ENDÜSTRİYEL FIRIN İŞÇİSİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ENDÜSTRİYEL FIRIN İŞÇİSİ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 10UMS0044-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 03.02.2010-27482©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
1

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

ENDÜSTRİYEL
FIRIN İŞÇİSİ

Seviye:

31

Referans
Kodu:

10UMS0044-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE
METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI
(MESS)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

12.01.2010
Tarih ve 2010/01 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

03.02.2010/27482

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
2

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE
KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

FIRIN
ATMOSFERİ: Fırın içinde bulunan ve işlem görecek malzemenin dışında kalan
hacimleri tutan belli bir sıcaklıktaki gaz ve toz karışımını,

GERİ
KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar
kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

ISCO-08:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

ISI
KAYIPLARI: Fırın atmosferini ısıtmak için harcanan ısı enerjisinin fırın
duvarlarından, gözlem deliklerinden, bacadan ya da fırın kapağının açılması
sırasında kapak boşluğundan çevreye yayılmak suretiyle kaybolmasını,

İNGOT:
Ergimiş metalin kalıba dökümüyle üretilen büyük boyutlu kütüğü,

İSG:
İş sağlığı ve güvenliğini,

ISIL
ÇİFT (TERMOKUPL): İki farklı metal alaşımın uçlarının kaynaklanmasıyla elde
edilen ve çoğunlukla – 200 0C ile + 850 0C arasında
sıcaklığa sahip bir ortamın sıcaklık değerini ölçen cihazı,

KALİBRASYON:
Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı
ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm
sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından
giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm
alet, araç, gereç ve cihazları,

NORMALIZE ETME: Tane
küçültme, homojen içyapı elde etme ve çoğunlukla mekanik özellikleri
iyileştirme amacıyla yapılan ısıl işlemi,

REFRAKTER
MALZEMELER: Silisyum dioksit, alüminyum oksit magnezyum oksit, . karbür, borür ve nitrür gibi bileşiklerden meydana gelmiş yüksek sıcaklığa
ve sıcaklık değişimlerine uzun süreli dayanabilen malzemeyi,

REKÜPERATÖR:
Fırında kullanılacak toplam ısı enerjisinden tasarruf etmek amacıyla, fırına
verilecek havayı atık ısı enerjisinden kullanarak ön-ısıtmaya yarayan
sistemi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
3

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoSKİD:
Fırın içindeki rayların üzerinde bulunan, ısı ve aşınmaya karşı dayanıklı ve slabın üzerinde hareket ettiği özel alaşımlı çelikten
yapılmış düzeneği,

SLAB: Sürekli döküm tesislerinde
sıvı çeliğin dikdörtgen şeklindeki kalıplara dökülmesi ile elde edilen
haddeleme ön malzemesini veya ingotlardan haddeleme
yoluyla üretilen dikdörtgen şeklindeki yarı-ürünü,

TAVLAMA:
Bir metalin sertlik ve dayanımını artırmak için veya sıcak şekil verme
amacıyla belli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını,

TEMPERLEME:
Isıl işlem ile sertleştirilmiş bir metali dönüşüm sıcaklığı altında ısıtarak,
ardından uygun bir hızla soğutup gevrekliğini giderme işlemini,

TUFAL:
Demir-çelik malzeme veya ürünlerinde belirli bir sıcaklığın üzerinde,
atmosfer ile reaksiyon sonucu oluşan ve yüzeyde biriken tabakayı,

TUZ
BANYOSU: Özellikle hassas yüzey kalitesi istenen parçaların ve kesici
takımların çarpılmasının azaltılması amacıyla parçaların ısınma esnasında
fırın atmosferi ile direkt temasını engellemeyi sağlayan sertleştirme
ortamını,

YARI
ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
4

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 19

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 20

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 22© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
5

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
6

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.       MESLEK
TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3) çeşitli ölçü, kontrol, el aletleri ile kumanda
cihazlarını kullanarak, çeşitli türde ve karmaşık endüstriyel fırınların
(tavlama fırınları, temperleme fırınları, tuz
banyoları gibi) çalıştırılmasını, iş parçalarına göre fırın ve işlem
çeşidinin belirlenmesini, bunların yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan
kişidir.

Çeşitli fırınlarda sıcaklık ölçü aletlerinin kullanılması,
gerektiğinde fırın sıcaklığının belirli aralıklarda olması durumunun göz ile
kontrol edilmesi, malzemenin fırında kalma süresi ile malzemenin özellikleri
arasında ilişkinin kurulması, fırının boşaltma yönteminin ısı kaybı en az
olacak şekilde yapılması, reküperatörlerin uygun
kullanımı ve fırından çıkan malzemelerin dış yüzeyinde ve yapısında tahribat
meydana gelmemesi için gerekli işlemler uygun bilgi ve beceriler kullanılarak
sağlanır.

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 3) kısmi nezaret altında
gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve
kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun
çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızalan ve hataları ilgili
kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan parçaların teknik talimatlarda
belirtilen özelliklere sahip olması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması endüstriyel fırın işçisinin sorumlulukları arasında
yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 8122 (Metal eriticiler, dökümcüler ve haddehane operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
7

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKatı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Fırınların
onarımı sırasında dar yerlerde ve değişik vücut pozisyonlarında çalışılır.
Ayrıca el veya ilgili donanım ile değişen büyüklüğe göre iş parçasını
yükleme-boşaltma ayakta beden­sel çaba ile gerçekleştirilir. Fabrika ya da
atölyelerde fırınların bulunduğu kısımların işlem noktaları iyi aydınlatılmış
ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Atölyede sıcaklık, nem, toz ve gürültü
seviyeleri kontrol altında tutulmalı, tehlike oluşturabilecek maddeler
uzaklaştırıl- malıdır. Endüstriyel fırın işçisi, çalışmaları sırasında uygun
kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında, rahatsız edici seviyede ışık, yüksek sıcaklık, titreşim,
gürültü, koku, nem, toz, gaz, kısıtlı hareket alanı, zorlamalı vücut
pozisyonları, çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma ve fırın sıcaklığının
aynı seviyede tutulması işlemlerinin getirdiği karmaşıklık sayılabilir.
Endüstriyel Fırın İşçisinin çalışma ortamı gereği yüksek sıcaklığa karşı
vücudunun dirençli olması, ağırlık kaldırabilmesi, kuvvet uygulayabilmesi ve
kapalı alan korkusu olmaması gerekmektedir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Endüstriyel
Fırın İşçisinin toz ve gaz gibi çeşitli kimyasal maddelere karşı alerjisinin
olmaması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
8

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği
eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı
ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

konusundaki yasal ve
işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin
güvenliğini sağlar.

 

 

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin
belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk
faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

 

 

A.3.1

Tehlike
durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına
katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.2

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya
gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara bildirir.

 

 

 

 

A.3.3

Fırına özel
acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere
yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
9

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma
mevzuatına

 

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

uygun çalışmak

B.2

B.2.3

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri
kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı
hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme
kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme
kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama
çalışmalarına katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
10

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini
uygular.

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Fırın,
makina, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

C.3.2

Tavlama, temperleme, normalizasyon gibi
işlemleri tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğuna danışmalarda
bulunarak karar verir..

C.3.3

Refrakter
malzemelerin örülmesinden sonra fırın duvarlarının uygunluğunu denetler.

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

C.4.3

Yetkisinde
olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
11

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceler.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma
alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

Gerekli
makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak hazırlar.

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.2

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

 

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makina ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan makina
ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 

 

 

 

D.3.4

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
12

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında
uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı
durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç
ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­larını
uygular.

E

Çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.2

Çalışma
donanımının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

 

 

 

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde
depolar.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımdaki karmaşık olmayan arızalan belirler, bunlardaki bozulma ve
yıpranmaları zamanında fark eder.

 

 

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma,
yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere
aktarır.

 

 

 

bilgileri aktarmak

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların
çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirilmek üzere
amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
13

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Üretim ve
süreçle ilgili, malzeme, alet, donanım ve ekipmanı
hazırlamak

F.1.1

Vardiya
başlangıcında fırınların gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar.

 

 

F.1

F.1.2

Fırına şarj
edilecek malzemelerin hazırlanmasını sağlar.

 

 

 

F.1.3

Fırınlarda kullanılacak
alet ve ekipmanın düzgün şeklide çalışır durumda
olmalarını sağlar.

 

 

 

 

F.2.1

Fırının
sıcaklık ve yakıt göstergelerini kontrol ve takip eder.

 

 

F.2

Çalışma
öncesi fırınla ilgili hazırlıkları yapmak

F.2.2

Fırının
basınç ve fırın içi bölge sıcaklıklarını kontrol ve takip eder.

F

Çalışma
öncesi hazırlık

 

 

F.2.3

Brülörün
devamlı ve istenen özelliklere göre yanıp yanmadığını kontrol eder.

işlemlerini yapmak

 

 

F.3.1

Fırınların
kapasitesini ve ürün kalitesini dikkate alarak saatlik üretim adetlerini
belirler.

 

 

 

 

F.3.2

Malzemeleri
giriş masasına alır.

 

 

F.3

Tavlanacak
malzemeleri

F.3.3

Uygun
donanımı kullanarak malzemelerin fırına düzgün şarj edilmesi için hazırlık
yapar.

 

 

hazırlamak

F.3.4

Fırın giriş
kapağını açarak tavlanacak malzemeyi fırına şarj eder.

 

 

 

 

F.3.5

Fırın
içindeki malzemelerin üst üste binmesini önlemek için talimatlara göre
gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

F.3.6

Fırına giren
malzemelerin yüzey temizliğinin yapılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
14

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Üretim
programına göre
normalize edilecek
veya diğer ısıl işlemleri görecek çeşitli tür malzemeleri sıraya koyar.

 

 

G.1

Üretim
programını kontrol

G.1.2

Çalışmaları
ve şarj işlemini planlar.

 

 

etmek

G.1.3

Malzemeleri
üretim programına uygun fırına şarj eder.

 

 

 

 

G.1.4

Fırında
kalma süresi dolan malzemeleri dışarıya çıkartır ve soğutma masasına alır.

 

 

 

 

G.2.1

Fırına
konulacak malzemeye gerekli hallerde ısılçift (termokupl) bağlantısı yapar..

 

 

G.2

Fırın
sıcaklıklarını ve atmosferini kontrol etmek

G.2.2

Sıcaklık,
hava ve gaz karışımlarını takip ve kontrol eder, gerektiğinde ayarlar.

G

Fırını
hazırlamak

 

 

G.2.3

İstenen
sıcaklığa ulaşmak ve bu sıcaklığı korumak için gerekli ayarları ve
kontrolleri yapar.

 

 

 

 

G.3.1

Gaz, su,
hava, yakıt sızıntılarını ve bunlarla ilgili arızalan tespit etmek için
fırınları periyodik olarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.2

Fırın
içindeki aksaklıkları ilgili kişilere süratle bildirir.

 

 

G.3

İşlem öncesi
fırında son hazırlıkları yapmak

G.3.3

Fırın
içindeki malzemelerin konumlarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.4

Fırın
duvarlarını ve borularını, skidleri, akışkan
hatlarını ve gaz kaçaklarını kontrol ve takip eder.

 

 

 

 

G.3.5

Pompaların,
fanların, fırın çıkış masalarının,
slab alıcıları
gibi fırın ekipmanının durumlarını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
15

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Fırını
çalıştırmak

H.1

Fırını
ısıtmak

H.1.1

Fırını
ısıtmaya başlar ve düzenli çalışmasını sağlar.

H.1.2

Sıcaklık,
hava ve gaz karışımlarını danışarak takip eder ve istenen özelliklerde
olmasını sağlar.

H.2

Fırının
işletim sürekliliğini sağlamak

H.2.1

Fırın içinde
istenen sıcaklığa ulaşmak için gerekli ayarları danışmalarda bulunarak yapar.

H.2.2

İhtiyaç
duyulan sıcaklıktaki malzemenin fırına verilmesini sağlar.

H.2.3

İşlemler
süresince fırın sıcaklığını sürekli takip eder ve sıcaklığın istenen seviyede
kalmasını sağlar.

H.2.4

Fırın içinde
malzeme yığılması olduğunda gerekli aletleri kullanarak malzemeleri düzeltir.

H.2.5

Fırın
dibinde biriken artıkların temizlenmesini takip eder.

H.3

Fırının
yanma sürekliliğini temin etmek

H.3.1

Gaz, su, hava
sızıntılarını ve bunlarla ilgili arızalan tespit etmek için fırınları ve tav
çukurlarını periyodik olarak kontrol eder.

H.3.2

Parametreleri
kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

H.3.3

Gerektiğinde
yakıt değişimi yapar ve ekipmanı yeni yakıta göre
ayarlar.

H.3.4

Gaz dağıtım
birimi ile devamlı görüşerek gaz basınçlarındaki değişimler i takip eder.

H.3.5

Gaz
değişimlerinde gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlar.

H.3.6

Yetkisinde
olmayan durumları süratle ilgili kişilere bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
16

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Fırında
işlem gören malzemenin bir sonraki işleme verilmesini sağlamak

I.1.1

İşlem
süresini ve durumunu dikkate alarak malzemeleri fırından çıkartır.

 

 

I.1.2

Fırından
çıkan malzemeleri, alıcı donanımı kullanarak çıkartır ve bir sonraki işlem
bölgesine sevk eder.

 

 

 

 

I.2.1

Fırın
bakımlarında veya gerektiğinde fırın içindeki malzemeleri boşaltarak yalıtım,
skid bakımı ve
temizliğini yapar.

 

Tamamlayıcı
işlemleri ve

raporlamaları

gerçekleştirmek

I.2

Tamamlayıcı
işlemleri gerçekleştirmek

I.2.2

Fırın devre
dışı kaldığında yetkisi dahilinde müdahale ederek
fırını tekrar çalıştırır.

I

 

I.2.3

Belirlenmiş
üretim süreçlerinin sonunda fırını güvenli bir şekilde kapatır.

 

 

 

I.2.4

Yetkisinde
olmayan durumları süratle ilgili kişilere bildirir.

 

 

 

 

I.3.1

Periyodik ve
haftalık bakım taleplerini/raporlarını hazırlayarak amirine verir.

 

 

I.3

Gerekli
raporlamaları yapmak

I.3.2

Fırının
bakım ihtiyacı olan bölgelerini ve ekipmanını
amirine bildirir.

 

 

 

 

I.3.3

Fırına
yüklediği
ingot, slab gibi
hammaddelerle alaşım elementlerinin miktarını saatinde raporlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
17

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel
mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

J.1.2

Yeni
teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip eder.

J.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
18

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Bilgi ve değerlendirme formları

2.
Brülör

3.
Çeşitli el aletleri

4.
Çeşitli ölçü aletleri

5.
Damper sistemi

6.
Elektrikli kumanda aletleri

7.
Elektronik kumanda aletleri

8.
Fan

9.
Fırın giriş ve çıkış rolleri

10.
Fırın sehpası

11.
Gaz yakıt

12.
Gelberi

13.
Isıl Çift (Termokupl)

14.
Isıtma aletleri

15.
Kaldırma donanımı

16.
Kameralar

17.
Kancalar

18.
Kapaklar

19.
Kişisel Koruyucu Donanım ( Baret, Koruyucu burunlu
ayakkabı, Eldiven, Gaz maskesi, Kulak tıkacı, Siperlik, Toz gözlüğü, Toz
maskesi, Koruyucu elbise)

20.
Konuşma cihazı

21.
Levha

22.
Magnet

23.
Mekanik kumanda aletleri

24.
Monitör

25.
Pompa

26.
Refrakter malzemeler

27.
Sapan

28.
Sıvı yakıt

29.
Skid

30.
Slab

31.
Şarj donanımı (kamera ve monitörlü şarj donanımı)

32.
Taşıma donanımı

33.
Tavan vinci

34.
Yan korkuluk

35.
Yükleme-boşaltma donanımı

36.
Zincir10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
19

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Bilgisayar bilgisi

3.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

4.
Çevre koruma uygulamaları bilgisi

5.
Donanım ve araçların kullanım bilgi ve becerisi

6.
Ekip çalışması yeteneği

7.
El becerisi

8.
El, göz
ve zihin koordinasyonu yeteneği

9.
Fırın çeşitleri bilgisi

10.   Geri
dönüşümlü atık bilgisi

11.   İnsan
ilişkileri yeteneği

12.   İş
sağlığı ve güvenliği standartları bilgisi

13.   İş
talimatları bilgisi

14.   İşlem
dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar
bilgisi

15.   İşyeri
düzenleme bilgisi

16.   İşyerine
özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

17.   Kalite
yönetim sistemleri bilgisi

18.   Kendini
ifade etme yeteneği

19.   Kontrol
ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

20.    Malzeme
ve süreç tanımlama kodları bilgisi

21.
Manipülasyon, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım
becerisi

22.    Mesleki
teknik terim bilgisi

23.    Öğrenme
ve kendini geliştirme yeteneği

24.    Refrakter malzeme temel bilgisi

25.    Risk
analizi bilgisi

26.    Sapanlama bilgi ve becerisi

27.    Süreç
bilgisi

28.    Tehlikeli
atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

29.    Ürün
bilgisi

30.    Yağ
ve yağlama sistemleri bilgisi

31.    Yakıt
ve yanma bilgisi

32.    Yangın
önleme ve yangınla mücadele bilgisi

33.
Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
20

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Amirlerine doğru bilgiyi zamanında aktarmak

2.
Çalışma donanımı ve makinalarının durumunu dikkatle
denetlemek

3.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

4.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

5.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

6.
Görevleriyle ilgili gerekli durumlarda inisiyatif almak

7.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

8.
İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler
konusunda duyarlı olmak

9.
İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

10.   İşyeri
hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

11.   Kendi
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

12.   Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

13.   Malzeme
yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında dikkatli olmak

14.   Mesleki
gelişim için araştırmaya istekli olmak

15.   Olumsuz
çevresel etkileri belirlemek

16.   Programlı
ve düzenli çalışmak

17.   Risk
faktörleri konusunda duyarlı davranmak

18.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

19.    Süreç
kalitesine özen göstermek

20.    Talimat
ve kılavuzlara harfiyen uymak

21.    Taşıma
ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

22.    Tehlike
durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

23.    Tehlike
durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

24.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.    Vardiya
değişimlerinde doğru iletişim kurmak ve bilgi aktarmak

26.    Yapılan
iş ve işlemlere yoğunlaşarak çalışmak

27.    Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
21

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.       ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
22

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Av. İsmet SİPAHİ – Genel Sekreter, MESS

End. Müh. Dr. Dilek KURT – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Bölümü Öğretim
Üyesi, İTÜ, Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Hukuk Müşaviri, MESS

Mak. Müh. Dr.
Aykut ENGİN – Eğitim Müdürü, MESS

Çevre Müh. Aytül
ANLAR – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, MESS

End. Müh. Yenal BOZTEPE – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

End. Müh. Tunçay YEŞİLNİL – Endüstri Yönetimi ve Araştırma
Uzmanı, MESS

Mak. Müh. Altan
ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, MESS

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

2.1.
Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Hav. Müh. Levent AKKUŞ – Proje Yöneticisi,
BORUSAN MANNESMANN

Hatice Ümit AKSOY – İnsan Kaynakları
Direktörü, İÇDAŞ

Aslan ARIKAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
KROMAN ÇELİK

End. Müh. Ayşe DAĞAŞAN – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KERİM
ÇELİK

End. Müh. Erdinç ERGÜN – Endüstri Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Okan ERMETİN – İnsan
Kaynakları Yöneticisi, BORÇELİK

Hakan HAMARAT – Eğitim Müdürü, ERDEMİR

Pınar İNAL – İnsan Kaynakları Yöneticisi,
ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Fırat Emre İZ – İnsan Kaynakları Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Sis. Müh. Harun KİLCİ – Personel ve İdari
İşler Yöneticisi (Halkalı), BORUSAN MANNESMANN

Arif ÖNER – Personel ve İdari İşler
Yöneticisi (İzmit), BORUSAN MANNESMANN

Zir. Müh. İbrahim ÖZBUNAR – Üretim ve
Planlama Yöneticisi, KERİM ÇELİK

Selda SEÇKİNLER – İnsan Kaynakları
Direktörü, ASSAN ALÜMİNYUM©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
23

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)                                                                 10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoAlaattin
SELAMCI – İnsan Kaynakları Yöneticisi, KROMAN ÇELİK End. Müh. Hamza ŞAHİN – Endüstri
Mühendisi, ERDEMİR Mak. Müh. Can Subutay YILMAZ – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Şinasi
ALP – Tandem Hadde ve
Temizleme Hattı Vardiya Formeni, ERDEMİR

Muzaffer
ALTUN – Tav ve Sevk Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Ahmet AMANVERMEZ
– İnsan Kaynakları Uzmanı, ASSAN ALÜMİNYUM

Mehmet
AYDIN – Levha Tav Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM

End. Müh. Tuğgan AYHAN – Levha İşletmesi Yöneticisi, ASSAN
ALÜMİNYUM

Mak. Müh. Mustafa AYRI – 1. Soğuk Haddehane İkmal Tes. İşl. Başmühendisi, ERDEMİR

Met.
Müh. Emre CUMHUR – 1. Soğuk Haddehane İşletme Başmühendisi, ERDEMİR

Mak. Müh. Özgür ÇAĞLAR – Folyo İşletmesi Müdürü, ASSAN
ALÜMİNYUM

Met. Müh. Nedim ÇAĞLAYAN – 2. Soğ. Hadd. Sürekli Asitleme ve Tandem İşl. Başmüh., ERDEMİR

Met.
Müh. Emrah ÇELEBİ – Folyo İşletmesi Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM Volkan ÇİL – Tandem Hadde ve Temizleme
Hattı Vardiya Formeni, ERDEMİR Mak. Müh. Aydın
DUMAN – 1. Sıcak Haddehane Müdürü, ERDEMİR Met. Müh. Onur
GENÇ – Metalurji Mühendisi, ERDEMİR Mustafa GÖKSU –
Folyo Tav Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM Erhan GÜNDOĞDU – Levha Tav Operatörü,
ASSAN ALÜMİNYUM Ali Osman GÜREL – Folyo Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM
Yalçın KALKAN – Levha Tav Operatörü, ASSAN ALÜMİNYUM Okan KAMBER – Folyo
Vardiya Sorumlusu, ASSAN ALÜMİNYUM Burhan KARAGÜLLE – Folyo Tav Operatörü,
ASSAN ALÜMİNYUM Mak.
Müh. Yüksel KAYHAN –
Haddehane Müdürü, KROMAN ÇELİK Nazmi KOZAN – Folyo Vardiya Sorumlusu, ASSAN
ALÜMİNYUM Mak. Müh. Nejat OKTAR – Haddehane Şefi,
KROMAN ÇELİK©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
24

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMet. Müh. Ertuğrul OKUMUŞ – Levha İşletmesi
Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Aydın OKURLAR – Proses Teknisyeni, BORÇELİK

Met. Müh. Ergün SUBAŞI – Metalurji
Mühendisi, ERDEMİR

Salih ŞAHİN – Levha Vardiya Sorumlusu, ASSAN
ALÜMİNYUM

Met. Müh. Sabit TAŞDEMİR – Haddehane 4 Ocak
Mühendisi, İÇDAŞ

End. Müh. Mustafa TOKA – Levha İşletmesi Müdürü, ASSAN ALÜMİNYUM

Mak. Müh. Hakan
USTA – Üretim Yöneticisi, BORÇELİK

Gökhan YAĞSAĞAN – İnsan Kaynakları Uzmanı,
ASSAN ALÜMİNYUM

Mehmet YILDIRIM – Folyo Vardiya Sorumlusu,
ASSAN ALÜMİNYUM

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası Birleşik Metal İşçileri Sendikası Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası Çelik İş Sendikası Ege Bölgesi Sanayi Odası

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metaluıji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi
Bölümü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
25

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKaradeniz
Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası

Türk
Metal Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk
Standartları Enstitüsü

Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye
Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye
Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İhracatçılar Meclisi

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız
Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
26

Endüstriyel
Fırın İşçisi (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı10UMS0044-3
/ 12.01.2010 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)Hasan KARABULUT, Çiğdem ÜNAL,

Mete ÇANKAYA,

Muhsin ŞAŞMAZ,

Çağatay KESTİR,

Dr. Veysel YAYAN,

Ahmet YARDIMCI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Mehmet SOYUPEK,

Şahin SERİM,

Dr. Aykut ENGİN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Hacı Ali EROĞLU,
Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.   MYK
Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                                        Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,                               Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                  Üye (Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                                    Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOĞLU,                                        Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
27 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>