DÖKÜMCÜ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

DÖKÜMCÜ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 11UMS0149-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 18.08.2011-28029©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Dökümcü
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

DÖKÜMCÜ

Seviye:

41

Referans Kodu:

11UMS0149-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

26.07.2011 Tarih ve 2011/52 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

18.08.2011-28029

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Dökümcü
(Seviye 4)                                                                                       11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ARK OCAĞI: Hurda ve sıvı metalin elektrik
arkı ile ısıtılarak kimyasal kompozisyonunun hassas olarak ayarlandığı ocağı,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

CÜRUF: Metalin ergitilmesi işlemi sırasında,
metalden yoğunlukça daha hafif olan ve ergiyen metalin üstünde biriken safsızlıklara verilen genel adı,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

DÖKÜM: Metalleri, çeşitli yollarda ergitip,
kalıplara dökerek istenilen şeklin elde edilmesi işlemini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

ENDÜKSİYON OCAĞI: Ergitilecek malzeme öz
direncinin, pota veya sabit haznenin etrafında bulunan endüksiyon bobininden
geçirilen alternatif akım ile oluşturulan ve sürekli yön değiştiren
elektromanyetik değişken alanlara karşı gösterdiği direnç vasıtası ile ısı
enerjisi üreterek ergitme yapan ocağı,

ERGİTME: Sıcaklığını arttırmak yoluyla katı
halde bulunan metal ve alaşımları sıvı, akışkan hale getirme işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALIP: Çeşitli malzemelerden üretilen, iki
veya daha fazla ayrı parçadan müteşekkil, iç kısmında dökülecek parça
şeklinde boşluk olan cismi,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden
fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek
veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOKİL
KALIP (BASINÇLI DÖKÜM KALIBI): Metal malzemeden üretilen ve tekrarlı kullanım
özelliği bulunan kalıpları,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Dökümcü
(Seviye 4)                                                                                       11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMAÇA: Kum çamur veya metal gibi
malzemelerden üretilen, dökülecek parçanın boş veya delik çıkması istenen
kısımları için, uygun ölçülerde hazırlanarak kalıba konan özel şekilli cismi,

MODEL: Dökülecek olan iş parçası ile birebir
aynı şekilde, kalıp kumuna uygun konumda gömülerek sıvı metalin döküleceği
boşlukları temin eden parçayı,

OCAK: Elektrik veya fosil yakıt enerjisini
ısıya dönüştüren ve sıcaklığını yükselttiği metallerin ergitilmesinde
kullanılan düzeneği,

OTONOM BAKIM: Makine ve tezgâh
operatörlerinin kullandıkları donanım üzerinde kendi kendilerine
yapabilecekleri bakım işlemlerini,

POTA OCAĞI: Katı haldeki metal malzemenin
dolu olduğu potanın uygun bir kaynaktan ısıtılmasına yarayan ocağı,

POTA: Sıvı metali tutmaya ve taşımaya
yarayan, refrakter malzemelerle kaplanmış kabı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SALKIM KALIP: Hassas döküm işlemlerinde
kullanılan, birbirinin eşi olan modellerin kanallar vasıtasıyla bağlandığı ve
bir seferde çok sayıda iş parçasının dökülebildiği kalıp çeşidini,

SİLİS KUMU: Doğada yaygın olarak ve çok
miktarda bulunan, kalıp ve maça kumunun ana maddesini oluşturan ve çok sert,
yüksek sıcaklıklara dayanıklı silisyum dioksit mineralinin çeşitli şekil ve
boyuttaki kristalleşmiş halini,

SİNTERLEME: Toz veya sıkıştırılmış haldeki
kum partiküllerinin uygun bir sıcaklığa kadar
ısıtılıp soğutulmak suretiyle birbirine temas eden yüzeylerinin bağlanmasını,

ŞARJ: Ergitilecek metal malzeme karışımını,

TEHLİKE: İnsanların yaralanması,
hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar
görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel
kaynak veya durumu,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş
ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 21

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 25©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Dökümcü (Seviye 4) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Dökümcü
(Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Dökümcü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Dökümcü (Seviye 4), uygun özellikte metal ve
alaşımları ergitmeye hazırlama, ergitme, ve sıvı
metali çeşitli şekil ve özellikteki kalıplara potalar vasıtasıyla dökme
işlemlerini uygulayan kişidir. Bu işlemler sonucunda, iş parçasının
talimatlar ve standartlarda belirtilen yapı ve şekil özelliklerine uygun
olması, pürüz, çıkıntı ve çöküntü gibi kusurların bulunmaması, malzeme­lerin,
ocak, pota ve kalıpların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve
işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi
esastır.

Döküm işlemleri sırasında, iş parçasının her
türlü teknik çizimleri ve iş emirleri ile imalatta kullanılacak metal ve
alaşımlara ilişkin bilgilerin doğru okunup yorumlanması, üretilecek iş
parçasının özelliklerine uygun model, döküm ve kalıp çeşidinin tespit
edilmesi ve dökümü biten parçaların temizlenerek uygun biçimde istiflenmesi
Dökümcünün mesleki yetkinliğini gerektirir.

Dökümcü (Seviye 4), genel nezaret altında iş
ile ilgili işlemlerin doğruluğundan, zamanlama­sından, kalitesinden ve
güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş
talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızalan ve
hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan iş parçalarının
teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasının sağlanması,
temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın otonom bakım ve
temizliğinin yapılması, gerekli aparat ve takımların temini için öneri ve
bildirimlerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin emniyetinin
sağlanması, Dökümcünün sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 8121 (Metal
işleme tesisi operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPatlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Döküm işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri
kapalı alanlarda, genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında, yüksek sıcaklıkta gaz ve buhar, gürültü, tozlu ortam gibi
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren riskler bulunmaktadır.
Dökümcü, işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak
çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Dökümcünün,
ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması
gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Dökümcü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere
veya işyeri dışındaki kurumlann eğitimlerine
katılarak ilgili normları öğrenir.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları
uygulamak

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları
kullanır.

 

 

A.1

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleşti­rerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara
bildirir.

 

 

 

A.3.3

Dökümhane, makine ve donanımlarına, yapılan işleme özel acil durum prosedür­lerini uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla
paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Dökümcü
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katıla­rak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planla – ma çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Dökümcü
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Pota ve diğer donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında
görev alır.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Ergitme ocakları ve potalar ile diğer donanım üzerinde yapılan
ayarların uygunluğunu kontrol eder

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirlerine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Dökümcü
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını
inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve
düzenini sağlar.

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve
yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, ocak, kalıp ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makine,
malzeme ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve
temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimat­lara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı
sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli
bakım aşamalarını uygular.

E

Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu

E.2

Çalışma
donanımlarının bakım

E.2.2

Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

ve talimatlı
bakımlarını sağlamak

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları
zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde,
değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapılacak işler ve imalat programıyla ilgili talimat, iş emirleri ve
diğer belgeleri amirinden alır ve inceler.

 

 

 

 

F.1.2

İlgili iş parçasının varsa önceki imalat aşamaları hakkındaki
raporları ve teknik bilgileri inceler.

 

 

F.1

Döküm iş programını

F.1.3

Teknik dokümanlarda yer alan bilgiler doğrultusunda dökülecek olan iş
parçasına en uygun döküm yöntemini belirler.

 

 

oluşturmak

F.1.4

Yapılacak işlemler ve izlenecek sırayı göz önüne alarak tahmini işlem
süresini tespit eder.

 

 

 

 

F.1.5

Gerçekleştireceği
işlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurur.

 

 

 

 

F.1.6

Hazırladığı iş programını amirlerine onaylatır.

F

İş öncesi hazırlıkları

 

İş parçası modelini ve

F.2.1

Dökülecek parçanın şekil özelliklerine göre gerekli olan maçaları
belirler, ilgili birime bildirir.

yapmak

F.2

dökülecek malzemenin
özelliklerini incelemek

F.2.2

Dökülecek olan metal ve alaşımın ergime sıcaklığını ve ergitmede kullanılacak
ocak çeşidini tespit eder.

 

 

 

 

F.3.1

Yapılacak döküm işlemleri için gerekli ekipman
ve malzemeleri çalışma alanına getirir.

 

 

 

Döküm işlemlerinde kullanılacak ekipman ve
malzemeyi hazırlamak

F.3.2

İş emirlerinde belirtilen esaslara göre dökümde kullanılacak metal ve
alaşım çeşitlerini belirler, hammaddelerin iş alanına sevkini organize eder.

 

 

F.3

F.3.3

Ergitmede kullanılacak ocakların çalışma öncesi gerekli ön kontrol
işlemlerini ve ayarlarını talimatlarda belirtilen sırayla yapar.

 

 

 

 

F.3.4

Döküm işlemlerinde kullanılacak diğer makine ve ekipmanın
kontrol ve ayarlarını talimatlara göre yapar.

 

 

 

 

F.3.5

Tespit ettiği sorun ve arızalar varsa giderir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

İş emirlerinde belirtilen esaslara göre ergitilecek olan alaşımın
metal bileşenlerini talimatlara göre belirler.

 

 

G.1

Ergitilecek metal ve alaşımı

G.1.2

Alaşımda kullanılacak metal bileşenlerin oranını ve bu oranlara uygun
olarak hangi miktarda ergitileceklerini iş emirlerine uygun olarak tespit
eder.

 

 

bileşenlerini hazırlamak

G.1.3

Alaşım için gerekli olan katkı maddelerini talimatlara göre belirler
ve uygun kullanım miktarlarını hesaplar.

 

 

 

 

G.1.4

Pik döküm ve katkı maddelerini tartarak ergitilecek alaşım için
yeterli miktarı ocaklara sevk eder.

 

 

 

 

G.2.1

Ocak içini
gözle kontrol eder, onarım gereken kısımları ilgili birime bildirir.

 

 

 

 

G.2.2

Ocak pota kapasitesi ve dökümde kullanılacak sıvı metal miktarını göz
önüne alarak uygun miktarda şarjı ocağa yükler.

 

 

G.2

Pota
ocağında ergitme yapmak

G.2.3

Ocağın gerekli sıcaklık ve zaman ayarlarını yapar, ısıtma ve soğutma
sistemlerine güç verir.

 

Metal ve alaşımları ergitmek (devamı
var)

 

 

G.2.4

Belirli aralıklarla şarjın ergimesini takip eder, kontrollü bir
biçimde sıcaklığı artırarak tam güce ulaşır.

G

 

 

G.2.5

Sıvı metalin sıcaklığını kontrol ederek döküm için uygun sıcaklığa
yükselene kadar tam güç vermeyi sürdürür.

 

 

 

 

G.2.6

Döküm için
uygun sıcaklığa yükselen sıvı metali taşıma potalarına aktarır.

 

 

 

 

G.3.1

Ocak içini
gözle kontrol eder, onarım gereken kısımları ilgili birime bildirir.

 

 

 

 

G.3.2

Ocak
içindeki enerji akışını uygun yöntemlerle kontrol eder, aksaklıkları
bildirir.

 

 

 

 

G.3.3

Ark ocağında yer alan elektrotların boy ve sayılarını kontrol eder,
tespit ettiği uygunsuzlukları giderir.

 

 

 

 

G.3.4

Ergitilecek uygun miktardaki şarjı ocağa yükler.

 

 

G.3

Ark ocağında
ergitme yapmak

G.3.5

Ocak üzerindeki gerekli sıcaklık ve zaman ayarlarını talimatlara göre
yapar ve ocak ile soğutma sistemine enerji verir.

 

 

 

 

G.3.6

Belirli aralıklarla şarjın ergimesini takip eder, kontrollü bir
biçimde sıcaklığı artırarak tam güce ulaşır.

 

 

 

 

G.3.7

Şarjın tamamı ergidikten sonra uygun bir süre güç vermeyi sürdürerek
sıvı metalin döküm için uygun sıcaklığa ulaşmasını sağlar.

 

 

 

 

G.3.8

Döküm için uygun sıcaklığa ulaşan sıvı metali taşıma potalarına
aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.4.1

Ocağın güç sistemindeki temel kısımları talimatlara göre kontrol eder,
tespit ettiği uygunsuzlukları ilgili birime aktarır.

 

 

 

 

G.4.2

Su soğutma sisteminin çalışmasını ve su tankı ile hidrolik sistemleri
talimatlara uygun olarak kontrol eder.

 

 

 

 

G.4.3

Ocak ölçülerine uygun şablon ve sıkıştırma demirlerini hazırlar, ocak
çeperinde biriken cürufları temizler.

 

 

 

 

G.4.4

Ocak
astarını kontrol eder ve uygunsuzlukları giderir veya ilgili birime bildirir.

 

 

 

Endüksiyon ocağında ergitme yapmak

G.4.5

Ergitilecek uygun miktardaki şarjı şablona yükler, dolu şablonu
sıkıştırma demirleri vasıtasıyla ocak içine sabitler.

 

 

G.4

G.4.6

Şablon ile ocak arasında kalan boşlukları uygun astar malzemeleri ile
doldurup sıkıştırır, astar üzerine hava kanalları açar.

 

 

 

 

G.4.7

Ocağın enerji ve süre ayarlarını yapar, soğutma sistemini çalıştırır.

G

Metal ve alaşımları ergitmek

 

 

G.4.8

Ocağa enerji verir, astara sinterleme işini
yaparak ergitmeyi başlatır.

 

 

 

 

G.4.9

Uygun zaman aralıklarında gücü arttırarak sıcaklığı yükseltir ve tam
güç seviye­sinde ergitme işlemini kontrollü olarak sürdürür.

 

 

 

 

G.4.10

Ocak içinde cüruf birikimini takip eder, biriken cürufu temizler.

 

 

 

 

G.4.11

Ocak içindeki sıvı metali analiz eder, döküm sıcaklığına ulaştığında
ocak gücünü keser, sıvı metali döküm potasına aktarır.

 

 

 

 

G.5.1

Sıcaklık
ölçümü yapılacak sıvı metale göre uygun ölçüm başlığını belirler.

 

 

G.5

Sıvı metal
sıcaklığını ölçmek

G.5.2

Sıcaklık ölçüm cihazının güç (şarj) durumunu ve gerekli ayarlarını
kontrol eder, uygunsuz durumları giderir.

 

 

G.5.3

Kullanıma hazır hale getirdiği cihazın ölçüm başlığını sıvı metalin
içine talimatlarda belirtilen miktarda daldırır ve ölçümü yapar.

 

 

 

 

G.5.4

Cihaz üzerinde okuduğu sıcaklık derecesini iş emirlerinde belirtilen
referans derece ile kıyaslar, referans dereceden sapmaların giderilmesini
sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Taşınacak sıvı metal ağırlığına uygun taşıma potasını ocağın metal
akış yatağına yerleştirir.

 

 

 

 

H.1.2

Döküm
işleminde kullanacağı yeterli miktarda sıvı metali taşıma potasına aktarır.

 

 

 

 

H.1.3

Sıvı metalde biriken gaz ve cürufları uygun yöntemle alır.

 

 

H.1

Serbest (gravite) döküm yapmak

H.1.4

Sıvı metal ile dolu potayı ağırlığına uygun olarak döküm yapılacak
kalıbın yanına taşır, uygun konuma hizalar.

 

 

 

 

H.1.5

Döküm için uygun yükseklik ve açıdan sıvı metali uygun sıcaklığa
getirilmiş kalıbın yolluk kısmından döker.

 

 

 

 

H.1.6

Kalıp içinde sıvı metalin akışını, ilerleme hızını ve seviyesini
düzenli olarak kontrol eder.

 

 

 

 

H.1.7

Döküm işlemi
sonunda potada kalan sıvı metali tekrar kullanılmak üzere külçe

H

Döküm yapmak
(devamı

 

 

yapar.

var)

 

 

H.2.1

Basınçlı
döküm gerektiren parçaya ait kalıbı basınçlı döküm makinesine bağlar.

 

 

 

 

H.2.2

Uygun
sıcaklığa getirilmiş kalıp yüzeylerine, yüzey ayırıcı kimyasal uygular.

 

 

 

 

H.2.3

Kalıp parçalarını uygun konuma getirerek birbiri üzerine kapatır.

 

 

H.2

Basınçlı döküm yapmak

H.2.4

Dökülecek olan sıvı metali uygun pota yardımıyla döküm makinesinin
haznesine döker.

 

 

 

 

H.2.5

Sıvı metali döküm makineleri vasıtasıyla kalıplara uygun basınçta
döker ve soğumasını bekler.

 

 

 

 

H.2.6

Soğuyan iş
parçasını makinenin itici aparatları yardımıyla kalıptan çıkartır.

 

 

 

 

H.2.7

Kalıp parçalarını tekrar uygun konuma getirerek birbiri üzerine kapatır
ve döküm işlemini tekrarlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.3.1

Kalıp ve model özelliklerine uygun dönüş ve devir hızını hesaplar.

 

 

 

 

H.3.2

Kalıbı tel fırça ve basınçlı su ile temizler ve kurutur, kalıp iç
yüzeyini uygun boya ile boyar.

 

 

 

 

H.3.3

Kalıba ön ısıtma uygular.

 

 

H.3

Savurma döküm yapmak

H.3.4

Savurma döküm işlemine uygun yolluğu hazırlar ve kalıp ile
birleştirir.

 

 

 

 

H.3.5

Savurma döküm makinesini düşük devirde çalıştırır ve kontrollü olarak
hesaplanan devre yükseltir.

H

Döküm yapmak

 

 

H.3.6

Sıvı metali uygun pota yardımıyla yolluktan kalıba döker.

 

 

H.3.7

Katılaşma tamamlanınca makineyi durdurur ve uygun araçlar yardımıyla
iş parçasını kalıptan çıkartır.

 

 

 

 

H.4.1

Hassas döküm işlemi yapılacak seramik salkım kalıplan fırınlayarak
döküm için uygun sıcaklığa getirir.

 

 

 

 

H.4.2

Döküm için uygun sıcaklığa gelen kalıpları yollukları yukarı gelecek
ve dik biçim­de sıralara dizer.

 

 

H.4

Hassas döküm yapmak

H.4.3

Ocaktan uygun pota vasıtasıyla aldığı sıvı metali hassas döküm
tekniklerini uygulayarak kalıplara döker.

 

 

 

 

H.4.4

Soğuyup sertleşen iş parçalarını uygun aletler kullanarak kalıplardan
çıkartır.

 

 

 

 

H.4.5

Salkım halindeki iş parçalarını temizleme tekniklerini uygulayarak
temizler ve birleşme noktalarını keserek iş parçalarını birbirinden ayırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Kalıptan çıkan iş parçasının yolluk, besleme gibi kısımlarını malzeme
özelliğine göre keserek veya kırarak parçadan ayırır.

 

 

 

 

I.1.2

Kalıptan çıkan iş parçası üzerine yapışmış kalıp ve maça kumu
kalıntılarını uygun donanım ile temizler.

 

 

 

 

I.1.3

Temizlenecek iş parçası ile temizleyici malzemeyi tambur makinesine
koyar, iş yükleme kapağını kilitler ve iş parçalarını tambur makinesinde
temizler.

 

 

 

 

I.1.4

İş parçası özelliklerine uygun temizleme kumunu seçer, kumlama
makinesine yükler ve iş parçasını kumlayarak temizler.

I

Dökülen iş parçasını temizlemek

I.1

Dökülen iş parçasını temizlemek

I.1.5

Basınçlı su veya asit ile temizlenecek iş parçalarını temizleme
sistemine yerleştirir, sistem üzerinde gerekli ayarları yapar ve iş parçasını
temizler.

 

 

 

 

I.1.6

İş parçası yüzeyindeki çapakları almada kullanılacak uygun yöntemi iş
emirlerine göre belirler.

 

 

 

 

I.1.7

El ile yapılacak çapak alma işleminde, iş parçasını mengeneye bağlar,
uygun özellikteki eğe ile çapak alma işlemi yapar.

 

 

 

 

I.1.8

Zımpara makinesi ile yapılacak çapak alma işleminde, parçayı tezgâha
bağlar, iş parçasının özelliklerine uygun zımpara taşını seçer, devir hızını
ayarlar ve iş parçasını zımparalar.

 

 

 

 

I.1.9

Taşlama makinesi ile yapılacak çapak alma işleminde, iş parçasını
uygun şekilde konumlar, uygun taşlama tekniklerini uygulayarak çapak alma
işlemi yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Dökümcü
(Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

J.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

J.1.1

Ocak, kalıp ve ekipmanın temel özellikleri
ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

J.1.2

Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

J.2

Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

J.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

J.2.2

Dökümcülük ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri
uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Dökümcü
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Ark ocağı

2.

Aspiratör

3.

Bağlama aparatları

4.

Balyoz

5.

Bara

6.

Basınçlı döküm makinesi

7.

Bilgisayar

8.

Cetvel

9.

Çeşitli alaşım malzemeleri

10.

Çeşitli anahtar takımları

11.

Çeşitli katkı malzemeleri

12.

Çeşitli temizlik malzemeleri

13.

Çeşitli yakıcı ve yanıcı gazlar

14.

Eğe

15.

Elek çeşitleri

16.

Elektrot çeşitleri

17.

Endüksiyon ocağı

18.

Hava kompresörleri

19.

Kantar

20.

Kılavuz takımları

21.

Kireç taşı

22.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)

23.

Kontrol, hata/fire formları

24.

Kumlama makinesi

25.

Kumpas

26.

Kuru kum ve metal parçacıkları

27.

Kurutma makineleri

28.

Maçalar

29.

Malzeme katalogları

30.

Mengene çeşitleri

31.

Metre

32.

Modeller

33.

Numune kesme cihazı

34.

Pota çeşitleri

35.

Pota ocağı

36.

Püskürtmeli yıkama makinesi

37.

Savurma döküm makinesi

38.

Sesli haberleşme cihazı

39.

Sıvı metal sıcaklık ölçüm cihazı

40.

Soğutma sıvıları ve kimyasalları

41.

Spiral taşı

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Dökümcü
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No42.

Şiş çeşitleri

43.

Tamburlu temizleme makinesi

44.

Tartı

45.

Taşıma-kaldırma ekipmanı

46.

Taşlama makinesi

47.

Tel fırça

48.

Temel el aletleri

49.

Uyarı levhaları

50.

Zımpara taşı

51.

Zincirler

3.3.

Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

3.

Çevre koruma uygulamaları bilgisi

4.

Döküm teknikleri bilgisi

5.

Ekip içinde çalışma yeteneği

6.

Ekipman ve araçların kullanımı bilgisi

7.

El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

8.

El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

9.

Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı güvenli şekilde kullanım
becerisi

10.

Ergitme ocakları kullanım bilgisi

11.

Geri dönüşümlü atık bilgisi

12.

Hassas ölçüm yapabilme becerisi

13.

İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

14.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

15.

Kalıplama teknikleri bilgisi

16.

Kalite güvence sistemleri bilgisi

17.

Kalite kontrol metotları bilgisi

18.

Kayıt tutma ve raporlama becerisi

19.

Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve
becerisi

20.

Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel
özellikleri bilgisi

21.

Mesleki terim bilgisi

22.

Metal ergitme teknikleri bilgisi

23.

Muayene ve test teknikleri bilgisi

24.

Otonom bakım prosedürleri
bilgisi

25.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

26.

Risk analizi bilgi ve becerisi

27.

Soğutma sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve
kullanma bilgisi

28.

Sorun tespit ve giderme yöntemleri bilgisi

29.

Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

30.

Standart ölçüler bilgisi

31.

Tehlikeli atık bilgisi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Dökümcü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı32.
Teknik resim okuma ve yorumlama bilgisi

33.
Teknik spesifikasyonlar
bilgisi34.

Temel bilgisayar bilgisi

35.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

36.

Temel elektrik bilgisi

37.

Temel kimya bilgisi

38.

Temel malzeme bilgisi

39.

Temel meslek matematiği bilgisi

40.

Temel metal iç-yapı bilgisi

41.

Üretim süreçleri bilgisi

42.

Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

43.

Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve
sakin olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Arıza tespitinde deneme ve uygulama yapmak

4.

Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

5.

Çalışma donanımları ve makinelerin durumunu
dikkatle denetlemek

6.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.

Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.

Detaylara özen göstermek

9.

Dikkatli ve titiz olmak

10.

Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

11.

Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

13.

Gerekli ve acil durumlarda donanım
çalışmasını durdurmak

14.

Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve
izlemek

15.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

16.

İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

17.

Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini
gözetmek

18.

Korunması gereken malzeme ve gereçlerin
korunmasını özenle yapmak

19.

Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

20.

Mesleki gelişim için araştırmaya istekli
olmak

21.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

22.

Planlı ve organize olmak

23.

Son kontrolleri dikkatle uygulamak

24.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

25.

Süreç kalitesine özen göstermek

26.

Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

27.

Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde
kullanmak

28.

Tehlike durumlarında ilgilileri
bilgilendirmek

29.

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp
değerlendirmek

11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Dökümcü
(Seviye 4)                                                                                         11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No30.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

31.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

32.
Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

33.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Dökümcü
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0149-4
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Dökümcü (Seviye 4) meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>