Borverkçi (Seviye 4)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Borverkçi (Seviye 4)Meslek:

BORVERKÇİ

Seviye:

41

Referans Kodu:

12UMS0215-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
(ASO 2. ve 3. OSB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

18.04.2012 Tarih ve 2012/32 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:

13.06.2012-28322 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
2

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

BARA MİLİ: Borverk
tezgâhında tarama, matkap, parmak freze v.b. kesici
takımların takılmasında kullanılan ana mili,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

BORVERK TEZGÂHI: Freze ve torna tezgahlarına bağlanamayan şekilsiz ya da iri parçaları
işlemek için kullanılan metal işleme tezgahını,

CNC: Bilgisayarlı Sayısal Kontrolü,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

HAVŞA AÇMAK: Delik delme işleminde oluşan
çapakları temizlemek, vida açılacak deliklerde kılavuzun uygun eksende
merkezlenmesini sağlamak, perçin ve vida gibi bağlantı elemanlarının baş kısımlarının
oturacağı yuvaları açmak için önceden delinmiş deliklere, konik veya
silindirik yuvalar açma işlemini,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün
üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İLERLEME HIZI: Kesici takımın iş parçasının kendi ekseni
etrafında bir tam devrinde almış olduğu yolu,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KATER: Kesici takım uçlarının takım
tezgâhına bağlanmasında kullanılan gereci,

KESİCİ TAKIM: Talaşlı imalat işlemleri
sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme işlemlerini gerçekleştiren
takımları,

KESME HIZI: Talaşlı üretimde bir kesicinin
kesme kapasitesini/performansını ifade etmek üzere; kesicinin iş parçası
üzerinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yolu,

KESME SIVISI: Talaşlı imalat işlemlerinde iş
parçası ve kesici takımlar arasında sürtünmeden dolayı oluşan yüksek
sıcaklığın makul değerlerde tutulması için kullanılan sıvıyı,

KILAVUZ
ÇEKME (DİŞ AÇMA): İş parçası üzerindeki önceden açılmış deliklerde, vida ve
cıvataların ihtiyaç duydukları dişlerin oluşturulması işlemini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
3

Borverkçi (Seviye 4)                                                                                               12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPARATÖR: İş parçalarının ölçülerinin
toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye
yarayan, analog ve
sayısal (dijital) türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

MANDREN: Borverk
tezgâhında bara miline kesici takımlarının takıldığı, kuvvetli sıkma için
kullanılan takım veya aparatı,

MARKALAMA: Teknik çizimlerde belirlenmiş olan
kesme, delme, birleştirme vb. işlemlerin yerlerinin iş parçası üzerine
işaretlenmesi işlemini,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun
olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü aletini,

PAFTA ÇEKME: Silindirik parçaların dış
kısmına vida dişi oluşturma işlemini,

PASİMETRE: Seri ölçüm için kullanılan,
geçerlik-geçmezlik ilkesine dayalı hassas ölçüm
aletini,

PASO: Talaşlı üretimde her bir işlem
geçişinde iş parçasından alınan talaşın kalınlığını veya miktarını,

RAYBALAMA: İş parçası üzerindeki önceden
açılmış deliklerin, iyileştirilmesi ve hassas yüzey elde edilmesi işlemini,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA: Ölçüm sonucu ile gerçek değer
arasındaki farkı,

TALAŞ KALDIRMA: Çeşitli tezgâh veya makineler
kullanarak ya da kesici, delici, aşındırıcı takımlar ile iş parçası üzerinden
talaş almayı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından
geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
4

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2.
MESLEK TANITIMI…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri………………………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler………………………………………………………………………. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat ……………………………………………………………………………………………………..  8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları………………………………………………………………………………………………………… 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler:………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman………………………………………………………………………………………… 24

3.3.
Bilgi ve
Beceriler………………………………………………………………………………………………………………………. 25

3.4.
T utum ve Davranışlar……………………………………………………………………………………………………………. 26

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………………………….. 27©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
5

Borverkçi (Seviye 4)                                                                                               12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Borverkçi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal
Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara
Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

Borverkçi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
6

Borverkçi (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Borverkçi (Seviye
4) iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve
kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, geometrik şekilleri ve hacimleri
nedeniyle torna, freze, radyal matkap v.b. takım tezgâhlarında işlenemeyen iş parçalarını
hareketli kesici takımlarla, 360 derece dönebilen tezgah
tablası üzerinde farklı yüzeylerdeki işlemler için söküp takma ihtiyacı
olmadan, gerekli ayar ve kumandaları yaparak x, y, z eksenleri doğrultusunda
talimatlara, imalat resmi veya numuneye göre istenilen biçim ve ölçülerde
üreten, teknik dokümanlarda üretim işlem sonuçları ile ilgili kendisinden
istenen bilgileri, tespit ettiği arıza, aksaklık ve iyileştirme önerilerini
rapor eden kişidir. Borverkçi (Seviye 4)
standartlara ve teknolojik kurallara göre üretim yapar. Mekanik, üniversal ve
CNC borverk tezgâhlarında özellikle büyük ebatlarda
silindirik, konik, iç ve dış yüzeyler işler. Çeşitli profillerde
vida açma, delik delme, havşa açma, kılavuz çekme
ve rayba çekme işlemlerini yapar.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7223 (Metal işleme takım
tezgahı
kurucuları ve operatörleri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü
Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makina
Emniyeti Yönetmeliği12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
7

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMakina Koruyucuları Yönetmeliği

Muhtemel
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve
İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim
Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve
konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4.    Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.    Çalışma
Ortamı ve Koşulları

Borverk tezgâhında
delik delme, kılavuz çekme, pafta çekme, tornalama ve frezecilik
işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta
çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, soğuk-sıcak,
gaz, toz, yağlı ortam, titreşim, rahatsız edici seviyede ses sayılabilir.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Borverkçi,
işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler:

Borverkçi’nin (Seviye 4) “Ağır ve Tehlikeli İşlerde
Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip
olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
8

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere
veya işyeri dışındaki kuramların eğitimlerine katılarak ilgili kuralları
öğrenir.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları
uygulamak

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

 

 

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar
doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve
personelinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

 

 

 

 

A.2.1

Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini azaltmak

A.2.2

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.2.3

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak,
bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem
alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve
yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kuramlara
bildirir.

 

 

 

A.3.3

Kullandığı makineye, ekipmana, gereçlere ve
yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda
görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
9

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve
zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayrıştırmayı
ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolanmasını
sağlar.

 

 

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanımı ve
malzemeleri kullanır veya birlikte çalıştığı kişilere kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

 

 

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit
ve planlama çalışmalarında görev alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
10

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine, alet, donanım veya sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C

 

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

 

C.3

C.3.2

Makine, cihaz ve donanım üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu
kontrol eder.

 

 

 

C.3.3

İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli
bildirir.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızalan amirine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
11

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürülmesi için, iş alanını
inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

D.1

Çalışma alanının

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

özelliklerini belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.

D

Çalışılan yeri düzenlemek

 

 

D.2.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.2.2

İSG kurallarına göre temizlik yapar.

 

 

D.2

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.2.3

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde
yerine koyar.

 

 

 

 

D.2.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.2.5

Yapılan çalışma hakkında amirini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
12

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde belirlenmiş aralıklarla düzenli olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.2

Çalışma sırasında tehlikeyi sezdiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Yetkisindeki çalışma alet ve donanımın sorun ve arızalarını giderir.

 

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşamalarını uygular.

E

E.2

Çalışma donanımının bakım aşamalarını uygulamak

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

 

 

 

E.2.3

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit
eder.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için alet ve
donanımdaki bozulma, yıpranma ile ilgili kayıtları oluşturarak ilgililere
aktarır.

 

 

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde,
değiştirilmesi için amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
13

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Yapılacak işler ve üretim programıyla ilgili bilgileri, imalat resimlerini,
talimatları ve diğer dokümanları amirinden alır.

 

 

 

 

F.1.2

Talimatları ve teknik resimdeki işleme toleransları, kesitleri ve
diğer işaret ve sembolleri inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını
belirler.

 

 

F.1

İş programını yapmak

F.1.3

Yapılacak işlerle ilgili dokümanları birlikte çalışacağı kişilere
ulaştırır ve gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlar.

 

 

F.1.4

İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini tespit eder.

 

 

 

 

F.1.5

Yapılacak işlemler, vardiya değişimi ve diğer kurallara ilişkin
formlarda kendine ayrılan kısımları doldurur.

 

Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek (devamı var)

 

 

F.1.6

İşlemlere başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirine
onaylatır.

F

 

 

F.2.1

İşlemin özelliğine ve talimatlara göre kullanılacak alet, araç, gereç
ve takımları belirler.

 

 

 

F.2.2

Belirlenen alet, araç, gereç ve takımların çalışma sahasına
getirilmelerini sağlar.

 

 

 

 

F.2.3

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin işe
uygunluğunu kontrol eder, uygunsuzlukları giderir.

 

 

F.2

Kullanılacak takım ve malzemeleri hazırlamak

F.2.4

Teslim alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını
doldurur.

 

 

 

 

F.2.5

Belirlenmiş alanlarda, malzeme türüne ve talimatlara uygun şekilde
malzemeleri istifler.

 

 

 

 

F.2.6

Çalışma ömrü limitli parçalardaki (kesici takım ucu vb.) aşınma ve
yıpranmaları tespit eder, değiştirir.

 

 

 

 

F.2.7

Takım değişimi veya aşınması nedeniyle takım boyutlarında oluşan
farklılıkları tespit eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
14

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.3.1

Ölçme aletlerini hassaslık derecelerine göre okur.

 

 

 

 

F.3.2

Kullanım kılavuzlarındaki esaslara göre yetkisindeki ölçme aletlerinin
ayarlarını yapar.

 

 

 

 

F.3.3

Ölçü aletlerinin hassasiyetinin bozulmaması için uygun yerde muhafaza
eder.

 

 

F.3

Ölçme ve kontrol aletlerini hazırlamak

F.3.4

Ölçü ve kontrol işlemlerinde çalışma ortamı ve iş parçası ısı
değerlerinin ölçme değerlerine olan etkisini kontrol altına alır.

 

 

 

 

F.3.5

Kendisinden daha yüksek doğruluklu bir ölçü
aletini, sabit ölçülü mastarları referans alarak (Kalibrasyon tekniğini
kullanarak) ölçü aletlerinin doğruluğunu denetler.

 

Hazırlık işlemlerini

 

 

F.3.6

Kalibrasyonu bozuk olan ölçü ve kontrol aletlerini ilgili birime
teslim eder.

F

gerçekleştirmek (devamı
var)

 

 

F.3.7

Ölçme ve kontrol yapılacak yere ve tolerans değerlerine uygun ölçme ve
kontrol aletlerini seçer.

 

 

 

 

F.4.1

Teknik talimatlardaki bilgilere ve resimlere göre parçanın uygunluğunu
kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.2

İş parçasının resim üzerindeki kesit, ölçü, tolerans, işaret ve
sembollere göre konumlandırılma durumunu tespit eder.

 

 

F.4

İş parçasını üretime hazırlamak (devamı var)

F.4.3

Tabla kapasitesine göre parça ölçülerinin ve ağırlığının uygunluğunu
kontrol eder.

 

 

F.4.4

İmalat resminde verilen referans noktasının doğruluğunu denetler.

 

 

 

 

F.4.5

Tablayı tezgâha göre sıfırlar ve sıfırlama değerini sayısal (dijital)
göstergede hafızaya alır.

 

 

 

 

F.4.6

Tezgâh çalışma alanı ile iş parçası ebat ve ağırlığını dikkate alarak,
iş parçasının mümkünse tablanın orta eksenine, değilse en uygun yere
konumlanmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
15

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

İş parçasını üretime hazırlamak

F.4.7

İş parçasını emniyet kurallarına ve teknik dokümanlara uygun bağlama
aparatı, araç ve gereçleriyle tablaya sabitler.

 

 

F.4

F.4.8

İş parçasının tablaya bağlanış durumunun yapılacak işlemlere ve
güvenliğe uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

F.4.9

İşin yapılmasını engelleyecek veya olumsuz yönde etkileyecek durumları
kayıt ederek ilgililere bildirir.

 

 

 

 

F.5.1

Çalışma ömrü limitli hava ve yağ filtrelerindeki tıkanma, aşınma ve
yıpranmaları tespit eder, değiştirir.

 

 

 

 

F.5.2

Tezgâhın hidrolik yağı ile kesme sıvısının seviyelerini referans
ölçülere ve standartlara göre kontrol eder, gerektiğinde ekleme yapar.

 

 

 

 

F.5.3

Hidrolik sistemde kaçak olup olmadığını tespit eder.

F

Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek (devamı var)

 

 

F.5.4

Tezgâh kızaklarını ve diğer yağlanması gereken hareketli parçaları
teknik talimatlara göre yağlar.

 

 

 

F.5.5

Soğutma sistemi, toz filtreleri ve kablo kanallarının uygunluğunu
denetler.

 

 

F.5

Borverk tezgâhını
işe hazırlamak

F.5.6

Tezgâhı çalıştırarak döner tablalı veya hareketli kafalarda eksenel sapmaları kontrol eder ve teknik dokümanlara göre
gerekli ayarlamaları yaparak uygunsuzlukları giderir.

 

 

 

F.5.7

Tezgâh, tabla ve makinelerin üzerindeki talaş ve çapakları temizler.

 

 

 

 

F.5.8

Tezgâhın çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin
işlerliğini talimatlara göre kontrol eder, tespit ettiği uygunsuzlukları
teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere göre giderir.

 

 

 

 

F.5.9

Makine, alet, donanım ve sistem üzerinde yapılan ayarların kullanım
kılavuzlarına uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

F.5.10

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı
sezildiğinde çalışmayı durdurur.

 

 

 

 

F.5.11

Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir,
yetkisi dahilinde olmayan hataları ilgili kişilere
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
16

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

F.6

Bara mili, başlık ve kesici takım tutucularını işe hazırlamak

F.6.1

Tezgaha, işlem
tipine uygun ayna veya başlık aparatını teknik talimatlara göre bağlar.

F.6.2

Teknik talimatlarda belirtilen yönteme göre kesici takım tutucularını
belirler.

F.6.3

Kesici takımların ve kesicilerin işlerliğini ve yapılacak işlemlere
uygunluğunu kontrol eder.

F.6.4

Kesici takım tutucusunu güvenlik kurallarına, teknik talimatlara ve
emniyet kilidinin işlerliğine uygun olarak bara miline takar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
17

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No 

 

Başarım Ölçütleri

 

 

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Açı veya derece değerlerini standart/hazır tablodan okur, gerekli
hesaplamaları yapar, doğruluğunu kontrol eder ve değerleri uygular.

 

 

 

 

G.1.2

Matematiksel fonksiyonların standart değerlerini tablodan okur,
denklik değerlerini karşılaştırır ve uygular.

 

 

 

 

G.1.3

Sayısal (dijital) gösterge değerleri ile iş parçası ölçülerinin artı
(+) ve eksi (-) eksen üzerindeki konumunu karşılaştırır, koordinatların derece/dakika
cinsinden değerlerini ayarlar ve doğruluğunu denetler.

 

 

 

 

G.1.4

Kullanma kılavuzuna, talimata ve prosedüre göre tezgahı
çalıştırır.

 

Talaşlı imalat işlemlerini

 

 

G.1.5

Kumanda panosundan kesiciyi ve tablayı referans noktasına hareket ettirir.

G

gerçekleştirmek (devamı
var)

G.1

Tezgâhı çalıştırmak ve kumanda panosunu kullanarak yönetmek

G.1.6

Tablo eksenini sayısal(dijital) göstergede sabitler.

 

 

 

G.1.7

Kumanda panosundan bara mili dönüş yönünü ayarlar.

 

 

 

 

G.1.8

İş emrinde belirtilen işlem tipi ve özelliğine göre talaş kaldırma
işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

 

G.1.9

Bara milini kumanda panosundan boşa alarak kesici takımları çıkartır.

 

 

 

 

G.1.10

Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.1.11

Yetkisi dahilindeki hataları giderir, yetkisi
dahilinde olmayan hataları ilgili kişilere bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
18

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.2.1

Talimatla veya resimle verilen ölçülere göre delik eksenlerini sayısal
(dijital) göstergeden ayarlar.

 

 

 

 

G.2.2

Punta matkabı ile
delik koordinatlarına kılavuz (ön delik) deliği açar.

 

 

G.2

Delik delmek

G.2.3

Yapmış olduğu ayarlamaların doğruluğunu ve imalat resmine uygunluğunu
son kez kontrol eder.

 

 

G.2.4

Kesici takımı iş parçası üzerine kontrollü bir biçimde indirerek
delmeyi başlatır.

 

 

 

 

G.2.5

Delme derinliğinde gerekli seviyeye yaklaştığında ilerleme hızını
düşürerek iş parçası ve tezgâh tablası üzerinde hasar oluşmasını önler.

G

Talaşlı imalat işlemlerini gerçekleştirmek (devamı var)

 

 

G.2.6

Delme işlemi bittiğinde kesici ucu kumanda ile iş parçası üzerinden
kaldırır ve tezgâhı durdurur.

 

 

 

 

G.3.1

Talimatlarda belirtilen özellikleri dikkate alarak, hangi çapta ve
türde kesici kullanılacağını belirler.

 

 

 

 

G.3.2

İş parçası üzerinde açılmış olan deliklerin uygunluğunu çeşitli ölçü
aletleri kullanarak denetler.

 

 

G.3

Havşa açmak

G.3.3

İş parçası üzerinde açılmış olan deliklerde çapak alma işlemi
gerekiyorsa uygun ekipman kullanarak çapakları
temizler.

 

 

 

 

G.3.4

Deliğe uygun kesici takımını bara miline uygun şekilde bağlar.

 

 

 

 

G.3.5

İş parçası üzerinde önceden açılmış deliklere yavaş ve dikkatli bir
biçimde havşa açar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
19

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.4.1

Teknik talimatlarda belirtilen özelliklere göre kılavuz çekilecek
delikleri ve vida profilini, diş derinliğini ve adım
sayısını belirler.

 

 

G.4

Kılavuz çekmek

G.4.2

Teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere uygun baraya
takılacak aparatı ve kılavuz takımını tespit eder.

 

 

G.4.3

Kılavuzun bağlandığı aparatı bara miline takar, kılavuzu delik
eksenine dik olacak şekilde çekmeye başlar.

 

Talaşlı imalat işlemlerini gerçekleştirmek (devamı var)

 

 

G.4.4

Talaş birikmesi nedeniyle kılavuz sıkışırsa kılavuzu geri çekerek
talaşları temizler.

G

G.5

Rayba çekmek

G.5.1

Rayba çekilecek delik ölçüsüne göre standartlarda belirtilen uygun
özellikteki raybayı belirler.

 

G.5.2

Rayba çekilen deliğin çap ölçüsünün tolerans ölçütlerine uygunluğunu
kontrol eder.

 

 

 

 

G.6.1

İş parçasının malzemesine, yapılacak frezeleme işlemine ve teknik
dokümanlarda belirtilen özelliklerine göre kesici takımı belirler ve tezgaha bağlar.

 

 

G.6

Frezeleme yapmak

G.6.2

Teknik talimatlarda, imalat resminde verilen referans noktasının iş
parçası üzerindeki uygunluğunu ölçerek kontrol eder.

 

 

 

 

G.6.3

Frezelenen iş parçası
ölçüsünün ve yüzey kalitesinin tolerans kriterlerine
uygunluğunu hassasiyet durumuna göre belirlediği ölçme ve kontrol aletleri
ile denetler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
20

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.7.1

Malzemenin özelliğine ve teknik dokümanlara göre bağlama aparatı ile
kesici takımı belirler, iş parçasını tezgâha bağlar.

 

 

G.7

Tornalama yapmak

G.7.2

Tornalama için talimat veya teknik resimle verilen referans noktasının
iş parçası üzerindeki uygunluğunu ölçerek kontrol eder.

 

 

 

 

G.7.3

Tornalanan
parçasının ölçüsünün ve yüzey kalitesinin tolerans kriterlerine
uygunluğunu hassasiyet durumuna göre belirlediği ölçme ve kontrol aletleri ile
denetler.

 

 

 

 

G.8.1

Talaş kaldırma işlemleri sırasında olağan dışı titreşim, ses, talaşta
yanma vb. olumsuz işlem belirtileri olduğunda işlemi durdurur.

G

Talaşlı imalat işlemlerini gerçekleştirmek

G.8

Uygunsuzlukları gidermek

G.8.2

Bağlama aparatı, kesici, kesme sıvısı, ilerleme miktarı, devir sayısı
vb. etmenlerin uygunluğunu kontrol eder, tespit ettiği uygunsuzlukları teknik
dokümanlarda belirtilen yöntem ve malzemeleri kullanarak giderir.

 

 

G.8.3

Talaş kaldırma işlemleri sırasında kesici takımların kırılması, enerji
kesintisi vb. nedenlerle işlemin durması gereken durumlarda meydana gelen
uygunsuzlukları yetkisi dahilinde giderir veya
ilgili birimlere iletir.

 

 

 

 

G.9.1

İşlemde kullanılacak kesiciye, malzemenin cinsine ve teknik dokümanlara
göre tezgah devir sayısını ve ilerleme hızını
belirler.

 

 

G.9

Talaş kaldırmada uygunluk

G.9.2

İmalat resminde veya talimatla belirtilen ölçüleri dikkate alarak
malzemenin özelliğine, talaş kaldırma işlemine, kullanılacak kesiciye ve
teknik dokümanlara göre talaş miktarını belirler.

 

 

ve sürekliliği
sağlamak

G.9.3

İşlemin özelliğine, kullanılacak kesiciye ve teknik dokümanlara göre
kesme sıvısını belirler ve talaş kaldırma işlemi süresince kullanır.

 

 

 

 

G.9.4

Gerekli güvenlik kurallarını ve teknik dokümanlarda belirtilen yöntem
ve teknikleri uygulamak suretiyle iş sonlandırılana kadar talaş kaldırma
işlemini kontrollü olarak sürdürür.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
21

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Talaş kaldırma işlemleri tamamlanan parçayı uygun bir konuma alır ve
işlem gören kısımlardaki tüm talaş, çapak, kir ve soğutma sıvısı
kalıntılarını temizler.

 

 

H.1

İş parçasının son kontrolünü yapmak

H.1.2

Talaş kaldırma işlemi tamamlanan parçanın istenilen özelliklere uygun
olup olmadığını, talimatlarda belirtilen yöntem ve ölçme ve kontrol aletlerini
kullanarak son kez kontrol eder.

 

 

 

 

H.1.3

Teknik talimatlarda belirtilen özelliklere uygun olmadığını tespit
ettiği parça ile ilgili uygunsuzluk sebeplerini araştırır, yeniden
işlenebilme durumunu değerlendirir, yetkisi dahilindeki
uygunsuzlukları giderir, gideremediklerinden amirini haberdar eder.

H

Son kontrol, teslim ve raporlama işlemlerini

 

 

H.2.1

Teknik talimata göre üzerinde başka işlemler gerçekleştirilecek
parçanın güvenlik kurallarına ve talimatlara göre ilgili üretim sahasına
aktarılmasını sağlar.

 

yapmak

 

İş parçasının teslimini ve raporlamasını yapmak, tezgahı
yeni işlemlere

H.2.2

İşlemi biten iş parçalarının güvenlik kurallarına ve talimatlarda
belirtilen özelliklere göre belirlenen sahaya aktarılmasını sağlar.

 

 

H.2

H.2.3

Talimatlara göre gerçekleştirdiği talaş kaldırma işlemleri ile ilgili
verilmesi istenen bilgileri raporlar, düzenlenmesi istenilen evrakları
hazırlar.

 

 

 

hazırlamak

H.2.4

Tespit ettiği arıza, aksaklık ve iyileştirme önerilerini raporlar.

 

 

 

 

H.2.5

İşlem sonrası kesicileri, bağlama aparatlarını vb. eklentileri
çıkarır, tezgah temizliğini yapar, tezgah ayarlarını
sıfırlayarak tezgahı yeni işleme hazır hale getirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
22

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

I.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

I.1.1

Makine, tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere
katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

I.1.2

Borverk ve diğer
takım tezgâhlarıyla ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

I.2

Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

I.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

I.2.2

Borverk işlemleri
ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
23

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Açılı kamalar

2.

Analog ve sayısal (dijital) takım ölçme ve preset cihazları

3.

Bağlama aparatları

4.

Bağlama elemanları (cıvata, somun, perçin vb.)

5.

Bezler

6.

Çektirmeler

7.

Çelik profiller

8.

Çeşitli anahtar takımları (açıkağız, yıldız,
kombine, allen, lokma, tork
vb. )

9.

Çeşitli borular

10.

Çeşitli formlar

11.

Çeşitli krikolar

12.

Çeşitli mastarlar

13.

Çeşitli şablonlar

14.

Çeşitli temizlik malzemeleri

15.

Çeşitli türde borverk
(mekanik,
universal, CNC ) tezgâhları

16.

Dayamalar

17.

Eğe çeşitleri

18.

Flap disk

19.

Halat çeşitleri

20.

Hava tabancası

21.

Katerler

22.

Kesici takımlar (tarama, freze çakısı, udrill, matkap, kartuç, adik vb.)

23.

Kesici uçlar

24.

Kesme sıvıları ve yağları

25.

Kılavuz takımları

26.

Kıskaçlar (aslanağzı)

27.

Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi,
kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

28.

Kovan takımı

29.

Malzeme katalogları

30.

Malzeme ölçme cihazı

31.

Mandren

32.

Mapalar

33.

Markalama araçları

34.

Mengene çeşitleri

35.

Ölçme ve kontrol aletleri(gönye, mastar,
metre, kumpas, komparatör, mikrometre vb.)

36.

Pabuçlar

37.

Pafta takımları

38.

Punta

39.

Raspa

40.

Raybalar

41.

Saplamalar

42.

Spiral taş

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
24

Borverkçi (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı43.
Şarjlı tornavida

44.
Takım dolabı

45.
Takoz çeşitleri

46.
Taşıma-kaldırma ekipmanı

47.
Teknik dokümanlar (yapım – imalat resimleri, teknik
resimler vb.)

48.
Tel fırça

49.
Temel el aletleri (tornavida, pense, çekiç, demir
testeresi, işkence, kerpeten vb.)

50.
Torkmetre

51.
Trans palet

52.
Uyarı levhaları

53.
Yağdanlık

54.
Yangın söndürme cihazları

55.
Yüzey pürüzlüğü hassas ölçme cihazı

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Açı ve derece hesaplama bilgisi

3.
Bağlama yöntemleri ve aparatlarını kullanma bilgi ve
becerisi

4.
Basit ilk yardım bilgisi

5.
Borverk tezgahında
talaş kaldırma yöntemleri bilgi ve becerisi

6.
Çalışma ve kontrol prosedürleri
bilgisi

7.
Çevre koruma standartları bilgisi

8.
Delik delme bilgisi

9.
Ekip içinde çalışma becerisi

10.  El
becerisi

11.  Geri
dönüşüm atık bilgisi

12.  İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

13.  İş
yeri düzenleme bilgisi

14.  Kalite
güvence yönetim sistemleri bilgisi

15.  Kesici
takım hazırlama bilgisi

16.  Kılavuz
çekme becerisi

17.  Koruyucu
önleyici bakım bilgisi

18.  Ölçme
ve kontrol aletlerini kullanma bilgisi

19.  Periyodik
bakım bilgisi

20.   Rayba
çekme becerisi

21.   Referans
noktası tespit etme becerisi

22.    Soğutma
sıvısı bilgisi

23.    Sözlü
ve yazılı iletişim yeteneği

24.   Takım
tezgâhları kullanma becerisi

25.   Takım
ve bara mili aparatları seçme ve sıralama bilgisi

26.   Teknik
resim okuma bilgisi

27.   Temel
çalışma mevzuat bilgisi

28.   Temel
malzeme bilgisi12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
25

Borverkçi (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı29.   Temel
matematik, geometri bilgisi

30.   Temel
mekanik bilgisi

31.   Temel
üretim bilgisi

32.   Tezgah eksenleri (x,y,z) bilgisi

33.   Vida
profili, diş derinliği ve adım (hatve)
bilgisi

34.   Yangın
önleme, yangınla mücadele, acil durum ve tahliye bilgisi

35.
Yüzey tarama becerisi

36.   Zamanı
iyi kullanma becerisi3.4.

Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve
sakin olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Bilgi ve tecrübesi dahilinde
karar vermek

4.

Çalışma donanımı ve makinelerinin durumunu
dikkatle denetlemek

5.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde
etkili ve verimli kullanmak

6.

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.

Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8.

Gerekli ve acil durumlarda donanımın
çalışmasını durdurmak

9.

Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

10.

İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler
konusunda duyarlı olmak

11.

İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri
kazanım konusunda duyarlı olmak

12.

İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket
etmek

13.

Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini
gözetmek

14.

Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

15.

Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

16.

Planlı ve organize olmak

17.

Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

18.

Son kontrolleri dikkatle uygulamak

19.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

20.

Süreç kalitesine özen göstermek

21.

Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

22.

Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde
kullanmak

23.

Tehlike durumlarında ilgilileri
bilgilendirmek

24.

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp
değerlendirmek

25.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

26.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru
şekilde bilgi paylaşmak

27.

Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık
olmak

28.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında
ilgilileri bilgilendirmek

12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012Sayfa
26

Borverkçi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı12UMS0215-4
/ 18.04.2012 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Borverkçi (Seviye
4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme
ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür. 

Incoming search terms:

  • borverkçi nedir (2)
  • Borverçi ne demek (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir