ARK OCAĞI OPERATÖRÜ SEVİYE 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ARK OCAĞI OPERATÖRÜ SEVİYE 5

REFERANS
KODU /11UMS0123-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011- 27881 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

ARK
OCAĞI OPERATÖRÜ

Seviye:

51

Referans
Kodu:

11UMS0123-5

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Hak-İş
Konfederasyonu Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
Metal Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011
Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011-
27881 (Mükerrer)

Revizyon
No:

00

I
Mesleğin Yeterlilik Seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5)
olarak belirlenmiştir©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ARK OCAĞI: Hurda ve sıvı metalin elektrik
arkı ile ısıtılarak kimyasal kompozisyonunun hassas olarak ayarlandığı ocağı,

CÜRUF: Metalin ergitilmesi işlemi sırasında,
metalden yoğunlukça daha hafif olan ve ergiyen metalin üstünde biriken safsızlıklara verilen adı,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

ELEKTROT: Ark ocağında sıvı metali ısıtmada
kullanılan gereci,

ENJEKTE ETMEK: Bir malzemenin sıvı metalin
içine dahil edilmesini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek
Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya
birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce
giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da
malzemeyi,

LANS KOLU: Ark ocağına verilen gazın geçtiği boruyu hareket
ettiren düzeneği,

MAPA: Sapan ve bez halatların uçlarını
kendine veya başka bir sapan veya bez halata tutturmak için kullanılan
bağlantı elemanını,

POTA:
Ergimiş metali tutmaya ve taşımaya yarayan, refrakter
malzemelerle kaplanmış kabı,

PROB: Ergitilmiş metalin ölçümlerinin
yapılmasını sağlayan ucu,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme
olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

ŞALOME: Oksi-asetilen
kaynağında yanıcı ve yakıcı gaz karışımının sağlandığı ve metalleri ısıtma,
ergitme ve kesme işlemlerinde kullanılan aparatı,

TEHLİKE:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

2.
MESLEK TANITIMI ………………………………………………………………………………………………….  6

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………….. 6

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………….. 6

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler…………………………………………………………. 6

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………… 7

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………. 7

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………. 17

3.3.
Bilgi ve
Beceriler………………………………………………………………………………………………… 17

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………… 18

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME……………………………………………………….. 18©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.      GİRİŞ

Ark Ocağı Operatörü
(Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik
Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş
Konfederasyonu/Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.

Ark Ocağı Operatörü
(Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 5), iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi
dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, ark ocağında işlem
öncesi, işlem sırası ve işlem sonrasında talimatlı ve gerekli işleri yapan ve
yaptıran, elektrik ark ocağı ile ilgili arızalarda işletme talimatlarına
uyulmasını sağlayan, yardımcı tesis ve ekipmanı
işletmede tutan, kumanda panelini idare eden, sıvı metalin kimyasal
kompozisyonu ayarlayan, iş organizasyonu yapan ve mesleki gelişim
faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 3135 (Metal üretim işlem kontrolörü)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

İşyeri
İçin Yapılan Risk Analizleri

İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun,
tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması
esastır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı2.4.
Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat
bulunmamaktadır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ark Ocağı işlemleri,
uygun seviyede aydınlatılmış, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı uygun
genişlikte, kapalı alanlarda gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında, yüksekte çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları, yüksek
seviyede ısıya maruz kalma, toz, gürültü, sıcaklık farkı, olası kaygan zemin
ve aşırı hava akımına maruz kalma sayılabilir. Ark Ocağı Operatörü, çalışma
alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe ilişkin Diğer Gereklilikler

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 5)’ün ağır ve
tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir.11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenledi&i eğitimlere katılır.

 

 

 

 

A.1.2

Yapılan işe
uygun KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

İSG koruma
ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.4

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirir.

 

 

 

A.1.5

Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını çalışma sırasında koruyarak iş alanının
ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.6

Aldığı
eğitimlere uygun olarak çalışır ve yaptığı çalışmalarda İSG kurallarını ön
planda tutar.

 

İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.2

Risk
etmenlerini belirlemek ve

A.2.1

Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A

azaltmak

A.2.2

Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların
azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

 

 

 

A.3.1

Tehlike durumlarını
gözlemleyip, tehlikeli bir durum tespitinde anında gidermek üzere önlem alma
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

Tehlike
durumunda acil durum prosedürlerini

A.3.2

Anında
giderilemeyen tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere bildirerek tehlike
giderilinceye kadar gerekli tedbirlerin alınmasında görev alır.

 

 

 

uygulamak

A.3.3

Kullandığı ekipmana özel acil durum prosedürlerini uygular.

 

 

 

 

A.3.4

Bölümünde
çalışan makinelerin tehlikelerine karşı eğitim alır ve bu eğitim
doğrultusunda kendini tehlikelere karşı korur.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini

A.4.1

Acil çıkış
veya kaçış prosedürlerinin etkinliğini kontrol etmek
üzere yapılan periyodik çalışmalara, eğitimlere ve tatbikatlara katılır.

 

 

uygulamak

A.4.2

Acil
çıkışların önlerine, geçişi engelleyecek şekilde makine, ekipman
ve malzeme konulmasını önler.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma
mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma
standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması
çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma
gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

B.1.3

İş
süreçlerinin uygulanması sırasında çevreye olan etkilerini gözleyerek zararlı
sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamayı yaparak diğer personelide bu konuda bilgilendirerek koordine eder.

B.2.2

İşlem
sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD ve malzemeleri kullanır ve/veya
diğerlerine kullandırır.

B.2.3

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

B.3

Doğal/işletme
kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal
kaynakların ve işletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

B.3.2

Doğal
kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanarak diğer personelinde kullanımını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini

C.1.1

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

uygulamak

C.1.2

Makine,
alet, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler
sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

 

C.2.3

Çalışmayla
ilgili kalite, fire ve/veya hata formlarını doldurur.

 

 

 

 

C.3.1

Operasyon
bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

 

Kalite
yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.3

Yapılan
çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Kullanılan
makinelerin ve aletlerin uygunluğunu kontrol eder.

C

 

C.3.3

Yapılan işin
ve gerektirdiği işlemlerin teknik talimatlara uygunluğunu denetler.

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında
saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli bildirir.

 

 

 

 

C.4.2

Hata ve
arızalan oluşturan nedenlerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4

Süreçlerde
saptanan hata ve arızalan engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.3

Hata ve
arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

C.4.4

Yetkisinde
olmayan veya giderilemeyen hata ve arızalan amirlerine bildirir.

 

 

 

 

C.4.5

Sürekli
iyileştirme çalışmalarını her alanda uygulayarak, karşılaşılan sorunlarda
uygun problem çözme tekniklerini kullanır.

 

 

 

 

C.4.6

Ürün ve
üretim süreci ile ilgili her türlü uygunsuzluğu amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların
kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanının uygunluğunu tespit
eder.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının
olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın
türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma
alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak
malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun
olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli
makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen
işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D

Çalışma
alanını

D.2.3

Çalışma için
gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

düzenlemek

 

 

D.2.4

Çalışma
süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu
denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma
alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik
yaparken İSG kurallarını ön planda tutar.

 

 

 

 

D.3.3

Kişisel ve
ortak kullanım alanlarının sağlık bilgisi kurallarına özen gösterir.

 

 

D.3

İş bitiminde
donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.4

Kullanılan
makine ve ekipmanı iş bitiminde temizler ve
kaldırır.

 

 

 

 

D.3.5

İş
güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni
göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.6

Yapılan
çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma
donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun
şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma
donanımının çalışabilirlik durumlarını

E.1.2

Çalışma
sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olabilecek bir tehlike veya
arıza durumunda çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı
donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber
verir.

 

 

 

 

E.1.4

Sahip olduğu
yetki çerçevesinde araç, gereç ve donanımın sorun ve arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın
düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını
uygular.

 

Çalışma alet
ve donanımını

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu
bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

korumak ve
talimatlara uygun bakımlarını

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve
temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin ederek uygun şekilde
depolar.

 

sağlamak

 

 

E.2.4

Ölçü ve
muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik
olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan
alet ve donanımın arızalarını belirler, bozulma ve yıpranmalarını zamanında
fark eder ve bu bilgileri ilgililerle paylaşır.

 

 

E.3

Çalışma
donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.2

Çalışma
işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma,
yıpranma ile ilgili kayıtları oluşturarak ilgililere aktarır.

 

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Makine ve ekipman parçalarının çalışma ömürlerini takip eder, zamanı
geldiğinde değiştirir ve amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Potayı uygun
sıcaklığa kadar ısıtır.

 

 

 

 

F.1.2

Ark ocağının
kontrol edilmesi, gerekirse sıcak tamir işlemlerinin yapılması talimatını
verir.

 

 

F.1

Ark öncesi
işlemleri yapmak

F.1.3

Arıza
durumunda amirlerinin direktifleri doğrultusunda bakım ekiplerine refakat
eder.

 

 

 

 

F.1.4

Kumanda
bilgisayarları vasıtası ile ark ocağını, oksijen, karbon ve doğalgaz enjeksiyon sistemlerini hazır hale getirir ve yüklenecek
malzemelerin hazırlatılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.2.1

Ark
sistemine takviye sistemlerini çalıştırır.

 

 

 

 

F.2.2

Ark
işleminin bitimi ile sıvı metalin sıcaklığını ölçtürür ve teknik analiz için
numune alınmasını sağlar.

F

Ark ocağı
işlemlerini

F.2

Ark
esnasındaki işlemleri yapmak

F.2.3

Kimyasal
kompozisyonu belirler ve gerekli miktarda alaşım elementinin potaya
atılmasını sağlar.

yapmak veya
yaptırmak

 

 

F.2.4

Kumanda pano
ve cihazlarının kullanılmasını denetler.

 

 

 

 

F.2.5

İlgili
kayıtları doğru ve düzenli olarak tutar.

 

 

 

 

F.3.1

Gereken
durumlarda ark elektrodunu değiştirilmesi
talimatını verir.

 

 

 

 

F.3.2

Ark ocağını
dökümden sonra kontrol ettirerek varsa arızaların giderilmesini sağlar.

 

 

 

 

F3.3

Gerekli sarf
malzemelerini hesaplar ve temin edilmesini sağlar.

 

 

F.3

Ark sonrası
işlemleri yapmak

F.3.4

Ark ocağını
sonraki döküm için hazırlar veya hazırlattırır.

 

 

F.3.5

Planlı ve
arıza duruşlarında işletme talimatları doğrultusunda ilgili ekipmanın ve çalışma sahasının temizliğinin yapılmasını ve
düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

F.3.6

Planlı ve
arıza duruşlarında işletme talimatları doğrultusunda ilgili ekipmanın bakımının yaptırılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.3.7

Hedeflenen
çalışma başlangıç saatine kadar bütün işlerin bitirilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Yardımcı
tesis ve ekipmanı emniyetli ve ekonomik olarak
kullanımı için gerekli faaliyetleri yürütür.

 

 

 

 

G.1.2

Atık gaz
toplama, oksijen, doğal gaz ve kömür enjeksiyon,
soğutma, basınçlı hava ve su arıtma sistemlerini sürekli kontrol altında
tutarak çalıştırır.

 

 

 

 

G.1.3

Ark ocağı
soğutma sistemine ait soğutma suyu, su arıtma sistemleri ve hava
kompresörlerine ait basınç, akış,
pH ve benzeri
değerleri kontrol eder ve istenilen değerlerde olmasını sağlar.

 

 

G.1

Tesislerin
sürekli olarak çalışabilirliğini sağlamak

G.1.4

Herhangi bir
arıza durumunda amirlerine ve ilgili bakım ünitelerine haber vererek arızanın
giderilmesini sağlar.

 

 

 

G.1.5

Ark ocağının
son dökümünün ardından amirlerinin talimatı doğrultusunda yapılacak işlemleri
yerine getirir.

G

Yardımcı
tesis ve ekipmanı

 

 

G.1.6

Amirlerinin
direktifleri doğrultusunda ark ocağında kullanılan sarf malzemeleri
istiflettirir.

işletmede tutmak

 

 

G.1.7

Ark ocağı
bölgesinde planlı ve arizi duruş esnasında yapılan
temizlik işine katılır.

 

 

 

 

G.1.8

Duruş
esnasında bakım ve onarım işlerinin yapılmasına katılarak görülen
eksiklikleri amirlerine haber verir.

 

 

 

 

G.2.1

Malzemelerin
miktarlarını kontrol ederek, malzemeleri talimatlara uygun olarak temin eder.

 

 

 

 

G.2.2

Malzeme
naklinin sürekli ve sağlıklı çalışabilmesini sağlar.

 

 

G.2

Fırın ve
pota katkı malzemelerini silolara çekmek

G.2.3

Cüruf yapıcı
malzemeleri ve pota katkı silolarının yeterli miktarlarda doluluğunu kontrol
eder, kritik seviyelerde amirlerine haber verir.

 

 

 

 

G.2.4

Her vardiya
başında ark ocağı için gerekli malzeme miktarlarını kontrol eder ve gerekli
malzemelerin ilgili yerden talep edilmesi ve malzeme temininde aksaklık
olması durumunda zamanında ana kumanda odasına ve amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

İşyeri
dokümanlarındaki prosedür ve talimatları uygular ve
uygulanmasını sağlar.

 

 

H.1

İş programı
yapmak

H.1.2

Kullanacağı
malzemelerin, teknik dokümanlara uygunluğunu kontrol eder.

 

 

H.1.3

Üretimin
sürekliliğini sağlar ve gerekli bakım programlarını yapar.

H

İş
organizasyonu yapmak

 

 

H.1.4

Üretimi
vardiya amirlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda programa uygun
devamlılığını sağlar ve bunları standartlara göre raporlar.

 

 

 

 

H.2.1

Ekipmanın
çalışır halde olması için gerekli malzemeleri temin eder.

 

 

 

Üretim için
gerekli malzemeleri ve ekipmanı hazırlamak

H.2.2

Üretim
esnasında kullanacağı sarf malzemelerini temin eder.

 

 

H.2

H.2.3

Üretim
devamlılığı için gerekli olan malzemelerin yeterliliği ile ilgili amirlerine
bilgi verir.

 

 

 

 

H.2.4

Üretim
akışına göre diğer ünitelerden temin edilen sarf malzemeler devamlılığı için
gerekli ünitelerle iletişim kurar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Eğitim
planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

I.1.1

Eğitim
ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir.

 

 

I.1.2

Periyodik ve
bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından değerlendirir.

I

Mesleki
gelişim

I.2

Bireysel
mesleki gelişim

I.2.1

Mesleki ve
kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

faaliyetlerini yürütmek

konusunda çalışmalar
yapmak

I.2.2

Ark ocağına
ilişkin yeni teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip eder.

 

 

I.3

Astlarına ve
diğer çalışanlara

I.3.1

Bilgi ve deneyimlerini
birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

 

 

mesleki eğitimler
vermek

I.3.2

Ark ocağına
ilişkin sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Ark     Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.    Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Cüruf sıyırma makinesi

2.
Dâhili yangın söndürme sistemi ve ekipmanı

3.
Dalgıç pompa

4.
Döküm deliği kum atma teçhizatı

5.
Döküm kumanda panelleri

6.
Kişisel Koruyucu Donanım

7.
Malzeme bilgi föyleri

8.
Mapalar

9.
Oksijen borusu

10.
Oksijen hava, su, azotla ilgili ekipman

11.
Refrakter püskürtme
makinesi

12.
Sapan ve bez halat

13.
Sıcaklık ve karbon tayin probu

14.
Sistem kumanda bilgisayarı

15.
Taşınabilir söndürme cihazları

16.
Telsiz ve haberleşme sistemi

17.
Temel el aletleri

18.
Transfer arabaları

19.
Yama ve döküm deliği tamir makineleri

3.3.    Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Bilgisayar kullanım bilgisi

5.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

6.
Depolama bilgisi

7.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

8.
Ekip içinde çalışma yeteneği

9.
El aletlerini kullanma bilgisi

10.
El becerisi

11.
Genel çelik hurda bilgisi

12.
Genel çelik üretim teknikleri bilgisi

13.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

14.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

15.
Kalite kontrol prensipleri bilgisi

16.
Kampanya işleri bilgi ve becerisi

17.
Kancacılık ve sapanlama, yük kaldırma ve taşıma bilgisi

18.
Kayıt tutma becerisi

19.
Koordinasyon yeteneği

20.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

21.
Mesleki matematik bilgisi11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Ark     Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı22.
Mesleki terim bilgisi

23.
Olumsuz çevresel etkileri belirleyebilme becerisi

24.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

25.
Ölçme değerlendirme bilgi ve becerisi

26.
Planlı bakım bilgisi

27.
Raporlama, bilgi aktarma yeteneği

28.
Risk analizi bilgisi

29.
Sarf malzemelerine ilişkin teknik bilgi

30.
Sebep sonuç ilişkisi kurabilme becerisi

31.
Sıcak ve sıcaktan korunma bilgisi

32.
Sıvı metalin ve hurdanın yüklenmesi bilgisi

33.
Sorun belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

34.
Stok tespit ve takip bilgisi

35.
Süreç akışlarını gözlemleme becerisi

36.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

37.
Temel refrakter malzemeleri
bilgisi

38.
Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

39.
Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği

40.
Zamanı iyi kullanma becerisi

41.
Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4.    Tutum
ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Araç, donanım ve aparatların limitlerini zorlamamak,
limitleri dâhilinde çalışmak

4.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

5.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

6.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

7.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

8.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

9.
İşi ile ilgili hedeflerini bilmek ve hedefleri
başarıyla sonuçlandırmak

10.
İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

11.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

12.
Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

13.
Malzeme hareketliliğinden kaynaklanan tehlikelere
duyarlı olmak

14.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

15.
Programlı ve düzenli çalışmak

16.
Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

17.
Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

18.
Süreç kalitesine özen göstermek

19.
Talimatları eksiksiz olarak uygulamak

20.
Taşıma işlemlerini gerçekleştirirken dikkatli olmak

21.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

22.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No23.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

26.
Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.       ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 5), meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama
esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde
detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)                                                                        11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                   Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEK: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar

1.  Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Hikmet
Ferudun TANKUT – Genel Sekreter, HAK-İŞ – Genel
Başkan, ÇELİK-İŞ Ruhi AYHAN – Genel Eğitim Sekreteri, ÇELİK-İŞ Yaşar ÇINAR –
Karabük Şube Başkanı, ÇELİK-İŞ Şahin SERİM – Araştırma Uzmanı, HAK-İŞ

Burak
YÜCEYALÇIN – TİS, Araştırma ve Eğitim Uzmanı, ÇELİK-İŞ

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

2.1.
Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri

Fadıl
DEMİREL – Genel Müdür, KARDEMİR AŞ.

Yusuf
GÜRSOY – İnsan Kaynakları Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Hakan
ULUDAĞ – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Zeren
KARAARSLAN – Endüstri Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Prof.
Dr. İbrahim KADI – Rektör Yardımcısı – Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı,
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Mustafa YAŞAR – Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ

Doç.
Dr. Süleyman GÜNDÜZ – Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Ramazan KAÇAR – Metal Eğitimi Bölüm Başkanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

2.2.
Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Ayberk
ÖZDUMAN – Sürekli Dökümler Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Özgür
AYKUT – Dökümhane Baş Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Recep
ÇETİNKAYA- Baş Mühendis, KARDEMİR A.Ş.

Mansur YEKE – Çelikhane
Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Talip
KÜÇÜK- Konverter Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Nevzat
ÇETİNKAYA- Ustabaşı, KARDEMİR A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)                                                                        11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                   Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
Sanayi Odası

Ankara
Sanayi Odası

Birleşik
Metal İşçileri Sendikası

Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası

Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ege
Bölgesi Sanayi Odası

Ereğli
Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İskenderun Demir Çelik A.Ş İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
İstanbul Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya-Metalürji Fakültesi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir
Sanayi Odası

Karabük
Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi Bölümü

Karadeniz
Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü

T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)                                                                        11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                   Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTMMOB
Metalürji Mühendisleri Odası

Türk
Metal Sendikası

Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası

Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye
Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye
Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İhracatçılar Meclisi

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız
Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi

Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof.
Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Hasan
KARABULUT,                        Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem
ÜNAL,                                 Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete
ÇANKAYA,                             Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Muhsin
ŞAŞMAZ,                             Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay
KESTİR,                              Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil
ÇİMEN,                                 Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet YARDIMCI,                          Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları
Konfederasyonu)

M.Fatih KESEROĞLU,                     Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray
VURMAY,                             Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin
SERİM,                                  Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr.
Aykut ENGİN,                            Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,                      Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 5)

Ulusal
Meslek StandardıFiruzan SİLAHŞÖR,

Hacı Ali EROĞLU,

Sinan GERGİN,

5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Prof. Dr. Oğuz BORAT,

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,11UMS0123-5
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoDaire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler
İdaresi Başkanlığı)

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sa

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir