DÖKÜM MODELCİSİ SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

DÖKÜM MODELCİSİ SEVİYE 5

REFERANS
KODU / 11UMS0150-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 18.08.2011-28029©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

DÖKÜM MODELCİSİ

Seviye:

51

Referans Kodu:

11UMS0150-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

26.07.2011 Tarih ve 2011/52 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

18.08.2011-28029

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (5)
olarak belirlenmiştir.

© Mesleki
Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)                                                                         11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR BECERİ:
Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

DÖKÜM: Metalleri, çeşitli yollarda ergitip,
kalıplara dökerek istenilen şeklin elde edilmesi işlemini,

EL DEKUPAJI: Metal ve ahşap türünden
malzemeleri hassas bir şekilde kesmek amacıyla kullanılan el aletini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALIP: Çeşitli malzemelerden üretilen, iki
veya daha fazla ayrı parçadan müteşekkil, iç kısmında dökülecek parça
şeklinde boşluk olan cismi,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden
fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek
veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

MAÇA: Kum çamur veya metal gibi malzemelerden
üretilen, dökülecek parçanın boş veya delik çıkması istenen kısımları için,
uygun ölçülerde hazırlanarak kalıba konan özel şekilli cismi,

MALA YÜZEYİ:
Modelin, genellikle en geniş yüzeyinden seçilen, modelin kalıptan çıkarılması
ve kalıp ayırma işlemlerinde kullanılan yüzeyi,

MARKALAMA: İş parçası üzerinde işlem görecek
kısımların uygun gereçler ile işaretlenmesi işlemini,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun
olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

MİHENGİR:
Hassas markalama ve kontrol işlerinde kullanılan bir el aletini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)                                                                         11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                               Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMİKROMETRE: Yuvarlak cisimlerin çapını, düz
cisimlerin kalınlığını ölçmeye yarayan hassas ölçeme aletini,

MODEL KALIBI: Kalıplamada kullanılacak
modelin oluşturulması için gerekli prototip
kalıbını,

MODEL: Dökülecek olan iş parçası ile birebir
aynı şekilde, kalıp kumuna uygun konumda gömülerek sıvı metalin döküleceği
boşlukları temin eden parçayı,

OTONOM BAKIM: Makine ve tezgâh
operatörlerinin kullandıkları donanım üzerinde kendi kendilerine
yapabilecekleri bakım işlemlerini,

PANTOGRAF: Kopyalanmak istenilen bir şekil
veya cismin uygun ölçekte bire -bir kopyasının çıkarılmasında kullanılan
aleti,

PLANYA: Ahşap veya metal malzeme üzerinde
talaş kaldırma yoluyla, yüzey düzeltme, ölçüye getirme gibi işlemlerin
yapıldığı tezgahı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

TALAŞ KALDIRMA: Çeşitli tezgah veya makineler
kullanarak ya da kesici, delici, aşındırıcı takımlar ile,
iş parçası üzerinden istenilen ölçüler içinde malzeme kaldırma işlemini,

TEHLİKE: İnsanların yaralanması,
hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar
görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel
kaynak veya durumu,

TEKNİK RESİM: Üretimi yapılacak olan iş
parçasının, belli ölçüler, toleranslar ve özel işaretlemeler kullanılarak, el
veya bilgisayar yolu ile çizilen şematik resmini,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından
geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………………………….. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat …………………………………………………………………………………………………………  8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………….. 22

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………… 23

3.4.
Tutum ve Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 26©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Döküm Modelcisi (Seviye 5)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından
hazırlanmıştır.

Döküm
Modelcisi (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Döküm Modelcisi (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Döküm Modelcisi (Seviye 5), döküm yoluyla
üretilecek veya model değişikliği yapılacak çeşitli şekil ve özellikteki
metal malzemelerden üretilecek parçaların modellerini, teknik resim veya
numune parçalara uygun olarak, kalıplama teknikleri ve döküm esaslarına göre
ağaç, plastik veya metal gibi çeşitli malzemelerden üreten kişidir. Yeni
model üretimi sonucunda, modelin talimatlar, iş emirleri ve standartlarda
belirtilen şekil, oran, boyut değerlerine uygun olması, beklenen kalite
gereklerine sahip olması, malzemelerin ve kullanılan ekipmanın
zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde
belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Modelleme işlemleri
sırasında, dökülecek iş parçasına ilişkin her türlü teknik çizim ve iş
emirleri ile malzeme ve kalıplama bilgilerinin doğru okunup yorumlanması,
yapılacak model ve kullanılan malzemeye uygun model çeşidinin tespit
edilmesi, gerekli teknik çizimlerin gerçekleştirilmesi gibi işleminin uygulanması
ile üretilmiş modelin çeşitli ölçüm teknikleri ile şekil, oran, boyut
değerlerinin ölçülmesi ve modellerin uygun biçimde istiflenmesi Döküm
Modelcisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Döküm Modelcisi (Seviye 5), genel nezaret
altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından,
kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlem­lerin
yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan
arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan iş
parçalarının teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasının
sağlanması, temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın otonom
bakım ve temizliğinin yapılması, gerekli aparat ve takımların temini için
öneri ve bildirimlerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması, modelcinin sorumlulukları arasında yer alır.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO
08 : 7222 (Alet
Yapımcıları ve İlgili İşlerde Çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKatı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile
ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Modelleme işlemleri, atölye, fabrika,
imalathane ve benzeri kapalı alanlarda, ayakta veya oturarak
gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, sıcak, nem,
koku, kimyasal maddelere ve toza maruz kalma gibi iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini gerektiren riskler bulunmaktadır. Döküm Modelcisi, işlemler
sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Modelcinin, ağır ve tehlikeli işlerde
çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere
veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları
öğrenir.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları
uygulamak

A.1.2

Yapılan iş
için öngörülmüş iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
diğer personelin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

 

İş sağlığı
ve güvenliği,

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.

A

yangın ve acil
durum kurallarını uygulamak

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapar.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alır.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bil dirir.

 

 

 

A.3.3

Uygulanan işleme özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve
tatbikatlarda gerekli uygulamaları yapar.

11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri doğru bir
şekilde saptar.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesini sağlar.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflama­yı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve
malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmaları yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Pota, kalıp ve diğer donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine
uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetler.

 

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

İşlemlerinin uygunluğunu denetleme çalışmalarında kendisine verilen
görevleri yapar.

 

 

 

 

C.3.3

İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve
yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan
yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını
inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve
düzenini sağlar.

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri verilen talimatlara göre seçer ve hazırlar.

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, donanım ve araçları çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu denetler.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde
kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depo lar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı
sezildiğin- de çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

 

Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
ve kalibrasyon aşamalarını uygular.

E

E.2

Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.2

Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

 

sağlamak

 

 

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder
ve uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları
zamanında tespit eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları
oluşturur ve ilgililere aktarır.

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedüre
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde
değiştirilmesi için amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapılacak işler ve imalat programıyla ilgili talimat, iş emirleri ve
diğer belgeleri amirinden alır.

 

 

 

 

F.1.2

İlgili iş parçası ve modelin varsa önceki imalat aşamaları hakkındaki
raporları ve teknik bilgileri veya parça numunelerini inceler.

 

 

 

 

F.1.3

Talimatlarda
belirtilen iş parçası modeline uygun modelleme çeşidini tespit eder.

 

 

F.1

İş programını yapmak

F.1.4

İş emirleri ve talimatlarda belirtilen esaslara göre çalışma
aşamalarında yapacağı işlemleri ve sıralamasını belirler.

 

 

 

 

F.1.5

Gerçekleştirilecek
işlemleri göz önüne alarak tahmini işlem süresini tespit eder.

 

 

 

 

F.1.6

İşlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurur.

 

 

 

 

F.1.7

İş programını amirine onaylatır.

F

İş öncesi kontrol ve hazırlıkları yapmak

 

 

F.2.1

Gerçekleştireceği işlemlerde gerekli ölçme aletlerini belirler ve
listeler.

 

 

F.2

Ölçme
aletlerini kontrol etmek

F.2.2

Kullanım listesinde yer alan ölçme aletlerinin doğruluk ve kalibrasyonlarını uygun mastarlar ile kontrol eder.

 

 

 

 

F.2.3

Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirine bildirerek bunların kalibrasyon ve ayarlarını yaptırır.

 

 

 

 

F.3.1

Üretilecek modelin dayanım, şekil ve yüzey özelliklerine göre yapım aşamasında
kullanılması uygun malzemelere karar verir.

 

 

 

 

F.3.2

Yapılacak
modelleme için gerekli ekipman ve malzemeleri
çalışma alanına getirir.

 

 

F.3

Modelleme işlemlerinde kullanılacak ekipman
ve

F.3.3

Kullanılacak makine, tezgah gibi donanımlarda
gerekli ön kontrol işlemlerini talimatlarda belirtilen sırayla yapar.

 

 

 

malzemeyi hazırlamak

F.3.4

Üretilecek model/modellerde kullanılacak hammaddeler, kimyasallar ve
diğer malze­melerin kullanım miktarlarını ve oranlarını talimatlara uygun
olarak tespit eder.

 

 

 

 

F.3.5

Kullanılacak ekipman ve malzemede tespit
ettiği sorun ve arızalar varsa giderilme­sini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Numune iş parçası ve model üzerinde gerekli ölçüm işlemlerini uygun
donanım kullanarak yapar.

 

 

 

 

G.1.2

İş emirleri ve ilgili teknik çizimlerde verilen ölçülere ilişkin
oranlama ve hesaplamaları yapar.

 

 

 

 

G.1.3

Ölçülendirme tekniklerini uygulayarak çizimde kullanılacak uygun
ölçüyü ve tolerans değerlerini belirler.

 

 

G.1

Teknik resim çizmek

G.1.4

Çizimde gösterilecek kesit yerlerini belirler ve ilgili çizimleri
yapar.

 

 

 

 

G.1.5

Uygun kroki çizim yöntemi ve oranı kullanarak kroki çizer.

 

 

 

 

G.1.6

Perspektif
çizimi için uygun yöntemi belirler, oranlama yapar ve perspektif çizer.

G

Model tasarımı yapmak

 

 

G.1.7

Üretilecek modelin resmini ve montaj kılavuzunu uygun bilgisayar
programı veya çizim araçları kullanarak çizer.

 

 

G.2.1

Üretilecek iş parçasına ilişkin talimatları dikkate alarak
gerçekleştireceği model – lemeye uygun yapım
sistemini ve kullanılacak malzemeyi belirler.

 

 

 

 

G.2.2

Üretilecek modelin, tek veya çok parçalılık
durumunu; maçalı veya maçasız
oluşunu talimatlar ve teknik çizimlere göre belirler.

 

 

 

 

G.2.3

Teknik çizimlerdeki oran ve değerleri göz önüne alarak mala yüzeyi,
eğim, koniklik ve maça başı gibi gerekli değerleri
belirler.

 

 

G.2

Modeli tasarlamak

G.2.4

İş emirlerinde belirtilen iş parçası üretim miktarı ve kullanılacak
üretim yöntemine göre gerçekleştirilecek model üretim miktarını belirler.

 

 

 

 

G.2.5

Model üretim aşamalarını belirler, gerekli belge ve raporları
doldurarak amirine onaylatır, astları ile bilgi paylaşır.

 

 

 

 

G.2.6

Model üretimi için seçilen sistem ve kullanılacak malzeme
özelliklerine göre gerekli olan model iskeletini uygun malzeme kullanarak
yapar.

 

 

 

 

G.2.7

Modelin
üretim aşamasında gerektireceği maçalar için ilgili birime bilgi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Model yapımında kullanacağı ahşap parçalarını, ölçme ve markalama ekipmanı kullanarak markalar.

 

 

 

 

H.1.2

Markalama ile belirlenmiş referans noktalara göre kesme, delme türü
işlemleri işlem türüne uygun tezgah vasıtasıyla
yapar.

 

 

 

 

H.1.3

Ahşap parçalar üzerindeki uygun olmayan yüzey pürüzü ve kalınlıkları
gerekli talaş kaldırma tekniklerini uygulayarak giderir.

 

 

 

 

H.1.4

Ahşap parçalar ve model üzerinde gerçekleştirilmesi gereken yüzey
işlemleri için gerekli el aletlerini belirler.

H

Model üretimi yapmak

H.1

Ahşap malzemeden model

H.1.5

El aletlerinin keskinlik ve ayarlarını denetler, uygunsuzlukların
giderilmesini sağlar.

(devamı var)

üretimi yapmak

H.1.6

El aletleri ile yüzey işlemlerini, ahşaba uygun işlem yönünü
kullanarak ve kontrol mastarları ile yapar.

 

 

 

 

H.1.7

Markalama ile belirlenmiş referans noktalarını ve teknik resimlere
belirtilen talimatları dikkate alarak birleştirilmesi gereken parçaları ve
uygun sırayı belirler.

 

 

 

 

H.1.8

Birleştirme işleminde kullanılacak birleştirme elemanlarını ve
kimyasallarını belirler.

 

 

 

 

H.1.9

Ahşap parçaları uygun birleştiricileri kullanarak, önceden belirlenmiş
sırada birleştirir.

 

 

 

 

H.1.10

Uygun ölçme aletleri ve mastarlar kullanarak hazırlanan modelin
uygunluğunu denetler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.2.1

Üretilecek metal modelin ana ahşap modelini, ahşap model üretim
tekniklerini kullanarak yapar.

 

 

 

 

H.2.2

Ahşap modeli döküm bölümüne sevk eder ve modelin uygun döküm teknikleri
kullanılarak dökülmesini sağlar.

 

 

 

 

H.2.3

Blok metal malzemeden üretilecek modeller için bilgisayar destekli
teknik çizim yapar.

 

 

 

 

H.2.4

Bilgisayar destekli teknik çizimlere uygun talaş kaldırma tezgahlarını kullanarak blok metalden kaba modeli üretir.

H

Model üretimi yapmak

H.2

Metal malzemeden model

H.2.5

Metal model
üzerindeki çapak ve kaba pürüzleri uygun el aletleri ile temizler.

(devamı var)

üretimi yapmak

H.2.6

Model ölçülerini uygun ekipman ile kontrol
eder ve uygunsuzlukları talaş kaldırma tezgahlarını kullanarak giderir.

 

 

 

 

H.2.7

Model üzerine eklenecek plaka, parça veya model parçası gibi ekler
için gerekli markalamayı uygun ekipman ile yapar.

 

 

 

 

H.2.8

Model üzerindeki markalamaları referans alarak, uygun el aleti veya tezgah ile gerekli delme ve diğer talaş kaldırma
işlemlerini yapar.

 

 

 

 

H.2.9

Model üzerine eklenecek plaka ve parçaları ya da çok parçalı
modellerde model ana parçalarını uygun pim ve diğer birleştirme ekipmanları ile birleştirir.

 

 

 

 

H.2.10

Üretilen model veya modelleri bir sonraki üretim aşaması için ilgili
birime ya da iş emirlerinde belirtilen depolama alanına sevk eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.3.1

Sentetik akışkan malzemelerden üretilecek modelin ana ahşap modelini,
ahşap model üretim tekniklerini kullanarak yapar.

 

 

 

 

H.3.2

Model için gerekli dişi kalıbın kalıplanacağı çerçeve ve tablayı uygun
malzeme kullanarak yapar veya hazır stoklardan seçer.

 

 

 

 

H.3.3

Ana modeli çerçeve ve tabla üzerinde uygun şekilde konumlar, gerekli
yüzey ayırıcı kimyasalları iş emirlerinde belirtilen standartlara uygun seçer
ve uygular.

 

 

 

 

H.3.4

Kalıplama işlemlerinde dikkat edilecek hacim ve ağırlık türü
hesaplamaları, kullanılacak malzeme türüne uygun olarak yapar.

H

Model üretimi yapmak

H.3

Sentetik akışkan malzeme çeşitlerinden model üretimi yapmak

H.3.5

Kalıplamada kullanacağı sentetik akışkan dolgu maddesini seçer, iş
emirlerinde belirtilen oranlara göre gerekli kimyasalları karıştırarak
hazırlar.

(devamı var)

H.3.6

Sentetik akışkan dolgu maddesini çerçeve içine uygun şekilde döker,
gerekli sertleşme süresini bekler.

 

 

 

 

H.3.7

Kalıp ve çerçeveyi ters çevirerek konumlar, mala yüzeyi üzerine uygun
çektirme aparatlarını takar ve ana modeli kalıptan ayırır.

 

 

 

 

H.3.8

Elde ettiği dişi kalıp üzerinde gerekli kısımlara uygun yüzey ayırıcı
kimyasal uygular.

 

 

 

 

H.3.9

Model üretiminde kullanılacak sentetik akışkan malzemeyi hazırlar ve
dişi kalıbın boşluklarını dolduracak şekilde kalıp içine uygular.

 

 

 

 

H.3.10

Sertleşme süresi sonunda modeli kalıptan çıkartır, çok parçalı
modellerde birleştirme yüzeylerine gerekli bağlantı pimlerini uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.4.1

Modelleme işleminde kullanılacak uygun straforu talimatlara göre
seçer.

 

 

 

 

H.4.2

Modelin teknik çizimlerini uygun markalama gereçleri kullanarak
strafor üzerine aktarır.

 

 

H.4

Strafor malzemeden model üretimi yapmak

H.4.3

Uygun el aleti ya da tezgah kullanarak,
markalanmış referans noktalarına göre strafor üzerinden talaş kaldırır.

 

 

 

 

H.4.4

Model üst
yüzeyini ve kesilen kısımları uygun zımpara ile zımparalayarak düzeltir.

 

 

 

 

H.4.5

Kullanıma hazır model ya da modelleri bir sonraki üretim aşaması için
veya stoklanmak üzere ilgili birime sevk eder.

 

 

 

 

H.5.1

Üretimi yapılacak modelin üç boyutlu çizimini iş emirlerinde
belirtilen esaslara göre uygun bilgisayar programı üzerinde yapar.

H

Model üretimi yapmak

 

 

H.5.2

Çizimini gerçekleştirdiği teknik resmi uygun formata dönüştürerek
model üretim makinesine aktarır.

 

 

 

 

H.5.3

Model üretiminde kullanılacak malzemeyi ve gerekli katkı maddelerini talimatlara
göre belirler ve uygun ölçülerde makine haznesine yükler.

 

 

H.5

Bilgisayar
destekli makinede

H.5.4

Model üretim makinesi üzerindeki gerekli parametre ve diğer ayarları
talimatlara uygun olarak yapar.

 

 

model üretimi
yapmak

H.5.5

Model üretim makinesini çalıştırarak işlemi başlatır, üretim işlemi
sırasında malzeme ve makine özelinde gerçekleştirilmesi gereken işlemleri
yapar.

 

 

 

 

H.5.6

İşlem bitiminde üretilmiş olan modeli malzeme ve makine gereklerine
uygun şekilde çıkartır.

 

 

 

 

H.5.7

Model üst yüzeyinde yapılması gereken üst yüzey işlemlerini
talimatlara uygun olarak yapar.

 

 

 

 

H.5.8

Kullanıma hazır model ya da modelleri bir sonraki üretim aşaması için
veya stoklanmak üzere ilgili birime sevk eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Üretim süreci tamamlanan veya devam eden model ve model parçaları il e
ilgili referans değerlerin yer aldığı teknik çizimleri ve iş emirlerini
inceler.

 

 

 

 

I.1.2

Model ve parça özelliklerine uygun ölçüm tekniklerini belirler.

 

 

 

 

I.1.3

Ölçme
işleminde kullanacağı ölçüm ekipmanını ve mastarları
iş alanına getirir.

 

 

I.1

Hassas ölçüm ve kontrol

I.1.4

Gönye kullanarak model üzerindeki ilgili kısımların diklik ve
paralelliğini referans değerlere göre kontrol eder.

 

 

yapmak

I.1.5

Mikrometre, optik ve dijital ölçme aletlerini kullanarak model
üzerindeki ilgili kısımların referans değerlere göre uygunluğunu kontrol
eder.

 

 

 

 

I.1.6

Mihengir, açıölçer,
pergel gibi ekipmanları kullanarak model üzerindeki
açılı kısımların teknik çizim ve iş emirlerinde istenen ölçülere uygunluğunu
denetler.

I

Yüzey düzeltme ve kontrol işlemlerini yapmak

 

 

I.1.7

Ölçüm
işlemleri sonunda karşılaştığı uygunsuzluklar ile ilgili formları doldurur.

 

 

I.1.8

Referans ölçülerle uyumsuz modellerin düzeltme işlemlerini yapar veya
ilgili birime sevk eder.

 

 

 

 

I.2.1

Modelin üst yüzey işlemlerinde kullanacağı malzeme ve ekipmanı seçer, çalışma alanına getirir.

 

 

 

 

I.2.2

Uygun zımpara çeşitlerini kullanarak model dış yüzeyini zımparalar ve
pürüzleri giderir.

 

 

I.2

Yüzey düzeltme ve bitirme

I.2.3

Model dış yüzeyine uygulanacak macunu hazırlar ve gerekli kısımlara
macunu uygular.

 

 

işlemlerini yapmak

I.2.4

Modele uygulanacak astar boya, boya ve verniği talimatlara göre
belirler ve hazırlar.

 

 

 

 

I.2.5

Model yüzey özelliklerine uygun boyama tekniklerini kullanarak astar
boya, boya ve verniği, gerekli model dış yüzeylerine uygular.

 

 

 

 

I.2.6

İşlemleri biten model veya modelleri bir sonraki üretim aşaması ya da
depolama için sevk eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Bireysel mesleki gelişimi

J.1.1

Döküm modelleme teknikleri ve model üretim yöntemlerine ilişkin
eğitim, kurs ve seminerlere katılır.

J

Mesleki gelişim

konusunda çalışmalar
yapmak

J.1.2

Mesleği ile
ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri çeşitli kaynaklardan takip eder.

faaliyetlerine katılmak

J.2

Astlarına ve
diğer çalışanlara

J.2.1

Döküm Modelciliği ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitim
uygulamaları yapar.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

J.2.2

Sürdürdüğü çalışmalar sırasında bilgi ve deneyimlerini birlikte
çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)                                                                           11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Ahşap bloklar

2.

Ayarlı gönye

3.

Bağlama aparatları

4.

Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida,
perçin vb.)

5.

Bilgisayar

6.

Boya kimyasalları

7.

Çeşitli anahtar takımı

8.

Çeşitli kontrplaklar

9.

Çeşitli temizlik malzemeleri

10.

Dijital ölçüm aletleri

11.

El breyzi

12.

El dekupajı

13.

El planyası

14.

El rendesi çeşitleri

15.

Fırça çeşitleri

16.

Kalıplama kimyasal malzemeleri

17.

Kesici, delici ve yontucu uçlar

18.

Keski çeşitleri

19.

Kılavuz takımları

20.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu
burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü,
toz maskesi, koruyucu elbise)

21.

Kontrol, hata/fire formları

22.

Kumpas

23.

Malzeme katalogları

24.

Markalama araçları

25.

Matkap tezgahları

26.

Mengene çeşitleri

27.

Metal bloklar

28.

Mihengir

29.

Mikrometre

30.

Modelleme araçları

31.

Modelleme kimyasal malzemeleri

32.

Numune kesme cihazı

33.

Nümeratör

34.

Optik ölçüm aletleri

35.

Oyma takımları

36.

Pantograf

37.

Pirometre çeşitleri

38.

Pleyt

39.

Radyus tarağı

40.

Sesli haberleşme cihazı

41.

Su terazisi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı42.
Şerit metre

43.
Talaşlı işlem tezgahları44.

Taşıma-kaldırma ekipmanı

45.

Taşlama makinesi

46.

Teknik çizim takımı

47.

Teknik resimler

48.

Temel el aletleri

49.

Törpü çeşitleri

50.

Uyarı levhaları

51.

V yatağı

52.

Vernik çeşitleri

53.

Zımpara çeşitleri

3.3.

, Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Ahşap işleme teknikleri bilgisi

3.

Analitik düşünme yeteneği

4.

Boya kimyasalları hazırlama teknikleri
bilgisi

5.

Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

6.

Çevre koruma yöntemleri bilgisi

7.

Ekip içinde çalışma yeteneği

8.

Ekipman ve araçların kullanımı bilgisi

9.

El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

10.

El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

11.

Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı güvenli şekilde kullanım
becerisi

12.

Geri dönüşümlü atık bilgisi

13.

Hassas ölçüm yapabilme becerisi

14.

İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

15.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

16.

Kalite güvence sistemleri bilgisi

17.

Kalite kontrol metotları bilgisi

18.

Kayıt tutma ve raporlama becerisi

19.

Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve
becerisi

20.

Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel
özellikleri bilgisi

21.

Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

22.

Meslek matematiği bilgisi

23.

Mesleki terim bilgisi

24.

Model parçaları birleştirme teknikleri
bilgisi

25.

Model kimyasalları hazırlama bilgisi

26.

Modelleme teknikleri bilgisi

27.

Muayene ve test teknikleri bilgisi

28.

Otonom bakım prosedürleri
bilgisi

29.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)                                                                           11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No30.

Risk analizi bilgi ve becerisi

31.

Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

32.

Standart ölçüler bilgisi

33.

Talaşlı imalat teknikleri bilgisi

34.

Tehlikeli atık bilgisi

35.

Teknik resim çizim teknikleri bilgisi

36.

Teknik resim okuma ve yorumlama bilgisi

37.

Teknik spesifikasyonlar
bilgisi

38.

Temel bilgisayar bilgisi

39.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

40.

Temel kalıplama teknikleri bilgisi

41.

Temel malzeme bilgisi

42.

Üç boyutlu düşünme ve modelleme yeteneği

43.

Üretim süreçleri bilgisi

44.

Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

45.

Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Arıza tespitinde deneme ve uygulama yapmak

4.

Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

5.

Çalışma donanımları ve makinelerin durumunu
dikkatle denetlemek

6.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.

Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.

Detaylara özen göstermek

9.

Dikkatli ve titiz olmak

10.

Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

11.

Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

12.

Gerekli ve acil durumlarda donanım çalışmasını
durdurmak

13.

Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve
izlemek

14.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

15.

İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

16.

Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17.

Korunması gereken malzeme ve gereçlerin
korunmasını özenle yapmak

18.

Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

19.

Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

20.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

21.

Planlı ve organize olmak

22.

Son kontrolleri dikkatle uygulamak

23.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

24.

Süreç kalitesine özen göstermek

25.

Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Döküm
Modelcisi (Seviye 5)                                                                           11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No26.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

27.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

28.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

29.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

30.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

31.
Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

32.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

Döküm
Modelcisi (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0150-5
/ 26.07.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Döküm Modelcisi (Seviye 5) meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>