CNC PROGRAMCISI SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

CNC PROGRAMCISI SEVİYE 5

REFERANS KODU/12UMS0216-5

RESMİ
GAZETE TARİH-SAYI/ 13.06.2012 – 28322(Mükerrer)

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
1

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Meslek:

CNC PROGRAMCISI

Seviye:

51

Referans Kodu:

12UMS0216-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

18.04.2012 Tarih ve 2012/32 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

13.06.2012 – 28322 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi,
sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012                                                                                                                            Sayfa
2

 

 

CNC Programcısı (Seviye 5)                                                     12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ANALİZ:
Bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, bu parçaları ve
aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yolunu,

ARAÇ
ÇUBUKLARI: Kullanıcının program komutlarına daha çabuk ulaşması için gerekli
komut simgelerinin bulunduğu çubuk menüyü,

ARTIMSAL
ÖLÇÜ: En son bulunduğu nokta neresi ise orasının referans kabul edildiğini ve
ölçü değerlerinin buna göre verildiğini,

BAĞLAMA
KALIBI (FİKSTÜR): İş parçasının bağlanmasına yardımcı olan aparatı,

CNC:
Bilgisayarlı Sayısal Kontrolü,

ÇİZİM
KOMUTLARI: Bilgisayar destekli çizim programında kullanılan çizim
komutlarını,

DEVİR
SAYISI: İş parçasının veya iş milinin bir dakikada yaptığı dönme sayısını,

DOSYA
FORMATI: Bilgisayarda kullanılan dosyaları birbirinden ayırmak için
belirlenmiş özellikleri,

G
VE M KODU: CNC programında, tezgaha yaptırılmak
istenen hareket ve fonksiyon kodlarını,

GENLEŞME
KATSAYISI: Bir maddenin ısı etkisiyle genleştiği miktarın belirlenmesi için
kullanılan katsayıyı,

GÜVENLİ
ÇALIŞMA MESAFESİ: İş parçası çevresinde belirlenen emniyet mesafesini,
GÜVENLİK POZİSYONU: Kullanılan takımların güvenli referans noktasını,

HAREKET
KODLARI: Tezgâh hareketlerini sağlayan CNC program kodlarını,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

ISO: Uluslararası Standart
Organizasyonunu,

İLERLEME HIZI: Kesici
takımın iş parçasının kendi ekseni etrafında bir tam devrinde almış olduğu
yolu,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLEME
GÜCÜ: Kesici aletlerle, metal parçaların üzerinden çeşitli yöntemlerle talaş
kaldırma gücünü,

İŞLEME
HIZ LİMİTLERİ: İş parçası üzerinden talaş
kaldırırken yapılan hız limitlerini,

İŞLEME
YÖNÜ: İşlenen parçanın yüzeyi ile kalemin kesici yüzeyinin hareket yönünü,

K
FAKTÖRÜ: Sac parçaların bükümünde gerçekleşen uzama miktarının
hesaplanmasında kullanılan katsayıyı,

KATER:
Torna tezgahlarında kullanılan kesici takım
tutucusunu,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
3

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)                                                     12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Ulusal Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

KATI MODELLEME: İşlenecek parçayı gerçeğe en
yakın şekilde modellemek amacıyla kullanılan çizim yöntemini,

KESME SIVISI: Talaşlı imalat işlemlerinde iş
parçası ve kesici takımlar arasında sürtünmeden dolayı oluşan yüksek
sıcaklığın makul değerlerde tutulması için kullanılan sıvıyı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPLE RESİM: Birçok parçadan oluşan bir
bütünün parçalarını bir arada, bir veya daha fazla görünüşte gösteren teknik
resimleri,

KOMUT: Bir bilgisayarın yapabileceği temel
işlemlerden herhangi birinden oluşan en küçük takip öğesini,

KONTROL
PANELİ: Program yazma, kesiciyi eksenlerde elle hareket ettirme, program
başlatma, durdurma, takımı elle seçme gibi tuşları ve program yazma ekranını
içeren bölümü,

KÖŞE BOŞALTMA: İş parçası üzerinde belirlenen
köşelerden talaş kaldırma işlemini,

MAKİNE PARKI: Atölye içerisinde mevcut olan
ve kullanılan makineleri,

MENÜ: Komut veya seçenek listesini,

MONTAJ SAYFASI: Çizilen makine parçalarının
program içerisinde belli bir düzene göre birleştirildiği sayfayı,

MOTOR
GÜCÜ: Bir motorun, birim zamanda yaptığı işi,

OFSET SAYFASI: CNC tezgâhların kontrol
panelinde kesici takım bilgilerinin ve iş parçasının tanımlandığı bölümü,

OPERASYON:
Parçayı şekillendirmek için uygulanan işlemleri,

ÖLÇÜLENDİRME: Parçaların yapımı için gerekli
ölçülerin belirli kurallara göre parça üzerine veya görünüşlerin üzerine
yazılması işlemini,

PAKET
PROGRAM: Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık
gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarını,

PROGRAM KODLARI: CNC tezgâhları programlamak
için kullanılan kodları,

RADÜS: Yarıçapı,

REFERANS: Bir sabit noktayı ya da sabit kabul
edilen bir nesneyi,

REFERANSA GÖNDERME: Tezgâh eksenlerini
belirlenmiş koordinattaki sıfır noktasına göndermeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
4

 

 

CNC Programcısı (Seviye 5)                                                     12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

SAYFA DÜZENLEMESİ: Program sayfası içerisinde
çizime başlamadan yapılan düzenlemeleri,

SIFIRLAMA: İşlenecek parçanın referans
konumunu belirlemeyi,

SİMÜLASYON: Gerçek bir durumu tüm
değişkenlerini hesaba katarak bir bilgisayar programı yardımıyla (sanal
ortamda) canlandırmayı,

ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARI: Teknik resimde
gösterilen bir makine parçasının şekline tanınan hata payını,

TAKIM KODLARI:
CNC tezgahlarda takımla ilgili işlemlerde kullanılan
kodları,

TAKIM
SIFIRLAMA: Belirlenen sıfır noktasına göre takım boylarının ofset sayfasına
girilmesini,

TAKIM TELAFİSİ: Kesici takımların uzunluk,
çap ve takım ucu yarıçapı değerlerinin kontrol paneline girilmesini,

TAKIM YOLU: Parçaya istenilen şeklin
verilmesi sürecinde, takımın parça üzerinde izlediği yolları,

TAKIM: İş parçasından talaş kaldırma işlemini
yapan kesicileri,

TALAŞ DERİNLİĞİ: İş parçasından kaldırılan
malzeme kalınlığını,

TALAŞ KIRMA: İşlenen parçadan çıkan uzun
talaşı kesicide oluşturulan özel bir geometri ile kırmayı,

TASARIM ÇIKTISI: Bilgisayar destekli çizim
programında tasarımı yapılan modelin kâğıt ortamına aktarılmasını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TOLERANS: Kabul edilebilir en büyük ölçü ile
en küçük ölçü arasındaki farkı,

TUTUCU: Freze çakıları, matkaplar, kılavuzlar
gibi kesicileri tezgâha bağlamaya yarayan elemanları

UZAMA YÜZDESİ: Malzemeye uygulanan kuvvet
sonucu, malzemede meydana gelen uzama miktarının, malzemenin başlangıç
uzunluğuna oranını,

ÜRÜN AĞACI: Bir ürünü oluşturan parçaları
gösteren listeyi,

YÜZEY MODELLEME: İşlenecek parçanın
yüzeylerini modellemek amacıyla kullanılan çizim yöntemini

ifade eder.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
5

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………….. 8

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………. 8

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………. 8

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………… 8

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………….
9

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları………………………………………………………………………………… 9

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………… 9

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 10

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………… 10

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………… 32

3.3.
Bilgi ve
Beceriler ……………………………………………………………………………………………  33

3.4.
Tutum ve
Davranışlar ………………………………………………………………………………………  34

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………….. 36

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
6

 

 

CNC Programcısı (Seviye 5)                                                     12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.
GİRİŞ

CNC Programcısı (Seviye 5)
Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 1. Organize
Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

CNC
Programcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
7

 

 

CNC Programcısı (Seviye 5)Ulusal Meslek Standardı

2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

CNC Programcısı (Seviye 5),
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş
organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak işe göre takım seçimini
yapan, tezgahı programa göre ayarlayan, CNC kodlarını yazan,
programlama yapacağı tezgahı kullanan, bilgisayar destekli tasarım ve imalat
programlarını kullanan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla
işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki
gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 3115 (Makine mühendisliği teknisyenleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında
Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Elle Taşıma
İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik Kanserojen ve Mutajen Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makina
Emniyeti Yönetmeliği Makina Koruyucuları Yönetmeliği

Muhtemel
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili
Yönetmelik Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Sanayi
Kaynaklı HavaKirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
8

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Titreşim YönetmeliğiAyrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

CNC Programcısının (Seviye 5) çalışma
ortamı; CNC sistemlerinin ve CNC tezgahlarının
kullanıldığı işletmelerin açık ve kapalı ortamlarıdır. Çalışma ortamı ve
koşulları sektörlere göre farklılıklar gösterse de genellikle temiz, sağlıklı
ve iş güvenliği kurallarına uygundur. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini gerektiren, kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.
CNC Programcısı çalışmaları sırasında diğer işleri yürüten çalışanlarla
işbirliği içinde olur ve gerekli kişisel koruyucu donanımı kullanır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Çalıştığı
sektöre bağlı olarak “Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe
Giriş/Periyodik Muayene Formu ” raporuna sahip olması gerekir.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
9

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği
eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine katılır.

A.1.2

Yapılan işe
uygun iş elbiselerinin ve kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılmasını
sağlar.

A.1.3

Kişisel
koruyucu donanımların, eksikliğini, kullanıma uygunluğunu ve son kullanım
tarihlerini kontrol eder, uygun olmayanları yenileri ile değiştirir.

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.4

İş sağlığı
ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının uygun ve çalışır şekilde
bulundurulmasını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
(devamı var)

ait kuralları
uygulamak

A.1.5

İş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası
talimatlara ve yönetmeliklere uyulmasını sağlar.

A

A.1.6

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirilmesini ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin
güvenliğini sağlar.

A.1.7

İş sağlığı
ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları ortadan kaldırır.

A.2.1

Riskli
maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde
uygun bir şekilde depolar.

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.2

Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri ulusal mevzuat ve standartlar
kapsamında değerlendirerek, tehlikelerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda
bulunur.

A.2.3

Risk
faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
10

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A.3.1

Statik
elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda talimatlar
doğrultusunda topraklama yapılmasını sağlar, teknik emniyet önlemlerini alır.

A.3.2

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarını yürütür.

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.3

Anında
giderilemeyecek türden tehlike durumlarını yetkililere bildirir.

A

A.3

A.3.4

Kullanılan ekipmana özel acil durum prosedürlerini uygular.

A.3.5

Acil
durumlarda kendisine tanımlanan görevleri yerine getirir.

A.3.6

Acil
durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

A.3.7

Acil çıkış
veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak
üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
11

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Yaptığı işle
ilgili olarak Çevre Boyut-Etki değerlendirmesi yapılmasına yardımcı olur, gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarını yürütür.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılır, ilgili personelin katılmasını sağlar.

B.1.3

İş süreçlerinin
uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi
çalışmalarını yürütür.

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli sınıflamayı ve sınıflarına ayrılan
atıkları cinslerine göre ayrılması işlemlerini yürütür.

B.2.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkların verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırılması ve talimatlarda belirtilen önlemleri alarak geçici
depolamasının yapılmasını sağlar.

B.2.3

Atıkları
tartar veya tartılmasını sağlayarak atığın cinsi, kaynağı, tehlike derecesi
ve miktarı bilgilerini kaydeder ve görevliye teslim eder.

B.2.4

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

B.2.5

Dökülme ve
sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı
hazır bulundurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
12

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem
formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini izin
verilen tolerans ve sapmalara göre uygular.

C.1.2

Makine,
alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarını uygular.

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite ve diğer formları doldurur.

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarını yürütür.

C

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini kontrol etmek

C.3.2

Makine,
alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların talimatlara uygunluğunu
denetler.

C.3.3

Bakımı veya
onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin ilgili dokümanlarda
belirtilen teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

C.4.1

Çalışma
sırasında saptanan uygunsuzlukları yetkili kişilere bildirir, ilgili
kayıtları tutar.

C.4

Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi çalışmalarına
katılmak

C.4.2

Uygunsuzluğu
oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda
bulunur.

C.4.3

Uygunsuzluğun
giderilmesiyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği uygunsuzlukları ilgili
birime bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
13

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D.1

Yapılan işin
kaydını tutmak

D.1.1

Yapılan işle
ilgili işlemleri belirlenen standart formlara, defterlere ya da bilgisayarda
elektronik ortama eksiksiz olarak işler.

D.2

Bir önceki
ekipten yazılı/sözlü olarak bilgi edinmek

D.2.1

Vardiya
değişiminde, yapılan işlerle ilgili sözlü ya da yazılı olarak bilgi
paylaşımında bulunur.

D.3.1

Yapılacak iş
ile ilgili olarak, ilgili ünite/amirden; işin içeriği, kapsamı, zaman planı gibi
bilgileri içeren iş emrini alır.

D.3

Yapılacak
işle ilgili bilgi

D.3.2

İş emrinde
bulunmayan konularda sözlü bilgi alır.

edinmek

D.3.3

Yapılacak
işe ilişkin plan ve projeyi temin ede eder ve inceler.

İş
organizasyonu yapmak (devamı var)

D.3.4

Daha önce
benzer işleri yapan kişi/ekiplerden bilgi/görüş alır.

D

D.4.1

Yapılacak
işe ilişkin kullanılacak araç-gereci ve standart kodlarını kullanarak
malzemeyi ve özelliklerini belirler.

D.4

Araç-gereç
ve malzemeyi hazırlamak

D.4.2

Araç-gereç
ve malzemeler için yazılı/sözlü talepte bulunur.

D.4.3

Gelen
araç-gereç ve malzemeyi miktar, cins, özellikler açısından yapılan talebe
göre kontrol eder ve eksiklerin giderilmesini sağlar.

D.5

Çalışanlar
arasında iş bölümü

D.5.1

Yapılacak
işe ilişkin uygun personeli bilgi/beceri düzeyi, fiziksel özellikleri, sağlık
durumu gibi ölçütlere göre belirler.

yapmak

D.5.2

Yapılacak
işi personele uygun bir dille, açık biçimde anlatır.

D.6

Diğer
birimlere iş talebinde

D.6.1

Yapılacak iş
ile ilgili olarak ilgili birimden iş talebinde bulunur.

bulunmak

D.6.2

Yapılacak
işe ilişkin ayrıntıları iş emri yoluyla, yazılı veya sözlü olarak, açık ve
anlaşılır biçimde anlatır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
14

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D.7.1

Verilen
görev/iş emrine göre yapılan işi yerinde görerek, ölçüm ve test cihazı
kullanarak, gerekirse cihazları çalıştırarak kontrol eder.

D.7

Çalışanlara
ve diğer birimlere

D.7.2

Kontrol
sonucu tespit edilen eksik ve hataları kayıt altına alır.

verilen işi takip
etmek

D.7.3

Yapılan iş
hakkında personele/ilgili birime geri bildirimde bulunur.

D

İş
organizasyonu yapmak

D.7.4

Diğer
personele işin yapılma şeklini gerekirse uygulamalı olarak gösterir.

D.8.1

İşi
tamamladıktan sonra, ilgili birimde birim temsilcisi olan elemanının
gözetiminde, fonksiyonel test ve ölçümleri yaparak, sistemi/ekipmanı çalıştırır.

D.8

İş teslimi
yapmak

D.8.2

Sistemin/ekipmanın kullanımına ilişkin yazılı veya sözlü bilgi
verir.

D.8.3

Gerekli
formları doldurup ilgililere imzalattırarak teslim işlemlerini tamamlar.

D.9

Amiri
bilgilendirmek

D.9.1

Yapılan işe
ilişkin olarak amirine, yazılı/sözlü olarak bilgi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
15

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E.1

İş parçası
için kullanılacak

E.1.1

İş parçası
imalat resmini, teknik resim ve imalat tekniklerine göre değerlendirir, hata
varsa düzeltir, ilgili birime bilgi verir.

takımları belirlemek

E.1.2

Takımları,
iş parçası malzemesinin özelliğine, boyutlarına ve belirlenmiş toleranslarına
göre seçer.

E.2.1

Kesici ucun
talaş kırma formunu tespit eder.

E.2.2

Malzemeye
göre kesici uç özelliklerini tespit eder.

E.2

Kesici uç
kullanmak

E.2.3

Kesici ucun
hangi kater ve tutuculara bağlanacağını tespit
eder.

E.2.4


kalitesine göre kesici ucun çalışma ömrünü hesaplar.

E.2.5

Delik delme takımlarının
bileme açılarını hesaplar.

E

Takım seçimi
yapmak

E.3.1

Kesici
takımın özelliğine göre tezgah ve kesiciler için
belirlenen tutucuları seçer.

E.3

Takım
tutucularını seçmek

E.3.2

İş
parçasının resmine göre tutucuların boylarını tespit eder.

E.3.3

İş
parçasının resmine göre takımların operasyon sırasını değiştirir.

E.4.1

Ölçülen
takımın boyunu, çapını, kesici uç radüsünü;
tezgâhın ofset sayfasına program menülerini kullanarak yazar.

E.4

Takımın
özelliklerini tezgâha

E.4.2

Ölçü değerleri
girilen takımın boyunu, çapını, kesici uç radüsünü
program yardımıyla ölçtürerek ölçü değerlerini tezgâhın ofset sayfasına
yazdırır.

tanıtmak

E.4.3

Varsa takım
telafisini tezgâhın ofset sayfasına program menülerini kullanarak yazar.

E.4.4

Ölçülen
takım boyutları ile yazılan ofset sayfasını kontrol eder, görülen hataların
düzeltilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
16

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F.1

Tezgâhı
referans konumuna

F.1.1

Tezgahın şalterleri
yardımıyla kontrol ünitesini açar.

göndermek

F.1.2

Eksenleri, kontrol panelindeki komutları kullanarak referansa
gönderir.

F.2.1

Teknik resme göre parçanın hangi noktasının referans noktası olacağını
tespit eder.

F.2

İşlenecek
parçanın referans

F.2.2

Belirlediği referans noktasına göre parçanın eksenlerini tespit eder.

konumunu belirlemek

F.2.3

Tespit edilen eksenlere göre iş parçasının duruş yönünü belirler.

F

Tezgahı programa
göre ayarlamak (devamı var)

F.2.4

Tespit edilen referans noktasından işleme başlar.

F.3.1

Programda
kullanılacak takımların güvenlik pozisyonunu parçanın geometrik şekline göre
tespit eder.

F.3.2

Takım
değiştirme konumunu iş parçasının boyutuna ve kesici takıma göre tespit eder.

F.3

Takımların
referans konumunu

F.3.3

Operasyon
şekline ve iş parçasının konumuna göre güvenli uzaklaşma ve yakınlaşma
mesafesini kontrol ünitesi yardımıyla ayarlar.

belirlemek

F.3.4

Takımın çap
ve boy değerlerini programın kontrol ünitesinden ofset sayfasına elle yazar.

F.3.5

Belirlenen
referans noktalarını parça referans konumuna göre kontrol eder.

F.3.6

Herhangi bir
hata varsa, takımların referans noktasının değiştirilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
17

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F.4.1

İş parçasını taşıyıcılarla tezgâha getirir.

F.4.2

İş parçasını bağlamak için bağlama kalıbını (fikstürü)
hazırlar.

F.4

İş parçasını
tezgaha bağlamak

F.4.3

Belirlenen
referans noktasına göre bağlama araçları yardımıyla iş parçasını tezgâha
bağlar.

F.4.4

Parçanın bağlanma konumunu ölçme araçları ile kontrol eder.

Tezgahı programa
göre ayarlamak (devamı var)

F.4.5

Hatalı bağlanmış
parçaları resme göre düzeltir, gerektiğinde parçanın bağlanma pozisyonunu
değiştirir.

F

F.5.1

Bağlama
kalıbının (fikstürün) doğruluğunu iş parçasının
bağlama şekline göre kontrol eder.

F.5.2

Bağlama
kalıbını (fikstürü) iş parçasının referans noktasına
göre tezgâha bağlar.

F.5

İşlenecek
parçayı bağlama kalıbının (fikstürün) referans
noktasına göre bağlamak

F.5.3

Bağlama
kalıbı (fikstür) bağlandıktan sonra ölçü aletleri
ile parçanın ölçülerini ve pozisyonunu kontrol eder.

F.5.4

İşlenecek
parçayı referans noktasına göre bağlama kalıbına (fikstüre)
bağlar.

F.5.5

İşlenecek
parçanın bağlama kalıbına (fikstüre) göre referansım
kontrol eder.

F.5.6

Yapılan
işlemleri TSE ve ISO standartlarına
göre kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
18

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F.6.1

Tezgah özelliğine
göre parçanın sıfırlama noktalarını tespit eder.

Parçanın
üzerinde belirlenen referans noktasına göre program yazmak

F.6.2

Yeni bir
program sayfası oluşturarak bu programın parça ismini ve program numarasını
açılan penceredeki isim yerine yazar.

F.6

F.6.3

Tezgâhın
kesicisinin çalışma konumunda çalışma düzlemini seçer.

F.6.4

Programın
referansa göre eksen değerlerinin belirlemesini sağlar.

F

Tezgahı programa
göre

F.6.5

İş
parçasında yapacağı işlem sırasına ve kullanılan kesici takımlara göre
program kodlarını yazar.

ayarlamak

F.7.1

Parça
referans noktasını program kodları yardımı ile istenilen yönde taşır.

F.7.2

Taşınan
referans noktasını program kodları yardımı ile tekrar eski konumuna getirir.

F.7

Sıfırlama noktalarını
değiştirmek

F.7.3

Takım
değiştirildiğinde, yeni takım değerlerini, program sayfasında elle ofset
sayfasına girer.

F.7.4

Birden fazla
parça varsa, her bir iş parçası için sıfır noktasını ayrı ayrı belirler ve tezgahı sıfıra alır.

F.7.5

Herhangi bir
problem olduğu zaman, iş parçası sıfır noktasını program kodları vasıtasıyla
taşıyarak belirler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
19

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G.1.1

Tezgâhın
referansa gönderme, eksen hareket, talaş kaldırma kodlarını program
menülerini kullanarak yazar.

G.1

Tezgâhta
kullanılan kodları yazmak

G.1.2

ISO standartlarına
göre belirlenmiş kodlamaları program içerisinde yapılacak işin özelliğine
göre seçerek kullanır.

G.1.3

Tezgâha ait
hazırlanmış paket programları bilgisayar yardımıyla el kitabındaki kullanım
talimatına göre kullanır.

G.2.1

Programı,
tezgâhın eksen limitlerini, maksimum, takım, çap ve boy kapasitesini, iş
mili, motor gücü ve devir sayısını dikkate alarak yazar.

G

CNC
kodlarını yazmak (devamı var)

G.2

Tezgâhın
teknik özelliklerine göre program yazmak

G.2.2

Tezgâhın
emniyetli çalışma mesafesine göre program yazar.

G.2.3

Programı
tezgâhta işlenebilecek parçanın, fiziksel büyüklüklerinin limitlerine göre
yazar.

G.3.1

Programı
mutlak veya artımsal ölçü sistemlerine göre yazar.

G.3

Koordinat sistemlerine
göre program yazmak

G.3.2

Programı açı
ve boyut koordinat sistemlerini dikkate alarak yazar.

G.3.3

Üç boyutlu
(x, y, z, a, b, c) koordinat sistemlerine göre program yazar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
20

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G.4.1

İş parçasının malzemesine göre kesme ve ilerleme özelliğini tespit
eder.

G.4

Kesme ve
ilerleme hesaplarını

G.4.2

Belirlenen malzeme özelliğine göre takımları seçer.

yapmak

G.4.3

Tezgâhın kapasitesini, seçilen takımın üretici firma kataloğunda
belirtilen çalışma şartlarını dikkate alarak devir ve ilerleme hesaplarını
yapar.

G.4.4

Seçilen takım ve iş parçasına göre parça kesme parametre hesaplarını
yapar.

G.5.1

Kod yazarken ilk olarak tezgâh hareket kodlarını belirler.

G

CNC
kodlarını yazmak (devamı var)

G.5

Kodlama
sistemini belirlemek

G.5.2

Hareket kodlarından sonra takım kodlarını kullanır.

G.5.3

Devir ilerleme kodlarını ve eksen hareket kodlarını programdan
belirler.

G.5.4

İşlem sırasında belirtilen sıralamanın dışında kod yazılmadığını
kontrol eder.

Talep edilen
işin kodlarını

sıralamak

(devamı var)

G.6.1

Parça üzerinde belirlenen referans noktasının koordinatlarını programa
girer.

G.6

G.6.2

İşlem sırasına göre programda uygun yerlere kapak, soğutma sıvısı,
konveyör açma / kapama gibi yardımcı işlemlerin kodlarını yazar.

G.6.3

İşlem yapacağı takımların kodlarını özelliğine ve işlem sırasına göre
belirler.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
21

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G.6.4

İşleme
hızlarının kodlarını işlenecek malzemeye göre belirler.

G.6

Talep edilen
işin kodlarını doğru sıralamak

G.6.5

İşlem
yapacağı koordinatları iş parçasına göre belirler.

G.6.6

İşlemi
tamamladıktan sonra komutlar yardımıyla tezgâhı referansa alır.

G.7.1

İşin
özelliğine göre belirlenen işleme giriş noktalarını kullanır.

G.7

İşlem
basamaklarını belirlemek

G.7.2

İşin
konumuna göre belirlenen işleme yönlerini kullanır.

G

CNC
kodlarını yazmak

G.7.3

Parça
üzerindeki geometrinin birbirini bozmayacak şekilde iş parçası resmine göre
sıralamasını sağlar.

G.7.4

Parça
üzerindeki fireyi gerekli hesaplamalarla belirler.

G.8.1

Yazılan
programı işleme koymadan önce tezgah grafik
ekranında sanal olarak kontrol eder.

G.8

Hazırladığı
programı

G.8.2

Takım ve iş
parçası olmadan programı çalıştırarak tezgah
hareketlerini kontrol eder.

simülasyon ile kontrol
etmek

G.8.3

Kesme veya
delme işlemini yapmadan parçanın işlem sırasını kontrol eder.

G.8.4

Herhangi bir
hata tespit ederse, hatayı düzeltir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
22

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H.1.1

Tezgahın
kapasitesine göre işleme gücünü tespit eder.

H.1.2

Tezgah işleme hız
limitlerini tezgah özelliklerine göre tespit eder.

H.1.3

Tezgahın açma ve
kapama işlemini şalteri yardımıyla yapar.

H.1.4

Tezgahı kontrol
ünitesi yardımıyla referans konumuna gönderir.

H.1

Programa
göre tezgahı test etmek

H.1.5

Takım
sıfırlamasını ölçü aletleri ve program yardımıyla yapar.

H

Programlama
yapacağı

H.1.6

Tezgâha elle
program yazma işlemini yapar.

tezgahı kullanmak

H.1.7

Tezgâhın
hafızasına yüklenmiş programları çalıştırır.

H.1.8

Programlayıcı
tezgâhın teknik özelliklerine göre makinede ulaşacağı hassasiyeti tespit
eder.

H.1.9

Tezgah toleransına
göre takımların seçimini yapar.

H.2.1

İş
parçasının parametrik değerlerinin tanımlamasını program menüleri yardımıyla
yapar.

H.2

Tezgahın parametre
ayarlarını yapmak

H.2.2

Kesme ve delme
kapasitesine ve takım özelliklerine göre programda gerekli parametre
ayarlarını yapar.

H.2.3

Makine
işleme parametrelerini kontrol panelinden değiştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
23

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I.1.1

Program
üzerinde ekran ayarlarını program menüleri yardımıyla yapar.

I.1

Tezgahı çalıştıran
programı kullanmak

I.1.2

Programda
kullanılan menüleri program kitabı yardımıyla kullanır.

I.1.3

Yazılan
programı tezgaha program kitabında belirtildiği
şekilde yükler.

I.2.1

Programın
desteklediği dosya uzantılarını kullanır.

I.2

Programın
özelliklerini kullanmak

I.2.2

Programda
istenilen kayıt türüne göre dosya formatını değiştirir.

Bilgisayar
destekli imalat programı kullanmak (devamı var)

I.2.3

Programın
desteklediği tezgâh eksenlerini kullanır.

I

I.3.1

Çizilen
parça resmini, program çalışma sayfasına program menülerini kullanarak
çağırır.

I.3

Malzemeyi
işleme yönüne göre yerleştirmek

I.3.2

Tezgâha
bağlama yönüne göre el takımlarını ve tezgâhın aparatlarını kullanarak
parçayı referans noktasına yerleştirir.

I.3.3

Resimde
ölçüleri verilen parçanın imalatı için kullanacağı ham madde ölçülerini
tanımlar.

I.4.1

İmalata
uygun referans noktasını doğru olarak seçer.

I.4

En az fire
ile malzemeyi yerleştirmek (devamı var)

I.4.2

Birden fazla
parça varsa birbirlerine zarar vermelerini engelleyecek şekilde emniyetli
yaklaşma mesafesini ayarlar.

I.4.3

Aynı
kalınlık ve cinsteki malzemeleri beraber yerleştirir.

I.4.4

Resimde
verilen parça ebatlarına göre en az fire verecek malzemeyi seçer.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
24

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I.4

En az fire
ile malzemeyi yerleştirmek

I.4.5

Programını
yaptığı parçada fire ve hurda miktarı hesaplarını yapar.

I.5.1

Yapılacak
işleme durumuna göre güvenlik mesafesini resme ve operasyona göre ayarlar.

I.5

İşleme
sırasını seçmek

I.5.2

Programda kullanılacak
takımları program kütüphanesinde oluşturur ve yerleştirir.

I.5.3

İşlenecek
kısımdaki takımların giriş yönlerini program menüleri yardımıyla ayarlar.

I.6.1

İşleme
komutunu program menülerinden seçer.

I

Bilgisayar
destekli imalat programı kullanmak (devamı var)

I.6.2

İşleyeceği
kısımda kullanacağı takımı belirlediği özelliklere göre program menülerinden
seçer.

I.6.3

İşlenecek iş
parçasının yüzeyini işlem sırasına göre seçer.

I.6

Takım yolu
oluşturmak

I.6.4

İş parçasına
göre işleme sınırlarını seçer.

(devamı var)

I.6.5

İş parçası
talaş derinliğini malzemenin özelliğine göre programa girer.

I.6.6

İş parçasına
uygun giriş ve çıkış yaklaşma mesafelerini resme ve malzemenin özelliğine
göre girer.

I.6.7

İşlem sırasına
göre takımın iş parçasına giriş ve çıkış noktası konumlarını ayarlar.

I.6.8

Takım
ilerleme değerlerini iş parçasının ve malzemenin özelliğine göre program
menüsüne girer.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
25

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Bilgisayar
destekli imalat programı kullanmak

I.6

Takım yolu oluşturmak

I.6.9

Takımın
talaşa giriş ve çıkış ilerleme değerlerini program menüsünden girer.

I.6.10

Takım
soğutma değerini program menüsünden girer.

I.6.11

Son
operasyonlara bırakılacak talaş miktarını belirler.

I.6.12

İşlem
sırasına göre işleme parametrelerini kontrol eder.

I.6.13

İşlenecek
parçaya göre takım yolunu program menüleri yardımıyla seçerek oluşturur.

I.7

G ve M
kodlarını üretmek

I.7.1

İşlenecek
parçaya göre hazırlanan takım yollarını program menüleri yardımıyla seçer.

I.7.2

Üretim
yapılacak makineyi program menüleri yardımıyla programdan seçer.

I.7.3

Programda
kullanacağı takımları program menüleri yardımıyla sıralar.

I.7.4

Tezgâhta
işlenecek parça için kullanılacak G ve M kodlarını programda üretir.

I.7.5

Simülasyon
yardımı ile işlenecek parçanın işleme şeklini kontrol eder.

I.7.6

Programda
tespit edilen kod hatalarını program menüleri yardımıyla düzeltir.

I.8

G ve M
kodları üzerinde düzeltme yapmak

I.8.1

Program
hatalarını test esnasında tespit eder.

I.8.2

Program
menüleri yardımıyla oluşturulan program kodlarını düzeltir.

I.8.3

İş parçası
için takım yolunu yeniden hesaplar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
26

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Bilgisayar
destekli tasarım programı kullanmak (devamı var)

J.1

Program
menülerini ve komutlarını kullanmak

J.1.1

Bilgisayar yardımıyla bir tasarım programına ait menüleri kullanır.

J.1.2

Program komutları ile ekran kontrollerini yapar.

J.1.3

Çizim komutları ile taslak çizim yapar.

J.1.4

Amiri
tarafından verilen parametreleri kullanarak, çizim komutları ile yüzey
modellemesi ve katı modelleme yapar.

J.1.5

Program
yardımıyla çizilen parçanın teknik resmini çıkarır.

J.1.6

Program
montaj sayfasında çizilen parçaların montajını yapar.

J.1.7

Programda
çizimi yapılan parçanın, programda analizini yapar.

J.2

Tasarım
yapılacak parçayı çizim mantığına göre çizmek

J.2.1

Parça
resmine uygun koordinat düzlemlerini seçer.

J.2.2

Program
menüleri yardımıyla araç çubuklarını düzenler.

J.2.3

Program
komutları ile ekran kontrollerini yapar.

J.2.4

Yapılacak
çizime göre; seçenekler menüsünden çizgi kalınlıkları, oklar, toleranslar ve
yazı tipleri gibi gerekli ayarları yapar.

J.2.5

Gerekli
ayarları yaptıktan sonra çizime başlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
27

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Bilgisayar
destekli tasarım programı kullanmak (devamı var)

J.3

Taslak çizimi oluşturmak

J.3.1

Programda
sayfa düzenlemesi yapar.

J.3.2

Çizeceği
parçanın resmine göre başlangıç koordinatlarını tespit eder.

J.3.3

Programda
resme uygun düzlemi seçer.

J.3.4

Program menüleri
yardımıyla çizim komutlarını kullanır.

J.3.5

Taslak çizim
üzerinde gerekli komutlar yardımıyla değişiklikler yapar.

J.3.6

Taslak çizim
üzerinde ölçülendirme komutları yardımıyla ölçülendirme yapar.

J.3.7

Ölçme
komutları ile taslak çizimin ölçülerini kontrol eder.

J.3.8

Ölçülendirme
sonucunda tespit edilen hataları düzenleme komutları yardımıyla düzeltir.

J.4

Parçanın işlem sürecindeki şekil değişikliklerini bilerek tasarım
yapmak

J.4.1

Tasarladığı
parçanın işlem sürecinde gerçekleşecek uzama, çekme ve kopma gibi
değişikliklerini hesaplamalar yardımıyla öngörür.

J.4.2

Ölçü
değişikliklerini malzemenin özelliğine göre tespit eder.

J.4.3

Resme uygun
şekil ve konum toleranslarını seçer.

J.4.4

Malzeme
özelliklerine göre kullanılacak K faktörü, uzama yüzdesi, genleşme katsayısı
gibi katsayıları tablodan okur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
28

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J.5.1

İşyeri takım
hanesinde mevcut takımlara göre tasarımı gerçekleştirir.

J.5

Tasarımını yapacağı ürünleri işlemede kullanılacak takımları planlamak

J.5.2

Dönüş radüslerini ve köşe boşaltmalarını mevcut takımlara göre
ayarlar.

J.5.3

Müşteri
isteği doğrultusunda mevcut olmayan takımlara göre de tasarım yapar.

J.5.4

Tasarımdaki
özel durumlarda ihtiyaç duyulan takımları tasarlar ve bu takımların üretimini
yaptırır.

J.6.1

Üretimin
yapılacağı makinenin kapasitesini değerlendirir.

J

Bilgisayar
destekli tasarım programı kullanmak (devamı var)

J.6

Parça boyutlarını işleyeceği

J.6.2

İşyerinde
mevcut makine parkına göre tasarım yapar.

makineye göre
belirlemek

J.6.3

Parçanın
üretileceği makineyi işin resmine ve özelliğine göre tespit eder.

J.6.4

Tasarlanan
parça makine limitleri üzerinde ise, program yardımıyla üretimde farklı
imalat yöntemlerini uygular.

J.7.1

Çizimi
yapılan parçanın detay resimlerini oluşturur.

J.7

Parçaların üretim sürecine ait

J.7.2

Parçanın
üretim süreçlerine göre çizimleri oluşturur.

çizimlerini hazırlamak

J.7.3

Parça
üzerinde istenilen boya, kaplama, markalama gibi işlemleri resim üzerinde
detaylandırır.

J.7.4

Çizilen
parça resimlerinden komple resimleri oluşturur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
29

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J.8.1

Tasarlanan
parçaları program yardımıyla montaj sayfasına taşır.

J.8.2

Tasarlanan
ürünleri montaj sayfalarında birleştirerek, bu ürünlerin birbirleriyle
uyumlarını kontrol eder.

J.8.3

Kullanacağı
standart makine elemanlarını program kütüphanesinden seçer.

J.8

Tasarlanan ürünlerin üç boyutlu montaj resimlerini hazırlamak

J.8.4

Montaj
sonrası hareketli parçaların kontrollerini simülasyon
ve hareket komutları yardımı ile yapar.

J.8.5

Hata varsa
hatalı parça üzerindeki gerekli değişiklikleri çizim sayfasından yapar.

J

Bilgisayar
destekli tasarım

J.8.6

Montajdaki
kullanılan parçaları işlem sırasına göre numaralandırır.

programı kullanmak

J.8.7

Programdan çizim
yaptıkça amaçladığı ürün ağacını oluşturur.

J.8.8

Program
sayfalarında çizimi yapılan mekanizmanın montaj detay resimlerini hazırlar.

J.9.1

Tasarımı
tamamlanan ürünlerin imalat resimlerini ve modellerini, revizyonlarını
da içerecek şekilde, dijital ortamda veya çıktısını alarak dosyalar.

J.9

Tasarımı tamamlanan ürünün

J.9.2

İstenildiğinde
kayıtlı bilgilere ulaşarak üzerlerinde gerekli değişiklikleri yapar.

dosyasını oluşturmak

J.9.3

Tasarım
çıktılarının kontrollü örneğini dosyalar.

J.9.4

Tasarım
sürecine ait tüm bilgileri dijital ortamda veya çıktısını alarak arşivler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
30

 

 

CNC Programcısı (Seviye
5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K.1

Eğitim
planlaması ve organizasyonu çalışmalarını gerçekleştirmek

K.1.1

Eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir.

K.1.2

Periyodik ve bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından
değerlendirir.

K

Mesleki
gelişim faaliyetlerini

K.2

Bireysel
mesleki gelişim

K.2.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini
gerçekleştirir.

yürütmek

konusunda çalışmalar yapmak

K.2.2

CNC programlama teknolojileri ile ilgili yeni teknolojileri ve
gelişmeleri takip eder.

K.3

Astlarına ve
diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

K.3.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

K.3.2

CNC programlama teknolojileri ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitimleri uygular.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
31

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)                                                                          12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Ulusal
Meslek Standardı                                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 

1.

Açı gönyesi

2.

Ayna çeşitleri

3.

Bağlama pabuçları

4.

Bilgisayar

5.

Bilgisayar destekli imalat programları

6.

CNC bağlama aparatları

7.

CNC simülasyon yazılımı

8.

CNC takım tutucuları

9.

CNC tezgâhları

10.

Çabuk değiştiriciler

11.

Çekiç çeşitleri

12.

Çektirme

13.

Çeşitli anahtar takımları

14.

Çeşitli matkaplar

15.

Çeşitli uzunluk ölçü aletleri

16.

Çizim masası

17.

Delik işlem aparatları

18.

Diş tarakları

19.

Divizör

20.

Döner punta

21.

Döner tabla

22.

Eğe çeşitleri

23.

Fırdöndü

24.

Freze takım ve aparatları

25.

Güvenlik ve ikaz levhaları

26.

Haberleşme kabloları

27.

Hava tabancası

28.

Kaldırma halatları ve zincirleri

29.

Kalemler

30.

Katerler

31.

Kesme yağı

32.

Kılavuz çeşitleri

33.

Kılavuz tutucuları

34.

Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık, maske,
eldiven, gözlük vb.)

35.

Komparatör

36.

Kompresör

37.

Mandrenler

38.

Manyetik kaldırma aparatları

39.

Mapalar

40.

Markalama takımları ve boyası

41.

Mastar çeşitleri

42.

Mengeneler

43.

Mıknatıs

44.

Mihengir

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

 

Sayfa
32

 

 

CNC Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

45.
Mors takım ve aparatları

46.
Numaratör

47.
Otomatik kılavuzlar

48.
Ölçme mikroskobu

49.
Pafta çeşitleri

50.
Pensler

51.
Pleyt

52.
Puntalar

53.
Raspa

54.
Spiral taş motoru ve uçları

55.
Temel el aletleri (tornavida, pense, çekiç, demir
testeresi, işkence, kerpeten vb.)

56.
Temizlik fırçası

57.
Tezgah raybaları

58.
Tırtıl aparatları ve takımları

59.
Torna takma uçları

60.
V yatağı

61.
Vida mikrometresi

62.
Vida tarağı

63.
Yağdanlık

64.
Yatak çeşitleri

65.
Yazıcı

66.
Yüzey pürüzlülüğü ölçme cihazı

67.
Zımpara çeşitleri

3.3
Bilgi ve Beceriler

1.
Algoritma geliştirme becerisi

2.
Araç, gereç ve ekipmanları
kullanma bilgi ve becerisi

3.
Ayrıntıları algılayabilme ve kavrayabilme becerisi

4.
Basit ilk yardım bilgisi

5.
Bilgisayar destekli çizim/tasarım programları
kullanma bilgi ve becerisi

6.
Bilgisayar destekli imalat programlarını kullanma
bilgi ve becerisi

7.
Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

8.
CNC tezgah kontrol panelini
kullanma becerisi

9.
CNC tezgah program kodları
bilgisi

10.
CNC tezgah hata mesajları
bilgisi

11.
Çevre koruma bilgisi

12.
Ekip yönetim becerisi

13.
El becerisi

14.
İş parçası bağlama bilgi ve becerisi

15.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

16.
Kesici takım bilgisi

17.
Makine elemanları bilgisi

18.
Malzeme bilgisi

19.
Matematik ve geometri bilgisi

20.
Mekanik bilgisi

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
33

 

 

CNC Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

21.
Mesleki standartlar bilgisi

22.
Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

23.
Mesleki yabancı dil bilgisi

24.
Operasyon planı oluşturma bilgi ve becerisi

25.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

26.
Ölçme ve kontrol becerisi

27.
Ölçü aletlerini kullanma becerisi

28.
Problem çözme becerisi

29.
Programı simülasyon ile
kontrol etme bilgi ve becerisi

30.
Proses bilgisi

31.
Raporlama ve arşivleme becerisi

32.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

33.
Takım tezgahları bilgi ve
becerisi

34.
Takımların işlem sırasını belirleme bilgi ve becerisi

35.
Teknik resim çizme becerisi

36.
Teknik resim okuma bilgi ve becerisi

37.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

38.
Temel elektrik bilgisi

39.
Temel kalite bilgisi

40.
Tezgaha program yükleme
bilgi ve becerisi

41.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.
Çalışma donanımı ve makinelerinin durumunu dikkatle
denetlemek

5.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri
benimsemek

7.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

9.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

10.
İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler
konusunda duyarlı olmak

11.
İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

12.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

13.
Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

14.
Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

15.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

16.
Planlı ve organize olmak

17.
Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

18.
Son kontrolleri dikkatle uygulamak

19.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

20.
Süreç kalitesine özen göstermek

21.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

22.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
34

 

 

CNC
Programcısı (Seviye 5)Ulusal
Meslek Standardı

 

12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

23.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

25.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

26.    Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

27.    Yenilikçi
olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

28.    Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

29.    Zaman,
para ve insan gücü açısından maliyeti yükselten verimsiz süreçlere yönelik
iyileştirme önerileri getirmek

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

 

Sayfa
35

 

 

CNC Programcısı (Seviye 5)                                                     12UMS0216-5
/ 18.04.2012 / 00Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

CNC Programcısı (Seviye 5) meslek standardını
esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme
ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 


Incoming search terms:

  • cnc programcısı maaşları (35)
  • cnc programcisi nedir (21)
  • cnc programcısı ne demek (2)
  • cnc programcısı mesleki egitim (1)
  • cnc programcisi nasil olunur (1)
  • cnc programcısı nasıl olunurı (1)
  • cnc programcısı ne iş yapar (1)
  • cnc programcısı seviye 5 (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir