, KROMAN ÇELİK©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMet. Müh. Ertuğrul OKUMUŞ – Levha İşletmesi
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Aydın OKURLAR – Proses Teknisyeni, BORÇELİK

Met. Müh. Ergün SUBAŞI – Metalurji
Mühendisi, ERDEMİR

Salih ŞAHİN – Levha Vardiya Sorumlusu, ASSAN
ALÜMİNYUM

Met. Müh. Sabit TAŞDEMİR – Haddehane 4 Ocak
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Mustafa TOKA – Levha İşletmesi Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Mak. Müh. Hakan USTA – Üretim Yöneticisi,
BORÇELİK

Gökhan YAĞSAĞAN – İnsan Kaynakları Uzmanı,
ASSAN ALÜMİNYUM

Mehmet YILDIRIM – Folyo Vardiya Sorumlusu,
ASSAN ALÜMİNYUM

3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası Birleşik Metal İşçileri
Sendikası Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çelik İş Sendikası Ege Bölgesi Sanayi
Odası

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı
Birlikleri İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji Fakültesi İstanbul
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi
Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMarmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Eğitimi Bölümü

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji
Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-4
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Dr. Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Mehmet SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye (Türkiye İhracatçılar
Meclisi)

Üye (Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)

Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU,
Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                                        Başkan (Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,                               Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek
Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr. Ömer
AÇIKGÖZ,                  Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,                                    Üye (İşçi Sendikaları
Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,                                        Üye (İşveren Sendikaları
Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
28 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>