ARK OCAĞI OPERATÖRÜ SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ARK OCAĞI OPERATÖRÜ SEVİYE 4

REFERANS
KODU / 11UMS0123-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011- 27881 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

ARK OCAĞI OPERATÖRÜ

Seviye:

41

Referans Kodu:

11UMS0123-4

Standardı Hazırlayan
Kuruluş(lar):

Hak-İş Konfederasyonu
Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası

Standardı Doğrulayan Sektör
Komitesi:

MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay
Tarih/ Sayı:

01.03.2011 Tarih ve 2011/17
Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011- 27881
(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin Yeterlilik Seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4)
olarak belirlenmiştir © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)                                                  11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                             Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ARK OCAĞI: Hurda ve sıvı metalin elektrik
arkı ile ısıtılarak kimyasal kompozisyonunun hassas olarak ayarlandığı ocağı,

CÜRUF: Metalin ergitilmesi işlemi sırasında,
metalden yoğunlukça daha hafif olan ve ergiyen metalin üstünde biriken safsızlıklara verilen adı,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar
vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesini,

ELEKTROT: Ark ocağında sıvı metali ısıtmada
kullanılan gereci,

ENJEKTE ETMEK: Bir malzemenin sıvı metalin
içine dahil edilmesini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya
işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri
yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek
Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan
(izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin
olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama
işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya
birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce
giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da
malzemeyi,

LANS KOLU: Ark ocağına verilen gazın geçtiği boruyu hareket ettiren
düzeneği,

MAPA:
Sapan ve bez halatların uçlarını kendine veya başka bir sapan veya bez halata
tutturmak için kullanılan bağlantı elemanını,

POTA:
Ergimiş metali tutmaya ve taşımaya yarayan, refrakter
malzemelerle kaplanmış kabı,

PROB:
Ergitilmiş metalin ölçümlerinin yapılmasını sağlayan ucu,

RİSK:
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

ŞALOME: Oksi-asetilen
kaynağında yanıcı ve yakıcı gaz karışımının sağlandığı ve metalleri ısıtma,
ergitme ve kesme işlemlerinde kullanılan aparatı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyelini

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

2.
MESLEK TANITIMI ………………………………………………………………………………………………….  6

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………….. 6

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri……………………………………………….. 6

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler…………………………………………………………. 6

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………… 7

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………. 7

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………. 15

3.3.
Bilgi ve
Beceriler………………………………………………………………………………………………… 16

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………… 17

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME……………………………………………………….. 18©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)                                                                      11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                  Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.       GİRİŞ

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Hak-İş Konfederasyonu/Çelik-İş Sendikası
tarafından hazırlanmıştır.

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim
Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.    Meslek
Tanımı

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 4), iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi
dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet
ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, ark ocağında işlem
öncesi, işlem sırası ve işlem sonrasında talimatlı ve gerekli işleri yapan, elektrik
ark ocağı ile ilgili arızalarda işletme talimatlarına uyan, yardımcı tesis ve
ekipmanı işletmede tutan ve mesleki gelişim
faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

2.2.    Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 3135 (Metal üretim işlem
kontrolorü)

2.3.    Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857
Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği

Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğ

Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma İşleri
Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü

İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik

İşyeri
İçin Yapılan Risk Analizleri

İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı2.4.    Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe
ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.    Çalışma
Ortamı ve Koşulları

Ark Ocağı işlemleri, uygun
seviyede aydınlatılmış, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı uygun
genişlikte, kapalı alanlarda gerçekleştirilir. Çalışma ortamının olumsuz
koşulları arasında, yüksekte çalışma, zorlamalı vücut pozisyonları, yüksek
seviyede ısıya maruz kalma, toz, gürültü, sıcaklık farkı, olası kaygan zemin
ve aşırı hava akımına maruz kalma sayılabilir. Ark Ocağı Operatörü, çalışma
alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.    Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)’ün ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık
raporuna sahip olması gerekmektedir.11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevlerİşlemlerBaşarım
ÖlçütleriKodAdıKodAdıKodAçıklamaAİş
sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamakA.1A.2A.3A.4A.1.1İş
sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin
düzenlediği eğitimlere katılır.A.1.2Yapılan
işe uygun KKD’leri kullanır.İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal
ve işyerine ait kuralları uygulamakA.1.3İSG
koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.A.1.4Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirir.A.1.5Yapılan
çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.A.1.6Aldığı
eğitimlere uygun olarak çalışır ve yaptığı çalışmalarda İSG kurallarını önRisk
etmenlerini belirlemek ve azaltmakA.2.1Tehlikelerin
belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.A.2.2Risk
faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.____________________________________A.3.1Tehlike
durumlarını gözlemleyip, tehlikeli bir durum tespitinde anında gidermek üzere
önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamakA.3.2Anında
giderilemeyen tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere bildirerek
tehlike giderilinceye kadar gerekli tedbirlerin alınmasında görev alır.A.3.3Kullandığı ekipmana özel acil
durum prosedürlerini uygular.A.3.4Bölümünde
çalışan makinelerin tehlikelerine karşı eğitim alır ve bu eğitim doğrultusunda kendini tehlikelere karşı korur.____________________________Acil
çıkış prosedürlerini uygulamakA.4.1Acil
çıkış veya kaçış prosedürlerinin etkinliğini kontrol
etmek üzere yapılan periyodik çalışmalara, eğitimlere ve tatbikatlara
katılır.A.4.2Acil
çıkışların önlerine, geçişi engelleyecek şekilde makine, ekipman
ve malzeme konulmasını önler.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir
şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik
eğitimlere katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevreye olan etkilerini
gözleyerek zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve
sınıfla mayı yaparak diğer personeli de bu konuda
bilgilendirerek koordine eder.

B.2.2

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD ve malzemeleri kullanır
ve/veya diğerlerine kullandırır.

B.2.3

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer
malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını
yapar.

B.3

Doğal/işletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakların ve işletme kaynaklarının daha az ve verimli
kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

B.3.2

Doğal kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir
şekilde kullanarak diğer personelinde kullanımını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

İşe ait
kalite gerekliliklerini

C.1.1

Uygulamada
izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

uygulamak

C.1.2

Makine, alet, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine uygun
çalışır.

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri
uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

 

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite, fire ve/veya hata formlarını doldurur.

 

 

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Kullanılan makinelerin ve aletlerin uygunluğunu kontrol eder.

C

 

C.3.3

Yapılan işin
ve gerektirdiği işlemlerin teknik talimatlara uygunluğunu denetler.

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili kişilere sürekli
bildirir.

 

 

 

 

C.4.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunur.

 

 

C.4

Süreçlerde saptanan hata ve arızalan engelleme

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve yöntemleri uygular.

 

 

 

çalışmalarına katılmak

C.4.4

Yetkisinde olmayan veya giderilemeyen hata ve arızalan amirlerine
bildirir.

 

 

 

 

C.4.5

Sürekli iyileştirme çalışmalarını her alanda uygulayarak, karşılaşılan
sorunlarda uygun problem çözme tekniklerini kullanır.

 

 

 

 

C.4.6

Ürün ve üretim süreci ile ilgili her türlü uygunsuzluğu amirlerine
bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş
alanının uygunluğunu tespit eder.

 

 

D.1

Çalışma
alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını
belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve
yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını
kullanır.

D

Çalışma alanını

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

düzenlemek

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG
kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken İSG kurallarını ön planda tutar.

 

 

 

 

D.3.3

Kişisel ve ortak kullanım alanlarının sağlık bilgisi kurallarına özen
gösterir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.4

Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde
temizler ve kaldırır.

 

 

 

 

D.3.5

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.3.6

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri
bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini
talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 

 

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olabilecek
bir tehlike veya arıza durumunda çalışmayı durdurur.

 

 

 

denetlemek

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili
kişilere haber verir.

 

 

 

 

E.1.4

Sahip olduğu yetki çerçevesinde araç, gereç ve donanımın sorun ve
arızalarını giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım
aşamalarını uygular.

 

Çalışma alet
ve donanımını

E.2

Çalışma
donanımının bakım

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

E

korumak ve
talimatlara uygun bakımlarını

aşamalarını uygulamak

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin
ederek uygun şekilde depolar.

 

sağlamak

 

 

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının
sistematik olarak yapılmasını takip eder.

 

 

 

 

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımın arızalarını belirler, bozulma ve
yıpranmalarını zamanında fark eder ve bu bilgileri ilgililerle paylaşır.

 

 

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri
aktarmak

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve
donanımdaki bozulma, yıpranma ile ilgili kayıtları oluşturarak ilgililere
aktarır.

 

 

 

E.3.3

Donanımın
genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere
uygun yapar.

 

 

 

 

E.3.4

Makine ve ekipman parçalarının çalışma
ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve amirlerine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoG4revler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Potayı uygun sıcaklığa kadar ısıtır.

 

 

 

 

F.1.2

Ark ocağını kontrol eder, gerekirse sıcak tamir yapar.

 

 

F.1

Ark öncesi
işlemleri yapmak

F.1.3

Arıza durumunda amirlerinin direktifleri doğrultusunda bakım
ekiplerine refakat eder.

 

 

 

 

F.1.4

Döküm deliğini gerektiğinde doldurur, uygun elektrodu
ekler ve uzatır.

 

 

 

 

F.1.5

Hazırlanmış olan hurda ve kireç yüklemesini alır.

 

Ark ocağı işlemlerini yürütmek

F.2

Ark esnasındaki işlemleri

F.2.1

Sıvı metalin sıcaklığını ölçer ve analiz için numune alır.

F

yapmak

F.2.2

Sıvı metale gerekli alaşım malzemelerini zamanında ilave eder.

 

 

 

 

F.3.1

Gereken durumlarda ark elektrodunu
değiştirir.

 

 

 

 

F.3.2

Ark ocağını
kontrol eder varsa arızalan giderir veya bakım ekiplerine refakat eder.

 

 

 

 

F.3.3

Gerekli sarf malzemeleri temin eder.

 

 

F.3

Ark sonrası
işlemleri yapmak

F.3.4

Ark ocağını sonraki ark işlemi için hazırlar.

 

 

 

 

F.3.5

Planlı ve arıza duruşlarında işletme ve amirlerinin talimatları
doğrultusunda ilgili ekipmanın ve çalışma sahasının
temizliğini yapar.

 

 

 

 

F.3.6

Planlı ve arıza duruşlarında işletme ve amirlerinin talimatları
doğrultusunda ilgili ekipmanın bakımını yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Yardımcı tesis ve ekipmanı emniyetli ve
ekonomik olarak kullanımı için gerekli faaliyetleri yürütür.

 

 

 

 

G.1.2

Atık gaz toplama, oksijen, doğal gaz ve kömür enjeksiyon,
soğutma, basınçlı hava ve su arıtma sistemlerini sürekli kontrol altında
tutarak çalıştırır.

 

 

 

 

G.1.3

Ark ocağı soğutma sistemine ait soğutma suyu, su arıtma sistemleri ve
hava kompresörlerine ait basınç, akış,
pH ve benzeri
değerleri kontrol eder ve istenilen değerlerde olmasını sağlar.

 

 

G.1

Tesislerin sürekli olarak çalışabilirliğini sağlamak

G.1.4

Herhangi bir arıza durumunda amirlerine ve ilgili bakım ünitelerine
haber vererek arızanın giderilmesini sağlar.

 

Yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutmak

 

G.1.5

Ark ocağının son dökümünün ardından amirlerinin talimatı doğrultusunda
yapılacak işlemleri yerine getirir.

G

 

 

G.1.6

Amirlerinin direktifleri doğrultusunda ark ocağında kullanılan sarf
malzemeleri istiflettirir.

 

 

 

 

G.1.7

Ark ocağı
bölgesinde planlı ve arızi duruş esnasında yapılan temizlik işleri yapar.

 

 

 

 

G.1.8

Duruş esnasında bakım ve onarım işlerinin yapılmasına katılarak
görülen eksiklikleri amirlerine haber verir.

 

 

 

 

G.2.1

Malzemelerin miktarlarını kontrol ederek, malzemeleri talimatlara
uygun olarak temin edilmesi sağlar.

 

 

G.2

Fırın ve pota katkı malzemelerini silolara çekmek

G.2.2

Cüruf yapıcı malzemeleri ve pota katkı silolarının yeterli miktarlarda
doluluğunu kontrol eder, kritik seviyelerde amirlerine haber verir.

 

 

 

G.2.3

Her vardiya başında ark ocağı için gerekli malzeme miktarlarını
kontrol eder ve gerekli malzemelerin ilgili yerden talep edilmesi ve malzeme
temininde aksaklık olması durumunda zamanında ana kumanda odasına ve
amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Ark Ocağı Operatörü (Seviye
4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

H.1

Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

H.1.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini
gerçekleştirir.

H.1.2

Ark ocağına ilişkin yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip
eder.

H.2

Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

H.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

H.2.2

Ark Ocağına ilişkin sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri
uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)                                                                         11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                  Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Cüruf sıyırma makinesi

2.
Dâhili yangın söndürme sistemi ekipmanı

3.
Dalgıç pompa

4.
Döküm deliği kum atma teçhizatı

5.
Döküm kumanda panelleri

6.
Kişisel Koruyucu Donanım

7.
Mapalar

8.
Oksijen borusu

9.
Oksijen, hava, su, azotla ilgili ekipman

10.
Refrakter püskürtme
makinesi

11.
Sapan ve bez halat

12.
Sıcaklık ve karbon tayin probu

13.
Taşınabilir söndürme cihazları

14.
Telsiz ve haberleşme sistemi

15.
Temel el aletleri

16.
Tork anahtarı

17.
Transfer arabaları

18.
Yama ve döküm deliği tamir makineleri

3.3.    Bilgi
ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Çevre koruma yöntemleri bilgisi

5.
Depolama bilgisi

6.
Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

7.
Ekip içinde çalışma yeteneği

8.
El aletlerini kullanma bilgisi

9.
El becerisi

10.
Genel çelik hurda bilgisi

11.
Genel çelik üretim teknikleri bilgisi

12.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

13.
İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

14.
Kalite kontrol prensipleri bilgisi

15.
Kampanya işleri bilgi ve becerisi

16.
Kancacılık ve sapanlama, yük kaldırma ve taşıma bilgisi

17.
Kayıt tutma becerisi

18.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

19.
Mesleki matematik bilgisi

20.
Mesleki terim bilgisi

21.
Olumsuz çevresel etkileri belirleyebilme becerisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No22.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

23.
Ölçme değerlendirme bilgi ve becerisi

24.
Planlı bakım bilgisi

25.
Risk analizi bilgisi

26.
Sarf malzemelerine ilişkin teknik bilgi

27.
Sebep sonuç ilişkisi kurabilme becerisi

28.
Sıcak ve sıcaktan korunma bilgisi

29.
Sıvı metalin ve hurdanın yüklenmesi bilgisi

30.
Süreç akışlarını gözlemleme becerisi

31.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

32.
Temel refrakter malzemeleri
bilgisi

33.
Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

34.
Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği

35.
Zamanı iyi kullanma becerisi

36.
Zehirli gaz ve kimyasallar bilgisi

3.4     Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Araç, donanım ve aparatların limitlerini zorlamamak,
limitleri dahilinde çalışmak

4.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

5.
Çevre, İSG, kalite kurallarını ve yönetim
sistemlerini benimsemek

6.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

7.
Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını
durdurmak

8.
Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

9.
İşi ile ilgili hedeflerini bilmek ve hedefleri
başarıyla sonuçlandırmak

10.
İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım
konusunda duyarlı olmak

11.
İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

12.
Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

13.
Malzeme hareketliliğinden kaynaklanan tehlikelere
duyarlı olmak

14.
Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

15.
Programlı ve düzenli çalışmak

16.
Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

17.
Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

18.
Süreç kalitesine özen göstermek

19.
Talimatları eksiksiz olarak uygulamak

20.
Taşıma işlemlerini gerçekleştirirken dikkatli olmak

21.
Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

22.
Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

23.
Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde
bilgi paylaşmak

26.
Yenilikçi olmak ve mesleki gelişmelere açık olmak

27.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME

Ark Ocağı Operatörü (Seviye 4) meslek
standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla
yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEK: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.  Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Hikmet Ferudun
TANKUT – Genel Sekreter, HAK-İŞ – Genel Başkan, ÇELİK-İŞ Ruhi AYHAN – Genel
Eğitim Sekreteri, ÇELİK-İŞ Yaşar ÇINAR – Karabük Şube Başkanı, ÇELİK-İŞ Şahin
SERİM – Araştırma Uzmanı, HAK-İŞ

Burak YÜCEYALÇIN – TİS, Araştırma ve Eğitim
Uzmanı, ÇELİK-İŞ

2.   Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri

2.1.   Meslek
Standartları Komisyonu Üyeleri

Fadıl DEMİREL – Genel Müdür, KARDEMİR AŞ.

Yusuf GÜRSOY – İnsan Kaynakları Müdürü,
KARDEMİR A.Ş.

Hakan ULUDAĞ – İş Sağlığı ve Güvenliği
Müdürü, KARDEMİR A.Ş.

Zeren KARAARSLAN – Endüstri Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Prof. Dr. İbrahim KADI – Rektör Yardımcısı –
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mustafa YAŞAR – Teknik Eğitim
Fakültesi Dekan Yardımcısı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Süleyman GÜNDÜZ – Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürü, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Ramazan KAÇAR – Metal Eğitimi
Bölüm Başkanı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

2.2.   Meslek
Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Ayberk ÖZDUMAN – Sürekli Dökümler Baş
Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Özgür AYKUT – Dökümhane Baş Mühendisi,
KARDEMİR A.Ş.

Recep ÇETİNKAYA- Baş Mühendis, KARDEMİR A.Ş.

Mansur YEKE – Çelikhane Müdürü, KARDEMİR
A.Ş.

Talip KÜÇÜK- Konverter
Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.

Nevzat ÇETİNKAYA- Ustabaşı, KARDEMİR A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.   Görüş
İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Bölümü Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İskenderun Demir Çelik A.Ş İstanbul Maden
ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi İstanbul
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir Sanayi Odası

Karabük Üniversitesi T. E. F. Metal Eğitimi
Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalürji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Öğretmenliği Bölümü

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Metal Eğitimi Bölümü

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)                                                                         11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                  Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTMMOB Metalürji Mühendisleri Odası

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji
Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ, Başkan
(Yükseköğretim Kurulu)

Hasan
KARABULUT,                        Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem
ÜNAL,                                 Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete
ÇANKAYA,                             Üye
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Muhsin
ŞAŞMAZ,                             Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay
KESTİR,                              Üye
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil
ÇİMEN,                                 Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet
YARDIMCI,                          Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu)

M.Fatih KESEROĞLU,                     Üye
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray
VURMAY,                             Üye
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin
SERİM,                                  Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr.
Aykut ENGİN,                            Üye
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet
GÖZÜKÜÇÜK,                      Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Ark
Ocağı Operatörü (Seviye 4)

Ulusal
Meslek StandardıFiruzan
SİLAHŞÖR,

Hacı
Ali EROĞLU,

Sinan
GERGİN,

5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Yrd.
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,11UMS0123-4
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoDaire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi
Başkanlığı)

Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir