CNC PROGRAMCISI SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

CNC PROGRAMCISI

Seviye:

41

Referans Kodu:

12UMS0216-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi
(ASO 1. OSB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

18.04.2012 Tarih ve 2012/32 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

13.06.2012 / 28322(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi,
sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012                                                                                                                            Sayfa
2

CNC
Programcısı (Seviye 4)                                                     12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ANALİZ: Bir konuyu (maddi veya düşünsel)
temel parçalarına ayırarak, bu parçaları ve aralarındaki ilişkileri
tanımlayarak sonuca gitme yolunu,

ARTIMSAL ÖLÇÜ: En son bulunduğu nokta neresi
ise orasının referans kabul edildiğini ve ölçü değerlerinin buna göre
verildiğini,

BAĞLAMA KALIBI (FİKSTÜR): İş parçasının
bağlanmasına yardımcı olan aparatı,

CNC: Bilgisayarlı Sayısal Kontrolü,

ÇİZİM
KOMUTLARI: Bilgisayar destekli çizim programında kullanılan çizim
komutlarını,

DEVİR SAYISI: İş parçasının veya iş milinin
bir dakikada yaptığı dönme sayısını,

DOSYA FORMATI: Bilgisayarda kullanılan
dosyaları birbirinden ayırmak için belirlenmiş özellikleri,

G VE M KODU: CNC programında, tezgaha
yaptırılmak istenen hareket ve fonksiyon kodlarını,

GÜVENLİ ÇALIŞMA MESAFESİ: İş parçası
çevresinde belirlenen emniyet mesafesini, GÜVENLİK POZİSYONU: Kullanılan
takımların güvenli referans noktasını,

HAREKET KODLARI: Tezgâh hareketlerini
sağlayan CNC program kodlarını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek
Sınıflamasını,

ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,

İLERLEME HIZI: Kesici takımın iş parçasının kendi ekseni
etrafında bir tam devrinde almış olduğu yolu,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLEME GÜCÜ: Kesici aletlerle, metal
parçaların üzerinden çeşitli yöntemlerle talaş kaldırma gücünü,

İŞLEME HIZ
LİMİTLERİ: İş parçası üzerinden talaş kaldırırken yapılan hız limitlerini,
İŞLEME YÖNÜ: İşlenen parçanın yüzeyi ile kalemin kesici yüzeyinin hareket
yönünü, KATER: Torna tezgahlarında kullanılan kesici takım tutucusunu,

KESME SIVISI: Talaşlı imalat işlemlerinde iş
parçası ve kesici takımlar arasında sürtünmeden dolayı oluşan yüksek
sıcaklığın makul değerlerde tutulması için kullanılan sıvıyı,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
3

CNC Programcısı (Seviye 4)                                                     12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

KOMUT: Bir bilgisayarın yapabileceği temel
işlemlerden herhangi birinden oluşan en küçük takip öğesini,

KONTROL PANELİ: Program yazma, kesiciyi
eksenlerde elle hareket ettirme, program başlatma, durdurma, takımı elle
seçme gibi tuşları ve program yazma ekranını içeren bölümü,

MENÜ: Komut veya seçenek listesini,

MOTOR GÜCÜ: Bir motorun, birim zamanda
yaptığı işi,

OFSET SAYFASI: CNC tezgâhların kontrol
panelinde kesici takım bilgilerinin ve iş parçasının tanımlandığı bölümü,

OPERASYON: Parçayı şekillendirmek için
uygulanan işlemleri,

ÖLÇÜLENDİRME: Parçaların yapımı için gerekli
ölçülerin belirli kurallara göre parça üzerine veya görünüşlerin üzerine
yazılması işlemini,

PAKET
PROGRAM: Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık
gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarını,

PROGRAM
KODLARI: CNC tezgâhları programlamak için kullanılan kodları,

RADÜS:
Yarıçapı,

REFERANS:
Bir sabit noktayı ya da sabit kabul edilen bir nesneyi,

REFERANSA GÖNDERME: Tezgâh eksenlerini
belirlenmiş koordinattaki sıfır noktasına göndermeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SIFIRLAMA: İşlenecek parçanın referans
konumunu belirlemeyi,

SİMÜLASYON: Gerçek bir durumu tüm
değişkenlerini hesaba katarak bir bilgisayar programı yardımıyla (sanal
ortamda) canlandırmayı,

TAKIM KODLARI:
CNC tezgahlarda takımla ilgili işlemlerde kullanılan kodları,

TAKIM
SIFIRLAMA: Belirlenen sıfır noktasına göre takım boylarının ofset sayfasına
girilmesini,

TAKIM TELAFİSİ: Kesici takımların uzunluk,
çap ve takım ucu yarıçapı değerlerinin kontrol paneline girilmesini,

TAKIM YOLU: Parçaya istenilen şeklin
verilmesi sürecinde, takımın parça üzerinde izlediği yolları,

TAKIM: İş parçasından talaş kaldırma işlemini
yapan kesicileri,

TALAŞ
DERİNLİĞİ: İş parçasından kaldırılan malzeme kalınlığını,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
4

CNC
Programcısı (Seviye 4)                                                     12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TALAŞ KIRMA: İşlenen parçadan çıkan uzun
talaşı kesicide oluşturulan özel bir geometri ile kırmayı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

TOLERANS:
Kabul edilebilir en büyük ölçü ile en küçük ölçü arasındaki farkı,

TUTUCU: Freze çakıları, matkaplar, kılavuzlar
gibi kesicileri tezgâha bağlamaya yarayan elemanları

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
5

CNC
Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………….. 8

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………. 8

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………. 8

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………… 8

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………….. 9

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları………………………………………………………………………………… 9

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………… 9

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 10

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri………………………………………………………………… 10

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………… 29

3.3.
Bilgi ve
Beceriler…………………………………………………………………………………………….. 30

3.4.
Tutum ve
Davranışlar ………………………………………………………………………………………  31

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………….. 33©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
6

CNC
Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

CNC Programcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek
Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan kanun
uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi tarafından
hazırlanmıştır.

CNC
Programcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
7

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

CNC Programcısı (Seviye
4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve
kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına
göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak iş parçasını ve
işe uygun kesici takımı seçen, tezgahı programa göre ayarlayan, tezgaha uygun
CNC kodlarını yazan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem
sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki
gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 3115 (Makine mühendisliği teknisyenleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü
Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makina
Emniyeti Yönetmeliği Makina Koruyucuları Yönetmeliği

Muhtemel
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili
Yönetmelik Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
8

CNC
Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTitreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve
konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

CNC Programcısının (Seviye 4) çalışma ortamı;
CNC sistemlerinin ve CNC tezgâhlarının kullanıldığı işletmelerin açık ve
kapalı ortamlarıdır. Çalışma ortamı ve koşulları sektörlere göre farklılıklar
gösterse de genellikle temiz, sağlıklı ve iş güvenliği kurallarına uygundur.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. CNC Programcısı çalışmaları sırasında
diğer işleri yürüten çalışanlarla işbirliği içinde olur ve gerekli kişisel
koruyucu donanımı kullanır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Çalıştığı sektöre bağlı olarak “Ağır Ve Tehlikeli İşlerde
Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu ” raporuna sahip olması
gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
9

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için,
işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumlann eğitimlerine
katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (KKD)
kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Kişisel koruyucu donanımların, eksikliğini, kullanıma uygunluğunu ve
son kullanım tarihlerini kontrol eder, uygun olmayanları yenileri ile
değiştirir.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine

A.1.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır
şekilde bulundurur.

 

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
(devamı var)

 

ait kuralları uygulamak

A.1.5

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası talimatlara
ve yönetmeliklere uyar.

A

 

 

A.1.6

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.7

İş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları ortadan kaldırır.

 

 

 

 

A.2.1

Riskli maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve
belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.2

Yaptığı işle
ilgili tehlike ve riskleri ulusal mevzuat ve standartlar kapsamında
değerlendirerek, tehlikelerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

 

 

A.2.3

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
10

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.3.1

Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan
uygulamalarda talimatlar doğrultusunda topraklama yapar, teknik emniyet
önlemlerini alır.

 

 

 

 

A.3.2

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.3

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını yetkililere
bildirir.

A

A.3

A.3.4

Kullanılan ekipmana özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

A.3.5

Acil durumlarda kendisine tanımlanan görevleri yerine getirir.

 

 

 

 

A.3.6

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.7

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara
katılır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
11

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak çevre boyut-etki değerlendirmesi
yapılmasına yardımcı olur, gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel
etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere
katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve
sınıflamayı yapar, sınıflarına ayrılan atıkları cinslerine göre ayırır.

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve talimatlarda belirtilen önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

B.2.3

Atıkları tartar veya tartılmasını sağlayarak atığın cinsi, kaynağı,
tehlike derecesi ve miktarı bilgilerini kaydeder ve görevliye teslim eder.

B.2.4

Yanıcı ve parlayıcı malzemeleri güvenli bir şekilde saklar.

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve
ekipmanı hazır bulundurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
12

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini izin verilen tolerans ve sapmalara göre uygular.

C.1.2

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarını uygular.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve diğer formları doldurur.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini kontrol etmek

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

C.3.2

Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların
talimatlara uygunluğunu kontrol eder.

C.3.3

Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin ilgili
dokümanlarda belirtilen teknik özelliklere uygunluğunu kontrol eder.

C.4

Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi çalışmalarına
katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan uygunsuzlukları yetkili kişilere bildirir,
ilgili kayıtları tutar.

C.4.2

Uygunsuzluğu oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Uygunsuzluğun giderilmesiyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

C.4.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği uygunsuzlukları ilgili
birime bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
13

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.1

Yapılan işin kaydını tutmak

D.1.1

Yapılan işle ilgili işlemleri belirlenen standart formlara, defterlere
ya da bilgisayarda elektronik ortama eksiksiz olarak işler.

 

 

D.2

Bir önceki ekipten yazılı/sözlü olarak bilgi edinmek

D.2.1

Vardiya değişiminde, yapılan işlerle ilgili sözlü ya da yazılı olarak
bilgi paylaşımında bulunur.

 

 

 

 

D.3.1

Yapılacak iş ile ilgili olarak, ilgili ünite/amirden; işin mahiyeti,
kapsamı, zaman planı gibi bilgileri içeren iş emrini alır.

 

İş organizasyonu yapmak (devamı var)

D.3

Yapılacak işle ilgili bilgi

D.3.2

İş emrinde bulunmayan konularda sözlü bilgi alır.

D

edinmek

D.3.3

Yapılacak işe ilişkin plan ve projeyi temin eder ve inceler.

 

 

 

 

D.3.4

Daha önce benzer işleri yapan kişi/ekiplerden bilgi/görüş alır.

 

 

 

 

D.4.1

Yapılacak işe ilişkin kullanılacak araç-gereç ve malzemeyi belirler.

 

 

D.4

Araç-gereç ve malzemeyi hazırlamak

D.4.2

Araç-gereç ve malzemeler için yazılı/sözlü talepte bulunur.

 

 

 

 

D.4.3

Gelen araç-gereç ve malzemenin miktarını, cinsini, özelliklerini
yapılan talebe göre kontrol eder, varsa eksiklikleri giderir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
14

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.5

Diğer birimlerden iş talebinde

D.5.1

Yapılacak iş ile ilgili olarak ilgili birimden iş talebinde bulunur.

 

 

bulunmak

D.5.2

Yapılacak işe ilişkin ayrıntıları iş emri yoluyla, yazılı veya sözlü
olarak, açık ve anlaşılır biçimde anlatır.

 

 

 

 

D.6.1

Verilen görev/iş emrine göre yapılan işi yerinde görerek, ölçüm ve
test cihazı kullanarak, gerekirse çalıştırarak kontrol eder.

 

 

D.6

Çalışanlara ve diğer birimlere

D.6.2

Kontrol sonucu tespit edilen eksik ve hataları kayıt altına alır.

D

İş organizasyonu yapmak

verilen işi takip etmek

D.6.3

Yapılan iş hakkında personele/ilgili birime geri bildirimde bulunur.

 

 

D.6.4

Diğer personele işin yapılma şeklini gerekirse uygulamalı olarak
gösterir.

 

 

 

 

D.7.1

İşi tamamladıktan sonra, ilgili birime birim temsilcisi olan
elemanının denetiminde, fonksiyonel test ve ölçümleri yaparak,
sistemi/ekipmanı çalıştırır.

 

 

D.7

İş teslimi yapmak

D.7.2

Sistem/ekipmanın kullanımına ilişkin yazılı ya da sözlü bilgi verir.

 

 

 

 

D.7.3

Gerekli formları doldurup imzalattırarak teslim işlemlerini tamamlar.

 

 

D.8

Amiri bilgilendirmek

D.8.1

Yapılan işe ilişkin amirine yazılı/sözlü olarak bilgi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
15

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Takım seçimi yapmak

E.1

İş parçası için kullanılacak takımları belirlemek

E.1.1

İş parçası imalat resmini, teknik resim ve imalat tekniklerine göre
değerlendirir.

E.1.2

Takımları, iş parçası malzemesinin özelliğine, boyutlarına ve belirlenmiş
toleranslarına göre seçer.

E.2

Kesici ucu belirlemek

E.2.1

Kesici ucun talaş kırma formunu tespit eder.

E.2.2

Malzemeye göre kesici uç özelliklerini tespit eder.

E.2.3

Kesici ucun hangi kater ve tutuculara bağlanacağını tespit eder.

E.2.4

Uç kalitesine göre kesici ucun çalışma ömrünü hesaplar.

E.2.5

Delik delme takımlarının bileme açılarını hesaplar.

E.3

Takım tutucularını seçmek

E.3.1

Kesici takımın özelliğine göre tezgâh ve kesiciler için belirlenen
tutucuları seçer.

E.3.2

İş parçasının resmine göre tutucuların boylarını tespit eder.

E.4

Takımın özelliklerini tezgaha tanıtmak

E.4.1

Ölçülen takımın boyunu, çapını ve kesici uç radüsünü tezgâhın ofset
sayfasına program menülerini kullanarak yazar.

E.4.2

Ölçü değerleri girilen takımın boyunu, çapını ve kesici uç radüsünü
program yardımıyla ölçtürerek ölçü değerlerini tezgâhın ofset sayfasına
yazdırır.

E.4.3

Varsa takım telafisini tezgâhın ofset sayfasına program menülerini
kullanarak yazar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
16

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

F.1

Tezgahı referans konumuna

F.1.1

Tezgahın şalterleri yardımıyla kontrol ünitesini açar.

 

 

göndermek

F.1.2

Eksenleri, kontrol panelindeki komutları kullanarak referansa
gönderir.

 

 

 

 

F.2.1

Teknik resme göre parçanın hangi noktasının referans noktası olacağını
tespit eder.

 

 

F.2

İşlenecek parçanın referans

F.2.2

Belirlediği referans noktasına göre parçanın eksenlerini tespit eder.

 

 

konumunu belirlemek

F.2.3

Tespit edilen eksenlere göre iş parçasının duruş yönünü belirler.

F

Tezgahı programa göre

ayarlamak

(devamı var)

 

 

F.2.4

Tespit edilen referans noktasından işleme başlar.

 

 

F.3.1

Programda kullanılacak takımların güvenlik pozisyonunu parçanın
geometrik şekline göre tespit eder.

 

 

F.3

Takımların referans konumunu

F.3.2

Takım değiştirme konumunu iş parçasının boyutuna ve kesici takıma göre
tespit eder.

 

 

belirlemek

F.3.3

Operasyonların şekline ve iş parçasının konumuna göre güvenli
uzaklaşma yakınlaşma mesafesini kontrol paneli yardımıyla ayarlar.

 

 

 

 

F.3.4

Takımın çap ve boy değerlerini, programın ofset sayfasına el ile
kontrol panelinden yazar.

 

 

F.4

İş parçasını tezgâha bağlamak

F.4.1

İş parçasını taşıyıcılarla tezgâha getirir.

 

 

(devamı var)

F.4.2

İş parçasını bağlamak için bağlama kalıbını (fikstürü) hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
17

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Tezgahı programa göre

ayarlamak

(devamı var)

F.4

İş parçasını tezgâha bağlamak

F.4.3

Belirlenen referans noktasına göre bağlama araçları yardımıyla iş
parçasını tezgâha bağlar.

F.4.4

Parçanın bağlanma konumunu ölçme araçları ile kontrol eder.

F.5

İşlenecek parçayı, bağlama kalıbının (fikstürün) referans noktasına
göre bağlamak

F.5.1

Bağlama kalıbının (fikstürün) doğruluğunu iş parçasının bağlama
şekline göre kontrol eder.

F.5.2

Bağlama kalıbını (fikstürü) iş parçasının referans noktasına göre tezgâha
bağlar.

F.5.3

Bağlama kalıbı (fikstür) bağlandıktan sonra ölçü aletleri ile parçanın
ölçülerini ve pozisyonunu kontrol eder.

F.5.4

İşlenecek parçayı referans noktasına göre bağlama kalıbına (fikstüre)
bağlar.

F.5.5

İşlenecek parçanın bağlama kalıbına (fikstüre) göre referansını
kontrol eder.

F.6

Parçanın üzerinde belirlenen referans noktasına göre program yazmak

F.6.1

Tezgah özelliğine göre parçanın sıfırlama noktalarını tespit eder.

F.6.2

Yeni bir program sayfası oluşturarak bu programın parça ismini ve
program numarasını açılan penceredeki isim yerine yazar.

F.6.3

Tezgâhın kesicisinin çalışma konumunda çalışma düzlemini seçer.

F.6.4

Programın referansa göre eksen değerlerinin belirlemesini sağlar.

F.6.5

İş parçasında yapacağı işlem sırasına ve kullanılan kesici takımlara
göre program kodlarını yazar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
18

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.7.1

Parça referans noktasını program kodları yardımı ile istenilen yönde
taşır.

 

 

 

 

F.7.2

Taşınan referans noktasını program kodları yardımı ile tekrar eski
konumuna getirir.

F

Tezgahı programa göre ayarlamak

F.7

Sıfırlama noktalarını değiştirmek

F.7.3

Takım değiştirildiğinde yeni takım değerlerini, program sayfasında
elle ofset sayfasına girer.

 

 

 

 

F.7.4

Birden fazla parça varsa, her bir iş parçası için sıfır noktasını ayrı
ayrı belirler ve parçaları sıfıra alır.

 

 

 

 

F.7.5

Herhangi bir problem olduğu zaman, iş parçası sıfır noktasını, program
kodları vasıtasıyla taşıyarak belirler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
19

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Tezgâhın referansa gönderme, eksen hareket, talaş kaldırma kodlarını
program menülerini kullanarak yazar.

 

 

G.1

Tezgâhta kullanılan kodları

yazmak

G.1.2

ISO standartlarına
göre belirlenmiş kodlamaları program içerisinde yapılacak işin özelliğine
göre seçerek kullanır.

 

 

 

 

G.1.3

Tezgâha ait hazırlanmış paket programları bilgisayar yardımıyla el
kitabındaki kullanım talimatına göre kullanır.

 

 

 

 

G.2.1

Programı, tezgâhın eksen limitlerini, maksimum, takım, çap ve boy
kapasitesini, iş mili, motor gücü ve devir sayısını dikkate alarak yazar.

 

 

G.2

Tezgâhın teknik özelliklerine göre program yazmak

G.2.2

Tezgâhın emniyetli çalışma mesafesine göre program yazar.

G

CNC kodlarını yazmak (devamı var)

 

 

G.2.3

Programı tezgâhta işlenebilecek parçanın, fiziksel büyüklüklerinin
limitlerine göre yazar.

 

 

G.3

Koordinat sistemlerine göre

G.3.1

Programı mutlak veya artımsal ölçü sistemlerine göre yazar.

 

 

program yazmak

G.3.2

Programı açı ve boyut koordinat sistemlerini dikkate alarak yazar.

 

 

 

 

G.4.1

İş parçasının malzemesine göre kesme ve ilerleme özelliğini tespit
eder.

 

 

G.4

Kesme ve ilerleme hesaplarını yapmak

G.4.2

Belirlenen malzeme özelliğine göre takımları seçer.

 

 

 

 

G.4.3

Tezgâhın kapasitesini, seçilen takımın üretici firma katalogunda
belirtilen çalışma şartlarını dikkate alarak devir ve ilerleme hesaplarını
yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
20

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

CNC kodlarını yazmak (devamı var)

G.5

Kodlama sistemini belirlemek

G.5.1

Kod yazarken ilk olarak tezgâh hareket kodlarını belirler.

G.5.2

Takım kodlarını programdan menüler yardımıyla belirler.

G.5.3

Devir ilerleme kodlarını programdan menüler yardımıyla belirler.

G.5.4

Eksen hareket kodlarını işlem sırasına göre programdan menüler
yardımıyla belirler.

G.6

Talep edilen işin kodlarını sıralamak

G.6.1

Parça üzerinde belirlenen referans noktasının koordinatlarını programa
girer.

G.6.2

İşlem sırasına göre programda uygun yerlere kapak, soğutma sıvısı,
konveyör açma/kapama gibi yardımcı parçaların/işlemlerin kodlarını yazar.

G.6.3

İşlem yapacağı takımların kodlarını özelliğine ve işlem sırasına göre
belirler.

G.6.4

İşleme hızlarının kodlarını işlenecek malzemeye göre belirler.

G.6.5

İşlem yapacağı koordinatları iş parçasına göre belirler.

G.6.6

İşlemi tamamladıktan sonra komutlar yardımıyla tezgâhı referansa alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
21

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.7.1

İşin özelliğine göre belirlenen işleme giriş noktalarını kullanır.

 

 

G.7

İşlem basamaklarını belirlemek

G.7.2

İşin konumuna göre belirlenen işleme yönlerini kullanır.

 

 

 

 

G.7.3

Parça üzerindeki geometrinin iş parçası resmine göre birbirini
bozmayacak şekilde sıralamasını sağlar.

G

CNC kodlarını yazmak

 

 

G.8.1

Yazılan programı işleme yapmadan önce tezgâh grafik ekranında sanal
olarak kontrol eder.

 

 

G.8

Hazırlanan programı

G.8.2

Takım ve iş parçası olmadan programı çalıştırarak tezgâh hareketlerini
kontrol eder.

 

 

simülasyon ile kontrol etmek

G.8.3

Kesme veya delme işlemini yapmadan parçanın işlem sırasını kontrol
eder.

 

 

 

 

G.8.4

Herhangi bir hata tespit ederse, hatayı rapor eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
22

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Tezgâhın kapasitesine göre işleme gücünü tespit eder.

 

 

 

 

H.1.2

Tezgâh işleme hız limitlerini tezgâh özelliklerine göre tespit eder.

 

 

 

 

H.1.3

Tezgâh şalteri ile tezgâhı çalıştırma ve durdurma işlemini yapar.

 

 

 

 

H.1.4

Tezgâhı kontrol paneli yardımıyla referans konumuna gönderir.

 

 

H.1

Programa göre tezgahı test etmek

H.1.5

Takım sıfırlamasını ölçü aletleri ve program yardımıyla yapar.

H

Programlama yapacağı tezgahı kullanmak

 

 

H.1.6

Tezgâha elle program yazma işlemini yapar.

 

 

 

 

H.1.7

Tezgâhın hafızasına yüklenmiş programları çalıştırır.

 

 

 

 

H.1.8

Tezgâhın teknik özelliklerine göre tezgahta ulaşacağı hassasiyeti
tespit eder.

 

 

 

 

H.1.9

Tezgâh toleransına göre takımların seçimini yapar.

 

 

H.2

Tezgahın parametre ayarlarını

H.2.1

İş parçasının parametrik değerlerinin tanımlamasını program menüleri
yardımıyla yapar.

 

 

yapmak

H.2.2

Kesme ve delme kapasitesine ve takım özelliklerine göre programda
gerekli parametre ayarlarını yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
23

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Program üzerinde ekran ayarlarını program menüleri yardımıyla yapar.

 

 

I.1

Tezgâhı çalıştıran programı kullanmak

I.1.2

Programda kullanılan menüleri program kitabı yardımıyla kullanır.

 

 

 

 

I.1.3

Yazılan programı tezgâha, program kitabında belirtildiği şekilde
yükler.

 

 

 

 

I.2.1

Programın desteklediği dosya uzantılarını kullanır.

 

 

I.2

Programın özelliklerini kullanmak

I.2.2

Programda istenilen kayıt türüne göre dosya formatını değiştirir.

 

Bilgisayar destekli imalat programı kullanmak (devamı var)

 

 

I.2.3

Programın desteklediği tezgâh eksenlerini kullanır.

I

 

 

I.3.1

Çizilen parça resmini program çalışma sayfasına program menülerini
kullanarak çağırır.

 

I.3

Malzemeyi işleme yönüne göre yerleştirmek

I.3.2

Parçayı, tezgâha bağlama yönüne göre bağlama aparatlarını kullanarak
referans noktasına yerleştirir.

 

 

 

 

I.3.3

Resimde ölçüleri verilen parçanın imalatı için kullanacağı ham madde
ölçülerini tanımlar.

 

 

 

 

I.4.1

İmalata uygun referans noktasını doğru olarak belirler.

 

 

I.4

En az fire ile malzemeyi

I.4.2

Birden fazla parça varsa, birbirlerine zarar vermeden güvenli yaklaşma
mesafesini ayarlar.

 

 

yerleştirmek

I.4.3

Aynı kalınlık ve cinsteki malzemeleri beraber yerleştirir.

 

 

 

 

I.4.4

Resimde verilen parça ebatlarına göre en az fire verecek malzemeyi
seçer.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
24

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Bilgisayar destekli imalat programı kullanmak (devamı var)

I.5

İşleme sırasını seçmek

I.5.1

Yapılacak işleme durumuna göre güvenlik mesafesini resme ve operasyona
göre ayarlar.

I.5.2

Programda kullanılacak takımları program kütüphanesinde oluştur ve
yerleştirir.

I.5.3

İşlenecek kısımda takımların giriş yönlerini program menüleri yardımıyla
ayarlar.

I.6

Takım yolu oluşturmak (devamı var)

I.6.1

İşleme komutunu program menülerinden seçer.

I.6.2

İşleyeceği kısımda kullanacağı takımı belirlediği özelliklere göre
program menülerinden seçer.

I.6.3

İşlenecek iş parçasının yüzeyini işlem sırasına göre seçer.

I.6.4

İş parçasına göre işleme sınırlarını seçer.

I.6.5

İş parçasının talaş derinliğini malzemenin özelliğine göre programa
girer.

I.6.6

İş parçasına uygun giriş ve çıkış yaklaşma mesafelerini resme ve malzemenin
özelliğine göre programa girer.

I.6.7

Takımın işlem sırasına göre iş parçasına giriş ve çıkış noktası
konumlarını ayarlar.

I.6.8

Takım ilerleme değerlerini iş parçasını ve malzemenin özelliğine göre
program menüsüne girer.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
25

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Bilgisayar destekli imalat programı kullanmak (devamı var)

I.6

Takım yolu oluşturmak

I.6.9

Takımın talaşa giriş ve çıkış ilerleme değerlerini program menüsünden
girer.

I.6.10

Takım soğutma tipini program menüsünden girer.

I.6.11

Son operasyonlara bırakılacak talaş miktarını belirler.

I.6.12

İşlem sırasına göre işleme parametrelerini kontrol eder.

I.6.13

İşlenecek parçaya göre takım yolunu program menüleri yardımıyla
seçerek oluşturur.

I.7

G ve M kodlarını üretmek

I.7.1

İşlenecek parçaya göre hazırlanan takım yollarını program menüleri
yardımıyla seçer.

I.7.2

Program menüleri yardımıyla, üretim yapılacak tezgahı programdan
seçer.

I.7.3

Programda kullanacağı takımları program menüleri yardımıyla sıralar.

I.7.4

Tezgâhta işlenecek parça için kullanılacak G ve M kodlarını programda
üretir.

I.7.5

Simülasyon yardımı ile işlenecek parçanın işleme şeklini kontrol eder.

I.7.6

Programda tespit edilen kod hatalarını program menüleri yardımıyla
düzeltir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
26

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.8.1

Program hatalarını test esnasında tespit eder.

I

Bilgisayar destekli imalat programı kullanmak

I.8

G ve M kodları üzerinde düzeltme yapmak

I.8.2

Program menüleri yardımıyla oluşturulan program kodlarını düzeltir.

 

 

 

 

I.8.3

İş parçası için takım yolunu yeniden hesaplar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
27

CNC
Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Bireysel mesleki gelişimi

J.1.1

Tezgah ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır
ve aldığı belgeleri korur.

J

Mesleki gelişim

konusunda çalışmalar yapmak

J.1.2

CNC tezgâhlarıyla ve CNC programlama ile ilgili yeni teknolojileri ve
gelişmeleri takip eder.

faaliyetlerini yürütmek

 

Astlarına ve diğer çalışanlara

J.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

J.2

mesleki eğitimler vermek

J.2.2

CNC tezgâhlarıyla ve CNC programlama ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
28

CNC
Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Açı gönyesi

2.

Ayna çeşitleri

3.

Bağlama pabuçları

4.

Bilgisayar

5.

Bilgisayar destekli imalat programları

6.

CNC bağlama aparatları

7.

CNC simülasyon yazılımı

8.

CNC takım tutucuları

9.

CNC tezgâhları

10.

Çabuk değiştiriciler

11.

Çekiç çeşitleri

12.

Çektirme

13.

Çeşitli anahtar takımları

14.

Çeşitli matkaplar

15.

Çeşitli uzunluk ölçü aletleri

16.

Çizim masası

17.

Delik işlem aparatları

18.

Diş tarakları

19.

Divizör

20.

Döner punta

21.

Döner tabla

22.

Eğe çeşitleri

23.

Fırdöndü

24.

Freze takım ve aparatları

25.

Güvenlik ve ikaz levhaları

26.

Haberleşme kabloları

27.

Hava tabancası

28.

Kaldırma halatları ve zincirleri

29.

Kalemler

30.

Katerler

31.

Kesme yağı

32.

Kılavuz çeşitleri

33.

Kılavuz tutucuları

34.

Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi,

35.

Komparatör

36.

Kompresör

37.

Mandrenler

38.

Manyetik kaldırma aparatları

39.

Mapalar

40.

Markalama takımları ve boyası

41.

Mastar çeşitleri

42.

Mengeneler

43.

Mıknatıs

12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Nokulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010Sayfa
29

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı44.
Mihengir

45.
Mors takım ve aparatları

46.
Numaratör

47.
Otomatik kılavuzlar

48.
Ölçme mikroskobu

49.
Pafta çeşitleri

50.
Pensler

51.
Pleyt

52.
Puntalar

53.
Raspa

54.
Spiral taş motoru ve uçları

55.
Temel el aletleri (tornavida, pense, çekiç, demir
testeresi, işkence, kerpeten vb.)

56.
Temizlik fırçası

57.
Tezgah raybaları

58.
Tırtıl aparatları ve takımları

59.
Torna takma uçları

60.
V yatağı

61.
Vida mikrometresi

62.
Vida tarağı

63.
Yağdanlık

64.
Yatak çeşitleri

65.
Yazıcı

66.
Yüzey pürüzlülüğü ölçme cihazı

67.
Zımpara çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Araç, gereç ve ekipmanları kullanma bilgi ve becerisi

2.
Ayrıntıları algılayabilme ve kavrayabilme becerisi

3.
Basit ilk yardım bilgisi

4.
Bilgisayar destekli imalat programlarını kullanma
bilgi ve becerisi

5.
Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

6.
CNC tezgah hata mesajları bilgisi

7.
CNC tezgah kontrol panelini kullanma becerisi

8.
CNC tezgah program kodları bilgisi

9.
Çevre koruma bilgisi

10.    Ekip
içinde çalışma becerisi

11.    El
becerisi

12.
İş parçası bağlama bilgi ve becerisi

13.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

14.    Kesici
takım bilgisi

15.    Makine
elemanları bilgisi

16.    Malzeme
bilgisi

17.    Matematik
ve geometri bilgisi

18.    Mekanik
bilgisi12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
30

CNC Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı19.    Mesleki
teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

20.
Mesleki yabancı dil bilgisi

21.
Operasyon planı oluşturma bilgi ve becerisi

22.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

23.
Ölçme ve kontrol becerisi

24.
Ölçü aletlerini kullanma becerisi

25.
Problem çözme becerisi

26.
Programı simülasyon ile kontrol etme bilgi ve
becerisi

27.
Proses bilgisi

28.
Raporlama ve arşivleme becerisi

29.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

30.
Takım tezgâhları bilgi ve becerisi

31.
Takımların işlem sırasını belirleme bilgi ve becerisi

32.
Teknik resim çizme becerisi

33.
Teknik resim okuma bilgi ve becerisi

34.
Temel bilgisayar destekli çizim programları kullanma
bilgisi

35.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

36.
Temel elektrik bilgisi

37.
Temel kalite bilgisi

38.
Tezgâha program yükleme bilgi ve becerisi

39.
Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Bilgi ve tecrübesi dahilinde karar vermek

4.
Çalışma donanımı ve makinelerinin durumunu dikkatle
denetlemek

5.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

9.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

10.
İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler
konusunda duyarlı olmak

11.
İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

12.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

13.    Kendisinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

14.    Malzeme
hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

15.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

16.    Planlı
ve organize olmak

17.    Risk
faktörleri konusunda duyarlı olmak

18.
Son kontrolleri dikkatle uygulamak

19.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

20.
Süreç kalitesine özen göstermek

21.
Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

22.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
31

CNC
Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No23.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

24.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

25.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

26.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

27.
Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

28.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
32

CNC
Programcısı (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0216-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

CNC Programcısı (Seviye 4) meslek standardını
esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme
ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

Incoming search terms:

  • cnc tezgahlarda iş emri oluşturma (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir